Skip to main content

Full text of "Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dii is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheek pi anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automadsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niei-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commercicle doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over hci 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informade wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via |http: //books .google .coml 
^^M§^^ I OPGESPOORD OP HET GEBIED DEK NEDERLANDSCHE EN TLAAMSCHE 

LETTEREN. Tweede uitgave der ^Bibliotheek van Anonyinen en Pseudonjineii" DOOK \f«. J. I. VAN pOORNINCK, 

ARCHIVARIS nr OVERIJSSEL. DEEL L 

SCHUILNAMEN EN NAAMLETTEKS. LEIDEN. — K J. BRILL. 

1883. si y.i Het is twaalf jaar geleden, dat de > Bibliotheek van Anonjmen en Pseu- 
donjmen** het licht zag. Veel is er in dien tgd naamloos of onder schuil- 
naam geschreven, waarvan de schrgvere genoemd, doch niet in dat werk ge- 
vonden knnnen worden. Veel ook van vroeger dagteekening werd aangeteekend 
tot aanvulling en verbetering. Toch voldeed ik niet aan de belofte, destyds 
gedaan, van vervolgen op dit werk nit te geven. Ziehier de reden. 

Alle begin is moe^elyk , dat ondervond ik destgds en beperkte daarom zoo- 
veel mogel^k de grenzen mgner taak. Later echter heb ik gemeend het veld 
wat roimer te mogen en moeten nemen: 1^. door ook aan de Vlaamsche let- 
terkunde van 1830 tot heden geene plaats te ontzeggen; 2<>. door niet slechts 
de schnilnamen, maar ook — waar zy m^ ongezocht in handen vielen — de 
naamletters uit tydschriften en dagbladen op te nemen; 3^. door de zinspreu- 
ken van letterkundigen mede te deelen; 4<^. door melding te maken van den 
waren naam van vermomde schry vers , wier werken in het Hollandsch vertaald 
zijn (b. V. de Abt * * * « Georg. Eliot , Oaïda) , en van hen , wier werken , hoe- 
wel in vreemde taal geschreven, tot onze letterkunde gebragt kunnen worden 
(zooals A. S. G. Wallis, de schrgver der »Vertraute Briefe**, enz.). 

De inrigting van het werk moest hierdoor echter eene andere worden. In 
plaats namelgk van elk geschrift afzonderlek te vermelden op het eerste zelfst. 
naamwoord van den titel, moest — naar het voorbeeld van Quérard^s Super- 
cheries — een hoofd gegeven worden aan eiken schuilnaam of naamletters , 
waaronder dan alle geschriften vereenigd konden worden, waarop deze gebe- 
zigd waren. De voordeelen hieruit voortspruitende zgn: meer beknoptheid 
en de mogelijkheid tot opsporing van den schrgver van een boek, al is 
dat boek zelf niet vermeld geworden. De schaduwzijde is vooral deze, dat 
naast deze lijst een andere gegeven moest worden , waarin (evenals bg Barbier) 
do schrgvers van geheel naamlooze werken vermeld werden. Ik heb echter niet 
geaarzeld om zulk eene w^ziging in het werk aan te brengen, omdat het 
gebiedend noodig bleek te streven naar beknopter vorm. Overtreft desniet- temijQ deze uitgave de vorige in omvang, dan staat deze uitbreiding stellig 
niet in verhouding tot den rykeren inhoud. Eene vergelijking der beide wer- 
ken zal dit duideiyk doen zien. 

Het spreekt wel van zelf, dat het thans meer dan ooit onmogelijk gewor- 
den is, om op eenige volledigheid te kunnen hopen. 

Met meer aandrang nog dan te voren doe ik daarom een beroep op de m^j 
reeds zoo herhaaldelgk betoonde welwillendheid van heeren schryvers, uitge- 
vers en letterkundigen, om my te steunen door mededeeling van hetgeen zij 
weten en mogen zeggen. 

Sommige myner zegslieden zyn met enkele letters aangeduid^ waarvan de 
verklaring hier ten slotte volgt: 

Aa =Biogr. Woordenboek van v. d. Aa. 
A» M, L. znDt, A. M. Ledeboer, te Deventer. 
B. =Beger, te Utrecht. 
B.B. =z (Delecourt) Diction. des Anon. et Pseud. Beiges (in den 

•Bibüophile Beige" dl. XIX-XXI). 
B, J. = R. Bennink Jansaonius. 
F,M, =:Fred. Muller. 
F, V. =Ferd. Vanderhaeghen , te Gent. 

H, E.B.=z Biogr. Woordenb. v. Huberts , Elberts en van den Branden. 
H, G, = Mr. H. Gerlings Gz., te Haarlem. 
R, A. =Robidé van der Aa, Gatal. y. geschriften ov. d. Belgischen 

opstand (in: >De vriend des vaderlands"). 
Schr, =de Schrijver. 
T. = H. W. Th. Tydeman , Predikant te Rozendaal. 
Uitg, = de Uitgever. 
TT. G. z= Witsen Geysbeek, Biogr. Anthol. Grit. Woordenboek. 

Vele der zinspreuken ontleende ik aan den Dictionnaire des devises par 
F. V. H. (Ferd: Vanderhaegen) ; de namen der schrgvers in >de Gids" aan 
het » Register" van Tiele. Na deze mededeeling behoeven die bronnen niet 
telkens aangehaald te worden. 

Alle boeken, waarvan het formaat niet is opgegeven, z^n in 8^0. EERSTE DEEL. SCHUILNAMEN EN NAAMLETTEES. A. A. A. V. M. A. ptfr. J. Valckenaer.] 

Brieven van -f- aan Z. (Mr. A. R. 
Falck.) NO. 1. TeLeyden, bij L. Her- 
dingh & Zoon. 1814. 

Zie ▼. d. Aa Biogr. AVb. in voce L. C. Lazac. 
Volgens Navorscher 1875 bl. 338 was echter 
Mr. W. BiLD£BDiJKde schrijver en Valckenaer 
slechts de persoon , die den Brief op de pers 
bdorgde. Zie echter ook Nav. 187S bl. 1G6. 

A. [Mr. P. N. Arntzbnius.] 
De zwemschool en bad-inrigting te 
Amsterdam. Door -f« Amst. |1847 ?]. 

A. [Mr. C. P. E. RoBiDÉ van der 
Aa, Kegter te Arnhem.] 

Artikelen en gedichtjes in de Am- 
hemsche Courant van 1831 n^. 10, 
1832 no. 81, enz. 

A*** [Denkeiyk André van der 

SCHUER.] 

Erasmns de Botterdammer in Icere 

en zeden ten proeve afgebeeld en regt 

vroom katholiek vertoond. Ten dienste 

dergenen die hem niet kennen. Door 

+ . T' Utregt 1703. 12". B. J. 

A.... [M. S. Asser.] 
ZieopBarger, Een Joods oh — . 

A. A. P. L. d. O. [Andrévander 

SCHUEB.] 

Beweerde vr^heid der eenvoudige 
Cathoiyken in het lezen der H. Schrif- ture , door 
1687. 2 dln. Gredrukt te Frijburg 

B.J. Zie onder de Naaml. geschr. op Philauthropo. 

Aardenburgers, Twee — [G. 
P. Roos en A. de Liony.] 

fl. De Ithaka van Jan Trochee , we- 
dergevonden door -f-. Tc Schoonhoven 
bij S. E. van Nooten. 1843. 

b. Vrolijke tooneelen uit het leven 
van Heldewijs, in zijn tijd pastoor der 
gemeente Lapscheure, provincie West- 
Vlaanderen , meer algemeen bekend 
onder den naam van Paap Lapscheure. 
In losse verzen door -f-. Te Middel- 
burg, bij E. Hendrikse. 1846. 

Nieuwe Cat. der prov. bibl. v. Zeeland, bl. 
834. 

A. A. V. J. [van Juciien.] 
Aandachtige bedenkingen bij 't voor- 
val van een zwaare beenbreuk. Door 
-f-, Amst. 1605. 4^ 

A. A. V. M. V. D. M. D. D. 
[Abraham Arend van der Meerscb 
Verbi Divini Minister Delftensis ?] 

Levensbeschrijving van den heere 
baron Lodewijk Holberg. Vertaald en 
met eenige aanmerkingen verrekt door 
-I-. Amst. 1765. 

Wordt niet opgenoemd onder v.d. MeerscVs 
werken bij v. d. Aa en anderen. 

1 r 4> 
■ I I <m*. il f 
<1 ^ 3 - A. B. . Acta. 4 

. . A. B. [BooTH.1 A. B. C. [Jban Joseph Bouchet.] 
Jonrnael van de legatie gedaen inde De vereeniging van België met Hol- 
jaren 1627 en 1628 by . . . Eochus land ; zou dezelve voor- of nadeelig 
van den Honaert . . . , Andries Bicker voor België zijn ? Door +. Uit het 
. . . ende Simon van Beaumont . . . Fransch vertaald door D. E. F. Te 
Door -f een van de twee Secfeta- Utrecht, bij F. D. Zimmerman. 1814. 
rissen derselver Ambassade. Amst. 12^. 
;. 1do2. 4 . Quérard , Superch. littcr. — Daarentegen 
i A T) rn 1 wordt in Catal. Van dcu Zaade (Antw. 1834 

-^« ^^ [ÜOELENS.J „o 6453) Graaf VAN Bïlandt eu iii hetSup- 

fl. De klucht van de oneenige trouw, ple'meut op de Biographie Uuivers. LVIII. 427 

» Door -f-. Amst. 1648. Jan Jos]s.ph van Boeckhout aU schrijver ge- 

ó. Klucht van de bedroogen vrijer, ooemd. De drukker Weissenbruch te Brussel 

Door +. Amst. 1649. — Aid. 1672. ^^\r*«" het fransche stukje verscheen) heeft 

' op het exemplaar, berustende lu de Kon. Bibl. 

V. d. Marck 739. aldaar, zich zelven als den schry ver opgegeven ; 

A "R TAnwr "RnnwiT 1 <1^* bewijst ecliter weinig. (Zie Bibliophile Beige 

A. J5. [ADAM J50RELL.J ^ ^.^ j^ ^ ^. ^^ ^^^ -^ ^.^^ 

iiirnstige en gewigtige vraagstukken, 

voorgesteld door wijlen den hooggeleer- A. B. Rechtsgeleerde, Mr. — [Adri- 

den Theologant -h aan alle Evangelische anus Beveeland.] 

kerken ... Te Amsterdam , voor Gee- Eerste pleidoy van -f- in cas van 

raard Vrijleven. Anno 1666. 4^. falsiteyt. 1677. 

Flaccius n°. 1939c. Er schijut ook eeu druk De la Rnë, bl. 10. 
vau 1664 te zijn. 

. ^ rr. . Abt ***, Den — fMiCHON.j 

A. B. [Boxman. „ ^ ' , u • ■ n 

Dirhtreo-plfin tftr i-ftlp^nheid van het ^*" ^^^" franscheu schrijver zij» a,le romans 

i^icüiregeien ter gelegen neia van net .^^ ^^^ hollandsch vertaald . sommige (ik meen 

^. 13jang bestaan van het muzijkgezel- ,La religieuse" en "U Moiue") door M. U.c. 

. schap te Gorinchem, 6 Mei 1841. Wvum, kapitein der Infanterie. 

(Geteekend -f-.) 

T *. I 1 T i. io«fl 11 lAo A- C. C. [Carillon.] 

Letterkunde. Levensber. 1856, bl. 108. Verzameling van stukken betr. het 

A. B. [ W. P. d' AuzoN DE BoiSMiNART, gebcurdc met Pieter Thomas, verrijkt 

gepens. Majoor te Utrecht.] met nota's en . . . een memorie. Door 

a. Hansje en hare kiekens. Het -j-, Amsterdam, Carillon. 1840. 

K Hoogduitsch van A. C. Eberhardt » i ^ r- j \xr 

t vrü nagevolgd door +. ütrecht,Dan- ^ Achterneefje van den Wans- 

r. „enfelsfr enVrman. [1851.] 160. becker Bode Asmus. bpiritus 

ï 6. De Nederlandsche vlag , of onder ^ ^ "> « ^ '^ ^r^^ ^ ^ t. wï,fm^9 [ 

[ welke driekleur streden onfe vaderen ^ » " ^ « « ^ " t^- T- I-^blink Weudik? | 

f • . ,„ o^»..;^ «„ i.«« „:;.. ™:: «»„ ,io Open bnef aan den Pans te Rome , 

tegen Spanje en hoe zijn wg aan de l Arnhem , U. A. Thieme. 1853. 

p.. tegenwoordige driekleur gekomen. Door ^^"* T' -^^""^ » 

'• 4-. Aid. 1862. A.C.S.[AdrianüsCorn£lis Schenk.] 

^ c. Bydragen in dag- en weekbladen. Dichtstukjes m den „ Amsterd. Al- 

-. 1847—1857. manak tot nut en vermaak 1823". 

Letterkunde, Ijevensber. 1870, bl. 521. . . _. ^„ ^«^i.„„i. r'7;«or^,. 

' * Actavirosprobant. IZinspr. 

A. B. O. [Adriaan Boomg aardt van Lambert van den Broek.] 

CoRNE lissen.] a, Lombardyn of de bedriegelyke 

Van de ware kercke of ghemeynte procureur. Blyspel uit het fransch o. 

Godes, oprechte godsdienst, ende uy- d. spr. -f. Amst. 1714. 

terlyke kerck-oeffening , verscheyden v. d. Marck 831. 

leeraren schrijven. [Door D. Vz. Coorn- If. De verraderse medeminnaar, of 't 

hert.] TerGoude, by J.Tournay, 1598. gelukte huwelyk door bedrog. Blyspel 

Qe voorrede ia geteekend -+-. Zie Rogge, O. d. spr. -f- Amst. 1715. 

Bibl. V. Remoustr. gewhr. bl. 9. c De vryer kamenier en de knecht ; 

t 
A. D. Adorator. ;r, of de gelukte liefdelist. 
Klachtapel o. d. spr. -f- . Amst. 1720. — 
Aid. 173.S. 

d. Mindate. Bly-eindend treurspel 
door het kun atge nootschap onder den 
naam van -|-. Amst. 1682, 

Ik betirijlél af hem d, wel msg toegnchra- 

TCII »ord«D. 

A. D. [Adr. Dobbe.] 

Der dry edelen vryagi'e na Dorinde. 
Kamerapel door -f-. Haarlem , A. van 
Hnlkenroy. z, jr, 

ï. i. Marck 925a. 

Adama Albarda van Pal land, 
Frans Abraham — [G. Doedes, 
Pred. te Medemblik.1 

„'t Gastmaal aan t strand". Abaca- 
dabra van -|-. (In „Aurora" 1854.) 

Adama, Frans — [J.G.H. Wou- 

TF.BSZ.] 

De biecht van eenen Jesniet, of ge- 
Echiedenis der geheime sociëteit Jean 
door -f. Antwerpen, Adaras z. jr. 
[1858?] 18». (Builen den handel.) B. B. 

and Adama 
zoon van — . 

A. D. E. [Vermoedelijk Abraham 
Daniels Eilshemius, Pred. te Beetgum.] 

Een scherpe spore tot ghebedt , 
danckbaerheyt ende boetveerdicheyt : 
voorgheatelt in vyf stichtelycke pre- 
dicatien. De eersto predicatie werdt 
gheintitnleerd. Des bedroefden Zions 
troost. Ende is ghedaen als de vyandt 
in die Velnwe was ghevallen. Door -j-. 
Tot Leevvaerden by Dirck Albertsz , 
hoeck-verkooper, woonende in deKlock- 
straet inden vergalden Bybel. 1660. i". 

Eekhoir, Cnt. der t.ecuw. bibl. bl. 198. 

Adelof. [NiC. C0RNELISSB\.] 

Zang-gedicht en lof-baznyn ter eere 
van den Waerzegger van Everghem. 
(Aan het eloti) Gerijrat en gezon-' 
gen door -f- ^ pl- en jr. [Gend, 1853,], 
In plano. 

Vinderhaegben , V. 4G0. 

Adelof, AngeUa — [Fr.Stob- 
BELAERS, koopman te Gent.] 

Kegat pradentia vires : Gendsch lie> deken , gezongen op het banket der 
maatachappi) van taal en letterkunde 
te Gend . . . 1822. Door +, in zijn le- 
ven rym-dichter , gewoond hebbende 
in het landeken van Herodna by den 
Brielle, te Gend. 

Vanderhaegheu V. 100. Pnidcai i. Doyu 
bield ccLter L, d'HuLltiiR voor den ichryver, 

A. de J. [A. DE Jong Wz.] 
Twee vaderl. dichtatnkjes in de Leen- 
■warder Conrant 1831. R. A. 

A. D. H. ['d'Hüygelaere.] 

De onbloedige alagt-offerande , voor 
de eerate mael opgedragen door .... 
Victor Evcrard Hnlin, op den 26 van 
lentemaend (1833). (Get. +.) Gent, 
1833. 

VioderhaegheD , V. SDO. 

A. D. L. [Prof. A. D. Loman te 
Amsterdam.] 

Receniifii in -de Gid«." 

A. D, M. [Jhr. A. de Mev van 

AlKEMADE.] 

Honderd en vijftig godgeleerde , ze- 
dekandige, geachiedknndige en bespie- 
gelende stellingen, allen ontkennend 
en bevestigend bewezen door aanha- 
lingen nit de H. Schrift. Door H-. 
Amsterdam, F. Gunst, 1862. Uitg. 

Adolphaz, Joan — [Zacharias 
Webbebus.] 

De waare oorspronck, voort- en 
onderganck des aatana ... door -f . Amst. 
1695 (2 dmkken).— Tot Worknm,1703. 

Viiaclier, bl. XII. Alle aadcn icbrijvera be- 
Tetllgen dit. twhalre NuToncher XI. Uen. nur 
Baltu. Rkkker londer opgtrs mu reden sla 
schrijver genoemd wordt, 

Adolua denOpmerker. [Waar- 
schunlyk P. P. J, Qdint Ondaatje.] 

^aatkuodige büdragen (in „de Post 
V. d. Neder-rhgn''}. 

Zie NyboA's Bgdr. S. R. X. 307. 

Adorator. [CE. van Koetsveld, 
Pred. te 's Hage.] 

Tollens. Dichtregelen, uitgegeven 
tot eene bgdrage voor het op te 
rigten monument ter eere van den 
vadertandschen zanger. Door-+-. 'aGra- 
venhage, by G. de GJeus. 1856. 

NsToncber, X. 184i, Adriaan. Adriaan. [Dr. C. A. Engblbreot.] 
Brieven uit Parijs van +. Te Har- 

derwgk, bij J. Wedding, 1848. 
Adriaan. [A. tanEck, Bewaarder 

V. hypoth. en kadaster.] 

a. BeBchonwingen over de tegen- 
woordige aangelegenheden van het 
vaderland, door +, Nijkerk, 1848. 

In mijn ef. etaat -Vuu den Bchrijvci A, vsii 
Eek", deukclijk door hem iclven jtescb reven. 

b. Hebben wg vrede met het woord 
van het lid der gemeente? Door -+-■ 
Middelburg, 1863. 

Adriaan, Michiel — [MicHifx 
Adbuan Sobels.] 

a. Nieuwe zedelyke verhalen, door 
-\-. 'a Gravenhage, Wed. J, Allart 
1824. 2 dln. 

b, Zedelyke tijdkortingen voor de 
beschaafde wereld. Door -f-. Haarlem, 
Wed. A. Looajes Pzn., 1826. 2 dln. ' 

e. Het erfdeel. Een oorspronkelijke 
Nederl. roman, door 4-- Haarlem , 1826. 

d. Gravin Henriëtte of de groote 
wereld. Door +. Aid. 1827. 

e. Het weeameisje, door +, Am- 
sterdam, G. Portielje, 1829. Uitg. 

f. De geheimzinnige vrouw, door 
+. Arnhem, C. A. Thieme, 1828. 

g. De /warte huzaar, door +. Te 
Arnhem, bij C. A. Thieme, 1829. 

h. Het unr van middernacht. Door 
-f-. Amat. G. Portielje, 1828. 

t. De herberg van het roode gehucht. 
Door +. Aid. 1830. 

j. De Bohgndoode. Door+. Aid. J. C. 
van Eesteren, 1832. 

*. Winteravonden, door +. Amst. 
P. Meijer Warnars, 1834. 

A. D. 8. [Schinkel,] 

a. Aanteekeningen op Frans van 
Uious' Bissehoppelüke munten, uit- 
gegeven door +. 's Gravenhage , 1838, 

b. Bijdragen voor de Penningkunde. 
(Met voorrede , get. V. O.IG. van Orden] 
en +-) Niet in den handel. Aid. 1841. 

c. Koningskroon ing van Hollanda 
Grave Willem de Tweede, uitgegeven 
docr + , met aanteekeningen van J. 
A. A. Th. (Alberdingk Thijm.1 Amst., 
C. L. van Langenhuyzen , 1859. 

Ook opgsnonicu in dco Almanik Toor UtA. 
KatholiekcD 1SE9. d. Artikelen in „de Navorscher." 
Adversa erndiunt. [Zinspr. van 
Jan van den Bbande.] 

Ad. V.N. A. [Adolp Venatok of 

DE JaOEB.] 

a. Cort verhael ende begryp van de 
geheele historie van J. J. Froiasart , 
wt de franchoysche tale by een ge- 
trocken int latyn door J. Sleydanum. 
Ende nv... in onse nederduytsche 
sprake ouargbeset door +. Leyden , J. 
Paedts J.Czn. ende J. Bonwensz , 1587. 

b. Kort Verhael .... van denHooch- 
beroemden ende vermaarden Franaoy- 
schen hiBtoriesehrijver Froissart , wt 
de Fransoysche tale eerst byeen ghe- 
trocken int latyn , door Johannem Slei- 
dannm. Ende nu kortelyck in onse 
nederduytsche sprake overghestelt door 
+. Yet een tafel vande merekelyckste 
historiën. Zeer nut ende profytelyck 
voor den aendachtigen leser. Tot Rot- 
terdam , gedruckt ten hnyee van Abra- 
ham Migoen , Fransoysche Schoolmees- 
ter, woonende in den Rijstuyn. 1611.fol. 

titm ik iDMii ouk herdrukt Leyd. 165T. 

Advocaat, Een — [Mr. M. B. 

BODEXj 

Hulp- wetboek , verzameld door 
+. Zwijndrecht, Boden, 1844. 

b. Besluit-boek , uitgekozen eu ver- 
zameld door +. Aid. 1846, 

Advocaat, Een Brnsselsch— 
(Mr. J. C. Vekloo.1 

Verhandeling op net niet achten van 
de moedertael in de Nederlanden, door 
+. Gend , hg Snoeck-Ducaju en Zoon, 
1823. 

Met «n kort voorberigt co aaiiteekeniiigcii 
■au Ata nBamlooitn uitgever rprof, J. M 

SCIISINT.] 

Zie Leveniler. v. UÜerkHude. 1866, bl. 
2al. Het ilukje »If verscheen reedi in 17BH 
onder den tilEl: Verhindclin; op d' onacht der 
Xed. bal. 

Advokaat, Een Zeeuwsch — 
[Mr. G. A. Fokker.] 

Brief van + over het ontwerji van 
wet, hondende nadere bepalingen om- 
trent de organisatie. Middelburg, J. 0. 
en W. Altorffer 1843. 

Levenaber. t. letterkunde , IS79, bl. 7. Advokaat A. E. V. N. 10 Advokaat der va der landsche 
kerk, De — [Jou. Babuetii, Pred. 
te Dordrecht.] 

«. -f , of vrijmoedige verdediger van 
derzelver grondconstitatie . . . *s Hage , 
1771. 

b. Antwoord op zekeren brief onlangs 
toegezonden aan P. B. [Bnrman] door 
+ . [1772?] 

BUderd\jk, Vad. HUt. XII. 145. 

Ad. V. Z. V. N. [van Zuylen van 

NlJEVELT.] 

CyropaediaXenophontis ... onerglieset 
in Nederduytsche spraecke, door +. 
Amsterdam , Barendt Adriaensz, 1592. 

A. £. [Abraham Elzevier.] 
Krispyn, schild wagt en procureur, 

kluchtspel door -{•• Amsterdam, H. 

Bosch, 1729. 

A. E.... [EVERTS.] 

Handleiding voor de behandeling 
der acute ziekten, ingevolge de na- 
tuurgeneeswijze Door C. Kahl. Uit 
bet Hoogduitsch door -f» 's Graven- 
hage, H. C. Susan CHz., 1852. 

2£a, Gr. J^Aegidius Geeraerts.] 
Den spieghel van Philothea ghe- 
maeckt door den E. P. -j- Priester der 
Soc. Jesu. Waer by is ghe voegt den 
regel der volmaecktheydt voor alle soor- 
ten van menschen door E. P. N. R. 
S. J. Antw. 1675. 
de Backer I. 336. 

JËt, H. [AeGIDIÜS HOEMAN.] 

Ode der wysheit, oft liefde- voedsel 
voor de christene zielen , vloeyende uyt 
de lof-sanghen der Heylighe kercke . . . 
Door +. Priester. Loven, 1703. 16^. 

Paqnot, II. 504. 

A. E. J. [Waarscbyniyk Fr. Ad. 
VAN DER Kemp.] 
Rechtsgeleerde oudheidkundige proeve 
over den oorsprong der Drosten-dien- 
sten in Overijssel, ter opheldering 
van het Vertoog van Johan Derk 
Baron van der Capellen , Heer van 
den Pol, beschreven in de Ridder- 
schap van Overijssel, over de onwet- 
tigheid dier Drosten-diensten, door 4-. 
Te Utrecht bg B. Wild. [1779.] 

Herdrukt in de «Stukken over de Drosten- diensten in 0?eryftsel. Meeft uitgegeevcti eii 
byeen verzameld door Fr. Ad. van der Kemp. 
Leyd. L. Herdiugh. 1785 • 

Aelius. [Mr. P. de Wakker van- 
Zon.] 

In het tydschrift „Janus 1747 — 
1787." 

JE. M. [Mr. Aeneas Baron Mackay, 
Vice-pres. v. d. Raad v. State] 

Antwoord aan den heer J. J. Roo- 
seboom op zijne Noodige teregtwij- 
zing. Door + . 's Gravenhage , 1844. 

Aensiet den tijd. [Zinspr. van 
C. P. BiENS en van E. Pels.] 

Zie vuor Pels Uibl. van pamfl. 2257. 

Aensiet het Ent. [Zinspr. van 
J. Z. Baron.] 

Aensiet jonste. [Zinspr. van 
Arent Jans Fries.] 

Het loon der minnen. Een treurspel 
oft tragoedie, inhoudende de historie 
van Iphis ende Anaxarete . . . beschre- 
ven door . . , P. Ovidius Naso. Speel- 
sche wys in duyts overgeset. Hoorn , 
1660. 

Aan het eind de spreuk: -f* Op de keerzijde 
des titels een versje, welks beginletters den 
naam des schr^vers opleveren. Zie Witsen 
Geysbeek. 

Aeternitatem cogita. [Zinspr. 
van JoHANNES Meursius.] 

iE. V. H. [van Hovek.1 onder de 
spreuk: Tandem fit surculus arbor. 

a. liof der muzyk. Kamerspel door 
liefhebbers vertoond op de kolveniers 
doelen tot Amsterdam. Door -{- Aid. 
1699. 

h. De student stalknecht. Klucht- 
spel, door -f- Amst. 1700. 

c. De gelukte vermomming. Klucht- 
spel . . . door + Aid. 1701. 

d. Sabinus. Treurspel . . . door -{- 
Aid. 1702. 

e. De verwarde minnaars. Blijspel 
. . . door -f- Aid. 1704. 

V. d. Marck 1108. 

A. E. V. N. [Denkel^k A. E. van 
Noothoorn.] 

Ida van Arkel. Romantisch tafereel 
uit de XlIIe eeuw. Door -f» Gorin^ 
chem , A. van der Mast 1841, 11 A. F. A. G. 12 A. F. [Anthony Flas.] met de 
spreuk: De Deught Baert Vrenght. 

fl. Nydighe ende bloedighe vervol- 
ginghc van den goddeloozen Keyzer 
Decius ende des geylen Quintianus, 
als oock de standtvastigheyt van de 
H. Maghet Agatha. door -f. Aid. 
[1717J 40. 

b, Greluckighen op-gangh, voorspoe- 
dighen voortgangh, ende rampsalighen 
ondergangh van . . . Holofemes. Door 
+ . Aid. 11717.] 40. 

c. Den oroederlycken haet, teghen 
den onnoozelen Joseph nyt-ghevrocht 
. . . Hooft-tooneel . . . door -f . Brus- 
sel, Z. Bellens z. jr.. [1717.] 4". 

d. De verduldighe armoede ghetoont 
in den . . . schoot van . . . Vader 
Abraham . . . Hooft-tooneel . . . door 
-f. Aid. [1717.] 40. 

e, Holoiemes, hooftman van het 
leger (van) Nebuchodonosor, ghesneu- 
velt door de heldinne Judith . . . Door 
-4-. Aid. [1717.] 40. 

V. d. Marck 195—198. 

A. F. [Denkelyk A13. Frese, schil- 
der te 's Hage.] 

a. Proef kundige verhandeling van 
wit en gecouleurd plati el verglas- en 
schilderwerk; benevens eene duide- 
lyke onderrichting van het glas-schil- 
deren. Door -{-• 's Gravenhage, van 
Drecht 1774. 

b. Verzameling van gedenkstukken 
in Nederland, waar het latijn van 
Phileteutherum Timoreten [Prof. Th. 
Janssonius ab Almelovien], vermeer- 
derd door +. Eerste deel. Delft 1778. 
2e dl. Ie st. 's Grav. en Scheveningen 
1778. — 2e dl. 2e st. Dordr. 1778. 

Bodel Nüenhnis 70, 134, 1075. Het on- 
uitgegevca Tenrolg is op de Kon. Bibl. 

c. Proeve van vijf klinkdichten. Door 
-f. Voor het genootschap: Ars Su- 
perat fortunam. Delft 1784. 

Cat. Letterkunde, I. 26, 189. 

A. F. B. [BoüRicius.] 

Eenige beschouwingen over de ver- 
houding der geboden pryzen tot de 
waarde van Bouwerszathe. (ünder- 
teekend -f-.) Doesb. 1844. A. F. B. te O. [A. Fouke Beeck- 
MAN te Oosterhout.J 

De roomsch-katholieke godsdienst 
gevaarlyk voor den Staat, door 4-. 
Gedrukt voor rekening van den schrij- 
ver. Amsterdam, bij Joh. van der 
Hey en Zoon, 1844. 

Mededeeling van Dr. G. l). J. Schotel. 
A. F. Sz. [A. FOKKE SiMONSZ.] 

a. Op het afsterven van den heer 
M. Nieuwenhuyzen M. D. door -f-. 
Amst. J. C. van Kesteren 1798. 

b. Alleenspraak van Hamlet. Derde 
bedrijf. Eerste Tooneel. Volgens de 
vertaling van Mevrouwe M. G. de 
Cambon geb. van der "Werken. — En 
Parodie van die Alleenspraak door 
-H. Aid. 1810. 

c. Alleenspraak van Alonzo door 
-f-. Aid. 1813. 

d. Alleenspraak van Monzongo door 
-f. Aid. 1814. 

A. G. [Mevr. G. Ackeklin.] 
ff. Gedroogde kruiden. Herinnerin- 
gen aan mijne leerjaren op het land. 
Door Fritz Reuter. Naar den vierden 
druk uit het Mecklenburgsch plat- 
duitsch vrij vert. door -f* ^®^ ®®"® 
voorrede van E. Laurillard. Leiden, 
P. Engels, 1866—67. 4 dln. 

b. Mekklenburgs Montecchi en Ca- 
puletti of de reis naar Constantinopel. 
Door Fritz Reuter. Uit de Mekklen- 
burgsche volkstaal vrij vertaald door 
-f. Leiden 1868. 

c. Oom Kasper en ik. Zeemans ver- 
telling van John Brinckman. Naar 
den 2en druk uit het plat-duitsch vrij 
vertaald door 4-. Rotterdam , H. Nijgh 
1869. 

d. Rommelzoo, samen geschrapt uit 
den Hoogduitschen schotel, den Plat- 
duitschen pot en den Missingschen 
ketel. Door Fritz Reuter. Naar den 
vierden druk vrij vertaald door -f-. 
Leiden, P. Engels, 1870. 

e. De teerbrander. Eene eenvoudige 
dorpsvertelling uit het Markgraafschap 
Brandenburg. Uit het plat-duitsch door 
+. Aid. 1870. 

f. De arbeiders en wie hun vrien- 
den zyn. Een romantisch verhaal door 
Ernst Wichert. Uit het Hoogduitsch 13 A. G. Agricola. 14 vert. door -|- • Amsterdam , Gebr. Bin- 
ger 1873. 

g. Twee vrolijke geschiedenissen 
van Fritz Reuter. Hoe ik aan eene 
vrouw kwam. Uit den franschen tyd. 
Naar den 6en druk uit het Mecklen- 
burgsch plat-duitsch vrij vertaald door 
4-. Leiden, P. Engels 1873. 

h, Eene veronachtzaamde vrouw. 
Een verhaal door Otferd Mylius. Naar 
het Hoogduitsch door -}-. Amst. Hö- 
veker en Zoon 1876. T, M. 

A. G. [GOBELS.1 

a. De dichtkunde van den heer Nic. 
Boileau d'Espreaux. In Nederl. vaer- 
zen overgebragt door-}-. Amst. 1768. 4", 

Witseu Geysbeek verv. door v. d. Aa. 

b. Dichtlievende uitspanningen over 
zedel^ke stoffen. Door 4-» Amst. 1778. 

CaUl. Bibl. Harlemeusis III. 137. 

A g a t h a. [Mej . Rein. d£ Goej£ te 
Leiden.] 

a. Eene suprise. Vier St. Nicolaas- 
vertellingen door +• Aid. 1866. 

b. De dochter van den kozak. Een 
historisch verhaal voor meisjes. Door 
-f-. Leiden 1861. 

c. De pages van den baron de Mon- 
tigny. Een verhaal uit het begin van den 
80-jarigen oorlog. Door -f . Leid. 1862. 

d. De genius van het kransje. Een 
verhaal uit het dagel^ksch leven. 
Door +. Leiden 1863. 

e. De vrijwilliger. Een verhaal van 
den Slag van Waterloo voor jonge- 
lieden... Door -|-. Leiden 1865. 

f. Eva Strooveld. Photographien 
door +. Leid. 1865. 

g. De jeugd van beroemde mannen. 
Door +. Leiden 1866. 

h. De geschiedenis van den prins met 
den langen neus. Door -f- • Amst. 1868. 

i. De kinderen van 't woud. Door 
-I-. Amst. 1868. 

k. Het theesalet van Pieteloet door 
-f-. Amst. 1868. 

/. Onze werkkring door -f. Haarl. 
1868. 

m, Agatha's alphabet. Amst. 1868. 4®. 

n. Beroemde Nederlandsche vrou- 
wen. Door -}"• leiden , firma van den 
Heuvell en van Santen 1869. o. Kruidje roer my niet. Een inge- 
kleed sprookje door +. Deventer, C. 
Zwaardemaker. 1869. 

p. De familie Guldenarm. Vrij naar 
het Engelsch door — . Haarlem, de 
Erven F. Bohn. 1869. 

q. Vertellingen van E. Marlitt , 
schrijfster van : Het Geheim der oude 
jufvrouw. Goud-elsje, De Rüksgravin 
Gisela , enz. Naar het Hoogd. door -f . 
Arnhem , Is. An. Nijhoff en Zn. 1870. 

r. Ons streven. Weekblad voor 
Vrouwen en Meisjes. Onder hoofdre- 
dactie van -{•• Schiedam, van Dijk 
en Comp. 1870—18 . 

8, Eene menigte kinderwerkjes enz. 
(1870—1881.) 

A. G. B. [BoüRiciüs?] 

Kritiek op den inzet der Bouwers- 
zathe van 15 en 16 Julg 1844. (On- 
derteekend : +,) Doesburg , 1844. 

Agent van nationale opvoe- 
ding, Den — [J. H. YAN DER Palm.] 

a. Redevoering by gelegenheid van 
het nationale feest op den 10 Dec. 1799 
in naam en van wegen het Uitvoerend 
Bewind in den Haag , door -f-» 's Grav. 
1800. 

b. Aanspraak van -|- ter opening 
der bijeenkomst van schoolopzieners , 
16 Junij 1801. Aid. 1801. 

Ager, Constantyn — [Mr. 

JOAN BOHL.] 

Koningin Bertha en andere novellen 
in tijdschriften. i/. E, B, 

Agnes. [Agnes Dobothba Damen , 
Religieuse in het klooster de Goede 
Herder te Leiderdorp.] 

Smeekdicht voor vijftienhonderd 
broodeloozen. Door -f . Leiden , J. W. 
van Leeuwen 1862. Uitg. 

Agricola. [J. J. Pompe van Meer- 
de rvoort ?] 

Proeve eener wet tot afschaffing der 
tienden. Door -}- . 's Gravenhage , Gebr. 
Belinfante. 1862. 

Agricola. [Dr. W. de Meyier, 
Predikant te Wormerveer] 

a. Godsdienstig geloof zonder won- 
dergeloof. Door -}"• Nymegen , H, C. 
A. Thieme 1863. 15 Agricola. A« J* li. 16 h. Het godsdienstig geloof. Gedachten 
over het godsdienstig geloof naar de 
moderne rigting. Door -{-• Nymegen, 
H. C. A. Thieme 1863. 

c. Bijdragen in „Nienw en oud" en 
and. t^dschriften. TJitg, 

Agricola. [G. Velderman, Leeraar 
a. d. H. B. te Arnhem.] 

Uit mijn jongensparadijs. Drie ver- 
tellingen van Elaus Groth. Vry naar 
't platduitsch, door -J"* Arnhem, J. 
Rinkes Jr. 1876. H,E.B. 

A. H. [Abent Haak ?] 

Den verkeerden duyvel van den 
throon geschopt, en den rechten we- 
der hervoort gebragt, Verhandelende 
van Engelen en Day velen , hare macht 
ende werkinge, waar in besonderlyk 
getoont wort wat den duyvel is , schrift- 
mattgh voorgestelt, waar in de swaarste 
stukken van die materie worden opge- 
lost noch noyt zoo voortgebracht. Ööor 
\, t' Amst. by N. Holbecx, Boek- 
verkooper in de Kolk-steeg. 1692. 4^. 

A. H. [A. H, VAN GOECÜM.] 

Jhr. Salvador en zijne volksvoor- 
dragten in het Odeon .... Door \ . 
Amst. 1856. 

Cat. Bibl. der Tweede Kamer, n». 1966. 

Ahasuerus, gewoonlijk genaamd 
de Joodsche Wandelaar.[Jhr. Adri- 
ANüs Jan Eliza van Bevervoorde] 

Zendbrief van -f- aan het Nederl. 
volk. 184?. 

Ned. Spectator 1878, bl. 118. 

A. H. C. T. [A. Heylen , Canoni- 
cus Tongerloensis.] 

rt. Verlichtinge der Brabandtsche en 
andere Nederlandtsche oudheden, ofte 
vaderlandsche verhandelinge over eeni- 
ge urnen of lijkvasen . . . Door -f . 
Maastr. 1793. 4». 

li. Verhandeling over eenige urnen 
gevonden bij Alphen en do baronie 
van Breda. Door +. Aid. 1793. 4". Ahenostomus Simandrius, 
Codonophorus — [J. van Wa- 
ning Bolt, Predikant te Lettelbert.] 

Artikelen in tijdschriften over de 
klok. IL E.B. A. H. te D. [Adrien Hüet te Delft.] 

Ter gedachtenis van Dr. G. Simons. 

(Met uitvoerig voorberigt, geteekend 

-}- .) (Amst.) , J. G. van Heteren. 1869. 

A. H. V. , Mr. — [Mr. A. Hordijck 
Verstolk.] 

a. De woestgn. Tooneelspel naar het 
Hoogd. van D. Bell. Door -{-• ^^ot- 
terdam, 1794. 

Cat. Letterkunde. I. G. 210. 

h. De halve ring. Tooneelspel n. h, 
Hgd. van W. Thombrink. Door -)-. 
Aid. 1794. 

c. Het blaadje is omgekeerd. Too- 
neelspel n. h. Hoogd. Door -f . In den 
Haage 1798. 

In 1799 met naam herdrukt. 

A. J. [Anth. Jansen.] 

a. Zederymen , bestaande in zangen 
en gedichten door -f. Met muziek door 
S. Lefevre. Amst. J. Rieuwertsz 1656. 

Cat. ▼. Voorst n». 4987. 

h. Menschelijke Bezigheden bestaande 
in regeering, konsten en ambachten 
in 100 figuren , zinrijk uytgebeeld in 
koper geëtst en gesneden , met verzen 
daertoe passende, door -f. Amster- 
dam , 1695. 

A. J. B. [Berkhout, Pred. te Zaan- 
dijk.] 

Artikelen over onderwijs, enz. in 
„De Recensent ook der Recensenten" 
en andere tydschriften. 

A. I. D. [Alb. Tgn. d'Haniks.] 
Het leven van de Glorieuse Matrone 
St.-Anna, moeder vande alder-heylige 
ende onbevlekte Maghedt ende Moeder 
Godts Maria . . . Alles op rijm ghestelt 
door +. Ghendt , 1661. 4^ 

Vanderhaeglien II. 150. 

^ Ai.ft. dQiarfVêbv [Zinspr. van Do^nNi- 
cüs Baudiüs.] 

A. J. Z. [ZUBLl.] 

Aan de leden van het genootschap 
Kunstliefde spaart geen vlijt , bij het 
weder openen van hun tooneel lÖOct. 
1776 voor het vertoonen van het treur- 
spel Fanny of het gelukkig berouw. 
Door -f-. Amst. 1776. 

Cat. liCtterkundc , I. b. 30. 17 A. K,, Mr. — Alexander V.. H.... 18 A. K. , Mr. — [KoEHBAGii ?] Artikelen in de Amhemscbe Courant 

!Nienw woordenboek der regten , ofte voor 1823. 

vertaalinee van woorden uyt de schrif- . , ^, i.i ▼ ttt 

ten van H. en W. de Groot en andere, Aletlioi)hila8,Irenaeu8-[H. 

Yersameltdoor+.Am8terdam, 1664.120. ^'^' y^^^^osTERZEB,\ . . .- . 

• ^ De Btnjd der partijen m de Ned. 

\iuttiiKt&r,q L. F. V. B. — [J. LE Herv. kerk van liet kerkelijk stand- 

Francq van Bekkhey.] punt beschouwd ... Door -{-. 'sHer- 

Hekeldigt voor den heere J. Nomsz, tog. , Gebr. Maller 1851. Svkr, 

ter afgedwongen verdediging van 4-. * , xi. i. • i -m-'v i-dt. 

z. pi. [Leiden, C. Heyli^rt ] 1769. ^ ^i^Jj^^^J^M^^^^^^^ '^^^^^ 

Albrecbts [Joos Jozef Dirick- Zede-meester der kerkelyken, door 

3£j^s.l "hl Leeraar der Protestantscbe kerke 

Artikelen in Ylaamsche tijdschriften en medelid van het genootschap de 

en dagbladen HEB Raisonnabele biblianen. Amsterdam , 

1750. 2 dln. — Herdr. 1756. 

Alethophilus. [Jac. KrighoüT , zic Bydr. tot de gMch. der Ey. Luth. kerk . 

Theol. Prof. te Leiden.] door Schnltz Jacubi en Domela Nieawenhuis, 

fl. Brief van -f" aen de heeren exa- ie st. bl. 105. 

minatores van het ontwerpvan tole- ., j ^ rA,«^.>T^«» "d^,,^« 

*•« rv:« TT^u-«« ^ Ain -i Alexandor. Alexander Fompe, 

i-antie [>ic. Holtms en Al. Comriej , jr i 

om de leere in de Dordr. synode a^. *^ 'Jt j i ji -l x i i. v i 

1619 vastcesteld met de veroordeelde ^' Ncderland's hoogste staatsbelang, 

leere der Remonstranten te vereenigen, f^ woord tot de Nederlandsche Natie 

Te Leyden, by P. v. d. Eyk 1754. ^^f +' Kampen , 1860 

/ tLo«.iL kI:^^ ««« I ««« /«!« ^' Over de recensie der brochure van 

o, Iweede bnei van + aan . . . (als ,,„ - /n i xt^ \ r\ ^ 

vorpn^ Aid 1754 THommc gris (Generaal Nepveu). Open 

Noren;. Aid i(ö4. ^ ,, ,^ brief door +. Aid. 1860. 

Rogge, B.bl. V. Remonstr. geschr. bl. 60. ^ q^^^ toekomst. Staat- en krijgs- 

Alethophilus. [Dirk Cornelis kundige beschouwingen. Door -f • Aid. van Voorst, Predikant te Amsterdam. 
a. -f aan Philadelphus [P. Bosveld. 
Amst, 1789. 1861. Alexander d. M. [Jhr. A. de 

CaT'v^ Vwrst n« 2810 ^^^" ^'^^ AlKEMADE.] 

/k Dupliek of afscheid van + aan P^ Bijbel , beschouwd in zijne eigen- 

Philadelphus [P. Bosveld! bevattende ^^^% ^^^"^okn T ;,7"* ^^^^^^^^^^ 
23 brieven tegen de Verantw. van ^' ^^^^^' ^^^^' ^ ^^'^• 
Philadelphus, wegens zijne leere aang. Alexander V..H.... [VerHuellI. 
de Godhjke verbonden . . . Amst. 1791. ^, Qd het ijs. Winterschetsen uit 
wJ'taaV'^'' " ^'^ °^ ""* ^' "^^ ''^''^'" ^® portefeuille van +. Leyd.en Amst. 
"""c. "^Briefvan + aan den schrijver H. Gebhardt en Comp. 1B48. 
van het boekje , genaamd: De nieuwe ^' ^^ ^^sch en de mensch. Hengel- 
hervorming onder de Doopsgezinden, f^^J»^^ a""'*. ^.®o .??''*''^? ! 7of^ t' 
volgends het uitlegkundig woordenboek Leyd en Amst. 1841).— Am8t.l855.4«. 

van den heer Hesselink. (Gedagt :) In ƒ• .^^.^^ ^D" f^' Pfl'^l'^?^'''^ ^® P''^' 
Holland 28 Dec 1793 tefeuille van -}-. Aid. 1850. 

d. Vertoog over de waare leezing , ^' Eene ^ngezigtspijn-fantasie. Door 

van 1 Joh. V: 7. Door +. z. pi. en +• ^\f ^^^^' ^ ., . , ., , 

ir [18011 ^* ^y^ ®' ^^^^ Schetsen uitdepor- 

'e! Vrije gedachten over den kinder- ^^^f i|}? ^f^ ,+• .^l^\ ^^^2"|^/ , 
doop, door +. z. pi. en jr. [1802.1 /• Vier boeken in het leven Schet^^^ 
*^' ^ ^ J L J nitdeportefeuillevan -}-. Aid. 1851.— 

Alethophilus. [Mr. Gehard VAN Aid. 1856, 
Lennep.] ff, In den rook des tyds. Schetsen 

2 19 A. L. P. Altijd. 20 uit de portefeuille van -[-• -AJd. z.jr. 
[1856.1 

h, Schetsen met de pen. Door -|-. 
Amst. 1853. — Aid. 1861. 

i. Is 't waar of niet? Schetsen uit 
de portef. van -{•• -^l^* 1855. 

k. Kleine gedichten voor de lieve 
jeugd. Door -{-• 6® druk. Amsterdam, 
1857. 2 stn. 

/. Laatste schetsen met de pen. Door 
4-. Amst. 1861. 

01. Jeugd. Studentenschetsen door -f-. 
Amh. 1874. 

n. Hazardspel. Met by schriften. Door 
-|-. Leyd. z. jr. 

A. L. F. [Th. van Snakenbueo.] 

Proeve van dichtoeffening, bestaende 

in herders-zangen, brieven, klink- en 

mengel-dichten , . . Door -f- en A. P. 

S. [J. EHas, Mz.J Leyden, 1731. W, G. 

Ten onregte los men er uit A. L. Feitama: 
een dichter van dien nnam was er niet. 

Alida. [Denkelijk Mej. A. Doedes.] 
Misbruikte gaven. Naar het Engelsen 

van Ch. Lever, door -f-. Leiden, D. 

Noothoven van Goor. 1871. 

Aliis inserviendo consumor. 
[Zinspr. van Nicolaas TuiiP.] 

Almelech , Elkatan Ree — 

[JOIIANNES VAN DER WaEIJEN Sr.] 

Al met raet. [Zinspr. van Jodo- 
Cüs Mattelaer, te Kortrijk.] 

Zie Willcihs, Belg. Museum. 

Al met vrees. [Zinspr. van Jan 
d'Hees.] 1672. 

A 1 m i n e. [ Aleida Doedes en Wil- 
iiELMiNA Doedes, geb. Clarisse.] 

Vertalingen van Engelsche en Fran- 
sche romans (van E. Prentis , Mevr. 
de Pressensé, Alcott, enz.) 

Aio f. [Andries Pietersz Meeter , 
Hoofdonderwijzer te Arum.] U. E, B, 

a. Atchin en de Atchineezen. Een 
volksboekje door -f-. Kampen, K. van 
Hulst. 1873. 

b. Van Harlingen naar Nieuweschans. 
Spoorweg-reisboekje voor het jonge 
volk, door +. Aid. 1874. 

c. Van Zwolle naar Groningen. Spoor- weg-reisboekje voor het jonge volk, door 
+. Aid, 1874. 

d. En andere schoolboekjes. 

Alphen, Jeronimus van — 
[AuG. VoisiN en Fr. van Haverbeke.] 

Kleine gedichten voor kinderen, door 
-{-, Kortrijk, 1828. B.B. 

Te Gent verscheen een ^^ druk: zie Van- 
derhaeghen V 53, die het Siut-Nikolaesfeest 
door Vrouwe C. op de 2 laatste blz. aan 
Mevr. CouRTMANS toeschrijft. 

A. L. Pz. [Adriaan Loosjes Pz.] 
Dichtstukjes in „Bloemen op 't Outer 

van 't Vaderland" 1791 en in andere 

jaarboekjes. 

Al rollende. [Zinspr. van Joost 
VAN Breen.] 

Zie op J. V. B. 

Als 't Godt belieft. [Zinspr. 
van Frans Fraet.] 

Als 't Godt belieft. [Zinspr. 
van Adriaen Wils , Boekband, te 
Rotterdam.] 

Altissimo Annuente Viri- 
bus Meis. [Zinspr. van A. A. van 
Moerbeeck , E vang. Luth. Pred. te 
Dordrecht.] 

Onzydige en beproefde gedagten over 
de leer aangaande geesten en geesten- 
zien ders , van Justus Christiaan Hen- 
nings , Hofraad en Hoogleeraar te Jena. 
Uit het Hoogduitschovergeset, onderde 
zinspreuk +. Derde stuk. Te Amster- 
dam, by Arend Fokke Si raonsz. 1789. 

Altijd aendachtigh. [Zinspr. 
van Barend Pietersz Kompas.] 

Altijd besigh. [Zinspr. van Cokn. 
Meyer.] 

Zegeprael van Carel den VI, Keyser 
van 't Christenryck, ofte nederlaeg van 
Achmet III, Turkschen Sultan, door 
. . . Eugenius van Savoyen . . . Too- 
neelwys opgestelt door die voor zin- 
spreuk voert: -f-. Ghendt. 1717. 

Blomroaert bl. 814. 

Altijdt meer. [Zinspr. van Hu- 

RERTÜS VAN DER MeER.] 
Zie Navorscher 1869, bl. 256. 

A 1 1 ij d t s t r ij d t. [Zinspr. van Cor- 
nelis van der Woüde] 21 Alvaarsma. Ambtgenoot. 22 Alvaarsma: Frisins, B. Bor- 

n i n 8 — [BOELABDUS AüGUSTINüS VAN 
BOELENS.] 

De winter in drie zangen. Door -f-. 
Leeuwarden , A. Ferwerda. 1749. 4?. 

In 1765 Tencheen een vermeerderde 2c druk 
in het Se dl. van Ferwerda*8 Ilouigbye. Zie 
ISekhoff, Leeuw. Bibl. bl. 16S. 

Al verliescnde win ick. [Zin- 
spr. van Laev. van den Borre.] 

Consiliam masamm, Dat is:Kaedt 
der Mnsen. Over het kiesen van een 
ander Hoeder, overmits Apollo, ghe- 
troüt zynde met Minerva , versocht ont- 
slaghen te zyn Poëtischer wyse be- 
schreven door L. van den B. t' Am- 
sterdam , Ghedmckt by Joost Broersz 
... 1636. 

Geteekend: «Door liaev. B: Al verliescnde 
win ick." (Vauderhacgheu , Dcvises) 

Al verr' 't Best. Zieop A.V.B. 

Al wie plant sonder rom 
God geeft daar syn wasdom. 

[Zinspr. van Aernout van Geluwen.] 

A. '}l[. fAERicus Walten.] 
Waeracntig verhael van het gepas- 
seerde te Rotterdam, zo ten regarde 
Tan het vangen , examineeren en ont- 
hoofden van Comelis Kosterman, als 
van het gheene daer op is gevolght. 
Door 4-. Tot Rotterdam , gedruckt voor 
den auteur. 1690. 4". 

Blijkens den 2en drak «doorgaens verbeterd 
en met aotentycke stncken vermeerderd ... Te 
Rotterdam, bij Oerard van Wijen 1691." Het 
Tweede deel van het War. verhael verscheen 
in 1690. Zie ook Bibl. van pamfl. n^ 9114, 
92S9. 

A. M. [Abraham Maas, Predikant 
te Delft.] 

Saint-far en Sophia, of de onver- 
wachte wedervinding. Tooneelspel ge- 
deelteiyk gevolgd naar eene Fransche 
vertaling . . . door -+• onder de zin- 
spreuk „Kunst wordt door ijver aan- 
gekweekt". Amsterdam , P. J. Uylen- 
broek. 1799. 

Bogge, Rcmoustr. bibl, bl. 239. 

A. M. [Dr. A. Maas.] 

Geschieaenis v. h. huis te Hivier en 
van het geslacht van Mathenesse. (In 
Schiedamache almanak v. 1839.) Ama nesciri. [Zinspr. van Thomas 
k Kempis.] 

Amateur, Un — [J. C, W. le 
Jextse]. 

Catalogue de livres et de cartes gco- 
graphiques, rédigé sur un nouveau plan 
et contenant la majenre partie d^une 
bibliothique rassemblëe par +. Dont 
la vente se fera le 30 Mai 1842 . . . 
par B. Scheurleer k la Haye. 

Levenéber. v. Lettcrk. 1866, bl. 13. 

Amateur, Un — [A. F. J. A. 
Graaf van dkr Duijn van Maasdam.] 

Catalogue d'une petite bibliotlièque 
formée par +. La Haye, frères van 
Cleef. Amst. 1845. 

Handelingen v. Letterkunde, 1849 bl. 84. 

Amator pietatis. [Wenceslaus 
Coberger.] 

Apologia ofte beschermredenen te- 
ghen het hekelen van de onredelycke 
vyanden ... van de bergen van berm- 
herticheyt. In vermaeckelycke dicht 
gesteltdoor-f-. Mechelen , 1621.4^. ir.G. 

Ambtenaar, Een oud r eg- 
ter lijk — [SiBRAND GrATAMA.] 

Vlugtige beschouwing van het aan 
Nederland toegedachte stelsel van regts- 
pleging. (Get.: 4-.) 1848. 

Geplaatst in het 4e deel der Opmerkingen 
en Medcdeelingen van Oademan en Dicphuis, 
en welligt ook afzonderlijk gedrukt. — Zie 
Levensber. v. Ijctterkunde , 1858. bl. 44. 

Ambtenaar bij het vak der 
hypotheckbewaring, Een — 

[J. J. DE ROVERE VAN BrEÜGELL.] 

Over het groote gevaar van geld 
onder hypotheek te plaatsen of vaste 
goederen te koopen in Nederland . . . 
Door +. Tweede druk. 's Grav. 1842. Ambtenaar in dat vak, Een 
oud — [Mr. Jac. Scheltema.] 

Verhandeling over den geest van 
het plakkaat van 31 Julij 1725, op 
den ophef der Con vooyen en Licenten ; 
met toetsing van het nieuwe concept- 
plakkaat aan denzelven en opgave van 
eenige bedenkingen, door -}-. Amst. 
Hendrik Gartman. 1816. 

Ambtgenoot, Eenen — . 
Zie op J. P. J. A. V. Z. V. S, 23 Ambtgenoot. Ametel. 24, Ambtgenoot te M., Bunnen 

[H. C. WiflENAAR.] 

De traciementa-kwestie der dorps- 
secretarissen, door +.Utr. 1861. UUg. 
A.M.D.G. [JeakNicolasLokiquet.] 

a. Kerkelijke geschiedenis, van Chris- 
tus geboorte tot onze dagen. TJj-t het 
fransch yan -f-. Gend , Tan Byckcgem- 
J*pÈre. Z. jr. [182?] IS". 

b. Heilige geschiedenis. Uit het 
fransch van -f. Aid. [182?] 18». 

e. Algemeene geschiedenis van het 
begin der wereld tot onze dagen. Uyt 
het fransch van +. Aid. ^182?] 18». 

d. Kort begryp der heilige geschie- 
denis , naar het fransch van -\-. Tweede 
leesboek. Gent. Z. jr. 12". 

Ue Backcr, V. 442. 

e. Homeinsche geschiedenis sedert de 
stichting van Rome tot aan het einde 
van het Westersche keizorryk, ten 
dienste der scholen. Xoar het frnnseh 
van -j- . Merkelgk vermeerderd door een 
R. C. Priester. Kerkelük goedgekenrd. 
's Hertogenbosch , J, J. Arkesteyn en 
Zoon. 1839. 

AmmonïuH, Irenaeas — [Jo- 
HAN VAN Sande.] 

Trouhertighe Vermaninghe aen het 
Vereenichde Nederland! , om niet te 
Inysteren na eenige ghestroyde ende 
versierde vreed-articalen , nu onlange 
wtghegaen . . , Beschreven door een lief- 
hebber der selve vryheyt. Ghedmckt 
in . . . 1605. 40. en 8°. 

Volgeni aantecksaiiig op bet in Bibl. ï. Panifl. 
544Termc1de«iciiipliu, wai i]« ai-lirijTcr Eveb- 
ahu tan Ketd en de uitgerer, die zich Itencu» 
Ammoiuua noemt , Juliau vau S»ude. üe tilcl- 
preat komt uveKcn met een in 1607 bjj D. Cz. 
Tnxut te Amitenlam uilgeKeven broehum (Atd. 
OIO.) V|[I. oolc Menlmui 1023, «sar eene uit- 
gave met gcwijiigdeD titel te vinden is. 

Amor mens crucifisus est. 
[Zinspr. van Akma Mabta van Sciiuuk- 

man.] 

Amptenaar in 's Koninga leger. Een 
— [Stoope, Zwitsersch officier.] 

Zie onder de Nuuuloozen op • De Gudsdienil 
d«r Holiinden-. 

A. M. 3. [Snel?] 

Hemelsche t aru w-schoof , te samen 
gebonden met veele geestelycke aii Bestaande in verscheyden geestelycke 

liedekens ende lof-sangen. Door 4* • 
t'AIckmaer, by Ysbrant van Houten, 
stadta-drucker. Z. jr. 320. 
Navorschei 1877, bl. BG9. 

Amstel, A. van den — IJ. C. 
Neuuan, Hoofdonderwijzer a. d. Lu- 
thersche school te 's Hagc.] 

De pagie van Karel den Stoute, 
Historisch-rom. tafereel uit de tweede 
helft der 15e eeuw. Door -(-. 'sGrav. 
1865, 2 dln. 

b. Haarten van RosRam. Hist.-rom 
tafereel uit het begin der 16b eenw 
Door +. Aid. IBIJG. 2 dln. 

c. Floria V, Graaf van Holland, 
historisch -romantisch tafereel uit het 
laatst der 13e eeuw. Door -j-- Dordr. 
1868. 2 dln. 

d. De Vlaamschcvisscher. Historisch- 
romantisch tafereel uit de het begin 
der 15" eenw. Door -f-. Arnhem , van 
Ëgmond eu Heavelink. 1^73. 2 dln. 

Amstel, Dr. Jan van — [Dr. 
J. P, Heue te Amsterdam.] 

a. Een klein jokkentje. Do maat- 
schappy tot bevordering der Toonkunst 
en Pieter Wttenhagbe. Door -]-. Amst. 
1862. 

Overdruk ait 'ie Gidl-. 

b. Yolhsvrijbeid on staatsmanskunst. 
Een rustig woord in onruatigen tijd. 
Door -|-. Aid. October 186Ö. 

e. De uitkomst der stemming op 30 
October. Aanhangsel tot : Volkswijs- 
heid en staatsman 8 kunst. Door -\- . Aid. 
November 1866. 2 drukken. Schr. 

Amstel, Piet van — .volbloed- 
liberaal , zeer verre , on gepromoveerde 
acbterneef van Dr. Jan van Amstel, 
die hy van Kampen uitgeeft. [J. A. 
Albekdinok Tiium.] 

Het regtsgeleerd advija. 22 ronde- 
danaschokjes door -|-. Amsterdam, C. 
L. van Langenhnyaen. 1866. 

v. d. I.iude , de ontbinding T. d, Tn-ecdc Kn- 
mer, bl. 97. Eldera vond ik J. W. Bkoiiwerb 
tila ach rij «er geaocmd. 

Amstel, Salomon van — [Dam>x 

VAN Hengiiel, Theol. Prof. Utrecht.] 

Vredesdrangh ofte accuraet ende 25 Amsteliam Anastasius 26 leersaem discours acngaende de dis- 
puyten ende onlasten in de kercke tot 
Utrecht. Door -f . Harlingen , J. Hz. 
van Wieringen [Utrecht , Grijsh. van 
Zijll?] 1662. 4'>. 

Blijkens verklaring des schrijvers in zijn : 
Zedig eii grondigh bericht. (Blbl. v. pamü. 54U3 ) 

Amsteliam, Peregrinum — 

[ACGUSTINÜS VAN TeYLINGEN.] 

Extractnm Catholicum ; vervangende 
eenige vragen op het stuck des gheloofs 
ende der warer religie. Door -f? the- 
ologura. 3e editie . . . vermeerdert. Ant- 
werpen, Cnobbaert. 1661. 

Sotwell; de Backcr V. 722 twijfelt zonder 
reden op te geven. Vroegere uitgave : Antw. 
Wed. J. Cnobbaerts 1640. 

Amsterdammer, Een — [Nico- 
LAAS Hoefnagel.] 

Echte en ware levensgevallen van 
bet befaamde Kaatje Vermeulen alias 
£aat Mossel en haar mede complize 
Keetje Zwenken alias Zwarte Keet of 
Baige Keet . . . Geschreven door -f • 
z. pi. en jr. [Rotterdam , 1784.] 

Naar de Dicening van een tijdgenoot geplaatst 
op mijn ex. 

Amsterdammer, Een — [Jo- 
iiAN DE Vries.] 

Physiologie van de Amsterd. ker- 
mis , door -{•• Amst. H. Thompson. 
1852. Uüg. 

Amsterdammer, Eenen regt- 
geloovigen — [P. van Limburg 
Eroüwer.] 

Brief over de nieuwe philosophie aan 
eenen ouden orthodoxen Hagenaar, door 
-f-. Groningen, 1846. 

Handel, van liCttcrkunde , 184S, bl. 27. 

Amsterdammer, dienochkie- 
zer noch kiesbaar is, Een — 
pfr. Jac. van Lexnep.] 

Een woord ter waarschuwing, uit- 
gesproken bij gelegenheid der jongst- 
gedane benoeming van kiezers. (Ondert. 
-)-.) Amsterdam, bij J.deRuijter. 1847. 

De Se (en mogelijk ook reeds de 2e) druk 
18 met zijn Daa>n geteekend. 

Amsterdammer, Een oud — , 
thans elders. [A. J. van Tetroode ] 
a. De leeuw van Waterloo. Feestlied Kederland opgedragen ter vijftigjarige 
gedachtenis-viering van den slag bg 
Waterloo. Door -f. Amsterdam , J. C. 
H. Jansen. 1865. 

b, Waterloo. Feestlied der vijftigja- 
rige gedachtenisviering van 16 — 18 
Junij 1815. Door -}"• 's Gravenhage , 
A. J. V. Tetroode. 1865. 3 drukken 

Amus. [E. J. Potgieter.] 

Gedicht in «de Gids^ v. 1840. 

A Musis Immortalitas. [Zin- 
spr. van G. van Maater.] 

a. Arria en Petus. Tooneelspel uit 
het Fransch van Mej. Barbier. Met 
de spreuk -}-. Haarlem en Amst. 1719. 

b. Don Jan of de gestrafte vrij geest. 
Zinnespel naar het fransch van Molière, 
onder de spreuk: -f. Aid. 1719. 

c. Filida. Herdersspel o. d. spr. : -f . 
Aid. 1720. 

rf. Het dolhuis van actionisten. 
Kluchtspel met de spreuk : -f . Ge- 
dnikt voor Japikvaer. (1720.) 

V. d. Marck 1178. 

A. M. V. S. [Anna Maria van 
Schuurman.] 

Bedenkingen aangaande de toekomst 
van Christi Conincryk. Door -{"• 
1672. 40. 

Anastasio. [G. Barger, Pred. te 
Utrecht.] 

a. Antwoord op den open brief van 
Mr. C. W. Opzoomer. Door -f. Utrecht, 
1862. 

b. Christendom en empirisme. Teregt- 
wijzing van A. Pierson naar aanleiding 
van zijn geschrift „De oorsprong der 
moderne rigting". Door -}"• Aid. 1862. 

Anastasio Voluano, Joh. — [J. 
Geraerds ter Stege.] 

Een cort onderricht van allen prin- 
cipalen puncten des christen-gel oofs, 
met clare ghetuychgenisse derheyligher 
Schriftueren ende . . t bereyt voor den 
simpelen ongeleerden christenen , ende 
is daeromme ghenaempt der Leecken 
Wechwyser. Auth. -f .G lied rukt [Straats- 
burg] . . . 1555, fol. — Leyden, 1594, 

Kibt en Koyoards, Archief X. 241. 27 Andante. Antigallicus. 28 

Andante. [A. A. Vorsteeman van Anonymus. [Mr. J. Pijnappel, 

Oyen.] Lid van de Tweede Kamer.] 

Artikelen in •de Navorschcr*. Een brief aan een katholijken vriend, 

Andrie8,Neef— [Dirk Donkee.I ^^^ ^^ ^^^ ^^^^ Protestanten mag ge- 

Bezoeken en gesprekken van H-. lezen worden. Door +.Amst. J. Noor- 

(In het Zaandamsch weekblad „de Rendorp. 1854. Vitg, 

Mercurins.") H. E. B. Anonymus, Adam — [Adam 

A n n a. [Mevr. Anna Adriana EvERDi- Petri van Langendorpf, Drukker te 

NA Henriktte Steens Zijnen geb. Ampt.] Wezel.] 

a. De bruid van Angrogna. Door -}- . Zie op Postille onder de Naamloozc geschr. 

^'rTï'/^l^'i4 .. a . Anonymus, Jonas - [J. le 

6. Schaduwbeelden uit Suriname, ^ni^v^^ van Berkhey ?] 

Door +. Amst. 1858.- Dordr. 1862. Lelyveldiana of poëten dievery. 

c De famihe Stephenson of de ^o. i. (Onderteekend: +.) Alom k 

zondag-avonden van een christelijk g stuyvers te bekoomen. [1775.1 

huisgezin. Naar het Engelsch van E. «• • j v u u- • ^ * ru - r 

Tir 9 . , j I TV V \o/..^ Hienn de beschuldiging, dat [trans van j Ijc- 

M. Annk door +. Doesburg, 1860. ,y,eld nit J. Ie Francq van Berkhey'8 gedich- 

d. Veldviooltjes. Gedichten van -f. ten bruiloftsverzen stal; dit schijnt het geval 

Uitgegeven door . J. J. L. ten Kate. te zijn geweest bij gedichten op het huwelijk 

Amst. 1864. van zekere Freule te Woubrugge. 

Anna.[Mej.M.GoüDAPPELteZwolle.l A. N. R. [Adr. van Nierop.] 

a. De Zondag-avonden op Noordhof. Echo ofte galm , dat is wederklin- 

Een verhaal uit het Engelsch door -f . kende gedichte van de tegenw. vrede 

Uitgeg. door de Ned. Zondagschool- handelinghe , door een liefhebber syns 

vereeniging. Amsterdam , Höveker en vaderlandschen vryheyds. (Ondertee- 

Zn. 1872. 40. kend: +.) 1608. 4^. 

6, In straten en stegen. Door A. Vgl. Bibl. v. pamfl. 764, 974. 

Dutton. Naar het Engelsch door +. ^„g, [Reinier Anslo.| 

Met een yoorbencht van C. S. Adama hofdicht voor den XJytheemsen Oor- 

van Sche tema Aid. 1872. ^ ^^^ ^ ^ ^^ 1647 en later. 

c. Bede s liefdefonds. Een verhaal van Z. ,» ,, 

T V ..« , T • ï ± Zie op M. V. M. 

de schnjister van Jessica s eerste ge- 

bed; AUeen in eene grootestad, enz. Anselmus. [S. A. Dwars.] 

Naar het Engelsch door -}-. Amst. «• I^e groote ramp dezer dagen. 

W. H. Kirberger. 1873. Dichtregelen door +. Amst. 1849. 

d. Een huisselyk tafereel. Door Fre- ^. Aan het strand. Lectuur voor 
derika Schutz. Vertaald uit het Hoog- badgasten. Door -|" • Amst. 1850. 
duitsch door -f. Zwolle, J. P. van c. Wat is wenschelijker de kermis 
Dijk. 1876. of de cholera? Eene vraag des tyds 

Anne Mar i e. [Mej. Anna Bosscha ^^?5 +• ^^''^^''^ ^^^^' , ,. , 

te Deventer 1 ^' Mmnetogt van eenen landjonker. 

Een kerstsprookje. St. Nicolaas en de ^^",^ plattelands-novelle door +. De- 

kerstboom. Door+.Tiel, D. Mgs. 1873. ^®"^®^' ^^^^' , 

È. r-^w -r^ t^ Zie ook op Anzclmus. 

Anonymus. [Mr. P. de Wakker 

VAN ZoN.1 Ante omnia Musae. [Zmspr. 

In .Janus 1747-1787.. ^^^ J^"^^ ^^^ ^^^ ^^^1 

Anonymus. [C. E. van Koets- Antigallicus. [Mr. Jac. Sciiel- 

VELD, Pred. te 'sHage.] tema.] 

Het schrikbeeld onzer dagen. Een Een artikel in den Konst- en Let- 

woord over het naderend staats-examen. terbode van 11 Febr. 1815 over het 

Door -{-• Schoonhoven , S. E vanNoo- y veren voor de Fransche taal in de 

ten. 1847. Uitff, Zuidelyke Nederlanden. 29 Anti-Eomanus. A. P. 30 Au ti -Roman U8. [Wessel Schol- | 

TEN.] 

Toespraak aan de E. Kathol. pries- 
terschap der Nederl. zending, door -|-. 
Amst. Weijtingh en van der Hardt. 
1845. 

lierensbcr. v. Letterkunde 1857, bl. 155. 

Anton, Sijmeon — [Antiionu 

MOENS.I 

a. Allerlei. Lectuur voor rijken en 
armen , oud en jong , blijgeestigen en 
zwaarmoedigen, enz. enz. Door -{"• 
Rott. 1845. 

6, Ernst en scherts. Rijmen door -f. 
Aid. 1846. 

c. Bij 's Konings komst te Utrecht. 
"Welkomstgroet der burgerij. Door -{-• 
ütr. 1853. 

d, Aan de Synode der Ned. Her- 
vormde Kerk. Ber^md adres in te die- 
nen door de vrouwelijke lidmaten der 
gemeente, en namens haar geconcipi- 
eerd door -{-• Nijmegen, 1857. 

A n t o n i a. [Mej. W. J. A. Jackson.] 
fl. Ivors. Door de schrijfster van 

Geertruida. Naar het Eng. door -{-• 

Amst. 1857. 

6. Amy Herbert. Een leesboek voor 

meisjes. Door Elisabeth Sewell. Vry 

vertaald uit het Engelsch door -}-• 

Amst. 1858. 

c. Logens om bestwil. Door Ch. 
Reade. Uit het Eng. door -f. Dordr. 
1858. 2 dln. 

d. Het huisgezin van dokter May of 
de madelievenkrans. Door Miss Yonge. 
Naar het Eng. door -f. Amst. 1858. 
3 dln. 

e, Adèle. Een verhaal door Julia 
Eavanagh. Vrij vertaald naar het Eng. 
door -j-. Dordr. 1859. 

f, Ursula. Een verhaal uit het bui- 
tenleven. Uit het Eng. van Elisabeth 
Sewell door -|-. Amst. 1859. 2 dln. 

^. Leven om leven. Door de schrijfster 
van John Halifiax [Dinaii Mulock.] Uit 
het Engelsch door -{-• Amst. 1860. 

^. Het huis op de heide. Een ver- 
haal door Mrs. Oliphant. Uit het Eng. 
door -f. Aid. 1862. 2 dln. 

f. Meesteres en dienstmaagd. Eene 
schets van huisselijk leven. Door Miss Mulock. Uit het Eng. door +, Amst. 
1863. 

k. De vondelinge, door Julia Ka- 
vanagh. Uit het Eng. door +. Amst. 
1864. 

/. Een welbesteed leven. Door Miss 
Mulock. Naar het Eng. door -|- • Amst. 
1866. 

m. Ons huis. Levensbeschouwingen 
van Christopher Crowfield. Door Har- 
riet Beecher Stowe. Vrij naar het 
Eng. door -j-. Amst. 1866. 

n. Der vrouwen koningrijk. Eené 
liefdesgeschiedenis. (Door Miss Mulock.) 
Uit het Eng. door -f. Amst. P. N. 
van Kampen. 1869. 2 dln. 

Antonio. f A. D. van Buren Schele.] 

De vrijwilliger in het Pruissischo 

leger. Een verhaal uit den laatsten 

oorlog, door -{"• Deventer, A. ter 

Gunne. 1867. f%. 

A. N. V. P. [van Pj-xlecom.] 
Aan mijne land genoo ten , b^ de heu- 
gelijke verlossing van het Fransche 
juk. Dichtstukje door -{-• Te Amster- 
dam , bij H. Moolenijzer, Junior. 1814, 

Anzelmus. [J. C. Dwaks?] 
De kiezer sclub van K^venheim. Oor- 
spronkelijke roman uit onzen tijd. Door 
+ . Utrecht, 1849. 

A. O. [Aernout van Overbeke.] 
In : „ Verscheyde Ned. gedichten". 

Zie Penou , Bijdr. tot de gesch. der Ned. 
Ictt. I. 62. 

A. P. [Adam Pastor = Roelof 
Martens.] 

Underscheit tusschen rechte leer unde 
valsche leer der twistige articulen. 
Mundelicke unde schriftelijeke hande- 
linge van -)- unde M. S. [Menno Si- 
mons.] Z. pi. en jr. 1558. 

Bibl. der Doopsg. te Amst. II. 69. 

A. P. [Adr. Pauw.] 

Verspreyde stukken raeckende de 
vrede-handelinghe door -j- • Te Amster- 
dam, by Joh. van der Ast. ['sGra- 
venhage, bij J. Veelij?] 1G47. 4^ — 
Te Ootmorsen. z, jr. 4^. 

Bibl V. parofl. 3155, 3156. 31 A. P. Aramaldi. 32 A. P. [Adriaen Poibtees.] 
Het pelgrimken van Kevelaer, in- 
houdende de litanien , hymni , liede- 
kens , herders-dichtjens en reysgebeden 
voor de processie van Kevelaer. Door 
den Eerw. Pater -|-, Priester der Soc. 
Jesn. Te koop te Kevelaer.. , z jr. 

Met approbatie van 7 JuDij 1655. Zie de 
Barker, IV. 581. 

A. P. [Alexander Peecelle, Ond- 
lioogleeraar.] 

Woorden van eenen geloovige door 
de Lamennais in 1833, en vervolgens 
in vlaemsch door -}- in 1834. Brussel , 
Denat 1834. 12». B, B, 

A. P. [Peys.] 

L'Advocat sans estude. D'Advocaet 
sonder study. Door Molière , vert. door 
4-. Amst. M. de Groot. 1680. 

A. P. [Alard Pif.rson.] 
Een immortellenkrans op een'graf te 
Rozendaal. (Gedrukt in „deéid8'M864.) 

A. P. [Poley.] 

Proeve eener beknopte handleiding 
tot het beoefenen der uiterlijke wel- 
sprekendheid of mondelijke voordragt , 
bij het genot van middelbaar onder- 
wijs, door -}"• Middelburg, bij Gebr. 
Milbom. 1855. ÜUg. 

A. P. C. [CiLiEX.] 

Pastorellen in de verzameling: „Am- 
sterdamsche Pegasus". 

A. P. de L. [Lange.] 

fl. Een woord aan Polyphemus door 
L. J. V. G. V. [van Geletn Vitringa.] 
II. Protest door -|-. III. Hulde aan 
Polyphemus door H. T. G. [Gregory.] 
leiden, (1865.) 

h, Boekbeoordeel. in „deGids"v.l876. 

Appeltern, Herman van — . 
[A. W. Engelen.] 

ff. Eduard Dalhorst Een Nederlandsch 
verhaal uit het laatst der zeventiende 
eeuw door -[-. Aid. 1831. 2 dln. 

b. De grot van Fosto. Een verhaal 
van -j- . Te Groningen , bij W. van 
Boekeren. 1840. 3 dln. 

A. P. R. B. [Adr. Paets, Rotero- 
damo-Batavus.J 

a. Verzen in de „Ned. en Lat. Keur- 
digten." h. Vrede en vryheid. (Ondertcekend : 
-|-. Gevolgd door:) Vertroostinge aan 
het volk van Nederland. (Aan het 
slot:) Te Utrecht, by Gerrit Mun- 
tendam z. jr. [1667.] 4®. 

Het 2e gcdiclit wordt toegcselireven oan 
Willem de Groot. Zie Miuliuaa n°. 9292. 

A. P. S. [J. Elias Mz.] 

a. De schipbreuk, of de lijkstaatsie 
van Krispyn. Kluchtspel gevolgd naar 
het Fransch van de la Font (door -|-.) 
Amst. D. Ruarus 1730. 

b. Jonker Windbuyl, of de drie- 
dubbele minnaar. Kluchtspel gevolgd 
naar het Fransch van Dancourt (door 
-{-.) Aid. 1730. 

c. Het verliefde huysgezin. Klucht- 
spel gev. n. h. Fr. van Legrand 
(door +.) Aid. 1730. 

V. d. Marck 989—91. 

d. Proeve van dichtoefening, be- 
staende in herders-zangen, brieven, 
klink- en mengeldichten . . . door A. 
L. F. (Th. van Snakenburg) en -f 
Leyden, 1731. /r. G. 

Ten om-egtc las mcu A. P. Snakenburg 
er nit. 

A. P. S. R. [Alex. Petrkjus.] 
Replycke van -f ... op d'antwoord 

. . . voor een gereform. Hollander . . . 

Rotterdam 1655. 4^ 

Bibl. V. paiufl. nO. 4429. 

A. P. V. Y. [van YSSELSTEIN.J 

Gredichten in de „Kleine dichterlijke 
Handschriften." 

A. R. [Ravestein.] 

Publius Syrus Gulden spreuken . . . 
Vertaelt en op ryra gestelt door +• 
Delff, 1633. 

A. R. [AbB. RüTGERS.j 

Lijkzangen met een toegift ter be- 
vordering van zielenruste. Door -}-. 
Haarlem, 1802. 

Catal. Letterkunde III. 96. 

Aramaldi. [Aart Admiraal, te- 
legrafist.] 

a. Artikelen in het tijdschr. „de 
Dageraad." 

b. Algemeene zendbrief aan mijne 
geachte medeleeraars in Nederland. 
Door -}-. Amsterdam , F. Gunst, 1864. Arbeid om rnst. [Zinspr. vanC. 

KnTËNSTBIN.] 

Arbeid Toed knnst. [Zinapr. van 
J. Vebley,] 
Zie op J. V. 

Ardore consentaneo. [Zinspr. 
van UArrtuEU Mocllakt.] 

A. K. E. S. [Hbnkicus Slatius.| 
Amsterdamache nouvelles, dat is, 
nienwe t^dingben , van 'tghene datter 
onlancx is gliepasseert in Bobemen 
Hongnrien, Weenen, Polen, Slesien 
Meeren, Cenlen, Venetien, Neaples, 
Heydelberch, Vrenckrgck, Engbe- 
landt, Brabandt, Vrieslandt , ende Hol' 
landt, etc. Wt ghegeven enin'tlicbt 
gbebracht tot troost der Calvinisten. 
üoor +. (xbedrackt tot Herders- wyck, 
door Aatboriteyt van de kercke, ende 
de Synode van Dordrecht, Anno 
1620. i". 
Ro^e, BibL v. Renuaitr. gcachr, bl. ISO. 

Arethophilns, Pbilaletbes — 

[Abs. Ar. van dek Ueerscii.] 

Vier brieven, vervattende de oor- 
deelknndige aanmerkingen over de be- 
oordeeling van den Belisarins verde^ 
digd door P. Hofstede in welke ge- 
toond wordt: I. dat bet gescbil wegenf 
Socrates geenen invloed ter weereld 
beeft op de goddelyke openbaring, 
II. dat ■ . ■ C. Nozeman ten onregte 
van Ds. Hofetede . . . wordt overge- 
baald; III. dat Socrates onscbnldig it 
aan de misdaad, door Da. Hofstede 
liem op nienw te laste gelegd; 
welke de oorsprong van dien laster 
zg , en dat dezelve door Ds. HoCstedo 
geenszins is beweezen. Door +. Te 
Amsterdam, bij Lanrens van Hnlst. 
1770. 

Rogge, Remonatr. getthr. bl. D2. 

Argentam anro, ntrnmqne 
virtnti cedit. [Zinspr. van Pibtbb 
't Hoen.] 

Argus, Jnatns — [Sebvaas de 
BboinJ 

De Criticus. Tgdscbrift voor bemin- 
naars van satire, ironie, hnmor, en 
wat er meer van dien aard onder de is. Hoofd-redacteur -f~- Eerste 
ileel. Gorinchem, bg J. Noordnijn en 
Zoon. 1847—48. 6 No8. 

Aria. (A. van dbe Spkang.] 
Proza en poëzy van +. Batavia, 
1872. 

Aristus. (Prof. J. Albinus?] 
Brief van + aan Partbenopolitue 
geschreven nyt Utrecht den 19 No- 
vember 1747. 

lu (en legetischrill, getiteld: -Welverdiende 
unmerking. en irederUggiu^ , op den Brief 
van Ariitua" irordt de aciuijTer J, Albegeer 
|{enoemd, Ii de giuïng Ie gewugd, dat dnor- 
mede Albinoa bedoeld ia? 

Arkel , Frank Floriszoon 
van — [Mr. M. C. va\ Hall.] 

Gedenkschriften van en door +. 
Tweede vermeerderde uitgave voorzien 
van eene opdragt en eeneaanpryzende 
voorrede van . . . Lubbert Ignatius 
Bril, Junior. Amst. J. van der Hey 
en Zoon. 1832. 

De eente drnk veracheen in het Ujdtchiin: 
de KeccnaeDt ooic der Recenaenten. lu dit- 
uKde tijdacbrift vencheneu 1S37— IS40: By- 
ïoegaelcH op de Gedenliachr. , doeli tjj liJn 
niel herJrolit. — Lingeu lijd heeft men niet 
gewettD, wie de geeitige acbryver rraA. J)e 
een hield er J. Kinkek ioot; de auder J. J. 
[Jout van FLE.isBiiRO, weder een ander Wil- 
)[ELU BioEa, Maar de ware tchryier wDarui 
Hnll. Zie Letlerknude, r^venilier. 183B, bl. 
&8. llü heeft bet in zijne aiitobiogrephie mk 

Arnold. [A. Wijnstok, Acteur te 
Amsterdam.]^ 

a. Rocco. Dramatisch gedicht doorH-. 
Amst 1856. 

t. Davids misdoad. Dramatisch ge- 
dicht. Door +. Aid, 185G. 

c. De schijnheilige. Blijspel in twee 
bedryven door +- Aid. 1857. 

d. De rederüker minnaar. Blijspel 
in één bedrijf door +. Aid. 1857. 

e. Poëay voor rederijkers. Door +. 
Aid. 1857—58. 

f. Een tronwe knecht of ziek van 
liefde. Door +• Aid. 1857. 

ff. Een zoon. Dramatisch gedicht 
door +. Aid. 1857. 

A. Pe Blinde. Dramatisch geilicht 
door +. Aid. 1857. 

3 35 Arnold. Asmodé. t. Blijspelen voor rederykers. Door 
+. Aid. 1862, 1863. 

y. Dramatische poëzy voor rederij- 
kers. Door +. Aid. 1863—65. 

k. De blinde krijger van Waterloo. 
Dramatische schets in één bedr^f, 
door -}-. Amst. 1865. 

Arnold. [Dr. W. J. A. Huberts, 
Directeur a. d. R. H. B. te Zwolle.] 

Artikelen in de tijdschriften : „Bato' 
en „Europa." Schr, 

Arrogans, Papa Guillelmus 
— [Samüel Iperuszoon Wiselius.] 

Concept-besluit op het adres van 
den heere Guillelmus Titsingh ... op- 
gemaakt door +. Amst. 1802. 

Limburg Brouwer, Leven van W. bl. 131. 

Ars haec mea vita. [Zinspr. van 
Jan Pietebsz. Somer.] 

Ars longa vita brevis. [Zin- 
spr. van Jacübus Lansbergiüs.] 

Ars superat fortunam, Het 
genootschap — [C. Schaap en A. 
Frese.] 

a. De belachelyke minnaar of de 
devote serenade. Kluchtspel voor -f"* 
'sGrav. 1737. 

b. Het levendig orgel. Kluchtspel 
voor -f-, 's Grav. 1742. 

c. De electriciteit, of Pefroen met 
het schaapshoofd geëlectriseerd. Klucht- 
spel voor 't kunstgenootschap +. 
Amst. 1746. 

d. Het leven is een droom. Bly- 
heldenspel naar het fransch van de 
Boissy, voor -|-. 's Grav. z. jr. — 
Aid. 1768. — Aid. 1771. 

e. De courant. Kluchtig blyspel voor 
-f-, 's Grav. 1768. 

f. Edipus. Naar het fransch van 
A. de Voltaire. Voor -f . Leyden 1769. 

g. Het belachelyk concert. Klucht- 
spel naar het fransch van Palaprat 
voor -f- 's Grav. 1769. 

//. Dichtkunst en schouwburg. Voor- 
spel ter verjaring van den Prins van 
Oranje, voor -f. Leyd. 1772, 

V. d. Mnrck 1306. 

Arte et mart e. [Zinspr. vanFRE- 

DERICUS DE MaRSSELAER.] 
Arte et marte. [Zinspr, van 
Lips VAN MoRNAY, Hr. vau Plessis.] 

A. S. [Spinniker.] 

Morgen- en avond-gezangen. Doen: 
-H. Amst. 1699. 

A. S. [Adriaan Sam.] 
Tys en Gijs of eerste saamen-s 
tussen deselve over een byzondercou- 
rant-nieuws, in rijm en onrijm 't sa- 
mengestelt door -j-. 's Hertog. 1742 

In 1744 verscheen te 's Hert. Een brief vai 
Jan aan Tr^n uit do winterkwartiering va 
Bergen in Henegouwen.... Gcrymt door Adri- 
aan Sam. Hierdoor wordt de beteekenis des 
letters A. S. verklaard, doch daar ik nergens. ^ 
gewag vind gemaakt van een dichter van diei:^ - 
naam, kan ook dit wel een schuilnaam syn. 

A. S. [Steven.] 

Nieuwen Nederlandschen Voorsclirift 

boek, alwaer onder 432 voorscliriften ^^^ 
vele schoone leeringen . . . Door 
Schoolmeester der stede van Cassel. 
Tot Yper [1784.] 4°. 

Catal. de Jonghe, I. 8277. — Cat.v. Hul- 
thcm n°. 23278 heeft een Sen druk: Yp. 1714. 
Denkelijk is dit eeue drukfout. 

A. S. D. [Aldert Siebts Dük, 
Doopsg. Leeraar te Groningen.] 

o. De heilbegerige jongeling onder- 
wesen in de nodigste vereischtens eens 
dopelings. — Door -f. Gron. 1732. 

b. Catechetische behandeling over 
de geloofs-beiydenis der Doopsgezinde, 
d' oude Vlamingen genaamt, door +. 
Aid. 1773. 

Blaupot ten Cate, Gesch. der Doopsg. in 
Gron. 1. 139. 162. 

A. S. J. V. [A. J. VAN Scherm- 
beek.] 

Proeve eeuer handleiding by het 
onderwijs in de taktiek, ten dienste 
van subalterne officieren van de in- 
fanterie en kavallerie. Uit het Hoog- 
duitsch [van Pönits] vertaald door 
-f-, 's Gravenhage , 1822. 

Asmodé. [Johan de Vries.] 

a. Johanna van den dorpssmid. Door 
-}-. Amst. 1853. 

b. Het wassenbeeldenspel , voorstel- 
lende de nieuwe ministers en de 
nieuwe Bisschoppen. Door-f-. Aid, 1853. :i- Jk fin 

I- 

sr 

-ra 

sa 37 Asmodée. Auditeur. 38 c. Eene nieuwe groep in het was- 
senbeeldenspel , voorstellende de groene 
tweedekamerleden en hunnen aan- 
hang. Door +. Aid. 1853. 

d. De laatste voorstelling in het 
wassenheeldenspel. Sprekende beelden. 
Door H-. Aid. 1853. 

e. Een Haagsch oudejaarsavond par- 
tijtje, waarop groote mannen zich aan- 
stellen als kleine kinderen . . . Door 

. Aid. 1853. 

/. Een standbeeld in den zak. Door 

. Amst. 1854. 

g. Een standbeeld uit den zak. Door 

. Aid. 1854. 

h. Voor de regtbank door +. Aid. 
1854. 

t. Van Hall weer aan 't laadje, Oad 
en nieuw door -f-. Aid. 1854. 

Asmodée, Professor — [Mr. 
Adolf Visscher?] 

Een koninklijke oorveeg aan de 
Amsterdamsche geldmannen. Door +. 
Amst. 1863. 

Asmodeus. [Willem Geets.] 
In het Antwerpsch t^dschrift: „De 
Vlieger" (1867). H, E. B. 

Assiduitate nihil non obse- 
quitur. [Zinspr. van Joh Stradanüs.] 

Ast, Johan van der — te Am- 
sterdam. [J. Veelu te 'sHage?] 

Zie boven op A. P. 

A. T. B. [Beausab.] 

De Ilias van Homerus, tot model 
voor den redenaar in vier redevoerin- 
gen; door -f-. Leiden, 1828. Aa. 

A. Th** [TnoMÉ, Secretaris van 
Graaf Thibauaeau.] 

Leven van David. In het fransch 
en hollandsch. Door -J-* Brussel, 1826. 
2 dln. 

Qaérard , Snperch. litt. — Ten onregte aan 
Thibauüeau zelf of aan Thiers toegeschreven. 

Atticus. [Mr. Johan Luzac] 
Artikelen in de „Gazette de Leyde". 

Zie bl. 34 \an Eerkrniis voor den steller 
van het Kapport omtr. de Leydsche propositie 
van geheimhonding. 1786. A. T. V. D. [Antoniüs van Dale.] 
Boere-praetje, tusschen vyf persoe- 
nen , een Huysman , een Vlamingh , 
Eemonstrant , Waterlander en Colle- 
giant . . . Door -f- . t' Amsterdam , by 
J. Rieawertsz. 1664. 49. 

Rogge , Geschr. der Ned. Uerv. kerk, bl. 69. 

A. T. V. T. F. D. [Adolphüs 
Tectander Venatoe Tectandri Filius 
Dedicavit.1 

Theologia vera et mera. Lactentium 
et infantium in Christo. Een suyver, 
claar alghemeyn fondament-boeck. Door 
naacte schriftueren des Ouden ende 
insonderheydt des Nieuwen Testaments 
. . . Met een devotie-boec vol allerley 
goddelycke meditatien , ghebeden , enz. 
. . . Twelck de Chistenheyt wel 1400 
jaren gemist heeft ende nu eerst te 
voorschijn wordt ghebracht door een 
liefhebber vande vrye eenigheyt aller 
godtlievenden herten . . . Ghedr. [te 
Alkmaar] by de Wed. van Jacob de 
Meester. 1617. 4P. 

Op bl. 87 der dedicatie noemt de schryver 
zich ''Een Jager na den Vrede. A. T. V. T. 
F. ü." De Staten hebben dit geschrift als on- 
schriftmatig en ergerlyk laten ophalen. Zie 
Brandt II. 533. Bibl. van pamfl. u«. 1310. 

A. IJ. [ÜYTTE8CH0ÜT.] 

Ledige uyren ; deel I. Kijm-krongk 
van Zeeland; deel II. Bybelstof'jdeel 
III. Jok en Ernst . , , Door -f» Vlis- 
singen, 1711. 4«. 

De la Rnë, 2e druk, bl. 173. 

Audaces fortuna juvat ti- 
midosque repellit. [Zinspreuk 
van J. N. EsGERS.] 

a. Het loon der standvastige liefde , 
met de spreuk: -f-, 's Grav. 1779. 

b, Incle en Yariko. Tooneelspel onder 
de zinspreuk: -}"• ^^^' 1779. 

Audi tacens. [Zinspr. van Ta- 

CITÜS NiCOLAAS ZeGERS.] 
Biblioph. Beige, IV. 162. 

Auditeur, Een — [L. Gaknier.] 
Het Hof van Holland onder de re- 
gering van Lodewyk Bonaparte. Door 
-}- . Uit het Franscb vertaald met aan- 39 Augetur. A. V. D. 40 teeken iDgen. Te Amst. bij de Erven 
H. Gartman. 1823. 

Vertaling van : La cour de lloUande sous Ie 
règne de Louis Bonaparte. Par un Auditeur. 
Paris et Amst. 1828. — Navorscher XII. 339. 

Augetur. [Zinspr, van Joachim 
Troonesiüs , boekdrukker te Antwer- 
pen. 1604.] 

Biblioph. Beige, V. 800. 

Aurelius, Joannes — fj. teb 
Gouw, Hoofdonderw. te Amst.] 

a, £ene wandeling in Amsterdam in 
het midden der 17e eeuw. Door 4-. 
Aid. 1859. 

Met naam herdrukt 1859 en 1865. 

b, Amsterdam. Oorsprong en afleiding 
van de namen der grachten , eilanden , 
pleinen , straten . . . dezer stad. Door 
+ . Aid. 1858. 

Met naam herdrukt 1865. 

Austr., P. J. — [P. J. Austrosyl- 
vius = PiETEK Jacobsz. Semmes 

VAN ZüYDERWOLDE.] 

Oratie of grondige verclaringhe over 
den 124 psalm Martini Lydii . . . ver- 
vattende de bysondere verlossinghen, 
die Godt deze Nederlanden heeft be- 
wesen . . . Enchaysen , 1619. 4^ 

In 1588 ua de nederlaag der Armada ge- 
schreven en nu op nieuw uitgeg. met voorrede 
van +. Bibl. v. jiamfl. 1701. 

Autodidactus. [Dr. F. L. Nüyens.] 
Feuilletons in dagbladen. 

A. V. [Adb. Vlack.] 

De zee is de Helena waarom de 
Engelsen den onrechtvaerdigen oorloch 
de Vereenigde Nederl. provinciën aen- 
doen. In 't Latijn beschreven door 
Stephanus van Burmannia ... in 't 
Ned. overgeset door -|". 's Graven hage , 
Adr. Vlack. 1652. 40. 

Bibl. ▼. pamfl. 4081. 

A. V. [Vereül.] 

fl. Gedichten in de „Kleine dichterl. 
Handschriften". Mogelijk ook : 

b. De heldendood van J. C. J. van 
Speyk, roemryk gesneuveld op de 
Schelde voor Antwerpen , den 5<len Fe- 
bruary 1831. Door -f- Te Haarlem, 
by J. L. Augustini, den lOen Febr. 
1831. A. V. [Voncken.] 

De soldaat, zyne waerde en zyne 
pligten. Een zedekundig handboek voor 
het leger. Naer het fransch door -}"• 
Brussel , Kosez. 1856. 12^. B. B. 

A. van der H. THenst.] Gz. 
Het verlorene weaergevonden. Too- 
neelspel door -{•• Leyden, 1818. 

Cat. Letterkunde, III. 104. 

A. V. B. = Al Verr 't Best. 
[Zinspr. van P. Schaak.] 

fl. Ariodant en Polines, of verloste 
onnoselheyt. Door -f. Amsterdam, 
Greg. van Kermt. 1664. 

b. Steyl-oor, of de schijnheylige be- 
drieger, waarin is nagevolgt de Tar- 
tuflfé van J. B. P. de Molière. Door 
-}-. Amst. A. van Blancken. 1674. — 
Aid. 1677. 

Catal. Letterkunde, I. b. 190; v. d. Marck 
1483. Hilman noemt Mej. C. L. de Neuf- 
viLLE als vertaalster vau a en heeft 1694. 

A. V. B. [van Bulderen.] 
Het school van de mannen, in 't 
Fransch door J. P. B. Molière ; ver- 
taelt door -|- • 's Gravenhage , W. Eych- 
mans. Z. jr. (171?) 

V. d. Marck 863. 

A. V. D. [Antonius van Dalb?] 
Het beroerde Engeland door de ma- 
gi natiën van Vrankryk gesmeed en 
belaegd, onder de regeering van Ja- 
cobus do II. En hersteld , door . . , 
Willem en Maria, Koningh en Koningin 
van Engelandt , . . . Vervattende de 
aenmerkelykste saken , die onder Ja- 
cobus de II. en zedert de overtogt 
uyt Holland van Willem de III tot 
deszelfs Kroning , in Engeland , zyn 
voorgevallen. Beneffens een nauwkea- 
righ verhael der bnyten en binnen- 
landsche Oorlogs- Actiën , , . Amster- 
dam, Jan Jausz. Otto ... 1689. 12*^. 

Het «Aan den Leezer* is geteckend •{'• 

A. V. D. [P. J. Kasteleyn.] 

De schouwburg, of loon naar werk. 

Naspel voor het tooneelstuk (van P. J, 

Kasteleyn) Dorimont en Julia, of de 

betoonde huwlyksliefde. Amsterdam , 41 A. V. D. B. A. V. H*** 42 Isaac de Jongb, Boekverkooper. 1780. 

Hoewel het voorberigt A. v. I). geteekeud 
is, was Ka&telegn de schrijver. Zie Breader 
& BrandiB, Gesch. ea lett. oefeningeo, bl. 265. 

A. V. D. B. [Ahasüerüs van den 
Bebg.] 

Zie Naaml. geschr. op Gellerts fabelen. 

A. V. d. H. [van der Hagen.] 
Responsiones diversae ofte verscbey- 
den antwoorden op de vraghe: Wat 
ghelyckst van naem en ongheiyckst 
van krachten is ... . Door -}-. Haer- 
lem, 1613. 

Catal. Letterkande I. 222. 

A. V. D. M. Dr. [Ant. van Dale, 
Med. Dr.] 

Onderzoek op het verhaal wegens 
den Heere Jezus Christus dat in Jo- 
sephus gevonden word. Door +. Rot- 
terdam, 1692. 

Mylios, Bibl. Anon. N». XXXIV p. 188; 
UeoDumn , de libris anon. p. 175. 

A. V. D. T., Mr. — 

a. Proeve over den waren aart der 
geesteiyke goederen. Door +. Rott. 
1779. 

b. Voorstel over Salomo's Hooglied, 
door +. Rott. 1795. 

c. Beoordeeling van de requesten 
der Gereformeerden. Door +. z. pi. 
1797. 

A: V. E. d. J. [Waarschijnlijk A. 
VAN Essen de Jonge.] 

Hollands klagte en troost over H 
afisterven des Konings van Groot Britt. 
Willem de Derde. (Onderteekend : +.) 
Amst., Abr. van Essen. 1702. 4"* 

Bibl. ▼. Pamfl. 9631. 

Avenhorn Gerritszoon, Dirk 
van — [JoAN Willem Claus van 
Laer.] 

De onderlinge verdraagzaamheit in 
Christus kerken gezogt maar niet ge- 
vonden. Door +. Haarlem 1743. 

C. Sepp, Joh. Stinstra en zyu tijd, II. 91. 

A. Ver. S. [Adolf Venator?] 
Een christebcke waerschouwinge 
voor alle menschen , hoe sy der werelt de sonden, de lust des vleeschs sullen 
schouwen ende mijden . . . door -{-• 
z. pi. 1577. 

Achteraan eenige geestelyke liederen, waar- 
van het laatttte geteckend met de spreok: 
«Slecht en recht bewaert my Heere." 

A. V. F. [Alexandbe van For- 

NENBEEGH.] 

Den Antwerpschen Protheus ofte 
cyclopischen Apelles, door -h, schil- 
der, t' Antwerpen, 1658. 4®. 

Cat. V. Hnlthem, u9. 22825. 

A. V. G. [van Gheluwe.] 

a. Het goadelyck trompet over Hol- 
lant ofte den grouwelycken Hollant- 
schen donder-slagh. Door P. de Wit 
en vermeerdert door -f-. Ruremonde, 
1655. . 

Cat. V. Dam v. Noordeloos, n<*. 1310. 

b. Val van den afgodt Dagon of 
wederlegging van den Heydelbergsohen 
Catechismus. Door -i-.. Antw. 1653. 

Cat. J. Radinck 1867, n». 870. 

A. V. H***. [H. Baebdt van 
Sminia.] 

Geschiedenis van de onlusten tus- 
schen de Schieringers en Vetkoopers 
in Vriesland. Door -i-. Leeuw. J. W. 
Brouwer 1829. 

•Dat hij de schrjlver was" — segt Eekhoff 
in de Handel. ▼. d. Maatsch. der Ned. Lett. 
1859, bl. 154 — 'is immer een geheim ge- 
bleven; doch m^jn vermoeden deswege is m|j 
bevestigd door den thans hoogbejaarden uitge- 
ver, den heer J. W. Brouwer. Verkeerdelijk 
Eyn Jhr. J. Aebinoa yan Huiialda en Mr. 
A. van Halmael Jr. dikwgls voor den scbrjjj- 
ver hiervan gehouden. Waarschijnlyk beteekeut 
de A. de laatste letter van Sminia en de H. 
de eerste van zijn* voornaam." — Wat ▼. Hal- 
mael betreft, deze plaatste in den Konst- en 
Jjetterbode de volgende advertentie: 

«Sedert eeuigen tijd hebben de Hceren op- 
makers van Catalogussen van Blbliotheeken of 
Boekverzamelingen de gewoonte aangenomen 
van zeker werk, betiteld: OetcMedenit van dé 
Onlusten iustchen de Sehieringen en Vetkoo- 
pers door A. V. H**** te Leeuwarden bij J. 
W. Brouwer, 1829. 8o , op m\jnen naam te 
catalogiseeren , hoewel ik de schrijver van dat 
Werk, hetwelk ik voor het overige in zijne 
waarde laat, niet ben en voor denzelven niet 
begeer gehouden te worden. Tot nog toe heb 
ik hierover gezwegen, doch daar dit nu weder 43 A. V. H. A. V. K. 44 het geval is op den Catalogus van de Biblio- 
theek van wylen den weledelen Heer A. Stad- 
nitski, welke eerlang te Amsterdam zal wor- 
den verkocht en de omstandigheid, dat die 
Heer m\jn volle Oom is geweest, den waan, 
dat ik gemeld werk inderdaad geschreven heb, 
niet weinig versterkt, gelyk ik bereids heb 
ondervonden, zoo vind ik my thans genoopt 
dien openlyk tegen te spreken , en Uw £d. zult 
mg bijzonder verpligten, met te dien einde 
dezen te plaatsen in den algemeen gelezen wor- 
denden Konst- en Letterbode. 

In de verwachting, dat Uw Ed. aan dit 
myn vriendelijk verzoek zult gelieven te vol- 
doen , noem ilc my , met de meeste achting 

Leeuwarden, Uw Ed. Dw. Dienaar, 

29 November 1839. A. van Halmael Js." 

A. V. H. TVAN HOYTEMA.l 

De houten orug in de Valterveenen. 
(In: Drentsche Volks-alm. v. 1837). 

A: v: H: B: [van Hensbroek.] 
Het levendig gebraat. Elncbtspel 
vertoond op de Haarlemsche schonw- 
plaats. Door +. Haarlem, 1708. 

V. d. Marck 1447. 

A. V. E. Rechtsgeleerde, Mr. 
— [Elie Luzac] 

a. Het gedrag der stadhondersge- 
zinden verdedigd door 4-, [Leiden] 
1754. 

Ten vure gedoemd met oitloving cencr pre- 
mie van f 3000 op het aanbrengen en leveren 
in handen der Justitie «van deAuthenrs, Druk- 
kers en Uitgevers" door de 'Arosterdamsche 
Aristocratie Justitie den 14 en 15 Mei 1754. 
Een 2e vermeerderde druk verscheen in 1756. 
Zie Tydeman, voormalige Staatspartijen in de 
Ned. Rep. bl. 154. 

b. Verantwoording wegens den uit- 
gaaf van het boekje tot tytel voerende : 
Het gedrag . . . door -f. z. pi. [Leiden] 
1754. 

Zie ook bl. 7 van Martcn van Roshems 
Tweede Lofbazuyn 1757. 

A. V. L. [van LiNTz.] 

a. Bon gewonnen, dat *8 bon. (On- 
derteekend: -i-.) z. pi. en jr. [1673] 
fol. 

b. Lauwer bladen om het hooft van 
. . . Wilhelm Prince van Oranje. (Ge- 
teekend: + .) z. jr. [1674]. 

c. Een blinkje en een drinckje. . . . Zang . . . tegen-zang. (Get. -f .) z. pi. 
en jr. [Utrecht, 1673?] In plano. 

Bibl. V. pamfl. no. 6731, 7708. 

A. V. L. [van Lee.] 

Haarlem's regt op de eer van de 
uitvinding der boekdrukkunst , gehand- 
haafd; of beknopt overzigt van den 
stand der zaak, vooral na het onder- 
zoek van den heer de Vries en de 
toelichtingen van de heeren Schinkel en 
Noordziek. Door +. Amst. M. H. 
Binger 1827. — Aid. 1843. — Aid. 
1848. 

A. V. L. [van Liee.] 

De kleurling van Columbia. Oor- 
spronkelijk tooneelspel met zang in vgf 
bedrijven, door -f. Te Utrecht, bij 
H. Thompson 1841. 1%. 

A. V. N. [Ade. van Nispen.] 
Verscheyde voyagien ofte reysen 
gedaen door J. van der Does na Con- 
stantinopelen . . . Alle verzamelt door 
een liefhebber der selven +. Dordr. 
1652. 120. 

A. V. N. [Jhr. A. VAN ZüYLENVAN 

Nijevf.lt?] 

Lojola gedetroneerd of de wereldbe- 
rugte orde der Jezuiten vernietigt 
door Paus Clemens XIV. Door -j-. 
Amst. 1774. 

A. V. P. [van PANnUYSEN.] 

Korte lijkreden over 't leven, ster- 
ven en begravinge van ... M. de Ruy- 
ter . . . gedaen door -f , den 20 van 
Lentem. 1677. 4». 

Bibl. V. Pamfl. 7546. 

A. V. P. M. [Waarschgnlijk Joh. 
MELcraoE.] 

Godgeleerdheid, vervattende de gron- 
den van den hoogste waarheden, uit 
het latijn in het Nederlandsch over- 
gebragt door -f. 1711, 1718. Aa. 

Op nieuw uitgeg. met voorrede van J. van 
der Voorn. Amst. 1751. 

A. V. E. [A. J. Seevaas van Roouen, 
Uitgever te Utrecht.] 

Artikelen in „De Navorscher" (Zie 
ald. 1881 bl. 43). 45 A. V. S. A. V. Z. V. N. 46 A. V. S. [Andbé van deb Scuüer.] Grafdigten; als ook eenige Kerkge- 

a. Kort begrijp van het boekje Be- zangen in de Latynscbe taele. Nieuw- 
weerde vrijheid der eenvoudige Ca- lijks opgehelderd, veelzins verrukt, 
tholyken in het lezen der H. Schrif- in goeden schikt gebragt, en aldus 
ture in 't jaer 1687 door -f-. Nu verkort andermael in 't ligt gegeeven. T'ütregt 
en voorgedragen aen David Pierman. BvTheodorus van den Einde. 1709. i?./. 
(W. Wijtmans.) T'Utrecht by Henricus 

Spruit, Boekverkooper in de Lynmarkt. A. V. V. [Adb. van den Vivebe.] 

1690. Cort onder wiis vande ware kennisse 

h. Eerste zendbrief van -f- aen zeker Gods , hoe nootwendich die sy, ende 

Heer van Eotterdam , over zeker boek waer in sy bestaet , om door de secten 

onlangs aldaer uitgegeven met het op- ende ketterijen niet verleydt te worden: 

schrift Boekzael van Europa 1692. — met d'over-een-stemminge der Ghere- 

Tweede Zendbrief .... — Derde Zend- form. kercken , teghen alle ketteryen 

brief... (als voren.) inde voorn. Artikelen des Gheloofs, door 

<?. Nader berigt voor eenvoudigen Dan. Tossanum . . . Ende nu nieulicx 

wegens het lezen der H. Schrifture in ... in Nederd. ges telt. Door -f. Mid- 

de moederlijke tale. Door -(- . T'ütrecht. delburg , by Rich. Schilders , voor Adr. 

1700. van den Vivere. [1610.] 4'. 

d. De boeken van de roepinge aller Bibl. v. pamfl. n*. 896. 
volkeren. Door -f. Aid. 1700. . Tir ta ttt 

e. Christelijke onderrigtiug en ver- ^ \' \ \' 1^^^^^ '''^'' ^'^'^'^ ' 
maning tot zagtmoedigheit , zoo in het ^""^^I, *® ^^^^^^'J 

oordeelen als in 't spreeken over der «• Tegen-bericht voor eenvoudigen 

zake van den H. W. A. B. van Se- jegens het ezen der H. Schriftuur m 

basten door + Aid 1702 moederlijke tael. Alsmede korte be- 

f. Het oude en nieuwe Testament merkingen over twee boekjes , 't eene 
(naar de Vulgata) vertaalt door -f-, genaamd Echo ofte Wedergalm ; 't 
Priester te Leuven. Utrecht, T. van ander Korte stellingen, üoor +. Te 
den Ende, 1715. 2 dln. B. J. Rotterdam, bijHermapum Hertz. 1700. 

o. Eersten zend-bnef aen den Heer 

A. V. S. P. E. D. G. [ Andbé van deb ^efidius de Witte wegens zeker paa- 

Schueb, Priester en Dr. in de Godheid.1 quü, genaemt Siftinge van t leugen- 
Antwoord aen den Nieuwen Weg- t^^f", hand-boekjen voor de eenvoudige 

wyzer. Tot onderrigtinge dergenen die Cat|iolyken van Nederland, door +. 

den weg der waerheid rakende de f^o^ïo ''''''' Autheur, in 'tjaer 

leere der Genade Gods opregtelyk zoe- ^ '^^^ * • 

ken , zyne bewijsredenen worden we- ^"^«"^ "ï- ^^^ ; Meulman 7977. 

derleid , de zoekers op den regten weg j^ y. W. f Wechel.1 

gesteld en tot de Boeken van S. Au- Mengelingen in proza'en poëzy.Uitge- 

gustnn gewezen. Door -f . T' Utrecht, geven .. .door -f-. Nijmegen, 1857. ?7»/;^. 

by Amold van den Eynde. 1688—89. ^ x ^ e » «y 

3 dln. B, /. A. V. Z. V. N. [van Züylen van 

NiJEVELT.] 

A. V. S. P r i e s t e r L. D. G. [Andbé a. 't Leven der doorluchtige Grieken 
van DEB Sc HUEB, Priester, Leeraar der ende Romeynen, tegen elkander ver- 
Godheid.] geleken , door Plutarchus van Chae- 

Christelijke rijmdigten en gezangen ronea , uit de Grieksche sprake o ver- 
door -f. Behelzende Vertalingen uit geset door J. Amyot. Mitsgaders het de Heilige Schriften, Kerkelijke Boeken 
aloude en latere Schrijvers, mitgaders 
Lofzangen , Maegdebruiloftszangen , Ge- 
zangen op de Geheimenissen , Zegen- 
digten , Beeldspreuken , Bruilofts en leven van Hannibal , Scipio den Afri- 
caen; uit het Latijn verfranscht by 
Carolus Clusius , . . . versamelt en uyt- 
gegeven door S. G. S. (Simon Goulabt, 
Senlisien) te samen van nieus tot ge- 47 A. W. Azonins. 48 meen nut verduytscht door -{-.enten 
deele bij eenen anderen beminder. Leyd. 
1630. — Delft , 1644. fol. 

Vgl. Qaerard, Siiperch. I. p. 644. 

b. Het oogmerk, nut ende lof van 
het verzamelen van voorwerpen uit de 
drie ryken der natuur. Door -{-. Rot- 
terdam, 1773 [sic?]. 

Catal. V. h. Zeeuwsch gen. 

A. W. [Adriaan Witteet, R. C. 
Pastoor te Rotterdam.] 

Lijkreden op het zalig afsterven van 
Paus Clemens XIV. Door -f, Roomsch- 
Katholyk Pastoor. Leyden, 1774 

Bennink Jaussouius , Gesch. der Oud R. K. 
Kerk, b1. 341. 

A. W. [Dr. Alphonse Willems.] 
Wat men in Frankryk zoo al over onze letterkunde denkt , door -f-. Brus- 
sel, van Meenen, 1856. 16^. B.B. 

A — Z. [Baron Snoückaebt van 

SCHAUBÜBG.J 

Artikelen over Butkens in Konat- 
en Letterbode 1826. 

A. — Z. [L. J. F. Janssen.] 
In „Konst- en Letterbode" voor 1860, 
NO. 37, 43, 44, enz. 

Levensber. v. Letterkunde 1870, bl. 35. 

Azonius. [H. XJdenMasman, Pre- 
dikant te Kamperveen.] 

B. J. H. Taats' Bijdrage tot verdedi- 
ging van de leer der voldoening aanGrods 
geregtigheid , gewogen door -f . *8 Gra- 
venhage , by J. M. van 't Haaff. 1843. 

Romein, bl. 166; Lctterk. ualatenschnp ▼. 
H. U. Masman , bl. — •>i/v\AAAAAAAAAAA/v^*— B B. B. B. [Baudartiüs.] 

Proeve over een Rypen Raet en de 
zalige resolutie ghetogen uit den Pro- 
pheet Ozee. Door -f. Tholen , 1636. 4". 

Cot. V. Dam v. NoordcloosN'. 1012. Wordt 
W. Bauuaert van Deinse hiermede bedoeld? 
Deze noemt het uiet onder z\jnc schriften in de 
autobiografie bij v. d. Aa. 

B. [Jac. Bellamy.] 
Kaperslied. (Gret. -{-.) Vlissingen, 
bij Corbelyn [1782]. 

Ockerse en Klein, Gedenkzuil bl. 40, 43. 

B. [Mr. Willem Bilderdijk.] 

a. W. Krull. Z. pi. 1781. 

h. Grafschrift te plaatsen op de tante 

van Jonghvrouwe Lannoy. Door my 

getekend (1784). 

c, Vertoogen van Salomo. Amster- 
dam , P. J. TJylenbroek , In de Nes 
[17881. 

d, Elias. Eomance. Aid. 1788. 

e, Aan Nederland ter gedachtenis van den dapperen hopman Eropff. 
'sHage 1793. 

f. De intocht der Franschen in 1795. 
Leipzig 1795. 

g, Konlath en Oithonn. Naar Ossian. 
Amst. 1805. 

h. De slaap en Aan een vriend op 
zyn nieuw gekocht buitengoed. Leid. 
en Amst. 1805. 

t. Dichtstuk (aan Leiden) uitgespr. 
in de openb. verg. der Maatsch. der 
Nederl. Letterkunde 1806. 

k, Dichtstukjes op zee, terugkeerende 
naar 't vaderland. [Amst.] 1806. 

/. Vreugdezang (op de bevalling der 
Koningin), 's Grav. 1808. 

Konst- en Letterbode, 1847, II. 206. 

m. Het Sijsjen. 1810. (Vaderl. Let- 
teroef. ?) 

n. De vrygeest op het sterfbed 1815. 
(Mnemosyne ?) 

o. Vertaling van een fragment van 
Alexander. 

p. Op zekeren dichtbondel. 1818. 49 B. Bankier. 50 q. Dichtren lot. 1818. 

r. In de vriendenrol van den heer 
Kamper. 1818. 

ê, In het album van Mr. Abr. Fanre 
Jz. 1819. 

/. Aan den heer J. T. Bodel N^en- 
hnis. 1819. 

«. Persios zesde hekeldicht. 1819. 

r. Onbestendigheid der vrede. 1820. 

«7— f). Wareld 1820. Lof 1820.Bij het 
einde van 't jaar 1820. 

2. Aan den heer L. Snringar by de 
geboorte van z^n jongste kind. 1821. 

a- Van Don Estevan Manoel de 
Yithagas. Vrouwendeugd. 1821. 

/3. Mr. J. Kinker aan Paulus van 
Hemert. Amst. 1823. 

y. Bg de feestviering der Leydsche 
hoogeschool. 1825. 

S. Aan Prins Karel van Lotharin- 
gen. [Uit het fransch van Jhr. Wil- 
lem VAX Haren vert. door -f.] 1828. 

AI deze ttolges ziJD geteekend -f-. Voor bet 
laatote zie men Halbertsma , het gesl. der ▼. 
Harens, bl. 258. 

B. [Prof. H. TV. Tydeilvn.] 
Brieven van -f aan Y. [Prof. N. 
G-. van Kampen] over den brief van 
A. aan Z. N^. 1. Te Lejden, bij A. 
en J. Honkoop. 1814. 

Zie T/s leTeiubcrigt door ziJD zoon Mr. J. 
W. TydemaD , bl. 17. Op deze briereo volgde 
nog : Brief vmü C. aiD X. , over de BrieTeo vao 
A. un Z. Te Amsterdam, bij J. teo Brink, 
Gz. 1814. Wie daarran de lehrgver iru,bjeef 
mij onbekeod. 

B [A. Boxxw.] 

Be weezen aan Leyden^s burgerij 
by den aanvang des jaars l^ïlG. (ijti. 
+.) Te Leyden, bg L. Herdingh en 
du Mortier. 

In de Muemofjne abuierel^ opgnyanen ah 
^ow Borger godirem. (Zie UaadeL ▼. Let- 
terkunde 1856 , bl. 106.) 

-B. fM. G. BiBES.] 

Verhandelingen over de aanêlibbing 
uer haven van Amsterdam, en d« af- 
***Himing van Pampus. 'Met vooTitde 
^t. : .f-.) Amsterdam, 1?;2>5. 

^^Oat. Letterkunde U. 182. Bodd VvndnM 
^ - 1571. ^. [NicoLAAS Beet-*.', 
.^C)o8tcrlingen. ^In Jde irAn*' V. B. [A. Plempeb van Baalen.] 
De vlugteling uit Haarlem. Door +. 
Zwartsluis, 1846. 

B. [Brabantus = H. M. C.van Oos- 

TEBZBE.] 

In het tydschnft „De Evangelie- 
spiegel". 

B. [A. H. BÜCHLEB.] 

Artikelen in „de Gids" over toon- 
kunst. 

B. [B. Block.] 

Spnngt niet verder dan uw stok 
lang is. Blyspel met zang in een be- 
dryf door -f. Brussel, Dehou. 185'5. 

JUi. 

B. [BoXTJES.[ 

Proeve tot de kennis van den toe- 
stand en de inrigting des boekhandels 
in Nederland in de 17e en 18« eeuw. 
(Overdruk.) 

B. A. [Bernardus Abxoldi Muij- 

KEXS ?] 

Den geheelen psalter Davids , ('ati;- 
chismus, Hymnen ofte lofzanghen en 
gheentelycke liedekens , in 2 banden ; 
Hedekens wyse gestelt , wt den lldOfrd, 
Bosschen Sanckboek in Xed. tael en 
dicht overgezet door -f .Vrankfort 1505, 

Scholtz Jacr/bi en Üainela NieaweobuU , HijJr. 
tot de geich. der Et. Lotb. kerk, IV. 25. 

Ba and d^enge wegh. [Zinspr. 
van C. Westebbaav Wz.J 

Baert, Hans — [Mr* Jacx;B va.v 
Wesexbbke.) 

Corte vermaninghe aen alle ehriMte- 
nen opt vonnisse oft a/lvis teghen if e«r 
Anthonls yan Htralen. Door +. z. pi. 
[Keulen] ICjb'J. 

Kout- en ÏjgiUrlfAt l$l'ê , Il %4f,, 

Baert liefde. (Ziniipn van \). 

VA5 B^JMCIIE.] 

Baet nog eerzagt, naer nyt 
jleerzagt. \7AuMpr, van .. .Lt lUnt..\ 

Bankier, Etn Oud — |H. Mak- 
ir* til^-z^fj^Tt , IcuiksuXi^M *:tt n^tA^t towU 

i 51 Bartholo. Batavus. 


land, door -l"* Amsterdam, H. A. 
FrijUnk. 1866. 

1>B schrijver maakte zich bekend op den titel 
van •Ëmsmus en zijn tijd. Amst. 1870." 

6, De adel, de kapitalisten , de mid- 
den- of burgerstand , en de arbeidende 
klasse , of welke van deze magten zal 
in de toekomst triomferen? Door -f, 
schrijver van „Hedendaagscbe geldbe- 
legging". Amst. H. Frijlink. 1867. 

c. Het zwarte boek der staatsgehei- 
men geopend , of Europa's toekomst in 
verband met de belangen van Neder- 
land. Door -j-, schryver van „De hed. 
geldbelegging". Amst. 1868. 

d» De rarekiek der Hollandsche huis- 
houding , of Java en Nederland bekeken 
door +. ie vertooning. Alkmaar, P. 
Kluitman. 1869. 

I)e 2e vertooning heeft tot titel : De rarekiek 
der Hollandsche huishouding, of Java, Suriname, 
de Goudkust en Nederland bekeken, door -{-• 

Bartholo. [D. W. ScmrF, O. I. 
Ambtenaar.] 

a. Vrije kuituur en vrye arbeid op 
Java , in verband met art. 56 van het 
regerings-reglement en de publicatie van 
1858. Door -f. 's Grav. Mart. Nijhoff. 
1860. 

ö. De ambtenaar by het binnenlandsch 
bestuur in Oost-Indië, meer bijzonder 
de kontroleur by de landelijke inkomsten 
en kultures. Eenige schetsen en opmer- 
kingen van -f. Aid. 1861. 

c. Het Indisch schoolwezen en de 
evangelisatie in Nederlandsch-Indië. 
Door -f. Aid. 1863. 

d. De wording van het kultuurstelsel 
(De Gouverneur-Generaal J. van den 
Bosch en Mr. P. Merkus.) Historische 
schets door -|-. Aid. 1863. 

e. De ontwikkeling van Java. Door 
. Aid. 1864. ÜU^. Bat, Hein — [H. A. Benit.] 
Verwaldink [Wildervank] of ons 
dorpsleven. Losse schetsen en herin- 
neringen van -f . Kampen , 1854. 

Bataaf, Een — [ W. A. Ockerse.] 
Bescheiden antwoord van •{• op het : 
Iets over het succinct rapport . . . van 
S. H. Vernède. Amst. 1796. 

Vruchten en resultaten, III. 197. Batavier, Een echten vran 
en vryen — [J. le Francq va 
Beekhey.] 

a. Voorloopige missive van -f aa 
het publiek, z. pi. [Ijciden?] 1785. 

ö. Snerpende hekelroede van -}- c 
de schurfte vereelte lendenen der la 
terende en alles aanschendende loge: 
courantiers en volksberoerders van N 
derland. Met eenen verzachtenden < 
oprechten raad tot boete en eendrag 
Vercierd met een fraaye zinnebeeldig 
konstplaat en deszelfs uitleg. GedruJ 
voor den autheur. [Amst. Hendr: 
Arents. 1785.J 

c. Lierzang van -j- aen en ter ve 
jaeringe van Z. D. H. Willem ( 
Vyfde .... 's Grav. |1785.] 

d. De politieke Hollandsche ko 
markt, of samenspraak, tusschen e< 
spion en een ouwerwetschen hollan 
schen boer. Door -}-. Gedmkt vo 
den autheur. 1787. 

Later opgenomen in zijne Verzam. v. Le} 
sche keur en hekeldichten. 

Batavier. Een getrouwe 
Vry en Vrankcn — [J.leFran< 
VAN Berkhey.] 

Voor Leydens burgery, voor < 
echte vrye Friesen en echte Batavi 
ren en alle eendragtlievende ingez 
tenen . . . door +• Amst. [1784.] 

Blijkens een door hem zelf geschreven 11 
zijner werken. 

Batavier, Een zuivere - 
[Joh. Baeueth, Pred. te Dordrechl 

Oprechte onfylbaare oogen-zalf vo 
de gemeene man . . . door -f-. [1781 

Volgens het vlugschrift : Overvaert van Vit 
Buitenplaats [Petrus Holstede] ... of gcspi 
tusschen hem en Charon , bl. 12. 

Batavus. [Is. Bilderdijk, Me 
Dr.] 

fl. Ter geboorte herdenking van Zij: 
Doorluchtige Hoogheid , den Hee 
Prince van Oranje en Nassau, Ei 
stadhouder, enz. enz. Aan de waa 
patriotten. Den Isten van Herfetmaai 
1749. In plano. 

b. Ode voor den Heer Frederik Yt 
ter, op zijn Hollands Bloei in Blo< 
maandt. z. pi. en jr. [1750?) 4^ 

c. Ode aan Zyne Doorluchtige Hoo 53 Batavus. Batavus. 54 heid, den Heere Prince van Oranje en 
Nassau, Erfstadhonder, enz. op des- 
zelfs negenendertigsten verjaardag. Den 
eersten van Herfstmaand 1750. z. pi. 
(1750.) 4^ 

d. Op de aanstelling van den "Wel- 
Edelen Heer Mr. Jan Ploos van Amstel 
tot Directeur van de Sociëteit van 
Suriname, z. pi. 1750. In plano. 

e. Ter tweede geboort-verjaeringe 
van Zijne Doorluchtige Hoogheid den 
Heere Willem , Grave van Buren , 
Erfstadhonder, enz. Den 8sten van 
Lientemaand 1750. z. pi. In plano. 

Deze 5 stulges zija alle geteekend -{-. Zie 
I^skabinet 1870, N°. 10. 

Batavus. [Mr. H. H. van den 
Heuvell, Griffier bij het Hof van 
Utrecht.] 

Onpartijdige raadgevinge tot eens- 
gezindheid en moderatie, van -f-» 
Utrecht, 1779. 

Büderdijk Vad. Hiat. XII. 162. — Cat. F. 
▼. Masschenbroek, bl. 105, n**. 1000. 

Batavus. [Kees Vermijnen.] 
Het vervolg op de Oranjeboomen 

ontmaskert. Onder de zinspreuk: Dis- 

cordia res maximae dilabuntur. (G-et. 

-f-.) Alom te bekomen. De prys is een 

sesthalv. (1782). 

Batavus. [Bernaedüs Bosch, Pred. 
te Diemen.] 

a. Aan .Nederlands Erfstadhonder. 
(Get. -i-.) Harl. 1781. 4^. 

6. Eerzang aan den nooitvolprezen 
burger vriend den wel-edelen groot- 
achtbaaren heere , den heere Mr. Abra- 
ham d'Arrest, burgemeester der stad 
Wesop. (Get. -i-.) z. pi. en jr. 

c. -h bij den dood van Jacobus 
Bellamy, Zelandus, gestorven den 16 
Maart 1786 Utrecht, bij de Wed. J. 
van Terveen en Zoon 1786. 

d. Het vorstelijk 's Gravenhage, 
haar lot beklagende. Op de wijs: 
Adieu schoon Roselinde. (Get. -h) z. 
pL en jr. [1787?] fol. 

e. De vrijheid der drukpers door -f-. 
Gedrukt aan 't Y. [1787.J 

f. Aan den getrouwen en stand vas- 
tigen vader des vaderlands . . . Henrik 
Hooft Danielsz. • . . den 13 van Gras- maand 1788. (Get. +) z. pi. 

(/, De weelde in Nederland, met 
aanteekeningen en bijvoegsels. Door -f-. 
Dordr. 1794. 

£en vroegere uitg. was getiteld: De weelde 
in Nederland, poezy. 1790. 

k. Nederland op het einde der acht- 
tiende eeuw aan Prins Willem de 
Vijfde . . . (Get. +.) Eott. z. jr. 

/. •+- aan zijne landgenoten , ter geleg. 
dat eene nieuwe constitutie voor het 
volk van Nederland, werd vervaar- 
digt. Te Amsterdam, bij Matthys 
Schalekamp 1796. 

k. -f- aan zijne landgeiiooten (Ge- 
dagt:) Amst. Aug. 1798. 

L Artikelen in het tijdschrift „De 
democraten'' (1798). 

m. In de Haarlemsche Courant van 7 
Julij 1795 staat deze advertentie: 

«De schrijver der Missive aan J. van Bem- 
melen; kostschoolhouder te Leijden, geteekend 
Batavus, van den 18 Junij dezes jaars, maakt 
bij dcezen aan het Publiek bekend, dat het- 
zelve den inhoud daarvan als lasterlijk en geheel 
bezijden de waarheid moet aanmerken, en dos 
dit schotschrift door deszelfis opsteller ingetrok- 
ken, en voornoemde J. van Bemmelen in zijn 
geschonden £er en goeden Naam ten vollen 
hersteld. Leyden, den 4 Julij 1797. 

Batavus.» 

Van « en ^ is hij zeker de schrijver, daar 
die gedichten herdrukt zyn in zijn 'Gedichten. 
Leyden 1803" (dl. I. bl. 107 en 123.) 

Batavus, Anonymus — [Adb. 
Verwek.] 

Brief aen den heere Adriaen Reland, 
Professor der Oostersche talen in de 
academie tot Utregt, van den schrij- 
ver der Linguae Belgicae idea gram- 
matica; etc. tot rekenschap van de 
Aenmerkingen van den heer Amold 
Moonen op dezelve Idea; en van 't 
richtig Nederduitsch , zoo als door 
onze Hooge Overheidt gebruikt is in 
Hare nieuwe overzettinge des Bybels. 
t'Utregt. Bij Willem Broedelet , Boek- 
verkoper op de Maertens Dam. 1709. 

De «Idea" was geschreven onder den ver- 
dichten naam: Anonymus Batavus, die zich 
ook aan het slot van den Brief bevindt. De 
dagteekcuing van den Brief is «Uit Rotterdam, 
den 22 September 1709." De Brief zoowel als 
Moonen's Brief waartegen hij gerigt is zijn 
beide ook gedrukt achter de Lyst der gebrui- 
kelijkste zelfstandige nncmwoorden . . . door D. 
van Hoogstraten ... De derde druk, Amst. 55 Batavns. Batavns. 56 1723. Voor den eigenlijken tekst van dit werlge 
zijn eenige beoordeeliugen aangehaald, waaron- 
der ook eene uit den Brief aan Reland in ant- 
woord op dien van Moonen, waarbij Verwer*8 
naam genoemd wordt. 

Batavus, Cato — [Mr. A. Tinne.] 

a. Brief van -f-, aan zgn vriend 
den grazen Hollander, over de onlangs 
voorgevallen rencontre, tnssclien het 
esquader van den Schout by Nagt 
Grave van Byland en dat van den 
Commodore Fielding. Utrecht 29 Jan. 
1780. 

Cat. H. W. Tydcman I. n°. 2707. 

b, Briev ' van + over de genoege- 
lyke verschijning van den vaderland- 
schen ridder Capellen tot den Pol, by 
het voor de eerste maal vuuren door 
de leeden van 't Utrechts exercitie-ge- 
nootschap. (Julg 1783.) 

Of ook dit in n^. 56 van «De politieke 
krnyer" geplaatste stnkje van Tinne was , be- 
twijfel ik. 

Batavns^ Christianus — [Mr. 
Hendrik Calkoen.] 

Oldenbarnevelds eer verdedigd, tegen 
den Advocaet der vaderl. kerk , door 
den schryver der Memorie, in twee 
brieven (van -f-), aan een Heer van 
Eegeering geschreeven. Te Amsterdam, 
By Cesar Noel Guerin, Boekverkoper 
op de Heere Gragt. 1773. 

Konst- en Letterbode 1826, I. 185. Vgl. ook 
Prndens, Liberias — . 

Batavus, Christianus Phi- 
ladelphus — [Daniel van Hen- 

GITEL.1 

Zedich en grondich bericht over het 
gebruyck der genoemde geestelyke 
goederen . . . Door +. Utrecht, 1660. — 
Amst. 1661. 40. 

Met naam herdrukt. Utr. 1661. 

Batavus, Decius — [Mr. Sam. 
Ipeeuszoon Wiseliüs.] 

Belangrijke brieven over de nieuwe 
zamenstelling van den Asiatischen Eaad, 
alsmede over eenige andere gewigtige 
onderwerpen; gedeeltelyk gewisseld, 
gedeeltelijk nog zullende gewisseld 
worden, tusschen Justus Plebeius te 
Rotterdam, en + te Amsterdam. 
z. pi. [1804.] 4 nrs. 

In het Leven van W. door liimburg Brouwer wordt meermalen over deze brieven gesproken. 
Nergens wordt rondnit gezegd, dat W. er de 
schrijver van was, maar toch zoude men uit 
sommige zinsneden dit opmaken. Dat de ver- 
zen er in voorkomende van hem waren, wordt 
bl. 188 uiidrnkkelijk gezegd, en op bl. 167, 
dat het gedicht achter het 3e stukje , met eene 
W. geteekend, waarschijnlijk aan Mej. M. A. 
HuIsholT "ceue niet ongegronde aanleiding*' 
zal hebben gegeven om hem er voor te houden. 
De Ie druk verseheen, zoo 't schijnt, in 
1795 te Haarlem. 

Batavus, Eleutherius N. — 
Kort vertoog van den ouden stand 
der regts-pleegingen , voor en onder de 
Graaven ; alsmeede van oude gebruiken 
ende wetten in Holland ende West- 
Vriesland mitsgaders de veranderingen 
daer omtrent ten tijden der Graaven 
voorgevallen. Opgesteld door-f-. Amst. 
1682. — Leyd. 1741.— Arnh. 1752. 40. 

Is niets dan ecue verkorte uitgave van « Be- 
gin , voortgang ende eind der ... . Erf-grave* 
licke Bedieninge . . . Amst. 1668." Het bevat 
woordelijk uittreksels daaruit en zelfs de Voor* 
rede is geëxcerpeerd uit de met de letters N. 
V. \V. onderteekende voorrede van het Begin, 
voortgang enz. Het kort vertoog kwam ook 
uit onder andere titels. Zie op Liefhebber 
der vad. oudheden. 

Wat nu P. VAN Spa EN betreft, die als 
schrijver er van wel eens genoemd wordt, daar- 
mede zal wel bedoeld zijn de Griflicr van den 
licenhove van Braband, die in 1780 Verhan- 
delingen over het rechtsgebied der Graaven 
uitgaf. Het kort vertoog was slechts eene boek- 
verkoopers-spcculatie, waarmede hij niets te 
maken heeft. 

Batavus, Hilarius — [Mr. 

CORN. VAN MaBLE.] 

De Napoleonade, heldendicht in vier 
zangen, door + poeta caesareus lau- 
reatus. 

Naar ik gis eerst afzonderlek uitgeg. voor- 
dat het opgenomen werd in 's mans Rijmelarij. 
Leyden, 1814. 

Batavus, Janus — [Elie Lu- 

ZAC] 

In de : „Vaderlandsche Brieven." 
(1784.) 

Batavus, Janus Laconicus 
Franco — [ J. le Fr ancq van Berk- 

IIEY.] 

Batavus, Philalethes — [Pe- 
trus BURMAN.] 

Aan de geschonden gedagtenisse van 57 Batayns. B. D. 58 Jan de Witt, eertyds voorstander en 
slagtoffer der Batavisclie Tryheid. z. 
pi. en jr. [1757.] 

Onderaan staat: Volgeus het latyn van -f*- 
I)e Hollaudsche vertalingen van «Ad manes 
violataa*' waren volgens Scheltema, Staatk. 
Ned. II. 501, van Jan de Kruypf en J. 
Lublink de Jonge. Van wien van beiden de 
▼oomoemde is, weet ik niet. 

Batavus, Philaleth es — [Coe- 

NEUS ZiLLESEN.] 

De eer van het Patriottismus der 
Zeven Vereenigde Gewesten verdedigt, 
zoo in het algemeen voor Europa, als 
in het bijzonder voor alle in Neder- 
land onpartijdig denkende, tegen de 
valsche beschnldigingen der Stadhou- 
dersgezinde party. Door +• Duinker- 
ken, bü van Schelle en Comp. 1792. 
2 dln. 

De schrijver maakte zich bekend op den 
titel van den 2en druk. '8Hagel799. Te Am- 
sterdam werd het verkoopen er van in 1792 
▼erboden. 

Batavus Secundus, Philale- 
thes — [Dr. Is. Bilderdijk.] De gelasterde deugd gewroken, 
tcekend +.) z. pi. en jr. [1750? 

Bilderdyk Vad. Hist. IX. 802, 303. f Ge- Batavus, Stoicus — [Mr. J. 
C. Hespe.J 

Zie Polit. Blixem (te Leiden bij H. Coster 
1798) no. 45. 

Bato. [I. M. J. VAN Nes.] 
Lente. Levensmoed. Twee dichtstuk- 
jes van +. Uitgegeven ten voordeele 
der noodlijdenden door den brand te 
Genemuiden. Kampen, I. M. J. van 
Nes, 1868. Schr. 

Bato filius Roterodamensis. 

a. De Oranje dageraad, geboorte- 
zang toegezongen aan Willem Karel 
Hendrik Friso, den 1 van Herfst- 
maand 1747. Amst. 

d. 't Oranje drietal. 

c. Gruwel der trouwloosheid. 
{i, Gods wonderen. 

e. Neerlands morgenstar. 

f. Lints-weelde. 

ff. Breydel op den Breydel. /«. De Breydelmaker 1748. 
i. Uitspanning op de tegenw. tyds- 
omstandigheden 1748. 

Bato van de Maas. Zie op: 
Maas, Bato van de — . 

Baus lesse co os ie. [Zinspr. van 
Jacob Celosse.] 

B. A. W. [WiNTQENS.] 

Eerstelingen door -f-. Leeuwarden, 
J. Proost 1794. — Groningen, J. 
Kömelingh, 1819. 

Cat. G. de Wal, u°. 4232. 

B. B. [Baltiiazae Bekker, Predi- 
kant te Franeker.] 

Gerymde Kinder-leer, of kort be- 
grip van den Nederlandschen Cate- 
chismus . . . door -i-. Franeker, 1694. 

Herdrukt in zijne Friesche Godgeleerdheid. 
Amst. 1693. 

B. B. [Balthazar Boekholt.] 

a. De wonderlijke en rampzalige 
vrvagien doch' bly-eyndige trouwge- 
vallen van dese tijdt tusschen Aran- 
tus en Eosemondt . . . Door +. Amst. 
1668. 

b. Kort vertoog van Hollands bloe- 
dige oorlogen met hare nabuuren en 
elders . . . Door +. Amst. 1689. 

B. B. [B. Blok?] 

Bedenkingen over eene algemeene 
belasting op de inkomsten voor het 
Bafaafsche Gemeenebest. Door +. Te 
Leiden, bij D. du Mortier en Zoon. 
1797. 

B. B. [Bernardus Bosch, Pred. te 
Diemen.] 

Stukken in „De revolutionaire 
Vraagal." 

B. C. B. M. [Bernard Moulaert.] 
Handboeksken van den allerheilig- 
sten röozenkrans . . . Door + Predik- 
heer. Derde druk, op nieuw overzien. 
Gent, 1855. 24». 

Vanderhaeghen V. 243. 

B. D. [Bruno Daalberg = Mr. P. 
DE Wakker van Zon.] 

Willem Hups. Eene anecdote uit de 
XVIIe eeuw, ongeloofelijk zelfs in de 59 B. D. L. Bedwanc. 60 onze. Door +. In den Hage, Wallez 
en Comp. 1805; 

B. D. L. [COBN. BOÜBEREEL.] 

Den kristelyken vader brekende 
het geestelijk brood voor de kinderen 
ofte uytleggingen van alle de Evan- 
geliën die door het geheel jaar in de 
kerke aan de geloovige voorgelezen wor- 
den. Getrokken uit H. H. Vaderen en 
Kerkelijke schrijvers en gesteld opvra- 
gen en antwoorden in vier deelen. 
Door den Ew. Hr. -f-. Priester, z.jr. 
— Antwerpen, 1744. 3 dln. 12^. 

Paquot I. 517. 

B. D. S. [Benedictus de Spinoza.] 
De nagelate schriften van + als 
zedekanst , staatkunde , verbetering 
vant verstant , brieven en antwoorden. 
Uyt verscheiden Talen in de Nederl. 
gebragt. [Door Jaeig Jellis.] Ge- 
druckt (te Amsterdam) in 't jaer 
1677. 4P. 

Vogt p. 164. Volgens anderca waa L. 
Meijer de vertaler. Dr. A. v. d. Linde a^ht 
dit onjuist. 

B dijk, Mr. W. — [Mr. Hen- 

DKIK RlEMSNUDER.] 

Galante dichtluimen door -{-. Amst. 
Mulder II (van Gorkum) 1859. 120. 

Herdruk der Gal. dichtluimen, z. pi. 1780 
met een gefacsimileerd certificaat van Tollens, 
dat W. BiLDEROiJK de schryver was: of dit 
echt is, weet ik niet. 

Prof. van Vloten heeft in den Nederl. Spec- 
tator vau 1867 (27 Nov.) trachten te bewe- 
zen, dat BiLDERDiJK zelf de dichter er van 
was. Hij grondt dit op de voli^ende omstandig- 
heden. B. plagt, (blijkens een zyuer brieven 
aan Feith) vroeger geschreven verzen, die hem 
zijner onwaardig voorkwamen, aan anderen 
over te dragen, die zich met eene mindere 
dichtwaarde tevreden stelden. *\Vat uw oor- 
deel" (zoo schryft hy aan Feith 13 Junij 
1780) «over de teruggezonden versjes betreffe, 
ik stem er volkomen mee in, m\jnhcer, voor 
zoo ver het afkeurende is. Ik heb ze herlezen, 
en waarlijk ze zijn mij onbeschrijfelijk afgeval- 
len. \Vat brengen vijf of zes jaren nl onder- 
scheid te weeg in onze wijze van deuken ! Ver- 
geef, dat ik n met die prullen opgehouden heb ; 
sinds dat zy nog vcrscho producten wnren, had 
ik ze niet weer gezien: maar ik erken ze niet 
voor de mijnen, 'k Mag ze onzen D. te adop- 
teeren geven: dat is al wat ik er me<^ /ou 
weteD te doen." Een volgende brief bewyst dat dit geschied is: •Nog een woord over D. 
Gij denkt, dat hij zyn adoptive kindertjes met 
vaderlijke teederheid bemint? Edipus maakte 
hier zwarigheid in ten opzichte van Polybus, 
en vraagde hoe dit mogelyk ware? Het ant- 
woord by Sofokles is: 't kwam dat hij zelf 
vaderloos was. Mag men in gelijke uitwerksels 
tot gelyke oorzaken besluiten? Wat dunkt u 
wegens D.?" Wie die I). was blijkt uit een 
brief aan de Barones de Lannoy, waarin B. 
schrijft: *Miju goede vriend Dobbrauski be- 
hoort, naar men my zegt, in het poëtische 
tot die soort van minnaars, die zich beroemen 
op faveurs, die zy nooit genoten hebben. Men 
wil zelfs dat hij , by de dame geen hoop heb- 
bende, bij een harer kamerjnflferen , het rijm, 
zijn hof maakt, ten einde door het frequen- 
teereu van haren drempel zich het uiterlijk aan- 
zien van haren begunstigde te gewinnen. Of 
dit waar dan valsch is, laat ik aan zyn mede- 
minnaars te beslissen; maar zij die in een 
vertrouwden omgang met de dichtkunst zyn, 
getuigen dat hy hen nooit in den weg liep. Ik 
verhaal dit niet tot zijn nadeel; want hij ia 
al te milddadig in lofdichten, om jAilks aan 
mij verdiend te hebben, maar alleen om een 
geschikten overgang op hem te maken. Ik 
heb hem de commissie uwer HWG. opgedra- 
gen", enz. 

Wie of wat Dobbrauski was, is niet te 
vinden: alleen zyn eenige weinige verzen van 
hem bekend (Zie W. G). Over welke verzen 
hier sprake was, is twyfclachtig, maar Prof. 
V. V. en anderen mcenen, dat dit niet anders 
dan de Galante Dichtluimen kunnen geweest 
zijn. De vrij stoute conjectuur nu, door Prof. 
V. V. gemaokt, is, dat de uit Nederlandsche 
ouders te Wolvega geboren Rus Mr. Hendrik 
Riemsnijder dezelfde zoude zijn als Dob- 
brauski, en deze laatste zijn in Rusland aan- 
genomen naam was. Tot dus verre ontbreekt het 
aan de noodige bijzonderheden, om of die con- 
jectuur geheel te verwerpen, of ze te kunnen 
aannemen. Bezwaren er tegen zijn in den 
Nederl. Spectator wel in het midden gebrngt, 
doch zoolang men aangaande D. niet meer 
weet, dan tot dusverre bekend is, blijft het 
geschil in statu qno. 

Het Album Amiconim van Fkrdinand Dob- 
brauski 1777 met autografen van J. C. de 
Lannoy, W. Bilderdijk. R. Feith e. a. werd 
door M. Nyhoff 23 Nov. 1878 ouder den hamer 
gebragt. (Cat. Dr. A. de Jager en Dr. T. J. 
Stieltjes bl. 140). 

Beata gens cui Jehova Deus. 
[Zinspr. van Evek. Bronchorst.] 

Bedenck n 't is tijt. [Zinspr. 
van Gr. H. van Breughel.] 

Gedichten in het „Geuze Liedeboek." 

Bedwanc doet s wichten. [Zin- 61 Beelaert. Beminnaar. 62 spr. van Willem van Brantegiiem 
theol.] 

Beelaert, Jan — [A. J. M. A. 
GroovAEKTs te Antwerpen.] 

Beoordeelingen in Vlaamsche tyd- 
schriften. H, E. B. 

Beeld van Kevelaar, Het 
miraknlenze — [J. O. Josset.] 

Brief van + aan den Ed. Achtb. 
heer J. J. L. van der Bmgghen, 
President van de arrond. regtbauk te 
Nymegen. In antwoord op Z. E. A. 
berigt aan de Kevelaar-gangers. Amst. 
1843. Aa, 

Bêgues, Lambert Le — [Th. 
Bequin.] 

a. Piëtra. Drama door S. H. Mo- 
senthal. Voor het Ned. tooneel be- 
werkt door -f. Amst. 1866. 

h, Deborah. Door S. H. Mosenthal. 
Voor het Ned. tooneel bewerkt door 
+. Aid. 1868. 

c. Jozef Weilen'a drama: Draho- 
mira. Voor "het Ned. tooneel bewerkt 
door +. Aid. 1869. 

Behaecht Godt. [Zinspr. van P. 
Vebhaghen.] 

Behaecht Godts wille. [Zin- 
spr. van Willem van Haecht.] 

Behoedt a we ziele. [Zinspr. van 
Jan Maersz.] 

Behout het goede. [Zinspr. van 
C. CoEVEBSHOF en van M. van Spey- 
bboeck.] . 

Belga, Anonymus — [Mr. P. 
DE Wakker van Zon.] 

De Adel. Door -i-. Te bekomen: te 
Alkmaar . . . (enz.) 1788. 

Belga, Eusebius — {Prof. H. 
W. Tydeman.] 

a. Proeve over het tegenwoordig 
verval en mogelijk herstel der gods- 
dienstigheid, bijzonder ook met opzigt 
tot de staatszorg voor de godsdien- 
stigheid. Door -f-. Gron. en Amst. 
1808. 

Zie zijQ Icvcnsbcrigt door zija zoon, bl. 13. 

b. Artikelen in „de Navorscher." Belgicus, Veridicus — [Ch. 
ScRiBANT, Theol. Prof. te Brussel.] 

Den oorsprongh, voortgangh ende 

ghewenscht eynde van den Nederlant- 

schen krygh. Waer toe middelen gheghe-, 

ven worden . . . door -h. Amst. [1626 ?] 

Daarachter: Den HoUandschen gereformeerdea 
Apocalypsis. I)e Backer I. 740. Zie ook op 
Vreimundiina. 

Bella. [Mej. S. M. C. Juniüs.J 
Novellen in het tijdschr. „Nederland" 
1874 en later. 

Bellins, Martinus — . 

Van Ketteren, of men die oock 
veraolghen, off hoemen met haer han- 
delen sal, des Doet. Mart. Lutheri, 
ende Joh. Brentii, oock andere veele 
der olden, ende by onsere tyden ge- 
leerden, meyninghe ende bericht, z. 
pi. en jr. [1555.] 12°. 

Vertaling van het Duitsclie werk van Mart. 
Bellius, uitgegeven by den dood van Mich. 
Servet. (Zie Cat. Prof. Moll, n^. 2169.) Rogge 
(Gescbr. v. d. Ned. Herv. Kerk, bl. 36) 8cb\jat 
zich dus vergist te hebben toen hij dien naam 
ouder de voorrede hield voor een schuilnaam vau 
Faustus SociNUS.Welligt ontstond de vergissing 
doordien Laelius Socinus een werkje onder 
eenigzins gelijkluideudeu titel schreef. £m. Wei- 
Ier noemt Seb. Castellio als schrijver (ver- 
taler?) 

Belijderesse van hetzelfde 
geloof, Eene — [Waarschnnlyk M, 
G. DE Cambon geb. van der Werken.] 

Neerlands Sion tot dankbaare blyd- 
schap opgewekt, weegens de voor- 
trefifelyke belydenisse des waaren chris- 
telyken gereformeerden geloofs, plegtig 
afgelegd door . . . Frederica Louisa 
Wilhelmina, Princes van Oranje en 
Nassau . . . Door -f-. Rotterdam , Joh. 
Bal. 1786. 

Beminder des Vader-landts, 
Een — [CoRN. Beuckelaer.] 

Zie op C. B. 

Bemind t Godt meest. [Zinspr. 
van C. A. Palesteyn.] 

Beminnaar der Nederland- 
sche volkstaal, Eenen Duit- 
schen — [J. G. W. Kalckhoff.] 

Proeve tegen de verbastering der 
Nederlandsche taal, door beschaafde 63 Beminnaar. Benedetti. 64. Nederlanders, benevens eenige bela- 
gen, door -i-. Zutphen, 1829. 

Cat. Letterkunde I. 242. 

Beminnaar van ecbte dicb- 
i;erlijke verdiensten, Eenen — 

[C. P. E. ROBIDÉ VAN DER Aa.] 

Lauwerkrans voor den onvolprezen 
dichter van J. Beekman gevlochten 
door f, Leyden, 1809. 

Navorscher X. 117. 

Beminnaar van oudheden. 
Een jong — [J. H. van Lennep 
te Zeist] 

De Haarlemmer-Meer als museum 
van oudheden , door +. (In : „Konst- 
en Letterbode" 1852, n". 37.) 

Beminnaar van zön vader- 
land. Een oprecht — [Cobn.Rede- 

LIJKUEID.] 

Ons gemeenebest den vryen staat 
der Vereenigde Nederlanden in zyne 
waare sterkte tegens alle aanvallende 
vyanden overwogen en voorgesteld. 
In eenige brieven door +. 'sGrav. 
1784. 

Ia dca laatsten brief maakte hy zich bekend. 

Beminnaar van z^n vader- 
land. Een waar — [D. H. Beuc- 
KER Andbeae.] 

Brief van + over het afvorderen 
van schadevergoeding. Leeuw. 1795. 

Vgl. D. H. B. A. 

Beminnaar van zijn vader- 
landsche vr^heid en gods- 
dienst. Een opregt — [Mr. A. 

TlNNE.1 

Goed Fransch , goed Patriotsch, een 
nieuw staatkundig systeem onder de 
zinspreuk : Divide et impera ... op- 
gemaakt door +. 1779. 

Cat. H. W. Tydeman. I. n°. 2707. 

Beminnaresse van Gods- 
dienst, Oranje en Vrijheid, 
Een — . 

Welmeenende en gemoedelyke raad 
aan alle inwoonders van Neder- 
land, en byzonder aan de waare 
Christenen aldaar .... Door -j- . Rott, 
1787. 80. 

Aangekondigd achter een werkje van Mevr. M. 6. DE Caii BON geb. van der Werkjen. Mo> 
gelyk was ook dit van hare hand , daar er vele 
citaten van haar in voorkomen: de noot op bl. 
16, waarin eenige werkjes zeer geprezen woi^ea. » 
die wy hebben gemeend aan haar te moeteo 
toeschrijven , maakt dit wel eenigzins twyfel- 
achtig, doch niet onmogelyk. 

Beminnaresse van Oranjo^ 
godsdienst en vrgheid. Een. ^ 
— [Waarschyuiyk Mevr. M. G. i>:b 
Cambon geb. VAN deb Weeken.] 

Eerzang voor de brave en vryhei^ 
minnende Zeeuwen . . . door -|-. Bo^ft^ 
terdam. Joh. Bal. 1786. 

Bemint de deught. [Zinspr. veK->' 
J. B. Bebckmans.] 

Bemint de waerheydt. [Zinsj^-^z 
van J. Syvbbts Colm.] 

In : •Nieu-jaar-liedeii by de Nederd. Aca£_ 
mie*' 1618—1622 en elders. 

Bemint en hoopt. [Zinspr. va^M 
Jacob Claeszoon.] 

Bemint Godts engelen.fZinsp- 
van JoBis Engelsen van Zevenbeboen 

Bemint malkander. [Zinspr. va-i^- 
den dichter C K . . .] [Zinspr. van Bemint rust. 

RUYSSKNBEBCH.] 

Victory-Liedt : gherymt tot tryui 
phe over de heeriycke ende wonder:;: 
lijcke veroveringhe der Stadt Wesel 
geschiedt den 19 Aug. Anno 1629 . . 
(Get. -f.) T' Amsterdam , gedruckt b^ 
Paulus Aertsz van Ravesteyn . . . 1629 ^ 
40. 

Zie N\ 1116 van den Cat. de Manuscriti^- 
de P. van Cleef 19 Dec. 1872. 

Bemint uwen Schepper. [Zinspr..^ 
van G. ScHEPPEB.] 

Bene agere ac laetari.[Ziii8pr. 
van Fbanciscüs Deleboé Sylvius, 
med. Dr.] 

Zie Alg. Letterlievend Maandschr. 1823, 
11. 124. 

Benedetti, Anthony — [Gb- 

BABD LODEWUCKSZ DE MaGHT.] 

Zie op Zwol, Jan van — en Benedieii, 
Anth. — . 65 Benedict. Begeren. 66 Benedict, Karl — [Coveliebs, 
Advokaat te Brussel.] 

Artikelen la •Eulensplegel». B, B. 

Benedicti, Anthony — [Ge- 
bard LODEWIJCKSZ DE MaGHT.| 

Onder dezen naam (ook wel Anth. Bene- 
detti ofPhiliberti) en met by voeging van 
•t'ütrecht recht over 't Paus-Huys» versche- 
nen in 1658, 1659 en 1 660 eenige voorloopers 
op de Utr. Coarant. Ook in 1659 een «Mercn- 
rins-, in 1660 de «Enropische Courant'^. De 
Maght was daarvan schryver eu drukker vol- 
, gens Mr. Sautijn Klajt*8 Studie over de Utr. 
Conrant in Bijdr. en Medcd. v. h. Hist. Gen. 
I. 34. 

Benefioiam parit amicitiam. 
[Zinspr. van Reinier Boktius.] 

Zie Alg. letterk. maaudschr. 1823, 11.124. 

Bene qui latuit bene vixit. 
[Zinspr. van den geschiedscbr. Franc. 
öWEERTiüs en van Nic. Engelhard, 
Prof. te Groningen.] 

Beoefenaar der wijsbegeerte, 
Een — [Prof. F. C. de Greüve.] 

Wederlegging van Pb. W. van 
Heusde's Eerste proeve van wysgee- 
rige navorscbingen in de talen : Hoe 
komt de menscb tot waarbeid ? Door 
-(-. Groningen , P. van Zweeden. 1837. 

Letterkunde, Levensber. 1864, bl. 72. 

Beproeft den gheest. [Zinspr. 
van J. Blansaert, tbeoL] 

Beraemt ten besten. [Zinspr. 
van M. H. Besteben.] 

Handelingen ▼. Letterkunde 1870. 

Berg, G. van den — [B. Glasius, 
Predikant te Geertruidenberg.] 

Macbteld. Door -j- . 's Hertog. 1858. 
2 dln. T. 

Bergen, Dr. F.M. ten — [Karel 
vanderZude, Institnteur te Rott.] 

De begrafenis van den duivel. Een 
populair-philosopbiscbe stadie over bet 
kwaad. Door -}-. Rotterdam, 1874. 

H. E. B. 

Bergen, Maria van — [Maria 
Catharina Fergüson.] 

Twee novellen. Door -f. Enecbede, 

M. J. van der Loef. 1871. 

Zij overleed , nog voordat het boekje ver- 
scheen , te Bergen op Zoom. H, E. B. Bernard, Frédéric — . 

Na de verschijning van de Hollandsche ver- 
taling van £. de Amicis* werk over ons vader- 
land is nn ook by Hachette et Cie te Parijs 
een Frausche overzetting daarvan in het licht 
gekomen. Onder den naam van Frédéric Ber- 
nard (welke als vertaler op den titel genoemd 
wordt) schuilt een talentvolle Nederlandsche 
schrijfster, te weten mejnfvronw Mabiannsde 
FiLLiETAZ BousquET te 's Gravenhage , dochter 
van den oud-gouvernenr van Celebes. 

Bertba. [Mevr. Catharina van 
Cleeff geb. !Kalff te ZwoUeJ 

a. Bijdragen in poëzy in den „(Jbristel. 
Volksalmanak'' , enz. 

b. Grasbalmen en bloemen verza- 
meld uit de werken van Frederika 
Bremer. Door +. Rott. 1869. H. K B. 

BertiuB, Dr. — [Dr. W.F.Hu- 
BERTs, Directeur der Rijks H. B. te 

Zwolle.] 

Artikelen in het tydschrifl «üatov. Schr, 

Bestiert u sinnen. [Zinspr. van 
Ph. Michielsen.] 

Betaël. [Roorda van Eusinga.] 
Artikelen in tydsobriften. 

Betje D. F. [Elis. Wolff. geb. 
Bekker.] 
In bet tijdscbr. „de Grysaard" (1768.) 

Betrouwen is op God. [Zinspr. 
van Nic. van Renynghe.] 

Betuw, J. J. in de — [J. H. 
JoNCKERs, Pred. te Heteren.1 

Verbalen in bet „Nederl. Magazgn" 
1837. 

Bewaert den penning. [Zinspr. 
van Nic. Beriott of Tergowe en van 
.... Pennings.] 

Beijeren, Ernestine van — 
[Mej. Tornaar.] 

fl. Leven 88 tormen. Door -f. Haar- 
lem, 1840. — Aid. 1846. 

b. Karolina Bergfeldt of moed en 
onderwerping. (Oorspronkelijk.) Door 
-f. Aid. 1842. 

c. De smids-docbter uit Naarden. Een 
bistoriscb romantiscb tafereel uit de 
16o eeuw. Oorspronkelijk. Door -{-• 
Aid. 1843. 

d. De armbanden. Door -["• '^°^" 
sterdam, 1843. 

tf. Eerzuebt en vrouwenwaarde, of 

5 67 B. F. Bidt. 68 de tweelingzusters uit Libenau. Oorspr. 
roman door -f-. Utr. 1845. 2 dln. 

f. Lotgevallen van eene HoUandsche 
vrouw in Eusland. Oorspronkel^ke 
roman door -}■• Utr. 1845. 

B. F. [FüBLY.] 

a. De eere des werelds ontdekt en 
om deszelfs onnuttigheids wille verwor- 
pen. Ende de eere , die van God alleen 
komt , bevestigt . . . Door een vriend 
der waarheid dewelke geen aannemer 
der persoenen is. B. F. genaamd en 
Quaker. Rott. 1662. 4®. 

Meulman 3948. 

b, Copye van eenen brief geschreven 
aen seeckeren vriend over syn . . . oor- 
deel dat alle degene die niet en ge- 
bruycken de . . . instellingen van doop 
ende avondmael . . . niet en zyn geleyd 
door den geest Gods . . . Door -f . 1666. 
40. 

Rogge, Geschr. der Ned. Herv. Kerk, bl. 46. 

B. F. [Fontein.! 

a. Tranquille de Mont droef bly- 
eindent-spel en Fortunati geluck ende 
ongeluck. Gespeelt op d' Amsterd. Ca- 
mer. (Aan het slot get. -(-.) Amst. 
1633. 40. 

b. Eomilius en Pelagia. Bly-eindend'- 
spel. (Met opdragt get : -[-•) Aid. 1644. 
40. 

c. De soete vryagie van Monsieur 
SuUeman. Door -|-. Gespeelt op de 
Amsterdamschen scnouwburg. 4edruck. 
Amst. Houthaak. 1649. 4^ 

V. d. Marck 208—206. 
B. G. B. [BOÜVAERT.] 

Besclir^vinge van den toren van de 
Cathedrale kerke binnen Antwerpen, 
van dat hy gesticht is tot in dit 
tegenwoordich jaer. In rym gestelt 
door -}■• Antwerpen, 1723. 4". 

MerteoB u°. 7633. 

B. H. [HüLsiüs.] 

Emblemata sacra of geestelijke sin- 
nebeelden. Door -f. z. pi. 1614. — Amst. 
1616. — Rott. 1625. — z. pi. 1631. 4». 

B. H. [Balthasab Hüydecoper.] 
a. De triompheerende standvastig- 
heid of verydelde wraakzucht. Treur- 
spel door -4-. Amst. 1717. 

Saxe VI. 692. b, Publius Ovidius Nazooa Her- 
scheppinge. Vertaelt door J. V. Vondel. 
Met taal- en dicht-kundige aanmerkin- 
gen van -}-. Amst. 1730. 2 dln. 4". 

B. H. K. [Klönnb.] 
Eene reis naar Bome. Door -}- . Lei- 
den, 1864. 

B. J. [Broer Jansz.] 

Journael ofte dachregister van 't 
principaelste in Ylaenderen geschiet ., 
sedert den 25 April tot den 15 Ang* 
1604. . . . (Met voorrede get. +.) Amat;. 
1605. 

Bibliaan, Een raisonable 
[Prof. H. Vbnema.] 

[Tien] Predikatiën over Mattheus 
Door -f. 1752. 

Zie op Liefhebber van «waarheid en deii| 

Bibliophilus. [J. Kunkhaheb P^-Jj 
De nieuwe hervorming onder 3^ 
Doopsgezinden volgens het Uitlegkun- 
dig Woordenboek van den heer G. 
Hesselink. Door+. Amsterdam, 1793. 

Bibliophilus. [D. G. Molen- 
kamp, Pred. te Delft.] 

a. De leer des nieuwen verbonds 
aangaande de vergeving onzer zonden 
... Door -j-. Dordrecht, 1852. 

b. Wat moeten wy denken van de 
onfeilbaarheid der apostelen ? Eene ge- 
wigtige vraag voor onzen tijd, door 
-f. Aid. 1852. 

Bickerstaf, Isaak — [Jona- 
than SwiPT.] 

Wonderlyke prognosticatie ofte voor- 
segginge wat in dit jaar 1708 sal 
voorvallen. Door -f. 'sGravenhage, 
G. van Limburg. 1708. 4". 

Onder nagenoeg gelyklnidenden titel verscheen 
eene uitgave te <* Deventer, by de Wed. vau 
Arnoldus Kurtenius . .. 1708. Na de Eogebe 
Copie». De schrijver heet daar Isaak Bikker- 
staf Schildknaap. Zie Meulman n"". 8087, 8088 
en over de -Predictions for the year 1708" 
het Gids-artikel van Ds. J. van Loenen 
Martinet : Wat den eerzamen John Partridge 
overkwam. (1877.) 

Bid God voor al. [Zinspr. van 

GOVERT BiDLOO.] 

Bidt en waeckt , de dach 
naeckt. [Zinspr. van J, van Nyex- 

BOBCH.] B. J. M. D. 70 B. J. M. D. [Bebv. Idema, Med. Dr.] 

Tegen werpiD gen van -|- tegen de 

BUtoriiiclie en natnnrknndige aanmer- 

tingen over de aard- en waterechnd- 

I dinge in de Nederlanden en elders, 

i Tan J. G-. Mnller. Heerenveen, 1756. 

Bindt altyt vast. [Zinspr. vui 
C. 3, Bbütninqh.] 

Bingen, Antoni van — [J. vas 
X.OENBN Mautinet, Pred. te Zwolle] 

In „de T^dspiegel" 187C, „Los en 
V^EBt" 1880, enz. 

Bist sober simpel, bli van 
^ ven, hert, gemoed. [Zinspr. van 

^^SIUBERT VAN BoBSELEN.] 
B. J. T. TTlDEMAN.] 

■ ) in „de Gids" v. 1859. Bivé, W. — [Dr. W. B. J. tab 

EUK.] 

Tgdschrift-artikelen. 

Bk. [Mr. WiLlEH BiLSERDUK.] 

Aan den heere J. H. v. d. Palm, 
Inj den pokaal van gein kwen bc hing met 
den door hem ontvangen' gouden' eer- 
pi^s, op de maalt^d van 't Haagache 
innstgenootschap. (Ondert, -j- en ge- 
dagt. den 3 van Oogstmaand 1784.) 

B. K. [Kbeps] 

Liedeken gerymd en gezongen op 
bet banket van de societeyt de Con- 
corde, den 6 Febt. 1826. Boor -f-. 
Crent, 1826. 

VuiderbugbcQ V. 102. 

B. K. [Mr. J. Bakkbr Korp?.] 
Aan teeken ingen op het in 1844 ge- 
dane vooretel tot herziening van de 
Grondwet. «Jet. +.) Leiden , D. Noot- 
hoven van Goor. 1851. 

Blijkenabl. 34 der iu ISSS doordca ichrÜTer 
irct i^u' num LiIgf^TCD broohun: Mr. C. 
W. Optoomcr'a Slial^ctiek. 

B. L. [Bahtel Ladren.] 

Kort verhael eens geeprecks voor- 
ghevallen in Vylnae, dehooftatadtvan 
... Littaowen ... (Get. ; -|-). t'Am- 
sterdam, voorj. Bienwertsz. (1656.)4". 

Rogp , OtMcht. itt Ncd. Hcrv. Kerk , bl. GO. I Blaanw, Jnstns Schietspoel 
van der — [J. le FiuNca van 
Berk HE Y.] 

4", schutter onder het Blaanwe 
Vaendel van Kapitein filaanwbak in 
de stad Blaanw Blaaaw aan Fefroen , 
Haarlemmer Bont , onder de spreuk : 
Laat blaaaw blaanw blijven. Alomme 
i 2 stnyvera [1786]. 

Dit op blsmw papier gedrukt schotactirirt 
komt Toor in ^yiie Vetiani. r. Laydtcbe keur 
en hekelilicliCeii en hoil Tol|{eoi het register 
daamp iljn oonprong in eetiige brutale bande- 
lin^Eii van n. K., Kolouel ea Ka^tein der 
Leiduhe aebuKcrü. Het litelplaatje ia het por- 
tret Tan den Leidiehea sladabode Piero. 

Bladel, Aagaste van — [A. 
Skiedebs] 

Artikelen in den Ylaemsohen volks- 
almanak 1845. 

VaaderbMghea V. SB. 

B. L. G. [Prof. B. H. Lulofs te 
Groningen.] 

Iets over onze noordelgke hooge- 
scbolen , door -f. Te Groningen, by 
J. Oomkens. 1824. Blieck-Fels, D. van— • IDmid. 
Petku3 van SFII.BEEOK, BsnketDakker 
te Antwerpen.] 

Artikelen over kunst in „de Vlaam- 

sche School". • S.E.B. 

Blinde, Een~[G.T.MoHRMAK.] 

De lecbtvaardige Van G^rcnm en 

de teergevoelige Van Hoek, of wat 

de Duivel heeft zoekt hüto bishoaden, 

ider of metgazlicht. Door+. Amst. 1656. UÜg. Blommen, van — [F. G. van 
Bloemen Waanders] 

Indische schetsen door -}•. 'sHage, 
H. C. Susan CHz. 1879. 

Bly en de vry. [Zinspr. v. B. 

NlEOWENHÜIZBN.] 

Blyft volstandich. [Zinspr. van 
Abr. de Coninck.] 

B. K. [Baud. Maniliüs.] 

Corte verclaringe ende verhael van 71 B. N. Bom. 72 de blyde incomste, eedt, arcken tri- 
umphael ende meer andere sinnebeel- 
den , voorgestelt . . . inde . . . Abdye 
van S. Pieters neffens Ghendt . . . 
(Gret.: +.) Ghendt 1665. [1666.] 4P. 

Vanderhaeghen , II. 153. 

B. N. [NiEÜWENHüIZEN.] 

Poëtische en prozaische mengelingen 
door + . Delft , 1795. 

B. K. [Mr. J. T. BoDEL NuENHUis 
te Leiden.] 

Artikelen in t^dschr. als „Konst- 
en Letterbode", „de Navorscher," enz. 

Bodestaf, Panl — [J, van deb 
Veen, Az.] 
Iets over oom Thomas. Door -}•• 
. Utrecht, Kemink en Zn. 1842. H. K B. 

Boer uit den Alblasser- 
waard. Een — [Gusbert Kabel 
Grave van Hogendobp.] 

Brief van -f aan eenen vriend in 
het Westland, en het antwoord op 
denzelven , inhoudende hoe zonder den 
258teu penning het land niet gered 
kan worden, 's Gravenhage , 1788. 

Brieven en Gedenkschr. v. G. K. v. H. II. 
131. IlI. 23. 

Boezemvriend van den ech- 
ten vrank en vrijen Batavier, 
Een oud — [J. le FBANca van 
Bebkhey.] 

Copia autentiek van de gedrukte 
Memorie voor eenige leden der verga- 
dering van gewapende burgercorpsen 
binnen de prov. Holland . . . beoordeeld 
door ... -f . z. pi. [Amsterdam , Hen- 
drik Arents.] 1785. 

Blijkens eene door hem zelf geschreven lyst 
zyner werken. 

Bogaert, van den — [J. L. D. 
Sleeckx.] 

De kleêren van mijn vrouw. Blijspel 
in één bedrijf. Door -|-. Gent, 1857. 

H, E, B, 

Bogcheljoen, Piet — [Dr. J. 
P. Hede.] 
In „de Gids". 

Bonaventura, Pater — [P. 

BONAVBNTÜBA GiBAUDEAU S. J.] Historiën en parabelen door den 
Eerw. -f. Gent, 1851. 18^. 

Vanderhaeghen, V. 302. 

Bona conscientia paradisus. 
[Zinspr. van Jac. Abminiüs.] 

Bonifacius. [R. C. Bakhuizen van 
DEN Bbink.] 

Brief van een negentigjarigen cor- 
respondent aan de redactie van „de 
Gids". (Get. +. Gids 1839.) 

Bonifacius, J. T. — [Joh. Tob- 

NAAB.] 

Op het lasterschrift genaamt Aan 
de geschonden gedachtenisse van Johan 
deWitt, door -f. z. pi. en jr. [1757.] 

Bilderdijk, Vad. Hist. X. 338. Anderen 
noemen J. T. la Fargue. 

Bonifacius, Nicolaus — [Joh. 
Uytenbogaebt.] 

Vrye aenwysing van de onwaer- 
heyden , trou-loose verdrayinghen , ca- 
lumnien ende andere grove misslaghen , 
bevonden in de ghenaemde Historie van 
Frederik de Vry . . . (Met voorrede 
get. -f.) 1621. 

Cnttenburgh, p. J48. Brandt, IV. 047. 

Bon is goed. [Zinspr. v. d. dichter 
en drukker Abnold Bon.] 

Boon Met ius. [A. Fabiüs, Med. 
student.] 

Studenten-üederen. Kleine gedichten 
voor de lieve jeugd aan de hoogere 
scholen , naar Mr. H. van Alphen. 
(Met voorrede get. -f.) Amst. 1852. 

Borcht, P. E. de — f Joseph Ro- 
MAiN Louis Vicomte de Kebckhove; 
Grand-chacelier de Tordre des Quatres 
Empereurs et du Lion de Limbourg.] 

Bibliophile Beige, I. 140 wordt gezegd, dat 
de K. zich vaak verschool achter den geneaio- 
gist de Borcht. 

Borger, Eenen geloofs-min- 
nenden — [Micu. Jos. de Gand.] 

Onpartijdige bedenkingen op de te- 
gen w. kerkscheuringe , door -f • Eerste 
deel. Gend , z. jr. [1797.] 

Vanderhaeghen, VI. 282. 

Bom, Honorius van den — 
[Ebiciüs Püteanüs.] 73 Bosoli. Brandt. 74 Sedigh leven, met kort-dicht-sticli- 
tighe spreek-beelden , door + . Tot 
lioven , by Everardt de Witte , op de 
Prooststraet teghen over de Halle. 
Anno 1638. 12«. 

BibHophile Beige, IX. 824. 

Bosch, Jan van den — [Augus- 

TEOJS VAN TeYLINOEN?] 

Kort bewerp vande dry teghen woord, 
aenmerckensweerdighe wonderheden 
des wereldts . . . 1656. 4^ 

De voonrede is get. .* + , doch ia sommige 
exz. is zy weggelaten. (Zie Meulman 3556.) 
VgL Wegh-wijzer, Lieven den — , waar 
ook de schnilnaam J. ▼. d. Bosch voorkomt. 

Bossche, Albrecht van — [J. 
L. D. Sleeckx.] 

Dramata, verzameling van vier oor- 
spronkeiyke tooneelstnkjes door -j"* 
Antwerpen, 1841. H. E, B, 

B o n d e w y n. [J. L. van der Vliet.] 

a. Proza en poëzy door -|- • 's Grav. 
J. L. van der Vliet. 1843. 

b. De t^d. Merkwaardigheden der 
letterkunde en geschiedenis van den 
dag voor de beschaafde wereld. Ee- 
dactenr -|-. Aid. 1845—18... 

e. Jonge jufvrouwen, door -f. Aid. 
1845. 

d. Proza en poëzy, uitgegeven ten 
voordeele der bewoners van Twenthe , 
verzameld door -|-. Aid. 1845. 

e. Een gulden boekske voor den 
christen. Door Vrijheer F. C. von 
Moser. Naar het Hoogduitsch door -f. 
Aid. 1846. 

f. De firma Dombey en Zoon, han- 
delaars in het groot en klein. Naar 
bet Eng. van Ch. Dickens door -}*• 
Haarl. en Eott. 1847, 1848. 

g. Des dronkaards kinderen. Acht 
platen . . . met by schriften van -j- . 
's Grav. 1848. 

B. E. [EüYSSCHENBERCH.] 

Elora of boogaard der lieflijke bloe- 
men ende vruchten, waerin de strijd 
tusschen Aprillis en Majus vermake- 
lijck en leerl^ck wordt uytgeleyt. Door 
4- . Amst. , U. Pietersz. 1615. 4^ 

Cat. Jonkers en v. Cleef n<». 94. B. E. [Eekkeb] en J. van der S. 
[Stam.] 

a. De gelukkige inval. Biyspel naar 
het ^oogduitsch. Door -f. Amst. 1798. 

b. Het vermogen der vaderlijke liefde. 
Tooneelspel gevolgd naar het Hoogd. 
door +. Aid. 1798. 

Br. Zie op Braccander. 
Voorlezing over den tabak (1837). 

Braband, George van — [H. 

M. C. VAN OOSTEBZEE.] 

Artikelen in „de Tydspiegel". 

Brabant, Jan van — [J. A. 
Heupp Az.] 

Gedenkschriften van een burgemees- 
ter, uitgegeven en ingeleid door -f« 
Amst. 1874. 

Bracc. Zie op Braccander. 

Braccander. [A. Boxman.] 
In het „Algemeen letterlievend 
maandschrift". (Zie Levensber. v. Let- 
terkunde, 1856, bl. 106.) Hij kortte 
dien naam ook af tot Bracc. of zelfs 
tot Br. 

Brakel, Hendrik van — [H. 

M. C. VAN OOSTERZEE.] 

a, Eeize naar het land der Bogghufz. 
Onuitgeg. fragment van Samuel Gulli- 
ver [Swipt]. In het licht gegeven door 
-}- . Amst. , E. Stemvers 1848. 

b. Iets over Japan en de Japanne- 
zen („Europa" 1861). 

Letterkoode, Levensber. 1878, bl. 82. Bra- 
kel was de geboorteplaats vaa v. O. 

Brandt, Gerard — . 

Prof. Matthes lieeft in de nitgave vaa B's 
leven van P. C. Hooft er op gewezen, dat 
B*s lijkrede op den Muider Drost plagiaat bevat 
uit uu Përron's «Oraisou fiinèbre" op de 
Ronsard. 

Brandt, Kasper — [ Jacob 
WiNKLER Prins te Apeldoorn.] 

a. De ondermeester van Aewerd. 
Door -}-• Arnhem , D. A. Thieme 1871. 
2 dln. 

b. De armband uit Japan. Door -|- . 
Sneek, 1876. 

c. Ouders en kinderen. Eoman in 
vier boeken. Door -f • Arnhem , J. 
Einkes Jr. 1878. 2 dln. 75 Brandt. Brainses. 76 Brandt in liefde. [Zinspr. van 

GrERABD VAN DEN BbaNDE.] 

Brasseur DWzn., Pépë — 
[Joh. C. Zihmermann.1 

Een Dienaar van Hunne Hoog* Mo- 
genden. (In „de Gids" v. 1859.) 

Brederode, Alex. Maarits 
van — [JoHAN DE Vbies.] 

a. De Noormannen op het eiland 
Walcheren in den jare 87d. Door -|-. 
Amst. , 1845. UUg, 

b. Het halssierrad van den Prins. 
Geschiedkundige roman uit de jaren 
1575—1598. Door +. Tiel , C. Cam- 
pagne, 1847. 2 dln. 

c. De valsche voogd. Een familie- 
tafereel. Oorspr. roman door -j- . Amst. , 

B. Eisendrath. 1853. 

Breedspraak, Koenraad — 
[W. H. Wabnsink Bz.] 

Jok en ernst, of brieven over de 
welsprekendheid voor de balie van Mr. 
Boudewijn van de Merwede [Mr. M. 

C. van Hall] en -}•• Haarlem, J. C 
Eruseman. 1854. 

Cat. Is. da Costa, u^. 1370. 

Br end in 8. [Sebvaas de Bbuin.] 
a. Geen schoondochter of zij moet 
van adel zyn. Oorspronkelijke Neder- 
landsche roman. Door -j-. 's Grav. 
1871. 

6. Nieuwe Amsterdamsche Mercu- 
rius of maandboekje voor de Hoofd- 
stad. Redacteur -f-. Amst. 1847—1848. 
2 dln. 

Of b. ook van dien schryvcr is, is aan 
twijfel onderhevig. 

Briene, Max van — [Dr. I. A. 

BlENTJES.] 

De vrye school der toekomst. Naar 
aanleiding van Uhlich's Freie mensch- 
liche Schule. Deventer, W. Hulscher 
GJz. 1871. 

Brilleman, Mr. Jan — [Bebn. 

DWINGLO?] 

Collyrium, ofte cost«lycke ooghen- 
salve. Ghecomponeeii; door -|-. Leeuw. 
1647. 40. 

Van Vloten (Taachier de Fijne , aauteek. 
bl. 13) zegt, dat Ihriuglo den verdichten naam van Brilleman voerde, waarschynlijk alaaehi^- 
ver van den «Christaiynen bril*. 

Brommink, Joris — [A. P. H. 
DE Lespinasse ] 

a. Mijn neef Zacharias. Verhaal van 
-f, schrijver van Het academisch legaat. 
Utrecht , C. v. der Post Jr. 1842. UU^. 

b. Anitta d'ülloa , of de dubbele e^ 
van trouw. Drama in 3 bedrgven , door 
-f-. Deventer, 1846. 

c. Waarachtige physiologie van den 
student , of het kieken in den dop. £ene 
oorspr. schets door + . Aid. 1846. 

d. Een kamer in het huis van Jan 
Salie. Komische schets van Nederland- 
sche zeden in de laatste jaren. In ver- 
zen door +. Aid. 1859. 

Bruggen, FranciscuB yan 
der — [Fbans Myleman.] 

a, Demonstratio Christi vere ex vir- 
gine Maria incarnatL Antw. Phii. v^n 
Eyck 1661. 12». (In het Hollandscli.) 

b. Fidelis Ductor. Aid. 1664. (I» 
het Hollandsch.) 

De Backcr. VI. 577. 

Bruinses, A. G. — [J. J.BecicE- 
BTNG, Boekverk. bediende te Groningen-] 

a. De val en het uiteinde van4«^ 
landvoogd van Judea Pontius Pilato^ 
. . . Vrij vertaald uit het Fransch do^' 
-f. Gron. 1843. 

b. Jephta en zijne dochter, gevolgU- 
door een viertal gewijde tafereel^^' 
Door -f. Aid. 1844. 

c. Lessen van levenswigsheid t^^ 
dienste van jongelingen. Door -)-. Al^' 
1844. 

d. Uit het leven. Schetsen en y9^' 
halen door +. Aid. 1848. 

e. Tafereelen uit de geschiedenis vi 
de stichting en vestiging der ohriBt*^^ 
lijke kerk. Door +. Aid. 1849. 

f. Schetsen uit net christelnk leve-'^^ 
in de drie eerste eeuwen der kerk . . ^ 
Door -f. Aid. 1849. 

ff. Avondstonden. Drietal verhale^^ 
van eenen grijsaard. Door -)-. Aid. 1849^ '^ 

Uiig. 

//. De mensch in het leven. Eec^ 
volksboek in den vorm eener vertellinr^ 
Door P. Scheitlin. Naar de Se Hoogde 
uitgave vert. door -4-. Aid. 1850: 

t. Het stomme kind, of Gods on^ ike geest in alle.i. Door Tb. 

Uit het Hoogd. door +. 

1851. 
ïkjes en prenljes. Een ge- 
ir zoete Itinderen door Cor- ' 
ter. Naar het Hoogd. door ! 
jk, 1851. 4". 

grijsaard onder de kinderen, 
irhftlen voor de jeugd door 

, 1851. IG". 

weken vacanlïe , of arbeid 
tegen de ellende. Door Th, 
crt. Uit het Hoogd. door 4-. 
1851. 

ipeler. Een verhaal voor het 
r Pfijffer zn Nendeck. Uit 
I. door +. Zaandijk, 1851. 

nneringen uit het leven. 
heUen en beelden. Door -j-. 

[d de zeeman, of dien God 
is wel bewaard. Een verhaal 
jeugd. Door -J-. Schiedaia, 

laf Adolf, Koning van Zwe- 
bock voor vorst en volk. 
ISolticher. Vr^ naar het 

or 4-. Amst. 1^52. 

1 Werner, de moederlooze. 

op 't levensjiad voor ineisjea 

en, door Charlotte Spatli. 

[oogd.door -|-. Gouda, 185-2. 

er Nero en Üion de Griek 

oül Gods. Een verhaal uit den 

ristenlijd. Door F. Schmidt. 

oogd. door -f. Gron. 1852. 

:rijd onzer dagen of demagt 
'deelen. Een verhaal uit den 

iigen tijd , door B Uit 

sch door -f. Sneek, 185a. 
ver's reis naar LiUlpnt. Hoor 

1853. 

kijkje in de hut van Oom 
Tante Marie , voor hare 
I nichtjes . . . Uit het Eng. 
Sneek, 1853. 12". 
aunt Hall of een September 
)or Mistr. Jlarsh. Uit het 

-f. Midd. 1854. 2 dlii. 
mensch in omgang met God 
ïlven ... Door -j-- 'Mtbom- z. Arbeid en nijverheid of de kracht 
van den wil ... Door J. M. J. Cham- 
pagne. Naar het franschdoor -f- -Mid- 
delburg, 1855. Uüff. 

y. Klimpop-ranken. Kleine vertellin- 
gen voor de jengd. Naar het Hoogd 
door +. Schoonhoven , 1855- 

1. Kinderleven. Schetsen van goede 
slechte jongens. Door -}•. Aid. 1856. 

Bratna. [Mr. M. C. van Hall.] 
In het tijdschrift „De Democraten", 

Brntns, Jnnins — [Fr. Aüb. 
VAN der'Keup,] 

a. Verzameling van stakken tot de 
dertien vereenigde Stoeten van Noord- 
Amerika betrekkelijk. Leyden, L. Her- 
dingh. 1781. 

De nxuTcJe i* oDdcrlnkeoJ: -f. B{) dit 
vcHc behonreo de Brierm vm hannc £ic. de 
heereu Jou. Trümboll , cu W. UvingilonB. (Zie 
N'uml. geschr.) De uitgcier heelt t. d. K. fi» 
deu achryver opeuiyk bekeud (jemukt ap de 
lutile bkdijjde vau de HiiCoiie der ïdoiiuie 
[ii de Ridd. i. OierUHel na 1t. J. ü. t. d. 
Ca[>e]len. lu eeDC nout op bl. TT vtn ditoerk 
beert by letF ilcb ijok eli dBnKhqJTergtnoeind. 

b. Vaderlandsche zangen van + en 
Jnnias Batavos. Ta bekomen teLeyden, 
bij Heyligert en elders, 1787. 

e. Aan den gewezen Burgemeester 
en Veertig Raad in de Vroedschap der 
stad Leyden, F. J. Marcos. Ridendo 
dicere venim, qnis vetat. (Ondertee- 
kend -J-.) Leyden, 1794. 

rntua Celta, Jnnins — [Fk. 
Adr. Van der Kemp.] 

Brntns Secnndns Friso, Ja- 
nias — [Fr. Adb. van uer Kemp.] 

Verzameling van stukken tot de 
Vereenigde Nederlanden hetrekkelgk. 
Door -J-. Principiis obsta — — . Te 
Leijden, bij L. Herdiagh. 1780. 

Brynhelde. [Elis. A. Uaiobton 
te Amsterdam.] 

Stakken in „de Ned. Spectator", 
pde Banier", enz. 

B— B. [P. BoBLEa.] 
Stukken in „de Navonoher". 79 B. . • • S. Burger. 80 B .... 8. [. . . Beelaebts van Blok- 
land.] 

a. Wat is een Paus ? En wie is de 
Paus? Beknoptelijk uit de geschiedenis 
bijeengebragt door -}"• Utrecht, C. 
Bielevelt 1853. 

b. Tot hiertoe en niet verder. Tweede 
brief aan den heer Mr. J. R. Thorbecke , 
als tegenhanger van dien uit Deventer. 
De stemming op 17 Mei. Door 4-' Aid. 
1853. 

c. Open brief aan Mgr. Carolus 
Belgrado , ter beantwoording van zijn 
brief als Internuntius van Pius IX, 
aan de geesteiykheid en geloovigen in 
Nederland. Door -f. Aid. 1853. ÜUg, 

B. S. [Denkelijk B. Schii:re.] 
Het gewaande huwelijk, of de be- 
driegster ontroomd. Kluchtspel . . . door 
-f. Harlingen, B. Schiere 1758. 

B. T. 

Nieuwen dobbelen Schapers alma- 
nach voor het jaar 1815, door -}•• — 
Den nieuwen dobbelen Schapers al- 
manach voor het j. 1816 , door M. B. 
T. — De dobbele Schapers almanach , 
voor het schrikkeljaer 1817. Gend. 

»\\ peot paraitre ossez remarquable que deux 
hommes d^esprit, Broeckaekt d*Alo&t , et 
dit-ou, Tavocat C** (Cannakrt) de Gaud, 
aieat clioisi uii almanach pour cadre , je oe 
dirai pas de qnelqucs plaisauteries , mais de 
qaelques idees philosupkiques qii*ils out répau- 
daes 9a et 1^. Du reste il y a U du patois, 
et il fout être l'habitué de certain quartier de 
Gand , pour s*y plaire : c'est Ie sublime daus Ie 
bas. Ayaut re9U un ex. sur papier de HoUande, 
de la part de Tuu des auteurs, je Tenvoye è 
M. VAU Meenen, doq pas h, celui qui écrit dans 
rObservateur, mais ^ celui qui a une belle bi- 
bliotlicque, oü déjik mou facium.- N. Cor- 
nelisseu.) — *Quoi qu'ea dise Cornelissen, 
Ciiarlks Broeckaert, greiller de Ia jubtice de 
[mix a Alost, mort daus cette ville en 1826, 
est Ie seul auteur de cetic curieuse publication 
qui renferme Ie roman dialogué de Jelien en 
Mietje^ déj& publié Tanuée précedente dans 
Ie eeuwen dobbelen Scheepers- Almanach* etc. 
(Vanderhaeghen. V. 81.) 

B. t. H. [Dr. Bebnard terHaae.] 
Anno Domini . . . . ? T Gedicht in 
„de Gids" v. 1846.) 

B. T. L. W. [Lublink Weddik.] 
Het brood. Een volksboekje voor den vriend der armen. TTitgeg. ten 
voordeele der armen . . . Door -f-. 
Amst. 1847. 

Buitenman, Een — [E. W. 
VAN Dam van Isselt.] 

Phy Biologie van den Haag, bekeken 
door -H-. Amst. 1844. Bnren, J. Hnf van — [J. A. 
Heuff Az.] 

Zie op Huf V. Bnren. 

Burgemeester, Een afgezet 
— [Klaassens, ond-burgemr. te Poe- 
terholt.] 

P. J. A. M. de Willebois, Com- 
missaris des Konings in het Hertog- 
dom Limbarg in zijne daden en han- 
delingen ontmaskerd door +• 1873. 

Ik zag alleen een prospectus: de sduiJ^oJ^ 
werd vervolgd ; maar of het boek zelf versolM- 
nen is, weet ik niet. 

Burgemeester, Een Oud- — " 
[G. K. Grave van Hooendorp.] 

Missive van -j- over den vnf-eB* 
twintigsten penning. Amst. en 's Gro-V- 
1786. 

Brieven en gedenkschr. II. 131; III. 23- 

Burger, Een Bataviaansch — 

[JOHS. VAN den BuBG.J 

Wenken aangaande Nederland's Oost- 
Indische bezittingen , het cultnnr- ^ 
monopolie-stelsel door -f-. N^meg^i^i 
J. F. Thieme, 1848. 

Blijkens het 2e stuk , in 1849 met 
verschenen. Burger aan de grenzen v 
Holland, Een — [Mr. P. de W. 

KEB VAN Z0N?1 

Eerste catern uit m^n zakboek, 
aanteekeningen van +, Rott. [179 
Gevolgd door een 2e en 3e catern. 
o! te Burger, Een Joodsch — 
Amsterdam. [Mozes Salomon 

S£B.] 

Zeer interessante briev van 
een Joodsch Burger te Eotte 
over de tegenwoordige staatsomwei 
teling in Nederland. Te Amsterdanc::::^^ ' 
1795. 

Ouderteekend A . . . . Zie Gids Jan. 187 
bl. 122. Borger. B. W. 82 Bnrger van Leiden, Een — 

. C. EOGGE.] 

Protest tegen het voorstel tot ver- 
>ging van de schoolgelden van de 
^nbare scholen voor lager, middel- 
iT en hooger onderwijs, door -}-. 
Lden, 1867. 

Bargerman, Een eenvoudig 

[Iz. J. LlON.J 

Vleesch of visch? Open brief aan 
of. G. J. Mulder. Door -f-. 'sGra- 
ihage, H. C. Susan, C.Hz. 1854. 

>ok met eeue L. geteekend. Ofschoon deze 
ave door dea uitgever mij gedaan werd, is 
'van geloofwaardige zijde verzekerd, dat dit 
e vergissing moet zijn en dat J. i^. dk 
BifERT de schrijver er van is. 

Burgerman te D., Een — [G. 

Grave van Hogendobp.] 
Brief van -f- over zekere negotiatiën. 
3-ravenhage, z. jr. [179?] 

Ilijkens het HS. onder de nagelaten papie- 
des schrijvers gevonden, na 1787 en vódr 
f ransche omwenteling verschenen. Zie ook 
e Brieven en Gedenkschr. II. 181. 

Burgervriend, Eenen opreg- 

n — . 

Het ware karakter der uitmunten- 

schryveren van het gulden klei- 
3d de Post van den Neder-Rhijn, 
t de levendigste kleuren afgeschetst, 

eenen brief aan de inwoonderen van 

herland in 't gemeeo , en die van 

►rdrecht in 't byzonder. Door -f-. 

83. 

^n de Bijlagen op den Post van den Neder- 
u, 2e st. bl. 2 wordt gezegd, dat het van 
zelfden schrijver was, als «De oude en on- 
atbare vrijheid." Waarschijnlijk was het dus 
i J. Baruetu, doch is dan eerst na zijn 
■^ uitgegeven. 

B. V. [Vbdsmoet.] 
Kort verhaal van de nare en zeer 
klagelgke toestand der Provincie en 
^d van Utrecht, desgel^ks van 
ritBch Nederland .... in de jaren 
V2 en 1673 door de invadeeringe 
1^ Franschen . . . Door 4-. Utrecht, 
►nek van Lijnden, 1737. — Ald.R. 
Megere, 1757. 

Bodel iNijenhuis 2292. Cat. Kramm , n°. 977. 

E. V. A. [van Akeklaecken.] 

^. Vorstelycke Gheslacht-registers van Gelre, Zutphen, Gulick, Cleve, 
Berghe en Altena, Marck, Eavens- 
bergh en Nassau. Met cort verhael 
van eenighe gedenck-waerdige ghe- 
schiedenissen in dese landen gevcdlen. 
Van 878—1625. Door +. z. pi. en 
jr. fol. 

b, G^nealogiën der Hertogen van 
Gelre, Gulik, Cleve, Bergen en Gra- 
ven van der Marck, benevens cort 
verhael van enighe gedenck-waerdighe 
gheschi edenissen in dese landen. Door 
+ . z. pi. 1627. fol. 

Cat. V. d. Willigen, n^ 628. 

B. van den B [van den 

Beink?] 

Opwekking tot liefde voor vader- 
land en koning (door -|-.) Te Haar- 
lem, by J. L. Augustini, 1830. 

B. V. B. [van Brakel?] 

Openbare brief aan Z. M. den Ko- 
ning, over middelen van voorziening 
tegen d^kbreuken en overstroomingen. 
Uitgegeven met het nevendoel om de 
opbrengst, na aftrek der kosten, in 
's Eyks schatkist te storten , als eerste 
bydrage tot bekostiging van een op- 
zettel^k onderzoek naar de meest af- 
doende middelen tot voorkoming van 
dijkbreuken aanwendbaar. Door +. 
Borculo, Anth. Bos. 1861. 

B. V. d. B. [R. C. Bakhuizen van 
DEN Brink.] 

Artikelen in „de Gids" 1840, 1843. 

B. V. d. M. [Bato van de Maas = 
Aart Admiraal.] 

Het kransje te Wemelingen en een 
vraag. Een tweetal oorspronkelnke 
novellen door -4-, schrgver van: Hoe 
hy koning werd. Delft, 1866. 

B. V. L. [van Laar.] 

a. Des christens sterkte in den 
Heere zijnen God. Kaar Psalm 105, 
door -f-. Amst. 1855. 

b. De wijsheid der leiding Gods in 
het zaligen der zondaren. Door -f-. 
Aid. 185? 

c. M^n genade is u genoeg. Door 
+. Aid. 1855. mtg, 

B. W. [ Betje Wolff geb. Bekker.1 
In het tgdschr. „de Grysaard." (1768.) 

6 83 B. W. Bijë. B. W., Mr. — [WiNTGENS.] 

Bedenkingen op de voorgestelde 
verbeteringen aan het nog in werking 
zijnde lijfstraffelijk wetboek . . . Door 
-f. Grron. 1830. By tyden coddigh. [ 

P. A. CODDE.] 

Bijë, de — [C. P. Ch. 
Zie op Bataafsche 
onder de Naaml. gescbr. — ^-^AAAAAAAAAAAAA/^^^-— c c. C. A. B. C. [Prof. Petbus Camper.] 
Brief van 12 Oct. 1767 in X°. 93 
van het tydschr. „De Philosooph". 

C. [Jhr. JoAN Derk van der Ca- 
PELLEN tot den Poll.] 

Artikelen in „de Post van den 
Neder-rhgn" en „de Courier van 
Europa." 

C. [J. Croon?] 

Gredichten in de „Kleine dichterl. 
Handschriften." 

C [Petrus Camper, Conrector 

te Zutphen.] 

Bloemknopjes van onbekenden in- 
houd, of eerste dichtkundige proeven 
door 4-. Franeker en Groningen, 1818. 
— Herdruk: Zutphen, 1818. 

C. [Prof. J. Clarisse.] 

fl. Terugroeping van verouderde 
woorden en beteekenissen in de Ned. 
taal. (In het: „Letterk. Magazijn v. 
wet. kunst en smaak" 1833 N". 1.) 

b. Stukken in „Proza en poezy van 
Kunst-g ver." 

C. [E. J. Potgieter.] 
Sancta Catharyne. (Gedicht in „de 
Gids" V. 1839.) 

C. [P. O. VAN DER ChUS.] 

Boekbeoordeel. in „Konst- en Letter- 
bode" 1845-1851. 

C. [P. J. Costerus.] 

a. Twee brieven over weldadigheid 
in verband met het armwezen. Door 
+ .Sneek, 1846. ö. By dragen in „de Tijdi 

Handel, v. Letterkunde, 1863 

C, Dr. — [Dr. C. P. 
de Groot, Pred. te Kampi 

Artikelen in de „Kampe 
over de predikants-traktemei 
1872. 

C . . . . , Mr. — [Mr. J. J. 
VAN Breugel.] 

Kantteekeningen op het 
der geschiedenis van het vad 
Mr. G. Groen van Prinstere 
Voor rekening van den sol 
Nymegen, bij H. C. A. Tl 
1857. 

Ten onregte aan Cuchlinus t< 
want Cat. P. J. Vermeulen n°. IC 
ex. voor, dour de R. v. B. als 
schonken aan Dr. Wap. 

C, Vrouwe — [Couri 
Zie op Alphen, Je 
van — . 

C. A. 

ZieopDe Philanthrope (on( 
looze geschriften). 

C. A. B. [Boomgaert, 
Enkhnizen.] 

a, Merck-teycken om te 
kennisse van de ware ene 
religie, kerck ende leerare 
+ . z. pi. 1633. 40. 

I^oggc» ^i^l- V- Rem. gcschr. 
In de la Raë, Gelett. Zeeland (2e 
wordt A üAM BoRLEL schrijver hier 

è» Plutarchus van de rus 
moedts ende van \ nut dal 86 C. A. £. Cantor. 86 xyne vyanden mach hebben , in *t Ne- 
deriazidsch na cortelyck overgeset, door 
f. Dordrecht, 1644. 120. 

I, bl. 170. — Cat. Letterkunde, III. 63. C. A. E. [Dr. C. A. Engelbbeot.] 
StxLkken in «de Gids". W' C. A. H. [Mr. F. W. Boers.] 

Brief aan den HoogEerw. HoogGel. 

Heer J. W. te Water . . . betreffende 

den ^voomaamsten inhoud van deszelfs 

veTli.a.al yan de . . . lotgevallen der 

Leidsche Akademie in de XVIII' eeuw 

en 'behelzende eenige aanmerkingen 

over hetzelve. Door -f. Amsterdam 

en elders. 1802. 

I>oor anderen aan C. A. Herwerden toe- 
Snch roeven. (Zie Navorscher XI. 210 en ▼. d. 
Ai, Biogr. Wb.) 

Ca.llide. [Zinspr. van Johan van 

Iri. „de Dordsche Eraam". 

Cctllot, Job — [J. LE Francq 
TAir JBbrkhey.] 

ö^ vryheid en de edele Dtibbelde- 
mnts, (Get. +.) Gedrukt by -f- , boek- 
veikoper in de Calottestraat , in de 
Gslottenburg, daar de ouwerwetsche 
Cattot uithangd. [1786.] 

Vervolg op het stokje van L. F. ▼. B. «De 
vryheid bij geleg. ▼. h. Alliantie-maal* eu even- 
ik dit later opgenomen in zijn «Verzamel, v. 
Uydsche keur en hekeldichten «. Dnbb. was — 
^kens aanteek. van fiilderdyk op myn ez. — 
^ rfjk koopman te Rotterdam. 

C. A. M. de y. [Ch. Horel de 
7I^a>i.] 
f Proeve op de zeden van het einde 
^f 18« eeuw, door -{'• Naar het fransch. 
Haarlem, 1794. 
Barbier n«>. 5745. 

•^Campis, Victorius a — [Frans 

^^t-lMAN.] 

■^Igische Echo of heilige liederen. 
^ï^W. Phil. van Egck , 1664. 12^. 

^ie de Backer, VI. 877. 

^^jCandide. [Zinspr. van Johan de 
^i^, Baadpensionaris.] 
1x1 „De Dordsche Kraam". 

C^andide et confid enter. [Zinspr. 

^^U M. G. VAN DER BüEKBN.] Candide et cordate. [Zinspr. 
van Nic. Witsen.] 

Candide et fortiter. [Zinspr. 
van Willem de Zwaan.] 

Candide et gen er o se. [Zinspr. 
van Henricvs Eeqius, Med. Dr.] 

Candide et prudenter. [Zinspr. 
van CoRN. VAN Velzen.] 

Candide et prudenter. [Zinspr. 
van Daniel Nicolai.] 

Candidus. [W. van Irhoven van 
Dam.] 

a. Missive aan den wel edel ge- 
strengen heer E. M. van GoenB , Eaad 
in de Vroedschap etc. etc. te Utrecht, 
betreffende den schrijver van zeker 
Politiek vertoog . . . Botterdam, 1781. 
(Get. +.) 

b. Tweede missive . . . vertoog . . . 
Waarby gevoegd is Derde missive aan 
den schryver van het Pol. vertoog, 
dienende ter verdediging van hetzelve. 
Aid. 1781. (Get. 4-.) 

c. Vierde missive van + aan den 
schrgver van het Pol. vertoog . . . 
Aid. 1782. 

d. Vyfde missive van -{- (enz. als 
voren.) 

e. Brieven van -f betreffende den 
schr^ver en inhoud van zeker ge- 
schrift, getiteld: Pol. vertoog . . . Die- 
nende tot wederlegging van hetzelve. 
Derde deel. Behelzende de zesde en 
zevende missive. Te Amsterdam, by 
Allart en Holtrop. 1783. 

/*. Stukken in den „Post van den 
Neder-rhgn". 

Men heeft ten onregte H.Calkoen voorden 
schrijver aangezien, door deze brieven te ver- 
warren met diens «Amsterd. Brieven*. 

Candore et ardore. [Zinspr. van 
Mr. W. J. C. VAN Hasselt.] 

Uiermede teekende hij vele recensien in »de 
Gids* van 1837 en later. 

Levensber. v. Letterkunde 1864, bL 177. 

Cantor. [J. E. C. Heyse, Luth. 
Pred. te Zierikzee.] 

fl. Het geloof. Open brief aan Jhr. 
F. A. Hartsen door -f-. Utrecht, 1865. 

6, Eene nederlaag die eene over- 
winning kan wezen. Een woord aan 87 Capelle. Cats. 88 de liberalen in Nederland door -f* 
Aid. 1867. 

c. Een maatschappelijke kwaal. Be- 
schouwingen , over de emancipatie der 
vrouw. Door +. Aid. 1867. 

Capelle, J. van de — [J. F. 
Bosdijk.] 

a. Het beleg en de verdediging van 
Haarlem in 1572—1573. Door -[-. 
Schoonhoven, 1843, 1844. 3 dln. 

b. Belangryke stukken voor geschied- 
en oudheidkunde, zijnde bijlagen en 
aanteekeningen , betreffende het beleg 
van Haarlem in 1572 en 1573. Door 
+. Aid. 1844. 

c. Het beleg en de moord van Oude- 
water in 1573. Door -|- . Amst. 1847. 
2 dln. 

d. Schout Feppens en Aacht Jafies. 
Historisch-romantisch tafereel uit den 
tachtigjarigen oorlog. Door -f. Aid. 
1848. 

e. £en laatste koning en eerste we- 
reld-ontdekker. Door-j-. Utrecht, 1849. 
— Aid. 1857. 2 dln. 

f. Seraphin der kinderen. Handlei- 
ding en tooneelstukken tot het vertoo- 
nen van Chineesche schimmen. Door 
+. Amst. 1850. 

g. Myne oude vrienden. Bijeenver- 
zamelde verhalen en schetsen uit ver- 
schillende standen in onzen tijd. Door 
•4-. Maarssen, 1850. 2 dln. 

Carabas, Markies van — [J. 
A. Alberdingk TnuM.] 

Kleine proeve van ketel- en katten- 
muziek, uitgevoerd onder het Ital- 
jaansch balkon van . . . Lord Palmer- 
ston . . . door -}- . Amst. 1859. Schr, 

Carelsen, Gr. — [Mej. A. G. de 
Leeuw, te Anna-Paulownapolder.] 

Stukken in „Eigen Haard", „Volks- 
almanak van 't Nut", enz. 

Caritus. [J. J. Beckerino.] 
Studiën des levens. Karakters en 
beelden,door-f .Zaandyk, 1863. üitg. 

Carol. B. med. [Cabolüs Battüs.] 

Warachtige historie van Doctor Jo- 

hannes Faustus , die eenen wtnemenden 

grooten toovenaer en swart-constenaer 

was ; van zgne duyvelsche verschry- vinge, van zgn onchristlelick leven 
wonderlicke avonturen en van zgn 
schrickelicke ende grouwelick e^nde 
ende af-scheijdt. Overgheset wt de 
Hoochduytsche sprake door -f. Deut. 
18—10. Jakob. 4 vers 7, 8. An. 1592. 

Cat. V. d. Willigen , n°. 738. 

Carol. B...., Pastor te Nieu- 
kerke. [Carol us Bracke] 

Korte uytbreiding van den Catechis- 
mus .... Door -}- . Derden druk. Gent , 
Bemard Poelman, z. jr. — Vijfden dmk. 
Aid. (omstr. 1740). 

Vanderhaegheu , V. 167; VI. 225. 

Carpentier, A. — [Jon. C. Zim- 

MERMANN.l 

Tn „de Gids" v. 1858 en 1860. n' C. A. S. [Charles Spilleboüt.] 

a, Den schat van godvruchtigheyd , 
verzameld door -j-. Priester der socie- 
teyt Jesu. Gent, 1847. 

b. Handboek tot gebruyk der Congre- 
ganisten van Maria , door -}- , Priester 
der Soc. Jesu. Gent, 1854. 16®. 

Vanderhaegheo , V. 157, 160. 

Castra qui se vincit. [Zinspr. 
van G. VAN deb Borght.] 

Castro, Guilielmus a — [Wil- 
lem VAN DER BORCHT.] 

Spiegel der eyghen kennisse, be- 
staende in te saem ghebonde mal ende 
treurdichten ingheknoopt het conter- 
feytsel des wereldts. Door 4-. Brussel , 
L. de Grieck. 1643. (Met platen door 
W. V. d. Borcht.) 4». 

Castijt sonder verwijt. [Zinspr. 
v^u. Peter Sterlincx.] 
In het „Geuze Liedeboek". 

Catholiek, Een — [J. vander 
Drift.] 

Een woord aan de Catholieke kie- 
zers door -f. Alkmaar, 1868. 

Alg. Handelsblad, 4 Febr. 1868. 

Cats, Licentiaet in de Rech- 
ten, Jacob — [Petrus Hellemans.1 

Cort verhael van een nieuw verschil 
in 't begin van dit jaer binnen Bergen 
op Zoom, om de Catholyke Plebanye. 
Tusschen de Muniken ende de Wee- 89 C. A. V. C. C. V. M. J. D. H. G. 00 relsche Priesters. Door 4-. Tot Keulen 
171 1. 40. 

L>«9 fiacker, VI. 212 teekciit hierby aan: 
L*ezoinplaire da college romain porte cette note : 
■Auctoris potatar qui Actor, Petrus Helle- 
iu?>rs , ez*jesuita.» Deze opgaf e komt overeen 
met Faqaot, I. 352. 

C. A. V. [Vervier.] 

IDichtregelen opgedragen aen den tot 
priester gewyden heer Victor Everard 
Halin. (Get. +.) Gent, 1833. 

Vanderhaeghea, V. 200. 

C A. V. W. [van Waciiendorff.] 
-AwXtikelen in „Taal- en dichtkund. 
Bgaxagen. Leiden, 1758— 66'\ 

C B. [CORXELIS Bf.ukelaer.] 
JehoyaH Nassi, ofte Keeten-dachs- 
glie<^encteecken ende baniere : opgherecht 
tot ^edacHtenisse van de heerlycke over- 
win, ninghe der Conincklycke Spaensche 
vlot© op de stroomen van Zeelant, tus- 
sclxeii Vianen en StavenisBO, genaemt 
de IKeeten. Door een beminder des 
vaderlandts en dienaer des Gt)dde- 
lyclten woordts. Midd. 1631. 4^ 

Oixder de opdragt de letten +. — Zie ▼. 
^ Aa in voce Hamer, Petnis — . 

C B. [Claas Bruin?] 

Bet zeker lot der regtvaardigen , 
toegepast op de hedendaagse loteryen. 
(Vers van +.) 2 kol. fol. 

Maller, Hi«toriepl. n°. 3692. 
C. B . . . [W, L. VAN BlJLEVELT.1 

Ajuï mijne stadgenooten. Door -f. 
Ten voordeele van de betrekkingen der 
SeKeveningsche visschers, die in den 
ï^aclit van den 26 op den 27 Sept. 
Jij Tx verdronken, 's Hage , H. W. Pick- 
'^airdt. 1851. Uit^. 

C. B. A. Z. [CoRN. Broihi'er Az.?] 
"Vervolg van de Prince- Vlag Oranje 

^Q Ven , of brief van een O r, 

^^^ een waar Patriot te Sch . . d . m. 
y^^der de zinspreuk voor Oranje en 
^^ waarheid. Zyn te bekomen te Am- 
?^^x^m by Arends ... en verder alom 
* 6 stuivers. 

^^ eerste zes biz. bevatten een vers aan den 
*^**ïijver van: -Üe Prinre Vlaij Oranje lK>v«»n"', 
J^^^^crteekend : W. T. Het stukje zelf U zetee- C. C. [Cvspar Cooluaes.] 

Apologie oft verantwoordingo van 
den Gravc van Esscx , togen do ghcnc , 
die hem zalverselick ende ten onrechten 
schelden als belotter des vretles cndti 
roste zynes vaderlandts . . . Uyt het 
Engelsche . . . overghcset by -j- . Mid- 
delb. 1603. 4^. 

C. C. [Glos ?] Zie op C. G. 

C. C. [Claes Claesz.] 

a. Eonvuldige vertooningc wacrin 
naekteiyk nit de H. Behriftnnr aen^- 
weezen werd , dat Gods gemeente niet 
op eeniger menschen vroomheid . . • 
gefandeerd staat ... Door -j"* 1610. 

b, Bekentenisse van de voornaemste 
stucken des christeiycken ghcloofs, 
ende der leere, dienende tot antwoort 
op het boecken Harm. Faukelii by 
hem gheintitnleert Babel der Weder- 
doopers etc. Ghestelt ende wtgheghc- 
ven door -|-. Arasterdam, J. Az. ( la- 
lom aen de nieuwe brugh in dovijer- 
calom 1621. — Aid. 1624. 

Meulman 9022. 

C. C. [Charles Carton.] 

Het boek van 't geene datter ge- 
schiedt is binnen Brngghe Sichtend 
jaer 1477 tot 1491, uitgegeven door 
-t-. Gent, 1851. B. B, 

C. Colh. [Caspar Cdomiaas.I 
Remonstrantie aen zijne prinHlyckc 
Excellentie ende de . . . Staten ende 
steden der vereen, ende gcref. nedcr- 
landen . . . Cget. -f.) Ter Goude 
[1607.] 4^ 

Meulman 1073. 

C. C. V. M. J. D. H. G. IC.i.sPAR 
CooLHAES, Van Menschen In Den 
Heere Ghebannen.l 

a. Een (rhristelycKo vermaninghe aen 

alle onpartydige predikanten, om te 

I wachten , dat die sathan gheon nicu 

: pausdom . . . oprechte. Door -f-. 1584. 4^*. 

ft. ToutzHtcen tot een Kccoker proeve 
welck in der waerheydt die apoHtoli- 
flohe, catholycke, evangelische, >?enj- 
formeenle kercke sy . . . door -f-. 1581. 
Ter Goude, 1608. 4". 

1 Sommige ex z. der Ie uit;; hebben den uum 91 C. C. W. H. S. C. G. 92 des schrijvers voluit ea aan het einde der 2e 
komt deze ook voor. 

c, Seeckere poincten wt die Heyli- 
ghe Godtlycke Schrifaer ende ver- 
nolcli van dien ghenomen . . . door -f-. 
z. pi. en jr. [1584.] 4^. 

Meulman, 580, 620 en 1123. Rogge, Re- 
monstr. geschr. bl. 18. 

d. Rodolphi Gwalteri ghenoelen van 
die Christel rjeke disciplijn ende ex- 
commnnicatie ofte ban. Wt het latijn 
door -4-. Gonda, J. Tournay, 1585. 4°. 

C. C. W. H. S. [Gaspar Coolhaes.] 
Verantwoordinghe van Sebastiaen 
Franck jegens de onwaerachtighe be- 
schnldinghe . . . by Philips van Mar- 
nix ... in syn boccxken ghenaemt : 
Ondersoeckinghe ende grondel, weder- 
legginghe van de gheestdr^vende l^ere 
. . . (Aan het slot een brief get. +.) 
z. pi. en jr. [159?] 

Rogge, Remonstr. Geschr. bl. 14. 

C. D. [Danckaebts.] 

a. Nuttige t^dt-qnistingh der Am- 
sterdamsche jonckheit , door -{- • Amst. 
1640. 120. 

If, Christelijke godgeleerdheid van 
Ph. k Limborch tot oeffening der god- 
zaligheid . . . vert. door -f-. Amst. 
1701. — Aid. 1702. — Aid. 1715. 

Rogge, Remonstr. geschr. bl. 55, 234. 

C. D. P. [Chbistianüs de Plackbr 
van Poperinghe.1 

Evangelische leeuwerik, ofte histo- 
rie-liedekens op de Evangeliën der 
sondagen, Euangelische levens der 
Heyligen, Passie ons Heeren J. C. 
. . . gemaeckt . . . door +• Antwerpen , 
Herm. Aeltsz. 1667. — Aid. 1682. 
5 stn. 

C. D. W. [Warnebüs?] 

Troostelicke sendbrief aen de ghe- 
raeynte der reynder bekentenis binnen 
Antwerpen. Door -f-, z. pi. en jr. 
[1567?] 

C. D. W. [Cornelis de Witte, 
Kanunnik te Antwerpen.] 

Den ghesant der ghedachtenisse van 
de overvloedigheyt der Groddelycke 
goedertierentheyt . . . overghestelt uyt de Latynscho in de Nederl. iale^ 
door H-. Antwerpen, J. Verdussen, 
1606. — Aid. 1655. 

Faqnot, I. 803. 

Cedant ar ma togae. [Spreuk 
van Lieven van Aitzema.] 

Verhael van de Nederlantsche vreede- 
handeling. (Met de spr. + .) 's Graven- 
hage, Jan Veely, 1650. 2 dln. 4°. 

Cedo nulli. [Zinspr. van Desid. 
Erasmus.] 

C. E. K. V. S. [Kool van Schou- 
ten.] 

De oplettende breister. Verzameling 
van voorschriften voor breiwerkjes 
. . . door -I-. 's Hage , 1863. 

Celestine. [Catharina Feuci a van 
Eees.] 

fl. Twee novellen. Door -f-. Arnh., 
D. A. Thieme, 1860. 

6, Zuster Catchinka, door -f-. Aid. 
1865. 120. 

c. Rob's moeder, door -f. Aid. 
1868. 120. 

d. De Duitsche eik. Historiscli- 
romantisch verhaal door -4-. Aid. 1870. 
2 dln. 

e. Novellen in tijdschriften. 

Celibatarius. [Lamb. van den 
Broek.] 

Artikelen in het „Humoristisch Al- 
bum." JT. E. B. 

Celo mens inclusa. [Zinspr. 
van N. Clemens Terlaens.] 

C. & A. [Mr. W. J. C. VAN Hasselt.] 
Stukken in „de Navorscher." 

Ceratinus. [J. J. Abbink.] 
W. van Teisterband, of de gebro- 
ken domper, door N. N. Zangspel, 
door -I-. Amst. 1824. 

Cat. V. Walraven, n». 1366. 

Cessent solita dum meliora. 
[Zinspr. van Joost Lambreciits druk- 
ker en dichter.] 

C. G. [ClaES GrANGLOPS.] 

a. Een grondich bewys wt de godt- 
lycke schriftuere vertoont, dat Gods Glurlea. 94 de geloovigen op aerden 
1 Toick, onverdeylt, als 

lichaemB tot male anderen 
. Door +• Gedruckt int 
1626. 

rhebedt ous Heeren Jesn 
lek hy zynen jongeren tot 
«rd heeft . . . aeer schoon 
[eyligen schriftneren ver- 
Q Op niens in drnck nyt- 
loor. . . +, Gedruct tot Groe- 
■ Jan Arens, woonende in 
ige 8traet inde £laadts- 
i. 
.91; 2e 1593; 3c 1G06; «e 

de rourredi. 

eu geestelyck lied tboecx ken 
yt den Ouden endc Nien- 
lente , . . Door +. Gedruckt 
13. 

rtrachcueiiinlsaa, 1606, 1616. 
lort ende vennaninghe wt 
e Schriftuere aengetogen , 
f hebber der Vlaemsnhe ge- 
p een ghedruckt boeexken 
;atie ofte nytbiedinge tot 
van die Hoochdnytsche , 
(Vaterlandsehe bevredichde 
p aen de Vlaemschc ge- 
esonden . . . Door -|-. Ghe- 
j,ier o. H. lfi-26. 

11)5 en 16-28 uitgeKeYCii. 

rondelycke ende christelyc- 
nghe ende sendtbrief, ge- 
't chrislelycke liefde door 
n broeder. Met noch een 
vermaninghe , . . Met noch 
istelycke liedekens . . . Ge- 
jacr 1G33. 

\c, Stermost.] 

-krans gevlochten voor S. 

Ihclm de heer Prince van 

Door +. 1650. i°. 

nll. D791. 

ROENF.VtLDT.' 

ve Hoornsc speel- wetck , be- 
ernstige en vrolycke gezan- 
hten door +, V. I). H. [vaS 
:n C. G. K. ïKleijs; , ver- 
r C. C. Clos?" Tweede 
Ie drnck. Hoorn, 1732. 

[BEUi\n3.j 
I in ,,de Navorscher." C. G. B. en J. G. W. M. [C. G. 

BOOKZAJER en J. G. W. USBKDS VAN 

Genot.] 

Geschiedkundige aanteekeningen be- 
treffende het slot Loevestein, door4-. 
Te Gorinchem, bij H. Horneer, 1840. 

LeicDiber. >. Letterkande ISSS, bl. 3S<. 

C. G. K. [Kleun.] 
Zie op C. G. 

C. G, P. [Plehp.] 

Der Herdiwpercn anslach, geschnt 
(geschied) In 't Jaer 1535. Of deer- 
lik onthaelde Bnllebak A" 1552 be- 
schreven met Latynsche versen door 
Mr. Jan van Nieneveen. Nu in Ne- 
derd. rym gesteld door ■+■ ter bede 
van zyn vriend M, C. Tot Haarlem, 
bij Adriaen Hoflant, 1632. 4»- 

De Ie nitg. Amst. 1631 heeft tot tild: 
Der [lerdoopcreii Amiterd. Boeren, utlidit, 
l^uhied int jur ISSS, eni, 

C. G. V. J. [Mevr. Lintblo B»e 

DE GZBB VAN JUTPHAAS gcb. VAS 
AaCH VAN WUCK.] 

Bileam. Door -f. Rotterdam, ge- 
drukt bij Wijt en Zonen , 1863. (Niet 
in den handd.) 

Chaloeda. [M. Roebt Mz.) 
Artikelen in „de Navorseher." 

Chambilagon, C. — [Caspab 

COOLIIAES.) 

Comptoir-almanack oft joomael op 
het jaer nae de geboorte ons Heeren 
Jeans Christns 1606 . . . Door +. t'Am- 
sterd. 1606. 

Kogge, Reoiandr. gnclu. bl. IS. 

Charles, Endolf — [R. C. 
Meueb.J 

a. De reizen en lotgevallen van den 
heer Jolly Green. Uit het Engelsoh. 
iDoor +. Amst., J. Storovers, 1851. 
6. De regtbank des onderzoeks ge- 
I vyd aan die beschouwing van de ge- 
loofsvormen en bnnne overleveringen. 
! Door -H. Aid. 18 . 
I c. De boekerij der vrije gedachte, 
j Uit het Engelsch vertaald door +. 
Amst. 1858. 

d. Het vloekbewind van Engeland 
lin Hindoatan, en zijne on vermjjdelgke 95 Cbelamirins. Christen. gevolgen , geschetst door een^ Engelsch- 
man en een' Hindoe. Vert. door -f- 
Amst. 1858. 

e. Een bliksemschicht der XlXe 
eeuw bestaande nit de drie flitsen het 
verbond, de regtbank en de tydge- 
noot. Door +. Amst. 1859. 

/*. Gewigtig onderzoek van Boling- 
broke door Toltaire. Tertaald door -{-. 
Amst. 18 . 

g. Het verbond der vrge gedachte, 
en tydschrift . . . door +. Amst. 18 . 

Chelamirius, Cedives — [Mi- 

GHAfiL EVEBSDIJCK.] 

Antidoot, of christeiyck tegen-gift, 
zynde een bericht tegen het tractaet 
van d' Heer Secret. J. Steengracht, 
J. U. D, Voerende den titel van oordeel 
van vrede : of onderlinghs advys etc. 
T'samen-gestelt door -}-• Toe-geeygent 
aen de £. Gemeyntc van Middelbnrgh. 
Te Middelbnrgh, gedruckt by Bene- 
dictus Smidt . . . 1673. 4^. 

De la Rnë, bl. J61. 

C. H. F. C. H. V. [Vincent.] 
Een schntterslied op 19 Febmary 

1869. Door -f. Utrecht, B. Dekema. 

1869. 

Chi sara sara. [Zinspr. van Th. 

BODENBÜBOH.] 

Chinees, Een — [H. A. Benit, 
Lnth. Pred. te Amsterdam.] 

Amsterdam. Impressions de voyage 
door -f. Amst. 1863. XJiig, 

C. H, [HoECKWATEE.] Liefhebber 
des Vaderlants. 

Verhael van het gepasseerde over 
het gelnckigh arrivement van S^n 
Hoogheydt . . . alhier in den Hage op 
den 8 Dec. 1673. 4». 

Bibl. V. pamfl. 6735; eene andere uitg. ver- 
meld by Meulman op n^. 6021 heeft op den 
titel : 's Gravenbage , Crispïnus Hoeckwater, ter- 
wijl aan het slot gelezen wordt : Door +. 

C. H. M. [MiNDEEMAN.] 

Aan Koning en vaderland ter gele- 
genheid van Neêrlands gonden vrede- 
feest. Door -f • 's Gravenhage , C. H. 
Minderman, 1863. 

Chonia. [J. C. Kindebhann, Ev. 
Lnth. Pred. te Doetinchem.] a. Wat er van Diepenbeek 
door -|- . Utrecht en Meppel , 
van Heyningen. 1849. 

Vervolg op: Het Leesgezelschap vi 
beek [door v. Limburg Brouwer.] 

h. Bloem- en doomstmikjes 
vreemde, door -j-. Utrecht, 

c. De Jezniten , toegelicht < 
berdingk Thgm, bijgelicht < 
Doetichem, 1851. 

d. Het beeld van DirkEafaële 
hnyzen in de lijst van zijn 
Door -}-. 's Hertog. 1852. 

e. Wat eene moeder vermi 
Grace Aqnilar. Naar het Enge! 
-[-. Amsterdam, 1853. 

f. Open antwoord op den 1 
ken brief. Door -}-. Aid. 185 

g. De val van het laatste 
der Protestanten in Frankryl 
chelle in 1627. Door + . 's H< 
1853. 2 dln. 

A. De Graaf van Felsbur^ 
risch-romantisch tafereel door 
Met een voorwoord van -f-.N 
1853. 2 dln. 

«. Wat eene moeder loont. 
Eng. van Grace Aqnilar dooi 
1854. 

j. Graaf Willem IV van cl 
Een flaanwe in dagen van krai 
+. 's Hertog. 1855. 2 dln. ^ 

/*. Zie opwaarts, om en ii 
dachten en opmerkingen van Je 
verzameld door -{-. Amst. 1 

Chremes. [S. F.W. Roe 

Eysinga , Pred. te Grevenbic 

Stnkken in godgeleerde tijdi 

Christen, Een — [S. 
KEL , Sr.] 

Een nienwe bijbel naast d 
noodzakel^k , wenschelijk en : 
Door +. Rotterdam , 1851. 

Christen,Een'— [R.C. 

Geloofsgronden van -|-. . 

H. A. Tjeenk WiUink. 1862 

Christen, Eenen — [] 
W. Broes.] 

Gedachten van eenen Joocl 
P. Lipman] over de leer dei 97 Cliristen. Christina. 98 eenheid wederlegd door -}-• Amsterdam , 
A. B. Saakes. 1821. 

lieveösber. t. Letterkunde, 1872, bl. 68. 

Christen, Eenen — [J. W. 
Statius Muller.] 

Stemmen uit het graf van -{-• ^^t 
eene voorrede van den Hoogleeraar 
J. Nieawenhnis. Dordrecht , H. Lager- 
wey. 1840. 2 dln. 

Christen, Een diepbedroefd 
— PEL W. VAN Dam van IsseltJ 

De ontheiliging van het hnis Gods, 
op den 16den en 17den October 1834 , 
te 's Gravenhage. Een klaaglied , ten 
vervolge op het werk van A. Capa- 
doce , door -f- . Te 's Gravenhage , bij 
G. Vervloet, 1834. 

Christen, Een godsvruchtig 

— [DlBK VOLKEBTSZ COOBNHERT.] 

Vre-reden of onderwys tot een- 
dracht , vrede ende liefde . . . Geschre- 
ven over veel jaren van +. Ter Gonde, 
1612. 40. 

Hogge» Kemonetr. gescbr. bl. 11. 

Christiaan. [Allard Hulshoff.] 
In de „Verband, v. h. Gen. tot ver- 
red. V. d. Christel, godsdienst." 

Christiaan. [J. Witmond, Pred. 
te Stads-Kanaal.J 

a. Greschiedems der Christeiyke kerk 
voor scholen en huisgezinnen. Verta- 
*iög naar den Ib^tn druk van een 
^erkje uitgegeven door het Calwer 
V erlagsverein en vermeerderd . . . door 
+ • l^ieuwe uitgave. Rott. 1863. 

*. Waar zgn uwe zonden? Eene 
5^ïtag aan i^ereen door -f-. Stads- 
Kanaal, 1864. 

c. Gelegenheidsversjes voor christe- 
^ke scholen en huisgezinnen. Door -|-. 
^tads-Kanaal, 1864. 

^. Ware vr^heid, door -(-•Amster- 
^*aia, 1864. 

-^ «. De verwoesting van Jerusalem. 
*^ï +. Stads-Kanaal, 1865. 
^ A De Heer is een helper. Drie ver- 
*^en met platen door +• Zwolle, 1865. 

^^ De geest van het kasteel Xhene- 
^*^nt door +. Eott. 1865. 

^. Het Hemelsch Jeruzalem en z^ne burgers. Populair in verhalen en beel- 
den voorgesteld, doorW. Weldon Champ- 
ne^s. TJit het Engelsch door -f. Stads- 
Kanaal, 1866. 

t. Allerlei goeds. Verzameling van 
geschriften voor het volk, door +. 
Haarlem, 1867. 

Christianus. [W. Goede.] 

a. Onderzoek of en in hoe verre de 

leeraars van Jezus godsdienst er zelf 

oorzaak van zijn , dat het Christendom 

zo weinig vruchten toont . . . Door -j- . 

z. pi. 1793. T. 

è. Proeve over de oprechtheid en 

volkomenheid des harten, welke God 

eischt van lederen mensch . . . Door 

•f. Leyd. en Rott. 1796. 2 stn. 

Christianus. [J. Hinlopen ?] 
Brief van Sofie aan Mr. J. Eünker, 
de brieven, door denzelven, opbaren 
naam, aan Mr. E. Eeith geschreven, 
betreffeude. Uitgegeven door derzelver 
broeder -}-. Utrecht, 1807. 

Christianus. [H. A. Benit.] 

a. Is dat godsdienst? Schetsen en 
verhalen uit het leven van tijdgenoo- 
ten, door -(■• Kampen, 1853. Üitg» 

b. Welke titel zoude hier het best 
passen? Door +. Utr. 1857. 

c. Proeve van beantwoording eeniger 
levensvragen, door -f. Leiden, 18G1. 

Christianus,. V. D. M. — 

a. Onderzoek naar het leerstuk der 
drieëenheid. Door -}"- Amsterdam, 
Gebroeders Diederichs. 1821. 

b. Leerrede over het onderscheid 
tusschcn den Eoomsch-Katholijken en 
Protestantschen godsdienst. Door -J"* 
Aid. 1821. 

c. Leerredenen over Israëls Messias. 
Door ;\: Te Amsterdam, bydeWed. 
G. A." Diederichs en Zoon. 1822. 

d. De godsdienstleer van Christus, 
den gekruisten. Door -|-. Aid. 1822. 

Christina van G. . . [Gooh.] 

a. Klaverblad van verhalen voor 
de jeugd. Een geschenk voor jongelin- 
gen en meisjes, die de deugd bemin- 
nen. Door Mej. -f. 'sGrav. 1850. 

b. Graaf Willibold. Historisch ver- 
haal uit de tweede helft der achtste 
eeuw. Door -}-. Aid. 1852. Uilg, 

7 99 Christine. C X. s* 100 Christine. [Louise Baronesse van 
Ha£B3olt£ te Zwolle.] 

Bedragen in „Magdalena", „Greloofs- 
getuigen", enz. 

Christen, Neutraal — [Rob- 
beet KOBBERTSZ LE CaNü.] 

-f aen de Bnrgemeesteren , ende 
Eegeerders der stadt Hoorn. z. pi. en 
jr. (1616.) 

Meulman 1442. 

Christofilus. [B. te Gempt?] 
Verhandeling over Rom. X vs. 2 
en 3 of waarschuwing tegen onver- 
standigen godsdienstyver, door -1"* 
Amst. 1848. 

Christophilos. [CE. VAN Koets- 
veld , Pred. te 's Hage.] 

Irvingianen en Darbysten, wat zy 
z^n en wat zy willen. Een beknopt 
antwoord op vele vragen. Door -f • 
'sGravenhage, 1867. 

Christophilus. f Wessel Scholten.] 

Gedachten over het ter sprake zynde 

sluiten van een Concordaat met den 

Paussely ken Stoel. Door -|- • Amst. bij 

Saakes, 1841. 

Letterkunde, Levensber. 1857, bl. 155. 

Christophilus. [B. te Gempt 
Pred. te Batenburg.] 

Open brief aan de hoog eer- 
waarde heeren J. van Hooydonk, H. 
den Dubbelden, J. A. Paredis en J. 
Zwijsen... door -{-• Tiel, 1848. 

Christophilus. [W. H. Wabn- 

SINCK Bz.j 

Aan mijne kiesgeregtigde Israëliti- 
sche landgenooten b^ gelegenheid der 
aanstaande verkiezingen tot leden van 
de Tweede Kamer der Staten Generaal. 
Door 4-. Amst. C. L. Brinkman, 1853. 

Uitg. 

Christophilus, Joannes — 
[W. H. Warnsinck Bz.] 

De onbevlekte ontvangenis. Tooneel- 
spel in één bedryf. Door -f* Amst. 
Weijtingh en v. d. Haart. 1855. 

Christus mihi lucrum. [Zinspr. 
V. Jon. AcBONrcs.j Chs. Van D*** [Charles van 

DüRME.J 

a. ^Negendaegsche oefeningen tot 
Maria . . . Getrokken uyt het werk 
van . . . C. M. Ie Guilliou . . . uyt het 
fransch vertaeld door -}- • Gent, 1835. 

b. Geschiedenis van Belgien, door 
M. J. J. De Smet. . . . uyt het fhtnsch 
vertaeld. Door -j-. Gent, 1837. 

c. De lotgevallen van Telemachns . . 
uit het fransch vertaeld door +• -A.ld. 
z. jr. 120. 

d. Ylaemsclie spraekkonst, ten ge- 
bruyke der roomsch-katholyke scholen. 
Door -f. Gent, z. jr. — Aid. Tweede 
uytgaef, z. jr. 

e. Fransch leesboekje , ten gebmyke 
der roomsch-katholyke scholen , door -f i 
onderwyzer, Gent , Vanderschelden , 
1854. 160. 

Vauderhaegheu V. 118; 119; VI. 186,261; 
262. Bibliophile Beige XIX. 291. 

C. J. [Mr. W. H. Cost Jordens, 
lid van de Eerste Kamer te Deventer,] 
Artikelen in „de Navorscher." 

C. J. B. [Beg^-n.] 

Klein geschenk opgedragen aen de 
Congregatie der jongelingen te Gent, 
door -|- . Gent , Vanderschelden, 1862. 
240. BB. 

C J. M. [Mr. W. H. Cost Jordens 
en P. C. Molhüysen.] 

Verhandelingen in den „Overijss. 
almanak v. oudh. en letteren." 

C. J. M. [Matthes.] 

Recensie in „de Gids'' v. 1856. 

— ck. O. — N. [H. A. van der 
Speck Obreen.] 

Het pantseren der Ned. oorlogs- 
schepen, toegelicht ten dienste van 
hetgroote publiek. Door-j-. Dordr. 1862. 

C. K. S. Rechtsgeleerde. [Coe- 

NELIS KeyZER SeMEIN.] 

Korte deductie ofte verklaringe 
aengaende de acten en obligatien aen 
Pieter, Jakob en Meindert Semein 
van Enckhuysen ; mitsgaders derselver 
descendenten en nakomelingen by zyn 
Excell. Prince Willem Hooghl. Mem: 
in 't jaer 1577 en de Hoogh. Mog. 
Staten Generael der Nederlanden 1578 Cl. C. M. D. £• 102 ig ende altoos verleent ende 

ter zake van de groote 
1 mildadigheden , aen de lan- 
)yzonder]yk aen Hoogh. ge- 

Excell. Prince Willem van 
edaen ende gepleeght. Die- 
justificatie ende bewys van 
de privilegie, dat de voor- 
Dmelingen van welgemelte 
:ob ende Meindert Semein, 
y'schen, occuperen ende be- 
1 alle vacante ampten en 
i allen plaetzen , collegien en 
ler derzelver bequaemheit , 

ende onwedersprekelijk, als 
ompeterende ende toebehoo- 
r if-« Gedrukt in 's Graven- 

Jacobus Pietersz. Semein, 

)per in de Vlamingstraet, op 

van de Nieuwstraet, in de 

Enckhuysen, A°. 1703. 

Drscher XXII. 52, wanr uaar 't 

vroegere nitgave (Enchuiseii, Jan 

1675 4°.) vau hetzelfde boekje 

•e schrijver heet daar C. K. v. S. 

Cl\risse.] 

;. 1833 van het „Letterkun- 

zijn V. wetenschap, kunst 

'OKN. LOOTS.] 

kentenis en heil aan de 
ienstelijke tooneelkunstena- 
Hamaël Schutz, den eersten 
naand 1816 te Amsterdam. 
Te Amst. bij A. Belinfante, 

]lIABLES LeDEGANCK.] 

i heer Yictor Everard Hulin 
wyding als priester den 23 
;3. (Get. -f.) Gent, 1833. 

gheu V. 200. 

►. V. [de Vrieze.] 
gdzame reiziger, een leesboek 
agd door -f. Gent, 1842. IG^. 
waerdige land- en zeereizen, 
en Pr. v. D. [Prudens van 
ent, z. jr. 16^. 

ghen V. 294; VI. 254. 

ns, Johannes — [Joh. 
;, Kedacteur der Eott. Cou- 

k vrouw van Heimerstein. Historisch-romantische schets uit het 
begin der 13e eeuw. Ontleend uit de 
geschiedenis van het Bisdom van 
Utrecht ten tijde van Bisschop Otto 
Il van der Lippe. Door -}-. Kotter- 
dam , P. C. Hoog 1858. II. E. B. 

Cl. Cl. [Clajbs CiiiESz.] 

Zie op C. C. 

Cleo. 

I 

Zie Naaml. gjBtchr. op Brieventas v. d. 
Ouw. Ned. Patriot. 

Clercq, Pieter Ie — . 

Haibcrtsms zegt in «het geslacht der Tan 
Ilnrens" bl. 134: In 1768 had Dirk onderde 
Jjinden te Am»terda?n op de pert: Geschiede- 
nissen der vereenigde Noderhinden door -f" * 
blijkens verscheidene aanvragen van den drukker 
moet [Willem] van Haren tot dit werk by- 
dragen hebben geleverd wegens de kr^gsverrig- 
tingen in de veldtochten van 1746, 1747, 1748, 
welke hij had bygewoond. Ook had Dunkan, 
Raad van Willem de IV, aan onder de Linden 
eene menigte handschriften beloofd, die betrek- 
king hadden op de gebeurtenissen sedert 1740 
tot den dood vau den Prins toe. Maar Diinkan 
gestorven synde en zyne papieren aan Willem 
de V. gemaakt hebbende, verzocht de drukker 
de voorspraak van van Haren om het vr^j ge- 
bruik dier papieren voorz^ne * Geschiedenissen.'* 

Clovis. FE. L. Schamp, ambtenaar 
bij 's rijks-teiegraaf.] 

Gedichten en novellen in jaarboek- 
jes, enz. 

C. M. 

Die gantsche leeringhe van David 
Joriszoen int corte begrepen, tot nnt 
van den onpartydighen. Tot Staden, 
1582. 

"De tekst draagt tot opschrift de letters die 
aan Claes Mkyndertsz. van Blesdijck, 
den schoonzoon van D. J. doen denken. In 1582 
stond deze echter reeds lang in vijandige ver- 
houding tegenover D. J. Welligt werd het boekje 
echter door dien schoonzoon geschreven in de 
dagen van zyn Joristisch apostelschap, maar 
het H. S. eerst later door een' getrouwen aan- 
hanger van D. J. uitgegeven , misschien zelfs als 
zijdelingsche polemiek tegen den afval van C. M. 
V. B." (V. der Linde, 1). J., No. 286.) 

C. M. D. E., Mej. — [Mej. CM. 
DoLL EooES te Zaandam. 

a. Verhalen voor mijne vriendinnen, 
in karakterschetsen voor den beschaaf- 
den stand. Door -f. Amst. J. C. van 
Kesteren, 1827. 103 C. M. S. Constanter. lOf i. Karakterschetsen voor den be- 1 
Bchaafdon Btand. Door -f-. Aid. 1827. ' 

e. Brieven voor jongeheeren en jonge 
jufTTonwen uit den beschaafden stand. 
Door +. Amet. 1827. 

d. De vriendin der kinderen of to- 
fereelen voor jongelieden. Door -|-. 
Amst. 1827. 

e. Tafereelen voor jeugdige echtge- 
nooteu ter bevordering van hnisselyk 
gdnk. Door -1-. Amst. 1828. 

f. Ernstige en luimige verhalen voor 
het opkomend geslacht. Door -|-. Aid. 
1828. 

ff. Lettergeschenk of kleine taferee- 
len tot vorming van het jeugdig hart. 
Door +. Aid. 1829. 

A. De weldadige Zwitser. Tooneel- 
spel Trüelük naai het Fransch gevolgd. 
(Door l.) 

i, Zedekundig handboek voor jonge- 
lieden nit den beschaafden stand. Uooi 
-f. Aid. 1830. 

J, Karakters nit den aanzienlnken 
en bnrgeistand geschetst in huiselijke 
tafereelen. Door -|-. Amst. 1830. 

Ja. Zedclnke brieven ter bevordering 
van nereld- en menschenkenois voor 
jongelieden en maagden. Door 4*- 
Zaandnk, 1831. 

l. 'Klaia lettergeschenk voor de be- 
schaafde jeagd, door -|-. Haarl. 1831. 

M. Karakterschetsen en verhalen 
voor jongelieden. Door -|-. Amst. 1832. 

C. M. S. [Spanoohe.] 

Het verloste Nederland door de 
lang gewen schte aenkomst hnnner 
Koninglyke hoogheden de Aerts-Her- 
togin JUaria Christina, en den Prins 
Albertns Casinums... Door -{'■ Uyt 
de dmkkery der Waerheyd; het eer- 
sten gelakkignoer het moordjaer.fAntw. 
1791.] 4". 

Uarteiu, Bibl. d'Anvert, a'. 7449. 

C. N. [CORN. NOZEMAN.] 

De leere van genade, of de dienst 
en werkingen van den H. Cteest ge- 
handhaafd tegen de beschimpingen der 
ongeloovigheid ... In drie brieven door 
William Warburton ; vertaald door -|- 
Amst. 1767. 

lloggo, KcmoDitr. geichr. bl. 210. Colline, Frangoïs — [J.A.i>i 
Beroh, Ambtenaar a. b. Mimateris 

.n Financien.] 

Tante Saarkes testament. Koordhrk- 
bandsche noveUe. 1872. S.£.B. 

ColvenierB,Joxet— [Jam Jiooi 

ME LiïT.] 

Vertalingen nit het fnnsoh n 
daitsch. H.E.B. 

ommissie van Landbonwio 
dat gewest, De — - 

Statistieke beachrgving van Gdder 
land. Uitgegeven door -}-. ' "^ - 

1826. Compassio. [S. F. Bchelteiu.] 
Antwoord van -]- aanIndignatio|n. 

A. Senit] op zijn open brief aan dea. 

Dageraad. Amst. 1858. üilff. 

Comne. [Prof. F. C. db Geeuti-^ 

Zamenspraak tnasohen Hinerva W 

dmno, uTgelnisterd door -|-. Onc^ 

1854. m^ 

Conoha. fJhr. Mr. P. J. F. ȣ= 
THAAN Macabg , Begter te Amsteidaa.— 
Artikelen in „de N&vorsoher". 

Concordia nntrit amorsics 
[Zinspr. van W. J. Uselvkeb.J 

Constanter. [Gonst. Hdiobni.] 

a. Verclaringh van de XII artyok^ 
len des christelickeu geloofs. (Get -f. 
'aGrav. 1619. 4'». 

b. Christelycke bedenckingen ov^ 
de thien geboden des Heeren. T(^ 
vervolgh op voorgaende verolaringbs 
Door +. 'sGrav. 1619. 4^. 

c. Schip-brencke van de heers Qot^ 
hals... (Get. -)-.) In plano. 

Constanter. [Prof. J. G. DB Hoc»-) 
Scqeffeb] 

Artikelen in „de Navorsobet". 

C on s tan ter. [Mr. Jac. VasLuWI^- . 
Hij komtl Volksgezang. (Wgierbo^ 
lied van^ Tollens.) Door -f.Tergj** van 'e Konings kornet in de 1 105 Confitantias. C. P. 106 in de maand April 1853. Uitgegeven [te 
Amst] bij Wey tingh en van der Haart. 
[1853.] 

Gonstantius, Christianns — 
[GiSB. Voet, Theol. Prof. te Utrecht.] 

a. Eesolutie ende vragen overcon- 
sideratiën raeckende 't stnck van lee- 
ninglie . . . Door -j-, Utrecht, 1646. 49. 

ö, Aenmerkingen op het genoemde 
Zedigh ondersoeck van het Theol. advys 
over 't gebruyck der kerckel. goede- 
ren . . . Door 4- • Amst. 1655. 4^. 

Constanten. [Bfevr. Storm geb. 
VAN DER Chus tc Bmssel.] 

o. Hilda door -f- Amst. P. N. v. 
Kampen. 1872. 

Overdruk uit «de Gids*. I)ec. 1871. 

ó. Frederik Marrons. Oorspr. roman 
van + . Aid. J. C. Loman Jr. 1879. 

Contradnc, A. — [Mogelyk Pie- 
TEB 't Hoen.] 

Tweede vervolg of slot op het trear- 
spel de Mof meesterknegt door 4-. 
Gredmkt op Batavia bij Willem Ne- 
derlander. [Utrecht?] 1782. 

Gonviva. [Gterjird Keller.] 
Het servetje. Herinnering aan „Oefe- 
ning kweekt kennis" door 4-, Leiden, 
1878. 4^ 

Cornelia. [Mevr. C. Zwaarde- 
maker.] 

a. De oude b^bel. £en verhaal voor 
jongelieden. Door -j-. Uitgegeven door 
het Evangelisch verbond. Amsterdam , 
H. de Hoogh. 1859. — 2e dr. ald. 
W. H. Kirberger. 1876. 

b. Een vronwenwoord , naar aanlei- 
dinjg van Vitringa's brochure over 
„Opvoeding en Emancipatie der vrouw". 
Door -f. Deventer, C. Zwaardemaker. 
1869. 

Cornelis. [C. Mommaas.] 
a. De heldendaden der Nederlanders 
in de jaren 1806 — 1815. Geschiedkun- 
dige herinneringen. , . door -|- . Utrecht, 
1863. TOy. 

ö, Witertoonen. (Geheel ten voor- 
deele der werkvereeniging te Gouda.) 
Door -|-. Gouda f 1855. c. Het staalboek. Verzameling van 
uitgezochte verhalen en anecdoten , 
verzameld door -}-. Gor. 1865. 

0( b en e van dezelfde hand als a waren , 
weet ik niet zeker. 

Cornelius. [A. J. C. Ereher.] 
Hartsgeheimen. Zangen der liefde. 
Door -f. Utrecht, 1856. C%. 

Corona oonstanti. [Zinspr. van 
P. Croon.] 

Corona sapientiae timorDo- 
mini. [Zinspr. van Steven Kracht.] 

Corrector, Een — [Mr. Is. da 
Costa.] 

Gelukwensch aan meester en arbei- 
ders ter drukkerij op het Spaame, 
met een „Imprimatur" op het laatste 
blad der komplete dichtwerken van 
Bilderdijk , door -f. z. pi. en jr. [Haar- 
lem, 1859.] 

Gat. I8. da CoaU, n*. 1542, 1785. 

C. P. IPlERSON.] 

Juvenalis eerste en vierde hekeldigt 
door -f-. Rott. 1704. 

C. P., Eene liefhebberesse 
der dichtkunde — [Catharina 
DB Wilde , getr. met A. J. Brakonier 
of Mej. C. L. DE Neufville.] 

Eenzame overdenkingen geschikt na 
tyds lands omstandihheden , door +. 
Amst. 1747. 

C. P. , Vrouwe — [Catharina 
DE Wilde gehuwd met Abr. Josüa 
Brakonier of Mej. C. L. de Neüf- 

VILLE.] 

a. Bespiegelingen over Gods kerk- 
en waereldbestier betrekkelyk op het 
beloofde vrouwenzaad. In zeven zangen. 
Nevens zielsverlustiging in het be- 
schouwen van aarde , lucht en ster- 
renhemel. Door -|-. Amsterdam, bij 
Pieter Meyer, Boekverkooper op den 
Dam. 1751. — Tweede druk. Ald. 1756. 

b. Opwekkelijke nasporingen by het 
genot van 't eenzaam buitenleven ; let- 
tervruchten van stille dagen; en an- 
dere stichtelyke gedichten door -f . Ald. 
1754. — Tweede druk. Ald. 1760. 

c. Vervolg van stichtelgke gedichten 107 C. P. B. C. R. H. 108 op verscheiden onderwerpen , door -j- . 
Aid. 1757. — Tweede druk. Aid. 1773. 
d. Ernstige nagedachten over deal- 
gemeene waterschuddinge en aardbe- 
vingen alomme bespenrd in den jare 
1755. Door +. Aid. 1756.— Tweede 
dmk. Aid. 1760. 

C. P. B. [COHN. PlETERSZ. BlENS.] 

a, Handtboecxken der christlycke 
gedichten, sinnebeelden ende liedekens 
tot troost ende vermaeck der geloo- 
viger zielen. Door -j-. Den tweeden 
druck. Hoorn » M. Gerbrantz. 1635. 

b. Sommige lofsanghen ende liede- 
kens en huwelycx vereeringh ende 
ghelnckwensche aen den getronden tot 
vermaeck der bniyloften. Door -|-. 
Hoorn, 1635. 

Bibl. Uarlem. Hl. 260. 

c. Profytelyck cabinet voor den 
christelycken jonghelingh.Door -f. Aid. 
1642. 2 dln. 

Cat. Letterkunde I. 238. 

d, Aendachtighe en vrolycke rijmen 
door -{-. Enckhuysen, C. J. Lastdra- 
gher, 1644. 

Bibl. Harlem. III. 260. 

C. P. L. [LaMMERS VAN TOOBENBURG.] 

Feestzang b^ de plechtige installatie 
der Universiteyt te Leyden, 6 Nov. 
1815. Door -|-. th. st. Aid. 1815. 

Cat. Lcttferkande, lil. 418. 

C. P. L. P. [RiJKLOP MlCII. VAN 
GOENS.] 

Zeven dorpen in brand door de 
onvoorzigtigheid van een schout en 
een secretaris of historie van de 
oliekoeken. Eene geschiedenis van eer- 
gisteren, uit het Maleisch vertaald 
door +. 1781. 12^ 

In vlugschriften van dien tijd teregt aan hem 
toegeschreven blijkens zijne antobiograpliie in 
het bezit van II. W. T. Tydeman, Predikant 
te Rozendaal. 

Hiertegen verscheen : Zeven moolens in groot 
gevaar van af te branden, door kwaade raad 
van de brandmeester zijn eerste knegt, of de 
historie van den draaijer. Zijnde dit eene ge- 
schiedenis van over overmorgen. Uit het Bar- 
Gocns vertaalt door S. G. v. M. K. z. pi. en 
jr. (1781.) — Hiertegen gaf v. G. weder uit 
een Vervolg van de Zeeven dorpen in brand 
of van de historie der oliekoeken, geschiede- nis van gisteren. En heeden. Mede uit liet 
Maleisch vertaald. ^Üoor C. P. L. P. ... Ge- 
drukt te Batavia, in het kasteel. 1781. 

De uitgever der Zeven Dorpen was Tolgeai 
het Kequest aan burgemeester en vroedadiap 
van Utrecht , te vinden op bl. I van het Tweede 
Iets aan Utr. burgers, J. C. ten Bosch aldaar. 

Wat V. G. er toe bragt om de Zeven Dor- 
pen en het Vervolg te schreven wordt op U. 
158 zijner Levensbesehr. door Mr. B. iea Brink 
medegedeeld. 

C. P. W. P. [Caspabüs Wachtik- 

DOBP.] 

Begin der heylige historiën, of 
ondtheydt der werelt. Door -f-Ghron. 
1649. 

Zie Navorscher 1855, Bybladbl. 140. alwur 
tevens eenige bijzonderheden aangaande dn 
blindgeboren schrijver voorkomen. £sd vroegere 
uitgave (Amst. 1646) droeg den naam des 
schqjvers voluit op den titel, als de opgave 
juist is in Cat. A. D. Schinkel nM 510, 1511. 

C. R. [Cabolus Eijckewaebt.] 
Cort vertooch van den schnldighen 
plicht der Christenen tot het gebmyck 
des H. Avondmaels. Door 4' • Botter- 
dam, Joh. Naeranos aen de koom- 
marckt, in de Boeckbinder, 1640. 

Catteoburgh p. 124. 

Crede mihi, bene qni latnit 
bene vixit. [Zinspr. van WnxEM 
Sluiteb.] 

Credo. [C. J. Viebnagel.] 
Economie. Door -{-. Amst. 1864. 

De 2e druk verscheen met naam. 

Credo ut amas. [Zinspr. vso 
A. Taelman.] 

Crescit occulte. [Zinspr. vw 
Matthijs van Heulen.] 

a. De onbedreve minnaer. EluchU 
spel (m. d. spr. -f •) Amst. 1699. — 
Aid. 1752. 

6. De gekroonde na haar dood. Treti.ic- 
spel onder de spreuk: -{-. Amst^a 
dam, 1701. 

V. d. Morck 1091. C. R. H. [Hebmans.] 
Artikelen in de „N. Brab. 
almanak.*' 109 Croon naar (tot) loon. C. V. B. E. W. 110 Croon naar (tot) loon. [Zinspr. 
van G. VAN Wolschaten.] 

Cru cis ambio finem. [Zinspr. 
van Mabt. Hamconius.] 

C. E. W. Vrouwe — [Catharina 
Rebecca Woesthoven.] 

De opwekking van Jjazams, door 
•f . Amsterdam , r, J.Uylenbroek 1785. 

Hit was een 2e druk, de ie versclieea zoa- 
der jaar onder anderen titel. 

C. S. [Schotanus.] 

Beschryvinge van de heerlyckheydt 
van Frieslandt tnsschen 't Flie en de 
Lauwers . . . (Met voorberigt get. -|- .) 
z. pi. en jr. [1664.] fol. 

C. S. [SCIIREVELIUS.] 

De klagtige schoenlapper, of de 
nieuwe hond^lager. Blyspel. Door -{*• 
lieyden, 1702. 

De opdragt is onderteekend : Constanter onder 
de apreak Plns Ultra. — Vgl. y. d. Marek, 
1427. 

C. S. a. Gr, [Misschien Kic. Gre- 
vinchovenJ 

Zie op P. C. [CüPUS.] 

Gum Deo et deooro. [Zinspr. 
van Abn. Boot.] 

Cnnctando proficit. [Zinspr. 
van Jan Voerthüsiüs.] 

Cnnctando propero. [Zinspr. 
van Henr. Hastenius , boekdrukker te 
Leuven, 1622.] 

fiibliophile Beige Y. 874. 

Currendo inveni. [Zinspr. van 

. . • D'HONT.] 

C. V. [Vervier.] 

<%. Coupletten gezongen op een ban- 
^öt by het Gendsche Depart. der 
^«a-atsch. Tot Nut van 't Algemeen den 
2ö van Wintermaand 1826 , ter geleg. 
^ö^r oprigting te Gend .... van een 
'^'■^-^msche school voor bejaarden. (Gret. 
-h -3 Gend, 1826. 

^- Dichtregelen gezongen op eene tafelloge bij de Vrais Amis, te Gend, 
op 12 Nov. 1827. (Get. +.)Gend. 1827. 

Vanderliaeghen V. 78, VI. 256. 

C: van der G: [Gueest.] 
Tegen-vers op het redenlose en ver- 
selose vers van Dr. Joh. Fred. Hel- 
vitius. (Get. -|-.) Haarlem, 1695, In 
plano. 

C. V. B.[WelligtCASPARVANBAERLE.] 

Narede van den 2en druk der „Ba- 
tavische Arcadia." C. V. B. [COENRAAD VAN BeUNINGEN.] 

a. Zendbrief van -}" ^^^ C. v. H. 
[Coenraad van Heemskerk] 1 Nov. 
1688. 4^ 

Bibl. van i»ma. 8930. 

b. Brief aan D. Fina over den Mes- 
sias. Door +. 1688. 4^ 

Cat. Ackersdyk, u"». 2962. Mogeljjk hetzelfde 
als: 

c. Sendbrief van den hr. -{• aan 
den Heer David Pina theol. ende 
doctor in de medicynen . . . (Amst. 
1688.) 4«. 

Rogge, Geschr. betr. de Ned.Herv.kerk, bl. 102. 

rf. Het getuygenisse van Flavius 

Josephus, rakende Johannes denDoo- 

per. (Get. +.) z.pl.enjr. [1689?] 4\ 

Bibl. V. pamfl. 8930. 

C. V. B., Mr. — [Mr. Corn. van 

BiJNKERSHOEK.] 

Nieuwe oprechte Haegse Mercuur, 
compleet, behelsende satyrique, po- 
litique en academische reflexien. In 
's Gravenhage , gedrukt by Gillis van 
Limburg, boekdrukker in de Fape- 
straat, 1699. 

De 2e nitgave verschilt in titel slechts door 
dien na «Reflexien" gelezen wordt: * Door Mr. 
C. V. B. Tweede druk. Utrecht, by Arnoldus 
Lobedanius. boekverkooper, 1745, 12^. Zie 
C. W. Star Numan, C. v. Bnnkershoek z\jn 
leTen en geschriften (1869), bl. 66 e. v. — 
De groote zeldzaamheid van de eerste nitgave 
wordt door v. d. Aa daaraan toegeschreven, 
dat V. B. later berouw er over had en den 
Mercuur dunr liet opkoopen. 

C. V. B. E. W. [C. Verminnbn, 
Blootaoker en Wudts.] 

Chronycke van Vlaenderen uyt de 
voornaemste en uytmuntendste oude 111 C. V. D. C. V. K 112 sclirifteii .... door -}-. Bragge, 1725. 
4 dln. fol. B. 

C. V. D. [CoRNELis VAN Dongen, 
Pred. te Utrecht.] 

Eedenen van consideratien : dienende 
om de gereformeerde ghemeynten bü 
den anderen te honden ende, so veel 
doenl^ck , alderhande schenringe onder 
deselve te voorhoeden. Grenomen ende 
getrocken nyt de schriften ende boec- 
ken der remonstrantsche leeraren ende 
't samen gestelt door -}- . Tot Utrecht, 
bij Abr. van Herwyck. Met behoor- 
lijcke approbatie. [162G.] 

Ro)^, fiibl. V. ContrarerooDstr. geachr. bl. 82. 

C. V. D. [COENBAAD VAN DlEPEN- 
fiBOECK.] 

Beden voering over de hereeniging 
der twee vergaderingen totKynsburg, 
aldaar gehouden den 13 May 1700. 
Door +. Haarlem [1700.] 4°. 

Bibl. V. Pama. 9556. 

C. V. d. K. [van dee Kop.] 
Nieuw Nederlandsch advys-boek. 

Vervolg op het Advys-boek van J. 

van den Berg. Door -f • 's Grav. 1769. 

2 dln. 4<>. 

C. V. d. W.* * * *, Mejufvrouw — 
[Mej. C. L. VAN DEE Weijde?] 

Italië het land der liefde , of brieven 
door Manheer van D. aan Mej. van 
E. gedurende zyne reize naar Italiën 
geschreeven en eenige antwoorden op 
dezelven. Door -|-. Eotterdam, 1794. 

C. V. E. [van Epen?] 

Vreugdezangen op de zigtbare god- 
del^ke verlossing van Nederland in 
1813. Door .}-. Te Haarlen, bg J. B. 
van Loghem. 1814. 

C. V. Ü-. [van Gembet.] 

Theologische keten van lofisangen 
en geesteiyke liederen, op aangename 
en meestbekende zangw^zen met hei- 
lige antwoorden. Door -f. 's Grav. 1746. 

Witsen Geysbeek Terr. door v. d. Aa. 
C. V. H. [COENBLIS VAN HiLLE.] 

Den sieckentroost twelck is eene 
onderwysinghe in den gelooue ende 
den wech der salicheyt om ghewillich- 
lyck te sterven. Midd. 1591. De eerste uitg. verscheen te Gent in 1579 
Yolgens V. der Aa, naar 't schijnt met de letters + : 
immers daar wordt gezegd, dat men langen 
tijd aan die letters eene verkeerde verklaring 
had gegeven door Gaspar tan der Heiden 
voor den schrijver aan te zien. Daar wordt tevens 
eene niet naamlooze uitg. Leyd. 1596 genoemd, 
welke ook beschreven is bij Rogge, Contra- 
remonstr. geschr. bl. 8. 

Intnsschen komt in Catalogne Capron n®. 6 
eene uitgave te Antwerpen bij Steven Mierd- 
mans 1542 voor. Ook is er een drok Tot 
Leyden bij Andries Verschout, 1579. 16^ 

C. V. H. [Christiaan Vebhalz.] 
Nieu schriftnerlyck liedboexken ge- 
naemt : Des herten vreugt . . Gremaeckt 
door +... Leyden, 1614. 16°. 

Witsen Geysbeek verv. door v. d. Aa. 

C. V. H. [van Hülthem.] 

Aenspraeke gedaen in^t sluyten der 
primaire vergadering van het Noorden 
vant Canton van Gent . . . den 19 
Germ. vijfde jaer der Fransche Bepn- 
bliek. Door -f. Gend, An V. 

Vanderhaeghen, V. 189. 

C. V. L. [van Laab.] 

a. Het groot ceremonieboek der be- 
schaafde zeden, wellevendheid, cere- 
monieel en welvoegende hoffelykheden 
onderw^zende. Door -f. Amst. z. jr. 
[1735.1 4°. 

b. Het vermakeiyk gezelschap der 
vernuftige Nederlanders door -f. Amst. 
1741. 6 stn. 

c. Klinkdicht ter blader komste van 
Willem Earel Henrik Friso binnen 
Amsterdam. Door -|-. Amst. 1748. 
In plano. 

d. Levensbeschry ving van den door- 
luchtigen vorst en heer Willem Carel 
Hendrik Friso . . . eersten algemeenen 
erfstadhouder . . . Door -f* Leiden, 
1752. 2 dln. 

Aangaande a en 3 bestaat bij m^ tw\|fel. 

C. V. M. 

't Bonde jaer of den schat der geeste- 
lycke lofsanghen. Ghemaect op eiken 
sonnendagh van H geheele ronde loo- 
pende jaer. Door -f. t' Hantwerpen » 
1644. 2 dln. 

Een latere druk van hetzelfde werkje zal wel 
geweest zyn: Schat der geestel^ke loBumgeu 
van +. Autw. 1650. (Waarsch^nl^k een on- 
volledige titel.) 113 C. V. P. K. C. W. B. 114 Xog Tindt men 't Koode-jaera liede-boek, 
of den Mhat der geesteljjke lof-saugen door C. 
V. M. P. V. 10c druk. Leydcn, (1730) 

C. V. P. K. [Christiaan van Pieters- 
kercke = Aernoüdt van Geluwe.] 

Den klyfhaxner der waarheydt om 
te vermorselen het tweede lengenacli- 
tigh comediantsthooneel op een nievvv 
op-gherecht door Sigism. Limmer sub- 
stitnyt ballin van Hulster-ambacht. 
Door -f-. Antwerpen, Wed. J. Cnob- 
baert. z. jr. [1652?] 

C. V. S. [C. VAX SiClIEM.] 

Historische beschr^ving ende af- 
beeldinge der voomaemste hooft kette- 
ren .. . door -|-. Amst. 1608. fol. 

Cat. J. Radink, n\ 1273. 

C. V. S. [Waarsch^nlijk Cobnelis 
VAN Beveren VAX Stbevelshoek.] 

Keize, dichtstuk door -}"• I^ordr. 
1644. 

Scheltema, Gesrli. en Lett. Meng. III. 3 
bl. 85, die echter ook de mogelijkheid aau- 
neemt dat Corn. van Someben de schrijve 
was. C. V. te A., Mr. — [Mr. C. Vol- 
LExnovEN te Amsterdam.] 

Magazyn voor het armen-wezen in 
het Koningrijk der Nederlanden. (Met 
een brief van -{" ^^^ zijnen vriend 
Mr. H. W. T. [Tydeman] te L. [Lei- 
den] als voorberigt. Te Leyden, bij 
D. du Mortier en Zoon. 1817. 

C. W. [Wooxs.] 

Het wei-riekende bloemen-kransken 
ghelesen en ghepluckt vijtverscheyde 
pereken tot cieraet van dit nieuwe-iaer. 
Door -f. T' Antwerpen, by Corn. 
Woons, 1662. 12^ 

l)e gedichten zijn van P. F. C. ; L. V. B. ; 
C. W. [Woons]; I. V. M. [Isaac van der 
Mije" ; G. V. W; [Ger. van AVolschatten.] ; 
F. L M., I. C; J. V. V. rjoosT van Von- 
dkl] en K. V. S. (Cat. Serrure, n°. 708.) 

C. W. B. [Bruinvis.] 

De scheikunde in hare toepassing op 
den landbouw kort en zakelijk voor- 
gesteld . . . Naar het Eng. door -j- . 
Alkmaar, 1861. i*^^\AAA/V\AAAAAA/w^— — D D D. D . . . . [Dalencé.] 

Verhandeling over de barometers, 
thermometers, en notiometers of hy- 
grometers. Door den heer -{"• Uit het 
£ransch vertaalt. In 's Gravenhage , bij 
Gerard Block. 1738. 

Met voorafgaand vignet waarop de titel ver- 
kort herhaald is , doch met «In 's Grav. by Jaco- 
bns de Jongh.'* Het oorspruukelijko verscheen 
Amst. 1688. 1707. 12». Zia Quérard, Superch. 
mte'r. I. 832. 

D**** [Waarschijnlijk W. E. de 
Perpoxcheb de Sedlnitzky.] Avondgesprekken over de gebeur- 
tenissen onzes tijds. Door -f • Utrecht, 
1814. 2 stn. 

Cat. Letterkunde, III. 268. 

D. [Mr. J. D. Meijer.] 

Beoordeeling van de Ned. Grond- 
wet van 1815 en hare betrekking op 
de toen aanstaande Ned. Wetgeving. 
(In „Briefwisseling van eenige liegts- 
geleerden over de aanstaande Ned. 
Wetgeving" 4e verv. 7e en 8e brief.) 

Zie Mr. M. C. v. Hall, Leven v. Mr. J. v. 
d. Linden en Mr. J. 1). Meijer, bl. G4. 

8 115 1). I). B. 116 D [D. Groebe.] 

In „Konst- en Letterbode" 1833 en 
1834 over Witte van Heemstede. 

D. [Mr. J. I. VAN DOOBNINCK.] 

Artikelen in „de Navorscher." 
D . . . [W. P. d'Auzon de Bots- 

MINART.] 

Erijgsmansdengd aangewezen in een 
viertal edele voorbeelden door -{*• 
Utrecht, 1859. 

D . . ., Mr. — [Mr. J. J. de Kovere 
VAN Breügkl.] 

a. Over de belastingen, het beheer 
der geldmiddelen en staatsonkosten , 
en de bezoldiging der ambtenaren 
staande de republiek der Vereen. Ne- 
derl. . . . Door -f . Amst. 1837. 

6. Over de aloade vrijheid van han- 
del en nijverheid in Nederland, door 
+ . i)eventer, M. Ballot. 1840. 

Daalberg, Bruno — [Mr.P.DE 
Wakker van Zon.] 

a. Apollo in komische vertoogen. 
Door -)-. 'sHage, 18 . . 

b. Komische vertoogen gevolgd door 
Nog wat lectanr bij ontbijt en thee- 
tafel Door +. 'sGrav. 1852. 32«. 

e. Tweeëndertig woorden of de les 
van Kotzebue. Door +. Amst. 1805 
2 dln. Herhaaldelijk herdrukt. 

d. Nog wat lektnnr op het ontbijt 
en de theetafel van .... Prof. van 
Hemert , aangeboden door -f . 's Grav. 
1806—1807. 

e. De Steenbergsche familie. Door 
+. 's Grav. 1809. 4 dln. 

/*. De Overijsselsche predikants- 
dochter, door -|-. Amst. 1817. 3 dln. 

Zie uog op Boerenreis oader de Naaml. 
geschr. 

Daelt in ootmoedigheyt. 
[Zinspr. van Pieter van Daele.] 

Daer slae geluck toe. [Zinspr. 
van H. Brüno.] 

m 

D. A. J. [Daniel Abrahamsz. 

JONCKTIJS.] 

Tn liedeboeken en dergelijke verza- melingen. Zie Scheltema, Oescli. ea 
Letterh. Meng. III. I. bl. 53. Welligt 
ook in „Terscheyde Ned. G^chten." 
Zie Penon, Bijdr. tot de gescli. der 
Ned. lett. I. 47. 

Dam, Eirchbül ten — [J. A« 
Alberdinqk Thijm.] 
Artikelen over kunst in tgdschr. 

Damocles. [F. J. N. Brouwer, 
Med. Stad. te Utrecht.] 

Bezniniging. £ene tragische ballade 
door +. Utrecht, 1849. Uify. 

Darings, Jarl Hlovigh — 
[Karel Lodeii\ijk Torfs.1 

Geschied- en oudheidkundige by- 
dragen in Belgische tydschriften 1841 
en later. 

D. A. S. [Diederica Amalia Schü- 

MANN geb. VERROOTEN.] 

Krygsliederen. Vrg gevolgd naar 
Körner's Lier en zwaard. (Gret. -f O 
ütr. 1830. IT.E.B. 

Dat gaudia virtus. [Zinspr. 
van Alb, Ign. d'Hanins,] 

Dat gaudia virtus. [Zinspr. 
van Justin de Bruxelles, Capuciner.] 

Dathenaria. [Bernardus Bosch, 
Pred. te Diemen.] 

Datheniaansche eerzuil opgeridit 
door '\-, Hoorn, 1775. 

Wordt dikwyU op naam van Betje Wourr 
gesteld. Maar Ag. Deken heeft achter het Se 
deel der Brieven van Abraham Bhmkaart eeo 
\vuiT brieven geplaatst om het publiek ta on- 
derrigien, dat veel geschriften tea oaregte aaa 
Betje en haar toegeschreven werden , met name 
de J)ath. eerzuil, welke volgens haar door Boieh 
geschreven is. (bl. 16.) 

D. A. V. D. B. [D. A. VAN Disbel- 

BURQ.] 

De CL text-psalmen des kon. pro- 
pheets Davids, met eenige andere 
lofsangen na de nieuwe OTorsetting 
sanghswijse ghestelt. • • • Door -l"* 
Delft, 1666. 

D. B. [DiDERIK BUYSERO.1 

a. Op de verovering van de Grave : 117 D. B. d. E. aen Zyn Hoogheit, (Get -j-.) Amst 
1674. In plano. 

d. Zege bevochten in d' Oostzee., 
door... CorneliB Tnmp . . . (Get,-{-0 
ABMt. 1676. 4». 

e. De triomfeerende min. Trede-spel 
gemengd met sang en Bnaarenspel, 
Tlngweiken en Ixdetten. Door +. 
'8 Grav. 1680. 4". 

V. d. Mirck. 116. 

d. t^nkrgka iroede ot ontdekte 
moordlust tegen ket leven yan .... 
Willem de Derde. (Get. +.) Eott, 
1696. 4°. 

e. Yredesang over den gemaakten 
peis te R^BW^k. Door+ . Bott. 1697.4°. 

D. B. d. H. [Frof D. Bubeks de 
Haan,] 

" ' ■ „de Gids" t. 18G0 D. B. D. L. B. (Gebard Brandt 
de Jonge.] 

a. J. van Vondels verscfaeide gedich- 
ten, bestaande in zegezangen, klinck- 
dichten , . . . verzamelt door -f . Amst. 
1644. 12". 

6. J. van Vondels poezy, of ver- 
scheiden gedichten. Tv^e deel. Schie- 
dam, 1647. 12». 

}. de HiM niMint ■l"' niet oodcr B'* wer- 
ken. Vgl. Cal. J. na Uaotp a'. 2079, SOSOi 
Na*oracher 18S7, bl. SB, I7fi. 

D. Bh. [D. Bdddingu.] 
Artikelen in „De Navorsoher". 

d. B. K. [Jhr. Mr. J. di Bosch 
Eekp£b, Frof. te Amsterdam.] 
Artikelen in „de Kavorscher". 

D. B. N. [UrBUWBNiHjia.] 

In „Friesohe Volks-alm.'^ v. 1854. 

D. C. [Waarschijnlijk Joiiandbla 

COUBT.] 

Folitike discoursen, handelende in 
sea onderscheide boeken van steeden, 
landen, oorlogen, kerken, regeeriogen 
en zeeden. Door -|-. Amst. , J. C. van 
der Gracht. [Leiden , hy de Hackii.[ Telïn I ziJn brWer 
e O. ï. Reet, bl. XIII. 

hetzeirde jur drui^ D. C. 

Zie onder de Naaml. geschr. op : 
Den herstelden Frins. 

D. C. [Mr. IsAAC DA Costa.] 
o. De leenw nit Jnda. Kmislied. 
{Get. -{•.) Amsterdam, z. jr. 

6. Nederlandsch-Foringeesch-Israëli- 
tische armenschool. Openbaar examen 
17 Mei 1820. (Get. -f.) z. pi. enjr. 

d. C. [G. DB CLEECa?] 
De buitengewone annenbedeeling te 
Amsterdam in 1847. (In „de Gids" 

V. 1848.) 

D. C. [A. J. Decraenb.] 

De vereenigde wednwen, hniseelyk 
tafereel in twee bedryven door -}-. 
Gent, Hemelsoet. 1851. 12» S^. 

D. D., [Mr. DiBK DoKREB CuRTirs.) 
A. Artikelen in de „Amhemscke 
Courant" 1845. 

b. Staatknudige brieven. De ver- 
volging tegen de dmkpers met name 
tegen de Arnhemsehe Conrant. Een 
woord van -j-. Zevende brief. Zalt- 
bommel, 1646. D. D., Mr. — [Mr. Disk Dohrbr 
CuRTirs.] 

De val der Nedeilandsche regering. 
Twee woorden aan het volk on aan 
de ministers van Nederland . . . Door 
-|.. Tiel, 1845. 

D. D. B. V. [De Deoght Baert 
Vreugt, zinspr. van F. Jüstiniüs.] 

a. De trotse , onghemste ende bloédt- 
gierighe dobbelheydt van Aretaphïla, 
door de goddelyke recht veerdigneydt 
gestraft. Door +. Bmgge, 1727. 4'». 
De H. Lambertns Bisschop van 
Lnyek ghedoodt van Dodo — Hooft- 
tooneeldoor 4''Bmssel, z, jr. 4°. 

c. Blyeyndigh treurspel van Carolua 
den V . . . zeghen-proelende over Jo- 
annes Fredericas, Cenrvorst van Saxen 

. . Door +. Bmgge, z. jr. 

d. Den coristelycken ende onver- 
winnelycken yver van den seer tref- 
felycken Bisschop Andas en van de 119 D. D. Hz. en Dz. Delft. 120 vroomdadige campvechters ChristiHor- 
misdns ende Suenes . . . door -]-. 
Brugge, 1727. 

V. d. Marck 241, 139, 237, 238. 

D. D. Hz. en Dz. [D. Donker Hz. 
en D. Donker Dz.] 

De koning en zyne doorluchtige 
familie te Zaandam, 22 Sept. 1831. 
Door +. Aid. 1831. 

D. de J. [Jong, Ambtenaar bg de 
belastingen.] 

Antoine, vriend van Eobespierre. 
Door K. R, Saintine. Vertaald door -f. 
Amsterdam, 1862. 

D. D. V. [Doctor Dirk Veliüs.] 
Chronyck van de stadt van Hoorn, 
daerin derselver begin, opcomen en 
gedenckwaerdige geschiedenissen tot op 
den tègenwoord. jare 1604. Door -{-. 
Hoorn, 1604. 4^. 

Tot 1630 vervolgd ea met naam herdrokt. 
Hoorn 1648. Dit was de 3e drok, de 2e ver- 
scheen in 1617. 

De buri ad sceptrum. [Zinspr. 
van Willem de Bury.] 

De deugd baert vreugd. 
[Zinspr. van Pieter Tant.] 

De deugd groeit t'allen tgd. 
[Zinspr. van Pieter Steyn.] 

De deught baert vreugt. 
[Zinspr. van P. Jüstinius.] 
Zie op D. D. B. V. 

De deught baert vreugt. 
[Zinspr. van Ant. Flas.] 
Zie op A. F. 

De deught verwindt, d' af- 
ghunst verblindt. [Zinspr. van 
Jacob van der Mast.] 

Dedeugtbaert vreugt [Zinspr. 
van Alb. Ion. d'Hanins.J 

De deugt afgebeeldt in den H. Trudo 
Apostel van Haspengouwe . . . (Met 
de spr. -|-.) Gent, 1748. 

Vanderhacghen III. 373. De doodt doet leven. [Zinspr. 
van J. ViVERius.j 

De doot die volcht u naer. 
[Zinspr. van Pieter van Stavel.] 

Deelhebber, Een — [D.K.van 
Meerten, Pred. te Oud-Begerland.] 

Opmerkingen , bedenkingen en wen- 
ken betreffende het waarborggenoot- 
schap voor weduwen . . . ^or -{-. 
Schoonh. 1857. Uitg. 

De eer heeft Gr o d t. [Zinspr. van 
Everaert Koyenhüysen.] 

De gustibus non est dispu- 
tand um. [Zinspr. van C. J. vandeb 
Lijn.] 

De minnaar poëet en knecht. Bly- 
spel van verre het fransch gevolgd 
onder de zinspr.: -{-. Amst. 1760. 

V. d. Marck 604. 

De Heere is myn steenrots. 

S Zinspr. van Tiblhan Jansz. van 
Jracht.] 

De Heere is myn sterkte en 
myn vaste burght. [Zinspr. van 
David Cock,] ^ 

De hooghste deught besta et 
in 't minnen. [Zinspr. van Jud. 
van der Minnen,] 

De hop' gheeft moet. [Zinspr. 
van Jac. Mayael.] 

De L. [Lignac] 

Natuurkundige beschouwing van den 
man en de vrouw in den huwel^ken 
staat. Door -|-. Rott. 1772. — Uit 
het Fransch vert. door P. L. Amst. 
1785. 

Barbier, 8397. 

De laatste kroon is 's hemels 
loon. [Zinspr. van W. Kroon.] 

Delft, V. D. N. van — [P. J. 

VAN DER NoORDAA.] 

Gedichten in tydschriften en alma- 
nakken. 121 De liefde sticht. Detector. 122 De liefde sticht. [Zinspr. van 

DiBCK WOUTEBSEN.] 

De liefde verwint al. IZinspr. 
van J. VAN Vondel.] 

Wandel-praetje voorgevallen tns- 
schen live de Vreede en Donwe van 
Vreede. In de onvreedige tüdt. (Gret, 
+.) Haerl. 1664. 40. 

De liefde wint het al. [Zinspr. 
van J. VAN Wevelinchoven.] Delius. 

Zie onder de Naaml. geschr. 
Spr eeuwdichte n. op Delsey, Marie — [Heneiette 

VAN DEK SlEYDEN.J 

Onderwas, opvoeding en emancipa- 
tie der vrouwen. Door +. Delft, Joh. 
Ukema, 1870. 

Deltalambda. fC. Diehl.J 
Waarom niet moaem? Een woord 

van bestrijding en verdediging, door 

+. Gor. 1868. 

De minne ketent. [Zinspr. van 
P. F. Kettenis.] 

Demo kritophi lus. 
De Inenting. Kluchtspel door -f . 
1768. 

Ik weet niet of dit hetzelfde is als: «De 
Inenting. KI. door A. F. (Alb. Frsse.) 's Grav. 
1768. 

Demophilus. [F. G. C. Kütz.] 
Zedenboek door -f« 1786. 

^^eller. Index pseadon. Ses Suppl. 

£>emophilus, Fublius — [Rabo 
^*^MAN Schele.] 

I^enckt op 't eynde. [Zinspr. 
^«^n J. Hompel.] — en dam gehouden is 'tland 
"^liouden. [Zinspr. van J. de Dam- 

^ öen mensch is verander- 
y ^ k. [Zinspr. van J. Monnieb.] 

öen noot breeckt wet. [Zinspr. 
"^^ti Jan van Eepen.] Den tyd zal kommen. [Zinspr. 
van Willem Cabbeuau.] 

Den voys hoort eere an. 
[Zinspr. van Anthonis de Boevere.] 

Denijs. [£. M. Meoank.] 

Eenige tooneelstukjes. II.E.B. 

Deo dante nil valet invidia. 
[Zinspr. van Ad. de Mey.] 

Deodatus. [J. J. vandenHont.] 

Waarom ben ik katholijk? Vijfde 

antwoord door -|"« Amst. 1853. UUff. 

D'er u is voor aes. [Zinspr. van 

JOD. EVERARDUS.] 

Des hemels heer, van als de 
eer. [Zinspr. van F. G. Driedüym.] 

De sins burch es raed. [Zinspr. 
van Andries de Busscher.] 

Deskundige, Een Neutraal 
— [J. H, Leliman.] 

Neerlands monument voor 1813. 
Een gemoedelijk woord over enkele 
der ingezondene prijs-ont werpen, tevens 
Open brief: I. Aan de leden der Jury. 
II. Aan den Nederlandschen Specta- 
tor. III. Aan „de Tijd" R. C. Courant 
en lY. Aan het lid der Kon. Acade- 
mie van beeldende kunsten te Amster- 
dam, die eene brochure van 40 blad- 
zy den , ten beste van één enkel ontwerp, 
schreef. Door -]- . Amst. J. Leendertsz. 
1863. 

Gevolgd door een Tweede open brief, en oen 
Derde open brief, waarin de schryver zich be- 
leend maakte. 

Desponts, Mr. Ch. Th. — [Jhr. 
Mr. C. T. VAN DER Brugghen.] 

Lief onder elkander, of de familie 
Bamau. Tooneelspel door -{-. Vry naar 
het Hoogduitsch: Die zartlichen Ver- 
wandten van R. Benedix. Amsterdam, 
1870. 

D e S t. [Mr. J. H. de Stoppelaar.] 
Artikelen in „de Navorscher." 

Detector, Timotheus — 

[GUALTHERÜS BoUDAEN.] 

Eenvoudig en opregt berigt van 't 123 De tijdt leert. De vlyt geeft tyd. 1! gene door . . . Joh. Coccejins . . . aan- 
gaande den geestelyken staat der vade- 
ren voor Christi komste . . . gele^rdt 
wordt . • • opgesteld door 4-, Amst. 
1676. 49. 

De U Ku5, bl. 37, 

De tijdt leert. [Zinspr. van J. 
VAX Arp.] 

Zie op J. V. A. 

Dencht baertvreucht. [Zinspr. 
van D. D. Vinder.] 

Dencht baertvreucht. [Zinspr. 
van J. Havenberoii.] 

Denchtiszoo veeleers. [Zinspr. 
van Theod. Scbevelius.] 

Dencht soeckt vreught. 
[Zinspr. van L. de Ayvar.] 

Dencht verwint. [Zinspr. van 
C. Kktel.] 

Deugd baert blydschap. 
[Zinspr. van Pieter Stols.] 

Deugd baert vreugd. [Zinspr. 
van Jac. Kbus.] 

Deugd behaegdtGodt. [Zinspr. 
van Ch. Goddyn.] 

Deugd voegt ider. [Zinspr. van 

L. ViCTOR.] 

Deughd bereickt de croon. 
[Zinspr. van Dirck Pietersz. Pers.] 

Bellerophon of lust tot wysheid, 
bevattende veel zeedighe stichtelijcke 
en leeriycke zinnebeelden . . . (Met 
de spr. : -|-.) Amst. 1614. 4°. — Aid. 
1638. 12^ 

Met naam herdrukt: Amst. 1669. 

Deughd bereijckt de kroon. 
[Zinspr. van den dichter van Bembden.] 

Deughd verheught. [Zinspr. 
van H. L. Spiegiiel.] 

Zie: „Nieuw Jaer liedekens bij de 
retoryck kamer in lie(f)d' bloeyende" 
1581—1608, Deughd verwint. [Zinspr. 
J. S. D. B.J 

Deughd verwint. [Zinspr. 

A. J. VAN DER WaBL.] Deught baert eer. [Zinspr. vi 
E. VAN Malson.] 

Deught baert vreught. [Zinspr*- 
van MicnEL Bettbns en van Au^^ 
Ign. d'Hanins.] 

Deught is haers selfa loom — 
[Zinspr. van Jo. Dav. Heexsen.] 

Deught teelt ryckdom. [Zinspr^-* 
van CoRN. Stbibbb.] 

Deught voeght yder. [Zinspr— * 
van B. Ogier vrouw van G. Eebbicx.^ 

Deugt maakt e d e 1. [Zinspr. 

H. J. ZOETEBOOM.1 

Navorscher, XIX. 257. 

Deugt verryckt. [Zinspr. 
J. C. Iv. • • «J 

Deum sequere. [Zinspr. van Lnv.^ 

TORRENTIUS of V. DER BeKSN.] 

Deus in nobis is beat. [Zinspr. 

van JOHANNES DiBBITS.] 

Schotel, Kerkel. Dordrecht, I. 255. 

Deus mihi hace otia fecit. 
[Zinspr. van J. J. de BEiiuMONT.] 

Deus mihi vicus. [Zinspr. vao 
Pieter en Margaretha vanGodbwtck.] 

Deus nostrnmasylum. [Zinspr. 
van dezelfden.] 

Deus parit. [Zinspr. van Beikieb 
Pauw.] 

d e V. [. . . . DE Vriese.] 
Willem Simon Swart. (In „Eonst- 
en Letterbode" 1847.) 

De vlucht es zekerst. [Zinspr. 
van I. V. M. . . .] 

De vlyt geeft tyd. [Zinspr. van 
JoiiAN Pieter van Hoogstraten.] 125 De waarheid op tafeL d. H. S. 126 De waarheid op tafel. [Zinspr. 
van Anna Suzanna Dublyn.] 

Schotel, Avoudstondea, bl. 165. 

De waerheyt boven. [Zinspr. 
van J. B. Bebckhout.] 

D. F. D. U. [Is. BüRCHOORN?] 

Den verkeerden hemel voor de denr- 
waerders, boere-plagers, bloet-suypers 
en andere quade christenen ; gezament- 
lyck in een visioen verschenen by -f. 
Gredmkt tot voordeel van de goede, 
ende nadeel van de qnade, int jaer 
van de rekeninge der maenden. [*s Hage, 
Is. Borchoorn, omstr. 1640?] 

D. Gr. [Gebdes.] 

Kort begrip der voornaamste merk- 
waardigheden rakende de Angsburg- 
sche Confessie in zo verre zij van de 
Grereformeerde ende van de Lntherschen 
dienen geweten te worden. Door -|-. 
Amst. 1775. 

Vaa der Aa noemt ouder de werkea van I). 
GxRDu: Het kort begrip der voorn, merk* 
waardigh. rakende een opstel ende overgaaf der 
w^dvermaardeu Aagsb. Confessie en Luthersche 
gdoo&bel^jdenisse, ter geleg. van het Jnbilé 
denelver Confessie. Amst. 1755. Met beide 
werkjes zal wel hetzelfde bedoeld z\jn. Welke 

titel foatief is — bovenstaande komt voor Cat. 

Lammens, II. N*. 400 — dnrf ik niet be- 

sUisen. 6sRD£s overleed in 1765. 

D. Gr. [Prof. B. J. Lintblo Baron 
DB Gbeb.] 

a. Concept-reglement op het beheer der 
Wkelüke goederen, door +. Utr. 
1869. ^ 

i. Het beheer der kerkelijke goederen 
^* fondsen bg de Hervormde gemeen- 
ten, (Get. +. Achteraan :) Gredmkt bij 
^enuok en Zoon, te Utrecht. Prijs 
^ Cents. [1869.] 

. H. [JOHAN DE WiTT, Adv. bij 
Hof van Holland.] 
I^ablic gebedt, ofte consideratien 
?^®^ het nominatim bidden in de pu- fet ^ne kerken, voor particuliere 
P!?^Oïien .... Door 4- Amsterdam, 
3 Cyprianus van derGfacht. [Leiden, 
"" de Gebr. Hackius.l 1663—1664. 
dln. ^ 

^^ onregte dikwyls aan Filter de la Court .^ toegeschreven. Zie bl. IX der «Voorreden"' f oor 
het Ie deel van P. Panlus' Verklaring der 
Unie van Utrecht. Eene latere nitg. was ge- 
titeld: Public gebedt, ofte consideratien over 
het nominatim bidden in de pnblicque kerken, 
voor de hooge en mindere Overheden en spe- 
cialjjk voor den laest overleden heer Stadthonder. 
Door -{•. Op nieuws nyt gegeven, door een 
Liefhebber der vaderlandsche vryheid .... In 
's Gravenhage , by Ëugelbreght Boucqnet, boek- 
verkoper in de Halstraat, in de Waarheyt, 
1707. 8 dln. 

D. H. [Havart.] 

Den Persiaanschen bogaard , beplant 
met de seer uitgeleesen spruiten der 
historiën. Door Saadi Caadi. In 't 
Nederduits gebragt door -f • Amst. 
1688. 12°. 

D. H. [Hansma.] 

In „Friesche Volks-alm. v. 1849." 

D. H. [HuizmoA.] 

Recensie in „de Gids" v. 1869. 

D. H. [Haetevblt.] 

fl. Een brief uit Mondorff in Luxem- 
burg. (In „de Gids" van 1868.) 

b. Iets over de Vlaamsche kwestie. 
(Aid. 1871.) 

D. H. A. N. [Waarschynlük Den 
Heer Ambassadeur Nieupoort.] 

Missive van -I- tegen de loopende 
discoursen, gerucnten ende memorien. 

Amst. S. Dz. van der Made 

1659. 40. 

Bibl. V. pamfl. 4700. 

D. H. B. A. [Mr. D. H. Bbuckbr 
Andreae.] 

Bedenkingen van een waar bemin- 
naar van zgn vaderland over'tafvor- 
deren van schadevergoeding en andere 
personele vervolgingen wegens voor- 
malige niet vaderlandsche gedragingen 
en denkwijs. (Get. -f •) 2. pi. en jr. 
[Leeuwarden 1796.] 

d. H. H. [Jhr. Mr. M. de Haan 
Hettema.] 

Artikelen in „de Navorscher" en 
de „Leeuwarder stadscourant." 

d. H. S. [Prof. J. G. DE Hoop 
Scheffer.] 

Artikelen in „de Navorscher." i 127 D. I. Die endende begon. 128 D. I. [Davtd Joris.] 

a. Cort bericht vnde schriftlyck 
antwoort (van) -f op den Brief der 
Eerwaerdigben heeren I. A. L. [Jo- 
HANNES k Lasco.] Prouerb. 15. Cap. 

Ver. 32 z. pi. 1544. Den 26 

May. 4°. 

Placcias 193S; v. der Linde n^. 19. 

ö. Antwoort vnde onderricht (van) 
-f op de vraghe ende voorgheuen des 
welgheleerde heeren Scipionis N . . . 
Wtghegheven in Martio int jaer 
1556. 40. 

V. d. Liude, n®. 114. 

c. £en geestelyck liedt-boecxken ; 
inhoadende veel schoone sinrycke chris- 
telycke liederen . . . Door +. z. pi. en 
jr. 12». 

V. d. Linde, n°. 162. 

d. De ontschuldinge (van) -)-. y. 
Cor. iiij. z. pi. en jr. 

V. d. Liade 170; fiibliopliile Beige, 1866, 
p. 130. 

D. J. [Jemans.] 

De verliefde maagd en bedrooge 
grysaard. Door -|-. Amst. 1735. 
V. d. Marck 1115. 

Diaken, Een Lnthersch — 
[Mr. F. F. Kabseboom.] 

Openbare brief aan den Edel Acht- 
baren Heer Mr. J. Heemskerk Az. 
na de lezing z^ner Beschouwing van 
het ontwerp van wet op het armbestnnr 
van 1851. Door 4"* Amsterdam, 
Loman en Bendier, 1852. 

Levensber. v. Letterkunde 1879, bl. 96, 
waar ecbter staat, dat do schriJTer zich noemde : 
een lid der grootc diaconie -vcreeDiging der 
Evang. Luth. gem. te Amst. 

Dicajophilus. [H. Hana, Rector 
te Amersfoort.] 

Brief van + aan de heeren schrü- 
veren van den Eecensent, of van ae 
Bijdragen tot de letterkundige geschie- 
denis van onzen lyd . . . z. pi. 1790. 

Saxe Yin. 450. 

Dichter, Een' begaafden — 
[Pbüdens van Duyse.] 

De klok te Harderw^k , door 4- en 
De dorpsklok door P. C. J. Meys. 
Twee dichtstukjes , . , Tweede druk. 
Meppel, 1859. Dichter, Een voornaam — 

Pür. W. BiLDERDIJK.] 

Napoleon, Ode door -}"• 'sHage, 
1807. 

Dicitur ridendo verum. 
[Zinspr. van J. Walb^..] 

D. J. D. H. J. [D. J. DE Heijder Jr.] 
De klooster-gelofte , of Alcestes en 
Euphemia. Dichtstuk door -{-.Amster- 
dam, J. B. Julio, 1831. 

Didymus.. [Th. J. Werndly.J 

a. Eene zendelinge des Heeren. Uit- 
gegeven ten voordeele der algemeene 
armen der stad Deventer, door -}-. 
Deventer, 1855. 

b. Voor vriend en vreemde. Een 
herinneringsblad aan den schaakwed- 
str^d gehouden te Niïjmegen . . Door 
-|-. Wgk by Duurstede, 1858. 

c. Een blik op iets van nationaal 
belang, een handvol op- en aanmer- 
kingen met betrekking tot het „Ont- 
werp der spelling voor het aanstaande 
Nederl. Woordenboek". (Get.-f.) De- 
venter, 1863. 

d. Gedichten in jaarboekjes, enz. 

Didymus. [H. A. Benit.] 
Christus en de christenen. Door+. 
Amst. 1863. üiü^. 

Die arch denkt vaart arch 
in 't h a r t. [Zinspr. van M. de Wilde.] 

Die climtmoetdaelen. [Zinspr. 
van N. VAN den Grootendaele.] 

Diederik. [Désibé Claes.] 

Zie op Dietscherdal en Hubertz, J. — 

Diederik. [D. A. Jonkers, On- 
derwijzer te Den Helder.] 

Versjes en stukjes in „De Nieuwe 
Kinderbibliotheek.' ' 

Zie omslag van het Ie nommer vau 1881. 

Die dit werck wil laecken, 
moet selfs beter maecken. 
[Zinspr. van W. Boergraven.] 

Die endende begon. [Zinspr. 
van Samuel van den Ende.] 129 Die geluk heeft. Dien. 130 Die geluk keeft, kan de 
nyd niet ontga en. [Zinspr. van 
AuG. Baude.] 

Dienaar van den Staat, Een 

oud [J. E. VAN GORKÜM.] 

Staat- en krygskundige besekou- 
wingen van Nederland en België by 
den aanvang van den oorlog van Eus- 
land met Engeland en Frankryk. Door 
-}-. Leyden, 1854. 

Lefensber. v. Letterkunde 1863, bl. 498. 

Dienaerdes Goddel. Woord 1 8, 
Een out — [Joh. Booaert.] 

Het Nieuwe Testament met ver- 
scbeyden seer sckoone ende nieuwe 
cort-sinnige marginale uytleggingken 
. . . door -}-• HaerL 1615. 

Kut eD Royaardf, Archiei; XV. 298. 

Dienaer Gods, endeLiefkeb- 
ber des Vaderlands, Een — 
[GrODSCH. Altius, Prod. te Amkem.] 

Speculum veritatis : dat is : een spie- 
gel der waerheyt, ofte antwoordt op 
twee tkeologiscke vragen . . . Door -}-• 
Amkem, 1637. 4P. 

Bibl. ▼. pamil. 2615. 

Dienaren des Goddelycken 
Woorts, Drie — [C. A. Bogaard, 
JoHANNES Becius eu Frstus Hommius.] 

Naerder advys over de conferentie 
tot Delft gekouden, aengaende ket 
remedieren der yegkenwoord. swaricke- 
den in de kercken deser landen op- 
gkeresen. Tsamen gkestelt door -)-, 
door last van de Staten van Hollandt 
ende West-Vrieslandt ende kaer E. 
M. overghelevert den 9en November 
1613 . . . Enckuysen, Jacob Lenaertsz 
Moyn . . . 1615. 4". 

Bibl. ▼. pamfl. 1141. Dienaren Jesu Ckristi bin- 
nen Deventer, De — . 

Kort begrip der ckristel^ke religie, 
voor die zig willen begeven tot des 
Heeren H. Nacktmaal. Verrijkt met 
uitgedrukte en klare sckriftuurplaat- 
sen. Ende verdeeld in dertien zondagen 
door -{• . De drie en zeventigste druk. Van nieuws overgezien en verbeterd, 
en met vernieuwde Privilegie. Te 
Deventer, gedrukt bij Jan de Lange, 
boekdrukker en verkoper aan den 
Brink, 1773. 24^. 

Het oonproukelyke privilegie i8 van 10 Jan. 
1764; toen waren predd. te De?Guter: Marti- 
Nus TAN Doelen, Phïl. Thbod. van Riems- 
dijk, Petrus Izaak Sciikiever en Wilhel- 
mus DE Koning. De Ie drnk moet in 1764 
auitgegeven z^n, my is ecLter alleen boven- 
staande bekend. 

Dienstkneckt Godts Joannes, 
De — [Joannes Rothe.] 

£en gesckenek aen de werelt van 
een Koningk : verkooren van Godt, om 
ket volck te verlossen vankarevyan- 
den , in de Nederlanden .... Amst. 
1674. 4P. 

Onder de voorrede : +. (Meulman 5353.) Dient God in blydsckap. 
[Zinspr. van F. Isbrandi.] 

Dient om beter. [Zinspr. van 
Ed. Wahffüm.] 

Dient uwen al. [Zinspr. van 
Willem van Nieuwelandt.] 

Die soeekt word vinder 
[Zinspr. van Pietee de Vinder.] 

Die str^d verwint. [Zinspr. 
van CoBN. Jansz. Booncamp.] 

Diet al verschoont. [Zinspr. 
van Jan Adriaansz. Schoon.] 

Dietsckerdal. [P. J. H. Brou- 
wers, Inspecteur van ket lager onder- 
wijs in Limburg.] 

De Ylaamscke volkszanger, nieuw- 
jaarsboekje voor 1863 (en 1864) door 
-f- en Diederik. [Désiré Claes.] Tie- 
nen, 1863 en 1864. H.E,B. 

Dieu, Ckristianus de — [As- 

8UERUS PoLLIO.] 

fl. Der leeken wegk-wyzer , dat is een 
eenvoudig recktzinnig sticktelyck ende 
seer beden ckclyck vertoogk (byfonno 
van een ontleedingke over ket .... 

9 131 Dien est mon refage. Disce mori. oogh-merok . . . Panli . . (Get. -f stud. 

in de Grodheydt.) Hard. 1622. 

Rogge, Kemoiutr. geschr. bl. 141. Vooraf 
gedichten get. Poli servo (sit precor) salus, Phil. 
van Honthorst de jonge, stnd. in de h. Godt- 
heyt en Bonifacins van Vrybnrgh. 

6, De verborgenheydt der voorbeel- 
den; d. i. een stichtelick welduydelick 
eenvondich ende bondich vertooch . . . 
over de woorden Panli tot de Eom. 
cap. 9 VS. 11, 12, 13... door -f-. 
1622. 40. 

Rogge bU 141; Navoncher X. 266. 

Dien est mon refnge. [Zinspr. 
van Maboaretha van Gtodewyck.] 

Dien est mon salnt. [Zinspr. 
van Willem Bartjens.] 

Die wel doet, wel vindt. 
[Zinspr. van Willem Wynandts.] 

Lof-dicht over de heerlycke victorie 
in het vervoeren van de silver vlote, 
in de Baey van Matanga . . . (Get. -}• .) 
Midd. 1629. 40. 

Bibl. ▼. Pamfl. 2256. 

Die wel doet, wel vindt. 
[Zinspr. van Elisabbth Wynandts.] 

D. J. J. D. [Door Jhr. Jac. Düym.] 
Corte historische beschr^vinghe der 
Nederlandscher oorlogen , van den be- 
ginne ende aenvangh afif der beroerten 
tot het twaelfP jaerich bestandt toe. 
Arnhem, J. Janssoon, 1612. 12®. — 
Aid. 1614. — Amst. 1646. 

])e Wind, bl. 680. 

Dikaiophilns. [Waarschijnlijk 
J. T. LA Fargue.] 

De dengd gekroont in zyn hoogedel- 
heid Gustaef Willem, baron van Imhoff, 
Gonvemenr Generael van Nederlands 
Indië, enz. enz. enz. 1742. (Get. -f.) 

Dikaiophilns. [JandeKeuijpp.] 

a. Op de beeltenis van den Hertog 
Louis van Bmnswgk Wolfenbnttel , 
Mei 1782. Door -|-. 'sGrav. 4^. 

b. Circulaire missive aen alle de 
edelmoedige en roemenswaerdige voor- 
standers van regt engeregtigheid, die 
in het beroepen van . . . Mr. P. 
van der Marck als extra-ordinaii 
Professor in de Eegten ... te Devc^x^ 
ter . . . eenig deel hebben . . . door -/- 
z. pi. Mey 1783. 

c. Het plan der meerderheid vnn 
den . . . Eotterdamschen kerkeraad , en 
de daer uit voortgevloeide . . . handel- 
w^s, gehouden met... J. J. Ie Sa^ 
ten Broek... Door -f. z. pi. [1784.] 

d, Aan den lasteraar van Mr. Johan 

Luzac , Rector Magnificus der Leidsche 

Hoogeschool, door -f. Leiden, 1792. 

Dit laatste geschrift werd gevolgd door: 
Aan de warme aandoeningen van het Teroat- 
waardigd harte van den burger Jan de Kruif 
als schrijver van een gedicht» getiteld: Aan 
den lasteraar van Mr. J. Lnzac. Door 11. T. 
O. 1794. Of a—€ nit dezelfde pen gevloeid 
zijn als d dnrf ik niet beslissen. 

Diligite justitiam. [Zinspr. v* 
Ade. van Swietbn.] 

Diodorus B. [Mr. J. BohlJGtz.] 
Hoe men arm wordt. (In het tgd- 
schrift „Nederland" 1861.) 

Cat. der Amst. Bibl. VI. 697. 

Diorfedog nav mehgekor. 
[Letterkeer: Godefroid van Boke- 

OHEM.] 

Dioscorides, Dr. — [Prot P. 
Hakting te Utrecht.] 

Anno 2065. Een blik in de toekomst 
door -|-. Utrecht, 1865. 

Dirck, Broeder — [Dirck van 
Munster.] 

Spiegel der kerstenen menschen van 
-|- . . . Buten Schoonhoven (in het 
klooster den Hem.) 1498. 

Met naam herdrukt: Amst. bQ Jan Ewoats- 
zoou. z. jr. 

Disce contemnere et c on- 
t e m n i. [Zinspr. van Haam. van Halen.] 

Disce invidiam pati. [Zinspr. 
van JosiAS Lepelaer.] 

Meulman 3845. 

Disce mori. [Zinspr. van Janvak 
Bleyswyck.] '^S DiidpeL 

^■I>iBcipel, Een ond — [P. Dek- 
-*«. JB.J 

...X^« mtkomst eener politieke opvoe- 

^*^ gegeven door een doctor in de 

^^^i<^nen. Eene bladzyde nit de ge- 

^iedenia van: De Tijd, Noord- 

^Uandscbe Courant, door -|-. Amster- 

*wu, 1856. 

Zit Biiokniui'i Ntunlyst. 
Discipel van de Heer J. van 
der Waeyen en Voedsterling 
Tan de Academie van Fries- 
land, Een — [Rdabdtjb Andala.] 

a. Drie brieven (door) Balthasar 
Bekker , nytgegeven tegen de opdragt 
van het boek van den beer Joh. van 
der Waeyen, genaamd de Betoverde 
irer«ld van Dr. B. B. onderzogt en 
wederleyt . . . Alle beantwoord door 
-)-. Amat. 1693. 

Zie Boekiul der gd. oenU, 1008 Juli sn 
Aug. bl. 167. 168. 

b. Balthazar Bekkers en insonder- 
hejd sijner voedsterlingen onknnde, 
OTtbeschaemtheyd en dwalingen, kort 
en klaar ontdekt door +. Franeker, 
Hans GIjzelaaT . . . 1696. 4°. 

c. Uiterste verleegentheid van Doc- 
tor Balt. Bekker, doidelyk aangewo- 
sen door wederlegginge van alle syne 
aanmerkingen en naléeBingen gevoegt 
bi het slordige mengel-moes van syn 
E. voedsterlingen. Uitgegeven door -{-. 
Aid. 1696. d». . 

Themoct p. 715. 

Divini amoris oardine ali- 
mnr. [Zinepr. vanCBKisT. Casdinael.] 

Diximas. [D. Gbobbe.] 
Artikelen in den „Konst- en Let- 
terbode" 1833, 1834. 

Diximns. [J. Ejieffelhout.] 
Een woord van -f- aan onze Utrecht- 
sclie medestudenten en in 't bnzonder 
aan de schrgTers van „Eene Hervor- 
ming" en „Echo." Leiden, H. W. 
Hazenberg en Comp. 1839. 

D. K. [KüiPBKs.] 

Dichtlievende mengelingen. Door -f. 
Leiden, 1764. 

C>t. UUirkunde, III. 91. 

b. H^ne dich toefen in gei) door -|-. 
Leiden, 1786. D. E. [Dakiel Eoobdbrs.] 
Het manifest van den afgetreden 
Utrechtschen stnden ten-senaat. Memo- 
rie aan hnnne medestudenten door -f 
en H. G. B. N. [Kahüïs.] Utr. 1855. 

D: H: [Dakibl Hostabt.] 
-j-. Horianne. TrenrspeL Amster- 
dam, 1640. 40. 

Hooft, Briercn, III. 286. 

D. M. D. J. D. F. P. H. P. 
[Doctor Matth. Dahiüs J. D. Fil. 
Procurator Had riant Pnblicns.] 

Nootwendigh tegen- ver toogh waerin 
d'onnoselheyt van den vromen onden 
Kercken-raëdt . . . verdedicbt wert. 
Door -f-, Amsterdam, 1617. 4°. 

Bibl. T. pama. 1S7T. 

D. M. F. [Dtbk of TebodorusUbn- 
siKOii, Pastoor te Oldeniaal, later te 
Jntphaas ] 

Het oprechte Eoomsct-Catholyck 
mondstopperken vervattende de ven- 
schillen des geloofe en kenteekens derH. 
Kerck, de snccessie der Vaders, Hooge- 
priesters. Pausen van Homen, Bis- 
schoppen en Heyligen van Utrecht. 
Door -|-. t' Antwerpen, voor F. van 
Hetelen te Amsterdam, z. jr. 12°, 

Vkii HeuiHsn en v. Rijn, BatBTÏ* incm, V, 
GIS. Ik weet niet of die latten ook Toorkomen 
' op ena onder werkje ven dieo lehrgrer, geti- 
teld: De twaalf probteereode tongeu. 

D. K, [Prof. F. J. DoMELA Nieüwen- 

Artikelen in de „Godgeleerde By- 

dragen." 

Docens et faciens. [Zinspr. van 
Jac. Babtit, van Peen.] 

Doctor, Een nu uitlandsch 
Leydsch — [ . . . d'Enbelboohneb.] 

Eenige aanmerkingen over de Oor- 
deelknndige besckonwing van de stel- 
sels van zedeknnde der beroemdste 
wijflgeeren . ■ , door Christ. Garve. Uit 
het Hoogd. door W. van Volkom. 
Leyden bij Herdiog 1807. Briefsge- 
wijze medegedeeld door -f aan zijnen 
te Leyden nog studerenden vnend. 
's Bosch, 1807. 135 Doctor. Door kunst voor kracht. 136 Doctor in de beyde regten, 
Een beroemd — [Mr. J. van den 

HONERT.] 

Vraagstukken met derselver ant- 
woorden tegen de leer der Papisten, 
tot bevestiging der gereformeerde Ne- 
derl. jeugd, gerigt naar Gods zuyver 
woordt, door -j-. Leiden, 1746. Aa, 

Doctor in de natuurl. wys- 
begeerte en bovennatuurkunde, 
Een — [Mr. C. J. van Heusden Jz.] 

' a. Het magnetismus beschouwd by 
het licht der natuurkunde in zijnen 
aard , oorsprong en werking . . . door 

+ . 'sGrav. 1858. 

b. De onsterfelijkheid van den mensch 
natuurkundig, w^sgeerig bewezen op 
grond van het magnetisme . . • door 

+ . 'sGrav. 1858. 

Doctor L. [Dr. A. P. H. db Les- 

PINASSE.] 

Humor en ernst in gedachten en 
opmerkingen nopens de rapporten over 
de geneesk. staatsregeling van 1841 — 
1842. Door +. Dev. 1842. 

Doctrina vim promovet in- 
si tam. [Zinspr. v. Josua van Ipbeen.] 

Doemt op in *t goede. [Zinspr. 
van CoRN. DoEMER DEN Heussen.] 

Doende leer ick. [Zinspr. van 
P. Lenaerts.] 

Doende leert men, [Zinspr. van 
P. VAN Meldert.] 

Doet altyd wel en siet niet 
o m. [Zinspr. v. Mr. Cornelisz Jacob.] 

Konst- en Letterbode 1846, bl. 8. 

Doet dat goet is. [Zinspr. van 
Symon Pietersz.] 

Doet goet. [Zinspr. van J. E. 
VAN Dorsten.] 

Domine quis sustinebit. 
[Zinspr. van Lai^ibert van den Burgh.] 

Dominus providebit. [Zinspr. 
van Lenaert Seversz.] 

Dominus providebit. [Zinspr. 

van P. GOETHEM.] Dominus providebit. [Zinspr. 
van Steven Blankaert Med.] 

D'oncruyt o verwast den 
r o g g h e. [Zinspr. van Jan Beyniers 

BOGGHEN.] 

Donker, A. J. — [J. Decker Zm- 

MERMANN.] 

a, Lodewyk Herder of de gevaren 
eener al te groote gevoeligheid. Door 
-{-. Zutphen, 1816. 2 dln. 

h. Julius en Gustaaf , of de edele 
vlugtelingen. Door -f . Aid. 1817. 2 dln. 

Levensber. v. Letterkunde, 1868, bl. 42. 

Donker, N. — [H. Th. Boelen.] 

a. Twee neven. Een verhaal door 
-f . Amst. J. H. Gebhard en C^. 1854. 

b. Onder de mensohen. Beelden uit 
het leven. Door +. Aid. 1854. 

c. Een parelsnoer. Door -j-. Amst. 
J. C. Loman Jr. 1859. 2 dln. 

d. Max Piccolomini. Drama door -f 
z. pi. en jr. (omstr. 1860.) 

e. Eind goed , al goed. Een verhaal 
door -f» Arnhem, D. A. Thieme 1862. 
(Guld. ed.) 

ƒ. Gravin Olga en haar lijfeigene. 
Episode uit de geschied, van Rusland 
ten tyde van Catharina II. Tooneel- 
spel door -f. Amst. 1872. 

g. 't Is al geen goud wat er blinkt. 
Spreekwoord. (Proverbe.) Door -}-. 2e 
druk. Amst. J. O: Loman Jr. 1874. 

h. Stukken in „de Gids." 

Door een is 't nu voldaen. 
[Zinspr. van Joost van Vondel.] 

Sonnetten. (In zyn werk „De helden 
Godes.") 

Door een te vreen. [Zinspr. van 
Claes Jacobsz Wits.] 

Door hoop comt troost. 
[Zinspr. van Pieter Hovender.] 

Door hoop en vrees. [Zinspr. 
van W. VAN Heemskerk.] 

Door Jonst en Minne. [Zinspr. 
van Marten Lemmens.] 

Door kunst voor kracht. [Zinspr. 
van den dichter Meynne.] 13T Door liefde beklgft. Dorvigny. 138 l>ocr liefde beklgft [Zinspr. 
van JD, LS Bleu.] 

D o ór liefde comt brandt. 
tZiiisi>r. van Jhr. Hesm. Fe. van den 

D o or liefden aart. [Zinspr. van 

B. \r:BBD0E8.] 

Do er lieft betragt. [Zinspr. van 

GlKBLirr VAN SCHIE.] 

Do crsiet den grondt. [Zinspr. 
van den Mathematicus Jac. van deb 

SCHUJSJU.] Docrsiet u daet. [Zinspr. van 
Bosi^T.] Door tsoeeken men vindt. 
lZinsi>r. van den dichter P. B. . . .] 

D o or 't vlaemsche bloed men 
helden voed. [Zmspr. van den 
dichtex Antony.] 

I^ o or Yver bloeid de Konst. 
[Spreek op de stokken van ËNocn 
K*^>OK en Daniel Kboon.1 

a« J)e bnitenspoorige toeoaksnuiver, 
^ Ixot hnwelgk door snniftoebak. 
^^ölitspel (m. d. spr. -f.) Amst. 

. ^« Cleomedes en Sophonisba. Bly- 
^feïid treurspel (m. d. spr. -f.) 
^J^-t. 1699. 

^- -Agis , Koning van Lacedemonien. 
^reïï^r^Bpel (m. d. spr. +.) Amst 1701. 

^- ^ei-avond, klnchtspel onder de 
spre^^t : + . Amst. 1701. — Aid. 1744. 

^' ^[et bedorven hnishouwen. Klucht- 
*P?| ^niet de spr. +. Amst. 1703.— 
^J- 1738. 

/• lEet verloste Braband en Vlaen- 
™^*^ door den veldslag bg Rammellies. 
^'J^o^ggpel (m. d. spr. -f.) Amst. 1706. 
. <^* De triomferende medeminnaars 
^^ *x^i kunstpaleis. Blyspel voor het 
K^^otschap : + . Amst. 1706. — Aid. 

*• De ondeirgang van eigenbaat, 
**'^K«;pel, vervolg van de Tieranny 
^*^ eigenbaat, door het genootschap : 
+ • -A^nut. 1707. t. De boeren-kermis. Klnchtspel (m. 
d. spr.: +.) Amst. 1709. 

;. Paris en Enone. Treurspel. Met 
de spr. -{-. Amst. 1717. 

k. Baleus en Merodach of proef van 
goede opvoeding en lydzaamheid. Treur- 
spel m. d. spr. -{'• Amst. 1718. 

/. Krispijn barbier, dansmeester, 
pagie en graaf. Klnchtspel m. d. spr. 
-j-, Amst. Erven Lescailje 1729. 

m. De toets der minnaars in het 
konstpaleis van Filip. Blyspel o. d. 
spr. +. Amst. 1746. Jr.G. 

Dorothea Margaretha. [Mej. 

D. M. SURINGAB.] 

Dorpspredikant, Een — [H. 
M. C. VAN Oosterzee.] 

Vier vertellingen van -f- Amster- 
dam, de Wed. R. Stenvers, 1849. 12«*. 

Letterkaade, Levensber. 1878, bl. 82. 

Dortsma, Paulus — [Joh. 
Baruetu, Pred. te Dordrecht.] 

a. Het aanwezen en bestaan der 
naamremonstranten, zoo als dezelve 
door den Advokaat der vaderlandsche 
kerke beschreven zyn; uit hun eigen 
schriften opgemaakt . . . door •}- . 'sGrav. 
1772. 

6, Ehytmus Monachicus, of Monni- 
kendeum der broederschap van vrijheid 
en tolerantie, naauwkeurig onderzogt 
...door +. Aid. 1773. 

BUderdgk, Vad. Hist. XII. 146. 

c. Smeekbrief aan den vermaarden 
Pieter Paulus, beneffens aanpr^sing 
van desselÜB boek Zeelands recht tot 
het stigten eener hoogeschoole. Door 
-}.. 'sHage, 1775. 

Dortsma, Constantia Pauli- 
na — [Elis. Wollf geb. Bekkeb.] 

Brieven van -f, oudste dochter van 
. . . Paulus Dortsma . . . , geschreven 
aan haare nigt Scriblera van Utrecht . . 
Uitgegeven en met een ophelderende 
voorreede vermeerderd door Mr. Pau- 
lus Dortsma , Secundus ... [E. Wolff 
g. B.J Hoorn, 1776. 

Dorvigny. [Aechambault.] 

a. Die geslagen z^n betalen de boete. 139 D. P. D. S. Naar het fransch van +. [Vert. door 
J. VAN Waleé.] Haarl. 1792. H. G. 

b. De beswaaren tegen de gedwon- 
gen geldleening. Tooneelspel naar het 
Fransch van -j-, Amst. P. J. Uylen- 
broek, 1797. 

Vülgens Qa^rard, die zich beroept op Ch. 
MonBcIet, Les origioauz da liècle dernier, 
p. 267. 

c, Jocrisse in eenen nienwen dienst. 
Kluchtig blijspel naar het fransch van 
-|-, onder den zinspreuk: Discere ne 
pudeat. Amsterdam, H. van Eesteren, 
1804. 

D. P. [DiECK Philips.] 

a. Een lieflicke vennaninghe wt des 
Heeren woort. (Get. +.) z. pi. en 
jr. [155 ?j 

5, Een seer schoon ende waerach- 
tighe verdaringe ende wtlegginge des 
Tabernakels oft der Hutten Mosi , waer 
in veel schoone ende nootsakelycke 
figuren des O. T. verhaelt worden 
ende metten geest des N. T. over een 
ghebracht . . . Door -|- . A®. 1556. 

c. Een schoone vermaninghe ende 
cortte onderwysinghe van den war- 
achtighen kennissen Grodts.(Geteekend: 
4-.) Ghedruct int jaer ons Heeren 
1558. 

Rogge, Geschr, beir. de Herr. kerk, b]. 58. 

d. Een korte bekentenisse ende be- 
lydenisse van den eenigen, almachti- 
gen, levendigen Godt, Vader, Soon 
ende Heyligen Geest... (Door -f"0 
1564. 120. 

Rogge, bl. 64. 

e. Enchiridion oft handtboecxken 
van de christelycke leere ende reli- 
gieus . . . Door -f. z. pi. 1564. — 
1578. — 1579.— 1600. — 1627. 12^. 

f. Yan die echt der christenen, hoe 
sy van Godt beuolen, ende van den 
gheloouigen na der schrift moet ghe- 
houden ende ghebruyct worden . . . 
Geschreuen door -f-. Ghedruct A^. 1569. 
— Haarlem 1602. 12^. — Aid. 1634. 

ff. Van de wedergeboorte ende nieuwe 
creature een corte vermaninge door -|- • 
z. pi. en jr. [1570?] 

)k. Catechismus, d. i. Korte uyttocht 
uyt de H. Schrift, en mede uyt de 
^^Ainenten of Wdboecx^ns vim M. S. [Menno Simons] en - 
1633. 

Doopsg. bibl. te Amst. II. 21. 

D. P. [Paeeüs.] 

Oratie over het Synode 
gehouden binnen Dordrechl 
ders desselven oordeel over d 
v^f hoofdstukken . . . dooi 
het latyn . . . Leyd. 1619. 4 

Rogge, Geschr. der Ned. Herv. k 

D. P. [D. DE Potter Lz. 

Samenspraak tusschen P 
Belzeboc op het vervolg van c 
tyding uit de Elizeesche veld 
de zin Boe, Boe, sta va* 
krygt wat tot u last. Door 
1738. 

D. P. Z. [DlUK PlETERSZ 

Wgnkooper te Franeker.] 

a. Korte historie en be 
van Franeker , beginnende m 
1192 en eindigende met het , 
Door -f. Fran. 1785. 

ö. Gebeurtenissen van Fn 
dert den 14 Mey 1786 tot d 
1789. Door -f. Fran. 1790. 

Mededeeling van den Ilr. Efkh 
r^te werd soms Wessel Alle 
voor den schrijver aangezien. 

D. R. C. [DiBK Kafaë 

HUÏSEN.] 

't Woord is vleesch gewee 
thien predicatien over 't be^ 
eerste capittel des Ëuangeliu 
nis door Yalentinum Smalti 
door -f. Tot Rakow, 1631. 

Rogge y RemoDstr. geschr. bl. 1( 

Dromilius, Philip — 
KER Je.] 

Zes jaren te voet. Schet 
meuten en episoden uit het H< 
infanterie-leven. Door -f-.Ai 

Drgft rou van hiei 
keer : Aenoud Feuytuieb ] 

D. S. [D. BüDDINGH.J 

Maria vergodin g of onbeN 
vangenis van Maria, door 
drecht, 1855. 141 D. S.ter. D. V. A. 142 D. S.ter [Danibl db Souter.] 
Lof-predick over de groote gnenade 
ende weldoet Godts dewelcke in den 
Nederlanden . . . bewesen is , by het 
beslnyt van 't twaelf-iarigh bestant. 
Door -)-. Campen, Ant. Jansz. 1609. 

F.V. 

D. te D [Mr. J. I. van Dooe- 

NiNCK te Deventer.) 

Artikelen in „de Navorscher." 

Dnitscher, Een — [C,H.Koop- 
MAN, Theol. Stud. te Utrecht.] 

Brief van -l* ^^^ zynen vriend in 
Japan. Naar aanleiding van A. Pier- 
son's Onverdraagzaamheid. Utrecht , 
1864. 

Dnlcedo me attrahit. [Zinspr. 
van A. Kagtegael.] 

a. Het toevalligh bedrogh mislnkt. 
Klachtspel (m. d. spr. -f- .) Bott. 1719. 

b. Steven van der Klok, echool- 
meester, koster, dootgraever enklok- 
keloider, enz. enz. te Slagvoort op 
hetklinkent eilant . . . Kluchtig blyspel 
onder de spreuk: -f ^tt. 1722. 

c. De verwaende Iniaert of de ge- 
trouwe tegens dank. Kluchtspel onder 
de spreuk: -|-. Bott. 1722. 

rf. De uitvaart van Steven van der 
Klok, in zyn leven schoolmeester enz. 
Boertige tragedie onder de spreuk : -f • 
Amst. 1728. 

V. d. Marek 1219. 

Dumauiant [JosephAndréBoue- 

UIN.] 

De kluizenaar van Saveme. Too- 
'webpel ^volgd naar het Fransch van 
+ en Thuring. Amst. H. Moolenyzer. 

flo^iarf, Superch. Lp. 1022. — Ookmcaig 
^^ tooneelspel van dien schrijver is ia het 
^*««"U^^h vcartaald. 

jv ^ 'ttm doceo disco. [Zinspr. van 
'o^^xsius Speanchitsius Pred.] 

^^^'^m spiro sper o. [Zinspr. van 

^ -C-CMEE.] 

P^ "Om spiro sper o. [Zinspr. van 

*^*;J^C. GOMAEÜS.] 
^*^1. V. pamfl. 862. Dum spiro sper o. [Zinspr. van 
Willem Venee.] 

Dum spiro spero. [Zinspr. van 
Philip van Soeoen.] 

Dum terimur, splendemus. 
[Zinspr. v. Lod. Smits.] 

Durant connexa. [Zinspr. van 

MiCH. VAN DEE HaGHEN.] 

Duridani, P. F. — [P. F. Du- 

JAEDIN.] 

Dry Nederlandsche dichten. 1. Op 
de ontydighe doot van Alexanderden 
Groeten. 2. Op den moort aenghedaen 
aen den Keyser Mauritius, van den 
tyran Phocus. 3. Op de bekeeringhe 
van den H. Ignatius van Loyola . . . 
Ghemaeckt door P. F. D. E. oudt 
omtrent 13 jaeren. Ghendt, 1662. 4^. 

Alle onderteekeod : +. ( Vaaderhaeghen,II .151.) 

D. V.*** [de Voltateb.] 
Merope, treur-spel. Uyt het fransch 
vertaelt van den heer +. Door M * * 
Crescamus vetera renovando. Gent, 
1776. 

D. V. [C. L. DE Veieze.] 

a, Eosa, of de kinderlyke heldin. 
Een leesboek voor de jeugd. Uit het 
hoogduitsch door -j- . Gent , Gyselynck 
1842. 

b. Kort begryp der heilige geschie- 
denis. Uit het fransch door -f-* ^1^« 
z. jr. 120. B.B. 

D. V. A. [DoEDB VAN Amsweee.] 
£ine christlicke tragedia, diecoopman 
offte dat ordel geheeten. Daer jnne 
die hoeuetstucken offte grondtleeringeu 
van twee religiën , die Komische Papis- 
ti8che,vnde die Gereformeerde Euangeli- 
sche: niet wth party ige vemufft offte af- 
fectie , sonder na waerheit vnde getuich- 
nis der hylligen schrifft, Duitlick vnde 
klaer tegens ein ander worden voer 
oogen gestelt. Mit oock de ongelijcke 
wthganck vnde einden van beyde lee- 
ringen. Eertijdes in den latün gestelt , 
doer Tomam Naogeorgum : Nv aeuerst 
onder dese veelvoldige bittere strgdt- 143 D. V. A. D. V. K. saecken, secterien vnde schoeriDgen 
in der religion, wth der vemufft vnde 
grondt des pawestdoms meest entspro- 
ten, der eentfoldige waerheit togude, 
wth den latine in duitsche spraecke 
troulick overgesettet. Mit eine ange- 
henckte sluit reden, vnde corte erin- 
nemng offte vermannnge, tliorchrist- 
licken eenicheit vnde reformation, an 
de staten vnde gemene jngeseten der 
Vriesischeen Omlanden. Gestellet doer 
einen "wthge weken lieff hebber des Va- 
derlandes. (Onder de opdragt: -f ®^ 
de dagteekening. ) Bremen, Berendt 
Peterss. 1593. 12o. 

Herdrakt te Groeningen 1618. 12* eii te 
Amsterdam by de Wed. Jac. van £gmundz.jr. 

D. V. A. [Dirk van Altena, Pred. 
te Oestgeest.] 

Het tegenwoordigbe ende toecomende 
oordeel Godts, in dese benaendeende 
bedurven tyden . • . Door -|- • Leyden, 
gedruckt by Jos. van der Nave in 
de Sonnevelt-steech in de gekroonde 
Bybel, 1631. 

D. van S . . ., Mr. — [Mr. D. van 
Staveren.] 

a. Beschuldigende karakterschets 
van zekeren ^Noord-hollandschen Judas, 
b^genaamd Heintje den Draaier, voor- 
gesteld aan alle waarheidsvrienden door 
-(-. Amsterdam, 1814. 

6. Ironische troostzalf , of vervolgde 
karakterschets van zekeren Noord-Hol- 
landschen Judas, b^genaamd Heintje 
den Draaier, voorgesteld aan alle 
waarheids- vrienden door 4-. Gedrukt 
voor rekening van het Grenootschap 
Dichtluimige Waarheids-Zin, bij J. 
Belinfante te Amsterdam 1814. B. 

D. V. B. [Dirk van Baerdt , Griet- 
man te Stellingwerf.] 

Sondekraam ter bekeerde saligheyt. 
Door +. Steenwigck, 1622. 40. 

D. V. C. [Dirk Volkertsz Coorn- 

HERT.1 

a. Leydt-sterre tot wel gehebieden 
ende wel gehoorzamen. Door -}-• Ter 
Goude, Gasp. Toumay 1590. 

6. Treurspel van de kettersche we- relt, die metten lippen den God c 
hemels, maer metten herten ^t gel* 
des werelts God, dient ende eert. De 
+ . Aid. 1590. 

V. d. Marck 909. 

c. Eecht ghebruyck ende misbruT' 
van tydlicke have . . . Hierby is § 
voeght 't bedroch des werelts of 
loeye en leckere leven, in Lat. die 
beschreven van Pandulphus CoUer 
cius : van -{- beneffens den lofzan. 
van H goudt in Duytschen dicht § 
stelt. t'Amst. 1610. — Aid. 1620. 4 

Vertaling van De rernm vsv et abviv, a^ 
tore Beruardo [Gerbrando] F?rnero Thrjt 
Antv. 1575. 4^. (Zie Catal. der Leeaw. bi 
bl. 146. 

Latere nitgavan der vertaling hebben c 
naam van C. volait; vroegere, zooals Leyd 
by C. Plantijn 1586 en Leiden 1605 verse] 
nen naamloos. 

D. V. d. W. S. [van dbb Wa 
Spruyt.] 

Het groote geheim der tafelbewegi 
door de vorming eener keten v 
menschenhanden. Naar de 2e Hoc 
duitsche uitgave vertaald door • 
Utrecht, 1853. Ui 

« 

D. V. H. Bechtsgeleerde. [v 
Hoogstraten.] 

Engelands staats-veranderingen v 
toond in het leven van Jacobus 
ondermengd met de levens van £a 
I en Karel II • . . Door -f" • ^^ 
1690. 40. 

D. V. K. [DiBK Volkertsz Cooi 

HERT.] 

De medic^ne der sielen, voor • 
ghesonde, ende crancke in des do 
noodt, ende allen menschen seer p 
fitelück ende nootsakelyc, door • 
Noch een christeiycke vermanin{ 
hoe een mensch hem hebben sal 
van Godt beproeft wort. [Achteraai 
Gedruct by mi Claes van Oldenbo] 
[te Emden?] int jaer ons Hee: 
1536. 120. 

In bet jaartal scbuilt cene font. Moet 
ook 1586 z\jn? 

D. V. K. [van Ketwich.] 

Iets over de haven in de Koord2 145 D. V. N. 1). Z. 146 Door +• Amsterdam, J. H. Schel- 
tema. 1862. 

D. V. N. [van Nispen?] 

Den verkeerden Pamassus, of de 
gehoonde k la mode, gebrilde -werelt, 
hemelvaert der waerheyt, ende ge- 
spolieerde poëet. Door -f. Gedruckt by 
Ilïomns Knapen, in de brilleslypery 
Ao. 1664. 120. 

D. V. S. [SiMON DB VeIBS.] 

De bedrogen liefde of de slavin , in 
mevrons ledikant. Klngtspel door -f* 
liooit voor desen gedmkt. t' Deventer, 
by Gerrit Steinfort, boekverkoper, 
-woont in de Lange Bissobop-straet , 
1739. 120. 

V. d. Mwck 1391. 

D. V. 8. [van Schbeevbn.] 
De Hanenborg. (In den „Overy ss. al- 
manak V. oudheden en lett.'' v. 1848.) 

D. W. [DiBK Wessels , Schoolmees- 
ter te Franeker.] 

a. Yry moedige aanmerkingen van 
-|- aan den heer V. D. H. 1775. 

De schryver maakte zich bekeud door op de 
Terklariug tbd Daniel Bonifacius van der Haar 
in de Leeuwarder Courant , dat men vooral hem 
niet voor V. D. 11. moest aanzien, te ant- 
wocn^den : «dat deze advertentie niet noodig was 
geweett» omdat zeker niemand np den heer 
Tan der naar had gedacht, als blijkende uit 
het boekje genoegzaam, dut deze naumerkingen 
gcrigt waren aan een man van verstand." (Zie 
Tydeman, over de Staatspartijen in de Ned. 
Bep. bl. 130.) 

d. Historisch verhaal wegens het 
gebeurde met de steden Hattem en 
Elbnrg in den jaare 1786. of gedenk- 
boek voor de Provincie Gelderland. 
Waarin de heillooze gevolgen van bet 
schadeiyk en onwettig Regeerings- 
reglement van H jaar 1750 uit de 
merkwaardigste bijzonderheden onlangs 
in die Provincie voorgevallen, alsmede 
de aanleidende oorzaaken tot de vyand- 
l^ke aanval tegen de genoemde steden, 
en de omstandigheden by het inneemen 
en plunderen derzelve, naar waarheid 
verhaald worden. Door D. W. * * * 
Alles gestaafd met de origineele reso- 
Intien , advisen , protesten , memorien , missives , publicatien , en andere staats- 
stukken daartoe betrekkelijk. Te 
Campen, by J. A. de Chalmot, en 
de Erven Valckenier. 1786 — 87. 4 stn. 

Of 6 van denzelfden schryver is als a is 
niet zeker. Het voorberigt is uit Zwolle gedag- 
teekend. 

D. W. [Darie Wetan = Joh. C. 
Zimmebmann.] 

In „de Gids" van 1851 en 1853. 

Dwaas van beroep. [S. F. W. 

EOOBDA VAN EySINGA.] 

Artikelen in godgel. en spiritistische 
tijdschriften. H. E. B, 

D'werck gheeft ghetuyghe. 
[Zinspr. van I. de la Uvè.] 

Dwingt u selven. [Zinspr. van 

J. DüINGLO.] 

D. W. S. [Stoopendaal.] 

a. Het alliantie feest op het dorp. 
Eluchtspel met zang in één bedrijf.. 
Door 4-. Amst. 1797. 

ö. De Groninger helden of de man- 
hafte geestverdr^vers. Eene satirische 
romance uit de 16de eeuw. Door -}-• 
Amst. 1801. 

Dijk, J. aan den — [R. Ben- 

NINK JaNSSONIÜS.] 

Gedichten in „Vergeet mij niet." 

Volgens H. K. B. waren deze van 6. I). 
Stkrinoa Kuyp£B. 

Dijn selven kent. [Zinspr. van 
M. D. VAN DER Noen.] 

D. Z. [Daniel Zwicker.] 

a, Vereenigh-schrift der christenen, 
ofte de voomaemste stellingen der dis- 
putatie Mini Celsi van Sene, hoe verre 
het yemant geoorlooft is in het be- 
dwingen der ketters te procedeeren . . 
Door -f. Amst. 1661. 4P. 

b. De noch staende en triumpherende 
sichtbare kercke Christi tegens de 
poorten d**r hellen . . . Door -f . Amst. 
1660. — Haarlem, 1667. 4^. 

Cnt. d. Doopg. Bibl. te Amst. II. 39. ■w>AAAAAAAA^VVw>«''<— 10 147 148 E E. Eberhard. E. [Mr. A. Tinne.] 

Tn „de Ouwerwetscne Ned. Patriot." 

E. 

Zie op De PbiUnthrope onder de Naaml. 
getchr. 

E. [Alexandbb Elbebts, Godsdienst- 
onderwyzer te Deventer.] 

a. Beknopt dagverhaal van het ge- 
beurde te Deventer, gedurende het 
' beleg in 1813 en 1814. (Met voor- 
berigt get. -{-•) Te Deventer, bg J. 
W. Eobyns. 1814. 

5. Hulde der vriendschap aan de 
nagedachtenis van den hooggel. en hoog 
eerw. heer Comelis Fransen van Eek. . 
op het onverwachtst overleden den 
elfden van Lentemaand 1830 . . . (Met 
voorrede get.: -j-.) Te Deventer, big 
A. J. van der Sigtenhorst, 1830. 

E . . . [P. GÉNARD.] 

Iets over de school van Shakspeare 
in H algemeen en James Shirley haren 
besten leerling in 't byzonder (naar 
het Engelsch) door -f . (In: „het Tael- 
verbond.") B.B. 

E. [Dr. A. H. A. Ekkfr, Sector 
te Kampen.] 

a. Volkslied. 1 April 1872. W^ze: 
Die Wacht am Hhein I Ten voordeele 
van de kas der Zwolsche feestcom- 
missie. Gedrukt by de Erven J. J. 
Tgl te Zwolle. 1872. 

b. Stukken in de n^Toy. Overyss. 
Courant." 

E. [Mr. L. E. Ljentino, Lid v. d. 
Tweede Kamer.] 

In „de Tydspiegel" en andere tyd- 
schriften. 

E. A. 

Zie op De Philantbrope onder de Naaml. 
gcschr. E. A. P. [Een Amsterdamsch Pre- 
dikant == ïsAAG Prins.] 
Artikelen in „de Navorscher." 

E. A. V. G. [Ernbstine A. van 

GOGH.] 

Bloemen overgeplant uit den vreemde. 
Door -f. 1852. 

E. A. V. V. [van Vloten] 
Bedrage tot de kennis der Nederl. 

Oost-Indische bezittingen. Door A. D. 

de Jancigny. Uit het fransch vertaald 

door -(- te Maastricht, ^s Hertogen- 

bosch, Gebr. Muller 1849. 

Catal. lud. Gen. te 's Hage bl. 86. 

E. B. [Boot.] 

Verclaringe van Simon Pallory van 
Richelieu, hier te voren prior ende 
provinciael der oorden van den H. 
Cruyce, volgende de betooninge, die 
hy gedaen heeft in de ghereform. 
kercke van Caen, den 11 Meert 1601. 
In het nederd. overgesettet door +. 
Leyden , Jan Claesz. van Dorp, 1601. 
12°. 

E. B. [Eusebius Belga = Prof.H. 
W. Tyueman te Leiden.] 
Artikelen in „de Navorscher." 

Eberhard. [J. K. de Eeqt.] 
a. Gedachten na de teregtstelling 

van eenen ter dood veroordeelde. Door 

-}-. Midd. 1850. 
è. Armen. Een woord voor ryken. 

Drie schetsen door -f. Aid. 1851. 

c. Herinnering aan den WelEerw. 
heer J. P. Hasebroek, bg Z. Eerw. 
vertrek uit de gemeente Middelburg. 
Door +. Midd. 1851. 

d. De hooge waardy van het gezigt. 
Door -f. Midd. 1852. 

e. Uit het leven, voor het leven. 
Schetsen door -f- Leiden, A. W. Syt- 149 E: B: W: W: Edelman. 150 hott %. jr. [1855.] — AlcL 1860. — 
Bott. 1862. 

/. Tartnffe. Een blik op den schouw- 
bar^ en het ger^tshof te Zwolle. 
Door -f. Zwolle, 1863. 

y. Geen kermis? toch kermis! Een 
woord voor het volk door 4-. Amst. 
1866. 

Jk. Een blik op Bodegraven en zijn 
ramp door -f. Leyden, C. Kooüker, 
1870. 

t. De zoon van den metselaar. Een 
verhaal voor jongens en meisjes , door 
-f. Bodegraven, J. van Eossnm Dz. 
1871. 

ĥ Blikken in huis en op straat. 
Schetsen nit het dagelnksch leven door 
-♦-• Parmerende, L. (j. Post. 1873. 

E: B: W: W: 

ICatrozen-liedjes door -j-, N®. I — IV. 
*• pi. en jr. 

* Meermaals hebben baatzoehtige boekver- 

^popen achriften op mynen naam gedebiteerd, 

^^o xy sel?en wiaten dat niet vaa my warea — 

of konden zyn: men heeft Matrozen-Lïedjet 

'^'^S^Seven, met de Hten E: B: W: W: 

y a r door men dan wilde te ventaaa geeTeo, 

£i-izabeth Bkkeer, Wed. Wolff; hoewel 

P^^^ leer leker witt, dat ik die nooit gezien 

'^^** enx. (Voorrede voor den 2en druk van haar 

«•difOit «Walcheren" 1784.) 

'^][&(i9ir è^mQa ^m^n. [Zinspr. 

^'^ïi Thbod. Schbeyeuus.] 

2i« iga loffen voor Ampzing*a Beschr. ▼. 

.^^Bïolecticns. [Dionysius van de 

^Eïenige bespiegelingen der Eanti- 
^^5^ache wgsbf^eerte. Door -f . 'sürav. ïï. C. P. [Egidius Candidus Pastor = 

"^^^OIDIÜS DE WrTTE.] 

^ ^^ geheele Heilige Schriftnnr, be- 
^^la«n& aUe de boeken dewelke in*t 
^Slf^^meyn Concilie van Trenten voor' 
^^^onjke z^n goedtgekenrdt. Xienwe ï 
^^^rzettinge in de Xederlandsohe tael j 
^^t korte verklaringen op de dnystere 
5*^eiBen. rUtrecht b^ Theodorus van ' 
^^ïx Eynde 1717. 

• ^ndcr de voonede feeit men: «Voor Apprr>- 
^^^tïé" de hcriaacrlBg dat de Bybd geen appro- batie noodig heeft en het venoek om de ge- 
breken der vertaling te verMhoonen ea to 
helpen verbeteren, door E. C. P. Opstelder 
van deze vertaling. B.J. 

Enatent ant evolent. [Zinspr. 
van D'Eynatten.] 

E. D. [Geraed Brandt de Jonge.] 
In: „Verscheyde Ned. gedichten." 

Zie Penon, Bijdr. tot de gesch. dor Ned. 
lett. I. 48. 

E. D. [Dëgerickx.] 

De maend van Maria, of vervolg 
van lezingen over do mysteriën van 
de allerheyligste maagd. Door den 
Eerw. P. Lalomia. Naar het fransch 
vertaeld door +• Tweede uytgaef. 
Gent, 1842. 

Vanderhaeghrn , V. 835. 
Ed. C. rCAMPENS.] 

Eenige lessen over praktische vee- 
artseny, door een veeartsenyknndige. 
Ie stnk. Gent, Hoste, 1851. 12". B.B. 

E. d. C. V. J. [de Cleecq van Jever.] 
Ongelnk gevecht, of de gestrafte 
laster. Éiyspel getrokken nit de na- 
gelaten tooneel-poëzy van . . . Hans 
Pmllekramer tot Beoselaershorst . . . 
door -f*' 2. pi. 1766. 

V. d. ^larck 496. 

E. D. D. [de Decker?] 

Geometrie ofte meet-cnnst, inhou- 
dende het nootsakelyk gebmyck, dien- 
stig tot de fortificatie. Beschreven 
door Samnel Marolois, verbetert door 
A. Girard. Uit het fhmsch overgeset 
door +. Amsterdam, Jan Jansz. 1629. 
— Aid. 1638. fol. 

Edelick bewaerd de redene. 
[Zinspr. van Eduabd de Dexb.] 

Edelman ende oprecht Lief- 
hebber syns Yaderlants ende 
der ghemeyi\pn Buste, Een — 
'Waarschijnlijk Putlips vak Harnix 
Heer van S. Aldegonde.] 

Een goedt advys op H stuck van 
de vrede ende oorloghe in dese Neder- 
landen. By -j-. z. pi. en jr. [Antwer- 
pen? 15>i4.] 4^ 

Bibl ▼. puafl. 284. Vertalinz Tao bet UU- 
eonn (ald. 2SS.) 151 Edelmaa. £. E, 152 Edelman, Eenen dnytscfaen' 
— , Liefhebber des TaderUndts. 
(Philips tan Mabnix Heer van 8t. 
Aldegonde.] 

Ernfltigbe Tennoninghe van den 
fitandt ende gelegenheyt ende van de 
middelen haerder beboiideniH§e ende 
welvaren. Door -|-, z. pi. en jr. [Ant- 
werpen, 1583.] 4". 

Oariproiikelyk in het IslyD uilgegeren. Zio 
Itibl. V. pamll. E?U. £r is ook teat frontche 
vertaling. Vgl. Lncroil en v. Moenen, bl. 9é. 

£. D. G. Z. [Jacob tan Duk te 

Yl aardingen.] 
YlaardingB zangrertchil door +, 
V. i. A>. — Zie ook bl. X der ïoorrede 

Toor dl. S lyon NageUlea Bclirirteu. 

E. D. P. [Een Dordreohtsoh Predi- 
kant = P. Beooweb Bz] 

Brief van -(- aan zyn zoon over 
het Biddagewerk bij Uervonnde be- 
laden. Amst. 1782. Aa. 

E. D. F. [Een D . . . Predikant = 

. , . RoaSTEBK.] 

a. Bedenkingen over de verzoening 
en de middelen ter verkrijging van 
den geestelyken smaak, aan J. E. Voet 
voorgesteld in eenige brieven, door 
+. uitgegeven door Joh. Habbema. 
Eotterdam, 1776. T. 

i. Aanmerkingen over deschetavan 
Joh. Petech van het geachil tnaschen 
zgn WEd. en ■\- , zijnde een nenhang- 
sel der brievBn van -f aen J. E. 
Voet. Waar in gewigtige leeretnkken 
der Geref. kerk tegen de misvattingen 
en ongegronde redenee ringen van 
Petach worden verdedigd, door +. 
Uitgeg. door Joh. Habbema. Amster- 
dam, 1779. 

E. d. V. [Ellert de Veek.] 
Het tweede deel van de HolJantsche 
en Scelantscbe chrony'cke ; byeenverga- 
dert door +. Amst. 1591. — Dorde. 
15D5. fol. 
Ia het 2e dl. der Diviiie-Kronjk. 

Edward V. E. V. , Gr. — [Eduaed 
TAN Eten, Arcbivarie te Leuven.] 
Levensberigt van llr. Johan Libens, Diestenaer, religienx van het orde 
van den H. Angnstinns en Professor 
by de faculteit der godsgeleerdheyd 
len de hoogeschool van LeoTon. Door 
-|-.Diest,Havermana,1845. 12°. B.B. 

Edijk, Max van — [Dr. J. T. 
Cattib , Leeraar a. d. H. B. te Arnhem.] 

a. Blikken in het leven der natnnr. 
In „de TijdspiegeL") 

6. Gemeenzame brieven van een 
vriend der natnnr. Door -|— Arnbem, 
P. Gouda Quint. 1878. 

E. E. [Denkelgk Emilins Ëlmeguidi 
^ M. VAN DE Mekwede Heer van 
Clootiïijck.] 

Leytsman der hovelingen . . . Hoe 
een hovelinck leeft, en leven moet. 
Door A. de Gnevara. Uit het Spaensch 
door -f. Amst. 1652. 12\ 

E. E. [ISAAC Prins, kter Predikant 
te Amsterdam.] 

Sterkaprekende proef van de bewa- 

nde kracht der koepokatof-inenting 
tegen alle besmetting der kinderziekte. 
(In „Hedend. Vaderl. Bibliotheek" 
1805.) 

l.eventber. v. Letterkunde, ISTS.bl. ITT. 

E. E. (Een Evangeliedienaar = 
B, J. Adriani, Pred. te Botterdam.] 

a. Stille uren. Liederen en overden- 
kingen op den weg des Igdens. Door 
+ . Haarl. 1855. 

Met niam herdrukt 1964. 

6. Op weg naar huis. Iets voor be- 
kende en onbekende reïegenooten. Door 
+ . Utrecht, C. Bielevelt. 1858. — 
2e dr. ald. 1860. 

c. Onze Protestantsche feestdagen. 
Door + . Botterdam , Hoog en Tnni- 
t^, 1860. 6 stukjes. 

d. Zondagavonds tonden. Door -f. 
Utr. 1860. 

Herdrukt met uieiiwen tilcl , wwtrop de naam 
des scliryren. 

e. De welbesteede stuivers of de 
bybels der arme negers. Door -f-. 
Amst. 1862. 

f. De blinde en de soldaat. Vry 
naar bet fransch, door -j-, Amst. 1862. 153 E. E. Een die vtm» 154 E. E., Mr. — [Mr. J. J. de Bo- 
TAN Bkeügel.] 

d(. Aanmerkingen op liet verslag 
vaa den raad der tijdelgke ministers 
ain 2L H. den Koning, van 16 Kov. 
1848. Door +. 'sGhrav. 1849. 

&• De grondwetsherziening en ons 
belflkstingstelsel. Aanmerkingen op een 
alda.0 getiteld betoog, voorkomende in 
de Ghds van Sept. 1848. Door +• 
'aS-rav. 1849. 

e. Over het te kort van vgftien 
miUioen en de beraamde middelen tot 
dekking van hetzelve .... Door -f . 
'sGS-x^v. 1849. 

<^. Over het ontwerp van wet op 
hef iregt van snccessie en van over- 
gang- I^' +• Ngmegen, by H. C. 
A. Thieme J.Fji. 1857. ÜU^. deel o?er aekere drie gesekriftea** , wordt te 
keDoen gegeveo, dat de sehryTer Nic. Holtius 
loiide xyn, «die ia Terscheidene getehriften 
reeds getoont heeft op de Leeden t aa deese Socië- 
teit te gelykea als twee droppelen water op elk- 
anderen.» 

Waarsehijoiyk was hy niet afleen, maar met 
Al. CoHRtK, de tchryver. Vgl. Ypey en I)er- 
Diont, III. n^ 678. 

Zie ook op Leden v. d. o. C. toe. 

Een der leden van het ge- 
nootschap Kunst wordt door 
arbeid verkregen. [Luceetia. 
WiLU. VAN MebkenJ 

Het feestvierend Leyden. Eenwspcl 
by geleg. des 200 jarigen gedenkdags 
van het ontzet. Door -}-. Leid. 1774. B elhart, Th. — [Is. Vosburg.] 
^Se^ige aanmerkingen over den Hemel 
OD «jurde van Fr. van Leenhof, door 
^mst 1706. 

^^^tenboigh p. 126. i «n clerck moet leeren. 
[Zin^r. van Zegeb de Cleeck.] en der Fontenisten. [P. de 

I^e wederkomste van La Pe}Ton8c, 
^^ <le zegepraal der dengd, tooneel- 
■P^l in vier bedrgven, door -}-.Gent, 

^«nderliaeghen» IV. 222. en der leden van de oude 
^^1 vinistische Sociëteit. [Nic. 

-Aanspraak aan D^. Antonins van 
^^^ Os, pred te Zwolle, ontworpen 
dooir +, om Zgn WelEcrw. te dienen 
^^^ aanleidinge tot een ernstig onder- 
'^^^^ over zynen weg en leere die 
^^^ Godt en de waarheid afwijkt: 
^^ in dmk uitgegeven ter ooderrig- 
tm^^ der geheele XederlandKhe kerk, 
^^^ns het gevaar der hervormde 

i^Te in deze dagen. Te Amirterdam 

^ Nicolaas Bijl, 175.3. 4^ 

^ U. 6 van den «Brief van eea Vriend a»» 
ee« niend Terratt dea idhrüTcn vü^mti. wr- Een der Pleiaden. 

Klaasje Zevenster is niet dood; 
snpplement op een groot werk, door 
-|-. Dordr. 1867. 

Dr. W. K. V&DEB, Pred. te Dordrecht, 
weid Toor den schrijver hienran gehouden (Na- 
Toneher XVII. 182), doch heeft (ald. bl. 201) 
openlijk verklaard: 1^ dat hy de tchryver niet 
waa; 2^ dat de achryver hem geheel onbekend 
eu het boek zelf hem tlechts by name bekend wat. 

Een der schrijvers van den 
Xekroloog. IJ. B. D. Wibmee.] 

Geestelgke droom: iets voor ware 
christenen. Door -f* '^^ Amsterdam, 
by H. Moolengzer, 1818. 

Saotyn Klnjt in Ned. SpecUtor 187^, bl. 1 16. 

Een der vertalers van den 
Jongen Richelien. [Mr. Ham* 
Ipebcszoon Wisblius.] 

De hu welüks-ont werpen, of de twee 
militairen. Bujspel . . naar het Frans^rhe 
van Alex. Dnval, door -{-. Amst. 18^)1. 

Limburg Broawcr, Leren v. W. bl. 187. 

Een dencht van den noot. 
[Zinspr. van Jan van i>Kft N^x/r.] 

Een die van PryseLick ende 
vAX stiChtelJck VerMaecken 
liefhebber is. [IYteus VukWiinHf 
Pred. te ii/>ttenlam j 

Ken naefïkte vert/>';ninge van de 
gelegentheyt der t/x/neelujielen , xijnde 
<i:n safiien'Si;nu9f;ke ovir 'leselvetus- 
wben This^^fhïluM en PbiMemoi, sam^n 155 Een doet mg hopen. Een of geen. gesteldt DOOR -f. Rotterdam, R. 
van Doesburgh, 1681. 4®. 

Cat. ▼. Letterk. JII. 158. 

Een doet m^ hopen. [Zinspr. 

van E. DOMSELAEB.] 

Eendragtsminnaar, Eenen — 
[W. E. DE PebponcheedeSedlnitzky.] 

Brief van -f ^° z^nen vriend. 
Utrecht, 1779. Aa. 

Eenen der Commisen in de 
vlo te. [Jac. l'Heemite de Jonge.] 

Breeder verhaeJ ende klare beschr^- 
vinge van tghene den Admirael Cor- 
nelis Matelief de Jonge in de Oost- 
Indien . . . wedervaren is . . . Overghe- 
schreven by +. Rott. 1608. 4<>. 

Tiele, Mémoire bibliogr. sur les joarnaax 
dei navigatenrs, p. 211. 

Eenen der lidmaaten derre- 
denryke van St. Winoks-ber- 
gen. [Beuno Zweeets.] 

Tancredo. Treurspel in rijm, ver- 
taald door -f. Gent, 1785. 

£r bestaan ook uitgaven: Amst. 1763. — 
Aid. 1778. 2e dr. — v. d. Marck 1417. 

Een en genoeg. [Zinspr. van D. 
y. HoEENBEECK, Schryfmeester der 
latijnsche school te Haarlem.] 

Zie zijn lofdicht Toor Ampzing's Beschr. ▼* 
Haerlem. 

Eenen zgner leerlingen. [R. 

A. SOETBBOOD PlCCABDT.1 

Herinnering aan J. Heringa, Ez. 
Door +. Utr. 1840. 

Eene zaak bestaat in het 
doen en nitvoeren. [Zinspr. van 

SUITB. PUBMEBENT.] 

Een gheeft leven. [Zinspr. van 
J. Andbiesz.] 

Een goed geweten en een 
goed oogmerk is een gewisse 
troost. [Zinspr. van Joost Buek.J 

Een harer leeraren. [D. M. 
Kaakebeen.] 
Leerrede over Joh. XVI.. 51 met eene voorafispraak aan de Nede: 
vormden te Amsterdam , door -f • 
1833. 

Een harer werkende '. 
[J. Bboekhopf Bz.] 

De schnldbekentenis of d 
ventasch van kapitein van I 
Tooneelspel in vyf bedreven 
voorspel. HTry gevolgd nat 
Fransch.) Opgedragen aan de 
r^kkamer „Orion" te Wormerve 
•|-. Zaandam, J. He^nis Tsz 

Een hooft alleen. [Zins] 
W. D. Hooft.] 

Een ick meer. [Zinspr. 
Robbebtz.] 

Een in ^t gedacht. [Zins 

D. COLBVELDT.J 

Een in ^thart. [Zinspr. 

J. COLEVELT.] 

In: „Nien-jaar-lieden wtghc 
by de Ned. academie" 1618 — 

Een is best. [Zinspr. van 
DE Jonge.] 

Een is noodigh. [Zinsp 
Kabel van Mandeb.] 

Gedichten in: „Den nienwer 
terden Lnsthof" enz. 1607. 

Een is noodigh. [Zinsp 

Ij. C Ij. M . . • .J 

Een is H alleen. [Zinsp 
Jan Willemsz. van Haarlem] 

Een referein in : „De Witte 
ren. . . 5 Jnny 1648." (Bibl. v. 
3322.) 

Een loopt altyt. [Zin 

ElIAS WiLLEMS] 

Een of geen. [Zinspr. v 

NOOTMANS.] 
Zie op P. N, 

Een of geen. [Zinspr. van 
Eebkwvck.] o in 't cyfer. Effen de kleinzoon. 158 't cijfer. [Zinspr. van 
5ETSZ LE Canü.] 

he rommel-pot Jerem. I. 
(Get. +.) z, pi. en jr. ^eltet al. [Zinspr. van 

JiEBEN.] 

betaalt het al. 

[ETER VAN DEN BrOECKE.] 

!>^amperts dankbare 
[De. T. T. Kroon.1 

gsel der Amsterd. Cou- 
Aug. 1877. 

V. Letterkunde, 1877, bl. 230. 

irien. [Zinspr. van C. syn Excel len ties 

H. COYET. 

^erhael of beschryving 
e y gedaan onder de snite 
Koenraed van Klenck, 
abassadenr van ... de 
^1 . . . Beschreven door 
7. 4^ al. [21inspr. van J. D. al. [Zinspr. vanJ. Ve- all. [Zinspr. van G. •] gemoet is *t beste • 
van W. ZuutEBs.' 

s naeme noch on- 
Mixis Stoke.] 
i riim-kroD vk , inhon- 
hiedeciseen der Graven 
tot het jaer Wjó. Door 
jaren bes<:hreven . . . t' 

z^B mcC Buz. 

n geit. Tliuspr. van Eer den Koning. [Zinspr. van 
J. VAN Hoorn.] 

Eeriyk en opregt. [Zinspr. van 
Arn. Moonbn.] 

Eerman. [Jeronimo de Vries.] 
In „de Arke Noachs." 

Eer 't best. [Zinspr. v. J. Crabbe 
de Jonge.] 

Eert Christus Yendel. [Zinspr. 
van Joost de Vendelen.] 
Zie op J. D. V. 

Eer voor goet. [Zinspr. van D. 
A. Heemste.] 

Eer voor gont. [Zinspr. van 
Joris Klaerbout.] 

E: F: i. e. Evertit Falsnm. 
[Denkelijk Everhard Valk , Med. Dr. 
te Kampen.] 

Histories verhaal, van het geen 
te Campen in den jare 1740 en 1741 
is voorgevallen tnsschen Haad en 
Meente, vervat in twee brieven van 
een Gemeensman van die stad aan 
een goed vrind in Holland geschre- 
ven , en door deselve' vrind met twee 
brieven beantwoord, vol van staat* 
kundige en historische aanmerkingen, 
noodzakelyk voor alle ware liefheb- 
bers van vryheid om te weten, alu 
behelzende een beschryvinge van de 
fundamentele regering van dit lanfl^ 
en dat de souveraniteit by 't volk 
resideerd, schoon se door eenige wei- 
nige word gerepraenenteerd. liaudator 
ab his culpatur ab illLi. Tweede druk. 
Te Grolle, by Jasper Jochem« Keer^ 
weer, 1743. A\ 

Onder de' c^pdr^t ; ^. -. Ut Vdk u\( d« 
tebr^ver noet zya fM dJt Ur ti^tttst incrét4i' 
gi&a^ mUfftp^ftu aiak, blijkt m, L da«ruit, d«t 
<«a Modtr UxwtitHflk d« ie^f>^«M kkrt/^ fc'M 
heVUra, iMt Joh, Anit. hAffttMAK Ut l/jdm 
fjrJk hH V«rfcMl énkU U vffitÈMk, - 
Zk QfJk ^ h, y. M, U, tu t, ï. l. Ik 

Effen de kleinzoon, JiiMifii» 
.Sincerus vao — [Mr. Ja/;. Hcmei/' 

TEJfA. 

Htakkim ia ^ Hj^^l/' 159 Effendi. E. H. J. 1&« Effendi Jilebim Bachi, Amu- 
rath — [Dr. Pieter tas Wof.ksel.] 

a. De Lantaarn voor 1702 door-{-> 
Amsterdam, 1792. 24». 

i. Do tweede Lantaarn voor 1796, 
door +. Aid. 179G. 240. 

c. De derde Lantaam voor 1796, 
door +. Aid. 1798. 24". 

d. De vierde Lantaarn voor 1800, 
door + . Aid. 1800. 24". 

Jurpmg; ISOl veraclieea met den Dwmdet 

E fonte aincero. [ZinRpr. van 
Eduabd Feitama.] Aa. 

E. F. Z. D. [Denkel^k EvsRnARD 
Valk, Med. Dr. te Kampen.] 

Verbandelinge over het Kegt van 
Seolneie, nevens een verhaal watdaai 
omtrent in 't jaar 1728 te Campen 
is voorgevallen. Waar in middag-klaar 
word aangetoond dat de elad geen treffelycke overwinningen tunnen ^^ 
jaren . , . verkregen . . . (Aan het lic 
get. -j-.} 'sGrav. 1641. 4». 
UJbl. t. pstnÜ. 2700. 

E. H. E. [EnRE.vFEL8 Ued. Cand. J 

Ter nagedachtenis van onzen g^" 

liefden vriend B. C. van Din[»- 

Leyden bij Herdingh en Zoon, 181^ — 

l}«eli door A. Boinuin, nktntaailao*! dwl ^ 

E. H. 3. [Fs. Adk. van deb Kuif ^ 
Doopsg. Prcd. te Leiden.] 

a. Antwoord van een koopman t^ 
Ameterdam aan een beer uit Twenth^ 
Dp deszelfs Tweeden brief ovei i^ 
Drostendienaten in Oreraieel, (Gtet. -f*' 
Qedagt. 11 Febr. 1779.) ^n te be- 
komen . . , (enz.) 

Hchnort tut dfl -Slukkeu oiir d« DrMin — 
lieiiatcn in Or. Mceit aitgtg. bd bgcn m — 
EiiiDcId door Vt. Ad. T*aderKEDip. TeLejii^v 
bij li. Hcrdingh 17B5." 

'. Aenspraek aen Zyne Doorl. Hoof wet heeft, nog ooit gehad heeft, die j,^^ ^yillem V, Neerlands dierbaard 
enige Vreendelmgen. buiten, of bin- ErfBlodhouder , zj-nde een vervolg op- ehngen, 
nen de zeven vereenigde Frovincicn 
geboren, buiten Hegcring siuit. Tei 
gelegenheid van bet onwettig keeren 
van den Heer Lucas Bols, in 't jaar 
1728, als een Deductie opgesteld doot 
fi. V. R. , en by een verzameld dooi 
L. B. S. [Lucas Bols?] En met aan- 
tekeningen vcrrykt door -{-.TeGrotle, 
by Jocbem Jaspers Keerweer, 1743. 4". 
Zin op El ¥: na op £. V. ». 1). 

E. Gr. [Een Geloovige = Mr. C. 
J. vas Hrusuen Jx.] 

Brief aan een vriend over do studie 
der christeiyke antHropologie. Door -f < 
Utrecht, 1838. 

E. G. 

Zis op De PhiliathropeouderdcNuiinl. 

Eggermond, J. — [J.vx Sciiui- 
lEMAKEB te Fnrmerend.] 
Artikelen in de „Farmer. Conrant." 

E. G. I. S. Zie op P. H. G. 

E. H. [Hesckm&ks.] 
Thcatram victoriae , ofte het thooneel 
der zec-alagen, uytbeeldende alle de 't vers ngter den Tweeden briefoTi 

de Drosten dien aten in Overyssel dooiT"'" 

+ . Amat. (1779.) 

e. Lierzang aan de Keeren F. J.J. 
Eyeinga, S. H. Koorda van Eyainga, 
H. Bnma, F, B. Aebinga van Hnmii- — 
da , It. L. van Andringa de Kempenaer, -^ 
J. Wieringn , C. L. van Beyma, pro- — 
testerende leden in den Baad vu -^ 
Friesland , tegen de resoL van 1 Sep t . 
1779. over do onbepaalde Convooijeiii^ai 
. . . door +. Leid. 1780. 

\}e uitijcTct L. llerdin^, KErdwEgentdcB]^^^ 
Lienang ia wiie boele gnbgen. V»n der Jttm lL. » 
nuuklc iicli toeu upciilyk oli Khrtlvcr betMd ^ 
waarvan ccue criniiuelE proccdsra hst g>nl]^^3 
vu, welke Erhtcr tcD lijucii gnnite kflÏEp. !iiib^^4 
vlugicbrift: IletuhiiiddükgednigdooT Mr.Pi^ — 
tEr Markua ula IIüofJoDicicrdertlad Lejdta.— . 

ttgcni F. A. van den Kemp . . .ea L. H^^- 

diug ... iii een briel Tnn een Trind ui i^:» 
Tricnd, door Juitui de BegL. *■ Hige, IIS^V- 
bl. U e. V. 

d. Acnmerkingen over de Verkla- 
ring der Unie van Utrecht, doordes 
wel-edelen heere en meester Fiet^Z 
Panlns, in drie brieven oen een he^' 
van regeering geachreven door -I — ' 
Zgn te bekomen . . . (enz.) 

Dezedrie brieveii<rerdeiiwe1dn geTalgddol' ' 
niet aauulootc: Te LejdeD bg IhEIifdinsb, \1* ' ' 161 Jc4« JbL. J* • • • 6« Elders mst. 162 E. H. J. . . . e geb. van L. [Fe. 
Adb. vak beb Kemp?] 

Lierzang aen de Batavieren, by ge- 
leg. der gemaekte schikkingen tusschen 
den Koning van Engeland en onzen 

Staet . . •' (6et -]-. Gedagt. A m 

3 Jan. 1779.) Leyden, 1779. E i b e s i n s. [E. J. B. Schonck , 
Bector te Kömegen.] 

De vermakelyke Slaa-tointjes. Ad 
fidem veterum membranamm sednlo 
casti^ti cnris Eibesii. Trajecti ad 
Bkenum, apnd J. C. tenBoscn, 1775. 

Geestige spotternij op het werk Taa den 
Hoamschen Pneceptor Joannes Fortman, ge- 
Htetd : »Dichtlie?ende Mengelingen, verxeld van 
^lU- en Dichtkundige Aanmerkingen. Hoorn, 
1772.'* De aanteekeningen dienden tot ophel- 
dering der Teronderde door den schryTer gebe- 
lgde iRToorden. De Shia-tain^'ei z(jn een werk 
'^ den imaak van het firansche «^Chef-d'oeuvre 
dun inconna." 

E ikenborst, L. van — [Johan 

D© verborgenheden van Amsterdam. 
Pw>X' ^-. Te Amsterdam, bü S. H. 
Spr^e© , 1844. 4 dln. Jï. J.'P. [POTGIETEE.] 

Strokken in „de Gids." 

E irenophilns, Enbalns — 

^oispronck vande swarigheden, ende 
^^^^filagh tot reddinghe in de kerc- 
kcn yau Hollandt. Door -f. Amst. 
161 T, 40. ^ 

l'^ter opgenomen in zfjne 'OpuBcnla.*' 

ïi* L. C. [Prof. H. J. A. M. Schaep- 
^i?*, Bector van het Seminarie te 
«98enburg.] 

A^kelen in „de Wachter." 

. i^olgena mededeelinic van den schryver heh- 
7^ de letten meer dan ééut beteckenis, doch 
S^ te o. a. ontleend aan zijne moeder (la 
^HeUe.) 

■Blek heeft geern syn oogh- 
^it, maar die verwint het al 
g^^it* [Zinspr. van A>77a van dee 

ïilck heeft syn deel. [Zinspr. 
^ï^ JossPH Lamoelet.] Elck heeft syn tyd. [Zinspr. 
van E. G. B. . . .] 

Bibl. V. pamfl. 1608. 

Elck heeft zyn krnys. [Zinspr. 
van C. VAN dee Ceuyssen.] 

Elck Hoor-naer 't Goede. 
[Zinspr. van Chaeles Hooenaek.] 

Lofdichten voor J. v. d. Veens Adams- 
appel en andere werken. 

Elck is schnldich. [Zinspr. van 
Matu. Euesee.] 

Elck is sondich. [Zinspr. van 
S. D. Questiebs.] 

In: „Nien-j aar-lieden wt-ghegheven 
by de Nederd. academie" 1618—1622. 

Elck man doe recht. [Zinspr. 
van Adam van Mandee.] 

Elck man rader. [Letterkeer van 
Cabel van Vandee.] 

Elk mensch moet kempen. 
[Zinspr. van Abeaham Kemp.] 

Elck raapt wat. [Letterkeer van 
P. Abeiaensz.] 

Elck spiegele hem zelven. 
[Zinspr. van Jacob Cats.] 

Elck syn benrt. [Zinspr. van 
Corn. de Bruin, Boekdr. te Amst.] 

Haegsche Mercnrins of verscheyde 
post-tydingen . . . (Get. + . Onderaan :) 

Ghedmckt in 't misverstand. 

In 't bly-eynde spel van Lalalandt. 
[1661.] In plano. 

Elck syn sin. [Zinspr. van J.£. 

VAN DE GaVEEE.] 

Elck syn waarom. [Zinspr. van 
Maeia Tesselscuade Yisscuee.] 

Elck toon beteringh. [Zinspr. 
van J. Deteingh.] 

Elck wat wils. [Zinspr. van 

BOEHEE YlSSCHEE.] 

Elders rnst. [Zinspr. van Jak 
VAN DER Veen.] 

Diakens K^n «Adami'Spfcl/* 

11 Eligins. Elen, P&nl van — [Jozbf ta» 

EOOBDE ] 

a. Zielenadel; comedie in £én be- 
drijf. Door B. Blok en ■>(■. Antw. 1 

b. Nijd en hoogmoed. Tooneelspel 
in vier bedrüven. Door -[-. Aid. 1871, 

c De stiefdochter. Tooneelspel in 

Tio: bedrnven. Door -f. Aid. 1872. 

E.E.B. 

£. L, E. O. D. H. O. [Een Lid'- 
hebber En Onderzoeker Der Hollaod- 
8che Oudheden ^ Fb. tan Lihbokch.] 

Brief behelzende twee prenTen,d&t 
het Hof Tan Holland voor den jaare 
1429 is opgerigt, geschreTen aan H. 
Z. D. T. A. E. D. J. M. [Mr. J. De 
Riemer, Advokaat Yoor Den Zelven 
Bove] door 4-. Tot Amsterdam, 1711. 
— Leyden, P. van der Aa... 1717, 
fol. en 8». 

Zie Tïg. SlMt der Ver. Ned. IV. 816. 

Elenthetins, Aletophilns — 

[E. W. TJCHTMAN.] 

Onderzoo van bet gevoelen van 
Frof. van der Uarck, beneTens der 
togenweipÏDgen tegens betzelre inge- 
bnicht, nopens de vragen: 1. Of het 
met de regelen van eene gezonde 
staatknnde overeenkomstig zy , bet 
Bom. regt in ons vaderland tot een 
bnlpregt aan te neemen. — Dan of het 
met die regelen beter overeenkomt de 
natDarl^kBbil]gkbeidteTolgen?2.Welk 
een nnt en gezag het Rom. regt hebbe 
in bet beslissen Tan pleitzaken in de 
prov. Tan Groningen en Ommelanden? 
Door -|-. Gron. Lnbbartaa Hnizingh. 
1767. 

Zie het -Waanehlig Verhul vta bet gecae 
omtr. het Hoogleerauttmbt na Mr. F. A. tan 
der Uirck ia toorgevBlIea . . . eai." Ml. 16. 

ElentherophiloB. [Paulüs Hü- 
BBRT Adbiaan Jan BaroD Stxigk van 

LlNSCHOTE».] 

Tertrante Briefe wabrend eines 
Dnrchflngs dnieb einen Theil der nörd- 
licben Provinzen des Eönigreicbs der 
Niederlande im Sommer des Jabrs 1S17 
in topographiscber, bistorischer , poli- 
tiscber, literariscber nnd religioser 
Hinsicht an einen Frennd gesohrieben 
von -f. Germania, 1616. 3 dln. In het HollandKh vertwid ec 
enkele aanletkeulDg vermeerderd oii 
[lerioDfriDgen tui den Butin Strii 
•choten. Naar hel Uoogduitach Ih 
een StaatSDwa ISS7. Wederkeerig 
daiUche nitgaie meer daa de halla 

Elentberus, Philale 
[W. DE Voa.] 

Over den slaaTen-stand. 
Met eenige aanteekeningen en 
bericht van den uitgever J. i 
... Leyden, 1797. 

Doopigei. Bibt. Ie Amit. 1. B8. 

ËlentherophiluB, Ja 
[J. K. Valk, Pred. te Leidi 

Yeihandeling over de open] 
dionstoefTening der Remonsti 
Door +. Leyden, 1770. 

R^ge, Bibl. v. Bern. geiehr. b] 

E. L. J. [Jacobson.] 

Antwoord op de bedenkl 

Mr. H. H. Tels over de v 

verkoopen der Nederlandschf 

maatschappy. Door -|-.Sottei 

B^lkeiu eta Uter gnehrill Tan di 

Elieser, Pfailaletins 
WiLLEH Akslaer, Pred. te 

E. Een BOnderlingb disconi 

B wevende kerckelycke vei 
ende ontdeckinge van de qnai 
en onverstandt van Irenaeaa 
tine in s^n bittere antwooT 
Trage Wat is Coccejanerye? 
Middelburg 1674. 4". 

De la Roe bl. IBl. Bibl. Ten pi 
Ik trof ook eene nitgive Amit. IC 
neglating der S sente voorden dei 
ine[ den rolgeaden titel lal m 
gochrift bedoeld lyn. 

b. De verkeerde antwoord 
naens PhilalethJus op de vra 
is Coccejancry? ondersogt e 
legt door +. Amst 1671. 4' Eliezer, PattophilnB 
TBUS Haueb.] 

Eligins. [Dr. Eelco Vei 
Ballade. (In de „Prov. Frie 
rant" 19 Deo. 1867.) 165 Eliot. E. M. 100 171 lot, G-eorge — [Maby Anne 
Lurms geb. Eyans.] 

il liare werken (Adtm Bede, Felix Holt, 
Jtomolflb, SÜM Mamer, The mill oa the flots, 
nuiel Deronda, Middlemareh, eni.) z^n in het 
HoIlTKÏirh meer dan eens vertaald nitgegefen. 

£ 1 is e. [Mevr. E. van CALKABgeb. 
8chxStltno7| 

lu 3tongman8 bnisgezin. Iets voor 
de "\rxoawen. Door -f. Haarl. 1846. 

è. T'ertellingen van de oude tante 
Chris tina. Een zevental verbalen door 
+ . -Amst. 1848. — Aid. 1857. 

e» ^Slikken in bet rond , naar binnen 
en naar boven. Door + . Amst. 1850. 

— -AJd. 1852. 

tL Sermine. Door -f* Scboonboven, 
1850. 2 dln. 

ff» Feestklanken en l^denstoonen. 
Door- +. Scboonb. 1852. 

/• Gebeden in poezy en proza, by 
versoliillende gelegenb. voor kinderen 
van onderscheiden leeftyd. Door -f-. 
Amst. 1851. 

ff» Seeldspraak der natuur. Een volks- 
^Agl>oek . . . Naar het Engelsch van 
C. Soriver door 4-. Schiedam, 1853. 

— -A.ld. 1857. 

, ^» Eene star in den nacht. Schetsen 
uit li^et laatst der XVe eeuw door -f, 
'« Hle^Tt. 1853. 2 dln. 

*- TVat is de winter voor armen 
ea x^ken ? Door + . 's Hert. 1855. 

^- Moeders a. b. c. boekje. Wat lek- 
kers xiit keuken en tuin. Door +. 
Aiast. 1856. 

^» Wiens zal het zyn? en andere 
oor^pr. novellen, schetsen en beel- 
dea van -f en anderen. Kampen, 
1856. ^ 

*•- Och wat lieve prentjes! Door -(-. 
2e druk. Amst. 1857. 

H. Belofte maakt schuld. Een nieuw 
C^henkje door 4-. 2e druk. Amst. 
1857. 
Enz. 

Elkatan Ree Almelech. [Jo- 

fliimES VAN DER WaEUEX Sb] 

-f- aan Gamaliel Conradinus, voor- 
stander der gemeente van Philadelphia. 
Middelburg, 1675. 

J>e k Boe, bL ftiU Elk heeft z^n deel. [Zinspr. 
van Jozef Lamoblet te Antwerpen.] 

Elk speelt zyn r o 1. [Zinspr. van 
Kabel Veblooven.] 

Elk z^n keur en deel. [Zinspr. 
van A. VAN Hülkenkoy.] 

Elk zyn w^s. [Zinspr. van Mr. 
Jacobus VAN Lennep.] 

Elmeguidi, Emilius — [Jhr. 
Matthus van de Mebwede Hr. van 
Clootwijck.] 

Alle de schimpdicliten van Decius 
Junius Juvenalis en A. Persius Flac- 
ons, door verscheide dichteren in 
Nederduitse vaarzen overgebracht. Te 
Haarlem, by Wilhelmus van Eessel, 
1709. 

Van weikeu Tcrtaler elk stuk is, blijkt uit 
den voor den bundel gevoegden Naamwyzer; 
van -4- is grooteudeels het laatste gedeelte be- 
vattende Alle de Schimpdicbten vau A. Persius 
Flaceus (met afzonderlijken titel, duch bij die 
van Jnveualis behoorende), terwijl op bl. 54 
eeuc vertaling van het 13e Schimpdicht van 
Juvenalis voorkomt, waar hij zich met zijn 
waren naam noemt. Deze befaamde dichter, door 
Scheltema ten onregte Michiel tan Mi;tl- 
wiJCK gezegd ta.v de Merwede of Matthus 
VAN MuTLwiJCK Heer vau Cloutwijck genoemd, 
is het best vermeld bij v. d. Aa, die echter 
klaarblijkelijk dezen bundel niet onder oogen 
heeft gehad. 

Eist. [A. KlEUUOF.1 

Parysche brieven. (In de „Deven- 
ter Courant.") 

E. M. [Jhr. EvERARD Meyster] 

a. Hemelsch land-spel of Goden- 
kout der Amersfoortsche landdouwen. 
. . . Zong -j- in Nimmerdor • . . Amst. 
1655. 4^ 

V. d. Marek 279. 

If. Poëtische policy over het eerste 
boek van de staetkundige aelouwheyt 
der Komeynen. Door -f. Tot Druck- 
dam rCtrecht?! 165C. 

Scheltema, .Meng. V. 2. bl. 227; Navorscher 
IlIa. bl LXVI. 

c. Defency of beweering voor den 
dnyvel, bestaande in deughdiftichtelijke 167 £. U. Ëpimethens. 168 

sendbiieven d'onsticlite Sticlitenaais 1 Ëmannel quis contra nos? 
van 't Sticht Utrecht toegezonden. [ZinBpr, van Ehandbl tan Uetbbkm.] 
Door H- 2de drak. Utr. 1670. 12». KRVOWchBc J. 149. 

d. Eort begrip der sinne-beelden 
en vertooningen over de langhge- 
wenschte vrede; verbeeldt ende ver- 
toont tot Utrecht om de hnysen van 
+. Utr. [1667.] 40. 

Meulmui 4133. 

e. Deductie ofte bewysaelyke beden- 
king, belangende de Eemsche zee- 
vaard Door -}-. Utr. 1664. —Aid. 

1670. 4°. 

/. Klucht van de apitahoedige men- 
schen met hooge verdiepingen en lage 
verstanden. Door -{-. Utr. 1671. 4". 

Cit. F. T. Miuwhcubraek bl S8; BiU. 
HorUmeDiis, III. p. 116. 

g. Nnt-noodige vermaningh ; aen de 
liack-booge gesohoende menechen trots 
tredende op haar te'en . , . ; beschreven 
en bergmt door +, Tot Hockensteyn 
[Utrecht] 1671. 40. 

Mcalmu 4683. 

A. Concept-verbod of reeden-spraeck; 
tegens alle pïckswarte kleedren. Uyt- 
gesprookan binnen fieedenborghopden 
eersten dagh der dagen, van 't jaar 

1671. Door -{-. Tot Dmokendam 
[Utrecht] 1671. i». 

Menlmin 6S2. 

E. M., Jhr. — [Jhr. EvËKiBD 
Keyster.] 

Het eerste deel der Goden Landspel 
van Amersfoort, van 't nieuw stad- 
hnis binnen Amsterdam, gespeelt en 
vertoont aldaar a. 1655, weleer door 
+ gerymt; met nytleggingh verlicht 
en verciert door D. v. W. 2e'> druk. 
Amst. z. ir. E. H. [Uglton.] 
lerkenswaerd: Aenmerkenswaerdige en zeldzame 
West-Indische zee- en landreizen, door 
de Caribische eilanden , Nienw-Neder- 
land , Yirginien en de Spaanscke 
Weat-Indiën. . . door -f. Amst. 1705. 4". 

Kcrdnik tiui het 2e gedeelte (bl. lEl— 22fr) 
vin Melloii'a Zee- en laaJrejrsen door ver- 
bcbcjde gevetteu iet wereld. Aiait. 1081. — 
Aid. 1T02. 4". 

Emannel altvdt. [Zinspr. van 
Fk&ns Hoefnaqel.] E. U. D. [Een Uedicinae Doctor ^ 

r. .. Bezblt,] 

Het werkje getiteld: De jenever 
verdedigd door Dr. J. B. van Uaanen , 
getoetst door -f. Tiel, 1845. 

Emmerick, Jacob van — [Ja- 

'B J0O8TBN TOLGK.] 

De groote wonderlijcke oorlogen 
ende geschiedenissen, tnsschen agn 
Kon. Mftj. van Polen ende Sweeden, 
tils mede tusscben de Starosten ende 
Weywoden ende Cosacken, als mede 
den Grootvorst van Moscovien. In de 
Provintie van Grroot ende Kleyn Po- 
len, Littonwen, Lyflandt ende Cour- 
landt ende Pmyaaen Besohreven 

door ... -f- , die veel van de prind- 
paelete dingen selve gezien heeft, t' 
Amsterdam, gedr, voor den anthetir, 
daer de boecken te bekomen a^n. In. 
't jaer 1657. 40. 

• De ichrijTer,'' loo wordt Bibl. t. punll— - 
1G45 mnlegedeelil , bljjkt uit eeo andsr doco^a 
ïem ReachreTeo boekje, gelileld; Be grout^ J 
irondeclyckB wereldt (Anut. IfiBS 4°.), wmMCM 
bü lich noemt Jacob Jooste ToLCk, Geoctr-s~- 
DisDier VRU da ü. M. Heena Staeten, taUKX> 
by sea of meer geuahehnppen dut de Ootterx.s 
iche landen. Uy Beh^nt eeo ImSliet te nji i^ 
ge\Tee>t. 

E. ïlnsis Aeternitas. [ZinapK<^ 

van J, CuOBDBa of CLYBDBG.t 

Flora's bloem-warande in Hollan&c 
alwaar haare heertgkheid weer te^~ 
troon werd verheven, geviert e^ 
aangebeden van Flora's HevelingeM"^ 
Besebreven door 't Ennstgenootsohao^ 
-|-. t'Amst. by Dirk Swart, boelC^ 
verkoper in de Oude Lelystraat 173E T 
—1736. 3 dln. 

Hij Bchreef ooder die Bpreuk Mne meoi^ £- 
toDueelatukjea (1718—1728)! (relligt wu : 
ook vaa dit Btukje de scbrürer. moet de laat drag 
'an J. HOOYWAOEH.] End' 

[Zinspr. Epimetheus, Den literator ■ 

[A. J. TEN BlUKK.] 

EecB Kregels liefdes avonturen, of 169 £• P* Xj. J. C* Eabnlns. 170 de Kooidsche Don Jnan. Episch gedicht 
van +. Leiden, A. W. Sgthoffl871. 

Uitg. 

E. P. L. J. C. [Eerw. Pater Ludov. 
Jacobus Cobtbacus.] 

Het wonderlgck leven van de eer- 
bare, devote ende H. Maghet Lydwina, 
Eerstmael beschreven in deLatynsche 
taele door P. J. Bmghman ... Nu 
overgheset , . . door -{- Priester der 
Soc. Jesn* Antw. 1757. 

Na?onchcr III. 41. 

E. P. N. R. S. J. 
Zie op £.6. 

Ergert niemandt. [Zinspr. van 
C. Abgiebs.] 

Erica. [Cobnelia Cabolü^a Mabia 

LUYKBN.] 

a. Dichtregelen ontleend aan den 
Bybel. Uitgeg. ten voordeele van het 
Ned. Zendeling-genootschap door -f. 
Steenwyk, 1852. 

b. Herinneringen en beelden nithet 
liippische land. Door -f. Zntphen, 
A. E. C. van Someren, 1853. 

c. Harptoonen. Dichteriyke menge- 
lingen door -{-. Aid. 1854. 

d. 1568 — 1868. Herinnering en bede 
door -J-. Utr. 1868. 

e. Heden en verleden. Dichtbundel 
door +. Utrecht, Kemink en Zoon 

1869. 

/lEen lied in 1870 door4-. Ald.1870. 

g. Frankryk. Episoden door -)-. Aid. 
1870. 

k. Een toon van hulde aan Mevrouw 
Amersfoort Dijk. Door -f. Jan. 1872. 
Aid. 1872. F. M. 

Ernest. [Mr. E. Scheidius.] 
Novellen in tijdschriften. 

Ernestine. [Mr. E. Scheidius.] 
Novellen in tydschriften. 

Ernst. [Prof. S. Vissering te 
LeidenJ 

a. Weergevonden. Een kamerspel. 
(In „de Gids" v. 1874.) 

6. Tafelkout. (Aid. 1866.) 

Ernst, Pieter — [C. E. van 

£0XTSVEL1).] De ware en valsche verdraagzaam- 
heid, of Eli, Gallio eii Paulus. Een 
woord voor onzen tgd .... door +. 
Schoonh. 1840. UUg. 

E. E. S. [A. TBB GUNNK.] 

De wereld en het menschelük leven. 
In verhalen. Naar het Deenscn, Hoog- 
duitsch en Engelsch. Byeenverzameld 
door +. Deventer, A. ter Gunne, 
1839. Uiég. 

E. S. [Elias Sandba.] 

Ontwerp en beschryvinge om het 
soet water uyt de riviere de Vegtop 
driederley wyse te brengen binnen de 
stad Amsterdam . . . Gepractiseerd door 
-f. Amst. 1684. 4^ 

Meolman 6024. 

Es, Emma — [Mabinus Antuonië 

SiPMAN.] 

Twee om een. Oorspronkelyke roman 
in twee deelen. Door -)-. Arnhem, 
H. W. van Marie, 1874. ILE.B. 

Espérant mieux. [Zinspr. van 
P. J. M. N. . . .] 

Bibl. V. pamfl. 638. 

Est Deus in nobis. [Zinspr. van 
J. Nobel.] 

Z\in portret heeft tot omBchrift: «^Est Deus 
in nobis, agitante calescimus illo.'* 

Esse non videri. [Zinspr. van 

COENB. V. BeUNINGEN.] 

E. T. 

Op het tooneelspel De Graaf van 
Olsbach door P. J. Easteleyn, Apo- 
theker te Amsterdam. Door -f .Amst. 
1778. 

«Van dit schimpvers leerde Kasteleiju later 
de maakster kennen en vereerde haar graf op 
het kerkhof te Diemon met een fraai grafschrift.** 
Zoo meldt Brender k Brandis in z|jn Gesch. 
en Letterk. Oefeningen, bl. 264, zonder haren 
naam te noemen. Bedoelde hij er K*8 tweede 
vrouw JouannaChristina dk Grimo misschien 
mede? 

Eubulus, Christophorus — 
[Jac. Koelman, Pred. te Sluis.] 

De pointen van nodige reformatie 
omtrent de kerk en kerkelyken en bely- 171 Eaphorion. E. V. P. 17S ders der gereformeerde kerk van Ne- 
derland. Door -f. Vlissingen, 1678. 

Ypey en Dermoat (I. aanteek. bl. 218) hebben : 
Utrecht, 1678. 

Eaphorion. [W. Mallinckeodt, 
Pred. in Neerl. Indië.] 
Bgdragen in t^dsohriften. 

Ensebins. [H. A. Anneveld.] 
Myn loftrompet gew^d aan den Wel 

Eerw. ZG-el. Heer Wonthems Bekker. 

Door +. Utr. 1854. Vitg. 

Ensebins, Philelentherns — 
[W. DB Vos, Doopsg. Pred. te Am- 
sterdam.] 

Evangeliedienaar, Een — 
[Nic. Beets.] 

Achttien Jnny 1849. Een woord op 
den jongsten dank- en bededag, ge- 
sproken door -f. Haarlem, 1849. 

Evangeliedienaar, Een niet- 
modern — [H. M. C. van Oosterzee.] 

Wat zon vader Molenaar wel van 
de eerstdaags te verwachten nienwe 
gezangen gezegd hebben? Een woord 
tot de Nederl. Hervormde Kerk door 
+. Tiel, D. Mijs, 1868. 

Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 82. Evangeline. [H. M. C. 
Oosterzee Pred. te Oorschot.1 VAN a. De kajnitsjongen. 

b. De kleine mynwerker.| 

c. De reis naar Java. 

d. Drie maanden onder 
de sneenw. door -f. 

Leiden, 

A. W. 

Sijthoff, 

1856. Vertaald en met aanteekeningen door v. O., 
terwijl zij tegen z\jne bedoeling op naam van 
+ gesteld zyn. (Zie Lefensberigten v. Letter- 
kunde, 1878, bl. 84.) 

Everwyn, Lieven — [J. Ste- 
CHER Prof. te Gent.] 

a. Korte levensschets van Jacob van 
Artevelde (1295—1345.) Voor het 
volk geschreven door -f. Gend, z. 
jr. 16°. 

Hierin is een gedicht get. P. V. L. [Paul 
VAN liOc] Yandcrhacghen , V. 56. 

b. De eerste fransche revolntie door 
-J-. Gent, 1848. B.B. E. y. J. [Elise van Vsebe geb.' 

JOBDENS.] 

Kleine novellen in: „Het Toilet" 

E. V. M. D. [E. Valk Mei Dr. 
te Kampen.] 

Corpns Jnris Campensis contractnm, 
of kort te zamen getrokken Kampec 
regtsgeleert ligchaam en wetboek^ 
inhoudende vele wetenswaardige wet- 
ten en willekearen, getrokken nyt 
oude en egte stnkken sedert het jaac 
1334 tot op den hnidigen dag. Het 
vele moeiten en kosten byeenverga- 
dert, en nn eindeiyk met den drok 
gemeen gemaakt door +. TeLeyden, 
by Joh. Am. Langerak, 1740. 4^. 

De bekende Kamper regtsgeleerde Hermac 
Croeaer of.Crnser had Yoor de atad z||ner ge- 
boorte nit de oude eostnmen een ontirerp-ftad- 
regt gemaakt, dat wel nooit tot wet venieYfli 
maar toch in groote waarde gehouden werd o| 
het Stadhuis te Kampen; van dit ontwerp nc 
kocht Evert Valk te Kampen een aC»ehrift og 
eene publieke verkooping, tot de nitgavewair 
van hij besloot. AU uitgewerkte proqieetiL. 
hiervan verscheen bovenstaand stnk ; doch d> 
regering van Kampen duidde hem dit niet aUera 
in hooge mate kwal^k, maar deed hem i's 
hechtenis zetten en veroordeelde hem den 2* 
January 1740 tot eene geldboete van 800 &■ 
veren dukatons, met bevel het H.S. oveita 
geven «wegens** zoo luidde het vonnis '<^ 
eigen autoriteit tot Legden ta hebben doe 
drukken en verspreiden en alomme verspreide' 
een Boelge, voerende tot tgtel: Corpns Jufi 
Campensis contractum, in sig bevattende veoL 
impertinentien , zeer stoute en indecente exprei- 
sien, daarbij de Regeering zeer haatelQk atea.i 
lende/* enz. Zie Chalmot*s Biogr. Woordenboek' 
vgl. voor de procedure hetgeen op bl. Sleov 
van het op E: F: vermelde geschrift voorkomt 

E. V. F. [Een Ylissingsch Predikant 
= J. J. Beahé.] 

Historie ofte waerachtioh verhael 
van den oorspronck . . der kerckelgcke 
beroerten in Hollandt. Wtghegheven 
door Fred. de Vr^. Op nieuw in 't 
licht gebracht . . . door +. Midd. 1786. 

E. V. P. was de uitgever en de schryvex 
van het voorberigt.. Sledita enkele exx. zga 
behouden gebleven, daar de AmsterdamtdM 
Burgemeester Temminck de Vry, een nako- 
meling des schrijvers, de exemplaren zoo veel 
mogelijk opgekocht en vernietigd heeft. Zie de 
Wind. bl. 351. In den Cat. J. W. te Water, 
p. 818 komt eene uitgave Amst. 1773 vooi 
waarby aangeteekend wordt: «Van dena dnki 173 E. V. V. G. Ex nngue leonem. 174 zijQ om redenen, niet meer dan twaalf ezx. in 
omloop kunnen gebragt worden, uit Amster- 
dam gezonden aan den schryver van het Voor- 
berigt," enz. 

E. V. V. G. [Een Vriend Van Gods- 
dienst = Besn. van Eees.] 

Proeve van betoog, dat het den 
gereformeerden mogelnk en raadzaam 
zy hunne leeraars zelf te salarieeren . . 
Door •+-. Leyden, 1796. 

Ten onregte aan Mr. H. tan Alphen toe- 
gndueTen. Zie Nepven, bl. 70. 

E. V. V. H. H. V. O. [Een Vriend 
Van Het Hnis van Oranje = E. M. 

VAN Gt)EN8.] 

De staatkunde en waare gevoelens 
van het Hof van Vrankrijk, met re- 
latie tot het Stadhouderschap en jegens 
de prinsen van het huis van Oranje, 
uit echte gedenkstukken opgemaakt, 
en ter overweging aan de Hollandsche 
natie voorgesteld. Door -|-. 1 April 
1784. 

Blykens aanteek. van den schr. op het ex. 
der Kun. Bibl. 

E. V. W. [EUZABETH VAN WaUWB.] 

Het gheestelyck maeghden-tuyltjen 
toe-geeygent ,aen alle Godt-soeckende 
maeghden, inhoudende vele geestelijcke 
gesangen . . . gemaeckt door -f • t' Ant- 
werpen, by de Wed. van Coenraed 
Pannes, 1708. 3 dln. 12<>. 

Gat. Sermre n<». 826. 

E. W. [Ericüs Waltbn.] 

a. Verantwoordbge van l)r. Gilbert 
Barnet, van wegen de lasteringen te- 
gen hem uitgestrooid, in een geschrift 
genaamd Parlementum Pacificum . . . Uit het Engelsch vertaald door -J-- 
1688. 4«>. 

Bibl. Y. pamfl. 8603. 

ö. Wederlegginge van het schend- 
schrift genaamd Parliamentum Pacifi- 
cum. Of een verdediginge van het 
gemeene belang der waarheid .... 
Door +. Keulen, Pt. Marteau. 1688.4*^. 

Aid. u^ 8602. 

c» Brief aan een Begent der stad 
Amsterdam. Behelsende een regtsinnige 
uytlegginge . • . van de articulen die 
Balth. Bekker . . . heeft overgeleyd . . 
door -{-. 'sGrav. 1692. 

E. W, [Elizabeth Wolfp geb. 
Bekker.] 
In het tgdschr. „deGry8aard"(1768.) 

E. W. G. B. [Elizabeth Wolff 
geb. Bekkeb?] 

De klagende roofzucht of de bele- 
digde onschuld. Tooneelspel, door -f. 
Amst. z. jr. 

E. W. V. D. [Mr. E. W. van Dam 

VAN IsSELT.] 

Eerstelingen van -f. Utrecht, 1816. 

Exercitatio omnia potest. 
[Zinspr. van H. van der Zande.] 

Ex-schoolmeester, Een — 
[J. Tn. BusEB.] 

Uit de dierenwereld. Humoristische 
legenden , in rgmelende kreupelverzen, 
door -}-. Deventer, A. ter Gunne, 
1860. JI.RB. 

Ex ungue leonem. [Zinspr. van 
C. BE Gbieck.] -~*iAAAAAnAAAAA*'> 175 176 F (pa _ y. [F. Nagtglas.] 
* Artikelen in „de Navorscher," 

,F. [E. J. POTOIBTEU.1 

Gedichten in „de Gids'V.lSSS, 1841. 

Fabins, Fidelis — fC. Boon.] 

Antwoord van -f aan aen Doorl. 

Heer F. Codde Aarts-Bisschop van 

Sebaste over zyn openbaar verweer- 

sclirift. z. pi. en jr. [1707.] B,J. 

Fabricando fabri fimns. 
[Zinspr. van J. Dekkebs, Mz.] 
Zie op J. D. M. Z. 

Fabricando fabri fimns. 
[Zinspr. van C. Bolten.] 

Fabricando fabri fimns. 
[Zinspr. van J. Elias Mz.] 

Fabri een Lovenaar, Christoph 
— [Theodobus de Witte.] 

Zie V. Heussen en v. Ryn II. 148. 

F. A. C. V. S. [van Stralen.] 

a. Toespraak aan de lammeren der 
kndde van Christus. Door 4-. Amst. 
1858. 

b. Over de ware en opregte Gods- 
vereering in tegenoverstelling van alle 
natnnriy ke . . . godsdienst. Door -f . 
Gor. 1858. 

c. Een ernstig woord tot overden- 
king en waarschuwing over het on- 
derbonden van den heiligen Sabbath- 
dag des Hoeren, aan het volk van 
Nederland. Door -)- . Amst. 1858. 16^. 

F. A. H. [Jhr. F. A. Habtsen.] 
a. Aan studenten en niet-studenten, 

lezers van „Waarom studeren wig?" 

(Door -I-.) Utrecht, (1864.) 
h. Over de luiheid, de zinnel^k- 

heid , de zwartgalligheid en de zedel^ke 

zwakheid onzer dagen , eene aanw^zing F. B. 

hoe onze maatschappS te gronde gaat. 
Door Dr. Lefebvre. (uit het fransóh) 
Vertaald door -f. Amsterdam, C. L. 
van Langenhu^sen , 1871. 

F. A. J, H. [HOFFMAN.] 

Gedichten in de „Kleine Dichter- 
lyke Handschriften." 

Fan tas io. [Mr. Jakob Kikolaas 
VAN Hall, Ambtenaar ter Secretarie 
te Utrecht.] 

a. Europesche brieven van -f . Met 
aanbeveling van Cd. Busken Huët, 
Haarlem, z. jr. 2 dln. 

b. Artikelen in „Caecilia'', „de Ned. 
Spectator" enz. 

F. A. S., Dr. — [Spyebs.] 
De hoogduitsche spraekleer . . . door 
■j-. Gent, 1842. 

Vanderhaeghen, VI. 819. 

F. A. S. A. V. I. [Mr. F. A. S. A. 
Baron van Ittebsum te Hattem.] 
Artikelen in „de Navorscher." n' Fata viam inveni ent. [Zinspr. 
van N. VAN Assendelft.] 

Fata viam invenient. [Zinspr. 
van MicH. van Baebland.] 

Fata viam invenient. [Zinspr* 
van Petbus Cunaeus.] Fatutta, Pater — [Mr. E. W. 
VAN Dam van Isselt.] 

Danklied den Heer J. A. Alberdingl 
Thym toegezonden na de uitgave zigm 
veiüediging der Jezuiten. Door -f. 
de Societate Jesu. 'sGravenh. H. C 
Susan CHz. 1851. UUg F. B. [Fbans Baltensz.] 

Samaritanae, ofte spiegel dergodi 

vreezentheyt en eerbaerheydt, oft^^ 

ghespreck van den Heere , met h» ^ 177 B Ferguson. 178 recht geloovigh w^f van Samaria . . . 
Door -f-. Dordr. 1648. 

F B [Fban^ois Bbb- 

O^rigineele brief uit Wezel. (Over 

sLjrrestatie der Princes; get. -)~* 

la^.:) Wezel den 10 Julij 1787. fol. F- baron T— a. [Tbsta.] 

I>^ Joden in Fremkrijk, Italië en 

«x^Je. (In „de Gids" v. 1861.) 

F". B. L. C. [Frans Bcbman, Lni- 
mcL-nt-Colonel.] 

Ét- Onderzoek over Ahasveros. Door 
[. XJtr. 1752. 40. 

Cm*. J. W. te Water. n^. 721. 

^. Eenige aenmerkingen de Neder- 
dtiitsche tael aengaende. Door -f-, z. 
pi 1757. 

Hierop Yolgden ia 1761: Eenige nieuwe 
AeunerkiDgen de Nederdoitache tael ea ver^ 
idteidene oudheden aengaende. Zgn te bekomen 
t'ütr«cht By W. Kroon. J. Broedelet, 6. F. 
na Paddenburg en t* Amsterdam By A. van 
der Kroe 1761." Onder de voorrede hiervan 
^ttkte de aehrijver zich bekend en in 1768 
xijn beide stukken herdrukt met zijn naam op 
^ titel. Op bl. 1 van de «Eenige nieuwe 
Atam:' legt hij in 1757 'Eenige Aenm."* uit- 
S^Ten te hebben. 

F. C. [Feux Camp.] 

Greestelycke trompet, 'twelck nyt- 
^^Ï*e8t ende verkondight den wytver- 
'^^Afirden aflaet welke gezont is door 
Christnm. . . aen den H. Franciscns , te 
"Verdienen op den 2 Angnsti. Door -f. 
ï^ven, Nic. Braau, in de korte Bqg- 
gyiie-straet, 1686. 12». 

F. C. de C. [Fbedebico Cobxmjo 

1>* COKINCO.] 

o. Tragycomedie op den reghel: 
^ liefde in 't geval, speelt somw^l 
aet den mensch. Door -f* T'antwer- 
pen, 1636. 4<>. 

^' Herdersche ongestadicheyt door 
+ • Op de zin: Green lie£de zonder 
«tnii Aid. 1638. 4<>. 

^' 1 Utrck 166, 168. Indië door -('• ^® ^^^* Amsterdam, 
1868. 
De achryver noemde zich op de 2e afl. 

F. d. B. [Fhed. DB Beuyn.] 

a. Op het konstig vertoonen van 
Eonradyn, door G. Brinkman. (Door 
+.) Amst. 17 Nov. 1749. 

b. Aan den beer Antbony Spatsier, 
beroemd toneel spoeler der Amsterd. 
Scbonwburg. Door -f onder de sprenk: 
Kien sans peine. z. pi. en jr. 

F. de H. [Houtman.] 

Dictionarinm ofte woord- en spraeck- 
boeck in de Dnytscbe en Maleyscbe 
tale, enz. noodwendigb voor allen die 
de Maleyscbe tale begeren te leeren 
.... door + . Amst. 1680. 

De eerste uitgave verscheen met naam in 1608. 

Felix concordia. [Zinspr. van 
Ben. van Haeften tbeoL] 

Felix qni consommavit. [Zinspr. 
van J. Spanoius, theol.] 

Ferdinand, Neef— [P.F. van 
DER Wal.] 

a. Vriendschap en liefde. Verzame- 
ling van albnm-versjes en gelegenheids- 
gedichtjes, benevens schoone gezegden 

Vrij vert. n. h. Hoogd. door -f. 

Dordr. 1859. 

è. Eene vrouw die den baas speelt. 
Biyspel in 2 bedry ven naar het Hoogd. 
van R. Benedix vrg bewerkt voor 
rederykers. Door -f. Gor. 1863. — 
Aid. 1865. 

c. Oom en neef of de verwarring. 
Biyspel in drie bedrgven door F.von 
Schiller. Vrij naar het Hoogd. bewerkt 
voor redergkers . . . door -f. Aid. 1863. 

d. De verloren zoon. Tooneelspcl in 
drie bedry ven , door F. W. Hackl&nder. 
Xaar het Hoogdnitsch vrij bewerkt 
door +. Gorinchem, 1865. 

e. Middel tegen schoonmoeders. Blij- 
spel in één bedrijf, door M. J. Diana. 
Uit het Hoogd. voor redergkers be- 
werkt door +. Aid. 1867. f^\ C. W. [W1L8EN.] 

-^'n doceloe, lain sakarang, of 

''^ieeii en thans. Schetsen nit Oost- FerguHon. (H. F. W. Kih)HI)a van 
Eysinoa, J'red. te Gre venbicht. I 

ing (Ui „Htum- Eene schriftbei»f;liouwi 12 179 Ferguut. Finis coronat opos. 181) men v. waarheid en godsdienst" 1861) 
en andere tijdschrift-artikelen. 

Ferguut, Jan — [JanvanDboo- 

OENBKOECK.] 

In YJaamsche t^dschriften. Ii,E,B, 

Feriis vaco litteris. [Zinspr. 
van Frans van Lelyveld.1 

Stukken in „Taal- en dichtkundige 
bijdragen. Leiden 1758-66." 

Fert odia verum. [Zinspr. van 

C. DE BlE.] 

F. F. [Fidelis Fabius = C. Boon.] 

Boetbazuyn voor de Jansenisten door 

-f. Gedrukt anno 1707. BJ. 

F. F. B. L. J. C. C. [FüLGENTIUS 
BOTTBNS.] 

Kort begryp van den oorspronck, 
oeffeninghen, reghels, etc. van een 
seer devoot broederschap , eerst begonst 
int klooster der Penitenten op S. Pie- 

ters neffens Grhendt Door den 

Eerw. Pater +. Ghendt, 1692. — 
Aid. 1697. 12°. 

Vanderhaeghen, II. 807. Volgeus Blomroaert 
bl. 257 was echter Franc. Cauwe waarachtju- 
lijk de sfibrijver. 

F. G. S. B. Zie op P. G. S. B. 

F. G. V. [Fr. Gerard VAN Loon ?] 
Antwerpsen cbronijkje, in het welk 
zeer veele en elders te vergeefsch ge- 
zogte geschiedenissen , sedert den jare 
1500 tot het jaar 1574 zoo in die 
toen zoo zeer vermaarde koopstad als 
de andere Staten van Nederland, en 
wel büzonderl^k op het stuk derGe- 
loofs-Hervormingo voorgevallen , om- 
standig zyn beschreven door + en 
thans naar deszelfden aldaar ontdekte 
handschrift, voor de eerste maal in 
't licht gebracht. [Door F. v. Mieris.] 
Leyden, 1743. 4». 

Volgens andere opgaven was F. G. V. dezelfde 
als de acbrijver van het Leven en daeden der 
Hertogen van Brabant; Fr. G. V. zonde dan 
beteekenen Frater G. Verstocht of Veestock. 
Op het ezempl. der Kon. Bibl is uit die let- 
ters F. 6. Ullkns gelezen. F. G. Z. B. C. P. [Frater Güttiw 
MUS Zeebots Canonicos Parchen8ii.j 

Den blijden kers-nacht ofte de g 
boorte Christi ... in dichten gwtc 
door -('••• Vertoont door de liefhe 
bers der rhetorycke van Worchter < 
Wackereel. Loven, 1661. Jl . F. H. [Frans Halma.] 

Klagten der Gereformeerden wreefl 
lük verdrukt in . . . Yrankryk . . !)•■ 
M. D. S. B. [Basnage.] Uit het FranM 
vertaald door -f. Utrecht, 1686.12 Fide datur vita. [Zinspr. vc 
den Med. Fred. de Vru.J 

Fide et candide. [Zinspr. va 
den dichter J. le Blon.] 

Fide et constantia. [Zinip 
van Jac. Matth. de Moor.] 

Fidelis et placidua. [Zinsp 
van J. DE Volder de Jonge.] 

Meulman 2231. 

F. J. H. [Hallo.] 

a, Afscheidszang der Nederlandadi 
Garde d^Honneur, bij hun vertrek v 
het vaderland. Door -f • (J^m 1Ö135 
Te Amsterdam, bij P. Donk, 1814. 

b. Weerklank op de aanspraak vm 
Raphaël in het treurspel Ggsbnel 
van Amstel voorkomende, toegëpai 
op den tegenwoordigen tyd. Door -f- 
Amsterdam, H. Moolenyzer, 1831. 

Fileusebius, A letofilua- 
[Allard Hulshopp.] 

Beschouwing der beste wereld; c 
filosoofische bedenkingen over God 
goedheid en wysheid (tegen I^niti 
van -f. Amst. 1758. Jê 

Finis coronat opus. 

De opening van Apolloos tempel 
Zinnebeeldig voorspel (met de spr. +• 
Amst. 1773. 

Door A. Maas biykens de op do keenS^ 
dea titels Toorkomende apreuk: Knott fpod 
door \jver aangekweekt. 181 F. J. V. C. ForquenbnH'li. 182 F. J. V. C. [Frater Jodocus van 
Dn Chüycin.] 

Die Bpreeck- woorden van Salomonin 

dfcht verlicht door +, Priester ende 

BeH^QUB van het clooster O. L. V. 

mn Waerschoot, der Orden van 

Cistecmx binnen Ghendt. Ghendt, 1687. 

- .A.ld. n(^. 

£ea« andere nitg. van 1687 heeft den naam 
foiaiK. 

¥• K. [Frans Kuyper,] 

o. HoTte inleiding tot net verstand 
der Keilige Schrift. Door +• z. pi. 
en jr. 4^. 

Cat- T. Voorst. Theol. n''. 2666. 

6. Bewys dat noch de schepping 
van de natunr, noch de mirakelen, 
die d.c H. Schrift verhaalt , op eeniger- 
haade wgze teegen de natnnriyke re- 
den str^dig zgn. Teegen de atheistise 
Sroncien, van Johannes fireedenbnrgs. 
^^r- -}-• Amsterdam , A. D. Oostzaan 
1.685. 4<>. • * . H'eolman 6095. Rogge, Geschr. betref, de 
^«d- llenr. Kerk, bl. 99. 

^* L. FMogel^k J. T. la Fakgue.] 

^c^tanrlyke beschonwinge van den 

«taa.'t des krygs, vergeleken by dien 

^^ vredes... door +. z. pi. en ir. 

^ lander, Fhilanriacas — [J. 
Sca^jp^ Predikant te Axel.] 

^DeachtsteMaartMDCCLXXXVII. 
\0i^4erteekend +•) Te bekomen te 
^ï^ddelbiirg ... en verder alom. 

^t gedicht u berdnikt in de Moemoijne 

«««' 18SI. Dut S. de dichter «ai bleek bfj de 

vt9&^ na «lle aefatate Maart 1788. Door-}-. 

'^ Middelbiirg b« Wfllcm Abrahana Boek- 

^^K^Eoopcr.** Pit gedicht sx*<rel alt de voorrede, 

^"^^a hg aegt, dat boveii»taaiid ttukjc it«d» 

^ >ilBl herdrukt vaj, draagt zija naam aan 

^ voet Ook xgo xiJDe gedichteu op S M&art 

nS7, 1788, 1789 eo 1790 uitgegereo her- 

Mt achter ^u -De achtUc blaart 1791. 

lomde... Bott. J. Hofhaot en Zoos.** 

^ Nederland* Stadhouder tot den 
^ x^ner vaderen . of taal van een 
'^'''frnkte ziel en trc«of>1reden van den 

J^oJgden . . . Torst WUlem den Ygf- 

^•; . X. pL en jr. [17ï?7.] 

^*%iaa Kiel een ver» geL -4-. fjn dcravdtrrt 

17*7- Flanor. [Mr. C. Vosmaar.] 

Wekelgkiche stakken onder den titri vnn 
Vlagmareu in den «Ned. Spectator.^ln Jaii.lSTK 
heeft hy sich als schryver daarvan o^wiyk 
bekend gemaakt, met mededceling dat ardert 
1864 slechts een paar maal dio rubriek duor 
eene andere hand bezorgd werd. In 1H79 r.\jii 
de Vlugmaren afkondcrlyk herdrukt. Vóór l}' 04 
schreef Ger. Keller deze rubriek in den Spec- 
tator. 

Flapuit, Jan — [. . . van Was- 
senaar TOT TWICKBL.] 

Brief van -|* ^^^ 'Ü" ^^^ ^" ^^" 
Haag Garrit-Neve. (Gedagt.) W. . . . 
den 5 Xov. 1878. 

Of deze in druk is verschenen weet ik niet, 
daarvoor zoude de aauteekeuing pleiten, welke 
onderaan de laatste biz. staat: «Brief vnn Jan 
Kiap-uit te W. in Zalland aan Z^n Neef in 
den Haag door AVaisenaak Twickel (zomen 
denkt.)** Ik zag meer dan ^én ex. io H8. 

Flavialtns. [JFa^. Hoogvliet, 
Pred. te Monnikendam.] 

Gedachten en beacbouwingen omtrent 
vragen des tijds op het gebie<l van 
godsdienst en kerk, door -f* Furroe- 
rend, 1862. 

F. M. [Frederik Muller.] 
Artikelen in „de Kavorscher/' 

F. M. C. [Co WAN.] 
In „de Gids" v. 1855. 

F. M. R. P. [Denkelijk Fbanc;w;i;« 
1 DoMixicL's Mkganck lioomM:h Prics- 
jterJ 

I Preek reden over de gehoorzaamheid 
I ten opzigt van den Pans gedaan oji 
|den eersten 2>ondag na het feest van 
I d^Openbarin^ des Heeren in *t jaer 
1721. J)(M +. JU. 

lo nflS vfrr*rhe«;D vau defiz^rlf'icti krfarijvirr 

ecu in 1772 heriJrukU; 'XWinl wer d«; Oyi^.r- 

hf^/fd-glxeiJ vao deri Faot', tirrwijlhij ketidriM*: 

■ oudcnrrqi telufidelde iu het Prov. i^fiiriUt Xr 

L'treeht iu 17(3. 

F. y. (F. Xaotolajï.] 
Artikelen in ^d^ XavorMiber.'' 

Focquen broek, W. G. van 

Iu d«g V«i4. SpwtaV/r r. I %77 U. 3^5 is U**^' 
vt%, dat wjM Jï'-iHbt«jieJ • V«it«/d« jai'^^;" jc^V/- 
ieii i* uit H*jLitut\ 'l^ rttm tmè^^mir^.'* 183 Fons Carminis. Fr. G. G. 184 Fons carminis, mana ant c r e s c e. 

NABBT.] [Letterkeer van J. F. Can- Fons gratiae Christi. [Zinspr. 
van Dr. Bakent Fontbyn.] 

Fons vitae Christus. [Zinspr. 
van A. FoNTANüS Med.] 

Fons vitae Christns. [Zinspr. 
van Jan Fontein Med.] 

Foore, Annie — [Francisca 

JOHANNA vJaCOBA AlBERTA IJzERMAN 

geb. JuNius nit Tiel.) 

a. Een familiegeheim. Novelle door 
4-. Arnhem, D. A. Thieme 1871. 
(Guldens-editie.) 

b» Florence's droom. Novelle door 
-}-. Aid. 1872. 

c. De koloniaal en zün overste. 
Ëen roman door -|-. 's Gravenhage , 
D. A. Thieme, 1877. 2 dln. 

d. Novellen in tydschriften, byeen- 
verzameld onder den titel: Ëen maar 
deelbaar. Amst. 1875. 

Foreestier, Buikslooter, 
Pau wel — [J. A. Alberdingk 
TinjM.] 

Magdalena van Vaemewyck. Eene 
ware geschiedenis. Door-f-*Amst. 1854. 

Forestier, Pauwei — [J. A. 
Alberdingk Thijm.] 

Artikelen in „de Gids", „deKunst- 
kronyk'', enz. 

Zie ook op Polichinel. 

F. P. Z. V. FF. [Henricus Slatius.] 

Monsterkens van de nieuwe Hol- 

landsche Inquisitie, ghelyck die nu 

zedert een jacr is ghepractisecrt . . . 

(Get. +.) T'Hantw. 1620. 4^. 

Bibl. V. i:amfl. 1761. 
F. R. [RÜSLE.] Franciscus, Meester — [Hr. 
F. L. Kersteman.] 

Francquenius, Janus — [J. 

LE FRANCa VAN BeRKUEY.] 

Vermanenden brief van een welme- 
nend en getrouw bevestigd lidmaat 
van 's Lands Universiteit totLeyden, 
tevens als gebooren burger dier stad, 
eendragtlievend , doch vry moedig en 
rondborstig, uit een onbevlekte zugt 
voor het wclzyn van stad en hoge- 
schole, en tot handhaving van d 
eere, van deszelfs doorluchtigen b 
schermheer Willem de Vijfde, de 
deszelfs getrouwe schooljeugd: G^schre — 
ven aan den schryver van eene eopi 
van een brief door een vader aan zg 
zoon, student te Leyden. Door +- 
Gedrukt te Leyden bij T. Eoet, Boek— 
verkooper. 1787. -4- 

rt 
Frankenius, Janus — [J. 
FRANca VAN Berkhey.1 

-|- aan Janus Liberius, zyne groe 
tenisse; £n verzet teghen den schut 
terlycken schermslag ghegeven na d» 
vrome borghers die den lossen 
maker zeydt haar zelven ontschntte: 
te hebben. [1786.] 

■ 

I.atcr opgenomen ia zyne «Vencam. Ti 
Leydschc keur en hekeldichten** enbiykenthi 
Register daarop eene parodie op zeker 
vaar-verd van het jaar 1686 op 1786 
seiyk gemaakt. I)e letters W. £. W. E. Z. 
H. xMr. C. V. E. V. I). K. B. V. B. b 
kenden: WclËd. WelEernr. ZeerGeleerde 
Mr. C. van Engelen, [Fr. Adr.] Tin 
Kemp, [B] Blok. [Pieter] Vreede, Ba». [^ 
Janus Frankenius met de letters B. V. L. 
V. £. F. O. B. S. E. V. beteekendea Jan 
FRANcq [yan Bebkuey] Burger van 
leverig Voorstander En Fiere Oranje Bof 
Batavier, Stout Eu Vry moedig. 

Frans, De vriend — [Fra. 
Cauls.] 

Het loon der weldadigheid. Romi 
door + . Antw. 1866. U. E. 

Frearks, Krist — [Gbot^ ^^f^^^: f'Jc^^^'^f^ C.«X8TUXN zIbscixbv Alg. Se^retarf Nederlanders , door •\- . 's Grav. 1830. 

Francesco. [F. C. Gunst.] 
Stukken in „Onze Tijd" „Het Lees- 
kahinet," enz. der Friesche werklieden-vereenigin 
Friesche bly spelen. 

Fr. G. G. [Frater G. Ghevbbls.J 
Godvruchtige oeffeninghen, eertgts ad G. 

185 Fr, G. V. Fr. Mart. St. 186 Dpgestelt door... Nic. Essenius... 
3p nieuws overgestelt in het Dayts 
ioor -f. Leuven, 1713. 12^ 

Fkqoot II. 583; Tgl. 584. 

Fr. G. V. [Verstocht.J 

Het leven en daeden der Hertogen 
nm Brabant, beginnende met hetjaer 
). H. 615 tot den jaere 1648. Door 
-{-• Zenlen, 1664. — Antw. 1664. 12^ 

Cat Lammens II. o^. 5263. 

Pr ie da. [Frenle J. A. van Swin- 
>ER£N gehuwd met Mr. Star Nüman.J 

a. Büeengebracht. Naar het Engelsch 
ran Florence Montgomery door •\-, 
\.m8terdam, W. H. Kirberger 1873. 
\ dln. — 2e dr. Aid. 1874. 

b. Tante Jane^s held. Naar het 
Sngelsch van E. Prentis door + . Aid. 
l873. 

e. G^ warsboomd of eendene^ eren in 
iet kippenhok. Naar het Eng. van 
?. Montgomery door -f-. Aid. 1874. 

d. De stadsomroeper en de elastieken 
jaL Twee vertellingen voor kinderen, 
^aar het Engelsch van F. Montgomery 
loer +. Aid. 1876. 

Fries, Een — die geen Dockumer 
Lb, maar waarheid en regtvaardigheid 
lief heeft. [Mr. A, ^ltikg.] 

Iets over Dockum. (In : „Leeuwarder 
Courant" 9 Mrt. 1830.) 

Zie Levensber. v. Letterkande I864,bl. 103. 

Frisius. [H. Bouman, later theol. 
Profl te Utrecht.] 

In : „Bndr. tot beoef. en gesch. der 
godgeL Wetensch." 

Frisius. fj. van dee Vken Az.] 

a, Nachtlicntjes. Rijmen rakende 
vraagpunten van den dag. Door -j-« 
Groningen, 1866. 

b, Grrietje moet met een schoolmeester 
trouwen. Big spel in één bedrijf. Door 
•f. Leeuwarden, A. Jongbloed 1871. 

c. De laatste bewoners van Lyck- 
lama State. Door -f. Heerenveen 1852. 

d. Schreit het niet ten hemel ? Eenige 
bladz^den uit het levensboek vaneen 
gehuwd milicien in Drenthe, die ten 
gevolge van den oorlog tusschen Frank- rijk en Pruissen, onder de wapenen 
werd geroepen en zgn gezin tijdelük 
moest verlaten. Eene novelle door 4-- 
Ten voordeele eener onderwijzers-we- 
duwe en hare zeven kinderen. Assen, 
Erven D. H. van der Scheer. 1870. 
e. Een handvol uyen met nog het 
een en ander er big. Door -f-« Kam- 
pen, 1874. 

Frisius. [A. F. Eilebts de Haan, 
Pred. te NoordwoldeJ 

Een woord aan J. C. Zaalberg, 
Pz. Predikant bg de Hervormden te 
's Gravenhage. Door +. Steenwnk, 
1864. 

Frisius, Minutius Aquilovi- 
canus — [SmoN Episcopius.] 

Friso, Harmodius — [Pieter 
Vbebde.] 

a. Aan Godt. Door -f . z. pi. en jr. 
[178?] 

b. Aanspraak aan Willem de Yde 
erfstadhouder etc. etc. etc. door -f* 
Derde druk. A«>. 1581. [lees: 1781.J 

Op bl&BQw papier. Vgl. Bilderdjjk Vad. Hist. 
XII. 193. Het stnlg'e is gedagt. Harlingen uit 
myn Boekvertrek den 10 Joly. Is ook opge- 
nomen in de «B^lage tot de Vad. Hist." 

c. Aanspraak aan het volk van 
Utrecht. Door -f. Leiden, 1786. 

d. De bloed-raad of de gevloekte 
zaamensweering op H Loo. Tooneelspel 
van -f. Zurich, Orell, Gresner, in 
Comp. 1786. 

e. De twist der Mogendheden, of 
de nijdige Keizer in z^ne onreg^vaar- 
digh^en tegengegaan. Staatspel door 
-f. Midd. 1785. 

Vreede heeft zich bekend gemaakt in zijne 
in 1798 te Leiden uitgegeven «Yerantwoor' 
ding" (bl. 49.) 

F r. M a r t. S t. f Fr.MABTiNüS Steyt. j 
Het leven ende mirakelen van de 
Heylige ende glorieuse martelaeren 
Basinus ende Grerulphus, ende de H. 
maget Aldegundis . . . Patronen van de 
prochie van Dronghen ... door -j-? 
Religieus ende Priester. Ghendt 1758. 
— ald. 1762. — ald. 1813. 12^ 

Yanderhaeghen, II 449; III. 407. V 40. 187 F. 8. F. V. H. F. S. [Faustüs Socinus.1 

a, Corte verclaringe over Let sevende 
capittel des briefs aan de Romeynen. 
Met een brief van d'heer J. N. [Nae- 
RANUS?] aan f wedersprekende tWve 
gevoelen. Als oock -f antwoordt . . . 
Amsterdam, 1638. 4". 

b. Idolum Judaicnm ofte den Jood- 
schen Messias , zynde een beschry vinge 
van syne toekomst, leven, staet, 
ende regeeringhe. Uyt 't Hoogd. vert. 
door +. Aid. 1646. 4^. 

Rogge, Oeschr. betr. de Henr. kerk, bl. 36. 

F. S. V. S. [Faüstus Socdojs van 

SlENA.] 

Van de kercke of ghemeynte ver- 
scheyden tractaten . . . (Door -f.) z-pl. 
[Amst. J. Az. Colom] 1639. 4<^. 

Bibl. V. pamfl. 2686. 

Fngent carmina curas. 

Dichtlievende tijdkortingen be- 
staande in gedichten van verscheiden 
stoflfen en rgmtrant. Door * * * [P. de 
LA EuË, J. Steenoracht en P. Bod- 
daert] onder de zinspr. -f. Leiden, 
1717. 

Biykens onderteekeDiag der voorrede van het 
ia 1718 verschenen 2e deel. Ia 1728 is het 
gcheele werk herdrukt. 

F. V. A. [van Aken.] 
De matroos door list. fil^spel door 
+ . Amst. 1783. 

F. V. C. [FoppE VAN Camstra?] 
Een seer schoone dialogns oft tsa- 
mensprekinghe van den Roomsehen 
Pasqnillo ende Marforio, inhoudende 
diversche ceremoniën ende snperstitien 
die men in des Pans Hemel pleghende 
is. Ghemaect over langhe jaren door 
een geleerden Celinm Cnrionem ende 
nu eerst wten Latiinsche in de Neder- 
duy tsche tale overghesett door -f . Tot 
Ëmbden Anno 1567. 

Volgens de Kroaijk v. h. Utr. Hist. Gen. 
1851 bl. 384, 1852 bl. 38 is dit boefje ge- 
drukt door BouDrwiJN van Mëetkerke. Zie 
ook Navorscher IX. 300. 

F. V. C. D. [F. VAN Cannart 
P^Hamalb.] De welverdiende vaderland 
woord. Door -}-. Antwerpet 

Mertens, Cat. der Antw. bibl. 1] 
F. V. D. B. [F. VAN DEN 

Pastoor te Vilvorden.] 

Korte beschryving der 1 
Vilvorden . . . volgens de 1 
schriften , bezorgd door den e 
-}-. Mechelen , Steenackers-Kl< 
16^ 

F. V. D. V. fF. Vandeve 

Nederduitsche bloemlezing 

bruike van het middelbaar o 

door -|-. S. Nicolaes , Edom ei 

1846. 

F. V. d. V. [F. Vandevyv 
Almanack voor 1841 door 
Hemelsoet. (1841.) 

F. V. H. [Franqois vanB 

TEN.] 

a, Boëthius van de vert 
der philosophie. Eerst verti 
D. V. Coornhert. Nu op niei 
sien door -f. Dordr. 1654. 
1655. — Aid. 1680. 12^. 

b, Den verrezen hondsche 
nes eerstmaal ... in ^t Laty 
door J. A. Komenius en nu . 
derd. vert. door +. Rott. 1 

c, Het voorhof der ziele beha 
leerzame printen en zinnebeeL 
-f. Rott. 1668. — Aid. 169 

d, Tafereelen van boete ( 
Godeau, in Nederl. vertaelt 
Tot Loven [Utrecht, J. vi 
1670. 12^ 

e, Het leven en bedryf 
laam , den heremyt en Josapha 
van Indien, beschreven doo; 
Oud vader Joannes Damascen 
in Ned. vert. door -f. Rott. 1 

/*. Het onbekent en wonderl; 
Utopia, ontdekt door Rafaël 
deus en ... . beschreven dooi 
Morus. In Nederduits verti 
+. Rott. 16 i 7. 24^ 

Met naam verscheen in 1700 te 
een 2e druk o d. titel: Het ylan 
by 't samenspraken beschreven door 
.... enz. 189 F. V. S. F. V. Z. 190 g. De Bchoole der wereld, geprint 
in CXL vliegende bedenkingen op al- 
lerhande voorvallende gedachten en 
zaken. Uit het lat^n van Joseph 
Hall... door -f. Dordr. 1682. — 
Amst. 1725. 

h. Historiën van Justinus nit Trojns 
Pompejns. Uit het latgn vert. door -f • 
Dordr. 1682. 24o. — Rott. 1692. — 
Dordr. 1696. 

ï. Verhandeling van 't lezen der 
H. Schriftaar. Waerin d'oeffeninge der 
Protestanten in de zelve te lezen we- 
derleid, en de vastigheid van H lezen 
der Catholyken getoont werd. Mitsga- 
ders een verklaring over den aitlegge der 
Heilige Schriftanre. Door den Bisschop 
van Castorie Apostolische Yiearins. 
En na vertaelt door -f. T' Antwer- 
pen, voor Fransois van Hoogstraaten 
1685. 

k. Leven der aitmantende kr^gs- 
oversten, zoo Grieken als andere, 
door Com. Nepos. Vertaelt door -f. 
Amst. 1709 (?) 120. 

F. V. S. [Felix van Sambix.1 
a. Verklaringhe van de redenen, 
dewelcke DonEmanvel gheboren Prince 
van Portagael . . . bewoghen hebben te 
verlaten de Boomsche Keligie,omsich 
te voegen in de Catholijcke ende Apos- 
tol^cke Kercke, ende in de selfde te 
beladen de sayverheyt des £aange- 
liams . . . Met eenighe brieven ayt 
Brussel gheschreven aen den selfden 
Prince t'sedert syn overkomste in dese 
Landen. Overgheset nyt de Fransoïsche 
tale in de Nederdaytsche , door -f* 
Kotterdam, by Is. van Waesberghe . . . Anno 1634. Voor Felix van Sam- 
bix , Boeckverkoper tot Delft . . 4". 

h, Cassandre, ayt de Frangoysche 
[van Caxfrenede] in onse Nederdayt- 
sche tale overgheset door -f. Tot 
Eotterdam, gedrackt by Pieter van 
Waesberge 1654—55. 3 dln. 12». — 
Amst. 1655—1669. 5 dln. 

F. V. S. D. J. [Felix VAN Sambix, 
Doctor Jaris.] 

De ontschaJiinge vande schoone Cla- 
rinde, geschiedt in Vranckryck in de 
prov. van Delphinat onder de regering 
van Hendrick de Groote.* Naar het 
fransch van des Ëscateaas in nederl. 
vert. door -j-. Utr. z.jr. [1670?[12'». 

F. V. S. Pbr. [Frans van Sterbeeck, 
Priester te Antwerpen?] 

Den Nederlandschen verstandigen 
hovenier, over de XII maenden van 
het jaer, beschryvende hoe men op 
de beste maniere zal hoven , thaynen, 
last-hoven en boomgaerden verordine- 
ren . . . Door -j- . Den negensten drak, 
vermeerdert en verbetert.Gent, 1775. 4". 

Volgens Cat. y. Halthem, I. 6096 worJt 
het werk ten onregte aao hem toegesebre?eu. 
Ia 1721 is (bl\jkeu8 de approb.) de Ie drak 
verschenen te Antwerpen. 

F. V. Z. [van Zebsen.] 

Het vernieuwde paradys-ho^en, vol 
allerhande leerryke, deugd-, dank-, 
kruys- , ampt-, lof- en vreugdegebeden. 
Door j. Arent. Uit het Hoogd. vert. 
maar nu verbetert en b^na een vier- 
depart vermeerdert door -(-. Amster- 
dam, David Weege, z. jr. 12^ — 
Aid. W. van Beaumont 1664. 12". ' — 's/\AAA/\AAAAAAAA<>^<-'« G. [8. F. Gboin.] 

De draaiziekte bü den menscli , alias 
tafeldans. (In Ie D^voegael bij den 
„Java-bode" 14 Jan. 1860.) 

G. [F. L. GEERLiNa.] 

Een brief uit de Ooat, door 4-- 
Leiden, 1667. 

lo 18GS vencheiWD *!• -Twc«d> omgewtrlrta 
drak" met num dea «dirtJTcniGedachtsDaiEr 
loiliuhe toe«Und«a ca kolonisle kwuUco. G. [. . . . GATIMANa.1 

Handleiding en tafel tot het bere- 
kenen van obligatiën, aandeelen in 
lotergen enz. en van den koers tegen 
welke leeningen kunnen nttgegeven 
worden, benevens tafels van die vaarde 
en koersen, door -["• Arnhem, J, 
Rinkes Jr. 1875. 

— g. (Mr. H. I. SwAviKo.] 
Artikelen in den „tTaridischen Yran- 
gal en Opmerker," 1854— 18B7. 

6. A. , Dr. — [Greten Ammnnitie- 
meester.] 

Brief aan den Kaadsheer S. H. van 
Idsinga, ter gelegenheid van zijn uit- 
gegeven werk en in 't bijzonder over 
de weerdigheid van het volmagtschap 
ten landsdage in Friesiand. Door -f-. 
Leeuwarden, 1759. 

CiE.der Bibl. t. h. FriMch Gen. 2c verv.bl. S4i. G.A. B.M. [H.M.C. 

Aanmerkingen over de Zierikzeesche 
en Brouw ershavensche Zeegaten en de 
daarstelling van een dok, ter bevei- 
li^ng der koopv'aardyechepen , door 
-f . Ëotterdam , van der Meer en Ver- 
brugge. 1841. Schr, 

Gabriel. [Carolus van Nibvïlt 
te Rotterdam.] 
Ontboeseming van -f- . Arnhem, G. A. F. [Hr. G. A. Fokkkr.1 
Kecensie in „de Gida" t. 1859. 

Gamma der Viuen. [A. . 

LiEUWES.] 

Bloemlezing. Geechiedkundige mi 
der algemeen bekende byzonderhedi 
betr. de Nationale Synode to Dordred 
gehouden in d. j. 1616 en 1619, es 
uitspannende lectuur voor deo tegor 
t^d; verzameld en bewerkt tot n 
stond van haren aard en haar gen 
door-f-.Te Groningen bij M. Smit. 183 

Ganda, Fhilologua Fhili 
tros k — [Jacobus VrviEiDS.] 

a. Wintersche avonden, of Ncdi 
lantecbe vertellingen van -]-, waei 
verscheydene vreemdigheden , dezeh 
voorledene bondert jaren ghebeurt. 
pi. 1610. — Amst. 1615 12». — Am 
Dirck Fietersz. 1617.— -Rott (latak 
Tan Waesberge. 1636. 8". — Am 
1636 12". — Utr.1650.8». — Am 
1656. 80. 

Een druk met den weren nuundoMliTjf 
op dea tit«1 vergcheen •t'jmit. gedr. lij 
Wed. van Tymon Honlhak loor Genit i 
Goedetberg. )S6B. 12°", terwfjl ookdsUtnB 
■che van 1650 met büTocfingcD en bcsngdli 
JdD Zoet niet numlou w». 

Handboek of cort begryp i 
c&erten ende beschrijvingen van a 
landen des werelds. Van uiens 0T< 
sien ende vermeerdert. (Door -|-.) 
Amet. 1609. 12". 

Nivonchcr Vil. 304. — Het wu era f 
meerderde herdruk vau het Curt-Thraod ' 
Lcngenei. Zie Maller, Catït. T. boeken e 
Ruiluid, No. 1009. Ganda, Theocritns k — [I 

NI£L HeINSIUS.] 

O. Het ambacht van Cupido, 
een nieuw oversien ende verbétt 
Door -[-. Leyden 1595. ~ Aid. 16: 193 Ghtudeant. G. D. G. 194 b. Den nieuwen verbeterden lusthof, 
gheplant yol uytgelesene eerlycke, 
amoreuse ende yroljcke ghesangen, 
door -f . Item is noch hier achter . . 
hy ghevoeght een firuylofts Banket 
. . . Den vierden druck ghebetert. Amst. 
D. P. Pers z. jr. 4^. — Aid. Wed. 
H. Hatth^sz. z. jr. 

e. Spiegel van de doorluchtige, eer- 
licke, cloucke, deuchtsame ende verstan- 
dighe vrouwen. Door -f- Amsterdam, 
J. Hondius 1606. — Aid. 1615. 4^. 

d. Emblemata amatoria van -f-, z. 
pi. en jr. [Amst. 1608?] 

Hiervao bataan tallooze drukken , ook in deo 
vonn TEQ zoogeoaamde jofferboekjes. (Navoncher 
XVII. 199.) Reeds in de nitg. 1616 en 1618 
i^ner «Ned. poëoata" werden ze opgenomen. 

e. Afbeeldingen van minne of emble- 
mata amatoria, met den spiegel van 
de doorluchtige vrouwen. Op nieu 
overaien • . . door -f* Leiden, 1619.12^. 

f. flora, of boogaerd der lieflycke 
bloemen ende vruchten. Door -f* 
Amst 1615. 4^. 

Gaudeant bene nati. [Zinspr. 
van Ger. Heerman.] 

G. A. V. D, [van Dobben?] 
Bomantische tafereelen, in verhalen 
en schakeringen , door -f* Te Haarlem, 
by Gebr. van Dobben. 1842. 

Gr. B. [Gbbard Bbandt?] 
Zie op K. B. A. 

G. B. [Bbuining.] 

De wisheid van Pruissen in het 
navolgen van den Kardinaal Richelieu, 
ter leering voor Nederland. Door -f* 
Delft, 1829. 

Blgkens zijne anthobiographie. 

G. B. B., Dr. — [Benthem Red- 

DDffOIUSj 

In „Drentsche Volks-alm." v. 1839. 

G. C. [COYÈT.] 

Luther, door -j-. 
J. VAN LsNNEP.] Amsterdam, 1843. 

Cbt de Théol. de Fr. Mnller u^. 4737; 
Cat. Alnr. de Yries (1864) n*. 4684 staat: 
(Gbo. Cokwat?) 

G. C. C. V. [Vatebendeb.] 

Plan van een Nederlandscne opvoe- Vert. door Mr. diugsschool, door -f. (In: Mengel- 
werken der Kamer van rhetorica, 
genaemd „de Goudsbloemen'\ Gouda, 
1792.] 
Cat. ?. Voorst, n*. 6027. 

G. C. S. [G. C. Spaan, Pred. te 
Heerjansdam en Eüfhoek.] 

a. Levenstafereel van Cebes den 
Thebaner. üit het oorspr. Grieksch 
vertaald door +. Te Utrecht, bg J. 
C. ten Bosch 1801. 

è. Ariston, of schildering van men- 
schelgke grootheid van geest en goed- 
heid van hart. Tot opwekking van 
deugd en vaderlandsliefde in jeugdige 
harten. Door J. C. Volbeding. Uit het 
Hoogduitsch vertaald door -f. Te Dor- 
drecht, by A. Blussé en Zoon. 1816. 

G. C. W. [Weygandt.] 

Gemeenzame leerwgze om het Bas- 
terd- of Neger-EngeLsch op eene ge- 
makkelgke wgze te leeren verstaan. 
Door -}•• Paramaribo, 1798. 

G. D., Mr. — [Duhbab, Secretaris 
van Deventer.] 

Kort begrip der geographie in dicht- 
maat ten dienste der jeugd. Door -f"* 
Te Deventer, 1800. 

G, D. A. C. y. B. [G.deAzevedo 
CouTiNHO y Beenall,] 

Korte chronycke der stadt ende 
provincie van Mechelen byeen verga- 
dert uyt archieven . . . door -f- • Loven, 
z. jr. [1779.] 3 dln. 12». 

Zeldzame overdruk uit: «Lovensch almanach 
of tijdt verkonder . . . door J. B. Nostradamus. 
Loven, Joannes Jacob.'' Zie Bulletin du Biblioph. 
Beige VIII. 178. 

G. d. B. [de Bay.] 

't Leven en bedryf van den door- 
slepen bedrieger A. de Castillo y 
Solorzano. Tweede deel begrepen onder 
't leven van de Seviljaensche harpye 
of doorsiepen bedriegers. Uit het Spaens 
door +. Amst. 1669, 1670. 2 dln. 12^ 

G. D. G. [de Grieck.] 
Samson, ofte edel-moedighen Naza- 
reen. Treurspel verthoont op de Brus- 

13 195 G. D. J. S. Geen menscb yolmaeck selsche tooneel-burg. Treurspel door 
+. Brussel, z. jr. [166?] 

V. d. Marck 1052. 

G. D. J. S. [Schotel.] 

Het oude volkslied Wilhelmus van 
Nassouwen, opgehelderd door eenige 
aanteekeningen van -|- . Leiden, 1830. 

G. D. L., Jesuit. [Guillaume de 
Landshbere S. J.] 

Vyf-jaerig schrift van Jacob Lau- 
reyss ouden vermaerden woorde dienaer 
tegens Heyltjen Jakops Speckverkoop- 
ster, dwaelende zuster der gereform. 
gemeynte, wederleet door -["• Antw. 
1642. 12^ 

De Boeker Y. 410. 

G. D. L. S. J. [GüILLAÜME DE 
LAlh)SHEBRE SOC. JOSU.] 

Jacob Laurenszen, Predikant van 
Amsterdam , wyd-beroemt boeck-scbrij- 
ver teghen Heyltien Jacobs speek- 
verkoopster jam merlyck ligghende naer 
sijnen vijf-jarighen vrouwen-strijdt 
buyten verstandt in gheweldighe Dood- 
stuypen, (zoo noemt hy syn boeck.) 
Verthoont aen een yeghelyck tot deer- 
nisse door -{-. Antwerpen, Hendrik 
Aertssens. 1643. 

De Backer V. 410. 

G. D. S. [Willem de Swaen.] 
Den singende Zwaan, dat is den 
lofzang der Heyligen , die als singende 
zwaanen de dood blijgeestig hebben 
ontfangen. Gemaekt door -f- . Op nieuw 
overgezien en van veel fouten gezuy- 
vert en de nooten van een voomaem 
Meester van de Musiecq gecorrigeerd 
ende verbetert. Te Leyden, bü Frans 
de Does, Boekverkooper op de Hoy- 
graft, in de vyf vocalen, 1728. 

Iii een der lofdichten yoor het werkje komt 
als zinsjjeling op den naam des schrijvers deze 
versregel voor: •Want daedelyk Wil-iiem de 
Swaen tot zingen voegen."' Vgl. Navorscher 
XXI. 88. 

Gebroeders Dag en Nacht, 
De — [Fe. Jüxghuhn.] 

Licht- en schaduwbeelden uit de 
binnenlanden van Java. Over het be- 
heer, de mate van beschaving, de 
zeden en gebruiken der Javanen . . . 
Door -}- , medegedeeld ' door eerstge- noemde. Leiden en Amst. 185^ 
3 stn. 

Verscheiden malen (ook met naam 

Gebroeders Spiritus 
en Spiritus Lenis, De — 
scbynlijk J. W.^ J. Steeïiber 
GooE.] 

a. Dag- en nachtstukken u 
tefeuille van -f- . .Leeuw. 183; 

b. Eene rarckiek. Naar d 
vermeerderde en verbeterde I 
sche uitgave, door -|-. 's Grf 
— Gouda, 1850. 

c. Een beestenspel. Naar d 

Hoogd. uitgave door -[-. Al 

Ten onregte werd B. T. Lvblin 
▼oor den schrijver aangezien. 

Gedenokt te sterven, 
van Jan Hermansz Krul.] 

Geeft Godt de eer. [Zii 
C. Prins Jansz.] 

Geeft reden plaets. 
van Thomas de Keyser.] 

Geen beter zeden, a 
de reden. [Zinspr. van dei 
Clinkemaille 1672.] 

Geenclasse, J. van - 
Potgieter.] 

Yerschüning op Sinte«Lu( 
(In „de Gids" v. 1840.] 

Geen Covenant. [H. ( 
MAN Jr.] 

Eenige bezwaren tegen d< 
bg belvertalingen en hare inv 
de Ned. Herv. Kerk, door 
drecht, 1834. 

Geen genot, buy te 
[Zinspr. van Adr. G. Verdc 

Geen Janhen. [Ser 
Bruin.] 

De dienstmeid bekeken uit a! 
gezigtspunten. Door -f • 's Gri 

Geenklub, P. van — 
VAN Zeggelen.] 

In „de Gids" van 1840. 
Zie Levensber. v. lietterknnde , 18' 

Geen mensch volm 
[Zinspr. van Jac. Lieffs.] 
Üragnie loff-wimpels swev< 197 Green ramp-spoed. Gemeensman. 198 de • . . veroyeringe van de . . . stadt 
en sterckte van Breda . . . (Get. -f.) 
f Amst. 1637. 4^ 

Zie Meolmaa 2008 en 2173 en verder op 
Joannet, Jaeobus — . 

Geen ramp-spoed maakt my 
bang. [Zinspr. van Jan Aysma.] 

G'eert sy poësi. [Letterkeer van 

PlETER GrOSSBT.] 

Geest baert leven. [Zinspr. van 
M. VAN Eepen 1672.] 

Geka. [Mej. G. Knutzen.] 
Gezangen door -f* ^^ ^®t licht ge- 
geven door Nicolaas Beets. Utrecht, 
J. Bgleveld 1871.— 2e druk. Ald.1872. 

Geleerde, Een voornaam — 
[Mr. Willem Bilderduk.] 

Berigt van inteekening op eene 
nieuwe, oorspronkel^ke geschiedenis 
van Holland , in vijf deelen. Door -}- . 
Amsterdam, by W. Brave 1811. 

Geleerde, Een vaderlandsch 
— [Dr. P. O. VAN DER Chijs.] 

Aanhangsel op het Algemeen Woor 
denboek van Kansten en Wetenschap- 
pen , in 8 deelen bewerkt door w§len 
den Heer Gt. Nienwenhais, en te 
Zntphen van 1820—1822 in het licht 
verschenen. Bijeenverzameld en in orde 
gerangschikt door -(-. Te Nijmegen, 
by J. F. Thieme 1833—1844. 9 dln. 

Het leven van Bilderdijk is van Mr. H. J. 
KosKKN, mogelijk ook dat van Vr. K. W. 
Bilderdijk. 

Het medische gedeelte is van Dr. 6. Ph. ¥. 
Gboshans (Zie Letterkunde Levensber. 1875.) 
Negen andereu werkten mede Mr. J. W. de 
Cbane gaf toevallig naamloos de levens van 
Nicolaas en Adolphus Ypey en het art. Frane- 
ker. (Zie bl. 96 zijner Letter- en geschiedk. 
Verzameling.) 

Van Dr. J. T. Bergman waren de levens 
van H. A. Hamaker, Henr. H oogeveen, J. M . 
Hoogvliet, II. J. von Klaproth, F. en P. J. 
van liclyveld, C. J. Renveus, L. vau Santen, 
C. Siedenburg en A. van der Woordt. (Zie 
Lerensb. v. Letterkunde, 1879, bl. 57.) 

Ge leerden, Ned er landsche — . 

Kieuwenhois Woordenboek van Kun- 
sten en Wetenschappen herzien, om- 
gewerkt en vermeerderd , . . . door -f- . 
Leiden, A. W. Sijthoff. 1854-1868. 

Van C — Z bewerkt door H. M. C. van OosTERZiE. (Zie Levensber. v. Letterkunde 
1878, bl 71.) 

Geloovige, Een' — [C. J. van 
Heusden Jz.] 

a. Gedachten ten aanzien eener toe- 
komstige meer algemeene, godsdien- 
stige geloofsleer, overeenkomstig de 
christelijke, gegrond op natuur en 
rede. Door -f» Amsterdam, 1845. — 
Aid. 1857. 

'In 1866 noemde de schrijver zich in z\jn: 
Spiritualisme en Causaal verband. 

b, Eene wetenschappelyke beschou- 
wing der natuur in haren geheelen 
omvang, het middel om tot de waar- 
heid te geraken . . . Door -f- Aid. 1847. 

Met naam herdrukt te *s Hertog. 1866. 

e. Mijn christendom, of beknopte 
aanwijzing m^ner opvatting der gods- 
dienstleer naar de eigen woorden van 
Jezus Christus. Door -j-, Amst. 1850. 

d. Twintig stellingen tot aan w^ zing 
der overeenstemmingen van de chris- 
tel^ke godsdienst met w^sbegeerte en 
wetenschap. Door -f-, Amst. 1850. 

Gelrus. [Ev. Kreenen.] 
Stukken in „Bijdragen tot debeoef. 
der godgel. Wetensch. voor 1821." 

Zie Levensber. v. Letterkunde, 1879 bl 36. 

Gelrus, Anonymus — [Mr. ' 

J. H. VAN DER SCUAAFP.] 

fl. Waarschuwingen , opwekkingen 
en wenken met betrekking tot den 
tegenw. toestand van ons vaderland . . 
Doer -f-. Amst. 1830. 2 stn. 

Als 8e stukje verscheen: 

ó. Het ware nut en voordeel der 
beschaving. Door +. Iltr. 1832. 

Het 4e stukje Kas weder als de 2 eerste ge- 
titeld en verscheen in 1840. (Konst- en Letter- 
bode 1853, II. 825.) 

Gemeensman van die stad, 
Een — [Dr. E. Valk te Kampen.] 

Histories verhaal, van het geen 
te Campcn in den jare 1740 en 1741 
is voorgevallen tusschen Raad en 
Meente, vervat in twee brieven van 
•\- aan een goed vrind in Holland 
geschreven , en door deselve vrind met 
twee brieven beantwoord, vol van 
staatkundige en historische aanmer- 
kingen, noodzakelyk voor alle ware 
liefhebbers van vrijheid om te weten. Als 199 rfViuXoynnog, Gsnootsohap. 200 behelzende een beschryvinge van de kunde, Het — [Waarschgnlgk J fondamentele regering van dit land , en 
dat de souverainiteit by 't volk resi- 
deerd, schoon se door eenige weinige 
wordgerepraesenteerd-Nequeterrae mo- 
tos timet , neqne fluctus. Gredmkt voor 
den aucteur, z. pi. en jr. (Denkelyk 
Leiden, Joh. Axn. Langerak 1743.] 4^. 

Zie op E. F. 
rtvêaXoytto^. [Mr. W. F. VAN 

Beückbn Fock.] 

Artikelen in „de Navorscher." [L. VAN Geneesheer, Een — 
LoiiE.] 

Een gemoedelgk en waarschuwend 
woord aan myne landgenooten , door 
•f. Amst. 1865. 

Geneesheer, Een practise- 
rend — [L. van Lohe.] 

Is het overeenkomstig het algemeen 
belang en rechtvaardig, aan de artsen 
het leveren van geneesmiddelen te 
verbieden ? Door +. Amst. 1862. Üi^. 

Géneroso sanguine parta. 
[Zinspr. van Hadbianus Beverland.] 

Genoegh is meer. [Zinspr. van 
Anna Eoemebs Yisscher.] 

Genoegh is meer als veel. 
[Zinspr. van den geschiedschr. Jac. 
Oudenhoven.] 

Genootschap boeren. Een — 
[Prof. F. L. Keksteman.] 

De boere studeerkamer , of raritey ts- 
kraam der zotten en zottinnen, be- 
schreevendoor-f. 'sGrav. 1765 — 1767. 
2 dln. 

Volgens opgave des schrijvers. Zie Navor- 
scher VI. 300. 

Genootschap onder de zin- 
spreuk: Studium alit artes. 
Een — [L. Dyl.] 

De verrezene Marsyas , of de letter- 
dieverij beteugeld, door -|-. 'sGrav. 
1764. 

Cat. J. V. Leanep, n^. 2360. Genootschap ter bevorde- 
ring der Letter* en Tooneel- VAN DEB ScHUEBEN.] 

Reden voering , uytgesproken op het 
tooneel der Kruysbroeders binnen Cort- 
ryck, den 5 Juny 1797 . . . Door +. 
Gent, 1797. 

Vanderhaeghen, IV. 218. 

Genootschap van Latünsohe 
schrgvers. Een — [Hébon be 

ViLLEFOSSE, ChaMBBY CU ChABLES 

Fbanqois Durozieb.] 

Korte schets der Fransche omwen- 
teling , door -f . Naauwkeurig najgezien 
naar het oorspronkelgke. [En in het 
latgn en Hollandsch uitgeg. door Mr. 
J. LuzAC en Prof. J. Valckbnaeb.] 
Te Home prope Caesaris hortos en te 
Parijs nabij den Tuin der Tuilleries. 
III Kal. Sept. V.CMMDLIV, XH 
Fructidor van het VIII jaar. [Amster- 
dam, by J. AUart, 1800.] 

Qae'rard, Saperch. III. 662. Genootschap van Rechtsge- 
leerden onder de spreuk, Ab 
omnibus libenter disce, quod 
nescis, Een — [Didebicus Luuus, 
PiETEB VAN Spaan, Joannes vandeb 
Linden en Beinieb van Spaan.] 

a. Dertig rechtsgeleerde vraagen uyt 
de Inleidinge tot de Holl. regtsgeleerd- 
heid van wylen Mr. Hugo de Gix>ot, 
en aan het publicq ter beantwoording 
voorgestelt door -j-. 's Gravenhage , 
Johannes Mensert, boekverkoper op de 
Groote Groen -Markt 1776. 

6, Rechtsgeleerde observatien, die- 
nende tot opheldering van verscheide 
duistere en tot nog toe voor het 
grootste gedeelte onbewezene passagien 
uyt de Inleidinge tot de Holl. Rechtsg. 
van wylen Mr. Hugo de Groot, door 
-}-. Eerste deel. Aid. 1777. 

Met voorrede gedagt. 25 Julij 1776. In 
hetzelfde jaar gevolgd door een tweede deel, 
waarvan de door de schrijvers onderteekeodc 
voorrede is gedagt. 25 Julij 1777. 

c. Dertig rechtsgeleerde vraagen, uit 
de Inleidinge tot de Holl. Regtsg. van 
wylen Mr. Hugo de Groot, eerst aan 
het publicq ter beantwoording voor- 
gestelt, en nu benevens de daarop in- 
gekomene antwoorden van de heeren 201 Grenootsohap. Grerstacker. 202 Mr. Willem Schorer ... en Mr. Hen- 
drik van Wgn . . ., als mede van 
andere voorname rechtsgeleerden ; uit- 
gegeven en met aanmerMngen verrekt 
door +. Aid. 1777. 

d. Noodige verdediging tegen zekeren 
Brief van Mr. Willem Schorer, Prae- 
sident in den Ed. Hove van Vlaande- 
ren, over de uitgaaf van deszelfis 
antwoorden op de XXX Bechtsgeleerde 
Vraagen, door -[-. Aid. 1777. 

Genootschap van Bhapso- 
disten. Een -^. 

De Bhapsodist, zynde een mengel- 
werk door 4-, Amsterdam, 1771—83. 
6 dln. 

Tot de medewerkers behoorden: Simon de 
Vries (zie ▼. Eek ea Boieha, Tweede Eeaw- 
foest V. h. Ath. te Dev. bl. 76),P. J. üylbn- 
BROE&, die door het plaatseo vao eenige stukken 
ia dit tydsehrift (volgens Kobus en Rivecoart) 
in kennis geraakte met den dichter-uitgever 
P. Meijer; J. Lublink de Jonge (volgens 
Witsen Geijsbeek) en anderen. 

Genootschap van voorstan- 
ders der Kederl. formulieren 
van eenigheid, Een — [Nicolaas 
HoLTiuSfPied. te Koadekerk,en Alexan- 
DEB CoMBiE, Pred. te Woubrngge.1 

Examen van het ontwerp van tole- 
rantie, om de leere in de Dordrecht- 
sclie Synode anno 1619 vastgesteld, 
met de veroordeelde leere der Remon- 
stranten te vereenigen. Voorgesteld in 
eenige samenspraken , door -f geschre- 
ven tot versterking van de liefhebbers 
der waarheid .... Amst. 1752 — 1757. 
3 dln. 

Elders VQnd ik 1758 — 59 10 stn. De namen 
der zamensprekenden zgn : Orthodoxn6 = 
Holtios: Philalethes = Comrie; Pan- 
taneehomenus = Prof. J. J . Schultens; 
Sornodius = Prof. J. Alberti (Ypey en 
Derrooat III. n^. 684.) Volgens v. d. Aa was 
nog Adiaphoras =: Prof. J. J. Schultens. 

Gr. en R. [J. Koning en C.M. van 

Dï VUVEB.] 

België in 1830, of fac-similé^s van 
de handteekeningen der personen in de 
gebeurtenissen aldaar betrokken. Met 
korte aanteekeningen betreffende de- 
zelve. Door -{-. Eerste nommer. Amster- 
dam, 1830. 4^ R.J. 

Het 2e nommer was van Koning alleen. Ge O r ge, [G. J. Keppbe.] 

a. Een ongelnksvogel. Door -(-.Ge- 
drukt voor rekening van den auteur. 
Utrecht, 1866. 

Vroeger gedmkt onder den titel ArmePhlegyas. 

b. In- en uitvallen. Door -[-. Schoon- 
hoven 1867. 

c. Waarom hg de eenzaamheid zocht. 
Een verhaal door +. Sneek, Van 
Druten en Bleeker 1868. 

d. Hollandsch - Hildebrandsch - Tyde- 
mansche humor. Open brief aan den 
beroemden humorist Tydeman, als 
antwoord op zyne beoordeeling van 
m^ne: In- en uitvallen in de Yad. 
Letterocf. No. 7, door -|-. Zutphen, 
1868. 

Georgus. [J. J, Pobcpb van Meee- 

DERVOORT.] 

Is er vrees, dat eene afkoopbaar- 
stelling der tienden volgens het door 
de regering ingediend ontwerp onvol- 
doende zal blijken te zyn, geheel 
zonder grond? Door -f. Amst. 1862. 

Geplukt op Ceres veld. 
[Zinspr. van P. J. Farasyn.] 

Gerard Jr. [Gerardus Jalkes 
Spoor, Kassier te Rotterdam.] 

De arme dichter. Drama voor rede- 
ry kers , 't Hoogduitsch van von Kot- 
zebue vry gevolgd. Door -}-. Amst. 
L. F. J. Hassels. 1861. H.E.B. 

Gereet om (te) leeren. [Zinspr. 
van Jan van Liere. 1672.] 

Geregtigheid vol moed, is't 
die het land behoed. [Zinspr. van 

U.... X....J 

G. E. R. G. Zie op Vriend, Een—. 

Gerheze, J. van — [Karel de 
Ridder, Vicaris te Brussel.] 

Iets over de rederykkamers in het 
algemeen en die der Kempen in het 
byzonder, door -f. Turnhout, 1858. 
W. B.B. 

Gerstacker, F. — [George 

LiPPARD.] 

De geheimen van de Kwakerstad, 203 Grertmdis. G. G. 2a door -f-. Naar den derden druk uit 
het Hoogduitscb yertaald. Maarssen, 
C. H. van Nederhasselt en Zoon. 1852. 
3 dln. 

Biykens door 6. in Maart 1862 in den «Ne- 
derl. Spectator", •Onze tolk" en andere tijdschr. 
geplaatst berigt, werd deze roman bedriegelijk 
door den Doitschen uitgever op zQn naam ge- 
steld, terwijl hij tevena den waren 8ohr\jver 
noemde. Gertrudis. 
Craeyvanoer.1 
Stukjes [Mej. Gertbudis in es. Ge. S. [Georg. Salomons.1 
Uur'-werk des verstandts op de 
seven wee-en van Maria oft seven 
godtvreesende meditatien van -j- , 
Augustgi^ van Dendermonde , met rym 
vergiert. Antwerpen , Jac. Mesens, op 
de Lombaerde-Vest, inden gulden bü- 
bel. 1607. 

Cat. V. Oosten de Bruin n». 746 , waar echter 
1667 gelezen wordt. 

Gestadigb inboop. [Zinspr. 
van G. D. Visscher.] 

Navorscher 1874, bl. 314. 

Geurt, Oom — [G. Broens Jr.] 
Papillotten van -)-. Overgedrukt uit 
bet Nieuw Amsterdamscb bandels- 
en effectenblad. 31 Deo. 1863. Schr. 

Gezelschap onder de nooit 
gebruikte zinspreuk: „Utile 
dulci," Een dicbtlievend — . 

Braga. Dicbterl^ke mengelingen. 
Uitgegeven door +. Utr. 1843—1844. 
4<>. — Aid. 1863. 8^ 

De Ie jaargang is geredigeerd door J. J. L. 
T£N Kate; vele bijdragen daarin waren van 
A. WiNKLER Prins. In den 2en jaargang 
leverde H. Kretzer menige bydrage. 

Gezelscbap onder de spreuk 
Utile dulci, Een — [J. A. de 
Chalmot.] 

Land- en stads-bibliotbeek, bestaande 
in een keurige verzameling van belang- 
ryke geschiedenissen , karakterschetsen 
.... en wetenswaardige anekdoten. 
Door -}"• Amsterdam, 1798. 7 dln. 

Zie het voorberigt voor zyn Biogr. Woorden- 
boek. Gezelschap onder de sii 
spreuk: Yirtutis et arti 
amici, Een — [Waarschynlgk Ja 

NOMSZ.] 

Brief van zeker op reis zynde 
Dordrechtscben heer, wegens zake 
den Amsterd. schouwburg betreffenè 
ter toetse gebracht door -f . Amst. 1774 

Gezelschap van geleerd 
mannen aldaar, Een — [M. I 
DE Leon , S. H. de la Paure, D. ( 
Nassy en S. W. Brandon.] 

Geschiedenis der kolonie Surinan: 
door -f. Amst. 1791. 

Oorspronkelijk in het fmnsch verschem 
onder den titel: £jsai historiqne de la coloa 
de Suriname. Paramaribo, 1788. 2 dln. 

Gezelschap van liefhebbere 
der waarheid die in de godzi 
ligheid is. Een — [Waarschji 
Igk Nic. HoLTTüS en Alex. Comrik 

Berigt nopens de waarschuwing 
van de Heer J. J. Schultens, Pr 
fessor en Begent van het Staten Co 
legie te Leiden , tegen de Catechismu 
verklaringe van den Heer Ale: 
Comrie, gegeven door een brief va 
den WelEerw. Heer Alexander Comr 
wegens het historische deel der waa: 
schuwinge van den heer Professor « 
J. Schultens; gemeen gemaakt en mi 
eene voorrede verrijkt door -["• ^ 
Amsterdam bg Nicolaas Byi, boele 
verkooper op den Nieuwendyk 1775. 4 

Gezelschap van veenlieden 
Een — [Mr. G. Kniphorst, Raadi 
heer in het Hof van Drenthe.] 

De accijns op den turf, beschouw 
in zyn wezen en gevolgen, door -f 
Assen, 1843. Vii$ 

G. G. [Gheybels.1 

Het leven van den Eerweerd. Vaedei 
Myn Heer Nic. van Esch . . . in he 
Diets overgeset . . . door -["• Lenvei 
1713. 12^. 

Paquot II. 584. 

G. G. [GüiDO Gezblle.] 
Aen de eerweerdige heeren Petrn 
Yitalis en Yictor CarUer, op de 206 6«denckt. G. L. 206 laesten priestermakiog 21 wintermaend 
1850. I>oor •4*. Bousselaere, vanHee. 
(1850.) B.B, 

Gedenckt te sterven. [Zinspr. 
yan Ta:» Hssmansz Ebul.] 

6k e d al t. [Zinspr. yan Claes Cor- 

NEUSS IffoOLENAER.] 
NaTQTScher XIX. 256. 

Gheen dierken sy selven. 
[Zinspr. van Jan Dierkens.] 

Gheen mensch volmaeckt. 
[Zinspr. van Jag. Liefs.] 

Ghelnck, in druck. fZinspr. 
van Pi£T£B Labus dichter en arokker 
te Duinkerken.] 

Crhetroa altyt. [Zinspr. yan den 
dichter T. Sebgant.] 

Ghod ist die in n werckt. 
[Zinspx". van L. H. de Groot.] 

G^. £. V. B. [Gerrit Hendriksz 
VAN Bmugel?] 

^ firenghels boertighe dachten: 
ledenryckelyck ghecomponeert door -f . 
Ten tweeden mael herdmckt. Amst. 
1613. 

^ Ie druk wm waanchynlük Tan 1612. 
Z»Cat. V. Letterkunde I. 221. 

*• De tweede v^ftig Instighe histo- 
nen oft nieuwigheden Jo, Boccat^ 
^cttW'elgcks vertaelt door -f-, t' Am- 
sterdam, bij Broer Jansz. 1644. 4^. 

^* BL W. [G. Haasloop Werneb.] 
«• Jttgn nitstapje van Kampen naar 
!™^^in, met de stoomboot Drnsasin 
^75-.. door -f. Kampen, 1847. 

^^«Hsber. V. Letterkunde 1866, bl. 146. 

^ Bfldragen in den „Overgss. alma- 
*^ V. oadh. en letteren." 

^hy sie tron na God. [Zinspr. 
^ H. J. DE Groot.] 

Y^^ideon, Oom — [B. E. F. van 
^^^, Kapn der Infanterie.] 
-^^even aan de neefjes in de Oost. Door -f* Amsterdam, J. C. Loman 
Jr. 1881. UUff. 

Gielis van Utopia, Coppen — 
[Mogeiyk JoANNES Yladeragken.] 

Eenen poeetschen dialogas genaempt 
Calaioas . . . Ghemaeckt door +• Ghe- 
prent int Jaer dns Heeren 1580. 

Menlman 487. Dat hg het stukje ia het 
lat\JQ vertaalde is zeker: zie ald. 523. 

Giaseppe. [J. J. Aqhina Med. 
Dr. te Hoorn.] 

Een hedendaagsch duel. Dramatische 
schets in twee acten, voor rederij kers. 
Door -f-. Parmerende, J. Schai tema- 
ken 1862. — Ald. 1869. üit^, 

G. K. [KOCKAERT.] 

a. De verrysenisse ons Heeren Jesu 
Christi met alle syne openbaringhen 
ende hemelvaert, getrocken nyt de 
H. S. ende in rym gestelt, ook om op 
'ttooneel af-gebeelt te worden. Door 
+ . Tot Brnssel, byG. Jacobs. [1706.] 4". 

V. d. Marck 250. 

b. De toekomste van den heiligen 
gheest over de Apostelen, H samen 
met hnnne eerste werken ende mira- 
kelen . . . Door + . Ald. [1706.] 4P. 

Cat. Serrure, u^. 928. 

G. K. [Gerard Keller.] 

Blik op 's Hertogenbosch , zijne ge- 
schiedenis en tegenw. toestand. Met 
eene kaart van de omstreken der stad. 
's Bosch, Gebr. Muller. 1855. 

l)e voorrede is geteekeud •\'. Volgens Bodel 
Nyenhuis 431 was de schryver 6. Kellek; 
volgens Cat. Bodel Nijenhuis, II. No. 1334. 
6. KuTPtR. 

G. K. T. S. [Gerard Noordbeek 
Theol. Stad.?] 

Naam -rol der godgeleerde schr^vers 
welke over den geheele Bybel ofte 
bysondere boeken , capittelen en versen 
in 't Nedcrd. geschreven hebben, met 
byvoeging welke over de Heidelberg- 
sche catechismus in 't Nederd. in 't 
licht gekomen zgn, door+. Amst. 1737. 

G. L, [Lamberts.] 
In „Konst- en Letterbode" 1841 
over Cats' werken. 207 Glanor. Gt)dgeleerde. Grlanor. [Hugo Beuebman Eap» 
der Artillerie.] 

a. Beisherinneringen. (In „de Gids'' 
1871.) 

b. uitgaan. Blgspel in drie bedrg- 
ven. Door -(-. 1874. 

c. Z^n geheim. Drama in drie be- 
dryven. Door +. 1874. 

Glancomastix, Jnvenalis — 
[Jean Guepin, Koopman te Ylissingen.] 

Datheniana, of ophelderingen en 
aanmerkingen op de vermaarde Psalm- 
beryminge van Petms Dathenns . . . 
Door +. Amst. 1758. 4^ JF.G. 

Anderen noemen Joan Stouw aU schrijver. 
Door y. Iperen wordt echter ook 6. opgegeven. 

Glaucomastix, Philelentheras 
— [J. Wagenaa».] 

a. Sententie van het pnblyk in 
het thans zweevende verschil, over 
het karakter van den beere Johan de 
Witt. (Get.: +.) Te Dordrecht by 
Jan Christiaenszoon , in de schim van 
Tichelaar op knikken 1757. 

b. Brief aan Pieter van Os door -f- • 

c. Marten van Boshem's tweede lof- 
baznyn 1757. (Met noten van -f* O 

Gloriam tribait doctrina. 
[Zinspr. van GühjamToussaint Domis.] 

a, Telephon, Koning van Messene. 
Trenrspel o. d, spr. +• Amst. 1707. 

b, Cephalus en Procris. Treurspel 
. . . o. d. spr. 4-. Amst. 1710. 

c, Don Bertram de Cigarral. Biyspel 
o. d. spr. -f* Amst. 1712. 

d, De buitensporige waard. Elucht- 
spel o. d. spr. \. Amst. 1713. 

e, Argelia, Koninginne van Thes- 
salien. Treurspel onder de spreuk +• 
Amst. 1713. 

/*. Habis, of de vernietigde wraak- 
gierigheid. Treurspel o. d. spr. -{-. 
Amst. 1718. 

g. Het dronkeman s testament of de 
uitvaart van Meester Andries. Kluch- 
tig biyspel o. d. spr. -}-• Amst. 1720. 

h. Atys en Sangarida. Treurspel., 
o. d. spr. -j-. Amst. 1723. 

V. d. Marck, 928. 

G, L. V. O. V. S. [van Oosten van 
Staveren, Pred. te Drempt.] a. De laatste der Mohikf 
Engelschen in Amerikxu 
Engelsch van Cooper, dooi 
den, 1832—33. 2 dln. 

b. Lord Nigel of de Sch( 
den. Door W. Scott. Naar hc 
door -f* I^yden, 1834. 2 

G. M. A. W. L. [WiL] 

WijCKSZ.] 

D'eerste boeck. Historie > 
waer inne verhaelt is de i 
die de Hollandtsche schepei 
zgn : . . . . Voor alle zee-va] 
curieuse liefhebbers seer gh( 
om (te) lesen. Door -f-. Ai 

— ald. 1609. — ald. 1617. 

Zie de: Mémoire sur les jonmt 
gateurs neerlandais .... la plupai 
session de Fr. Maller réd. par 
p. 130. 

G. M. P. L. [G. DE Mets] 
van Leefdael.] 

Lof-sanghen ter eere van ' 
ment ende O. L. Vrouwe, 
taelingh(in vaerzen, met den 
tekst) van -('•^ven,M. H 
1682. 120. 

Le bouqainiste Beige. BalletiE 
livrea de C. V^t & Gand, Jaillet 

G. M. N. P. [Gedion M 

Een cleyn poetelick trac 

fende des vreeds ende oorlo 

ten ... By een vergader 

Vliss. 1607. 4°. 

Mealman 1092. 

G'naed is myn troos 
van A. Bobmeester.] 

Alg. Letterl. maaudschrift 1821 

Gnivaws. [Mr. H. I. 
In den „Jurid-Vraagal 
ker" 1854—1857. 

God dienen is regere 
van Franqois Godin.] 

God en niet meer. \j 
A. Smutebs.] 

Godgeleerde, Een v 

— [Bern. Smijtegelt.] 
Uitmuntende practiciüe '. M9 God is liefde. God is mgn Leermeester. 210 door -f- , over Ezech. 34 : 31. Middelb. 
17. . 

DeltL RqS , bl. 428. 

God is liefde. [Zinspr. vanCnB. 
TAN DKR Aa, Pred. te Haarlem.] 

God is myn heil. [Zinspr. van 
WiLUJEX Bartjens.] 

Zie 'a^JD Rekenboek en «Nieo-jaar-liedeo by 
de Nederd. academie" 1618—22. 

Go d is wonderlick. [Zinspr. van 

HlNO-RlK VAN DeLMANHOBST.] 

God komt de glory. [Zinspr. v. 

PlETKit COEN&AETSZ VAN DEE BeECK.] 

Godsdienstonderwgzer, Een — 

[A. C. DE ZWABT.] 

Onze t^d. De strgd voor de waar- 
tód. Xectnur voor regtzinnigen door 
+. Utrecht, 1860. 32*». C%. 

Gods engels gelooft. [Zinspr. 
^^ ^V^iLLEM Engels van Sevenberoen.] 

öo d sent veel goets. [Zinspr. 
▼w d.«n dichter van deb Lbyen.] 

&o ds leven leeft. [Leendebt 
VoG^r-.] 

Gods liefde blijft. [Zinspr. 

"^^ J. VAN VOLLKNHOVE.] 

Gods iret is net. [Zinspr. van 
^* Lixjc'ASEooN Sas.] 

G^ods wet is net. [Zinspr. v. 
^^^aic LüCASZooN.] 

^Q'ods wil is het. [Zinspr. van 
J^ooB LüCASz. Sas.] 

,. ^«üderiiaeg^ beeft -Gods wet it net*'. Wie 
^*^ OQs beiden dwaüt? 

vrodt altöd voor oogen. [Zinspr. I 
^^ Jacob Gsbbitsz van Veen.J 

j ^odt boven al. [Zinspr. van 
• C, Mbytoghel.] 

j^ ^odt de eer. (Zinspr. van A... 
^«oIoMa 2467. Godt den prijs geheel: Soeckt 
na het beste deel. [Zinspr. van 
Knibbtje van Sassen.] 

Godt de prgs. [Zinspr. van Jan 
Claasz Schaap.] 

Godt en niet meer. [Zinspr. 
van AxT. Smutebs.] 

Lofvers voor de Emblemata van 
Zach. Heyns. 

6 odt-geleerde, Een Eooms- 
[Fbed. Spbke.] 
Zie op N. B. A. 

Godt is myn bnrght. [Zinspr. 
van den Middelb. rederyker P. ('an- 
nenbuboh.] 

Een cleyn vensterken waer door 
gekeeken wert hoe die groote meesters 
haer tot de poorten der hellen wen- 
telen. . . . Door een cloeck moedich 
Seuw. (Met 4 liedjes get. -f ) z. pi. 
en jr. [1618.] 4<>. 

Bibl. ▼. Pamfl. 1652. 

Godt is myn bnrght. [Zinspr. 
van Henbik van Kannknbubg.] 

Oprechte vermeerderde brilken (hïcj 
voor alderhande gesichten. Tweede deel 
. . . Tot Uytrecht gedmckt by Clafjs 
Kyck-in. 1672. 

AU titelfignrt een trompetter, met het nin<l* 
schrift -f-. Of daamit volgt dat hij de ichrijvfr 
wat, be»lii ik niet. 

6, Protest ofte scherp dreighement, 
H welck den Coninck van Sj/agnen is 
doende d^Heeren Staten Generael , . . . 
Met de antwoorde op het selve Protst. 
Als oock een liedt daerop passende . . . 
(Get. +.; Midd. 1620. 4^ 

Godt is mijn heil. [Zinsfir. v. 
Prof. CiiBiST. Mabtin." 

Godt is myn hulp e. [Zinspr, 
van Ant. Hl'aebt.] 

Godt is mgn Leermeest*;r. 
'Zinspr. van Matth. B%vhkksh Mi^ttA- 
m^^tt:r ia K/itt^rdam.' 

M 211 Godt is myn lot. G. P. 21 Godt is myn lot. [Zinspr. van 
Lieven van Hbrrewege.] 

Godt kent alle herten. [Zinspr. 
van Adr. Wils.] 

Godt mijn troost. [Zinspr. van 
J, B. Berckiioüt.] 

Godt salt voeghen. [Zinspr. 
van A . . . G . . .] 

God Voed Den Wyngaerdt. 
[Zinspr. v. Govert van den Wyn* 
QAERüT, Doopsg. Pred. te Amsterdam.] 

Goed boeken, eigen haerd, 
zyn meer dan'schatten waerd. 
[Zinspr. van B.on. Kervyn van Vol- 

KAERSBEKE.] 

Goede wil en aert. [Zinspr. van 
Willem dk Willaert.] 

Go es, C. L. M. van der — [C. 

VAN ErLACII van DER BiLT LA MoTTHE,] 

Java. Schetsen en omtrekken uit 
de portefeuille van -f. Dordrecht, 1858. 

Door deu schrijver zei ven opgegeven aau den 
Heer H. M. C. van Ooflterzce. 

Goetwillich van herten. [Zinspr. 
van Willem van Haecht.] 

Gonst baert deugd. [Zinspr. 
van DiRCK Crlinen Verveen.] 

Gonst baert nyd. [Zinspr. van 
Jan Starter.] 

Gordt Jesus an, o will' hem. 

gjetterkeer van Wilhelmus Jans. de 
ROOT.] 

G. P. [Gislain Perdüyn.] 
Godtvruchtighe oeffeninghen. 1. Van 
het daghelycks ondersoeck. 2. Van 
eene maendelycke recollectie. 3. Van 
profytelyck te mediteren. Breeder aan- 
gewesen in meditatien . . . van Alph on- 
sus llodriguez. Priester derSoc. Jesu. 
Opgedraghen aen alle godtvruchtighe 
zielen voor een nieujaer. Door -f-, 
Priester der selver Societeyt. Antw. 
1G7G. 12°. Ygl. de Backer 1.680, die dit geschrift ni 
noemt. Het komt echter geheel overeen met 
wel door hem vpgegevea werkea van 6. P. 

G. P. [Paape.] 

a. Gamba of de martelaar. Treu 
spel door +. Delft, 1776. 

Iti hetzelfde jaar te Delft vertchenea ooder 
letters T. H. 

b. De edelmoedige liefde. Zedensp 
door 4-. Delft, 1777. 

c. De vrüheid (of G^vaerts en i 
Gyzelaar.) Tooneelspel door -}-.Kol 

[1786.] 

Graech na goen yver. [Zinsp 
van J. J. Verwan.] 

Gratia et vigilia. [Zinspr. 
J. Waciitelaer, Kanunnik te Utrechi 

Gratis hilariter. [Zinspr. vi 

NiCOLAAS ROMUXL.] 

G. R. E. [G. R. Erdbrink, Pre 
te Zutphen.] 
In theol. tydschr. 

r^tybtQfty uftl fidat^r, [Zinspr. 

[Gregorius Mees, Pred. te Groningen 
Gregorius, Broeder — [J. ' 

RUNEMANS.] 

Nieuw jaer gifte z^nde een^sam» 
spraeke tusschen den Canonik Pat 
ende + voor het jaer O. H. J. * 
1770. Tot Kulenhorg by de weduv 
Vacat. [Mechelen by F. J. van d 
Eist.] 

GréviUe, Henri — [Mev 

DüRAND.] 

Vele harer verhalen zija iu het Holland» 
vertaeld eii als fenilletoo in onze dagblad' 
verschenen. 

Grindebald. [Jouan Winklei 
Med. Dr. te Leeuwarden.] 

Artikelen in het Friesche tijdschri 
Iduna." n Groeninghe veld. [Zinspr. v« 

BORLUÜT DE NOORTDONCK.] 

Grönig, F. — [A. J. van Te 

ROODE.] 

Grijpt als 't rijpt. [Zinspr. vi 
TSAAC Mf.ulman.] •2i:-5 G. T. G. V. O. 214 G. T. [B. J. F. C. Gyseleers-Thys, 
Arcbiyarls van Mechelen.j 

Tyd-reken-knndige bescnryving der 
beerljkheyde yan Mechelen, dienende 
tot rermeerdering en verbetering aen 
<}e zoo genaemde heerlykheid van 
decielen. Door + . Mech. z. jr. 3 stn. 

B,B. 

ff. T., Professor — [Gebabd 
Tbitexs, Prof. te S. Truyen.] 

ffionden der stelknnde, met eene 
tyJage over dryhoeksmeting door -}-• 
Sint-riraiden , Van west 1860. 12°. B.B, 

6; T. M. [MOHEMAN.] 

Nieslsmid den Hippokreen-ontz wa- 
velaar toegediend... door -{-• Gron. 
Ioo9. 

Ga £ do. [Jou. Dbabbe, Kapn der 
Artm. te Utrecht.] 

*• -A^an de kunst gewijd. Oorspron- 
kelijk drama in 5 bedrijven door H-. 
Utreclxt, J. L. Begers. 1875. 

*• -Artikelen in „Euphonia" 1877. 

G^ ïist baert ngd. [Zinspr. van 
Jan Siabtbb.] 

^^ nst baert ngd. [Zinspr, van 
8' ^^hbbuooe.] 

Gtinsteling van Neurenberg. 

[?WHU8 BüBMANNÜS.] 

•Aanmerkingen over de redenvoerin- 
g^Q Van Klaas Jeroen Gnndling, over 
Jf^ staat der republyk van Holland. 
2?^^ +. Uyt het Latyn overgezet. 
f^T BuBMAN zelf?] Onder de Hnden 

, geleerden. (Leiden, J. A. Lange- 
"*• 1736.] 

^^•rtaling vao: Favoriiii Norici ADiinadver- 
*• de oratioae Nic. Hier. Gnndlingii etc. 

2" ^ p. [Ds. . . . Cablibr.] 
-^tikelen in „de Tydspiegel." 

^Ustavus. [W. J. L. Verbeek.] 
J^* Sissa. Maandschrift voor het 

tJ^^kspel door +. Wijk bij Duurst. 

^^4B^{865. ^ ^ ^ 
J^* Beknopte handleiding voor het 
^^^kspel. Naar de nieuwste werken 

' • • door +. Aid. 1848. c. Merkwaardige schaak-strijd te 
Parys in Nov. en Deo. 1843 tusschen 
de heeren Starenton en St. Amar. Door 
+ . Aid. 1849. 

d. Nieuw reglement op het gewoon 
schaakspelen . . . Naar de beste bron- 
nen bewerkt door -f. Aid. 1860. 

Gustibus non est disputan- 
dum. [Zinspr. van H. van Meurs.] 

Henry Quatre, of Henrick de Vierde 
op de jagt. Tooneelspel het fransch 
van Collé gevolgd onder de zinspreuk 
+ . Rott. 1784. 

Herdrukt ouder den titel: IleDry Quatre, 
of de jagtpartij van Hendrik den Vierden. Too- 
neelspel ge?, n. h. Fr. ▼. Collé o. d. zinspr. 
-|-. Rott. 1803. Zie Cat. der tooneeUt. v. 
Letterkunde. J. b. 146. 

G. V. [VONCK?] 

Kerkelyke leerredenen gehouden in 
Braband en Fransch Vlaenderen sedert 
1788 en 1789. (Met voorrede get. -}-.) 
Duinkerken, 1789. 

G. V. A. S. J. [GUILLAUME VAN 

Aelst, Soc. Jesu.] 

De oeffeninghen der deughden van 
Philagia. Door den Eerw. P. Paulus 
de Barry, Priester der Soc. Jesu. Xlyt 
syne andere boeckeii by een vergadert 
ende uyt het Fransch verduytscht door 
-f.. Antw. 1652. 12^. 

De Backer VII. 62. 63. 

G. V. D. [van Dulken.] 
Don Diego. Treurspel door -j-. Amst. 
1713. 

V. d. Marck 970. 

G. V. N. [P. Dekker.] 

Mgn verlustiging met Prof. Hofstede 
de Groot's jongste brochure door -f-, 
Amst. 1854. UU(/, 

G. V. O. [van Os.] 

a. Ferdinand van den Heuvel, of 
de beloonde deugd. In vg f bedrijven. 
Opgedragen aan alle beminnaars des 
tooneels door -(- . Amsterdam, H. Molen- 
ijzer z. jr. [1798.1 

b, Robert of de gestrafte struik- 
roovers. Oorspronkelijk tooneelspel in 
vijf bedrijven. Door -f-. Vliss. 1803. 

Tooncelst. v. Letlcrkuude n°. 2339, 0380. 215 G. V. O. G. W. B. G. V. O. [G. YAN Orden te Zaandam] 
a. Bedragen voor de penningkunde. 

(Met voorrede get. -j- en A. D. S.) 

Niet in den handel, 's Gravenhage , 

A. D. Schinkel. 1841. 

6, In „Konst- en Letterbode" vooral 

over penningkande. 

G. V. S. [van Staveren.] 
De w^ze kr^gsman en dappere raads- 
heer. Hofspel door -{- . Amst. 1658. 4P. 

V. d. Marck 321. 

G. V. S. [Gerard van Spaan.] 
Rotterdamsche wekelyksche mark- 
daagsche boeren-kerrais , verhalende 
losse gemchten , loopende tydingen en 
ware geschiedenissen. Door -f. Rott. 
1703—1704. 40. 

G. V. S. [van Spaan.] 

a. Doriman en Melanide, of het 
armoedig huisgezin Tooneelspel het 
Fransch . . . gevolgd. Door -f. Rott. 
1775. 

è. Adelaert, of de zegepralende 
dengd. Tooneelspel gevolgd naar Jen- neval ou Ie Barnevelt Fran9f 
Mercier. Door 4-. Aid. 1776. 

De Ie druk verscheen iu 1770 
gpr. : Virtote duce. 

G. V. W. [Gbr. vak Wolsch 
Zie op C. W. 

G. W. [Gerard Wolfp?] 
Kort verhael van het gepa 
te Leyden den 8 Febr. 1725, g 
ven en opgeteekend door -)-. 4 

Cat. Oosterdyk, n». 4284. 

G. W. B F. V. D. [GüiL 

WiLHELMI BaüDARTH FiLlU 

Deinse. I 

Morgen-wecker der vrye 
provintien: ofte een cort verhï 
de bloedighe vervolghinghen 
wreedheden door de Spanjaerd 
in de Nederlanden . . . begaen . . 

opdragt get. -f) '^^^ ^^ 
1610. 4^ 

£r bestaan verscheiden drukken dm 
wijziging van titel. (Zie Bibl. v. Paml 
861 en de Bijlage.) .— s»AAAAAAAA/V\A/VN/»«'- H. H. H. H. [C. VAN HOOGEVEEN Jr. ?] 

Zinnespel op het afsterven van J. 
van der Marck Abz. door-|- . z. pi. 1772. 
Tooneelstukken v Letterknude n^ 8536. 

H. [H. F. Helmcke.] 
In ,,Proza en poëzij van Kunst- 
ijver 1791." 

H. [F. Helmers.] 

De dichter. (Gedicht in : „Werken 
der Maatsch. v. taal- en dichtk." 
1805. Ie. dl.) 

H. [G. H. M. Delprat.] 
Typographia : of betoog dat de boek- 
drukkunst eene uitvinding der Duit- schers is . . . Uit het Hoogd 
met een ophelderend woord v 
Nederduitschen vertaler. {Gei 
Franeker, G. Ypma. 1823. 

H. [ P. H. Tydeman.j' 

De belegering van de cita^ 

Antwerpen. (In de „Arnhemse! 

rant" v. 27 Dec. 1832. 

H. [S. J. VAN den Bergh.] 
De feij. (Gedicht in „de Gi 
1837.) 

H. [J. H. Heymans.] 

In „Friesche Volksalmanak" ^ 217 H. H. A. 1. r. 21b H. [A. Hehblop.] 
Xorte geschiedenÏB en beschrijving 
der stad Schiedam. Aid. 1850. 

Hjj irerd bQgetUan door Dr. A. Maas. 
(ZiefiMlel NyeniiaU 1161.) 

H. f'Mr. J. Heemskerk Az.] 
Eeceneie van Bakh. v. d. Brink's 
Pificatio in „de Gids'' v. 1859. 

H. C Mevrouw Hoter.] 

Inden almanak: „De liefde sticht " 

H. [B. V. floCTHUYSEN.] 

De ordonnancies op het middel der 
Yerponcling en den aanslag in dat 
middel over de jaren 1868 , 18G9 en 
1870, met aanteek. omtrent hare wg- 
agingen . . . (Met voorrede get. +.) 
Samarang, 1867. 

Ha a riem, Jozef van — [J. J. 
VAN i>kb Hoest, Pastoor te 2^ndam.] 

In het „Dompertje van den ouden 
^alentijn." 

Haagje. [Zinspr. v. A. de Haas.] 
Ha.^,t quaat. [Zinspr. v. d. dichter 

Ha. o itur ad astra. [Zinspr. v. 
Joost X^luymer.] 

H^ o itur ad astra. [Zinspr. v. 

Plim^ VAN DER Aa.] 

H^eckt naer Vrede. [Zinspr. 
V. At>^]| vak 'der Haoek.] 

H^ge^ Anna van — [Axna 
S^ED^tira.] 

a. Aan zee. (In „Xederland'' Sept. 
1877.) 

^* Fantasie en waarheid. Verhalen 
^ Bcltetsen van -{-. Amst. 1881. 

-ftage. J. van den — [J. F. 

^: Bet slot Loevestein in 1570. Ge- 
?^<\iedknndig verhaal nit den ta/rhtig- 
^*^g«n oorlog door +. Anut. 1>*34. 
^ Aid. 1839. 

t ^- De schaaplieider. Een verhaal uit 
^*^ Ütreehtscheo oorlog, 14*?1— il**:! Door +. Amst. 1838—1839. 4 dln. 

Beide met naam herdrakt: Amtt. 1854. — 
Aid. 1866. 

Hage, Nora — [P. J. van drr 
NooRDAA te Haarlem.] 

Stukken in: „Onze roeping" en 
andere tydschr. 

Hagenaar, Een — [W. F. G. 
L. Francjgis.] 

Achttiende hoofdstuk van de Phy- 
siologie van den Haag. Door -f* 
'sGrav. 1864. 12». 

Hageophilus S. L. B., Nea- 
nias — [J. SciiARP, Studiosus Lug- 
duno-Batavus.] 

Vijftal oordeelkundige brieven over 
het eten van bloed, enz. ook onder 
het Nieuwe Testament verboden. Door 
-[-. Leiden, 1776. jia. 

Hagiosimandre. [G. Broens .1 ii.] 
a, Max Havelaar! Een beroej) op 

de Ned. vrouwen. Door -f . Amst. 18r>r). 

1861. 
6. Levende kunst. Door -f. Aid. 1865. 

c. Tentoon stel iing van schilderijen 
en andere werken van levende kun- 
stenaars in Amsterdam in 1865, l>e- 
schouwd door -f. Amst. 1865. 

d. Tentoonstelling van schilder- en 

andere werken van levende kunstenaars, 

te Amsterdam in 1868. Door -}'' 

Amst. 1868. 

Het woord + beteekent het veel genai iMkeiid 
kliogelijzer, by (fe (iriekeu io gebruik ui» 

I klok tydeju de Turktche oferfaeeraehing. Ed. 

'■ Üouwet Dekker voor den tehrijverdexerktiikjf;* 
telkeu* gehouden, heeft bij ftjvertentie vfrr- klurd, dat het publiek dwulde. .SeAr \ Halmale, Robbert van — [J. 

■ Jakob Delai.t.| 

Gedachten do^/r F^lix Boga^rtn, uit 
het frans^rh vertaald dwr -f. Ant- 
werpen, J. .Jakolis, 1837. 1H'\ H.B. 

H. A. 1. P. 'i.E Pii.ei;k. 

Tuüs^rhenregelifre vertalingen, of b<-/- 
oeffenende l«:erwijz^ om het f{olUn'Uy:li 
in het Fmnwrh over te zetten. Opjf<:- 
■teld naar e«fn nieuw plan AtMtt -f. 
I>;vden, 18^)5. 

Met itMMUt Uft'Uuïi JHll 219 Uasseld. Heel rym wil lost. Hasseld, D. van — [Mej. M. 
W. Maclaine Pont te Alkmaar.] 

a. Willem van Dalse. 

//. Mevrouw Holtings vriendendoor 
-|-. Amsterdam, P. N. van Kampen. 
1879. 2 dln. 

c. Bijdragen in „Eigen Haard." 

Zie Eigen Haard 1879 bl. 348. 

Hastement Volant. [Zinspr. v. 

HiERON. VoOELLrcS.J 
Bibl. V. Parofl. 3010. 

Havee, A. — [Mr, A. H. Verstek.] 
Artikelen in „Europa," „het Nederl. 
Magazijn" (1864), enz. 

H. B. [P. T. L. Helvetius van 
DEN Bergh.] 

a. De vaderlandslievende ex-edel- 
mogende aan de kiezers van zijn district 
door -f. Wijk by Duurstede, W.F. 
Stramrood. 1848. L, P, 

ö. Gedichten in „de Gids" 1842, 
1844. 

H. C. [Hérmanus Coster.] 

Aan den heer Willem Bilderdijk, 

zich ontdekkende als maakcr van twee 

bekroonde prysvaerzen. (Onderaan : -|-. 

en : Voor de vuist ontworpen 1777. 

Kunst wordt door arbeid verkregen.) 
Cai ▼. Letterkunde I. 270. 

H. C. H. [HüYSER.] 

a, Nieuwejaarszang van de kinderen 
in het Gereformeerd Weeshuis ... te 
Leyden , voor het jaar 1848. Door +. 
Leyden, 1847. 

6. Nieuwejaarszang van de kinderen 
. . . 1850. Door +. Aid. 1849. 

Cal. V. Letterkunde 111. 112. 

H. C. M. W. [Mej. H. C. M. Wal- 
raven.] 

De geestelijke straal van het inwen- 
dig gebed. Door Fr. M. Croonenbosch. 
Op nieuw bewerkt door -|-. Haarl. 
1863. mtff. 

H. C. R. [Rogge.] 

In „de Navorscher" en andere tijdschr. 

H. C. W. [Wagenaar.] 
Protestantsche nalatigheid en katho- 
lijke bezorgdheid. Door -f. Amst. 1857. H. D. [DOF.DIJNS.] 

Haegse Mercurius behelsende ^ 
makeiyke, satyrique, galante, si 
telijke , politique , academische , eml 
matique , en andere refiexien . . . D( 
+ . 's Grav. 7 Aug. — 9 Sepi 161 
40. — Aid. 1736. 3 dln. 

H. D. G. [Hendrik de Graef?] 

Klucht van de gekuypte vrysb 

door -("• O verveen, uyt dedrucka 

van altydt wat nieuws, over i 

Gerechte. 1663. 

Vgl. Cat. V. Letterkunde l.b. 101. 

H. d. R. [Hans de Ries.] 
Liedtboeck inhoudende schriftv 
lücke vermaen-liederen, claegh-liede 
ghebeden, danckliederen , lofsangh 
psalmen en de ander sticbtelgcke 
deren , dewelcke gheoeffent ende ^ 
songen worden onder de vereenig 
lidmaten der gemeenten Christi . 
(door -}-.) Alckmaer, 1604. 

Cat. y. Letterkoade, UI. 128. 

H. D. R. J. [Hendrik Rintjes. 

Gedachten op den jongsten dag 
verssen vertoont , door -j-. I/eeuwap 
H. Rintjes 1681. 4^ 

Een 2e drak verscheen achter *Het 
prieel der zeeden 1685." 

Heber, Theophilns van 
[Nic. HoLTius en Al. C!ointiE.] 

Verhandeling over den naam 
antinomianen en antinomianery in 
derland. Door -j-. z. pi. en jr. [1760.^ 

Ypey en Dermout lll. 506, 507. 

Hebt malkanderen lief i 
broederiyke liefde. [Zinspr 
Prof. GiJSB. Voet.] 

Hebt slechts de waarheid 
de vrede lief. [Zinspr. v. I 
Gerbr. van Leeuwen.] 

Heere uw goetheyd rey< 
soo wyt als de hemel is. [Éxi 
V. P. Lansberoen.] 

Heel rym wil lust. [Lei 
keer v. Wilhelm Sluytbr,] Heer. Heer. 222 ftee-MT, Een — [Murk van Phel- 
ni."\ 

Bne^ve van -f-. • • • aan den Heer . . . 
tx^^nde wysffeerige bespiegelingen 
oret A.iKierika. ütr. 1772. 

ttcer, Een HaagBch — [Mr. 
JL Tinne.] 

Brief van -|- aan zyn vriend in 
Zeeland, in antwoord op zyne betoonde 
vervondering , over het aanstellen van 
een Agent van Yrankrijk in den Haag. 
(de Branssey.) 's Hage , den 20 Sept. 
1779. 

Heer, Een Botterdamsch — 
: [A. Maas.] 

Brief van -f- over liet openen van 
■ ket tooneel aldaar 26 May 1773. Aa. 

Heer, Een Stichtsch — 
[EoogBtwaarschynl^k Mr. Pieteb 
Paulüs.] 

De voorrechten van 's lands hoofd- 
ek, ten aanzien van den eerbied, 
^ke de afgezonderde gezinten aan 
^rzelver leerstellingen en leeraaren 
▼enchnldigd zyn volgens de placaaten 
^ resolatien van staat , onderzogt . . . 
^ eene missive aan een Hollandsch 
P^Bdikant der gereformeerde kerke, 
^oor +. Amsterdam, Knnem. 1772. 

Ör. P. H. Sun'ngar, Biogr. aanteek. bctr. 
"eter Pauluf. bb. J5. 16. 

Heer, Een voornaam — 
[Eüstachb le Noble.] 

^^ minnarijen van Elisabeth prin- 
^f'^t en namaals koninginne van 
ingeland met M. C. [Mylord Courte- 
^y], beschreven door -f . Amsterdam, 
^ Damme, z. jr. F. F. 

Heer, Een voornaam en god- 
^'^chtig — XFeed. van Houten. J 

Ordre en regel van een christens leven 
?«nclit naar het voorbeeldt der gezonde 
tooiden, en naar de leere der waar- 
•^^t . • . opgestelt door -f.Dordr. 1725. 

Aa. 

^®eren,Christiaen — fJ. J. 

^Oxnftvyrlicke waerderingh van den 
^^ismvs: dat is een grondigh on- dersoeck van de schriftvyr-plaetsen . . . 
door -j- 1643. 4^ 

Nftvortcher XT. 86S. 

Heer in Zeeland, Een — 
[Mr. L. P. VAN DE Spiegel] 

Missive van -f- over de militaire 
jurisdictie binnen die provintie. Midd. 
z. jr. [1777?] 

Heer ***, Lid van verscheide 
Academiën in Italien, Den — 

[R. M. VAN GOENS.] 

J. J. Volkmans reisboek door Italien. 
Uit het Hoogdnitsch vertaald, met 
eene voorrede en eenige aanmerkingen 
van +. Utr. 1773—1775. 

Cftt. (R. M. V. Goent) n». 11571. 

Heerlsus lust my n' will. 
[Letterkeer v. Wilhelmus Slüytbbus.] 

Heer te Amsterdam, Een — 
[Eeicus Walten.] 

a. Aardige Duyvelary, voorvallende 
in dese dagen. Begrepen in een brief 
van -f , geschreven aan een van sgn 
vrienden te Leeuwarden , in Vriesland, 
z. pi. en jr. [Rotterdam, bg Pieter 
van Veen. 1691.] 4". 

b. Vervolg van de Aardige Duyve- 
lary voorv. in dese dagen. Begrepen 
in een tweede brief van -{-••• (xedrukt 
tot Rotterdam, by Pieter van Veen 
. . . 1091. 4^ 

Heer uit Gelderland, Een — 
[Mr. L. P. VAN DE Spiegel.] 

Brief van -f aan een heer in Zee- 
land, over het different tusschen de 
zes Provinciën en die van Zeeland, 
nopens de finantien der laatstgemelde. 
1771. 

Kroniek v. h. Ilitt.Gen.te Utrecht, XXIX. 411. 

Heer uit Leeuwarden, Een 
— [Jhr. J. D. van der Capellen 
TOT DEN Pol.] 

Brief van -{" •^^ ^Y^ vriend in 
Holland, bevattende eene beoordeeling 
en nadere opheldering, van den Brief 
geschreven uit Deventer 21 February-^ 
en geplaatst in de Noordh. ('ourain^ 223 Heer. Heloïze. » den 26 dito N^. 25, en kort en bon- 
dig verslag behelzende van de berugte 
zaak tnsschen den Eidderschap van 
Overijssel en den Baron van der Ca- 
pellen tot den Poll , etc. etc. etc. nopens 
de Drosten Diensten aldaar. (Op de 
laatste blz. :) Gedmkt tot Zaandam, 
by J. C. D. P. van Zeeman. (Gedagt.) 
8 Maart 1781. 

Onder de papierea vaii Van der Capellen 
vond ik een ex. van dezen Brief, waarin een 
tal van drukfouten door hem verbeterd z\jn. 
De inhoud maakt het niet onwaarschijnlijk dat 
hy de schrijver er van is geweest; zijn vriend 
F. A. VAN DER Kemp heeft denkelQk voorde 
uitgave gezorgd, want het is Utcr opgenomen 
in diens «Stukken ov. d. Drostendieustcn.** 

Heer uit Twenthe, Een — 
[Fb. Adr. van der Kemp, Pred. te 
Leiden.] 

a. Brief over de Drostendiensten in 
Overijssel , door -J- , aan een koopman 
te Amsterdam geschreven. Zijn te be- 
komen te Amst. van der Eroe .... 
(Gedagt.) Twenthe den 4 Ang. 1778. 

l)en 27 Oct. 1778 is door Ridderschap en 
Steden, de > Staten van Overijssel, eene publicatie 
uitgevaardigd, waarby 100 Dukaten werden 
uitgeloofd voor den aanbrenger van den schrijver. 
Ik heb echter geen bew\J8 gevonden, dat hij 
hierdoor ontdekt is. 

b. Tweede brief over de Drosten- 
diensten .... (enz. als voren. Gedagt.) 
Twenthe den 10 December 1778. 
(Geteekend Q. N.) 

Gevolgd door een gedicht: Aeu Willem V 
Neerlands dierbaeren Ërfstadhouder. (Gct. £. 
H. J.) Dat van der Kemp onder laatstge- 
noemde letters schreef, bleek boven. 

c. Derde brief over de Drostendien- 
sten . . . (Get. Q. N. Gedagt. 17 July 
1779.) 

Aan het slot weder een vers van £. H. J. 

Heer van ondervinding, Een 
— [JoHAN DE Vries.] 

All Bedpredikatien. Een werkje 
voor gehnwde dames . . . Door -J- . 
Amsterdam, 1852. Üilg, 

Heer van regering in Zee- 
land, Een — [Mr. H. Calkoen.] 

Het publiek systema van de regering 
van AmRterdam in een waar daglicht voorgesteld ... in een brief van - 
Midd., Amst. en Rott. 1780. 

Hein, Piet — [P. van Stee 

BERGEN.] 

Hnmor en ernst. Gedachten, wei 
ken en opmerkingen uit en voor h 
dagelijksch leven. Door -j-. Utr. IBG 

Heins. [H. E. Beunke, Civic 
Ingenieur te Zutphen.l 

Uit het Walchersche boerenleve 
Een tweetal schetsen door -f-. 

Artikelen in „de Gids", „de Tg 
spiegel", „Volksalmanak", enz. 

Helena. [Mevr. H. van db&Tüi 
geb. Lenting.] 

fl. Uit het leven voor het lev< 
Schetsen en verhalen door -f-. 1 
een woord vooraf door Dr. C. H. v 
Herwerden CHz. Groningen, 1863. 

b. De Heer is waarlijk opgestaa 
Eene paaschviering door -f- Ing|B]< 
door C. H. van Berwerden C.B 
Aid. 1866. 

c. Het kind der wereld en hetki 
van God. Een verhaal uit het Hoc 
duitsch door -["• Zwolle, J. P. v 
Dijk. 1870. 

d. Oranje, liefde, Nederland, 
hoe de deugd beloond wordt. Door - 
Opgedragen aan möne Nederl. lai 
genooten. Uitgeg. geneel tenvoorde< 
van ongelukkigen by den brand 
Bodegraven. Middelburg, M. A. 
Zeeuw. 1870. 

H e 1 o i s e. [Mevr. J. A. de Cabval 
geb. V. Baerle.] 

Liefde en trouw. Twee verbal 
door +. Amst. 1861. Vi 

Héloise. [Mevr. E. Doüi 
Dekkeb?] 

Meliora latent Naar het Eneeli 
van E. Lynn Linton, door-|-. 's Hij 
1875. 

Heloïze. [Mevr.E.DouwEsDBKKE 
Bloemlezing uit Multatuli door • 
Amst. 1876. ^25 Hendrickisone. Hermina. 22G ïeA. drickszone. [£mmanuel 

(^emc^liten in Vlaamsche tydschr. 

Ü.E* o, 

Uet^ drik, Oom — [J. H. Duis- 
xsBXSS- Ia.] 

\)e V^rymde vertellingen van Moe- 
4fti te Gans. Door -f. Amst. 18 . . 

n.E.B. 

Hendrikse, Jan — [J. C. van 

EtKKL.] 

Over de kostelijkste versiersels van 
^ö altaren, door -f-. Delft, 1689. 

fieimink Jansaoaios, Getch. der Oud R. K. 
*«^. bL 181. 

Henri. [A. F. £ilebs de Haan 
^^^. te Noordwolde.] 

^nn vriend Pik. Oorspronkelijke 
^öveüe, door f. Leeuwarden, A. 
«keringa. 1872. JLE.B, 

Benri. [H. W. van Dalfsen, On- 
"^Mrgzer te Boskoop.] 

L>e dochter van den rentenier. Door 
+• Kampen, 1877. H.E.B, 

Benriades V. S., A. — [J. Le 
Fa^jïoa VAN Bebkhey.] 

Verstaanbare en welterzaake doende 

^^dcrlegging van 't Weder-antwoord 

door L. N. raakende de bewnste aan- 

■f^rkingen over den Zoroaster . . . door 

r- Amst. 1769. 

^gl. sQd: •Hekeldicht" en «Het oordeel in 
«»> Tempel." 

fienrialeethees. [E. Jacobse.] 
^en klaare nytlegginge over de 
.^^i-Boekinge des Heeren Jesu Christi 
ÏJ^^ de woestyne. In antwoord op de 
\ ïifde brief van Philaleethees. (Get. 
T- ^ ) Amst. [1691.] 4». 

-^leulmau 6753. 

j^ henriet te. [Marie Henbiette 
•"^ 5, gehuwd met Mr. D. Kooruers.] j^ TJit mijn albnni door -f. Nieuwe- 
^^^^p, L. A. Laurey. 1868. 12'?. IHenriette Maria L.*** [Mej. 
^ M. Lanoelaan.] 
• «. Coquetterie. üoor -|-. 's Grav. 
^^45. — Arnhem, 1860. W, b. De schoonzusters. Door -f . Schie- 
dam, 1850. 

c. Het albumblad. Door -f* '^^^* 
1853. 2 dln. 

d. Twee novellen door +• 1854. 

e. Carrière maken en andere novel- 
len. Door -)-• Amsterdam, 1857. 

/. Hemmiana. Herinneringen, ge- 
dachten en opmerkingen , opgedragen 
aan de vrouwen en moeders in Ne- 
derland. Door -f* Amst. 1865. 

g. Viertal novellen , door -j- . Uitgeg. 
geheel ten voordeele van het gesticht 
Bethel, 's Grav. 1870. 

Her f ri da. [Mej. Henr. Fred. 
Bosscha te Deventer.] 

a. Eene teedere snaar. Open brief 
aan alle beschaafde vrouwen in Neder- 
land, door +• Deventer, C. Zwaar- 
demaker, 1869. 

b. De zendeling en de kastanjeboom. 
Door -f. Tiel, D. Mijs, 1873, 

c. Margaretha en Evert met de 
bloemen. Door 4-. Aid. 1873. 

d. Een ongeluk , dat toch een geluk 
was. Door -f. Aid. 1873. 

e. De liefde eener vrouw. Door -f . 
Dev. 1878. 

Herman. [Mr. Willem van de 
Poll, Regter te Tiel.] 

Stukken in het maandschrift: „Gel- 
derland." 

Waren de uit het DuiUch vertaalde roinaus 
(1S70 en later) ook vau hem? 

Herman. [Jan Frans de Hert.] 

Artikelen in Antwerpsche tyd- 

schriften. II. E.B, 

Herman, f. . . van Dam van Isselt?] 

In het „Album der schoone kunsten. 

Haarl. 1850." (Zie v. Someren, p. 1.) 

Herman, Grootvader — [H. 

BiNGER.] 

Het kleinzoontjen van Klein Duimp- 
jen. Een berijmd verhaal door -f . AmHt. 
1860. 

Her mi na. [Mej. H. H. Nuiiüfk.| 

a. Natuur en geloof. Naar het 
Hoogd. van Louise von Frangois. Door 
-f. Arnhem, P. Gouda Quint. 1877. 

b. Vloed en ebl)e. Vrij naar het 

If) 227 Herroem. Hoogdnitsch van Wilhelm Jeoaen. 
Door +. Aid. 1878. 

c. Lean Dundas door E. Lynn Lin- 
ten. Naar tet Engelach door -j- . 'sGra- 
venh. D. A. Ttüeme, 1878. 2 din. 

d. Vertaling der romans van E. 
Wemer. (Overwonnen; ïot hoogen 
piijs ; Vineta ; Verbrokea boeien; Eene 
onuitwisbare herinnering; Een held 
van de pen; „Glflck anff"; Aan het 
altaar; Lente-boden; Bijgeloof; de 
Egoist; enz.) Uilg. 

Herroem, A. E. R. — [P. J. 

HAKKEBOMf:B.] 

Bocchus in apreekwoordentaal . . . 
door +. Gor. 1874. 

LevcDiber. v. LctteikuaJc 1S81 , blz. IlS. 

UesBOm, Daniel Coste van 
— (NiCOL&AS Enoeliuhd.] 

Nodige, dog korte aanmerkingen 
over de beginzelen der natuurkunde 
van den heer Petrus van Muaachen- 
broek, Hoogleeraar in de wyH begeerte 
en wiskande in de nniveraiteyt te 
Utregt. Door +, M. et Phil. Doet. 
Gron. 1737. (V).4''. 

Hrt buekje zelr kreeg ik nïet onder oogen ; 
de» titel jchrïef ik uf vm liet Icgeujchrift 
geiLHamd: Oiitvdig, dujf teOeui vry moedig 
oadena«k vnii de Nodige, dixh koctc aau. 
merkingïu .... dour dcD Heer Xicolua Kugcl. 
luinl, lloog-leiraur iit ilc Wj'tU^jecrte ea 
tViikuudc Ie Gruiiiiigeii . unlniijii u)C;jcgcïcii 
onder dcii uiuiiii vdu Ibnicl Cwlevaii llcasuiu, 
M. Gt Phil. \)wi. Uuor A]eto[>hilui PhilunniBua. 
'Ce Zutphea. by inn ïflu Hoorii. Uoekvcrkoo- 
per wouaciide asii do .Markt, IT3S. 4° Ot 
«chrijvcr van ilil boekje legt aji bl. 3 vryhcid 
to helibei) gcvoaJi'n üm den lieer K. bij liJn 
nwm te noemen 'tiodat deze goeo xirnrigbcid 
geitiDikt heeft om aan zyiie goede Vricudeu 
bekent te mukeii, dat hy de regie maker waa 
van deic AmnDcrktiigeD." 

Het leven is my Christus, 
en het sterven gewin. [Zinspr. 
V. Joji. DuciniRii's, Waalsch Pred. 
te Auisterdnm.] 

Het noodigo moet voorgaan, 
het nuttige volgen. [Zinspr. v. 

M. L, (jRIETHUÏSEN.T Het oog omhoog. [Zinspr. van 
Sam, Ampztno.] 
Meulman S149. 

Heuvel, W. van den — [TV^-_ 
N. Feupebs.] 

a. Hniebibliotheek. Histoiisch-ro-^— 
mantische schélsen uit het leven var^a^ 
beroemde, beruchte, en geheimzinn i gi—B 
personen. Door G. Engelberts GerritK.:« 
en -(-. Hilversum, P. M, van Cle»;f 
Jzn. 1856—1858. 

b. Historisch-romantische hnisbiblm.— 
otlieek door G. Engelberts Gerrita vmrt 
■{-. 4e Jaargang. Nieuwe serie. Alcl. 
18«0. 

H. E. W. [Weners.] 

Over drie der nieuwste werken im 
het vak der Oostersche letteren. (Ev^ 
„de Gids" V. 1837.) 

Hey, Mr. D. E. — [D. H. Meijei*-, 
Hoofdonderwijzer te Hekendorp.] 

J. W. Brouwers en zijne „De iT^s - 
derlandcn en de gevierden te Heilig^^r~'- 
lee" voor de vierschaar der historiao'fcm.e 
waarheid gedaagd, door -f-. Eo^-t- 
1868. n.E. .^■ 

He ij de, Daniel van der 

[Joh. Ens, Theol. Prof. te Utrect«.-fc-] 

Ouderling» protest en raet, Zio"*^"* 
worstelingen en spiegel der voorb^^*'- 
den opgeheldert tot bewaringe -v**" 
eeoigbeid en bevorderingo vaa ^" 
vreede der kerke. Door ■\-. Amst. 17 >- "•■ 
een repliek op een hiertegen gnchr^^^ 
irerkJB TRU Jac. Fniytier maakte Bni ^"^-^ 
bekend. Zie Burmuii Tnj. Erud. p. 94. Heyd vaste dammer 
v. Uëhdkik vak Dauhb.] [Zinetr*'- Heyls in Jesu dan. [Lettorlt^»^ 
i. Dakiel Hf.vksius.] ?. [Faukelius.j 
1 Testament . . . Wt den Grie-^' sien . . . met nieuwe sommarien eai 
nideelinghen der capittelen aen 
kant... door +. Midd. 1617. eii«--— I ) H. F. E. H. J. A. 230 ï. F. R. [H. VAN RuN.1 
Batavia sacra of kerke] iJKe historie 
oudheden van Batavia, behelzende 
levens van onze eerste geloofsver- 
idigers mitsgaders van de Utrecht- 
e bisschoppen ... in H latyn 
chreven door den heer F. S. F. H. 

H. [H. F. VAN Heüssen] . . . ver- 
Id en met aanteekeningen . . . door 

Antwerpen, 1715. 3 dln. fol. — 
L 1715—1744. 21 dln. S^. 

>p den titel van het oorspr. noemde de 
ijver zich T. S. F. H. L. H S. T. L. P. V. T. 

ï — g. [J. Honig Jz. Jr.] 
Artikelen in „de Navorscher." 

ï. G. B. N. [Nahüys.] 
^e op D. K. 

L G. M. [Mulder.] 
komische stukjes en een paar ern- 
;e door -f. Ten voordeele voor de 
diydenden door den watersnood, 
st. 1855. üii{^. 

l. H. [Henry Hexham.] 
• Een cort historisch relaes ofte 
vondich verhael van de belegheringe 
ö veroveringhe der vermaerde'stadt 
tertoghen-Bosch ... Door -f, een 
aebber van 't vaderlandt, Delf, 

O. 40. 

avoncher IV. 162. 

^eschry vingh van den ouden, ouden, 
L ouden man: ofte den ouderdom 
s 't leven van Thomas Parr enghels- 
i . . . Den tweeden druck , over- 
set uyt 't Engelsch [van Jonx 
lor] in 't nederduyts, door -f. 
rt, Waalpot, 1636. 4«. 

r zijn 2 uitgaven van hetzelfde jaar , de 

met portret van Parr op den titel en 

opdragt aan Karel II get. Joh. Taylour 

de andere geheel naamloos. F.^. 

Sekere on-weder-leggelycke pro- 
tien door .... Joseph Hall , Bis- 
>p van Exeter .... aangaende eeden 
5 verbonden. Getranslateert uyt het 
relsch in Nederd. door -f . 's Grav, 
9. 40. 

iW. V. Pamfl. 2687. 

t. H. [Hoefyzer.] 

de op: Medium tenuere Beati. H. H. [Haakman.] 

a. Aan mijne landgenooten , by d«^n 
aanvang van het jaar 1805, door -f* 
(Amst. 1805.) 

Cat. V. Letterkunde, I. 279. 

b. Bg gelegenheid van den vgf en 
twintigsten verjaardag van het Amster- 
damsch genootschap ter bevordering 
der heelkunde. Door +. Amst. 1815. 

Cat. Amst. Bibl. V. 275. 

H. H. V. B. [van Bulderen?] 
Beklagh over den bedroefden toe- 

stant in de Nederl. provintien. Door 

+ . Amst. 1672. 

H. I. [Heyman Jacobs.J 

Den cleynen Herbarius, ofte kruydt- 
boecxken, inhoudende de kracht ende 
operatie , van alle de ghemeene kruy- 
deren . . . waer door men . . . zijne 
ghesontheyt can onderhouden, ende 
veelderhande sieckten te genesen. Van 
nieus oversien en vermeerdert. Door 
-f. Amsterdam, Henrick Barentsz. 
1606. — Aid. M. de Groot. 1667. 

£ene andere uitg. is getiteld: Den nieuwen 
kleynen Herharius . . . door -j- ad honorem 
Dei. Ghend, z. jr. De schrijver hlijkt uit de 
opdragt aldaar hlz. 7. 

H. J. [Waarschyniyk Franc. Goma- 

BUS.j 

Schermutaelinghen van sommige 
lichtgewapende crygsknechten , dat is, 
aenwysinghe van de bedriegelicke 
ende onbekoorlicke wyse van doen int 
verbreyden der gevaerlicker van outs 
begravener nieuwicheden ghepleecht 
by de voorstanders van D. Arminius 
. . . ende D. Conradus Vorstin s . . . 
Per -f. ad honorem Dei. Midd. 1613.40. 

Bibl. V. Pamfl. 1087. H. J. A. [Abbbing.] 
De omwentelingsgeest. 
Utrecht, 1839. Door -f • H. J. A. [Abbring?] 

Het wederzien, of iets voor Igden- 
den. Fragmenten uit onderscheidene 
schryvers. Bijeenverzameld door -j-. 
Te Amsterdam , bij N. W. van Nifte- 
rick. 1843. 231 H. J. B. Hildebrand. 232 H. X B. [BooL.] 

a. De 11e Jnnij 1850 binnen Leyden. 
Brief aan eeaen vriend door -{-- Ley- 
den, 1850. 

i. Bijzonderheden omtrent de staata- 
inetellingen van Engeland , verzameld 
door +. Uidd. 1854. 

Hic amo exnvias, [Ziiupr. v. 
JoACH. Ba&cx, Pastoor te Utrecht.] 

Hiiil. [Hbndbik Jansen.] 

a. Geestelijke brieven van -j-. 

b. Beduydinghe oft verclaringhe van 
Bommigbe figuren der Bijbelgche Histo- 
riën. — Interprétation etc. In lucem 
editae q Benero Christiano. A. D. 
1580. fol. 

Zie Cst. ter Btd^d II. n^ OnS. 
e. Sendtbrieven, het eenwezige leven 
Gods, door -|-. z. pi. en jr. [1580?] 

d. Een geestelykereyïeeensjoaghe- 
lincka, nae het landt var vreden, 
om daer weaentlyck In Grodt inne te 
leven. Die op de reyae, in dryerleye 
disputatien qtiam. z. pi. en jr. 

1)b usitn f. ap bl. S3I. Cst. J. Enlchedc 
(1867} n°. 611 heeft eeue uitg. Haulem, 
EziMhed^ ITIS. 

e. Het boeck der ghetuyge nissen 
van den verborgen ackerschat, ver- 
klarende de verborghen wonderdaeden 
Godts . . . Door -}-. z. pi. en jr. [Lei- 
den, bij Flantijn omstr. 1580.^ 4". 

l>mpig. BihI. te Amat. II. T«. Cat. Prof. 
W. iloll, n°. 2105. 

f. Historie dee ouden en nienwen 

teataments door 4-. Haerl. 1650. 4". 

g. BiJbelBche figuren vertoonende de 
voomaemste historiën der H. Schrif- 
tnre. Met verklaringe van ieder figure 
en zinrijke verzen, door -f. Amat. 
1662. 4".— HaerIein,z.jr.[l717.]foL 

Hier bemin ik het vak en. 
[Zinapr. v. Joachim Baacx.] get. +.) t'Amsterdam , gedruckt hy 
öilliB Joosten Soeghman. [1639.] 40. 
Er beituiD Terieheiden getchriften met de 
>[ireiik •■ HierDBe(afnaer) een be tor, 
«ncijl ook Nlc. FültCLAki de tprenk : Hier 
iser een beter voerde. Ik weet n nici 
>it elktnder te houden. Zie HeulouD 2296. 
2130, 241)0. J. G. r n i e n w t. [Zinspr. r na een beter. IZinapr. v. 
Saeguan en van Jacob vak 
Ebfek.] 

Journnel van de ongel uckighe voya- 
gie, gedaen b^ den üommandenr Dirck 
Albertsï. Uaven, naer Groen landt, in 
den jare 1639. (tiet eenige dichtregels Hier na v 
V. J. G. Rups.] 

HierarehechthroB. [Dr. Wbs- 

3BL SciIOLTEN.] 

Geschiedkundige verdediging der Re- 
formatie in de 16e eeuw, door J. 
Ellendorf. Uit het Hoogd. vert. door 
-[-. Amsterdam, by Saakea. 1842. 

Hiudel. T. Uttcrknnde ISST, bl. ISS. 

H. J. F. [FoppE, Wynkooper te 
Amsterdam.] 

a. Oproer in Brnsael, door +. Te 
Amatei^am, bij de Wed. L. van Hulst 
en Zoon. 1830. 

b. De triomf der reuzen van het 
zuiden na den tiendaagachen strijd. 
Door -}-. Aid. 1831. 

Tegelgk met audere itnkjea met naam her- 
drukt. 

Hilarides, M. — [ J. Th. BüsiR.1 

HumorisliBche rymelarij door -(- _ 

Dordr. C. Morks Jz. 1867. 12". H.E.B - 

Hilarides, D r. C. O. — [J. Ttaa 

BÜSEE.]^ 

Het land van Winjewanje , ïn min^^ 
atuurachetaen en De huiskat en d^H 
hoenders, in fotografische omtrekk M — J 
Burleske rijmen en pennekrabbe^C 
door -I-. Eampen, K. van Halst. 186C= 

Hildebrand. [Nic. Bebts.] 

a. Camera obacnra van -j- . Haarlen^M 
F. Bohn 1839. 

TBllooie malen herdrukt. Zio -de GM^^ 
l)ec. 1881. 

II. l'roza en poezy. Verzameling VB^^ 
verspreide opstellen en verzen. (Waa -3 
onder van -f-.) Aid. 1840. 

c. Stukken in „de Gids", later acht*^ 
de Camera obscnra geplaatst. m Hinc saniun- H. M. 234 


Hino sarsum. [Zinspr. v. Sam. 
Saivl19tj8 theoL en aichter.] 

flip erion. 

Zie op Spreenwdichten onder 
de Na^ixnl. geschr. H. J. E. [ROY AARDS J 

Herinnering aan de Kompgnie Vry- 
willige Jagers der Utrechtsche stn- 
dentea in 1815, by gel. der 25 jarige 
feeitviexing. Door +. Utr. 1840. 
fOvenir. nit het Tydschr. v. Geschied. 
Ottdh. en Statist. v. Utrecht. 6e jaarg.) 

Hirondelle, C. H. de 1' — 

[C. HOOYEB.] 

Artikelen in „de Tgdspiegel" 1873. 

H. J. S. [SnJKEB.] 

Beeemsie in „de Gids" v. 1840. 

fl' J. S. [SOETEBOOM.] 

Het jïederlants schontooneel waerin 
kortelgk vertoont wordt, 't begin en 
Yoortgangh des oorlogs, die de konin- 
gen Van Vrankrijk en Engeland . . . 
^18 de Vereen. Nederlanden nevens 
hare bontgenoten hebben gevoert. Be- 
ginnende met het j. 1672 Alles 

met staetknndige aenmerk. en histor. 
▼ergeiy kingen versierd door 4-, Amst. 
J. teu Hoorn, 1678. 

Vtroncher, VIII. 2U. 

^' Lnsthof der Gx)ddelijke Historiën 
of den christelijken tüd verdrijver, be- 
newende de alderdoorlngtigste vragen 
^^ haer daerop gegevene antwoorden 
'**' Alles getrokken nit het Merg 
^ Heilige Schriftnre.... door M. 
^^ • • . . in onze Ned. tale overge- 
zet door +. Amst. J. ten Hoorn. 1679. 

^Sl. Navorwlier VIIL 208. 

^- J. V. o. [van Opmeer.] 
1 ^^l^®o basyno; aenwyser ofgeeste- 

^et^ aenmerckinghe en verklaringhe 
^^^ Terscheydene naemen voorvallen 
? Plaetsen der H. Schrift, bysonder 

1 C>uden Testaments, ten deele toe- 
? j^I^^st op de Mnnsterse Vrede-han- 
Y , ' - . beschreven door -f . t' Alckmaer, 

^^*^nt Jansz. van Honten. 1648. 

MVeoi een later Yenehenen stukje, geti- teld: Tot naerder verklariuge van den Gvlden 
BasTyoe. Door H. J. van Op-Meer. Ald.z.jr. 

H. J. Z. C. [Hüicii Jans Zoon 

COORNHOUT.] 

a. Grondig berigt van 's lands onge- 
val, in den jare 1672. Dat het niet 
is geweest verraet noch schnld der 
staetsche regeerders. Door -f- . Gedrnkt 
voor den Authenr en te bekomen te 
Rotterdam, by Jacobns Losel. 1742. 
— Aid. 1760. 

6. Xasporing van Hollands heil en 
rampen, of schets van 't beloop dezes 
lands , sedert het begin der Spaansche 
tronbelen tot op het jaar 1672. Door 
-I-. Aid. 1745. 

Zie Kluit. Hitt. der Holl. StaaUreg. III. 
338. Anderen lezen uit die letten H. J. 
ZiLLissEX Cs. (Zie Cat. Friesche Bibl. bl. 
546 ) Wederom anderen H. J. Carpzout uf 

U. J. Z. COSTERUS. 

Hk. [H. Jacobi.] 

Recensie in „de Gids" v. 1862. 

H. K. [Kuypers.] 

Yaderlandsche geschiedenis als een 
leerboek voor de plattelandsche scho- 
len ingerigt. Door -('• Hoosendaal, 
1859. 

H. K. B. [Mevr. D. Koorders 
geb. BoEKE.] 

Eecensien „in de Gids" v. 1875, 
1876. 

H. K. Gtz. [KuYPER.] 

De jonge geneesheer of de invloed 
der paruiken. Blijspel naar het Fransch 
van L. B. Picard (door G. A. 8. en 
-f ) Amst. 1810. 

Hk. Mr. Jr. [Hendrik Meubr Jr.] 
Dichtstnkjes in „Bloemen op het 

Onter van 't Vaderland 1791" en in 

jaarboekjes. 

H. M. [Meerkamp.] 

a. De drie comptoirknegts, klucht- 
spel door -{-. Amst. 1736. 

b, Doridon en Silvia of de getrouwe 
harder eu harderin. Trenr8j)el door 
+ . Amst. 1738. 

V. d. Marck 1201. 235 H. M. HofF en land. 236 H. M. [MoLL.] 

Recensiën in „de Gids" v. 1842. 

H. M. C. V. O. [van Oosterzee, 
Pred. te Oirscliot.] 

In „de Navorscher" en andere 
tydschriften. 

H. M, L * * * * [Henkiette Maria 
Langelaan.] 

Zendelingsliederen ten gebmike der 
vergaderingen van de kinder- en jonge- 
lieden-genootschappen . , . Door -f-. 
Amst. 1860. 

H. M. V. D. M. [H. Meuer.] 
Korte inleiding der kerkelijke ge- 
schiedenissen van de eerste tot aan 
de achttiende eeuw. Door -f* Grron. 
1755. — Aid. 1760. Aa. 

H. M. V. S. [W. HuLsciiER G.Jz.] 

a. Avonturen en verhalen van Kor- 
poraal Trim. Door -)- . Deventer , W. 
Hulscher G.Jz. 18 . . 

h. Nieuwe avonturen en verhalen 
van Korporaal Trim. Door -f- Aid. 
18 . . 

c. Jan de ganzehoeder en andere 
verhalen. Door -f. Aid. 18 . . Schr. 

H. M. W. [Werker.) 

a. Iets ouds en toch nieuw. £en 
woord van bemoediging in dezen veel- 
bewogen tijd aan m^ne Katholieke 
landgenooten. Door -f* Roosendaal, 
1867. T. 

b. Gesprek tusschen Jan Papegaai 
en Henri Frank over het aanstaande 
Aprilfeest. Door -f. Amst. A. van 
der Hoeven. 1872. 

H. N. [Henrick Ni(3laes.] 

a, Tractaten van -{-. z. pi. 1549. 

b, Cantica. Liederen ofte gesangen 
dorch -f amdach gegeven undeuppet 
nye oversien . , . z. pi. 1573. 

c, Comoedia. Een gedicht des spels 
van sinnen, dorch -f am dach gege- 
ven unde van em uppet nye ouersien 
unde verbetert [Emden?] 1575. 

(L De lieder edder gesangen -f. 
Tot goede lere ende stichtinge . . . 
z. pi. [Emden.] 1575. 12°. e, Den spiegel der gherechticheit 
dorch den geist der lieffden vnde den 
vergodeden mensch -j- vth de hem- 
meHsche warheit betüget. z. pi. enjr. 
[157?] fol. 

Herdrukt o. d. titel: Speculam jastitne. De 
spiegel der gerechticheit . . . van ^. nppct nye 
oiierseen. vode diidelicker verklaret . . . Anno 
1580. 4». 

/*. Die gründige refereinen die -4- 
w edder sijn vijanden am dach gegeven 
heeft. z. pi. [Emden?] 1575. 12^. 

g. Kefereinen unde rondelen edder 
rymische sproken. Dorch + am dach 
gegeven unde van em uppet nye 
ouerseen unde verbetert, z. pi. [Em- 
den?] 1575. 120. 

h. Euangelium regni. Ein froliche 
bodeschap van ryche . . . Dorch -{-. 
z. pi. en jr. [Emden 1575?] 

t. De voornömpste epistelen [van 
-f die he dorch den heiligen geis: 
der lieften aen dach gegeuen. z. pi. 
1577. 

k. Institutio puerorum. De gantze 
boeckstaven der A. B. C. . . . Dorch -f 
op rijm verordent, z. pi. 1578. 

J)oop8g. bibl. te Amst. II. 70,71 ; Cat. J. 
Enschede' (1867) n«. 563-565. Hoeck, Ed. van den — [J. H* 
Schimmel.] 

Het slot van Abcou. Drama in vy^B 
bedrijven door -|-. Amst. J. H. Greb— — 
hard en C<>. 1869. 12». L.P ^ 

Hoeberleboe. [I^apoleon Destan "^ 

BEUG.] 

Het boekske der Teerlingen , door ^ 
-f-. Grent, by de voomaemste Teei 
ling-Maetschappyen [Verhulst.] z. ji 

18t>. B.: Hóe je wilt. [Zinspr. v. d. dich 
Hendkik Albehtsz.] Hoe langer hoe liever. [Zii 
spr. V. P . . . L . . . .] 

Hoe veel is 't geen we nie 
weten. [Zinspr. v. Eranc. Coui 
Hoogvliet, Pred. te Schiedam.] 

Hoff en land. [Zinspr. v. JusTr 

HOFLANDT.] 237 Holda. Hollidée. 238 H olda. [Mevr. Vaellant te ^s Hage.] 

at. Patricia Eemball. Door £. Lynn 
Linton. Uit het Engelsch door -f* 
Leiden, 1874—1875. 3 dln. 

&. Das Hohelied nnd andere Gedichte 
voa -\'. (Deutsche and Hollandische.) 
Leid. 1876. 

c. Magnhild. Een Noordsch verhaal 
van Bjömsterre fijömson. Uit het 
Dnitsch door +• HaarL 1879. 

ti. Artikelen in „de Ned. Spectator.*' 

Holland, Jan — [Dr. A. J. 
VrriLiKQA, Rector te Deventer.] 

A. Artikelen in „de Tijdspieger' 
(Keesje Putbus) enz. 

&. Darwinia. Een roman nit een 
nieu-we wereld door -f« Deventer, W. 
Uolscher GJ.z. 1876. 2 dln. 

c, „Nette" menschen door +. Aid. 
1878. 

Sent als feoillcton iu de «Deventtr «Coa- 
i»nt** verschenen. 

(/. Keesje Patbns en andere eerste- 
lingen van +. 'sGrav. 1879. (Gul- 
dens-editie.) 

ff. Een koningsdroom door -f. Dev. 
1880. 

ƒ! £en gezellige avond in een ge- 
lord gezelschap. . . . Door -f. Dev. 
1878. 

^. De familie Willeras. Door -f. 
Aid. 1881. 

*• Brieven aan neef Gerrit door -i-. 
Aid. 1882. 

Aïïe lierdrokt. 

^Hollander, Een — [Mr. Abe. 

^' ^Rcistafereelen van +. (In de 
«vaderl. Letteroef." 1836 en '40.) 

o, Reisindmkken van -f. (In „de 
^d" 1846.) 

Hollander, Een Gerefor- 
ïaeerdt — [Adr. Paets.] 
AntMroord van -j"» <>P ^^^ Klaag- 
nef vau N. N. over sommige onrus- 

i!?f . -ï^tterdamsche Predikanten . . . 
i654. 40 

^8^* ^ttcnbnrgU, p. 114. 

j. *^*lander, Eeuen vrijmoe- Aanspraak aan alle oprechte chris- 
tenen in Nederland door -f. 1794. 

Bilderdijk. Vad. Hist. XTI. 235. 

Hollander, Een welmeenend 

— fA. M. CÉRISIER.] 

Onpartydige bedenkingen van -|- , 
strekkende tot antwoord op het fran- 
sche vertoog van een' zoogenaamd' 
goed' Hollander aan zijne landgenoo- 
ten. Uit het fransch vertaald. [Door 
PiETER 't Hoen.] z. pi. en jr. 

Zie l)e Advokaat van J. Ie Francq v. Berk- 
hey bl. 38. 

Hollander, Een — die geen 
misbruik ondragel^ker vindt, dan dat 
van de woorden goede trouw, waar- 
heid, waardigheid, kieschheid, enz. 
enz. [J. A. Alberdingk Tiiijm.J 

Eene verbijsterde Tweede Kamer door 
-f. Tweede druk, vermeerderd met een 
antwoord van de tien Professoren. 
Amsterdam, C. L. van Langenhuyzen. 
1866. 

Hollandus. [L. Grendel?] 

a, Nederlandsche gezangen van -f. 
Dordrecht, 1785. T. 

Ouder dcnzelfden schuilDaam venacheDeu: 

b, Dankzegging aan myne gewapende 
bondgenooten en derzelver begunsti- 
gers. Door -f. Edam, z. jr. 

c, Aan den President der Nationale 
Vergadering den heere d'Averhoult. 
(Get. +0 ^ï^ plano. 'gen [Prof. B. Broes.] Hollandus, V. A. — [Bavius 
Voorua.] 

Aanmerkingen op zommigen van de 
Overysselsche Steede-bezwaaren , bij- 
zonder op die van Zwolle, mitsgaders 
op het raport daarop uitgebracht. Door 
-f. 1786. 

Volgens aanteekening vau Mr. M. Tydeinan 
op ziju exemplaar. 

Hollidée, H. — [E. A. Rovers, 
Ontvanger der Registr. te Sluis.] 

a. Opstellen in „de Gids", „Ned. 
Spectator" enz. 

b. -f. Etsen naar het leven. Lei- 
den, E. J. Brill. 1881. 239 Homme blanc. Hope doet arbeyden. 240 Homme blanc, L' — [Generaal 
Nepveu.] 

Losse gedachten over 's lands weer- 
baarheid, in den geest van, en als 
vervolg op THomme gris door -f. 
Amersfoort, 1866. 

Homme gris, L' — [Generaal 

NEPVf.U.1 

a, Nederland en het leger; wat het 
is en wat het z^n kan. Door -|-. Tiel, 
1859. 

6. Denkw^ze omtrent den geest van 
het leger. Aan eiken Nederlander aan- 
bevolen, en vooral den volksverte- 
genwoordiger... Door -f. Gor. 1866. 

Hond, Een Amsterdamsche 
— [W. J. A. Mulder.] 

Brief van -f ^^ ^^^ ^^^ ^* ^^ 
antwoord op ZEd, schreven over het 
wenschelijke eener honden-belasting. 
Utr. 1862. Sckr. Hoofd -of f icier van het 
Indische leger, Een gepen- 
sioneerd — [J. B. J. VAN DOBEX.] 

Java, of land- en zeetogten gedu- 
rende een twintigjarig verblgf inden 
Indischen Archipel, door +, ridder 
van de Militaire Willems-orde en van 
den Ned. liceuw , lid van verscheidene 
genootschappen. Met platen en kaarten. 
Te 's Gravenhage bij Gebrs. J. en H. 
van Langenhnysen. 1847 — 50. 

Hoop baert troost. [Zinspr. v. 
P. Dubbels.] 

Hoop doet leven. [Zinspr. v. J. 
L. VAN Gastee.] 

Hoope doet arbeiden. [Zinspr. 
V. Pietee van de Nbste.] 

Ho opende verwacht ik. [Zinspr. 

V. JOHANNES JaGOBUS ByLAEBT.] 
Navorscher, XXI. b49. 

Honora regem. [Zinspr. v. J. 
VAN HooEN.] I Hoop is lydens troost. [Zinspr. 

V. A. Keynen.] Honos alit artes. [Zinspreuk 
van DiEK Willink.] 

Gedichten in de „Eerznil bij de ver- 
heffing van W. K. H. Friso opgerigt 
door Philomusns. Amst. 1747." 

Honos alit artes. [Zinspr. v. 

ROMEUN DE HOOGHE.] 

De gewaande Ariane, of de bedrie- 
ger door list bedrogen. Hl^spel met 
de sprenk -f. Amst. 1718. 

Waa dit van K. de H. ? 

Honos alit artes. [Zinspr. v. J. 
F. MAcauÉ.] 

Honos onus, fasces fasces. 
[Zinspr. v. Heeman Faukelius.] 

Hoofd-officier, Een Oud — 

[F. C. J. VAN SWIETEN.] 

Blik op de verdediging van Neer- 
lands Oost-Indische bezittingen, door 
+ . 'sGrav. 1846. 

C»t. Indisch Gen. te 's Hn{j^. bl. 52. Hoop om beter. [Zinspr. v. W. 
V. B. . . O 

Hoop om beter. [Zinspr. v. Joh. 
Raaf] 

Hoopt een beter. [Zinspr. v. 
Steph. van Gaedyn.] 

4 

^Hoopt opeen goed eynd. 
[Zinspr. v. Joannes van Luqtigheid.V 

Hoop voedt den arbeyd ^ 
JZinspr. v. P. Meulewels.] 

«Hoor na H goed sein. [Zins; 
jt.'JaïJ de Geoot.] Hoort, Rwyght ende ly 
alle dinck heeft syn ty 

t Zinspr. v. Prof. Willem van 
)oDDE te Leiden.] Hope doet arbeyden. [Zin8l> 

V. PhTL. NUMAN.] '241 Hope troost iny. H. V. :i4-J Hope troost my. [Zinspr. v. d. 
dicbter Wael.] 

Hope yersterckt. [Zinspr. v. H. 
Dl FoonoL] 

Hope verstcrckt. [Zinspr. v. 
QciHüx Janszoon van Stiknevei.t.] ' 

Hope vertroost. FZinspr. v. j 
Jaoob Claesz.] 

Hope voedt, f Zinspr. v. d. dichter 
^AX Voort.] 

Hope voedt den arbeydt. 
[Zinspr. v. Pietbr Meclewels.] 

Hop man nas. [J. Hopman.] 

h»se bladen nit het zondenregister 

van ondeugende kinderen. £en kenrig 

boekgeschenk voor deugdzame HoU. 

jongens en meisjes, door +. Amst. 

im, 4". ■ 

Hora ruit. [Zinspr. v. Huoo de 
Ghootp.] Ho r k. [J. W. Kaiser.] 
Zie op Vlerk. op 

Horn, W. A. von — [Wilhelm 

j^*€^noeg al zijne geschriften, te 
y*w om op te noemen , werden in het 
Hollanagch vertaald. 

H^ö Hd het gelovc. [Zinspr. v. 
V. Hh;>*drik Geestrranus.I * 

^^ ladt altoos trouw. [Zinspr. 
^ • ^- A. Tou,É 1 ^ 

IWcl Nijeiihnit, 2000. 

H o XI ,1 1 a 1 1 y d t g o o m o et. 
..Zmspï». van Jan Janssen,] % 

• 

Ho ndt deught in WaerdeV 
IZmspr. V. M. J. van Waerden.] 

Hondt middelmate. [Zinspr. 

^ J- B. HOÜWABRT.] 

^^^dt u verpoeght. [Zinspr. 

^- ^ VAM DER ViNNE.] Houdt vast in een. f Zinspr. v. 

PlETER VAN BUROERSDIJCK.J 

Houd u staeg vry. [Zinspr. v. 

J. B. VAN BOÜVERY.] 

Hou Je fris. [Zinspr. v. H. Hoi:f- 

USER.j 

Hout dat goet is. [Zinspr. v. 
Jonas van Gerwen,] 

Meiilman 4429; Bibl. v. PamlI. 3323. 

Houten, Jan van — [Dr. Jan 
ten Brink.] 

a. Praktische menschen. Bydrage tot 
de kennis der zeden van de Ëuropesche 
maatschappy in Ned. Indic. Novelle. 
Door +. Amst. 1863. 

/>. Bedragen in het tijdschrift „Ne- 
derland'*. Schr, 

Hout en wint. [Zinspr. v. Jan 
VAN Hout.] 

Hout 's al in een. [Zinspr. v. 
Jan Lautens.] 

Hout sorgens maet. [Letter- 
keer V. Mattheus Goorssen.] 

Hout vast daer (soo) 't past. 
[Zinspr. v. Willi-:m Zeebots.] 

Hout vrede. [Zinspr. v. Jacob 
VAN Delft.] 

Hoven, llubertvan den — 
[ViCTOR Delecoürt.] 

a. De verbuigingen der oud-, mid- 
del- en nieuw-nederduitsche sprake. 
Brief nen Professor Bormans, door -f • 
Brussel, Muquardt 1850. 

6, Het uithangbord. Blyspel met 
zang van Üelenschlaeger , in het ne- 
derduitsch vertaeld, door {-. Aid. 
1851. 16^ 

c. Artikelen over den „Heliand" 
in het Holl. tijdschr. ,,de Katholiek". H. P. [Pol.] 

Uecensiën in „de Gids". IG 243 H. P. de L. Hnet, H. 1'. de L. ILiMtBBS.] H. T. G. [Gregorï. 

Historie van Lodewijk XIV. Door Zie op A. P. de L. 

-f. (Uit het franscli vertaald.) Amflt. 
171«. 7 dln. 

ibrbicT 807S. H. R. E. [H. J. Ha^blhopf.] 

A. Het dorp ÜnioboBcb. Eene kers- 
vertelling voor kinderen. Door +. 
Xidd. 1H63. 

i. Een buurpraatje over de zondag- 
Hcholen. Boor -|-. Aid. 1864. 

c. Een pinkster boek je. Door -f- 
Aid. 18C5. 12». Uil^. 

H. E. K. [KoppENoL.] 

o. Juni-lied. Waterloo'a krijgsmarsch. 
Door 4-. Zoand. 1865. 

i. Weg met Napoleon 1 Leve Wil- 
lem III! Volkalie^je voor 18 Jnng 
1865. Door -^. Aid. 1865. 

HroHwitha. [Mej. Elisb A. 
Haiohton te Amsterdam.] 

Stukken in „de Gids", „Ned. S 
tator", enz. 

H. S. [SOETEBOOH.J 

Korte kronyk van Parmerende , 
Punnerland en Hpendam... door -f, 
Purm. z. jr. (16 . .} 

Amit. Bibl. III. G72. 

H. S. V. 8. [H. S. VAN Sminia?] 
Mengeldichten bestaande in lof 
zen, biy- en trenr-gezangen , mi 
klachten en vertalingen, en gedichten 
van verscheidene etoffe, doorH-. Ver- 
aamelt en uitgegeven door M. T. I. A, 
Leenwarden, gedmkt bij Hero Nauta. 
1683. 

Cit. J. V. I.euncp, a". 23S8. I>e uitgoet 
heet onder een lofdicht Dp deio pKtj : A. J, 
T. M. — Een herdruk vergcbeen Ain«t. 1721 

H. T. Cz. [Tollens.] 

Dichtstnkjes in de „Bloemenophet 
Outer van 't Vaderland 1791" en 
in jaarboekjes. 

H. te R. [D. T. HuET, Pred. te 
Rotterdam.] 

Stukken over den Doop, in „de 
Receni^nt ook der Ree." 1834 en 1835, H.T.K.Jr. [Hekman TEN Katk,Jk__ . 
Zie op L. T. K. H, H. T. T. K. [H. T. Tebkamp.] 

a. Proeven van dicht- en letten- « 

oeffeningen, Bijbelsche keuretoffen f 
zedeadicbten , lierdichten en gezange^^^^c 
fabelen en zinnebeelden , mengeldic^^^^B 
enz. Door -j-. Batavia, Stads-dm^H^H 
kerije van F. Tefach. 1770. i". 

II. Baraa klagt over bet aSzya T^t^m^m, 
haren minnaar Assedin , OoHtcfsw_tf '-1 
minnedicht in poëtisch proza ;... dw^^^M 
-{- : Benevens deszelfs overdragt 3^^Hn 
gerymde vaarzen door J. van M^^^^si 
Zyp. Aid. 1774. 

Witten Gcjabcek i v. Terkunp en J. w-^^=b 

Utnerab Nahoi. (JobanBabuetks — ■] 

De onde onschatbare vrgheid * J 

eerste edele grondwet der bnrger« m 

en inwoneren te Dordrecht ten pny^^^- 
steen genoom en om het ^iiilMnliiiiia ^ in 
derzelver regeering daar op te toetA^ ""^i- 
In eenen brief van -{-, kort voor zij^^^SD 
dood aan zyn vriend geachrer"^»^ ■"• 
Dordr. 1782. 

In u°. 113 VBn het 2b dl. van -De I»-^=»l 
V. d. Nederrhjjn" wordt beweerd, dat B. * 

Hubert. [Pb, J. La Rochb.] 

Clara van Hontalbau , of het sl^^^?'' 

offer der ouderliefde. Tooneelspel.lT^^^' 
het Fransch van -j- vert. ^oor ^^^1 
Amst. (1817.) WEBS, Inspecteur v. h. I^ger Oud' 
■wgs in Limburg.] 

Nieuw leesboek: voor volksschol^^'j 
Door -f- en Diederik. [Désiré Cl»e^' 
Tienen, Hasselt en Leuven, 186fi — ' 
1873. 4 dln. JÏ.JF. — *' 

Hnc tendimuB. [Zinspr. v. 3^^ 
Baba] 

Huet, Cd. Busken — 

Zjjii roman „Lidenü'^c" moet outlcNid ^tf^ 
uu een paar icrtelüngeii 
UDvelliit i'urgeuieuw 
Dnlilnh. Zie: Spectator 1877, b). »78,)B6,«B- tlCNld *^- I 
) ui liet ' J Hof van Baren. H. V. D. 246 Euf van Buren, Joan — 

•HANNES AdKIAKUS HeUFF, Az.] 

I. Het nichtje van den bakker. 

jspel door -f* Amst. 1869. 

». Hotel wittebrood. Klnchtspel door 

Tiel, 1870. 
?. Buat, drama door -f» 1870. 
L In 't vuur van den verkiezings- 
gd. Roman door -|-. Tiel, 1871. 
f. Jager en patryshond. Blijspel 
'olgd naar den Pseudolns van Plan- 
. Door -j-. Purmerende, 1872. 
^ Het testament van Oom Jan, 
speL Vrg bewerkt naar een van 

meesterstukken der oude school. 
Dr -f • Purm. 1872. 
p. Langs Lahn en Dill. Reisfanta- 
3 door +. 'sGrrav. 1878. 2 dln. 

n 1878 deed zich het vermakelijk geva! 
r. dat de Mpij der Ned. Letterkunde te 
ien den Heer J. Huf v. Buren tot h'd be- 
mde. 

Huis-ruste lust my well. 
stterkeer v. Wilhelmus Sluyterus.] 

Sulpprediker, Een — [Dr. 
&. Sepp, Doopsg. Predikant te 
den.] 

herinneringen uit het leven van 
1846. ILE.B. 

Suist, Bergeijk van — [M. 
Lblyvelt.] 

■. De verloofde van den Watergeus 
miskenning en verraad. Enkhuizen 
1572. Een verhaal. Door -f • Amst. 
12. 2 dln. 

K Romantische verhalen uit de va- 
landsche geschiedenis. Door -f* 
wlem, 1842. H.KB. 

Bumorist, Een — [A. D. van 

BEN SCHFXE.] 

Typen uit het menschel^ke leven, 
or -[-• Amst. 1855. Uiitjf. 

Huydecoper, Dr. R. — [Dr. A. 
^ DER Linde.] 

^anteekeningcn op het ontwerp der 
lling voor het aanstaand Neder- 
dsch Woordenboek. Door +• Nij- 
ggen, C. Klercq. 1863. Schr. 

Iet voorbcrigt is gcteekciul Hoekweg: dit 
ekent Winkektecg. H. V. [VlOTTA.] 

Artikelen over toonkunst in „de 
Gids'\ 

H. V. A. [HiERON. VAN Alphen.] 
De dichter en de nachtegaal. (In : 
„Tweede proeve van oudheid-, taai- 
en dichtkunde door het gen. Dulces 
ante omnia Musae". 1782.) 

Nepveu, bl. 47. 

H. van V. Zie op H. V. V. 

H. V. B. [van Bronckhorst.] 
Waerschouwinge voor het zoo-ge- 
naemde Oog- water: waer in de waer- 
heydt van de aenmerckingen op de 
vrede-praesentatie wort verdedight . . . 
(Get. -f.) Amst. 1664. 4o. 

Cat. der Doopsg. Bibl. te Amst. II. 87; 
Meulmao, 4097. 

H. V. B. [van Bulderen.] 

a. Zegen wensingh aen S^n Hoog- 

heyt. . . Stadhouder. (Get. -f . Leeft in 

vreeden.). . 1672. fol. 

Bibl. V. Pamfl. 6164. 

è. De spreekende geest van Jan de 
Wit , verschenen op het theatrum van 
de werelt. Tragedischer wys. Door -4- . 
Gedruct na het jaer des ondergangns 
der Witten. [1673.] 4°. 

Aau het slot zijue spreuk: «Leeft in vreden**. 

H. V. B. [S. VAN DER Star] 
De onkundige diamantslijper, dog 
slimme koppelaar. Door -{-. Amst. z. jr. 

V. d. Marck 1338. 

H. V. D. [Hans van Dantzicil] 
a. Tafereelken van eenige schriften 

der beloften Godts. Door -j-. Haerl. 

1609. 120. 

Duopsg. Bibl. te Amst. II. 29. 

/;. Uyttocht uyt de articulen des 
geloofs. . . . door -f-» Haerl. 1633. 

Aid. IL 21. 

c» Fondament, oft de principaelste 
liedekens over de articulen des christel. 
geloofs. Door -[-• Haerl. 1633. 

H. V. D. [SiMON van Beaumont.] 
«. Gedichten in den „Zeeusche Nach- 
tegael" 1623. 2i7 H. V. E. H. V. H. 248 l)e uitgever zijner (^iditeo J. Tidemau, weet ; 
«Ie beteekeait dier lettert uiet te Terkbreo (U. ï 
XXX), maar gist dat de D. Dordnrcht betee- 
keot. Mogel^k wat ook Tan B. het met die 
letteri geteekende vcr^: 

h. Tot Meer-Eer op het Sinne-Vonck 
van de Hollandflchen (sic) turf, door 
Adriaen van de Venne. (te vinden voor 
genoemd werk.) 'sGrav. 1634. 

Zie echter Tideman bl XXXVT en 245. Zie 
ook op S. A. 

H. V. E. [vAX Elvekvelt.1 

a. De drie gebroeders medeminnaars ; 
kluchtspel naar het Fransch van De 
la Font. (Met voorrede get. -f •) Amst. 
Is. Dnim. 1734. 

b. De glorieus , of vernederde hoog- 
moed. Treurspel uit het Fransch . . . 
door -f-- Amst. 1738. 

Y. d. Marck 521. 

H. V. y. of H. van V.ofH.van 
VI. [Waarschijnl^k Jon. Naebanus.] 

a. Amsterdamsche buuren-kout over 
den handel der predikanten van Utrecht 
en andere zaken. Door -f • Haerlem, 
Anth. van Heusden. 1660. 4'. 

b. De tweede Amsterdamsche buaren- 
kout, handelende van verscheide aen- 
uierkenswaerdige zaken. Door -^ . Te 
Middelburg, by Jan Effend den Weg. 
Anno 1661. 4^ 

c. Holhindse vrijheid verdedigt tegen 
de usurpatie der Stadhouders zijnde 
een verhael van de schendige hande- 
lingen der zelver . , . in een t'zamen- 
spraak van drie personen , varende van 
Leiden op Haarlem. Door -}-• Het eer- 
ste deel. Gedrukt voor Loevestcin, bij 
Lieven van Vrijheid. 1663. 4'». 

d. Het tweede deel der Holl vri- 
hjeid (sic) . . . (als voren) 1664. 4^^. 

e. Emstigen brief van een borger 
van Leiden over de vreemde procedu- 
rcu gehouden bg den officier van Lei- 
den. . . Door +. . . Gedrukt in Holland, 
in de vryheid. 1664. 4*'. 

/*. Het tweede deel der Hollandsche 
oprechtigheit tegen de Engelsche re- 
«lenlooze onrechtveerdighoid . . . (Met 
opdragt ondcrt. : In Amsterdam 4 Mei 
1665. H.V.y.) Amst. Jan van Dalen . . . 
1665. 40. 

liet eerbte deel ver«cheeii in hctselfdc jnar 
•luch zonder de Haamletters. g. Den Vlaamsen Acbitoffél vertoont 
onder den schgn en tntel van Hol- 
landsen Raatsheer... door -f- ^Bol- 
terdam, J. Naeranus. 1666. 4^. 

h. Den oprechten Hollandsen boots- 
gezel. Vertoont in een t^zamenspraak. 
tusschen drie personen. Een van Delf. 
Een van Amsterdam. £n eenen boots- 
gezel. .. . Door \. Rott. voor Jj 
Isaakse. . . 1666. 4». 

«'Het tweede deel of Tenrolish'* ia 
jaar veracheoen was uiet van denzelfdea aeb v|i~ 
ver. la 1667 verscheea «Het Rechte tpe«J^« 
deel." 

t. Den Vlaamsen boer. Den Bmg^^n 
stedeling. En den Hollandschen vk"A- 
ger. Zynde een t^zamenspraak tussck^fi 
drie personen. . . Door -f . Eott. voor 
Joan. Neranus 1667. 4°. 

/. Dubbele victorie verkregen door 
de wapenen. . . Vertoond in een t' 
menspraak van drie personen, varea' 
van Leiden op Haarlem. . . . door — l* • 
Tot Amsterdam, by Libertas (&^ 
Ergo . . . 1667. 4«. 

^'. Den Zeeuwschen fiuatist, ofbL 
nenlandsen verrader. . . in een t' 
menspraak tusschen drie personen 
rende van Haarlem op Leiden. Door 
Rott. J. Isaaksz. 1668. 4*». 

Nageuoeg al deze geschriften hehben ai 
alleeu de oaamletters maar ook den vorm 
meeo, zuodat hetgeen voor het eene g 
hoogst vaaröchijnlijk op alle toepasseiyk is. 

Teil aa:izien van A. nu wordt in 8 gdgkt ^^ 
dige geschriften (Bibl. v. Pamfl. 54<5 e« MS^' 
beweerd, dat Joan'NES Naeranus de tolir||v^^ 
en uitgever er van was. Daarentegen beweer^ 
de schrgver van een ook in dat jaar uitgegevcv^ 
•Schnyt-praetje** (B. v. P. 543$9) dat N. «nier 
T/etters genoech daertos gegeten (had), is ouk 
te grooten Liefhebber van de Onderlinge Ver- 
draagzaamheid, dat hy zo seharp sou sehryrett; 
daar benevens heeft ook werks genoeg om tqne 
Couranten te bestudecren, en wat hy daar in 
zal stellen*'. De schryver is volgens hem oie* 
mand anders dan Pietkb db la Court. — 
Do meer volledige titels van bovengenoemde 
werkjes vindt men in Bibl. v. Pamtl. 4888, 
4942, 508U. 5153, 5196, 5286, 537S. 5481-84, 
5508, 5561, 5582, 5ti41 ; Meulman 4066, 
4142. 

H. V. H. [HuQo Fr.^xisccs van 
Heussen.] 
Zie op H. V. R. 

H. V. Q. [van Quellènburqii.] 
Nieuwe ende scer naeuwkeurige reyse 
H. V. K. Hydraulious. 250 t Spaensche West-Indien. Door 

1 Grage. Ov«rgeset door -f . Am- 
i, W. de Coup. 1700. 4^. 

:g. Utr. 1682. 4». draagt zijn vollen 
Ier de voorrede. Of die van 1700 dit 
bleek mij niet. 

'. K. [van Rijn.] 

adheden en gestichèen van Delft 

fland , mitsgaders van 's Gra- 

e. Uit het Latyn vertaald en 

nteekeningen opgehelderd door 

10. 

de 9 volgende uommers, allen te Leiden 
tn, bevatten, voor zoover zij met gothi- 
er gedrukt zyn, eenc vertaling van de 

Episcopatnum focd. Belgii. . . . per 
. H. Soc. T. L. Vic. Tr. (11. F. van 
«.) Lugd. Bat. 1719. fol ; en ïs deze 
rtaling met de aan teeken ingen van H. 
fH (met romeinsrlie letter gedrukt), 
i;aan door een deel met de levens der 
rkondigert en ütrechtschc Bisschoppen, 

in folio onder den titel van Kerke- 
torie eu ondhi'den der zeven vereen. 
B op i.) 

istorie oft beschrijving van 't 
tsch Bisdom, behelzende de oud- 
. . Uit het Latyn vertaald, met 
teningen door + . 1719. 3 dln. 
ndheden en gestichten van Zuid- 
d en Schieland. Uit het Ijatyn 
en met aantekeningen opgehel- 
3or +. 1719. 3 dln. 
*ndheden en gestichten van Rhyn- 
m voorn amen tlijk van de stad 
. Uit het Latyn vertaalt en met 
eningen opgeheldert door -f. 

udheden en gestichten van Ken- 
and, Amstelland, Noordholland 
fitvriesland. Uit het Latyn vert. 
aant. opgeheldert door -f' 1721. 

oudheden en gestichten van Zee- 
Uit het Latyn vert. en met 
eningen opgeheldert door -f. 

2 dln. ff. Oudheden en gestichten van 
Vriesland , tusschen 't Vlie en de Lau- 
wers. Uyt het Latyn vert. en met 
aantekeningen opgeheldert, door -f • 
1723. 2 dln. 

k. Oudheden en gestichten van Gro- 
ningen en Groningerland , mitsgaders 
van het land van Drent. Uit het La- 
tyn vert. en met aant. opgeheldert 
door -f. 1724. 

L Oudheden en gestichten van het 
Bisdom Deventer. Uit het Latyn en 
met aanteek. opgeheldert door -f. 1724. 

k, Kerkeiyke historie en outheden 
der zeven vereenigde provinciën. . . In 
't Latyn beschreven door den Heer 
H. V. H. [H. F. VAN Heussen] en in 
't Nederduits overgezet en met aantee- 
keningen opgeheldert door -f. . . Leid. 
1726. 6 dln. fol. 

H. V. W. [Mr. Hendrik van Wun.] 
Artikelen in „Taal- en dichtknnd. 
bijdragen" (Leiden, 1758—1766.) 

H. AV. C. A. V. [Visseb] 
Christelgk handboekje , over de voor- 
naamste waarheden van den geopen- 
baarden godsdienst en de pligten der 
christelijke zedenleer. Ten gebrnike in 
huisgezinnen, catechisatien en scholen. 
Dordr. A. Blussé en Zoon. 1804. 12«. 
liet voorwoord is onderteckend : +. 

H. W.K. 

Zie op J. T. E. 

H. W. T. [Prof. H. W. Tydeman.] 
Artikelen in den „Konst- en Letter- 
bode" en andere tijdschr. 

Hydraulicus. [F. W. Conrad 
Ingenieur by den Waterstaat.] 

Brief aan Hildebrand (Beet«) in den 
„Vriend des Vaderlands" 1840. rvUWAAAAA/v^*— ^ I< H. V. K. I». .iiii/i \i r /ijiii r irrdUUUn J. TidrMiaii, wni 
'Il liilnl.irii'. iliir litUiTM niet tl'. vt-rklurciJ (hl 
XWi. iriiiiii i^iht lint lic I). iKinlnrlit hvU • ■ 
l«nl M«»K«'li.|k wiis (Mik vuil H. Iirt nut • 
I» U«li j'i Irrknulr ViTn; 

/'. Tol Mn'i--KiTo|)lict Siinn-\'. . 
MUI «l«' ilnlIiimlNf'licti (siïj tun. 
\«lriiii«ii vjiii lic VMMiiie. (tl! vin.!. 25:' rninrm.j wrrk.) 'HlJriiv. Ii;:;i. i' •^' *^- ''^^*- 

•/ir iililri Tiilniiim h\ \\\\\ , ""■' "I' '^ '^ . : B. C. Adrlu-nsex, Onder- 

II. V. K. |vAN KiAKini-i/i. ^ ::..- -f Antwerpen.] 

ri. DimIiI,. i;,.l,ronlersnua.i. • *•*• eorekrnis. Toon c^lspel met 

Kliir|itN|i|.| lumi- lu.t Frans.i. ^ ^"^ T" An*w. 18(ÏS. 

I.. rniil. (Mrl vunnvae-.-i. • I-. TT» =:emgte andere tooneelstukjw 

In. hiiim. i;;m. '^ . ••* erf-*. //.O. 

/'. IV ^lorirus, nf Vi»- ^ 

iiu'imI. TivurNpt»! uil in ♦ ' r. Mr. — [Alkn\ox.] 

«ltH«r •(. . Amst. \1:\>. .tv"ii Joberts Kennisse der al- 

V il Mniok fi-.M. .nr ••' i'^itT.ilaagschc gedenkpennin- 

,, .. .. ,. ,, . ~- ,— -n':-; iior bijgevoegd veele nieuwe 

V 1 vV i"- ■ ' ■ - " --.-<.- :--ï-- • • Vit het Fransch ve^ 

\ I. ,\\«ais.l,,inl,,. ^ „■_.., «nteekeniiigen vem'W 

«Ion haniK'l iliM* pn- li' "" * 

» u auiloiv /.iki •« s*- , 

\\x\\\. van II,.. ,^ .-r-- V A Th. ^Albkrdingk TinJ>M 

potwoi.i — .*-• - K t -c^lxrtv.ning van lïollan»* 

Ui^vu, han.l. !. ■^. *^.- '■" *' ^^^'i- ..if» Tweede, nitgegeven 

moikottswa. r=* ,.^ •'- •• ^ '-' ^ SciiiNKEi/, met a*^l[ 

MuUoll'Uï--. "^^ *• •-:^- * ^■••- T- Amsterdam, e* ^ 

\«uo ItM'.i. - •-• \.«.ïjr:"r.*-:y2en. 1.<5*A 

. lli'l!.-.: ' j.% iv' «•'«--•: ::i :rii Alm. v. N'eil. Ka'S^- 

•^•' >^^v- " ^^.. - ** *V :-.v:::V'.. Ie kw.ial des tij 

••••*i^':'- •"• ^ . *•• ., \' V " Lil sr^artelijk verscl' 

^r^'V''-^ ^ J" !• '^ ^ --.i^-^' 'A-:: J. Diiiot. Met 

*^*'*-'» " ..- . ' ■ •• • -. A!n*:. 1>»»7. 

• »'^' -»...*-"• '.: r>Ar-.he K-x-m*»^ — " 

.,* •% ^ "*....•..., »•.«—. 1-. '> 

^•' -^ ^M O-^ ;-.:v^ : .rrA.J.riuy 

• " " l"" 1 

« vw ■•■■■ •• A k ■ 

'- '■ - - 

.^ . - * 

X -\ _ " _ .. A --- ::•? 


,t-;t»-. '• Jaeger. 254 . MM. Dr.] 

. >■ hoonhoven, 

. ' rliaul van Jer- 

■.'"•iin-u , bevol- 

' • vti, vrve heeren, 

"^'•.!H'M, voorregten, 

h'-.^ttntreringen, am- 

' 'ilugsgevallen, wa- 

.. :. .,1'iilyke vergaderingen, 

» .•]i''\t, *t oude en nieuwe 

• lykc en wereltlyke ge- 

I' 'nic mannen, oude en 

.vM'vingsfürm , verwisseling 

ivt' L-n wereltlyke zaken en 

Itn. Alles te zamen gestelt 

handschriften , memoriën , 

ogte stukken , Eertyds by 

aelt door wylen den wel 

geleerden heere Henricus 

n , Nader overzien en mer- 

neerdert, door den wel ed. 

heere -j-. Gouda, 1762. 4. 

r. Broekhoff Bz.] 
Greschiedkundig dramatische 

4 bedrijven, met vrije en 
e gebruikmaking eener no- 
rederijkers bewerkt door -}-• 
, G. C. van der Mast. 1871. 
stoute daad. Historisch too^ 
t den tijd van den tachtig- 
log (1573) in vier bedryven 
Itelijke en vrye gebruikma- 

novelle). Bewerkt door -f. 

*arijs. Oorspronkeiy k hiyspel 
drijven. Door +. Aid. 1871. 
mde vrijer bedrogen. Blijspel 
ijkers in één hedryf. (Het 
gevolgd.) Door -f. Ald.1872. 

)udoom — [B. T. Lublink 

nde nieuwjaarskaartjes voor 

g, rijk en arm . . . door -[-• 

4. 

olksblaadje. Nieuwjaars-vra- 

t en luim voor de armen. 

\mst. 1856. 

, Johannes — [Dr. J. G. 

ias, de Chasmoneër. Drama- 
fa t voor rederijkers. Door -{-. 
16. Jacobs, Pieter — [PieteeJacob 
Andriessbn.] 

a. De minnezanger van Gravinne 
Ada. Door -|-. 'sGrav. 1843. 2 dln. 

b. Adolf of de verloren zoon. Door 
-h. 'sGrav. 1848. 

c. De schoondochter. Door-|-. 'sGrav. 
1856. 2 dln. 

d. Nieskruid; 4 novellen. Door -j-. 
1860. H.E.B. 

J. A. D. C. [de Cualmot.] 
Nederlands advys-boek, inhoudende 
verscheidene consnltatiën en advysen 
van voornaame rechtsgeleerden in Ne- 
derland. By een versamelt, met korte 
hoofdstukken van de materie voor ieder 
advys, en met een wydloopig register 
voorzien. Door Mr. Isaac van den Berg. 
Rts.Geleerde. Tweede druk. Geheel ver- 
beterd, van veelvuldige drukveilen ge- 
zuiverd, en met notabele advysen 
vermeerdert. Door 4-. Te Campen, ter 
drukkerye van J. A. de Chalmot. 
1781—1784. 4 dln. 4°. 

J. A. d. J. [de Jong.] 

a. In den kinderkring. Kinderfeli- 
citatien by gelegenheden van verj aar- 
en echtfeesten ... 's Grav. 1866. 

b. In den kinderkring. Luimige 
voordrachten in dicht en proza voor 
jonge kinderen by prysuitdeelingen , 
St. Nicolaasfeest en andere gelegen- 
heden, in familiekringen. 2e druk. 
's Hert. 1870. 

c. Luimige en ernstige voordrachten 
in proza en poëzie voor meer gevor- 
derde leerlingen by gelegenheid van 
prysuitdeeling en in den familiekring, 
's Hert. 1870. 

Jaeger, A. — [J. Kramers Jz., 
Instituteur te Schoonhoven.] 

a. Taschen-Wörterbuch Deutsch- 
Niederlandisch und Niederl.-Deutscli 
. . . Gouda, G. B. van Goor.(1858.) 18°. 

b. Nouveau Dictionnaire de poche. 
Fran9ai8 - Hollandais et Hollandais- 
Francais Gouda, (1861.) 18°. 

c. A new Pocket dictionary of the 

English-Dutch and Dutch-English 

languages... Gouda, (1859.) 18'^. 

Met naam herdrukt. Jaeger vtu de naam 
x\jQer moeder. 255 .Ia poësie baant verstand. J. A. S. N. *2ót; Ja poësie baant verstand. 
[Letterkeer van Jan Baptist dk 

Vaere.] 

J. A. G. W. C. [CoRNELis Melun.] 
Breeden-raedt aende Vereenichde 
Nederlandsche Provintien , Gelreland, 
Holland , Zeeland , Wtrecht, Vriesland, 
Over-Yssel, Groeningen, gemaeckt 
cnde gestelt nyt diverse .... memo-, 
rien. Door -{■• Antwerpen, F. van 
Dnynen. [Amsterdam , J. van Hilten?) 
1649. 40. 

Bibl. V. Pamfl. 3531. 

J. A. H. (lÏEüFP Az.] 

Een woord aan de leden van het 
Delftsche Studentencorps. Door -}"• 
Delft, 18G4. Uüg. 

J. A. M. [MOEKBEECK.] 

Zie op; Vereen. Ned. Kaedt, onderde 
Xaaml. geschr. 

J. A. M. [Molster.] 

Artikelen in „de Gids" v. 1854. 

J. A. M. M. [^MtNSlNGA.] 

Drie hoofdsteden. £ene historische 
studie. (In „de Gids'' v. 1848.) 

I. A. N. |Is. Anne Nijhofp, Ar- 
chivaris van Gelderland.] 

a. Levensberigt van Gerlach van der 
Capellen, Kanselier van Gelderland: 
(Arnhem, I. A. Nijhoff. 1851. Met 
een portret.) Door -{"• ^^^^ ^^ ^^" 
handel. 

b. Stukken in „de Navorscher" en 
andere tijdschr. a, liet eerste boek. Door -f. 
1853. 

b. Almanak in miniatuur voor 18- 
12e jaargang. Door -f"- Gorinch 
1855. 120. 5. 

jem, Jan. [J. F. Jansen, Redacteur der 
Leeuwarder Courant.] 

Pcnnekrassen op: „M^n staatkun- 
dig leven. Bedrage tot de kennis 
der Dagbladpers in Nederland, van 
Iz. J. Lion." Door -f. Leeuw. 186G. 

Jan kijk in de wereld. [Eg- 
bfbt van der Maaten.] 

In „het Leeskabinet" 1845: Om- 
zwervingen door Neerlands hoofdstad. Jans, Tante — [Mevr, C. Mac- 
kenstein geb. Johanna Sara Koning.] Jan zonder Van. [Mejufvr. 
Lt.bbe te Utrecht , gehuwd met . 

Verzameling van brieven voor ond 

en jong, arm en ryk, ryp en grc^Büoeo. 
Door +. Zwolle, 1862. V ^/^. 

Jansen van Heylighensta it^ 
Divoda — [Joannes David S^ J.] 

a, Den doolhof der ketteren. Tl^oor 
-{-. Ypre, Franciscus Bellet. 1605^ 

b. Vry-gheleyde tot ontlastiim^lie 
van conscientie om de Catbolii<^e 
kerckenbcelden ende godsdienst te ^sien 
bekiicken. Door -j~- Thandt werpen , 
by Joannes Trognetius. 1609. 

c. Den ketterschen vleeschpot der 
smoorender oncvyscheydt. Tot klaer 
bewys, dat de kettersche MiniBteTS 
van de kercken Christi niet en «y*"*- 
Door -f. Aid. 1610. 

d, Locht-gat voor den driftigen 010*^ 
en de puffende wyscheyt der nieu."^® 
schrift-gesinde. Door -|-. Ypre, Yr^^'^' 
ciscus Bellet. 1610. 

e, Dialogus oft t'samensprekingr]^^ 
tusschen eenen Catholycken ~ 
ende dry Sectariseen van verscli^ 
denen opinien. Door -j-- (Aid. 161 

f. Postillon van den Roskam 
vermomden, eselinne van Willem T- 
linck. Door 4"' Antw. 1611. 

Paqnot II. 107, de Hacker I. 252. 

J. A. S. [Mr. J. A. SiLLEM.] 
Artikelen in „de Gids." 

Jaskeronti. [Jou. Koutj aN' 
Pastoor te Wormerveer] 

Kleine gedichten van -j- in 
afdeelingcn en deeltjes. Z. pi. en 
[1843.] H. ' 

J. A. S. N., Mevrouw 
[Mevr. J. A. Star Xuman geb. 

DWINDKREN.] 

a, AVilde Rob en zijn slachto 
Uit het Engelsch van Florence M •/ 


i57 Java. J. B. 258 gqmery door -f* (Uitgeg. gedeeltelijk 
ten Yoordeele van het kinderzieken- 
hïïis te Amsterdam.) Amst. 1876. 

d. Des levens storm. (The storm 
of life.) Uit het Eng. van Hesha Stret- 
ton, door -f- Amst. 1877. 

Java, Helati van — [Mej. 
H^iUA Sloot vroeger te Boermond, 
ÜA.I18 te Amsterdam.] 

0. De jonk vrouwe van Groenerode 
met inleid, woord van Dr. J. ten Brink. 
Door +. Leiden, 1874. 

5. De familie van den resident. 
Door +. Aid. 1875. 

e. In de lente vergaard. Novellen 
wn 4-. Aid. 1876. 

d, Angeline^s belofte. Een boek voor 
meisjes, door -f- Aid. 1879. 

e. Kokjes in onze Oost, door -f** 
Aid. 1880. 3 stn. 

fi Fantasien. IL (Henriette^s her- 
inneringen.) Door -f. Zaltb. 1880. 

SF» Femand. Door 4-. Leid. 1881, 
2 dln. 

^. La Banzom. Een roman door -f*- 
I^id. .1881. 

i. De ^Euniliebode onder redactie van 
-h. Leid. 1882. 

^. Novellen in tgdschriften. 

J. A. W. [WOBMSEB?! 

A. De heerlgkheid der bedeeling in 
^d achadnw des ouden verbonds. Door 
f . Amst 1877. 

^. Hoe God zorgde dat vier arme 
^^^fijes een vromen vader weder kre- 
^*i . Een waar verhaal. Door 4- . Amst. 
1ÖT7. 

J. B. [J. BOENBB?] 

«». Waerom van veele heretycken 
®^ van vele qvade catholycken. Ghe- 
?^^.«ckt door +• t' Shertoghenbosscho, 
^^1^ Scheffer 1614. 12°. 

^. Den Ban van alle heretiken, 
P^l^itiken, oft sand-grondige Catholiken. 
^^lyaer bethoont wert , dattet gheene 
*^^tmaten der H. kercken en zyn, die 
^^H^rdachtelijck tw^felen, ende niet 
]^^^ en ghelooven, datter gheen sa- 
*^J5leyt buyten der seiner kereke te 
^ixiden is. Ghemaeckt door +. Ant- 
^^ipen, by Franch. Fickaert. 1616. J. B. [Jan Broersz.] 

Vriendelijcke ende christoiycke t'sa- 
men-sprekinghe over t' verschil tus- 
schen die van de openbare Gherefor- 
meerde kereke, ende d'afghesonderde 
vergaderinghe in de Ramen . • . Door 
+ . Hoorn, 1617. 4'. 

Meulmaa 1 506. 

J. B. [Jacobus Batelieb, Pred. te 
^s Hage.] 

Waerachtigh verhael van een disputa- 
tie gehouden te Berckel, den 6 Jan. 
1634 met een E. Cath. priester .... 
Beschreven door een dienaer der gem. 
Jesn Christi by de Remonstr. Tot 
Rotterdam, by Jan van Neer. 1634. 

Ouder de voorrede : +. Zie Rogge , Bibl. ▼. 
Remonstr. geschr. bl. 149. 

I. B. [BUBCHOOBN.] 

a. Den oprechten waeg-schaels- 
evenaer verthoonende het christelyck 
tegen-oordeel ende den Hollandtschen 
weder-galm .... 's Grav. 1633. 4^. 

Het 2e is get. +• Semperamans. Bibl. v. 
Pamfl. 2512. 

è. Een staeltjen van d*andere werelt, 
aenwysende de gevonde schuyl-plaets 
der vervoerde geesten . . . Door -|- . 
's Gravenhage , 1641. 4^. Aa. 

J. B. [Balde.] 

Werck. Meer werck. En noch wat 
meer wercks. Voor een Mispriester. 
Door Cooke. Overgeset door -}-• Amst. 
1652. 12^ 

J. B. fLoD. Brooman.] 

De bneven van P. Ovidius Naso, 
ghenaemt in 't latyn Epistolae Hero- 
ïdum , overgheset in onze nederl. taele, 
met uytlegghinghe door -j-. Thantw. 
1662. 

Faqiiot, I. 17. 

J. B. [Joost Bout.] 

'T Merg van de historie der marte- 
laren. Alles in het kort bij eengetrokken 
uyt de Groote Martelaers spiegel der 
Doopsgezinden van Tieleman Janus 
van Braght. Door -f . Haerl. 1671. — 
Aid. 1699. — Aid. 1722. — Amst. 
1722. — Aid. 1769. 

Zie V. der Aa ia voce Bracht (v.); ^^^ ^^^ 
Doopsg. Bibl. te Amst. IT. 8. 

17 •2bÜ J. B. J. B. (Juii. Bredkkburo,] 
Duliia et nodi, of twijfelingen en 
swariglieden , <bor -|- voorgestelt aen 
Jounnes van Euyck . . . Amet. 1C83. J. B. [J^oiuNNES Brandt.) 
't Hervormt christendom , in Ënge- 
laiit beveiligt en bevestigt, doorGoda 
zegen onder 't beleit van Zijne Hoog' 
heit. (Get. -|-.) 'sGravenhage, D. 
Geselle. 1689. 4°. 

3. B. [BoüuoN.] 

a. De verliefde Arlekyn, of Arle- 
kyn ge transformeert in verscbeyde 
gestaltena. Door -{-. Dordrecht, 1759. 

6. Arioas getrokken uit de opera 
de Kamenier van fortuin. Door -{-. 
Amsterdam, 1772. 

V. d. Mïick Bil. 

3. B. [Boelen, Onil-kargadoor te 

Amsterdam. 1 

Beachonwing van de ontworpen 
rommnnicatie-middelen : de vaart ovei 
Pampus, de Noord-HoUandsche spoor- 
brug, het centraal spoorweg-station. 
Door +. Arast. 1Ö67. 

J. B. [Braun.] 

De verplichte verhuizing , of de 
onteigenden uit de Halsteeg en Oude 
Doelenstraat. (Een droom door -|-.) 
Amat. (1868.) 

J. B. [Dr. J. Boot.] 

Recensie in „de Gids" v. 1874. 

J. B. B. S. [Joh. Boeckiiolt.) 
't Creopende bereidwillige berte, na 
den Heere Jesns , voor 't oog gestelt 
door vyftien sinnebeelden , in kooper 
gesneeden, en onderecheyden in twee 
deelen. Met een aanvoegsel van gesan 
gen over het lijden Christi en andere 
geestiyke stoffen door -f ■ -^r^^'^rdam, 
by Jobannea Bocckholt, boekverkoper 
in de Gapersteeg bij de Beurs, 1C93, 
Ja. 

J. B. C. [Junins Brutns Celta = 
Fa, Adr. van dbh Kemp.] 

Jonkheer Johan Dirk van der Ca- 
pellen, Heer van den Pol, beschreven de Ridderschap van Ovcrysse/ -^^ 

Regent. (Met voorberigt get. -[-.^^^' 
Leyden, L. Herdingh. 1779. 

In ïernolptiitikfii uitgegeTen, wurrui kt -*.^ 
laalalc iu 1785 iiitkwum. Bü iIeii rlood vu *^ 
a. C. wu het werk nog niet Taltoaid a £ 

d. K. plsatat« tucu iu • t)e Politieke Kroja" 
. 143 de Tolgeude ulTerteal'ie : 
•Duor bet amartelijk Etcrflot mn mjjneii ede- 
1 wiBrden vriend J. U. Biroii van der CipcUis 
lut dea Ful , d«r niggelcnde iryheid tui cmt licre 
sderUnd iu dit hachelyk tyiUgeirrij^ft antrokt. 
Ie vaarnmnB rrden lijudc weggeDomen , wolkc 
oij 't «erbcrgeii vau uiijaeu uM.[n deden var- 
Lieien, ml ik Ihiua, zuodn raüae bljioudui 
iniilsndigliede» en bezigheden luUu Terguuueu 
de UatBte hand aan 't ncrk, Jr. J. D. (ao 
Jer Capelleu. llf)[ïut, leggen, de nungtijp 
' ' ie vau di9ze]f« eente adniiuie er by te 
1, en recht trachlen Ie doen MU drnelti 
ikende verdien il en , urn deu baliera der 
oslingB in de> braavea VsdcrUuden diep 
ICenand harte Ie doen druppen, en dei Boa*- - 

mglt vrroegiogen, die lulk eenc dengd tot Uil m 

Jiet gref vervolgde, Ie vormearderen. 

Fr. Adr. na der Kemp." 

J, B. C. [COURTMANS.] 

Bobert de Vries; historisch tafsreel -f? 
uit de Xle eenw. Aan myn kunst- — ^ 
vriend den heer Hendrik Consoience. — ^ 
;Get. -|-.) Gent. z. jr. 120. 

Vanderbacghcu V. S32. 

J. B. C. S. J. [Jam Baft. CixtOB-»^ 
Soo. JesQ.] 

Geestelyke oeffeniogen naar den gees*'^^ 
en de leerwyze van den H. Ignatin^^Ki^ 
door P. Franciscus Nepveu, Priester ^^^ 
der sociëteit van Jezus, in 'tNederr^^^ 
duitsch vertaald (door-t-.)Gendt, 1760C^^^ 

l>e Bleker, IV. 3S. 

J. B. D. W....r. [Wibmeb] 

a. De Toortreffeiykheid van de In— ■ ^ 
der Braohmanen; geschetst door eev ^ ^"^ ^ 
student bij de Hervormden, die eers ^^^^ 
daags Predikant staat te worden. Eei^v -^^ 
bijdrage tot het uitmuntend wer^^^^^^ 
van J. G. ie Sage ten Broek, 'k — " 
Amsterdam, bij A. Vink. 1816. 

6. Uiterste wil van den schrfl v — " ~ " 
van bet stukje: De Voortr ... AE^ - 
1816. 

e. Vervolg op de Voort reffelgkh^^^^ ' 
V. d. leer der Br. Waarin voorn ui ^ "^ 
lyk gewaagd wordt van hnnne h^v- -^ tSSl Ibit multa ferens J. C. 262 

^elwgze jegens anderen. N®, 3. Door van Israël. . . door -f- Priester. Ghendt, 

— i-. Aid. 1816. [172?]. 

T- . w i. rr X 1 ^' ^®^ wegh tot de waere deagt 

Ibit multa ferens. [Letterkeer uytgebeelt in vyf-thien psalmen der 

^sn Lambebtus Fyten ] Trappen van den Coninck David . . . 

J.B.G. [J.B.GEBOEBES,Advokaat.] ^J^^^^^f}^ door -h Priester. Ghendt, 

Bekeering van den pianist Hermann, l«2o. 12 . i. ■, t^ 

ï^ater Augustinns-Maria van bet Aller- <^ Tsamensprake tusschen den Pa- 

lieiligste Sacrament, Ongeseboenden rocbiaen ende synen Pastoor van de 

Carmeliet; Naar de tweede franscbe vyf gbeboden van de H. Kereke. Op- 

T^tgave van +. [Vert. door J. Hul- S^^^^^l <loor -j-. Ghendt, 1727. 12^ 

ï^iAü.] Gent, 1855. 12^ ^- ^^" houwelycken staet voor-gbe- 

Vanderhacghen, V 243. ^^^^^ ^^ ®^". t'samenspraeke tnsscben 

den Parocbiaen ende den Pastor . . . 

4. B., Med. [Joh. Bevebwuck Med. Op-gbestelt door +. Gbendt, 1728. 12®. 

JOt. te Dordrecht.] ^' l^e vyf geboden van de H. Kereke, 

Bericht van de pest. 1. Dat de pest in eene t'saemenspraecke tusschen den 

t^esinettelick is. 2. Middelen om de- Parocbiaen en synen Pastoor. Opge- 

^GJve voor te komen. 3. ende te ge- stelt door + Priester: Tweede druck, 

Door-*-. Dordr. 1636. 4®. verbetert. Gbendt, 1728. 12=>. 

VandcrhacgheD , III. 216, 217. 

- B. O. [Jan Bapt. Ooms.] 

ven van de edele jouffrouw Fran- J. C. 

Taffin, wonderbaer soo in de a. De vermeerderde wvse Jaer-be- 

^hdelyken, houwelycken, als we- schryver vertoonende den Hemelsloop, 

elycken staet. . . Door -h. Gbendt, een on feyl baren Almanack , oorsprongb 

7. 12^. en vaste tydt der Heylige dagen , enz. 

^aqnot II. 642; Vandcrhaeghen III. 157. door -f. t' Amsterdam by Cornelis 

. p , Jansz. Anno 1661. 4o. 

• B. K. [Joh. Ark. CobvïNUS.J ^,^ g^ ^^^ verscheen : De vcrstaodigc Huys- 

eghen-bericht jegens D. JjranciSCl houder... enz. Het 3c deel is getiteld: Het 

lari Waerschouwinge over de Ver- derde deel van de Wyse Jaer-beschryver, ver- 

inghe tot vrede . . . Vytgbegbeven t(»nende d'crvareii landt-bouwer, enz. door d' 

4-. Z. pi. [Leiden], 1610. 4^ overleden Heer+. Aid. 1661. 40. AVaarop ge- 

t# h 11 A- volgd is: *t Vierde Deel der wyse Jaer-beschry- 

iwuoargü, p. 40. ^pj. ^^ ^.ouderlvcke Genees- en Ileelkonst, enz. 

TJ "D TT w T> T?rM>i:-DfPiTo 1 ^^^ d* overleden ileer-f.Ald. 1662. 4®. Een 

; ; -Ït: J*^ , *. ^^""^ ^ ^ h ■' 2e druk verscheen onderden algemecncn titel: 

Terderhjke bnef van Z. D. Hoog- ^ ,^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^1 ^^^ ^^^ ^^. 

rdigheid + Bisschop van bet Hol- ^^^^^^^^^ ^^ afgedeelt volgbens de 

Osche aandeel van bet dbocese van ^^^^^ der natuuren natuurlyke 

rmondaandeRoomschCatholijken ^^^^^ j^ de vermeerde Wyse Jaer- 

■ \^*'ïr^''!,' ^%S^]^S''^^''^^^f^^f bescbryver. Verstandige Huishouder. 

T Z. M. den Koning van Holland ervaren Landbouwer Wisse Hcel- 

*6®' ^^^^' ^' konstenaer. Hoofse Koek- en Pastey- 

B R rRETEMEiJEBl Backcr. Door d'overleden Heer -+-. t' 

li .Het Vaderland en de Franseben, Amsterdam, by Cornelis Jansz. Zwolle 

r Jac. Scheltema. 1815". ^^^^' ^ ' 

ie leven van J. Scheltema , door P. Schel- Zie l)c Jonge van Ellenieet . Museum Cattia- 

«1 bl 102. nu*n, LI. 183 — 185. Men heeft uit de letters 

-f. den naam Jacou Cats willen lezen, 

B W rWlTTOCK 1 waartoe de omstandigheid leidde, dat deze in 

'r^* 11 r ^'^ T 1 Sept. ICOO overlefleu was. De Heer l)c .Tonge 

.Den wegh der Israëli ten door de J^ ^„^^^^t ,^^,ft eenij^c vrij afdoende re- V'o^styne. .. alwaer uytgeleyt worden ^^.„1.1, nan-cv.Kjrd ten bcloogc, dat Cnts de 
^ twee-en- veertich verblyf-plactscn maker niet was. Wcllijjt heeft men hier dus 263 J. C. J. C. B. A. 264 te deuken aan eene boekverkooperespeculatie. 
Hebben nu die lettere alleen gediend, om te 
doen denken dat Cats er de maker van was, 
dan zal men te vergeefs naar den waren schrij- 
ver zoeken. Ware Jzaak Commelix, die in 
1676 en later landbouw- en kruidkundige werk- 
jes in het licht gaf (zie v. d. Aa) omstreeks 
denzelfden tijd als Cats gestorven, zoo zoude 
er eenige grond zijn om aan hem te deuken , 
doch nu is zelfs die gissing alleronwaarschiju- 
Ijjkst. 

Tegenover de meeuing dat Cats de maker zoude 
ziju, laten zich andere gissingen — maar meer 
ook niet — stellen, door uit de letters -|~ 
te lezen Johannes Cakbasius, Mcd. Dr., 
dichter en denkelijk vermogend grondeigenaar, 
te Hoorn overleden , of Jonas Cabeljau , 
advokaat te 's Hage. 

J. C. [Jaspee Cattenbabrt.] 
Hollands opkomst ofte bedencklDgen 
tegen de Graefelyke Eegering en het 
Interest van Holland. Door -["• ^^Y' 
den, 1662. 

Cat. der Amst. Bibl. III. 649. 

J. C. [J. Comes =r J. dk Gtraaf.] 
Heijlsame Waerschouwing voor de 
. . . qnaetsprekers die zeggen dat men 
by de Heeren van de Clerezie in deze 
tyd niet moet ter kerken gaen, enz. 
Dienende te zamen tot een verster- 
kinge dergeener die door deese ydele 
taal te ligt verveert worde. Door -f-, 
z. pi. 1704. 

Bennink Janssonius, Gesch. der oud R. K. 
Kerk, bl. 183.— liet 2e deel heeft tot titel: 
Heylzame — ter kerken gaan, niet zo zeer om- 
dat haer sacramenten niet zoude deugen of om- 
dat zy in den ban zouden zijn, maer omdat 
zij omtrent verschelde stukken geen opregte 
Cathoiyke Jjeeringen zoude houdc. Dienende — 
verveert worden. Tweede Deeltje waerin bij 
deese geleegentheid verschelde losse betigtinge, 
die Pater Stevens voorleede Jaer in zijn Predi- 
katien heeft opgehaeld, beantwoord, eu we^ler- 
li'id wordt. Mitsgaders In de Sluijtreeden , een 
woordje op de Korte Aeumerkiugen die tegen 
onse eerste Heylzame AVaerschouwinge geschree- 
ven zijn. Door +. z. pi. 1705.' liet 3e deel is 
getiteld: Heylzame Waerschouwing — die zeggen 
dat de HH. van de Cleresie ougehoorzaein aeu- 
den Paus zonden z\jn. . . . Derde Deeltje. Mits- 
gaeders Een breder Antwoord op de Korte 
Aenmerkingen en 't Vervolg dencelven , door 
den Patriot J. U. L, tegen ons Eerste en 
Tweede Deeltje, uitgegeven door+. z pi. 1705. 
— Het 4e: Meijlz. Waersch. — die zeggen Hoc 
kragtig de HH. vnn de Cleregie zig ook wee* 
ten te verdedigen *t is evenwel ten minst ge- 
vaarlek bij die HH. de Sacramenten te out- fangen daer het bij de Greordende zeeker en 
veijlig is. Betoonende integendeel Dat het by 
de Beschuldigers van de Cleresie minder Teylig 
en voordeelig is de Sacramenten te ontfaiigen 
1^. om hun baat- en heerschzugt (de oonnke 
van onze onlusten) 2^. om hun lasteriogen on* 
der schgn van iever voor *t Geloof; 3<>.omhan 
slcgte Lecringen eu praktijken en 4**. om hun 
ongehourzaamheideu aan den H. Stoel. Vierde 
en Laetste Deeltje Waerin men vind de geheele 
Kerkeiyke Geschiedenis in deze tyd voorgeval- 
len, van den oorspronk af tot nn toe. Door 
+. z. pi. 1705. 

J. C. [Claus ?] 

a, Aenmerkingen over de werking -^ 
des Heiligen Geests en het onderscheyd J 
tusschen de Wet en H ËvangeliaoL In.^ 
het Engelsch beschreven in Schotland^ 
en nu vertaeld door -h. Utrecht z.jr— 

6, Onderzoek en gedachten aengaende^ 
den inhoud van het gebed des Heeren» ■ 
Door -{-. Amst. 1714. 

J. C. [Cleubükg.j 

Crispijn mogol of de gewaande Turk ^ 
Khigtspel door -+-. Amst. H. Bosch ^ 
1718. 

V. d. Marck 876. 
. I. C. [I. DüPARC] 

De weg des geloof», voor de lager» *^ 
scholen der Israëlitische jeugd; bewerk-^ 
door Dr. Henri Loeb, Opperrabgn va' -i 
België. Uit het fransch door + . Tc s^ 
voordeele der godsd. Israël. armensch( 
te Leeuwarden. Leeuw. L. Schierbeel 
1844. 

Cat. Leeuw. bibl. bl. 30. 

J. C. A. [Altobffeb.] 
Stukken in „de Navorscher." 

J. C. B. [Mr. J. C. BiJSTEBBo» 
GriflBer der Staten v. Overyssel.] 

Een woord over gemeente- of b 
gerweiden. (Get. +.) Deventer J. 
Lange. 1866. Sc 

J. C. B., Mr. — [BoüSQUET.] 
Amsterdam in 1672. Oorspronkel 

vaderlandsch treurspel, door +• 

1822. 

J. C. B. A. [Waarschijnlijk JC—— 

Cnobba^ert, Bibliopola Antverpiae. — 

Apotbeke der geestelijker medic^ F J ^ Ie ben van herten vrnndlic. lek wacht nae beter. 266 ^ vertroostinghe ende verhenginge 
^wt siecke, droeve ende benauwde 
penoonen. . . Ghemaekt door den £erw. 
r. Stephanus Binet .... ende overgeset 
in 01186 Nederl. tale door -[-. TH^nt- 
wapen, by J. Cnobbaert 1621. 12®. 

Ie ben van herten vrnndlic. 
[Letterkeer van Vincent van Dbie- 

LENBUECH.] 

fl. Den krayenden , witten Donder- 
<laecli8 haen hebbende ghevonden in 
des werrelte mishoop, den alderkoste- 
Ijckrten steen . . . (Aan het slot get. 
+.) 1628. 40. 
Afealnuui 2044. 

/. 't Ytrechtsche mey-en-kerck-mis. 
LWt op de woorden Christi Joan. XXI. 
(Get. -4-.) z.jr. (1628.) In plano! Ie bon dy Mnsa. [Letterkeer van 

JiCOBUS DüYM.] 

Ie come om (te) leeren. [Zinspr. 

▼• C0H.UEU8 EVSRAEKT.] 

J C. G. E. [EvEKS.] 
fiecensie in „de Gids" v. 1850. 

J. C. K. [KoBUsJ 
Stokken in „de Navorscher", „Gel- 
deraclie Yolks-almanak'', enz. 

lek benjonck. [Zinspr. v. Pieter 
Gbyspi:ee.J 

I^^k ben so stare. [Letterkeer v. 
Jacobüs Stabck.J 

Iele dorst naer een. [Zinspr. v. 

^D^ÖE F0NTEYNE.J 

^^k haeck naer troost. [Zinspr. 
^' ^A^xni. VAN Dahme.] 

Ic^ haet bedroch. [Zinspr. v. 

^^ U hate tweedracht. [Zinspr. 
^^ ^en dichter Manteel.] 

-f^^ hoop een beter. [Zinspr. v. 
Wiut,jii Bbuersz. de Lange.] lek hoop noch meer. [Zinspr. 
V. A. Broüwee.] 

Ie khonde van beraden. [Zinspr. 
V. D. . . Van H . . . .] 

Meulman 1579. 

Ick kan noch leeren. [Zinspr. 
V. F. Bruynincx.] 

Ick laet die haet. [Zinspr. v. 
A. M. Panneel.] 

Bibl. V. Pamfl. 4400. 

Ick leef in Nijt. [Zinspr. v. D. 
M ] 

Ick min niijn vrijheydt. [Zin- 
spreuk van Catharina Quötiers.] 

Ick queir in liefde. [Zinspr. v. 
Erasmus Qüellin, graveur en dichter.] 

Ick raes naer de acht. [Zinspr. 
V. H. CoRN. Raes.] 

Ick schuere bon naacrd. 
[Letterkeer v. Jacob vander Sciiuere.] 

Ick socck en vind. [Zinspr. v. 
Adr. van der Venne.] Ick soeck te leeren. 
van Paülus van der Marel. Zinspr. Ick strii op sno (of ons) eerde. 
[Letterkeer van Dirk Pietersz. Pers.] 

Navorscher VII. 381; XXI. 256, 393, 441. 

Ick tracht te leeren. [Zinspr. 
V. Willem Heyndricrsz. van dek 
Marck.] 

Ick tracht veerdor. [Zinspr v. 

CORNELIA VAN DER VeER.] 

Ick verbey den tg t. ]Zinspr. v. 
Hendrik van der Müyb.] 

Ick vliege door mijn ver- 
stand. [Zinspr. v. Pieter Vuege.] 

Ick wacht nae beter. [Zinspr, 
V. Matthws Jonchbere.] 267 lek wensch om beter. J. D. lek wensch om 't beste. [Zin- 
spreuk van Jac. Celosse.] 

lek wil, en kan niet. [Zinspr. 
V. J. Strüys.] 

lek wout wel. [Zinspr. v. J. 

FOKTUYN.] 

Ie leve in 't spel. [Zinspr. v. 

LOD. DE VlAMINCK.] 

J. C. L. V. H. [van Honstede.] 
a. Ramp en roem. Dichtst nkj e, uit- 
gegeven ten voordeele van de noodly- 
dendeu door den watersnood. Door 4-. 
'sGrav. 1861. 

ö. November 1813-1863. Aan de 
Nederl. natie bg het vyftigjarig ju- 
belfeest. Door 4-. Aid. 1863. Uiéff, 

Iconoclastus. [A. L. J. Landré.] 
De beweringen van den Heer Hof- 
dyk, voorkomende in zyne brochure: 
,,Het rapport der commissie, benoemd 
in de vergadering van 19 Dec. 1866, 
op den toetssteen gebragt" in het 
licht bekeken, door -(-. Amsterdam, 
J. C. Sohlömann. 1867. 

Ic prijs goede vruchten. 
[Zinspr. v. J. Fbansz.] 

J. C. P. S. [JOANNES ClARISSE, 

Philos. stud.] 

Eerkrans gezet op h^t hoofd van 
den groeten rymer Jacobus Dagevos, 
Jac. fil. Joan. nep. Jac. pronep. etc. 
student in de H. Godgeleerdheid te 
Leyden . . . Door -j-. z. pi. en jr. 
[Leiden, 1788.] 

Cat. van Letterkunde, II. 54G. 

J. C. R. P. [J. Cramer Roomsch 
Priester.] 

Waarschuwingen aan de appellanten 
wegens het antwoort op de Brieven 
over de rechtmatigheid van het for- 
mulier van Alexander VII en van 
de bulle Unigenitus, door -j-. Amst. 
1787. 

Vgl. Bcniiiiick Jaussouius, Gcsch. der Ond- 
K. K. kerk, bl 337. J. C. V. B. [van Bleyswyck.] 
a, Mose als een Godt over Air 
dat is schriftel. wederlegginge van 
het geen door D. Brakel tegen h. 
gr, mog. resolutie in dato 17 Se 
1687 ... is gepredikt . . . ontworj: 
door -f.. Delft, 1689. 4^. 

Kogge, Contra- Remonstr. geschr. bl. 259 

L Sabbats sonlicht, door -j-.Del 
1693. 40 

J. C. V. S., Mr. — [Mr. J. 

VAN SON.] 

a. De echtscheiding. Blyspel d< 
-j-. Naar het Fransch gev. v. Demo 
tier. Amst. 1799. 

ö. Het kasteel van Mortimore, i 
fransch vertelsel, uit het Engelsch 
het fransch overgebragt door M . . 
en in het Nederl. vert. door -j- . An 
1799. 

c. Felix en Lonise, of de oud 
liefde. Treurspel uit het fransch ^ 
C. A. Demoustier. Door +• Aid. 17! 

J. C. AV. [Westerman.] 
Liederen voor Nederland, door 
W. (Westerman) en -{-. Amst. 18 

J. D. [Jasper Danckaerts.] 

Korte tijdrekening van 't begin i 

weerelds tot de dood des Heeren Je 

alleen uit d'Heilige Schriftuur t'zara 

gesteld door -f. Midd. 16..Inpla 

De la Kuc, bl. 205. 

J. D. [Jeremias de Decker.] 
Sont en Oostzee ontboeyt door. 

Jacob van Wassenaer . . . (Get. -| 

Amst. 1659. 4". 

Bibl. V. Pamfl. 4716; Rymoeff. II. 33». 

J. D. [Jacob Dijk.] 

Open-hof ende vry-tafel ons Sali| 
makers Jesu Christi. Oeffeninghen ei 
bereytselen om weerdiglyck te comc 
nieeren. Door -f. Priester der S 
Jesu. Dertiende druck. Antw. 1662. 1 

De Hacker I. 281. Reeds ia 1631 te Ai 
aitgegeven. 

J. D. [Donkans] 

fl. Raad aan Amaril zich in 
huwelijk willende begeven. Door 
Leiden, 1713. 269 J. 1). Idee. 270 6. Veeneryk en Veeman, twistende 
wie Toor de schoonste te honden zy, 
ene braine of eene blonde. Herders- 
koot door +. Aid. 1713. ^a. 

/• D. [Mr. JOHAN DiERaUENS.] 

Brief aan Mr. J. Rendorp over zijne 
ferhandeling over het regt van de 
jigt. Door +. 'sHage, 1778. 

Op bl. 3 z^ner «Nadere aanmerkingen over 
ket recht vao de jagt *aGrav. 1779*' zegt de 
KkrijTer, dat hy den •Brief' aan Uendorp gezou- 
ka heeft met een onderget eekeaden eigenban- 
%n brief, om scich aia schrijver bekend te 
ttbu. 

J. D. . . . [Daane.] 
Gedichten van -{-. Uitgegeven door 
V. H. [van Hattink.] 183 ? 

^■tacn Geyibeek» verv. door v. d. Aa. 

J. D. [Mr. J. DiRKS te Leeuwarden.] 
Artikelen in „Friesche Volks-alm." 

▼• 1860, „Konst- en Letterbode v. 

1847'", „de Navorscher", enz. 

• 

J^- D. [W. J. A. MULDEB.1 

J^ kunst om een gelukkig huwe- 
W^ te doen. Op de ervaring gegrond, 
Door 4-. Utrecht, W. J. A. Mulder. 
1862. Sckr. 

<f« D. [Joos Jozef Biricksens.] 
Artikelen in Ylaamsche dagbladen 
^ ti|d8chriften. 

^^ D. B. [Jeroniho de Bosch.] 
a. De geest van Ferrante Pallavi- 
^o. In 't samen-spraeck vervattende 
^ gelegentheid van zyn dood . . . 
^yttet Italiaens vertaelt door -{-• 
^nasteidam, 1649. 12^ 
^* Eenige stichtelgke tractaatjes van 
^^ Francisco de Quevedo Ridder van 
J" Ordre van St. Jacop. Uyt het 
^f^ansch vertaalt door +. 'sGrav. 

^•▼oneher, XV. 802. 

J. D. B. [Jac. du Bois.] 

I^n ingetoomden Cartesiaen oft kort 
^^Vroort op een Cartesiaensch libel, 
Spnaemt Wiskonatich bewys . . . Door 
T- Leiden, 1656. 4P. 

^iU. V. Fkuafl. 4609. J. d. B. [Waarschijnlijk J. de 
Bakker.] 

Verschcyde redenen waerom liet 
overstorten nu ter tijd, en in dese 
landen, also wel en beter voldoet, 
hetgeene uyterlyk in de christel. wa- 
terdoop vereyscht word, als het on- 
derdompelen. (Met voorrede get. -f.) 
t'Amst. 1685. 

J. D. B. [de Bruine?] 

fl. Dichtregelen bij het graf van 
. . . W. Mobachius Qnaet . . . door -f • 
Amst. 1792. 

ö, Dichtstuk van -j- op het onver- 
wagt afsterven van J. Scharp . . . 
Rott. 1805. 

J. d. B. [üE Bbaauw.] 

De souvereinen van Europa in 1828 
en hunne vermoedelijke erfgenamen , 
regeringen, kabinetten, ministers en 
zaakgelastigden bij de onderscheidene 
hoven. Vertaald uit het fransch door 
-j-. Leiden, C. C. van der Hoek. 
1829. (Voor rekening van den ver- 
taler.) 

Cat. G. W. Vreede, n». 894. 

J. D. B. J. C. [JoHAN DE BrUNE.) 

De grond-steenen van een vaste 
regeeringe, gheleyt ende wtgestelt, 
door +. Midd. 1621. 

De la Ruë, bl. 43, die echter ook eenc 
uitg. Gor. 1661. I2o. noemt. 

J. d. B. K. [Jhr. Mr. J. de Bosch 
Eemper.] 

Otto Graaf von Bismarck Schön- 
hausen, door -{-. Amsterdam, £. S. 
Witkamp. 1870. 

J. D. C. [Jean de CoNof,.] 

a. De passie of den lydenden en 
stervenden Christus. Treurspel in vijf 
deelen. Door -j-. Gent, z. jr. 

b. Den lydenden ende stervenden 
Christus. Door -j-. Antw. z. jr. 

Veracheiden malcu herdrukt. De 5c druk 
verscheen Brussel, 1683; in 1718 verëcheen 
eene Geutsche nitgave. — V. d. Marck 886. 

Idee. [I. Doorman, Jr.] 
Stukken in „Euphonia*' en andere 
tijdschr. 
271 J. de J. j. d. a 272 J. de J. [Jong.] 

Waterloo-lied. 1815— 1865. Door -f . 
Leid. 1865. 

Iders spoed aansiet. [Letter- 
keer V. Jan Pietebsz. de Does.] 

J. D. F. [Jacob de Fay, Notaris 
te ^sHage.] 

Spoordigt op het schielijk krank 
worden en herstellen van d'Heer Hen- 
ricus Velse, enz. 

Zie: Vier Gedichten van W. vau Haren, bl. 
72; Tweede Vervolg, bl. 91 eu het Register. 

J. D. G. [de Gkibck.] 

Den wysen geck , uyt-deylende soo 
oude als nieuwe geestigheden . . . Door 
4". Den tweeden druck. Gent, z. ir. 
[171 ?] 

Yanderhaeghen, III. 71. 

J. D. H. [Jon. Dav. Heemsen.] 
Nederduytsche poëmata ghedeylt in 
twee deelen : gheestelycke ende we- 
reldlycke ; door -j-. Antwerpen, 1619. 

Willems, IL 254. 

J. D. H. 1. [J. D. Heblein.] 
Beschrijvinge van de Yolk-plantinge 
Znriname : vertonende de opkomst dier 
zelver Colonie, de aanbouw en be- 
werkinge der Zuiker-Plantagien enz. 
Mitsgaders een vertoog van de bosch- 
grond, water- en pluim-gediertens enz. 
Verrijkt met een (Karaibaansch woor- 
den-boek,) landkaart en vier kopere 
platen. (Met voorrede get. -f.) Leeuw. 
Meindert Injema. 1718. 2 dln. 4P. 

Teenstra, de Negerslaven in de kolonie 
Sorinnme , bl. 811. 

J. D. J. [de Jong?] 

De gunsteling. Treurspel naar het 
Hoogd. van F. M. Klinger. Door -j-. 
Amst. 1808. 

Tooneelst. v. Letterkunde n^ 2876. 

J. D. J. [de Jaegheb.] 

Gewigt van alle slach van regel- 
matig yzer, meest in den handel ge- 
bruikt en by strekkende meter gere- 
kend door -j-. Brugge , Maignien. 1860. 
320. 2?.5. 

Idinav, Donaes — [Joannes 
David Jezuit] 
Lot der wysheyd ende goed gelvck op drye hondert ghemeyne sprek- 
woorden, in ryme gestelt, door -f. 
Liefhebber der dichten die slicbteD. 
T'ant werpen , jnde Plantynsche druk- 
kerye, by Jan Moerentorf. 1606.16*. 

Paquot IL 106; de Backer L 253. 

J. D. K. [Joh. de Kruypf.] 
Artikelen in de „Taal- en dicht* 
kund.Bijdragen" (Leiden 1758— 1766.)^ 
en „Post V. d. Nederryn" 10 Mr^ 
1782. 

— '- — '■ [Mr. J. DiBKS te Leeuwarden 

L. 

Artikelen in „de Navorscher." 

J. D. L. M. P. [Joh. Antonides va — 
DKR Linden.] 

Carthesius renatus. Ofte naakte on 
blooting der nydige Domme-krach — 
onder den schijn van Gods ijver, teg^ 
de Leere van Descartes verborgen. 
(Met narede get. +.) 1656. 4». 

Rogge, Contra- Kemonstr. geschr. bl. %^ ^ 
Bibl. V. Pamfl. 4606. 

J. D. M. Z. [Joh. Dekkers, M^ 

a. Dichtkundige uitspanningen, 
der de zinspreuk: Fabricando fal 
fimus. (Elk stukje get. +.) Rott 
dam, J. Dekkers Mz. 1778. 

b. Iets interessant voor de 
Oranje en vryheids vrienden , in zm ^ 
bevattende de waare bron van 's lacm ' 
ongeval. Door -j-. Te Overschie, "■ 
Johannes Dekkers, Mz. (1786 of IIS^^ 

c. Aandachten van Willem 
Vijfden, toegewijd aan den God zij 
vaderen, den God van Nederla 
(Get. +.) Overschie, 1786. 

J. D. P. [de Pinto.] 

De knorrepot, of de gestoorde 

tor. Blyspel (door -f.) Amst. 1^^ 

— Aid. 1751. 

V. d. Marck 1324. LoD. Smits schfjnt 
uitgegeven te hebben. 

J. D. P. [JAcauES Dü Pré.] 
Gedichten in de „Kleine dicht:::^ 
Handschriften." 

J. d. Q. [de Qüack.] 

Het gewaand consult. Blijspel. 

Fransch van d'Orvigny vry gev 

door +. 'sHage, 1799. 

Zie : TooneeUt. v. Letterknnde q^. lii m J. D. B. leper. 274 J. D. B. [dï Booy?] 

Op Willem Hendrik, uitgeroepen 
tfft koning van Engeland . . . Klink- 
dicht (get. -f.) Amst. 1689. In plano. 

Zie Bibl. ▼. Pamfl. 8884 en 8885. 
J. D. B. [DB EiJK.] 

I>e dagdief of timmerman door liefde. 
Kltielitspel door -f* Amst. 1696. — 
Aid. 1778. 

V. d. Muck 1288. 
J. D. S. J. [JOHANNES DaVID SoC. 

Jesn.] 

Beweeringhe van de eere ende mi- 
rakelen der hoogh-verheven Moeder 
Gods Maria tot Scherpen-Heuvel ; deur 
+. T Antwerpen, 1607. 49. 

De Baeker I. 251. J. D. V. [dï Vbndelbn.] 

Schrifturelyck verhael van de wel- 

daeden van het alder-heylighste bloedt 

i OM Heeren Jesu Christi . . . Door -4-. 

[ onder den tytel : Eert Christus Ven- 

id. Brugghe, (1688.) 4°. 

J. D. V. [Vebpoortkn.] 

Woordenschat, oft letter-konst, in 
tweededen . . . Door -f- . Derden druck, 
▼obetert. t^ Antwerpen , bv G. Berbie. 
1767. 

Zie Gat. ▼. lietterkunde , I. 132. 

J« d. V. [de Veies.] 

Mgmering door -f. (Amst.) 1851. 

J. D.W.[JoHAN DE WiTT, Advokaat.] 

Horace en Curiace. Treurspel (met 

^ sprenk :) Tantae molis erat Boma- 

"•"i condere gentem. Door +. Amst. 
1699. * 

Nnonchcr IV. 184: V. 18; XXI. 608; 
«*• Broer» ii«». 1804. 

J' D. W. [Jac. Pbuytier.] 
Versche wonderen van den Alder- 

^^P^. . . . door +. Botterdam, 1718. 
Ö«la Rac, bl. 60; Lerensbeschr. v. ber. en 

P*- manen, 4e st. n«. VI, bl. IOC. 

^' £. J. [Ehblich.] 

^kelen in de „Middelb. Courant." Jean pleyn de Courage. 
IWaarschgniyk Jan van Bergen of 

MONTANUS.] 

Negotianum Satyricum, of de Qainta 
Essen tia van den Toeback, door -f. 
A° 1676. Gedruckt tot Maersdamme . .. 
— Herdrukt 1713. 

Nayorscher, II. 265, waar tevens de mee* 
ning van anderen bestreden wordt, die het op 
naam van Ev. Mkyster geplaatst hebbeu, 
waarschyniyk omdat het spottende aanmerkin- 
gen en zinspelingen bevat op vele Utrechtsche 
personen. 

J. E. E. [Joh. IIyttenbogaeet.] 
Vrymoedigh discours over 't veref- 
fenen van de religions verschillen ende 
't wech-nemen der scheuringen. . . (Uit 
het fransch van d'Aubeigné vertaald 
en' met voorrede voorzien door +.) 
'sGrav. 1632. 4^. 

Rogge, AVtenbogaert III. 320; Verg. Meul- 
man 2227. 

Jehovah Clypeum. [Zinspr. v. 
N. A. Bensselaeh.] 

Menlman 8673. 

Jehovah r egn at. [Zinspr. v. Jon. 

FONTANUS.] 

I. ende M. C. [J. B. en M. Clou- 

WET.] 

Alle de wercken van Lambertus 
Vossius, bestaende in seer aardige, 
ende curieuse dichten. Vergaedert door 
-f. Brugghe, 1679. 

Cat. Jean de Meijer (Gand, 1869) n". 417. 

J. en P. M. [MüNNicii.] 

Dit deden onze vaderen in de vorige 
eeuw aan het volksonderrigt op Ceylon 
. . . [Door J. D. Palm.] Uit het En- 
gelsch vertaald door -j-. Utr. 1849, 
1850. 2 stn. 

Cat. Ind. gen. 'sHage, bl. 97. 

leper, Vaelande van — [Fran^. 
DoNAT. VAN Daele, Mcd. Dr. te 
Yperen.] 

Tijd-verdryf. Onderzoek op de Ne- 
der-duytsche spraekkonst met de noo- 
dige lessen op de Neder-duyt^che 
Vers-maekerije . . . Door -|- . 1805 — 
1800. 2 dln. F.n 

18 i 275 JeroeoB. J. ¥. N. JeroenH, Keoa — [Waarschijn- 
lijk P. DE LA FONTAINB.) 

De boUetoeler of 't leven der dienat- 
ineidcn. Door -|-. BniBsel, 1708. 

S.E.B. 

Jeroense, Jeroen — [Hikro- 

SÏMÜS SWEEBTS.! Jeronimns. [Dr, W, H. van 

HOI'.VKLL.] 

a. Eene epidemie op Java en de 
Cholera in Nederland. Door -|- . Amst. 
1849. 

6. fiydragen in tydschriften. 

J. E. S. £. [Slinoebvoet Ramondt.] 
Stnkken in „de Dageraad" van 1867. 

Jeese, Dr, J. — [J. Sasse te 
Leiden.] 

Schat der gezondheid. Een tijdschrift 
voor alle standen ter bevordering van 
volks wel vaart, door verspreiding van 
eenvoadige beginselen van gezondheids- 
leer en openbare gezondheidsregeling. 
Onder hoofd -redactie van -f. Gorin- 
chem, A. van der Maat, 18fi5— 1866. 

Jesn dan helt val beneen. 
[Letterkeer v. Elisabetb vak dem 
Heuvel.] 

Jeanm amare vita vere 
b e a t a. [Zinspr. v. J. W. Büssingh.] 

Jencht maeckt vreacht. [Zinspr. 
V. Jan Peters.] 

Jencht fioeckt vreacht. 
[Zinspr. v. Joh. Schoïebos.] 

Jeucht wettely ck carapet. 
[Zinspr. v. Jam Woutbesz.] 

Jeugd baart vrengd. [Zinspr. 
V. Jacob Sieren.] 

Jezns ismijnhartenraad, 
[Zinspr. v. Jac. Isbr. Habckenhotu.J 

J. F. [Jacobus FocANua.] 
Onderscheyt tnsschen het leven ende leere van Jesus Christu; 
leven van den Pans ... 11 
Vlaamannnm , predikant t 
in Znydt-Beverlandt. Z. p 
fol. plano. 

BcTBl i lalirieke ttukktu, na 
■+■ ODdertcïlieDd ïa. 

J. F. [Fennecool.] 
C, Cornelius TacitQS, 
ienkwaerdige historiën dei 
vertaalt door •]■ , op n 
ghesien door een liefhebbi 
1665. 

J. F. [FOBTMAN.] 

Artikelen in „Taal- en 
bijdragen." (Leiden 1758- 

J. F. [FOKKE Sz.] 
J. Wagenaars beschrgvi 
aterdam, verkort door -f - 

J. F. B. [BOSDLIK.] 

a. Lierzang, den schr^ 
Pleegzoon en De Roos ■ 
toegewijd. ( Onderteek end : 
• o, 1837. 

: De Zeeuwsche ballii 
schiedknndig verbaal nit < 
regering. Door -(-. Te Gro 
H. Homeer. 1841. 

J. F. F. [Foobtmever^ 
Echte berichten van dei 
der oostersche volkeren, 
Panlsen. Met eer.e voorrei 
Moshei m. Uit het Hoog< 
+. Leyden, 1762. 

J. F. G.* [Gaillaed.] 
Levensschets , dood en 
van den zeer eerweerden I: 
Lndovicua Billiau, pastor 
van Sint-Gillis binnen B 
-|-. Brugge, Devlieger z. 

L F. ï. (Invidia flori 
zinspr. van Laubexs Ru 

In oude liedeboekjes. {Z 
Gesch. en lett, meng. I, 

J. F. N. [NlEMANS-.l 

Maria Maller, l'it het 
door -|-.Weat- Zaan dam en m J. F. o. J. G. W. M. 278 

I 

J. F. O. [Oltm A.NS.] Psalmen in digtmaat overgebragt. Door 

Stukken in „de Gids" y. 1840. +. Amsterdam, (1753.) 

Ctt. V. Voorst, n«. 8186. 

J. P. V. S. [J. F. VANDEbScHÜEREN.1 i n V rFt,i.T.ir»tirQ 1 

De weduwe van Malabar, of het p ^bu ' dwr + m^ J 

gexa« der gewoonten. Treurspel in p AlLrfffir 1849 

yyf bedr^en. Het fransch van den ^t^^'Sl^i,,},^^^^ ^ 
mT Le Mierre vrypostig nagevolgd 

door -|-. Gend, Kimpe z. jr. — Aid. J. G. gen. T. [Gansneb gen. Teng- 

1788- NAGEL.] 

Vanderhaeghen IV. 242, 411. XI Geestelycke meditatien over 

eenige aenmerckenswaerdigehooft-punc- 

J. G. [Gerhabdi.] ten in de christelyke godsdienst. Door 

Den godsalighen leydsman , aen-wy- -f* Amst. 1676. 4^. 

wnde een en vyftigb wegen, om de Cat. v. Letterkunde III. 80. 

dooiende te leyden... Door +. Ley- x /^ t rT,«.^,Tx™«i 

den 1635 4<> '^' ^' ^' [I^^p^ldes.] 

' ' ' De schoenlapper Kapiteyn, of Kns- 

J. G. [Glazbmaker.1 Py'*'^ ,^^f^S® '^?*^^'"Se. Kluchtspel 

«. Sandy'8 voyagienjbehelsendeeen ^7 a"*'Mai"' n70 
ustorie van de oorspronckelycke ende 

tegenw. standt des Turckschen rycks J. G. 1. L. [la Lau.] 

•Innede van Aegypten . . . neffens een a. Verhaal van een bezoek op Sorg- 

bwchryving van het Heilige Landt vliet op den 27 April 1821, in den 

tt Italien in 1610. . . Uit het Ëngelsch trant van deszelfs oaden bewoner. Door 

iwr +.Am8t. 1653. —Aid. 1665.40. ^. (Leyden 29 Aprü 1821.) 

6* Schoola Salemitana, bestaendein ^. Bydragen in den „Konst- en Let- 

Rgelen tot behoudenis der gesontheydt; terbode". 

Wrtyds in 't Latyn beschreven van t r« iir nir- i 

* hooggeleerde doctooren der Saler- ir. ^- .^; [J^^ii^ï^H 

nitaensche schele . . . Vertaelt door +. Historische en natuurkundige aan- 

Dton tweeden druk . . . Amst. 1658. V^. merkingen over de zeldzame aard- en 

Merteo», Ctt. der Antw. bibl. HL bl. 106. 7*^/!?^^^^V"^?^r.'? i^^ Nederlanden 

o. Opera ofte alle de theologische den 1 November 1755. Door +. Leeuw, 

^ken van Th. Gataker uyt 't En- ^ ^^. ^,^,„,,4 ,„ ^,,,1^^ ^^, ,,„ Ver- 

6«*Scti vertaelt door -f. Amst. 1659. 4''. ^olg. Zie Schutte, de Luther«chc gemeente te 

Leeuw. bl. 220. 

J. G. [Geel.] s ^ ^ ,r r,r on 

Recensie in „de Gids" v. 1838. J- G; ^' [Muller?] 

J, öikkes, het nieuwe Ternaerder 

!• G. [Mr. H. I. SwAViNG.J Bloemen-dal, of Friesche Lusthof , be- 

lu den „Jurid. Vraagal en Opmer- plant met schoone bedenkingen op ver- 

tar'' 1854—1857. scheydene voorvallen; item noch over 

verscheyde schriftuyrplaetsen ; ten der- 

J- G. C. G. D. C. V. G. [JoDOCUS den over drie geestelyke deugden, 

60ÏTHAL8, Canonik Gradueel Der Ca- gerymt door +. Amst. Erve der wed. 

*edrale van Gent.] &• de Groot z. jr. 

öc waare kerke Christi vwi in de j q rp. [Gansneb Tkxgnaoel.] 

geeuwen by overlevermghe klaer. Verwoestinge des stads Naerden. 

iy* bethoont door Augustinus . . . p^^ ^ ^^3^, 1660. 

^ +. Ghendt, 1716. v. d. Marck 1436. 

J' G. ü. R. [de Roller.] J. G. W. M. [Merkus van Gendt.] 

ï<4ige uren of XL van Davids a. Verhandeling over het uitslaan i 270 J. H. J. H.* * * 80 en in wateren van binnenmuren en hol- 
bogen. . . Door -f" . Ny megen , 1827. Aa, 

b. Beknopt relaas der belegering en 
bestorming van Gonst antine in October 
1837 .. . Kaar het Hoogduitsch en met 
aanteekeningen verrykt door -j-. 
'sGrav. 1839. 

Levensber. v. Letterkunde 1863 bl. 394. 

J. H. [Heemskerck.1 

Minne-kund ofte philosophie der 
liefden, uyt frans vertaelt door 4-. 
Mitsgaders Sa. de Brays Minne-zugh- 
jes. t' Amsterdam, by Jac. Aertsz. 
Colom. 1628. 

Cat. Capron o". 503; Scheltema, Gesch. en 
Lett. Meng. I. 3. bl. 114. 

I. H. [John Higgins.] 

Een groetinge tot het rechtvaerdige 
zaet, welk in Hamburg lydt, onder 
de verdorve willen der menschen; 
ende voomaemelyck tot die waerde 
lammekens die daer gebonden leggen 
in ysere ketenen voor de oefening van 
een goede conscientie, etc. dewelke 
in spot Quakers genoemt worden. 
(Get. +.) z. pi. en jr. [1660.] 4". 

J. H. [Jan Huygen.] 

De beginselen van Gods Koninkryk 
in den mensch, uitgedrukt in zinne- 
beelden Idoor PiETEB HuygenJ met de 
fitichtelyfee rymen van -f"« Amster- 
dam, 1689. — Aid. 1690. — Aid. 
1730. 

Navorscher XVII. 303. 

J. H. [Haverkamp.] 

Geta of de broedermoord van Anto- 
ninus. Treurspel door K. Lescailje 
(verv. door -j-.) Amst. 1713. — Aid. 
1735. 

V. d. Marck 1077. 

J. H. [Heringa.] 

Naamlyst der predikanten, die zedert 
de Herformmg gedient hebben in de 
Classis Franeker . . . Uit egte stukken 
by-een-verzamelt door Aus. Greyda- 
nus; met vermeerderingen en register 
in het licht gegeven door -|— Leeuwar- 
den, P. Koumans 1761. 

Navorscher XL 268. J. H. [Hamelau.] 

a. Yriendschapspligt den heere 
van Assendelft bewezen op den 
van Wynmaand 1774 door -|-. Ley 
1774. 

h. Feestzang ter gedachtenlBse 
Leyden^s beleg en ontzet. Door 
Leyd. 1775. 

J. H. [Hering?] 

Vrijmoedige aanmerkingen of gedac' 
ten ter beantwoording opgegeven 
briefsgewijze voorgesteld aan den Wi 
Eerw. Heere Daniel Jean Louis doo. 
-f. z. pi. en jr. [Amst. 1794.] 

J. H. [Haefkens.] 

Beize naar Guatemala, in de jai^- 
1825 en 1826 door -|-. 'sGrav. 182r 
2 stn. 

Hy heeft deze schets later nitgewerkt en 
het licht gegeven onder den titel: Ccotn 
Amerika uit een geschiedkundig, aarérQ 
kundig en statistiek oogpunt beschonwd. l>oi 
1832. Zie Mnller, Cat. of books on Ameri 
n». 727. 

J. H. [Jean Hulpiau.] Priester. 

a. De maend April toegewyd 
de meditatie op het lyden van O. 
J. C, door Courbon. Uyt het frans. 
vertaeld door -f • ^^nt J. B. Soussea»' 
vader 1850. 18». 

b, Onderrigtingen en uitstortingenip^ 
liefde tot Jesus uit het allerheil. Sac 
ment des autaers, Uit het finin 
vert. door -f. Tweede uitgaef. 
z. jr. 180. 

c. De genoegten der godvracht':^ 
zielen , of verzameling van gebeden ^ 
Uit hetfransch vertaeld door -f* 
1851. 18°. 

d. Myne uren met Maria, of bew 
redens van betrouwen in de alle» 
maegd . . . door Hub. Lebon. Uit 
fransch van +. Gent, 1852. \^\ 

e. Leven van de H. Margarita 
Cortona van het derde order van 
H. Franciscus, door den Eerw. P- 
Benignus Fremaut . . . verbeterd 
+ . Gent, 1852. 180. 

Vanderhaeghen V. 241, 302, SOS. 

J. H.* * * [HiLLEGBER SoC. Je 

0. De christelyke liefdadigheid 
+. Gend, Yanderschelden 1859. 

«t «n 
X 

r 8P. m J. H. B. J. H. S. M. F. 282 6. Diydaegsche geeatelyke afzonde- 

riüg, door den Eerw. P. Bellecius. 

üït het latyn vertaeld door +. Aid. 
1859. 180. 

c. Het heilig hert van Jesus, door 
•f. Aid. 1859. 180. 

/. De zeven heilige Sacramenten, 
door +. Aid. 1859. 18^. 

e, He waerheid kort en goed, door 
+. Aid. 1859. 180. 

/l Waer gaet gy naertoe? door +. 
Aid. 1859. 18*>. BJB. 

J. H. B. [BüRLAQE.] 

Stichtsche 8choolprent.(Met byschrif- 
ten van +.) 

Behoort bf) Utr. Stad. Alm. 1836. 

J. H. B. K. V. [J. H. BlEGELAAB.] 

Eert uwen vader en uwe moeder. 
^toe^re eener verklaring van het vierde 
8*^od. Een geschenk van oaders en 
overheden aan hnnne kinderen en 
onderhoorigen. Door -|-. 's Hert. 1863. 

J. H. C. V. [Venbman.] 

*- De 24 Angnstus, of het nienwe 
«Miaijgbord. Blgspel met zang door 
t- -Amst. 1833. 

*• Willem II als Koning binnen 
utrecht Door +. Utr. 1841. 

J". H. de St. [Mr. J. H.deStoppe- 

^^dngen in: „de Navorscher." 

J- H. F. V. B. 

l^en eerelycken Pluck-voghel , ge- 
pljickt in diversche pluymkens van 
J"^neliedekens ende andere vrolyck- 
^'^^eii. U3rt-gebroeyt door Jhr. Livinns 
^tti der Minnen . . . Vermeerderd en 
J^beterd door -f. Antwerpen (1669.) 

li my opgegcYen alt een geschrift van Adr. 
21^'nÈM, By de Baeker wordt het evenwel 
** genoemd. 

J^ H. G. [Glazemaksb.] 

lïeditationes de prima philosophia; 
°* bedenkingen van d'eerste wijsbe- 
J^^ïte, door Descartes. Uit hetliatijn 
^^T Jaqnes du Ronre getrokken en 
^^ de fransche taal gestelt, door -f 
vertaald. Amst. J. Bieuwertflz. 1656. J. H. G. [Gbavê.] 

a. De vrede. Zinnespel door -f. 
Amst. 1801. 

b, Flodoardo van Overschie , of Abal- 
lino jnnior; klnchtig treurspel met 
zang. Door -f» 'sGrav. 1811. 

Bibl. Baron de StaMart, n». 5184. 

J. H. G. [Gunning.] 
Brief over de dronkenschap. Door 
+ . 'sGrav. 1866. 

J. H. E. [Eesman.1 

Overzigt van de militaire inwendige 
administratie. Door +. 'sHage en 
Amst. 1848. T. 

J. H. L. R. IRöDLEB, Luth. Pred. 
te Deventer.] 

Iets over een gevonden steen in de 
oude Luth. Pastorie te Deventer. 

In den *Over\ju. Alm. ▼. ondh. en letteren" 
▼. 1S48. 

J. H. M. [Waarschijnlijk Johannks 
Marsiigorn.] 

Trooflt-brief aen alle bedroefde 
bloemmisten , die treuren over 't ster- 
ven of 't overiyden van Flora, Goddinne 
der Floristen. (Get. -|- .) z. pi. en jr. 
[1637.] 

J. n. M. [Maronier.] 

Boekbesch. in „NyholTs Bijdragen". 

J. H. N. [Nagel.] 
Suriname in losse tafereelen en schet- 
sen. Door+. Rott. 1840. B. 

J. H. S. [SWILDENS.] 

Dè bardietjes. Een nieuw soort van 
gedichtjes door -+-. Amst. 1779. J. H. S. [SONSTRAL.] 

Recensie van da Costa's Israël en 
de Volken, in „Vaderl. Letteroef." 
1850, n°. 16. 

J. H. S. M. F. [CONRAD VAN MaG- 
DEBÜHG.] 

Wonderen der natuyr, of eene be- 
schryvingh van de wonderlyke ge- 
schapenheit der natuyr, door4-. 'sGrav. 
1694. 4P. 
Cat. Crevenna, II. 123. Ê 283 J. H. V. D. J. J* S. 284 J. H. V. D. [van Dalb, Hoofdonder- 
wijzer.] 
Artikelen in „de Navorscher." 

J. H. V. d. S., Mr, — [van der 

SciIAAFF.j 

Proeve van een geregtelijk genees- 
kundig onderzoek betreflFende de vraag : 
in hoeverre dronkenschap, aanleiding 
gevende tot de misdaad van moord , 
in de toerekening van straf in aan- 
merking komt.. . . Door +, Amst. 1838. 

Konst- en Letterbode, 1853. IL S25. 

,r. H. V. G. [van Gent.1 

Felgrimsreize naar het heilige land 
in 1859 door P. M. S. [Snikkers], P. 
J. V. L. [van Leeuwen] en H-. 's Grav. 
1833. 

J. H. V. P. a N. [Karel van Gent.] 
Beginsel en voortganck der geschil- 
len , scheuringen , en verdeel theden 
onder de gene die Doops-gesinden ge- 
noemt worden, in dese laetste eeuwe 
tot 1615 , door -t-.i ende nu door J. K, 
J. fl. D. K. F in 't licht gegeven. Hier 
achter . . . Extract nyt seecker hoeck , 
geschreven van de Mnnstersche Op 
roermakers, handelende van de mira- 
kelen die te Munster onder haer ge- 
schiet zijn. Amst. 1658. 

J. J. [Jacobsz.] 

De Saenlans wassende roos. . . Ra- 
lïgheden van Scheeps Timmerman, Mo- 
lens enz. en lofgedicht op Sardams 
welgelegentheyt. Door H-. Amst. (Sept. 
1693.) 40. 

Budel Nijciihnis 170L In Cat Bodel N\jeu- 
huis, II. u°. 803 wordt de schrijver echter 
Joris Jansz. ^noemd. 

J. J. [Pater Ignatius Engenra, 
Jezuit en Zendeling.] 

Andwoorde op den Zendbrief van 
Mijnheer A. van Haften werelds pries- 
ter (te lieeu warden) van + onweerdig 
van de Sociëteit, z. pi. 31 Dec. 1704. 

BJ. 

J. J. [Japin.] 

a. De lastigheid der rykdommen : 
blyspel gevolgd n. h. fransch van 
d'Allainval. Door +. Amst. 1739. 

b. De woekeraar edelman. KI uchtspel 


gev. n. h. fransch van Le Grand (door 
+.) Amst. 1740. 

c, Arlekyn Hnlta. Kluchtspel gevolgd 
naar het fransch van d'AUainvaJ. Door 
■f. Amst. 1747. 

V. d. Marck 569, 1114. J. J. [Jacob Jonoeneel, Professoi 
te Deventer.] 

a. Lied der burgers. Wyze: Wiei 
Neêrlandsch bloed. Door -f-- Deventeri 
Wed. P. de Lange. 1872. 

b. Lied der Genzen en drinkliedj< 
der Watergeuzen. Door +. Aid. 1872 ^^ 

J. J. A. [Antheünis.] 

a, Den deugdzamen uytwykeling 
de oorlog der Vendee. Bly eindend t 
neelspel in 3 bedrijven , door H-. Q«ni 
z. jr. 120. 

b. Historie des hals-sieraeds of 
dedigschrift van vrouw de la Motten 
jegens M. den Kardinael deBohan... 
Uyt het Fransch vertaeld door -\ — 
Gent, z. jr. 

c, Trazimus en Trimaginus , of d^ 
zegepraal der vriendschap. Trearsi » ^ix l 
naar het fransch van Du Buisson do^i>sr 
+. Dendermonde, 1788. 

d, Verklaering van de rechten dL^s 
mensch ende des burgers . . . door 
burger van Gend. Aid. [1790]. 

e. De dood van Julius Cesar, eerst 
Keyzer der Romeynen : treurspel in I 
bedryven. In onberymde dichtmaet 
den heer de Voltaire in 't nederdnyt^ 
overgebracht, door -|-. G«nd, Kim 
1803. 

f. Omstandig en naeuwkeorig 
van het crimineel proces. . . opges 
tegens Anna Moyet en hare m& 
verdagten. CVert. nit het fransch d 
-f). Gend, '1804. 

VHnderhaeghen, IV. 212, 232, 404; VI. S I 
11 d J. .1. A. G. [GOEVEENEÜR.] 

a. Iets goeds? Keur van verh 
van Duitschen bodem. Door -|— 
1850. 

b. Nog iets goeds? Keur van 
halen van Duitschen bodem. Door 
Gron. 1851. J. J. B. [Batelier.] 

Extract uyt het tractaet 'twelk Mr. .1^ h Ja Ja \J* J. K. 28G S- iscopius handelende van den vrijen 
• . geschreven heeft, üit het latijn 
door +. Itott. 1664. 
, RemoQstr. geschr. bl. 46. Ri J- J. C. [COLBVBLT.] 

l>«fcjtelheydt. In den hnndel „Am- 
ster^iomgche Pegasus. Amst. 1627." 

J* J. D. [Dusterhoop.] 
, <^- Natanrl^ke en hurgerlyke histo- 
rie -van Califomia. Uit het Spaansch 
van Hdgaêl Yenegas Jes. in 't Engelsch 
®^ xia in H Nederduytsch vertaald 
^OT^ -f-. Met eene kaart en printen. 
Haarlem, 1760 2 dln. 

^- Haerlemse zangen, in mnsicq 
S^öteld by de Heeren Marpurg,Agri- 
cola^ Schade, Nichelman, Bach en 
*;ndere vermaerde componisten, en in 
^^erd. dichtmaet overgebragt door -f-. 
Haerlem, I. en J. Enschedé, 1761.4®. 

c. Amor en Psyche, een zang-spel op 
het Kon. Tooneel te Berlyn by geleg. 
^- h. hawelyk. . . . van Frederica So- 
phia Wilhelmina van Pmissen met .... 
Wilhelm den Vyfde .... In dichtm. 
▼ertaeld door -f. Utr. 1767. 

V. d. Murck, 82. 

^. ^lisarius , helden-blyspel door M. 
de ^Coissy. Uit het Fransch in 't Ned. 
▼ert. door -f-. Utrecht, 1769. Aa. 

J". J. de K. [Kantee.] 

.£^11 paar ophelderingen naar aan- 
leid ix^g van: „Wat moet er meer ge- 
^ix worden ?" Door -f-. Midd. 1865. 

«^- J. D. M. [d£ Münck.] 
ĥ Het leven van de salige Maeget 
^^^ Uartelaresse Maria, bügenaemt de 
^•^eödige . . . Door +. Mechelen, 1769. 
*• Yerhael van de H. Hostien ge- 
^^^t; het alderheylichte sacrament van 
fiïi^el tot Brussel. . . Door + . Aid. 

^* De stad Lier door de rebellen 
^?*^^a8t, ende door de borgers van 
^^chelen ende van Antwerpen ontset. 
*^^ï -f-. Aid. 1770. 40. 

J. J. V. FVereul.] 
Xderzang by de zegepraal derFran- 
^lien. November 1792. Door H-. 

Bibl. ▼. Letterkande III. 122. J. I. V. I). [Mr. J. I. VAN DooR- 

NINCK.] 

Stnkken in „de Navorscher." 

J. J. V. W. [van Waesbeege.] 
Nieuwe en beknopte uytbeeldinge 
en vertooninge der gantscher aerd- 
bodem ... 't Samengebracht en uytge- 
geyen door -}-• Amst. 1676. 

Lcdeboer, Gesl. v. Waesberge, bl. 119. 

J. J. V. W. B. [J. J. VAN Wabs- 
BEROEN' ?] 

De afcomst van juffrouwe Podagra. 
In rym door +. Rott. 1616. 4«. 

J. J. Z. D. W. D. J. [JOHAN Ja- 

coBSZOON DE WiTT, Doctor Juris of 
de Jonge.] 

Horace. Treurspel naar het Fransch 
van Corneille. Door -f-. Dordr. 1647. 

— Aid. 1670. 

Schelteoia, Gesch. en Lett. Meng. III. 3 
bl. 120; y. (1. Aa; Bilderdijk Vad. HUt X. 20. 

— Witsen Ge^sbeek houdt, deokelyk ten on- 
regte. den Raadpensionaris vuor den ^rij?er 
eu noemt 1648 als Ie nitg. £r verscheen eene 
2e uitg. in 16S0, eene 3e in 1699^ eene 4e 
in 1700. By de opgave der drukken behoort 
Horace en Ciiriace (zie op J. D. W.) Volgens 
V. d. Aa was Adah Karel Tsjermes, aan 
wieu de schrijver zyn HS. gezonden liad , de 
aitgever er van. 

J. K. [Kolom.] 

Jeremias de Deckers gedichten, ver- 
samelt en uytgegeven door •{-. Am- 
sterdam, J. Colom. 1656. 4^. 

J. K. [KOENEBDING.] 

Landt-levens-lof door + met byveer- 
sen van verscheyde poëeten. Amst. 
1658. 4^ 

J. K. [Jacobüs Konijnenbebo.] 
Franse , Engelse , Keulse, Munsterse 
en Nederlandse oorlogen, vervattende 
de geschiedenissen in de jaren 1671 
en 1672 . . . Tweede druk . . . Door -+-. 
Amst. 1673. — Vervolgd tot 1673. 
Amst. 1674. 24^. 

Cat. V. Letterkunde II. 609. 

J. K. [JoHAN KeMNEB.] 

Victrices aquilae nunc dant victricia 
signa. Op het jubilaeum van de heer- 287 J. K. Ik tracht. lykè en triomphante yerlossinge der 
stadt Groningen in het jaer 1672. . . . 
(Vers geteekend : f.) Te Groningen, 
by Johan van Velsen. 1722. 4P. F.F. 

J. K. [Jacobus Kok.] 
Chronyk van Amsterdam. Door -{-. 
Amst. [1760] 2 dln. 
Bodel I^ljeDhuis 1474. 

J. K. [Ejsselius.] 

a. De blanke en de zwarte. Treurspel 
naar^ het Fransch van Pigaolt Ie Brun. 
DoorH-. Amst. 1798. 

6. Seliconr. Treurspel door -f-. Amst. 
1799. 

Tooneelst. v. Letterkande n<>. 893, 6786. 

J. K. [Mr. J. KiNKKB.] 

Aan de Britten. Dithyrambe. Naar 
aanleiding van eenen lierzang op het- 
zelfde onderwerp. (Get.: -f •) 2« P^- 
en jr. [1803.] 12°. 

J. £. [Jules Ketele te Audenarde.] 

a. Klagtschrift van Joan. Desid. 
Waelckens, pastor van Edelaere, of 
Audenaerde, door de geusen ingenomen 
anno M[D]LXXII. Uitgegeven door 
-}-. Audenaerde, 1836. 

6. Het spel van de vyf vroede en 
van de vyf dwaeze maegden. Uitgeg. 
door -f. Gent, C. Annoot-Braeckman. 
z. jr. 

c. Audenaerdsche bibliographie (in 
de „Gazette van Audenaerde" 22 Nov. 
1840.) £.B. 

J. K. [Kiestra.] 

Rechtmatige en grondige bezwaren 
tegen de leer der Groninger Hooge- 
school. Door -}-. Leeuw. 1855. 

J. K, [Kneppelhoüt.1 

Overdenkingen by de sluiting der 
alg. tentoonstelling te Par^s. (In „de 
Gids" V. 1856.) 

J. K. [Kuypeb.] 

Onze Oost populair beschreven door 
+ . Utr. 1860. 

In 1881 met naam herdrukt. 

J. K. [Jakob Kloppenbubg.] 

a. De waterstaat en de doorgraving van Holland op zijn smalst. (In 
Handelsblad" 28 Nov. 1860.) 

b. De haven aan de Noordzee 
2 Junij 1862.) 

c. De vijf vragen ter behan 
voor het Kon. Instituut van Inge; 
(In: „Nieuw Amsterd. Hande 
Effectenblad" 7 Junij 1862.) 

d. Holland op z^n smalst in 
1863. Door -f. Amst. 1863. 

Cat. Amst. Bibl. VI. 505—607. 

Ik ben een vreemde 
[Zinspr. v. Pieteb Nahuys, P: 
Monnikendam.] 

Ik ben ryk en weiges 
[Zinspr. v. den dichter R] 
Aeetszen.] 

Ik breekehet harde 
geduld. [Zinspr. v. Cor> 

MiEROl'.] 

Ik en j g. [J. yan Loenen Ma 
en A. W. Bronsveld.] 

Recensie in „De Tijdspiegel.' 

Ik geev het mijn om b* 
[Zinspr. v. Joh. Hilarides.] 

Ik H T bedrog. [Zinspr. 
Bebxabdus.] 

Ik min de vrede. [Zinsj 
J. B. J. Hopman.] 

Ik soeck en vind. [Zin 
Adb. van deb Vinne.] 

Ik soek' te leere. [Zin 
L. VAN DEB Spit.] 

J. K — t. [J. Kneppelhoüt.] 
Recensie in „de Gids" v. 11 

Ik tracht naa H licht. [ 
V. Lamb. van den Broek.] 

Ik tracht naer hoger. [ 
V. d. dichter Adolf van Eomc 

Ik tracht na 't licht. [ 
V. J. Zeeus.] Ik tracht veerder. J. M. 290 Ik tracht yeerder. [Zinspr. y. 

COENILU. TAN DEK Yf.EB.] 

Ik tragt na leer. [Zinspr. y. P. 
jü J0K8H.] 

Ik verga, maar de waarheid 
big ft. [Zinspr. y. Hendbik van 
DirsTTEB Med.] 

J. L. [Jaoob Lescaillb.] 

a. Alle de gedichten van den Poëet 
Jtn Vos, verzamelt en uitgegeven 
door 4- . Amsterdam , 1662, 1671. 2 
dln. 4°. 

*. Geluk en heyl aen de Princes 
Bonarière van Orangie op haer ver- 
jaardag, 28 Ang. 1665. Door +. 40. 

Bibl. Hariem. yi- ^00. 

•T. L f Jan Lemmebs.] 
I^n blinden gaanoog. Tooneelspel 
door -[.. Eott. 1663. 4°. — Amst. 1669. 

V. d. Marek 265. 

^- L [Jaoobüs Lydius.] 

't ^erheerly ckt Nederland , ofte korte 

wklaringe, hoe wonderlick Godt de 

"^heidt ende 't gesagh der Nederl. . . 

<"^SHekrenkt bewaert heeft. Ten deele 

^«rtaelt uit het latün geschreven door 

+• Amsterdam, J. Jansonius van 

'^aeaberge en Wed. Elizee Weyer- 

■*iaet. 1668. 12<>. 

I^ese foialiiig was 100 ilacht, dat deschry- 
!^ adf eene beten leverde, die in hetzelfde 
^ net syn uaam Toloit Teneheea te l)or- 
"neht. Se Bodel N^Jenhois n». 62. 

J- L* [LUTKEN.] 

Goddelycke lielaevlammen door -f-. 
Am«t 1736. 
Vgl, p. j. L. B. C. 

J. L [Laübuxabd , Pred. te Amster- 
oam.] 

1813—1863. Volkslied voor de No- 
^'««^ber-feesten door +. 'sGrav. 1863. 

^L [Leppink.] 

^^en, beschouwd in betrekking 
^ iBiatachappelyk en geestelijk gebied. 
^ +. Ngmegen, 1867. J. TA. H. [l'Anoe Huet.] 
In „de Gids." 

J. L. C. [le CL>:Bca.] 

Parrhasiana, of vrö moedige beden- 
kingen .. . door +. flarl. 1699. (?) 

Oonproiikelyk iu het fraotch geschreven on- 
der den schuilnaam Théodore Parrhase. Zie 
Levensber. v. meest Ned. mannen en vrouwen, 
IV. 152. 

J. L. D. C. [de Clebco.] 
De kapel van den Leyligen naem, 
in de Predikbeerenkerk te Gend. 
Geschiedkundig verhael. Door -|~* 
Tweeden druk. Gend, 1840. 1^. 

Vanderhaeghen V. 254. 

Il Fault Voir et Sgavoir. 
[Zinspr. v. J. F. van Someeen, Be- 
ambte aan de Amsterd. Bibliotheek.] 

J. L. F. V. B. [le Fbancq van 
Bebkhky.I 

a. Klinkdicht op het afsterven van 
J. Wagenaar, overleden den 6 van 
Lentemaand 1773. Door -}•• Voor het 
genootschap : Kunst wordt door arbeid 
verkregen. 4®. 

h. Nieuw jaars heilwensch der wee- 
zen van de Luthersche gemeente binnen 
de stad Leyden . . . door -f* Leyd. 
1791. 

J. L. G. G. [Gbeooby.] 

Iets over Wemberich van Berchem, 
vice-admiraal van Holland en West- 
Vriesland. (In: „Nijhoff's Bijdr." VUL 
273.) 

J. L. W. de G., Jhr. Mr. — 
[de Geer van Jutphaas.1 

Axel. £ene legende uit het Noor- 
den. Uit het Zweedsch van Tegner 
met toevoegsel en andere stukken door 
denzelfden dichter. Door -f . 's Grav. 
en Amst. 1834. 

Levensbcr. v. Letterkunde 1858, bl. 25. 

J. M. [Jan Mommaert.] 

a, Stichtelyck ende vermakelyck 
proces tusschen dry edellieden, zynde 
gebroeders, met verscheyde dichten 
door -}•• Tot Brussel, by Jan Mom- 
maert 1638. 120. 

Een vroegere druk z. pi. en naam des druk- 
kers verscheen 1A35. 

19 291 J. M. J. M. V. L. 29 b, Brabants nachtegaelken met syn 
driederley gesangh, te weten minne- 
liedekens, lierders-sangen ende boer- 
tigheid. 10e druk. Versamelt door -{-. 
Brussel 1650. 12». 

Later verscheen hetzelfde: «Uyt ter muyten 
in 't licht gebracht, tot lust der juilrouweu, 
en in desen vyfthieuden druck vermeert door 
6. V. H. t'Autw. Franc, van Soest. In de 
opdragt aan de Brabantsche Jonckvrouweu wordt 
gezegd, dat M. de oorspr. schrijver was. 

J. M. [MAcauET.] 

Verhandeling over de bübelsche 
ziekten en eenige andere gevallen , die 
in de Heilige Schrift voorkomen en 
door de geneeskunde licht ontfangen. 
Door -f. Leyd. 1761. 

J. M. [JürrienMoulin, Deurwaar- 
der te KampenJ 

a. Hamlet. Treurspel van William 
Shakespeare , uit het Engelsch in den 
vorm van het oorspr. vertaald door 
P. P. Roorda van Eysinga. Met eene 
inleiding en een aanhangsel van -|-. 
Kampen, 1836. 

b. Artikelen in „de Navorscher." 

J. M. G. V. B. [BOUCKART.] 

Koning Lodewyk in de Griekse A 
tot Delft, op het eyndigen der Cam- 
pangje 1702: en het verbranden der 
vloot in Vigos , door -|- . Gedrukt tot 
Bon, in de Vlugtende Keurvorst. 4^, 

Cat. v. Letterkuude, III. 160. Meulmaii, 
u<». 7391—7393 vermeldt 2 weiuig verschillende 
uitgaven en eeu derde, waarachter: Den be- 
droefden en bedrogen Spanjaert in Vigos. De 
Spaanse Uytroeper h, la Mode. De doorl. zee- 
man, of den kloekmoedigen matroos by Vigos. 

J. M. H. [Hoogvliet.] 

a. Mengelingen , ten voordeele des 
vaderlands uitgegeven door -f. Delft, 
1832. 

b, Pligten volgens M. TuUius Cicero. 
Eene voorlezing van -f» Aid. 1832. 

Aa, 

J. M. P. [Pfeil.] 

a. Luimige en ernstige opschriften 
en advertenties, deur- en venster- 
brieQes... door -j-. Amst. 1860. 

b. Het grappige raadselboek ook voor 
ernstige heeren en dames , om zich in gezelschappen mede te vermaken. B§— 
eengebragt door +. Amst. 1860. 

Impavidum ferinnt ruinai 
[Zinspr. v. Volkhert ScHRABf.] 

Impavidum feriunt ruinai 
[Zinspr. v. Joan Rommel, RegtsgeE^ 
te Brugge.] 

Imperat qui se rationi sul jeci t. 

PELLEN. Zinspr. v. Alex. van der C^ J. M. S. [SOBELS.] 

Samenspraak tusschen godsdiem 
vrijheid en burgerhart. Dienende 
een vervolg op het eerste en tw 
stukje Vrijheid en burgerhart. (A 
het slot een vers get. -j-.) *8 Grav. 17 

J. M. S. [SchrantJ 
Bijdragen in „de Gids" v. 1847^ 
1849. 

J. M. V. B. fvAN Bevk&wuk.] 
Noord-Brabands zegezang. Hulde 

de Bossche Schutterij. Dichtstnk, d. 

+. Te 's Hert. bij E. Lion en Zo] 

1831. 

Cat. N. Brab. Gen. n». 1046. 

i.'fidt J. M. V. L. G. D. S. D. S. L. [J( 
NES MichaKl van Langendonck, 
heimschrijver Der Stad Leuven.] 

Proelium Woeringanum , ofte si 
ende slach van Weeringen .... 
in oud Nederduits berijmt door 
der Jan van Heelu, gesey t van Leeix'^^'®i 
daer naer in 't Jjitgn gedicht Lö-^l 
door den seer edelen heere HenJj^*^ 
Carel van Dongelberghe .... endo "^-«o 
laesten in Nederduits proza u^ 
geven by den voorschreven heer 
jaere 1646, ende nu oversien door 
Leuven, (1746.) 

Gemelde uitgave van 1646 xal irel <lf^' 
Den strijt ende slach van \V oen ogen , gbdU . 
dien waemchtichlyck is geschiet .... Eent i^ 
druck uytghegheven door G. S. Tot Hroiielr 
byGovAERDT SciiOËVAKRDTS op de Kesemsrkt 
in den Schryf-boek , anno 1646. 4^ —Zit 
V. d. Aa in voce v. Heela. J ; J"- M. V. R. [tan Ehijn, Griffier 
"^r Staten T»n Overgssel.] 

Penningknndige bijdragen in den 
n^vergsa. Almanak voor oadheid en 
I«stteien." 

J- N. [Joh. Naebasds.] 

<»- G«lnck fclinckers. Tegen 't heyloos 
Engfelandt voor 't vrye Nederlant 
en «3e Doori. Sprajrte van Orangie. . , 
(Ge^chten get. +.) Amat. 1653. i=. 

Zie Henlmaii 34IS. 
^. -|- A^edrongen verantwoordinge 
telene eenige onbillyke en vreemde 
procednyren, gehouden bydekercken- 
raecL der Hemongtranten tot Botter- 
dam- Bott. J. Naeranns 1656. i". 

Bifal. T. PkidR. 4t9G. 

J. N. (Nbdvb.] 

<x- Eneaa of vader des vaderlands, 
tly-«indeDd trenrspel door +. Tantae 
molis erat Bomanan condere gentem. 
Amst 1664. — Aid. 1667. 

V. d. M«rclt. lai*. 

&- BeHohriJring van Batavïen ge- 
"«a-ttid Zuid- on Noord-Holland. Door 
+- Amflt. 1666. 12". 

In I7is «D 1739 met nwm herdrukt. ^amenapraek tnsachen -f ^"<^^ ^' 
• in welke oogblykelyk worden aen- 
^''''eien meer als 40 contradiotien , 
^^lacheden ende andere miselagen van 
?* Chronyk van Vlaenderen . . . door N. 
^- tDBSPABa] en F. E. . . . Tlyt de 
*^*tB, Nieuw en vers. Sept. 1728. 
L| ^lomniUTt, Ih Ned. iGhrtJven tsd Gent 
__* 3B3, faoudt Berv. de Jonohe toot ilci 

J. N. [NanhinoJ 
. ï*redikatien op Zondagen. Door -f-' 
^ntw. 1752. 2 dln. Lenven, 1767. 
4ln. 
Okt. M. A. T. SlMiiwjjk (18G4) d°. 1830. 

Ina. [Mevr. Cd. Bdsken Huet.] 
(üedicbten in almanakken. 

In advcTBifl foelix. [Zinspr. 
V. Fr.ux TAN Sambix.] \ 1 all'a is lyden. (Zinspr. t. 
I. 's Herwoütbbs.] 

In als goet. [Zinspr. v. Ooetiials.] 

In Angst Bleibt Tinoverwind- 
lich. (Zinspr. t. Joan. Ant. Bibeb, 
Reetor te Zatphen.] 

In amor' perseverando. [Zinspr. 

7. COKNELIS TaEUSSOON.] 

Incertnm quo fata trahnnt. 
[Zinspr. v. Nic. Blankarst.] 

_.i coelis Massa. [Zinspr. t. 
IsAAC Abbakamsz. Mabsa.J 

I decore fragilitas, [Zinspr. 

T. HUGO VAN HBÜSStN.] 

In Denchden Voort. [Zinspr. 
van Jebonimus tan DEft Voort.] 

In denghden groene. [Zinspr. 
7. d. dichter LArsiEB.} 

In dengkden ryck. [Zinspr. t. 
Jan Centen.] 

Indignatio. [H. A. Benit.] 
a. Zij hebben de duisternis liever dan 
het licht. Open brief aan het tijd- 
schrift „de Dageraad", door +. 
Utrecht, 1858. 

6. De Amsterdamsche kanaalmaat- 
echappij en deAmsterdamsche geldaria- 
tooratie. Door +. Amst. 1863. Vilff. 

3. N. D. P. [de Pabival.! 

a. Ware interest van Holland , ge- 
bouwt op de rnïnen van den Interest 
van Holland, onlangs nitgeg. door 
V. D. H. [Picter de la Court], toe- 
geeygent aen de dochter van de tyt, 
door -|- . Leyden , J. Princen. 1662. 

Plucciu» 19G3 it. Hij schreef boTenilieii ïüI- 
geiiB Qucrerd : 

b. Histoires tragiques de notre temps 
arrivées en Hol]ande,par -|-. Leyden, 
1662. 

c. Histoires facétienses et morales, 
miees au jonr par -|-. Leyden 1663 } 295 In drnck altoos. In medio. In dmck altoos. [Zinspr. 
L. V. Aetoys.] V. Indnstria et dexteritate. 
[Zinspr. v. Jacob Denys, Chirurgyn. 

In een troost ick my. [Zinspr. 
V. Jac. Evbraeets.] 

Informator, Joannes Gai- 
lielmns — [J. W. Claus van Laer.] 

Infra Virtutem Pecnnia. 
[Zinspr. v. J. van Patfenrode] 

IngelandvanBynland, Een — . 

Vrye gedachten van -{- , over de 
verhandeling van droogmaking des 
Haarlemmer Meers, uitgegeven door 
den heer F. G. Baron van Lynden 
van Hemmen in den jare 1821. Leyden, 
D. du Mortier en Zoon. 1821. 

Meestal toegieschieven aan P. G. Mess. 
Volgens V. d. Aa (in voce Lynden van Hem- 
meu) was echter J. de Gelder de schrijver. 

Ingenio et labore. [Zinspr. v. 
Adr. van Meerbeeck.] 

In God betrout. [Zinspr. v. I. 

COPPENS.] 

In God en drnck, Staet myn 
geluck. [Zinspr. v. J. Rammazeyn.] 

In Godt is m y n R n s t e. [Zinspr. 

V. J . • • JL • • • J 
Mealman 5023. 

In Godtmyn eynde. [Zinspr. 
V. Ph. C. Basuel.] 

In Gottes Wil. [Zinspr. v. 
Joh. Gerl. Wilhblmi.] 

Injuriamnec ingenuus fort, 
nee fortis facit. [Zinspr. v. Is. 
Vossrus.] 

In liefde bloeyt. [Zinspr. v. 
Jan van den Bosch.] 

In liefde groeyende. [Zinspr. 
V. P...R...] 

Bibl. V. Pamfl. 714, 748; Meulman 1142. In liefden vierigh. [Zinspr. v. 
I. A. Challon.] 

In liefden volmachthe; 
[Zinspr. v. Phil. van Borssele.] 

In liefden verhencht. [Zini^jpr. 
V. P. L. VAN Hoochstraten.] In lietden verhenght. 
P. Lenaerts.] In liefden volhert. [Zinspr-. t. 
den dichter Blomvliet.] 
In liefd' getrou. [Zinspr. v- 
J. Blommendal.] 

In liefd* volhardioh. [Zin.. 

V. CORNELIS TaEMSSOON.] 

In LoF Ver e lijd. [Zinspr. ^ 

LB FRANCa VAN BeRKHEY.] 

In lyden geduldioh. [Zii 
V. Jan Volkerts Both.] 

In lyden ghednldigh. [Zii&i 
V. Jan Pietersz van der WoudbU' — ^J 

Bibl. V. Fbmfl. 714, 1689. 

In lyden verdnldioh. [Zini 
V. H. W. Muysenbloet.] 

In magnis voluisse sat e 
[Zinspr. v. F. Rur.] 

a. Thebüs, of vyandlyke broed< 
Treurspel uit h. Fr. van Racin< 
d. zinspr. -j-. Leyd. 1680. 

3. Agamemnon. Treurspel. Door 
Amst. 1684. — Aid. 1727. 

c. Bajazet. Treurspel uit het Fran^ 
van Racine door -f* ^^d- 1684. 

d. Berenice. Treurspel u. h. F^"^ 
Racine. Door -{-. Aid. 1684. 

e. Rodogune, princesse der 
Treurspel uit h. Fransch van CorO' 
o. d. zinspr. -p* Amst. 1687. In magnis voluisse sat 
[Zinspr. v. J. S. Maqnin.] 

In medio constititvir 
[Zinspr. v. Pi£TEr Breuoel.] H. J. pr. 
si 

0. 

+■ 

«oh 

.V. en. 
lille 8t \ »7 In necessariis. Inwoner. 298 In neoessariis unitas, in 
non necessariis libertas, in 
omnibnsprndentia et oharitas. 

(Zuwpr. V. HSRXAN WIT8IÜ8.] 

In omnibus labora. [Zinspr. v. 
WoLSM Hebincx Theol.| 

In otio negotie. [Zinspr. v. Jan 

WiLltEBDONX.] 

J* N. B. [Ramaeb.1 

Becenaie in „de Gids" v. 1844. 

In ramp en drnk, is myn 
gelu k. [Zinspr. v. d. dichter en druk- 
; te H. Rampen.] 

In silentio et spe fortitudo 
vest ra. [Zinspr. v. Eilard van 
Mehkn Theol.] 

In sprviten groen. [Zinspr. v. 
Inatar specnli. [Zinspr. v. A. 
In tacta virtns. ]Zinspr. v. Sam. 

WCKELBEBGH Mod.] 

}^ te Jesn spes mea reenm- 
^^^ CZinspr. v. P. tan der Brüoohb.] 

I^ tenni labor, at tennis 
^^ gloria. [Zinspr. v. Jerem. de 

lï^ter vtrymqne vota. [Zinspr. 

^- •• • VAN DB W0B8TYNE.] 

r„. '^ ter ignes Inna minor es. 
l^nspj. ^^ SiMON VAN Leeuwen.] 

^^ 't lyden gednldich. [Zinspr. 

* "^ • SWAENBNBURCH.] 

Tr^^ traan wen vast. [Zinspr. v. 

'^^t-:^M CUYPEBS.] 

J 't? Tranen Perine. [Zinspr. v. 

' I^^JMNCK.j 
**^^^ T. Rimfl. 4185. J. N. V. [Voorstad.] 

Chronologische tafelen ter aan wy zing 
der zondagsletters en tot het vinden 
op welken dag der week een zekere 
datnm is gevallen . . . Door -f-, 's Grav. 
1848. Uiiff. 

In verbo spero. [Zinspr. v. J. 

VAN SpBCK.] 

In verdriet dnldig. (Zinspr. 
V. J. VAN DER Does.] 

In veritate et charitate. 
[Zinspr. v. Corn. Jansenius.] 

Invia virtnti nnlla est via. 
[Zinspr. v. Samuel Veeckmannus.] 

Invidia florenti investa. 
[Zinspr. v. Laurens Reael.] 

Scheltemt, Gresch. ea lett. meng. I. 8 bl. 118. 

Invita Minerva. [Zinspr. v. P. 

VAN NOLTE.] 

Invit& Minerv& haesitanter 
cecini. [Zinspr. v. D. Vleugels.] 

In Vreede Heil. [Zinspr. v. J. 
VAN Hoogstraten.] 

Inwoner, Een — [Mr. Jac. 

SCHELTEMA.] 

Iets over de uitzetting van en 
de verbeteringen en verfraai) ingen in 
en om de stad Utrecht, door+. Utr. 
J. Gr. van Terveen en Zoon. 1828. 

Inwoner aldaar, Een — [E. 
Beijer ] 

Suriname in deszelfs tegen woordi- 
gen toestand, door -j-. Amst. 1823. 

Teeostra, De landbouw in de Kol. Suriuanie, 
bl. 831. 

Inwoner der stad, Eenen — 
[A. Velingius.I 

Onzijdig vernaai wegens de belege- 
ring van 's Hertogenbosch door de 
Franschen van den 22 Sept. 1794 . . . 
Volgens het dagregister door -f ge- 
durende het beleg gehouden. Amst, 
1794. 299 Inwoner. Johan. Inwoner der stad Alkmaar, 
Een — [J. ScHELTüS van Kamppee- 

BEKE.] 

Opstel of notice van een Museum 
van oudheden, schilderijen, prachtige 
meubelstukken , porceleinen, rariteiten, 
enz. welke zich bevinden by -J-, welke 
verkocht zullen worden tusschen 24 
Aug. en 30 Sept. 1854. 

Cat. V. Letterkunde III. 496. 

Inwoner van Gorinchem, 
Een — [D. de Gbaafp.] 

Brief van -J- aan eenen vriend, 
schetsende de voornaamste gebeurte- 
nissen in die stad staande derzelver 
beleg .... Gorinchem , (1814.) 

BlQkeos blz. 10 van des schrijvers 'Verhaal 
betr. het beleg vau 6. Aid. I8U.'' 

Inwoner van Utopia, Een' — 
[Mogelük J. B. D. Wibmkr.] 

Brief aan den schrijver der Utopi- 
aansche Courant etc. etc. etc. Door 
-f . Geschreven aldaar. In den Focquen- 
brochiaanschen schr^fstyi. Te Amster- 
dam, bij Gebroeders van Arum, boek- 
verkoopers bezijden het Paleis. N^. 2. 
[1818.] 

Volgens Mr. Saut{jn Kloit in Ned. Spec- 
tator 1872, bl. 116. 

Inwoner dier stad. Een ge- 
boren — [A. Jeltema.J 

Het vermaak der slagterij , of ge- 
schiedk. verhaal van de hedend. han- 
delwijze, bij zommige friesche stede- 
lingen gebruikelijk, aangaande het 
koopen en verzorgen van het slagt- 
vee .... vervat in eenen boertigen brief 
van den 19 Nov. 1768,- geschreven 
in eene plaite Leeuwarder taal, door 
+ aan deszelfs schoonbroeder in de 
Ze ven wouden. 4e druk. Leeuw. 1823. 

Cat. Friesch Genootschap, bl. 814. 
J. O. [OUTERMAN.] 

Verclaringhe met bewys, wt den 
droevighen handel van Vr. (Vriesen) 
endeYlam. (Vlamingen) door -t-. 1609. 

Cat. J. Radiiik, n». 1392. 

Joannes, Ja c obus — [Jacobus 

LlEFS.1 glori ende victorierycke wede: 
comste Sijner Vorstel. Gen. den Pri» 
van Orangie . . . (Get. G^en mem 
volmaeckt. Door -f-*) Amst. 1632. 

b, Cort tractaet der Spiegel 
het ghemeen landts voorspoedigb 
varen . . . (Get. als voren.) Ami 
1631. 4^ 

Mculman 2219; Bibl. v. Pamfl. 2458. 

Joannes R. [Rothe.] 
Een korte aenwysinge van 
te herstellen , in het vernieuwen 
de regeeringe, nu op de aerde te 
schieden , door +. (Omstr. 1680 ?) 

Job in 't eerste. [Zinspr. 
Job van de Wael.] J*^. D. V. J z n. [Jeronimo de Vries 

V. Artikelen in „de Navorscher. 1» ^i -te Laurier-crans op de geluckige en Holkema. 1875. Joel. [P. Los Gu. , Uitgeve 
Dordrecht.] 

a. Alzoo voer Ëlias met een 
weder ten Hemel . . . Door -j- . 
drecht, 1855. 

b. Klanken uit het verledene 
teekenen des Allerhoogsten. Door 
Dordr. 1855. 

c. Slechte tijden. Blikken naarbi^^ 
nen , naar buiten en naar boven, 
-f. Dordr. 1856. 

d. De nationale vloek. Door 
Dordr. 1856. 

e. De lusthof Sions. Ter vertroostin 
verkwikking en opwekking . . . 
+ . Dordr. 1857. 

Joekoenus. [Joeke Graviub^ 
Burgem. te Leeuwarden.] 

Kenschetz der Friesche Premiers 
of de laagheid der heerschzucht, doet 
+ . Leeuw. [1782.] 

Zie ook Muller, Nederl. historiepl. n°. 448f 

Johan. [JoiiAN de Vries.] 
Edmond. Oorspronkelijke roman 

den trant van Charles Dickens. D 

+ . I^yden, 1843. 

J o h a n. [G. P. H. Zimmerman Kf 
Suriname en de Surinaamsche q' 
tic. Door -f. Amsterdam, Sche^ 301 Johanna. Jonas. H02 Johanna. [Mevr. J. S. Macken- 

8TEIN geb. EONINO.1 

Stnl^es in „Maria en Martha.^* 
Johanna. [Mevr. Jouanna Doobman 

geb. TAN £lJ88EN.] 

Suze Wellingrode of de invloed van 
misdaad en liefde. Oorspronkel^ke ro- 
man. Door -f- Utrecht, 1Ö56. 

Johann a. [Johanna Jacoba Heyse.] 

o. Bloemenkrans voor de jeugd, ge- 
vlochten door -f . Uitgeg. ten voordeele 
?aa eene onzer jongst opgerigte be- 
waarscholen. Amst. 1852. 

i. Het leven van Jezus voor jonge- 
Kcden. Door -f. Amst. 1853. Uitg. 

c. £ene vreemdelinge op aarde. Her- 
inneringen uit het leven van eene vroeg 
ontelapene christin . . , Door H. Bonar. 
Vrg n. h. Eng. door -f. Amst. 1854. 

^. Twee nichten. Door -f. Amst. 
1860. 

«. De pleegkinderen. Door + . Amh. 
1863. 2dln 12^ 

/l Het huisgezin van den philosooph. 
ÏW 4.. 'sGrav. 1866.— Aid. 1867. 
9' Kersfeest-geschenk voor kinde- 
J^ die hunne zondagschool llefheb- 
Wöi door +. Amst. 1868. 
^. De vrouw en de maatschappij, 
^r +. Amst. 1869. 

'• Thorwaldsen. £en romantische le- 

▼ensbeschryving door +. GeïUusteerd 

^t afbeeldingen naar de beroemdste 

ï^erken van Thorwaldsen en een in 

*^ gegraveerd portret. Amst. 1870. 

. .' Miskenning en kracht. Een fa- 

™3e-roman nagelaten door -f. Amst. 

'• Jr. 2 dln. 

^^hanna. [Mej. J. üb Veer.] 

■feuilleton in „het Nieuws van den 
Dag.M 

p J^ h a n n e s. [Ida Bonten echtg. v. 
^' ^-oa Gz.] 

. *• Gredichtjes in „de Leidsman der 
en \^ Dordr. 1840— 1844", in „Maria 
^ortha" en in „Moeders schoot." 
o ' I-ief en leed. Door -f. Dordr. 1851. 
-* ^In. _ Amst. 1852. 
jy^ ^lichtpunten en schaduwzijden. 
^^^ 4. Alkmaar, 1851. d. Een jaar levens. Door -f. Alkm. 
1852. 

e. Vierentwintig schaduwbeelden. 
Luimige dichtstukjes door -J-. Breda, 
1852. 120. 

f. Blikken in de hut van Oom Tom. 
Door -j-. Dordr. 1853. 

^. Levensstormen. Herinneringen aan 
den rand des grafs. Door -f. Haarl. 
1853. 

Johannes. [Joh. Hilman.] 
Zinrijke beeldjes en bloempjes door 
-}-. Amst. 1854. Sc/tr. 

Johannes. [W. J. A. Mulder.] 

Open brief aan B. J. Adriani bij 

gelegenheid van Zijn Eerw. vertrek 

van Utrecht naar Rotterdam. Door -f . 

Utrecht, 1859. Schr. 

Johannes. [J. G. HtissEUKG.] 
Geschiedenis van een geneesheer, die 

geen afschaffer was. Door -|-. Amst. 

1864. 

Cat. M. Westerman, n^ 644. 

Johannes den Dienstknecht 
Godts. [Johannes Rothe.] 

£en korte aenwysinge van saken 
te herstellen, in het vernieuwen van 
de Regeeringe nu op do Aerde te ge- 
schieden. (Onderteekend -|-.) z. pl.cn 
jr. [1673.] 4". 

Meuluiaa 51GG. 

Joh. C.Z. [ZiMMERMAN.] 

Stnkken in „de Gids." 

Johnson, G. H. — [Willem 
Kist.] 

Zie op: L)e Uiug vaa Gyges ouder de 
Naaml. geschr. 

Johnson, Kathanaël — [D. 
Passchasius.] 

Het Sociniaansch gevoelen van den 
Sabbath vyandig tegen de godzalig- 
heid. Door -f-. 1659. 

Lcvensber.v. Ned. inauneii ca Trouwen III. 43. 

Jonas, Paul — [C. A. I. Hes- 
TERMAX, Med. Dr. te Amsterdam.] 

a. Neêrlands koning en Neêrlands 
hoofdstad. Eene herinnering aan 11 303 Jonathan. J. P. en 12 Mei 1849. Door -f. Amet. P. 
Kraay Jr. 1849. 

3. Eene schets naar het leven. Door 

+ . Aid. 1849. H.E.B. 

Jonathan. FJ. P. Ha^ebeoek, 
Pred. te Amsterdam.] 

a. Waarheid en droomen door -}-. 
Haarlem, 1840. 

b. 1676—1841. Bij gelegenheid van 
het oprigten van H standbeeld voor 
de Ruiter. Door -f- 

c. De Koning komt te Amsterdam 
3 Ang. 1842. (in: „het Leeskabinet'' 
1842.) 

d. De Koning gaat ten grave. (Aid. 
1849.) 

e. Kerkklokstoonen door Fr. Strauss. 
Opnieuw uitgegeven en aanbevolen door 
-|-. Vierde druk. Amst. 1853. 

f. Artikelen in „de Gids." 

Jonathan, Broeder — [E. 
Gerves.] 

Keur van verhalen voor oud en 
jong. Bgeenverzameld door -f . Zwolle, 
1877. 

Jonckheyt faelgeert. [Zinspr. 
V. PiETB» Che. Bor.J 

Jongvrouwe. . . . [Jkvr. Jüliana 

COENELIA DE LaNNOY.I 

Aan myn geest. Door -l"- Breda, 
1766. 40. en 8°. 

Met naam herdrukt. 

Jonst baerdt const. [Zinspr. v. 
B. J, Goussens te Thielt] 

Jonst baert conste. [Zinspr. 
V. Abe. Stafmakee,] 

Jonst voor daad. [Zinspr. v. 
Jan van Duisbceg] 

Jood, Eenen — [Mr. S. P. Lip- 
man.] 

Gedachten van -f over de leer der 
H. Drieëenheid en over het pligtver- 
zuimen der christen-leeraars, welke 
alle redekavelingen hierover met an- 
dersdenkenden zoeken te vermyden, 
Amsterdam (?) 1821. 

Leveusber. v. Letterkunde 1872, bl. 68. Jood, Een Amsterdamseh 

Zie op Zadok, Levi Moiet — 'ortuffe 
- fD Jooden, Eenige PortUj 
en Hoogduitsche 
Antoine Guenée.] 

Brieven van ^ aan de V( 
benevens oordeelkundige aanmerl 
in welke de Mosaische godsdien 
Yoltaire openlük aangerand en 
bespottelük licht gesteld , voorti 
verdedigd wordt. Uit het ï 
vertaald. (Door J. de Pdïto.) 
1770— 1774.— Aid. 1778-1782 

Quérard, Superch. litt. 

Joost leeft in trou. \\ 
V. Joost van Vondel.] 

J. O. Vs. [J. VAN Waleé.] 
Yr^ moedig overzigt van de ge 
der geleerden over de ontdekt 
op de grenzen van Drenthe in d. j 
(In : Westendorp en Reuvens, A 
teiten, III. 37—76. 

Zie Bodel Ngeabuu 3448. 

Jozephus. [T. vanWestebb! 
In „de Eunstkronijk'^ enz. 

Jozef, P.— [DeAbtTiMME 

Over de navolging van het J 

van Jezus , in vier deelen . . . 

terde uitgave, naar het lat^n 

Arnoudt door -f .Doorngk, 18' 

Bibliogr. Nationale p. 47. 
J. P. [PlETEBSZ.] 

a. Veylighe vveoh ofte u 
hem in H bannen ofte veroc 
niet te vergrypen .... Met ond 
of men oock behoort te ban 
in sonden valt ende weder boe 
.... handelende oock mede 
Mydinge . . . (Met voorrede { 
T^ Amsterdam , Abraham Bii 
1631. 

b, Inleydinghe om te komei 
recht gebruyck van de tydelyi 
deren. Door +. Wormerveer, 
Sz. Boogaard in den beslager 
1649. 120. 

Cat. I. Mciilman 2870, 2871. r J. P. f Joost Plüïmbk.] 

.XiegeasDnrgschen vaenegger, ge- 
proxDotticeert op 't wonder-jaer van 
1SS7. Door . . . AdolphoB Verkykerns, 
Fz-of. in de etaire-knnst tot Kegens- 
t»iz-£lL TTjt het HoogduytB . . , over- 
geset door -[-■ Anno 16Ö7. 4°. 

Vgl. BiU. *. Funfl. SÜSS. | 

J. P. [Joh. Pbicb.] 

o. £ene wederlegginge van Chriatiani 
te £eecH sgn veideedige van de heden- 
daeghsche propheten, door -j-. [1673.] 

*. Sort en cariatdijke antwoort op 
S, Job. Bothea (valBch-ghenaemde) 
Zeedige ende chriaten-beantwoordinge 
... doot +. [1674.] 

CU. itr Amit. Bibl. V. 13. 

J- P. [PoDE>8TBDIEK.) 

Historie dea levena en stervensons 
Heeren en Saliginakera Jesn Chriati 
■ • • • door H. Garthwait. Om zijn 
deftiglieidB tüIb uit het Engels ver- 
taalt door -j-. Amsterdam, J. ten 
Hoorn. 1690. 

Gat. Abr. d« Triei. n", 803. 

J- P. [POSLHEKKE.] 

Deventer volkslied 26 April 18S4. 
«ögwgae ; O achitterende kleuren van 
"«dorlaodB vlag. (Get. 4-. Onderaan:) 
Sneldnik van A. ter Gnnne en C. 

J. P. B. [G. J. VAN Houten.] 

AmBterdaiDBche beroerte. Voor-gc- 

'allen door de moetwil van eenige 

njatroaen . . . (Get. +.) Amst. 1652. 

* ■ T. 

^ Ph. [Phoonïen.] 
Wiagelatyl tot Amsterdam, vervat- 
tende niet alle«n het geene dat men 
K^Woon, maar ook wat een vooraich- 
"Kh koopman . . . noodigb ie , te ob- 
■^ï^eeren... Door +. Bott. 1687. 

Uet BMm harinikt in US6. 

^- F. H. [Uedkelou, Godadlenst- 
•"^r-wijzer te Amsterdam.] 
,_"«o«t der dwaasheid. Door -f-. Amst. 
****&. H.S.B. 

^' P. J. A. V. Z. T- N. [VAN Zor- 
^ Van NïKvstT.] 
"^Bitatie of pligtsbetracbting. Een woord aan Dr. W. J. A. Jonckbloet, 
door eenen ambtgenoot. (Get. 4-.) 
Utrecht, 1866. 

J. P. I. F. [J. Ppbfj-ei,?! 
Verklaringhe van den Almanaoh, 
aengaendc de dagen van yeder maendt 
in 't jaer, wien en vraerom de selvïgo 
haer toegeeygent zijn . , . door -f. 
' Med. et Aatr. Doet. Amst. Broer 
Jansz. 1640. 4<*. 

J. P. J. F. [J- PoBBa 3%.] 
Spiegel der Spaensche tyrannye. 
Compeadioana Hispaniae dominationie 
arcanornm indeT , ofte historische be- 
schryvinge van de SpaenBche tyran- 
nische Regeeringe door de gansche 
werelt ; daerin gehandelt en aengewe- 
sen worden , der Spanjaerden politycke 
onderneminghen , barbarische wreet- 
heden etc. in alle Monarchyen , Eey- 
serrycken, Coninghrycken , Prinadom- 
men, Staten en Bepnblycken van de 
gansche werelt, begaen. Door -j-. 
Middelbarg, 1663. 4°. 

Nicawc Gut, der ProT. Bibl. t. Zeelaad, 
bU. SS. 

J. F. S. [SCHABAEUE.] 

O. Harmonia der vier Evangeliën. 
Door -I-- Amst. 1624. 

&. TractBct feghen de successie der 
Panaeo van Romen, waer inbewesen 
wort, dat een groot deel der selver 
sonder sendinghe in den Stoel gedron- 
gen ayn, ende oversulcx sy geene 
snceeasie en hebben. Getrocken uyt 
de generale Kerckelycke Historie van 
den Cardinael Caesar Baronius. Door 
een liefhebber van d'Eaangelieche vry- 
heyt -)-. Amsterdam, P. A. van Ba- 
vesteyn, 1633, 12". 

Cat. dei Doopig. Bibt. ta Amit. ILS«,67. 

e. De algemeene belydenissen der 
Vereenigde Ylaamache Vriesche en 
Hoogduitsche Doopsgezinden. Door -l*. 
Rotterdam, 1639. 

d. Vereenigingh van de principale 
artyckelen des geloofs eeniger Doops- 
ghesinde ghemeynten, diemen noemt 
Waterlanders, vlaminghen en Doyt- 
sohen, getrocken nyt hare aytgegevenc 
20 307 Ipse faciet. Iram vincit virtns. 308 confessien, door +• Amst. voor D. 
van der Scliuere. 1640. 

e. Lust Hof des gemoets, inhou- 
dende verscheyden geestelycke oeffe- 
ningen. Met noch drie collatien der 
wandelende ziele . . . Door +. Amster- 
dam, by Jan Albertsz, op de Nien- 
wendyck int verguldt A. B. C. [1645.] 
12°. — Aid. voor Mich. de Groot, op den 
Nienwendyck, in de groote Bybel. 
z. jr. 12°. — Dordr. 1653. — Amst. 
1683.— Aid. 1708.120. 

f, Den grooten figuer-bibel, met 
leersame verclaringhen . . . door +• 
Alcmaer, 1646. fol. 

Ipse faciet. [Zinspr. v. Johan 
DE Knuyt.] 

J. P. V. G. [iltfej. J. P. VAN 

60£THEM.| 

Twee-hondert jaerigen jubel-galm 
der XIX salige Martelaren van Gor- 
cum met een kort verhaal van hun 
leven. Tot Mechelen. 1772. 

De voorrede is geteekend +. De aitleg- 
gingen z^n van J. J. de Munck. Zie Cat. 
Senrnre, N«. 760. 

J. P. V. M. [Jacob Pietersz van 

DER MOELEN.] 

a. Successie apostolica, dat is, 
naecominghe oft de naetredinghe der 
Apostelen, waer in dat die bestaet 
naer het ghetuygenisse der H. Schrif- 
tueren, door -{-. Alckmaer, 1600. 

De Backer, I. 223. 

h. Declaratie of verklaringe teghen 
sekere calumnien, door -f . 1600. 

c. Collatio S. Scripturae, dat is 
Verghelyckinge der H. Schrifturen in 
verscheydene geloofsaeken, daer Schrift 
met Schrifture verclaert ende verghe- 
leken wort. Door -f» Tot Dordrecht, 
gedr. by Jan Canin. 1602. 

d. Christelycke onderrichtinghe oft 
een clare onderwysinghe , met gron- 
dighe belydenisse der voomeemste 
profeeten der heylsamer leere . . . Door 
-f. Ghedruckt tot Alckmaer, by Ja- 
cob de Meester, woonende in de Lange 
Straet, in de Druckerye. 1609. 

e. Historia ecclesiastica, een kercken 
historie inhoudende een ordentlicke 

beschryvinghe der waerachtigher apos- — 
tolischer kercke met een tegenset- — 
tinge der ouder kercke. Door -j-..^ 
Haerlem, V. Casteleyn. 1614. 12«>. 

/*. Evangelische ezpositien , door -{~— ^ ' 
Haarlem, 1623. 

Amst. Hoopsg. bibl. II. 28, 47. J. P. V. M. Pbr. fJ. P. 

Male, Presbyter.] 

a. Gheestigheaen der Ylaemsch 
Bh^m-const, behelsende meni 
dighe zin-spreucken , zeden-lessen, 
schriften, hekel-verssen , ende eygben 
lycke beschryvinghen, met verschi 
den opmerckinghen op de gestel 
nisse van desen tydt eensdeels n; 

de alder-gheestighste Latynsche scb 

vers ghetrocken, eens-deels uytgh 

vonden, ende nieuwel^ckx in h * 

light ghegheven .... alle lief-hebb^^-- 
der dighters-conste tot vermaeck. 
\, Brugghe, Jan Bapt. Yerhnl 
z. jr. 

Cat. V. Halthem, n». 23898. 

h, Troost-reden teghen de 
des doods, seer schoon in 't lat^ 
beschreven door Baptista Montnan 
ende nu in Nederduitsch rym 
bracht, door -f. Tot Brugghe, 
P. van den Capelle. 1709. 4^ 

J. R. [EOBBEBTZEN.] 

Herders-zanghen in den 
„Amst^rd. Pegasus . . . Amst 162T- J. R. [Jacob Rosseau.] 
a. De bootermarkt. Kluohtspel, 
-f. Amst. 1718. 

V. d. Mank 12Q8. 

h. De verliefde grysaart. 
door -f* Amst. 1732. 

ToonceUt. v. Letterkunde, n«. 2845. J. R. [Roemer.] 

Bloemkor^e voor de jeugd of 
schryving en afbeelding der nal 
in alle jaargetyden. Door \. 
sterdam , E. Maaskamp. 18 • • . 2 i 

Irae modereris et ori. [Zin 
van Jhr. Willem van Habbn.] 

Iram vincit virtns. [Zi 
van Micu. Tymensz HinlofenJ 
or 

D- 
tD. 0pf. J. R. B. V. H. J. S. 310 3. B. B. y. H. FBremer van Heel.] 
Set dal van Barcelona, of de te 

s&zaenkomst van twee HermieteD. 

BJ^spel met zang. Naar het Fransch 

v&xi Dienlafoy en Gersin, door -f. 

Ajmsterdsm, bg de Wed. F. J. van 

Tetxoode. 1809. 

Ireneas. [Mabtinus GLAaBEBOEN, 
Pastoor aan den Helder.1 

De Boomsch'CatholylLe kerk in 
liaren ooden luister hersteld of Pries- 
ters en leeken op het dringendste aan- 
gespoord om de oude kerkgeschillen 
op eene voor beide partijen aanname- 
Igke irigze te doen eindigen , door 4-. 
Wordt uitgegeven teAjn8terdam.(1805.) 

Benaink Jtiusonios, Gesch. der uud R. K. 
Kerk, U. 280. — Ja Cat. P. ▼. l^Iosacheii- 
^■'wk (W. 10) wordt de schryTer . . . van der 
BuRQH genoemd. 

I re neus. [Jan de Erüyff.] 
Schultens door -f. Te Amst. , by 
Pieter Meyer 1755. é^. 

Herdrukt in xijne «Gedichten. Amst. 1776." 

Irenophilns. [Mr. Lucas Trip, te 
G'roningen.] 

Breydel voor de heerschende muyt- 
«^cht. Door -f. z. pi. en ir. VGronin- 
S«n, 1748?) 

Cat. Y. Lettericande I. 258. 

Irenophilns. [Geb. Kuipebs.] 
Brief van -J- , over de Voorrede 

van zynen vnend Broes, voor zyne 

yi^^gave der Leerredenen van Prof. 

J^^^rtenius over den Heidelbergschen 

^techismus . . . 1790. 

..^^ncmoiyne, IVe St. bl. 266. Waarwhün- 
94, *• ^* ^^ H Ypey en üermont, III. n». 
1^ aangehAAlde werlge onder den naam 
'«Hftens. Ook ▼. d. Aa noemt het, doch 
^^^ ie oigaiat Trenophilas gesteld. 

r I^ronicus, Janus — [Elie 

^ ^>e op: Vaderkndadie Brieven onder de 

^ B. pr. [J. Bommel, Priester.] 

^ Onze Lieve Vrouw ter Pottery, in 

'^^^ge, toevlugt der zondaeren en van alle behoeftige menschen, door 
-{-, naer de oorspronkelyke van 1666 
door Philippus Taisne, priester der 
Sociëteit Jesu. Brugge, Herreboadt. 
1852. 180. B.B. 

J. B. Sn . . . ., Dr. — [Snieders.] 
Jaerboekje van de stad en het ar- 
rondissement Turnhout. Bevattende 
gedichten door -}•• Turnhout, 1848 — 
1851. 18°. B.B. 

J. S. [Waarschynl^k Johannes Sa- 
LiOKR, Luthersch predikant.] 

Een christelyck tractaet , inhoudende 
trechte gheloove ende bekentenisse 
van de vereen inge der twee ongelycke 
natueren, te weten de godlycke ende 
menschelycke. (Met opdragt aan Prins 
Willem, geteoKend -f .) • • • Ghedruckt 
Anno 1609. 

De Ie drnk yerscheen 1576 b\j Dierick 
Muilen. 

J. S. [Stkoobant.] 

Brusselsche eer-tnumphen , dat is 
eene beschryvinge van aUe de her- 
toghelycke huldinghen der Eeyseren, 
Koninghen, Vréugde-feesten en Tour- 
noy-spelen gheschiet binnen Brussel, 
met de beschryvinghe der feeste by 
het dryhondert jarigh jubile van 't 
H. Sacrament van Mirakelen, door 
-f. Brussel, De Dobbelaer, (1670.) fol. 

Cat. Jean de Mejer (Gand 1869), n». 570. 

J. S. [Jan Stevensz.] 

Apocalypsis, ofte het geopende boek 
met seven zegelen, d. i. verklaringhe 
van de Openbaring Joannis . . . Door -{- . 
Amst. 1673. 

Doopag. bibL te Amst. II. 15. 
J. S. [J. SiLVIUS.] 

Consideratien over het boek van 
den Heer Doctor Balthasar Becker 
genaamt. De Betoverde Weereld, 
voorgesteld door -{-. Amst. 1691. 4^. 

Menlman 6787. • 

J. S. [Stichter?! 

Oude en nieuwe lofsangen, die ge- 
meenlyk gezongen worden op de 
geboorte ons Heeren Jesus Christus 

311 J. S. J. U. 31 -^ 

van kersnagt tot Maria Ligtemisse Israëls, Ben — [Yme de RiKoh :^.J 

toe. Door -f . Amsterdam , T. Crayen- Tractaet tegen het straffen van bn i^ y , 

schot, z. jr. — Amst. 1718. — Amst. ten-getronwde. Door +. Amst 1619^ _8. 

J. Stichter, z. jr. 120. 12®. 

Cat. der Doopsg. MbL te Amtt. II. 28. 

J. S. [Sasseli^.] 

De ballingschap van Willem de J. S. v. D. E. T. A. J. Z. [J< 

Eerste, Prins van Oranje. Treurspel Stbengracht, Secretaris van den ^ 

door -f-* Amst. 1738. ter Admiraliteit in Zeeland.] 

V. d. Marck 1303. Trouwhertige consideratien over 

lands welstand, waarin getoond we: 

J. S. [Scholten?] het behoud en veyligheyd van Wi 

Ter bruilofte van den heer Am. cheren en Staten van Zeeland. T 

Amshof ... en Christ. Lamb. Hoogen- de heer -f • Middelburg, Jacob de 

berg den 1 van Wintermaand 1750. A». 1702. 4°. 

(Get. -f.) 4^ Meulman 7418—20. 

J. S. [Mr. Jac. ScHELTEMA.] j^ T. [Tonnis.] 

TT v,"^*" Monde's Tijdschr. v. Josephs droef bly-eindend spel . 

Utrecht. ' j^ ^^1^ bysondere spelen vervatt 

J. S., Mr. — [SouTENDAM.] ^^lA '"^ Embdcu. • Groeningi». 

Oudheidk. artikelen in den „Konst- ^^^^' ^^' 

en Letterbode" en andere tydschr. ^- ^- ^^"^^ ^^''• 

J. S. [Jan Schüitemaker.] J. T. B. [Bergman.] 
De glorie onzer eeuw. Yolkstooneel- Artikelen in „Konst- en LetterbodL< 
spel in één bedr^f, vrij naar het en andere tijdschriften. 
Fransch door -f... Amst. Jan Schui- 
temaker en C°. 1877. j. T. E. 

T a * T> A^ r-r r. EeDubUcain of N. Machiavel y 

J. S. A. P. G. [Jacobüs Scepeeüs ^^^j ^ tegen den Heer de Voltai: 

Amsterdammer, Predikant te Gouda.] „itgever van den Anti-Machiavel , do- 

Manasse teegen Ephraim : dat is . ^^ g^ ^^ k. Met het portret iB-e^n 

Engelandt teegen Hollandt. Mitsgaders Machiavel. Utrecht, J. Esveld. 17 »S. 

oogen-salve voor hun beiden. Uytffe- ,,. , , « • •, j «-» 

«loTrATi «o r^^^^^Ar^r.^ I A«,c,4. 1 HFiQ ^0 U>t don mottd van Prof. Vreede TernaiiB »-^» 

geven na ord re door +.Amst.l653.40. ^^^ ,^g ^^^ Machiavelli'. Repoblikeia eeoe «»^ 

Meerdere uitgaven verachcueii in hetzelfde g^ye gezien had. te Utrecht na 1780 gedr*»*^"*' 

jaar. Op de derde maakte zich do schryver waarvan hy op grond van vormen §1^1 LuC^ ^2* 

^^®°^- Ferd. de Beaufort voor den beirerker hi»^*^' 

Tl 1. PT AA 1 ï^e ceniire mü bekende uitg. waarop dit *»-^'" 

Is elc ooc baes. [Letterkeer van ^an. is bovenstaande, welke ik echterniet ^^^ 

Jacob Celosse.J van titel ken. 

Israëliet, Een' — [Dr. L. Ali it ig mey sissen neat t <^ J 

^^^'\ 1^ . -r , . dwoên. [Zinspr. V. Aaltje Lammb^^ H 
Het tegen het Jodendom gerigte 

geschrift van Dr. W^ B. Frankel . . j. t. p^. [JosuÉ Teissèüek l^An^» -J 

beoordeeld door +. Groningen, 1844. ^^ ^^^ ^^„3^, ^^ Letterbode." 

Israëliet, Een Nederlandsch J. ü. [Joannes Ulaeus.] 

— [J. B. DB PiNTo.] De herders-sangen van VirgiÜ^ 

De godsdienstige hervorming der Maro , in Neerduyts gesongen , op t 

Nederlandsche Israëliten, overwogen verscheydene tooncn. Door -f- en 

door -f. Zutphen, 1847. üié^. v. F. [W. G. vanFockbnbroch.] f- 
^ %«%.r ft*«.«X«^| 8t »^am, gedmkt by Johannes van den 
x^, boekverkooper . . . 1666. 

:pa«fQneher XIII. 267; ▼. d. At, Biogr. 
~»; de Gidt ▼. 1881. Fncnnde morbi curandi, 
nspr. T. Hburnius.] ndioinm oogita. [Zinspr. y. 
Sn.] nlia. [Meyr. J. H. D. Eautz- 

IL^kJB^N geb. S. H. YAX OOSTEBZEE.J 

Gescheiden. Door -j-. Amsterdam, ». Gravin en vronw. Bladz^de nit 
veelbewogen leven. Door -}*• 
lersfoort, 1878. 2 dln. I A.: ui ia n o. [M. W. Tkrwoot.] 
De twee bedienden of het spook 
t^ ^ :Kniddemacht. Elachtspel in éénbe- 
dr-^1 Naar een oud manuscript door 
■1—. Amst. 1866. 

^. IJdelheid en straf of de edelmoe- 
^S^ vergelding. Tooneelspel in twee 
^i^dTgven. Naar het Fransch door -}-• 
A^niat 1866. 

<?. De knorzepot Tooneelspel naar 
^^^ fransch van Bayard en Yamer 
^<>OTr +. Amst., 1867. 

€21 Eene bede voor de armen. Door 
4* - (Geheel ten voordeele der armen.) 
^Jn«t 1879. 

J al in 8. fJuuus Yuylstbke, Ad- 
vokaat te Gent.] 

Zwygende lidPde. Een liederkrans 
^oor +. Gent, Eogghé, 1860. 16°. B,B. 

Jnlins. [B. Bennink Janssonius.] 
In den „Almanak v. Prot. Neder- 
^ïïders." 

Jnnins, Jacobus — [Jacobus 

^* JONOB.] 

^ ^orte en bondige verklaring over 
r^ woorden Joh. IV. 20 — 34 enz. en 
t^ ^Igk aange weezen , waarin bestaat 
?^ godsdienst der Samaritaanen en 
S^ ^[odsdienst der Joden .... Door -f . 
^^yden, 1696. 

Jure Jura n do. [Zinspr. v. Aub. VAN DEN Eede, Bisschop V. Antwer- 
pen.] • 

Jure non vi. [Zinspr. v. Peter 

CUYPBBS.] 

Jurist, Een — [Mr. J. J. L. 

VAN DF.E BküGOHEN.] 

a. Aanteekeningen van -f op Ro- 
meinen IV. 's Grav. 1846. 

6. Christeiyke tgdvragen door -f. 
Nymegen, 1851—60. 

c. Brieven van -f aan eenBureaa- 
craat over regterl^ke organisatie. Am- 
sterdam, 1852. 

d. Bedevoering van -{-9 oud-lidder 
Kamer , over uitlevering en uitzetting. 
Nym. 185? 

e. Advies van -f* over het kenmerk 
van hooger onderwgs. Nnm. 1862. 

/. Pleidooyen in zake de orthodoxie 
en gevoegde partyen , tegen de moderne 
theologie door -{-• N^m. 1862. 

ff. Open brief van •}- aan Ds. Gun- 
ning over een pleidooi van Tyrus. 
[Johan Hooykaas Herderschee.] Aid. 
1862. 

k. Brief van -j- ^^ E^^ kluizenaar, 
aan een kluizenaar, die geen jurist is. 
Aid. 1852. 

Jus lande coronat. [Zinspr. v. 

NiC. OUDAEBT.] 

Jus te, candide, caute. [Zinspr. 
V. Jan Cheist. Cüno.] 

Justi fructus non perit. 
[Zinspr. v. Jhr. Ev. Meysteb.] 

Justitiabel, Een — [Mr. J. 
P. Vebloeen, Bregter te Zutphen.] 
In de „Themis" v. 1879. 

Justitia et comitate. [Zinspr. 
van Abb. van deb Mbeb.] 

Jastitia, prudentia. [Zinspr. 

V. WOÜTEB VAN DiEMBN.] 

Justns ex fide vivit. [Zinspr. 
V. JoDocus Catz Aartspriester.] 

Justns fide vivit. [Zinspr. v. 
Joost van Vondel] .1. S. A 


•"'ï' .1. ^^ J. V. d. H. 316 

van kiTHiia^'t. tni ^ _:..: en Yrlandt. (Get. 4. Al 

I.H1. Dom- -[. . \v.'. .„.^. Amst. 1650. In plano. 

Mriint, /.. jr. ... /^. ;n*ir:jre jalouzy. Kluchtswysge- 

.1. SfirlitiT, z. jr. ^ ^3.: i.:or +• Amst. 1652. 

. Mu-ck 133. 

•I. S, ISan^^i 1,! . 

Hl» Iiiilliiiü-M 1 " B. [JoiiAN Yerbkcgge. 

Krrslr, Prins \ a'tfnde fakkel der Cbirnrgiavan 

«Intir -{-. Anisi. .-!. nn de Voorde. Verdeeld in drie 

V. .1. Mnn-k 1 . ~ r^-iri. het eerste handelende van de 

* * ■ :i:i.'[nid , dat tweede van de Theoria 

.1. S. |S(Mi.«!i- - ** : 'atfC derde van de Practica ... Hier 

'IVr bniilnh- ,^'»?r is by gevoeght de Chirurgijns 

Anish«»f... v: ^aetfpékist . . . door -f. Amst. J. 

In-fi don 1 \ 'ïïckel. 166ï^. 2 dln. 4". 

^(lol. -[-.) 1 - — - .ic \m*X. Bibl. V. 277. I)e schee|»i-kUt 

- '^ :^\z :%>£. achter auden* medische werken voor- 

.'. S. IMr. 

hl „V;i„ '.V. B. [Jan vax den Bboecke?^ 

Tlivrht.'' -- Lox-DIChts, en Vreügts eergaLM , 

• rchedraoghen aen het . . . gilde van 

.t. S. , Ml. ^.. Ih:: H. Aerdts-Engel Michael onder- 

Oudiioiilk ^^^,1 '1. -lien met den s weerde .. . Door -f* - 

on \a}\\vyI. ;.:.:. 1711. fol. 

, ^ .* ivi- N i:iierhaej:heu , V. 349. 

^^«' gl"ï- . J 1. V. IX |Jan van dek Does c»^ 

'^H "i • '\^ :i\rs Dousa.J 

Kï\iu>vh ■.: - -• ' TV., lof der vrouwen. Daerinn^' 

tiMwnkcr • ^r-n verhaelt. dat niettegenstaenic* 

:.' vrouwen bij velen in cenen qnaden 
"jii'TU staan, tselne meer de bedorven- 


^'"^'*^^"' =*"'.;:; --y: des tijts, ende d'onbeleeftbejrt 

v\. V^ " - ""^ v-liT n:.\::r.er. . als haer natuer (die 

•*^*^'^'^'' •* ' ^' c>.t-A:*r.::*:h, s^arbrsinnigb endeinall^ 

»v^M>.<' •••.*!•.::!>?:: 'trlccf: is mc«t toeebescbr^' 

?^'^*' '• V ::: w;rivr . . . I>:yT -i- . Tot Goriti- 

^•^" ;hf::: jhtirirkt vcrr Alb. Helmie^® 

l. ".* '^^ '''' '. V. ?. v.^v PiTssrsr.K." 

^ «' l>:;h:R— >: vi- J^- Vos. Vet^ 

:pfrf T:r. I>:r — .Amst. It?^* 1 *; N^-*-- '^'' ^ * .. .. 

■ • * • 


\]. ,. vïf «** .' V * :'. T.vv nsE even/ 

«... *■— ...xt>....^ •• V. ^. _^ 

:/.;. ?....: -. Icyirn, Job. h^' 
w'yfTZ J: : •: ".1. 4 *:r.. 

•-•:.:.: - X :• ri- Afrika. e€* ^ • «> \ • 
'•i*|fcV*A»*V .> J. V. d H. J. V. K. 318 - V. d. H. [van dee Hoop.] 
Lan den feestdisch van den Heer 
'S^meester van Botterdam, den 8 
^9 October 1866. Door +. Rott. 
6. Niet in den handel. 

. V. D. Jhz. [van Pam.] 
9 Rgks lagere school te Gl-end. 
unen en pr^snitdeeling. Augastns 
O. (Gedicht, get. -j-.) 

iuiderhaegfaeu, V. 105. 

. V. D. V. [Yandbveldb.] 
Sodyrachtig handboekje, by de 
sering van den H. Antonius a 
Lna, de jeugd ten geschenke opge- 
, door -}-. Gent, by den uit- 
. [1854.J B.B. r. v. E. [van Elsland.] 

(• Dronke Brechtje. Kluchtspel door 

Haarl. z. jr. [1710] 
'• Dronke Jaap, de boer op het 
<3ert. Door -f* Amst. z. jr. 

. d. Marck 994. 
r. V. E. [J. VAN EOMOND Jzj 

S^ienw-jaars-gifte aan de lieve jengt, 
^ zes en dertig ambachten , verbeeld 
ses en dertig figueren. Door -f. 
pL en jr. [Amst. 175?] 

ITitten Geysbeek tenr. door ▼. d. Aa. 

t. V. G. [Geel.] 

=^aalas Bredenbnrghs aanmerkingen, 
de ongegronde scheorklagbten van 
klinkhamer en P. Smout . . . Noch 

^ redenering over de algemeene 

1, door +. Eott. 1687. 4^. 

C^eulman 6196. 

r. V. G-. [van Geüns.] 
-^vensberigt van C. de Vries in 
ernst- en letterbode." 1813, n^. 15. 

•". Y. G. [van Geneghten , Pastoor 
3russel.] 

Historie van het mirakuleus beeld 
^ de allerheiligste maagd Maria, 
t«rd in de kerk van O. L. Y. van 
^listerrae, te Brussel, onder den 
^ van O. L. Y. van Goed-succes, 
^r -j-, Brussel, Goemaere. 1854. 
• B.B, 

J. V. H. [van HOOOSTBATEN.] 

«I. De voogd gek tegens dank.Bly- spel u. h. fransch van Dancourt. Door 
-f. Gouda, 1710. 

b. De geschaakte gezusters. Bly- 
spel (door D. Buysero , uitgegeven door 
-f O sGrav. J. Gezelle. z. jr. 

c. Eneas, of ondergang van Troje. 
Treurspel (door -}-.) Ter Goude, 1710.— 
Amst. 1759. 

d. Medor en Angelica of de scha- 
king in de Opera. Klugtspel naar 
het Fransch van Dancourt, door -f. 
Gouda, 1711. 

e. Afzetzel van de republyck of 

vrye staat van Yenetië. In 3 boeken, 

door -f. Amst. 1715.4°. 

Tooneelst. ▼. Letterkunde, n». 169, 170, 
2675 , 5074 , 7840. 

J. V. H. [JOHANNES VAN HbYST?] 

Ontdeckinghe van den Baed Achi- 
tophels uytghègheven onder den on- 
saligen ende vermomden tg tel van 
Eg pen Baed . . . Door een vaderland 
rechtliefhebbenden patriott -{-. Zie- 
rikzee, 1636. 

J.Y. J.S. T.V.D. B. G.P.C.L.B. 
[Waarschgnlgk Jan Yos, Mr. J. Six, 

TOBIAS VAN DOMSELAER, GeRAKD 

Brandt de Jonoe, Gebrit Pietersz 
VAN Sul en ?] 

Yerscheyde Nederduytsche gedichten 
van Grotius, Hooft, Barlaeus, Huy- 
gens, Yondel en anderen. Yersamelt 
door -f. t' Amsterdam, voor Lode- 
wyck Spillebout, boeckverkooper in 
de Ealverstraet, in d' Amsterdamsche 
Bibliotheeck in 't jaer 1651. — 
t' Amst. voor Gerrit Willemsz Door- 
nick , boeckverkooper op de Cingel by 
Jan-Eoon-poorts-Toom. in 't Groot 
Eantoor-boeck 1659. — Tot Leyden, 
voor Jacobus Burghoren, boeck-ver- 
kooper op de Breede-straet, over 't 
Stadt-huys. Anno 1659. 

Zie over de verzamelaars van den bandel 
en over de dichters van elk der stukken Penon, 
Bydr. tot de geschied, der Ned. lett. ledeel^'e, 
waar ook aangetoond wordt, dat Brandt de 
voornaamste verzamelaar er van was. 

J. V. K. [van Kalbar.] 
a. Bel^denis en lofgezangen van -}- . 
Zaandam, 1737. 
Cat. Bodel Nyenhnis, II. 2281. 6, Zedel^ke eo atichtelyke gezan^n, 
van +. Aid. 1737. 

J. V. L. rJu8Tü3 VAK DEB Linden? 
Tred. te Delft.] 

Van het H. Avontmael onsea Heeren 
Jesa Christi. Eekenten ïsbo den Eerw. 
heeren Johannis Ligorii . . , Wt den 
Hoochdnytsche . . .overgeset door -(*■ 
Anno l(j02. 

AudeKD leicu uit de uMuilctlen JootT tan J. V. L. [Jacob van Lbeüwbs.] 
Opstellen over de geachied, v. Uoc- 
knm, Hinlopen, Staveren , Harltngen, 
enz. in „ Leen warde r Courant" v. 1830, 
1836, 1837. 

J. V. L. [Mr. JacobüsvanLennep.] 
Dichtregelen , nitgasproken door 
Uevr. de Wed. M. F. Engelman , geb. 
Bia, op den 19 Febr. 1646, ter gelog. 
der feestviering harer 25j. verbindte- 
nis aan den Slads-SchoDwbnrg te Am- 
sterdam. (Get: -f"-) 

J. V. M. [Jacob Fietlrsz van deb 

MOF.LEN.] 

Defenaio wt de heyligbe godtlycke 
Bchriftaere, dat dat etrijdende, men- 
achelyke vernuft, opinie ende achade- I. V. M. JISAAC VAN DES IfïE.] 

a. De verholenste verborgcntheden 
van 't cathol. gbeloof, dichtwgs ver- 
claert door -|-. Antwerpen, 1644. 4^ 

Volgcru pioT. Sirrura. — Zie ouk uji C. W. 

6. Lofsang der eeawige uiaget ende 
Moeder 6odt«. Door -f- s- p'- c» j''- 

J. V. M. [Gekard Braxdt.] 
VcracheydeNederdnytache gedichten, 
van P. C. Hooft, C. Huygena, C. 
Barlaena, Tesselschade , Vondel, van 
der Bnrgb en anderen. Het tweede 
deel. Verzamelt door -|-. t' Amsterdam 
voor Lodewyck Spillebont boekver- 
kooi>er op den Dam , in d'Ameter- 
damache Bibliotheek, Anno 16&3, 

Schdtcmi, Goch. en Jclt. msng. I. S. bl. 
KS. In dca L'iUl.dw Voadel-tentooDiL nM6Q t uit di< leltcn Tngendwwtjt Joa TA.W 
LERLH jjclriED; Dr. G. Ftnoo Iwtft ecMif r 
B iy»cr Bjjdr. tol de piwh. d«r Ncd. IA*. 
bcweuii, dit Bhandt de TBnunclur wH ^m 
tevena de Khrjjven dci gediebtcn 1lc*inkBX>- 

J. V. M. [Jon VAN ÏTeekeken.] 
De bedroge mening. Blyspel (doox 
+ .) Amst. z. jr. [169?] 
V. d. Marck 1800. 

J. V.H. [Jan vanMdsscuknbbobc-I 
Beginsels der natnorkunde , beechr^»- 
ven ten dienste der landgenootors- 
Waar by gevoegd iaeenebeacluTviiB.^ 
der nieuwe en onlanga uitgevondoxi 
lachtpompen , met haar gebruik t^t 
veele proefnemingen, door -{-.Twae3.« 
dmk. Leyden, 1139. 2 dln. 1<>. 
Cil. Amit. Bibl. V. 401. 

J. V. M. [Mr. J. VA» Manen Ak.^ 
Pbyeiognomische reizen en phyü^ 

gnomisch dagboek , vertaald door -|- • 

Utr. 1780. 2 dln. 

J. V. M. Az. [Mr. J. VAN Haken Az-] 

a. Van de goedheid en wyahaïdfl 
Gods in de natuur, door Hendrik 
Sander, Professor in de Ulnatre Sdux^l 
Ie KarlBmhe .... Uit het Hoogduitsoh 
vertaald door -f. Te TJtrecht, h^ ^b 
Wed. J, van Schoonhoven. 1780. 

6. Van het godlijke en voortroflT*". 
liike in de natuur door H. Sand^f- 
TJit het Hoogduitach door -f. U-fcr- 
1781. 

e. Algemeen nationaal handboek v^»^'' 
Neerlands burger- en landmililie. 
door -I-. Aid. by B. Wild 1786. 

d. Het groote en sclioone in dec3B^' 
tunr. Door H. Sander. Uit het Hoo^0^ 
door -I-. Utr. 1786. 2 dln. 

J. V. O. [Joost van Odtuivi.] 
Stemme Jacobs in predikatie ^' 
tractftatjeB en brieven, door -^.TH--^**' 
1688. 4". 

Cit. l)oo[ug. bibl. te Amtt. II. 10. 

J. V. P. [Jhr. Joan vanPaffeneoc^* 
Vryheer van Ghnstigny.] 

a. Uen onder-gang van Jonk-h^^ 
Willem van Arkel. Treniape], icror 321 J* y. R. J. W. 322 •f-. Tot Gorinchem, by Pauliu Yinck, 
boeck-verkooper. [1662.] 4^. 

è, "Wapen-twist tnsschen Aiax en 
UljsBes. In Latynse verspen beschre- 
Ttti door Pnb. Ovidius Naso in het 
13 boek Tan syn Hervorming. Ende 
in ITedcirdaytse naer geYolgt,door -f. 
Aid. 1664. 

later beide in zyoe «Gedichteii*' opgeaomen. 

J, -yy. B. [van Boten.] 

's Jif enschen leven van de wieg tot 
bet g^raf: afgescbaduwt door korte 
sprenlcen, verdeelt in de XII maan- 
den des jaars. Tweede druk . . . Amst. 
«. jr. 12®. 

Ooctejr de Toorrede de ntamletten: R.y. L. [van 
IxuTB^ en +, Zie Cet. ▼. Letterkunde II. 531. 

J._ "V. S. [J. VAN Spabn.1 
Bg de nitdeeling van den gouden 
eerpn^aing aan den heere Willem 
Bildor^ky in de tiende algemeene 
Terga.dering van bet genootschap 
KnnB^liefde spaart geen viyt. Op den 
28 yrsui Oogstmaand 1781. (Getee- 
kend: 4..)^ 

J; ^. S. . . . f A Z. fVAN StRAATEN.] 

liederen ter bevoraering van liefde 
"WJor Torst en .Vaderland, door -f. 
Té -Ajnsterdam, bn JohB. Gnykens. 

J' V-. V. [Joost van Vondbl.] 

*' Den vernieuwden gulden winc- 

^el der kunstlievende Nederlanders, 

^wr ^. Amst. 1622. 4». 

Meerüakn herdrukt. 

^' V'orsteiy ke warande der dieren . . . 
^r +.^ Amst z. jr. 4^ 

^* Antidotum tegen het vergift der 
f^^tdigvers . . . door +. Amst. (1628.) 
^ pUno. 

, ^ Altaer-geheimenissen in UI boe- 
^^ door -f. Keulen, 1645. 4®. 

^* Benriette de Bourbons ontstelde 
pootnioedigheid. (Gevolgd door :) 
f^^l Stnarts of gemartelde Majes- 
^y*- (Get. +. Bloed smet.) 

^'^1- T. Funfl. 8418. 

/• De moord der gezalfde Koninck 
^ Xngeland, Schotland en Yrland. 
C*^- +.) 1650. a. De heerlükheit der kercke, haer 
ingang, opgang en voortgang. Begre- 
pen in dry boeken. Door -}-. In 
Kolen. 1663. — 't Amst. , 1702. 4^. 

J. V. V. [van Ylakveld.1 
Hildegardt of doorstreede kuys- 

heyd. Treurspel door -|-. Haarlem, 

1663. 40. 

V. d. Marck867. 

J. Y. W. [van Wuk.] 

a. Nader verhael van 't gepasseerde 
in de catechisatie van Ds. Adrianus 
van Wesel ... en Balthasar Bekker . . . 
over de 52e Sondag . . . Door -f. 
Amst., 1693. 4^ 

b. Tegen-redenen van -f"? antheur 
van het schrift gehaemd Nader Ver- 
hael etc. Strekkende tot verdediging 
van deszelfs eer en goeden naam . . . 
Amst. 1693. 4°. 

Van der Linde, B. Bekker, n». 179, 181. 

J. V. W. [van TVijck.] 

Beschryving der overstroomde stre- 
ken in Zuid-Holland en een gedeelte 
van Gelderland. Door -f. Gorinchem, 
1741. 40. 

Bodel Nyenhnie 978. 

J. W. [Waarschijnl^k Joh. XJyten- 

BOGAEBT.] 

Acht voorstellinghen uytghegheven 
van die van het Pausdom . . . Mitsga- 
ders oock acht teghenstellinghen der 
Gereformeerde . . . Wtghegheven door 
+ . 1609. 49. 

Navorscher VIII. 98. 

J. W. [Jan WniiEiisz.] 

Grondign ondersoeck of klaer 
betoog, dat uyt Actorum 6 niet en 
kan bewesen worden, datmen de 
Diakenen . . . met handoplegginge hoort 
te bevestigen . . . door -f . In de Ry p, 
1652. 16^ 

Doopsg. Bibl. te Amst. II. 33. 

J. W. [Wybrants.] 
Louis, of verwaende son. (Get. 
-|-. z. pi. en jr. [1673.] In plano. 

Meulman 6129. 

21 323 J. W. J. W. V. S. J. W. [J. VAN WUK?J 

a. Zedige aanmerkinge over de pre- 
dicatie van den Eerw. Heer Ds. Cas- 
parus Roepias. Gedaen over de 52 
Sondag . . , Door -["• t'Amsterdam , 
1693. 40. 

b, 't Onkrachtig en nietig bewüs 
van J. V. K.. S. gedaan, tegen de 
zedige aanmerkinge belangende de 
predicatie van . . . Casparus Eoepins. 
Door -f. t' Amsterdam , 1693. 4°. 

Vgl. J. Y. w. 

I. W. [Ignatiüs WalvisJ 
Besckryving der stad Grouda, be- 
vattende een verhael van stads grond- 
legginge. Door -f- Gouda en Leyden, 
1713—1714. 2 dln. 4o. 

De naam des schrijvers blijkt uit de lofverzen. 

J. W. [Wabnabs.] 
De agio naukenrig in tafelen gebragt, 
door -}-• Amst. 1769. 

J. W. [Jagob Wytz, Generaal 
Majoor.] 

Sommige actiën, ende krychs- 
geschiedenissen der JSfederlanden , int 
Engels beschr. door Sr. Roger Williams, 
Bidder. Beginn. van 't j. 1567 tot 
h. j. 1575. In 'tNederl. overgeset 
door -f. T. 

J. W. [WAGNEB.J 

De schutter Koekoek door -f. 
'sHago, 1830. 

J. W. d. C. [del Campo.] 

a. Brieven uit Engeland aan mijn' 
vriend Z. Ie. Brief: De landbouw in 
Norfolk. Door -f. 's Hage, 1860. 
(Gevolgd door:) 2°. brief De hoofdstad 
Londen en het krystallen paleis te 
Sydenham. Aid. 1861. 

b. De wereldtentoonstelling in de 
hoofdstad Londen. Tweede brief uit 
Engeland aai^ niyn' vriend Z. Door 
-f. 's Hage 1862. 


J. W. J. S. V. G. |Stb 

VAN GOOB.] 

De zware rouw. Blyspel in 
bedr^f. Naar het Fransch van A 
door -f. Leeuw. 1807. 

J. W. Liefhebber van 
Eemonstr. Societeyt. [< 
Waerts, Makelaar te Botterdam.} 

Onpartydigh bericht aen N. N. 
pende het Antwoordt van een 
formeert Hollander . . . Door +. 
1654. 

Bibl. Y. Pamfl. 4363. 

J. W. M. [MONTÜN?] 

Chassé. Nieuw volkslied door 
Te Amsterdam, b^ de Wed. Tan 
Meer. 1832. J. W. M. [MONTUN.I 

Beteekenis en afleiding der ei, 
namen, door -f. Zaltbommel, 18^' 
Cat. ▼. Letterkunde, I. 146 verbet. 

J. W. T. [Themen.] 

Verhaal van de belegering der 
tadel van Antwerpen, door hetFi 
sche leger , in December 1832 , v< 
gegaan van eene inleiding bevattezm^ 
eene schets van fortificatie van aan'^^ 
en van verdediging, en gevolgd ^^' 
door een breedvoerig uitslaand pl-^n 
of kaart der aanvallen; 2®. dooreb'** 
groote fraaije kaart der Schelde ; ^ 
3°. door bglagen. Door -f- , VoonD»JJS 
Officier der Genie. Uit het fra»»^ 
vertaald. Te Zalt-Bommel, bg J^^»- 
Noman en Zoon. 1833. 

Bulletin du Biblioph. Beige. XX. 40C. Kl*-**" 
vond ik J. W. Temminck alt tehrijver ""*'*'' 
meld. In: 
en +. J. W. V. S. [Mr. J. W. VAN. 

BEECK.] 

De huweiyks-avond. 1805. 
„Werken der Maatsch. v. taal— 
dichtk." Ie dl.) — — «->/>AAAAAAAAAAAA/\^*— • 326 K. K. Keerom. ^. [Mr. J. Eantelaab.] 

^p den dood van een kind. (Get. 

) z. pi. 1791. 

«t. Jac. V. Lennep u». 2457. 

^. [Joh. Hilman.] 

)ydragen in den len jaargang van 

Spectator v. knnst en letteren." 

ie bet weekblad *de Amsterdammer** 27 
. 1881. 

i. [Mr. J. Kneppelhoüt.] 
*fa de algemeene tentoonstelling, 
„de Gids" v. 1851.) 

C. [Jakob Kloppenbübo.] 
n „Bn voegsel tot het Alg. Handels- 
i 13 Sept. 1858" over de Doorgra- 
g van Holland op zijn smalst, 
at Amst. Bibl. VI. 504. 

L A. B. [Denkelgk Kobnelis 

EIAANSZ BbOÜWEB.] 

^^eêrlands wekker en toestand dezes 
enw. tgds . . . Door -)-. 17 Aug. 1793. 

a een «Antwoord en wedervraag** hiertegen 
ebenen wordt de schr^ver aldus aangeduid : 

Caeso, G. — [Prof.C. P. Tible.] 
[n „Europa." 

Kampenaar, Een — [G. C. J. 

L8.] 

Kamper stukjes, ber^md door -f' 
rste zestal. Met eene plaat. Te 
rapen, by G. C. J. Fels 1845. — 
'€^e zestal. Aid. bij Gebr. Fels. 

^amp en eer e. [Zinspr. v. Ph. 
Kempenaeb.] 

^anonik van bet Kapittel 
1 Brugge, Eenen — [Tanghe.] ■fl. Leven van den wel eerwaerden 
heer Petrus-Franciscus Valcke, pastoor 
van Eumbeke . . . door -f . Rousselaere, 
Vanhee 1852. 18^ 

b. Geschiedenis van Iseghem door 
+ . Aid. 1852. 18°. B.B. 

Kapitalist, Een dankbaar — 
[Misschien Jubb. Moulin.] 

Neerlands maagd. Loflied door -(-9 
die zgn r^kdom verschuldigd is aan 
art. 35 der wet van liefde. Kampen, 
1844. 

Katharenclub, De — [J. W. 
WiLLEKES Mac Donald.] 

Beschouwingen over straatgeld en 
rioleoring te Amsterdam. Uitgegeven 
door -f* Amsterdam , B. van der Land. 
1879. Uiiff. 

Katholiek, Een — [W. A. 
Kbc)on.] 

Het Jubilé en de Onbevlekte Ont- 
vangenis. Twee vragen des t^ds, door 
4-. Amsterdam, 1855. ÜUff. 

*Kben noch Fris. [Zinspr. 
van PiETEB Fbis.] 

a. Den Nederlantschen Mars ver- 
vordert dagelycks de toerustingh van 
oorlogh, met een couragieus besluyt 
van selfs te vertrecken. (Get. -f-.) 
Anno 1684. 4P. 

b. De hoop vol vrees, over de lang 
verwachte , en noch bes!oote uytspraak 
van 'slants Yergadering, uytgespr. 
den 10 April, 1684... (Gevolgd 
door : Een wens , enz. get. -|- .) 1684. 4^. 

'K betrouw in een. [Zinspr. v. 
G. Mabtens.] 

Keerom. [Dr. W. Doobenbos te 
Amsterdam.] 

In „de Ned. Spectator," 327 £eniiis baert liefde. Kiezer. Kennis baert liefde. [Zinspr. 
V. L. Zasius.] 

Kent n selve. [Zinepr. v. A, J. 
Kleene-knecht.] 

Kent u selven. [Zinepr. v. Pie- 

TEB GOOSSENS.] 

Kent n selven. [Zinepr. y. J. 
Callebebt.] 

Kent n swacheyt. [Zinepr. y. 
Jan Fbed. Vugh.] 

Kerkeraadelid, Een ond — 

[H. J. EOOSEBOOM.] 

Een woord aan de leden der Ned. 
Herv. gemeente te Rotterdam, naar 
aanleiding yan het door den alge- 
meenen kerkeraad en de gemeente- 
comm. aangeboden Concept-reglement 
op het beheer der kerkelgke goederen. 
Door -f"- Rotterdam, van Hengel en 
Eeltjefi. 1874. Uitg. 

Keulen, Palamedee van — 
[Joost van Vondel.] 

Zie Catal. Dr. Ontyd (1878) Uatste blz. 

Kenremenne. [J. J. van den 
Elsken.] 

Yersamelinge der Brieven van den 
Heer -f- an de Heere Theologanten 
yan de Seminariën van Gend, Bmgge, 
Ipren en over het soo-genaemt Semi- 
narie-Generael .... Tot Bonn by Lncae 
Hinhoeber [St. Truyen, J. Michel.] 
1788—89. 

Eene andere uitgave dezer 9 eerst elk af- 
zonderlek verschenen brieven heeft tut gefin- 
geerde drakploats: Tot Trier. by Plnckaen 

van Lier , L M. ... en boeckverkooper , 

z. ir. — Zio Bibliophile Be]ge, 1867, p. 354. 

Vanderhaeghen^ VI. 285 geeft eene uitgave 
op: Tot Koekelberg (Gent), 1788. 

Kenremenne, Erneetne de — 
[J. J. VAN den Elsken.] 

Staat van het Seminarie-Generaal 
van Weenen, en een beechrj'f van 
den etaat van Duitschland aangaande 
de Religie. Door -{- . z. pi. [S. Truyen, 
J. Michel.] 1788. 

BibUoph. Beige, 1867, p. 354. Keurt weL [Zinepr. y. Gi 
Keublam.] 

Keue baert angst. [Zinspr.. 
P. VAN Oosteum.] Y. yen 
K. H. B. wed. R. [K. H. B 
MAN wed. Eebenscheidt.] 

Dagboek of gedachten en aanta 
ningen van wyle -}-. üitgege» 
volgene den wil der overledene, 
* * * Tweede deeltje. Leeuw, by M 
van den Boech. 1818. 

Eekhoff, Cat. der Leeuw. bibl. bL 

*K herbergh de waerhi 
[Zinepr. v. T. van den Bsbqh.] 

'K hoop te leeren. [Zinsp: 

PlETEB COBNELISZ. TiMMBBS.] 

*K hoop te yinde. [Zinspi 

COBNELIS PaLESTBYN SpITS.] 

'Khoop te vinden. [Zinspj 
JoBis Klaesz van beb Dobs.] K. H. R., Yrouwe — [K. 
Eebenscheidt geb. Büsghican.] 
Gezangen door -(-. Zwolle, 1807. 

Kiest een voor al. [Zinspr. 
Abn. van Geluwb.] 

Kieet het beste. [Zinspr. v. 
T 1 

Bibl. V. Pamfl. 7209. Kiest het beete. [Zinepr. v. 
TEB Jansz Kles.] Kieet leer ing boy en goiu- i 
[Zinepr. v. Jan Claesz van Rijtswüci^^ ' -* 

Kiest vreugt voor druc 
[Zinspr. v. Jan Pietebsz. de Do: 220. 

r. 
r. -r. 

Kiezer, Een — [Jhr. Mr. 

B. L. DE MUBALDT.] ^. 

De kandidatuur voor het lidmac::^^"^^ 
schap van do Tweede Kamer derS^^J^ ^ 
ten Generaal in het hoofd-kiesdistr "^ 
Utrecht, van de heeren Jhr. Mr. 
A. M. van Asch van Wyck, en Kiezer. K. N. 330 Kien, toegelicht door f. 
any 1854. Voor rekening 
scnrgver. Prgs 10 cents. 
y L. E. Bosch en Zoon, , Een — [C. Metzelaab.] 
wroord op de vraag van Mr. 
yk „Hoe mogen de belastin- 
door -f. Amst. 1855. UUg. 

aldaar, Een vr^zin- 
r. J. VAN Vloten.] 
^nteraad van Deventer ter 
ding geroepen door -f. 
L van Hulst, 1867. 

•vriend, Een — [Waar- 
'. H. Bok Jr.] 
b1 voor de jeugd, door -f, 
}de van L. C. Lentz. Amst. 
van der Made, 1853. 

en, Jan — [S. A. Dwaes.] 
lakelijke en curieuse room- 
jkast (rarekiek), op nieuw 
volk vertoond door 4-. 
3. 

I Naamlijst. 

voor de dood. [Zinspr. 
Veebiest.] 

r noch. [Zinspr. v. J. Pieter — [S. D. Daems, 
ris der Abdy van Ton- 

wagens, beschouwd in hun 

hun tegenwoordig en hun 

lot. Door -f. Herenthals, 

>erg, Karel — [C. L. 
., Telegrafist Amsterdam.] 
i weer studie. Door -f • 187 ? 

Il.E.B, 

o o n , Z y n ' — [Lamb. van 

Ier Peter Kras. Praatjes 
)uden zeeman, medegedeeld 
U)tt. 1859. H.E.B. Klemt daer 't hart is. [Zinspr. 
V. Abb. de Buok.] 

Klikspaan. [Mr. J. Kneppelhout.] 

a. Studenten-typen, door -f. Leiden, 
1841. — 3e druk. Aid. 1872. 

b. De studenten en hun bgloop, 
door +. Aid. 1844. 

c. Studentenleven door + en ande- 
ren. Aid. 1844. — 3e druk.. Aid. 1874. 

Op afl. 8—7 itaat «door + en Comp." ; 
afl. 8 — 12 i\ia •byeengebragt door -H" of •ver- 
zameld door +.'* Waarschyalijk waahy echter 
alleen de schrgTer. 

Kluizenaar, Een — [Dr. A. 
VAN DER Linde.] 

Eenvoudige vragen aan den Jurist , 
naar aadleiding van zyn Open brief 
aan Ds. Grunning. Door •{-. Amst. 
1862. Schr. 

Klylaam, Terbulas — [Albeb- 

Tüg LyKLAMA k NlJEHOLT.1 

Het Franeker studentenleven. Biy- 
spel door -}-• 1"^ • • 

Konst' en Letterbode, 1848, II. 53. 

Klyn Zoon van de Neev van 
Pieter Dwarsdoelen, Den — 
[Petbus Hofstede.] 

Yry moedige en staatkundige aan- 
spraak aan het volk van Nederland, 
van wat geboorte, staat, rang, of 
bestaan zy moogen zyn , . . . door -{* • 
z. pi. en jr. [1781.] 

Geteekend met de tpreak: Semper Idem. 
Zie Navorscher XVII. 242. 

K. M. L B. L. S. B. V. G., Mej. 
— [Elizab£th Wolfp geb. Bekkeb.] 

Boerenpraatje tusschen Ary en Louw 
over de hedendaagsche levenswyzeby 
de Amsterdammers. Door -f onder 
de zinspreuk der schryveres Candidë 
è modeste. Amst. z. jr. [177?] 

Bibl. Harlemeniis III. p. 258. 

K. M. V. B. [voN Baümhaüeb.] 
Stukken in „de Gids." 

K. N. [Najeb.] 

Eenvoudig vertoog briev-wgs ge- 
schreven aan Jakob Marcelis over syn 331 Knecht. Koopman. gemeende nytyinding van de Qnadra- 
tura Circuli. Door +. Amst. 1702. 

Amst. Bibl. I. bl. 270. 

Knecht des Heeren Joannes, 
Den — [J. EoTHE.] 

Eenige fragmenta (of) gebroocken 
stuckjes, uyt-gedeelt aen de lievelin- 
gen Godts . . . door -f. 1674. 4°. 

Meulman 5360. 

Knoerd. [Dirk Donker.] 
Reisavontuurtjes van -)-. (In het 
tijdschrift „de Oogst" en het Zaan- 
damsch weekblad „de Mercurius.") 

Konst baert eer. [Zinspr. v. 
Willem Bovib oe Jonge.J • 

Konst baerdt nydt. [Zinspr. v. 
J. J. Starter.] 

Konst baert roem. [Zinspr. y. 
Jan Jacobsz Schipper.] 

Konste verheugt. [Zinspr. v. 
Willem Caudron.] 

KiOnst Genoot Oblectat et 
Ornat, Den — . 

Zie op M. W. [Willemsz.] 

Konst verzaed, de eer baet. 
[Zinspr. v. d. dichter van der Eecke.] 

Konst wint J o n s t. [Zinspr. van 
Willem Ion. Ejbrricx.] 

Zie de opgave der ouder die spreuk uitge- 
geven toonecUtukken b\j H.E.B. 

Kontroleur by de landeiyke 
inkomsten en kulture8,Een — 
[Baron . . . van Heeckeben van Brand- 

SENBURG.] 

Hoe wordt de koffij -kuituur in de 
Soenda-landen op Java productiever 
gemaakt voor het gouvernement? Be- 
antwoord door -f* ü*^' 1865. 

Kool, Thys — [...Walré?] 
Kees de windbuyl [C. van Oeve- 
ren], of de vernietigde history. Klugt- 
spel (door -f.) Amst. [Rott. ?] 1748. 4^. In Cat. Bodel Nyenhuis, II. n«. SS ^90 
komt voor [Walré] Keei de IVindbuil 1 7 
Is dat jaartal ecu schrijffout en wordt bov 
staand stalge bedoeld? Zoo ja, wie w 
die Walré P Zeker niet de dichter van 
criet. 

Koolstruyk, G-eroen Gar jt e- 
brands — [Paschier db Pyne.J 

Amsterdams nieuwe jaer ofte gelo-c^l- 
wenschinghe van eenen landt-mao. "^ot 
Taenen aen synen landt-heer tot^A^za- 
sterdam . . . Door -f* 1651. 

Ijater opgenomen in de •Ventmeling dir 
tractaten van P. de Fyne." 

Koopman, £en — [S. GasjIlIiV.] 

Een woord over Peru-Gluano en de 

Peruaansche fondsenhouder, door -f-* 

Eotterdam, Yan Hengel en Eeltjenfl- 

1876. T- e 

e Koopman, £en Amst» 
damsch — [Mr. A. Knnb.] 

Brief van + te Petersburg g«ci 
blisseerd. Houdende een relaas van 
inpressie aldaar veroorzaakt door 
papieren van den Heer Laurens. (^ 
gedragen aan de Heeren kooplied^^^ 
en reeders. Gedrukt te Amsterdaa^:^^^ * 
December 1780. 

Koopman, Een Amste 
damsch — [G. Broeks Je.] .^ 

Wenken over kantoor-administrat-^* 
en boekhouding, medegedeeld door 
Amst. 1854. üU Koopman, Een Amste 
damsch — [Jhr. C. Habtsbk, 1 
V. d. Eerste Kamer.] 

Aan de Kiezers I (Geteekend -f- 
1866. 1 bl. fol. 
ia 


Koopman te E(otterdam 
Een — [Jan Wagenaar.] 

Brief van -f , aan een zyner vri< 
den te A(msterdam) . . . ^jnsterdm^^^* * 
Eotterdam en Middelburg (1756.) 

Gevolgd door een Tweede, Derde en Vi 
eu laatbte brief. 

Alle opgenomen in het Ie deel zijner V 
▼. hist. en polit. tractaateu. Zie ook ifjnl 
door Huisinga Bakker, bl. 51—54. 

Koopman en in 
00 e- i Koopt, Knnstgenootscliap. , E«n — [Mr. G. Douba.!, 
» van Deventer?] 
Tr^poitige aanmerkingen over het 
Aotirooxd aan den heer nit Twenthe 
dieneDde ter opheldering en beter ver- 
ataiid -vun verscheiden daar in voor- ' 
komencle saaken en stellingen, enter 
nuDw^enriger beproeving der afschet- 
ling v^x het charakter ^n den heeie 
J- D. -^rasi der Capellen tot den Pol , 
door -f— . Te bekoomen te Amsterdam 
bij vaxx der Kroe .... ens. (Credagt. 
8 Jbd. 3780.) 

Hoewcïl ofigcDomni ia de •Stnkkco over de 
IkMt«iul.ï^sutgn in OnryHel ment nilgegercD 
B bjjccuK TcmmBld door Fb. Adb. va^ seb 
lutr" Kaaqd ik deMn niat toot dsa icliruTei. 
Dg itdl^K- der brochan ugt b1. 41 voanw- 
BEU tc ^Qn asnc *erlikadeliiii; orrr het Jiijrt- 
ngt in «^TeitJw.1 nittegarcii. Dil ii geduii 
iua Dk^mjAu ia 1TS8 en ik hoad lum 
ilnron -^ oor den ichryTer, ofieliooii ook Mr. 
J. W. JKCicER ireinig t^da Uier lich uui dnl 
uodnwer K> mnid berA. (Zie OTerüu. Biidniren, 

IL 115-5 '^ ^ U- IT" 6 

Soc^Tpt den tadt nyt. [Zinspr, 
T. 0. Jr, EoopiUK.] 

Eoo jit dengt en vaerheyt^ 
n&er «n verk ooptse niet. [Zin- 
»P'- T- A. BoBNir».] 

Koj» «r^ Aagje — [Mej.C.ALBEa- 
1 in™» "Xbuii?] 

^^ilelen in het weekblad „de 
A^tojTdammer." 

*■** ster en sehool-leeraar 
I-ot^eraohen — [R G.C. Bütz.] 

S.T ?*^ ^'*" ^^®° + ^" *^* 
, j ««eren achrg vers van de Neder- 
i "^* Bibliotheek. Amat. (1777.) 
* ^weede brief ...(enz. alavoren.) 
(_^ ^nt-woord van den -f op hel 
"^Oo Btuk van de Leer der Her- 
™™«ao kerk... door den heer P. v. 
Z. 1779. ia . Toont, n". ST08. (1 "^- « ter Jr., Bernard - '■ 1868. 

■A^rtikelen [nsriana. Door -f- Amstcr- E. B. [E. Elzbvibb?] 

Eerekroon, voor den dichter van 
[ieonidas. Gevolgd naar het Fransch 
van den Heere R. W. (En get. 4-- 
Onderaan:) In 'sGravenhage, by 
[saoc Beanregard, boekverkooper in 
de Spnystraat. 1742. 

K'rae nnt in mal. [Letterkeer 
V. Eabel Tuish.\ii.] 

Kransje van AmsterdaniEche 
knnstTrienden, Een — [A. J. 
TAN Tbtboodb.] 

De tentoonstelling van knnstwcrken 
van levende meesters te 's Gravenhage, 
beredeneerd door +. 1861. Amst. 
1861. ScAr. 

Kritobnlns, Jnstas — [JonAN- 
NBS StbenobachtJ 

Uiddelbnrgse Kercken-Dienaers door 
Staats-Dienaars overtnigt, of het recht 
de E, A. Hagielraat van Middel- 
burg verdedigt . . . [door] +. Goea , 
Joh. Meyer... 1704. i". 

I)e It HnË, bl. 95; Menlmu 7770. 

Eroon voor Liefde. [Zinapr. v. 

N. KSSTELOOT.] 

Kr^ght'met vrientschap. 
[Zinapt. V. M. . . C. . . S. . .] 

K'tracht nae een. [Zinspr. v. 
H. TAN Nybsdaal.[ 

Knnhold, NicoUes — [Nio. 
HoLTirs.) 

Honderd en agt exempelen of voor- 
beelden van geheele vroome, en god- 
Tmchtige kinderen . . , door +. Leyden, 
1749. Aa. 

Knnsten oorbarioh land. 
[Letterkeer y. Dahiel vax Bbokck- 

BOBST.} 

EnnBigenootBchap: F er as 

!nae tna cnlpa paterie, Het — 
Joh. van oee Hey.] 

Geeasel der hedendaagee paakwil- 
lanten. Blyapel door -f .Gedrukt voor 
't genootschap. 1757. 

III. p. 8tl. 335 Kunstgenootschap. KVroet na 't end. Kunstgenootschap: &unst 
baard kunst, Het — [Jhr. Onno 

ZWIEK VAN HaBEN.] 

De offerhande van Themistocles, lier- 
zang van Pindarus, gevonden te Hercu- 
lanum en naar de Italiaansche vertaling 
van Gr, S. de Luna in 't Neêrlandsch 
overgebragt. Door -f* z. pi. en jr. 
[Zwolle, 1779.] 

Cat. J. W. te Water. p. 881. 

Kunstgenootschap Bidendo 
dicere verum, quis vetat?Het 
— [Joh. van dee Hey.] 

a. De vrye handopening verdedigd. 
Kamerspel door -f. z. pi. 1756. 

b. De vrye handopening verdedigd. 
Tafelpraatje of tusschenspel door -{-. 
z. pi. 1757. 

c. De vrye handopening. Vry kamer- 
spel door -j-. z. pi. 1757. 

d. Sleutel tot De vrye handopening 
verdedigt, Kamerspel door +. 1757. 

Bibl. Harlemensis III. p. 237. De stukjes 
hadden betrekking op het beroep van P. 
NisuwLAND tot Pred. te 's Hage. 

Kunst wordt door yver aan- 
gekweekt* [Zinspr. v. A. Maas.] 

a. De opening van Apolloos tempel. 
Zinnebeeldig voorspel. Finis Coronat 
opus. Amst. 1775. 

Op de keerzyde des titels de spreuk: -f •• 

b. De maskerade. Bl^spel onder 
de zinspr. -}-. Rott. 1777. 

c. De graaf van Olsbach , of de be- 
looning der deugd. Tooneelspel onder 
de zinspreuk: -}-• Rotterdam, D. Vis 
op de Noordblaak, 1778. 

d. Tot middennacht of list tegen list. 
Blüspel het fransche . . . naargevolgd 
onder de zinspr. -}-. Alkm. 1791. 

ê. De man naar de klok. Blüspel 
gevolgd naar het Hoogduitsch onder 
de zinspr. -f. Alkmaar, 1792. 

Rogge, Remonstr. geschr. bl. 248. f. De wantrouwige. B 
Hoogd. . . onder de spr. -f- . 

Rogge, Remonstr. geschr. bl. 

K. Y. A. [Karel van 
Generale regulen en dii 
de beschreve Romeynsc 
Uit het Latyn in 't Ned< 
taelt , door -f , Advoca 
Hove van HoUandt . . . 
druck. Tot Rotterdam , 
Wagens , boeck-verkooper 
ger in Josephus. Anno 1 

In hetzelfde jaar met naam 

K. V. d. H. [van den 
Dichterlijke uitspannin 
Zierikzee, 1859. 

Nieuwe Cat. der Prov. Bi 
bl. 831. 

K'verbeter my. J5 
Heucklum.] 

K'verbey den tijt 

H. VAN DER MUYR.] 
Bibl. Y. Pamfl. 768. 

K. Y. M. [Karel vak 

De gulden harpe inho 

liedekens, die voor dese 

maeckt . . . syn . . . Haerl 

K w a m i n a. [A. I 
Amsterdam.] 

a. Jetta. Schetsen en 
een vreemd land. Door -j-, 

b. Bijdragen in „Euro] 

K. W. B. [Vrouwe K 

DIJK.] 

j Gedichten in de „Mne 

K'wroet na 't end 
P. Tribolkt.] 337 338 L. 


. Zie op: I)c Philtuthrope oiidor de 
J#*» [J. TïISSÈDRE l'AnqE.] 

Stukken in „Proza en poëzy van 
Aunst-ijver. 1791." 

^^ [U. G. LAUT8.J 

^' ^ Bandel en oorlog der Noord- 
*"^nka.nen op Snmatra. (In „Utrecht- 
8CDe Conrant" Lonwm. 1836.) 

^' -A^rtikelen in den „Konst- en 
^tterfcode", „de Navorscher" enz. J;- [B. J. Potgieter.] 
Gedicht in _de fiidft" xcht in „de Gids" v. 1839. 

h JL -E». LsBBocauY , Prof. te Gent.] 

A ^^llö Griete. Vlaemsche liedekens 
pp dex^ ^ijd^ ^^^ ^ (jg^^^ Backel. 

jan. 1^40. B,B. 

^' [Ür. L. Ed, Lenting, Lid v. d. 
' Kamer.] 
de Tydspiegel." 

,. • L J. A. DE Fremeby.] In Zie ^O Bnrgerman, Een eeuvoadig — . p- L^rof. A. D. LoMAN.l 
i:eeo^n8ie van F. de Cort's Zing- 
^°&- <In „de Gids" v. 1867.) 

g' rA. C. Loppelt.] 
tuur^ ^^^ over Sbakespeare-littera- 
1869 ^^ ^® „Wetenschapp. bladen" 
^n „Neder!. Spectator." 

te ^ ^ [A. L. Lesturgeon, Pred. 

A^^ «eloo.] 

^^r despoten, De kerken te Koe- Labor. 

vorden, enz. (In de „Nieuwe Prov. 
Drentscbe en Asser Courant" van 
1877, waarvan hij een tydlang redac- 
teur was.) Schr, 

L., Doctor — [A. F. H. de 
Lespinasse, Med. Dr.] 

Humor en ernst in gedachten en 
opmerkingen nopens de rapporten over 
de genceskund. staatsregeling van 
1841—1842. Door -f. Te Deventer, 
bij M. Ballot. 1842. 

L. , Dr. — [A. F. H. deLespinassk?] 
Gedichten in „Daphné" 1853—1856. 

L. , Mr. — [J. J. de Roverk van 
Breügel.] 

Het personeel als belasting be- 
schouwd, door +. Deventer, 1858. 

L. A. 

Zie op I)e P h i 1 a n t h r o p e onder de 
Naaml. geschr. 

Laboranter. [P. A. Leüpe.] 
Artikelen in „de Navorscher." 

Laboranter. [Zinspr. v. R. Do- 
REMA de Vries.] 
Tooneelstukken. 

Labore et oonstantia. [Zinspr. 

V. CORN. KiLIAEN.] 

Labore quiescere. [Zinspr. v. 
ëgbebtus Bodaeus Med.] 

Labor excitat ar tem. [Zinspr. 
V. JouAN VAN Doesburg.] 

Cat. V. Letterkunde I. 81. 

Labor mihi qnies. [Zinspr. v. 
Willem Baüdartius.] 

22 339 Labor. Langbein. Labor omnia vincit impro- 
bu8. [Zinspr. v. E. du Pomabe.] 

a. De koppelaar nit spijt, of de 
geschaakte boer. Elnchtspel (m. d. 
spr. +.) Amst. 1702. 

b, Yirginia. Treurspel (m. d. spr. 
+ .) Amst. 1704. 

V. d. Marck 1273. 

Labor vincit omnia. [Zinspr. 

V. NiC. WiTSEN.J 

Lach man, N. B. — [Hendrik 
Fbulink, Uitgever te Amsterdam.] 

De Jobsiade. Grotesk-Komisch hel- 
dendicht in 3 deelen. Naar het Hoogd. 
van C. A. Eortum gevolgd door -f. 
Amst. A. Frijlink, 1872. 32°. 

Laconicas Franco Batavus, 
Janus — [J. LE Frjlncq van Berk 

HEY.] 

De Bataafsche meniKïheiykheid of 
de gevolgen der tweedracht. Betoogt 
uit de rampen van het vaderland . . . 
Door -f. lièyden, 1801. 

Met naam herdrukt, Aid. 1804. 

La constance triomphe. [Zin- 
spr. V. Elib Chatin?J 

Op de verkiezinge van . . . J. A. 
Scholten van Asschat, Raed en Oud- 
schepen der stad Amsterdam, totBe- 
winahebber van de O. I. Maatschapp^ 
. . . den 5 van Sprokkel maand 1751. 
(Get, -f •) lï^ plano. 

Gat. V. Letterkunde, I. 298. 

Laet de heyde groyen. [Zin- 
spr. V. JOHANNES VAN DEE HeYDEN of 

Jean de la Uaye.] 

Kamper archief, n<>. 3492. 

Laete. [Zinspr. v. Willem van 
Blyenbüeg.J 

„In „de Dordtsche Kraam." Zie 
Scheltema, Mengel w. IIL 3 bl. 116.) Laet liefde groeyen. [Zinspr. 
V. Gilles van den Schkick.] 

Laetns lethale spero. [Zinspr. 
V. Adktaan van Blyenburo.] / Laet varen nydt. [ 
Marcüs van Vaernewyck.] 

Laet wrneten den mi 
V. Jac. de Mol.] 

Laev. B. 

Zie üp AI verlieseude win 

La graine de laurie 
V. A. F. W ] 

L'agrément est 1' o 
la sagesse. [Zinspr. v 

JULIANA CoRNELIA DE LaN] 

La mort envié. [Zinsj 
VAN Mildert.] 

L' amour pour tont. 
D. Heynck Pz] 

Landgenoot, Een 
stellend — [J. H. Dum. 
De bevestiging van Ne< 
afhankeiyk volksbestaan, d( 
rierijke overwinning bij W 
door -f' Zierikzee, 1865. 

Landmeisje, Een — 
G. DB Leeuw, te Anna 
polder.] 

In t vrije veld. Briev 

aan jonge dames. Ingeleid 

Coster. (Brief 1—24) Ams 

L. Brinkman [1874.] 

Ten ourcgte is Mej. Outsho 
voor de schrijfster aangezien. 

Land s Ie, J. van — 
Elsland.] 

Het loteiy-leeven. Blyd-s] 
Haarl. 1710. 

V. d. Marck 994. 

Lane, Coppe van d 
L. A. Schut.] 

Een held van de pen. I 
uit den Fransch-Duitschen 
1870—1871 door C. Wem 
Hoogd. door -f. Amst. 18 

Langbei n , J nri en • 
't Hoen?] 

MomuR Secundus aan : 341 L*art c^est la vie. L. D. C. 342 knüe 4len hoogedelen en hoogwel- 
gdboT&m. heere Louis yan Bmnsw^k 
TTo/fenbuttel, Yeldmaarschalk etc. 
(Get -|~ .) z. pi. 1784. J. A. Scha» M. D. gif in 1778 eeu too- 
oeelstok «a. ït getiteld : Joijen Lankbein of de M of 
CommM. A¥as on 't Hoen de grbr\jver, die 
ach ood^^ deo uaam Scbati verborg, dan was 
velligt t>oTeiutaand stukje tan dexelfde hand. 

L*ar* 't; c'est la vie, la nature 
c^est Xa mort. [Zinspr. v. Dayid 

BfiCöK^aiën in „Cecilia." L.P. 

L. A^, S. [Schippers.] 
ïia^naenten nit brieven aan eene 
vricndio harer jeugd. (Leiden, 1843.) 

Latet quoque utilitas. [Zin 
Bpr. 7a.n P. Bebnaoie.] 

^ l^e huwelgken staat. Klnchtspel 
1684—1724. 12<>. 

^* Het studentenleven. Kluchtspel 
1684. — 1744. 

^* Het betaald bedrog. Kluchtspel 
1684. -^1685. 

^' l^e belachelyke jonker. Klucht 
8P«1- X 684. — 1733. 

*• Voorspel aan de Bnrgemeesteren 
en Beheerders der stadt Amsterdam 
' vertooïï^. z. jr. [1684.] 

,. ^ X^e ontrouwe kantoorknecht en 
.'P^'^^^rdige dienstmaegd. Kluchtspel. 

^' X>e romanzieke juffer. Klucht- 
"P*!- a 685. 

. ^aris en Helene. Treurspel. 1685. 
Ifift^^"** huwelyk sluyten. Blyspel. ,*• -A^rminius beschermer der Dnyt- 
^Y ^rybeyt. 1686. — 1735. — 1745. 
j,- ; t>« debauchant. Blyspel. 1686. — 

*• TDe goê vrouw. Kluchtspel. 1686. 
168*ft "'^ö ontrouwe voogd. Kluchtspel. 

1 • 3De mode. Zinnespel door het 

"^^^«enootschap +. 1698. — 1751. 

jy?" De levendige doode. Kluchtspel 

Lc,-j ^ niet de aprcuk + en verschenen te 
*^- V. d. Marck 467. Laus Deo. [Zinspr. v. L. D'iios- 
scue] 

Zie op L. D. Lans Deo. 

Laus homini crescat. [Letter- 
keer V. SmoN Lucas Charité.] 

La véritë obli Thomme. 
[Zinspr. v. J. Vaens.] 

La vertu est un BEAU 
FORT. [Zinspr. v. Lieven Ferd. 
DE Beaufort.] 

La vertu me guide. [Zinspr. v. 

LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN.l 

Artemines. Treurspel onder de spreuk: 
4.. Amst. 1745. — Aid. 1786. 

Zie bet vnorberigt van dl. 2 der Tooneel- 
poëzy van N. S v. Winter en L. W. v. 
Merken. Am&t. 1786. 

La vertu pour guide. [Zinspr. 
V. Jan Hinlopen. 

L. B. S. [Lucas Bols?] 

Zie op E. F. Z. D. 

» 

L. C. [Leendert Clock.] 

a. Yeelderhande schriftuerlicke 
nieuwe liedekens, vermaninghen, lee- 
ringhen , ghebeden ende lofsanghen . . . 
vermeerdert door -|- . Haerlem , G. Koo- 
man 1598. 16^ F.V. 

b. Het groote liede-boeck van -fi 
inhoudende veelderhande liedekens . . . 
(enz.) Aid. 1604. 16^. — Leeuwar- 
den, D. Albertsz. 1625. Aa, 

L. D. [D'HULSTER.] 

Ter gelegenheid van het banket ge- 
geven door de maatschappy: Eegat 
prudentia vires, op den 11 van gras- 
maand 1822. (Door -}-.) Grend (1822.) 

Vanderhaegbeu V. 422. 

L. D. C. [Lieven de CLERcauE.] 
De historie van den H. Livinus Aerts- 
bisschop van Schotlandt, Martelaer 
Apostel van Vlaenderen, Patroon van 
Ghendt. Door den H. Bonifacius Aerts- 
bisschop van Ments beschreven ende 
uyt andere verscheyden autheuren 
vergadert door -f- . Gendt, 1622.12°. 
Placcius, No. 1962; de Backer, IH. 248. L. de H. [Habtoo.I 

Kecensie in „de Gias" v. 1874. 

L. D. E. D. [Liefbebber Der Edele 
Dichtkunst ^ Jac. Bellauï.] 

Aan den Heer en Mr. H. van Alphen, 
over de onlangs nitgekomene Uenge- 
lingen in proza en poezy. z. pi. en ir. 
[Utr. 1783.) 

Ockene sn Kleyn, Gsdeoki. r. BallunT, 
bl. tOO, 143; Dftoriock, bl. 21. 

L. D. H. ILvcAs DB Hbebb ] 
Psalmen Davids na d'Ebreensc.he 
waerheyt, en d'olderbeste exetnplairen 
oft translatien, liedekinswijs in dichte 
geatelt: op de voysen en mate van 
Clement Harots Psalmen. Anthear -j-. 
G-hendt, by (jhileyn MnnilioB op de 
Gooren Leye, anno 1565. 

Eursts Gcatacbe muiijkwerlc met bcwei'gbaM 
noten pdrukt. Door Fhitipt II oji den Indei 
geplaatst. Blomranert, bl. 117. 

L. D. Lans Deo. [L. Duossche.] 
Lieffelyke tydt-passeringe in het 
noer-gehengen van Uaria Thereaia , . . 
zedelyk opgestelt, met zinspelende 
verciering in helden-verzen, door lief- 
verlnsleode moet-gedichten. Tan 4-, 
Gend, 1781. L - d — r. of L. D. R. [Dr. A. M, 
Lbobboiu.] 

Stokken in „do Navorscher." 

L — e [CoEKELis VAN Eblach van 
DER Bilt i,a Motte.] 

Artikelen in de jaarg. 1858 — GO 
van de „Vaderl. Letteroefeningen." 

Leandro, Don — [T. H. de 
Bber.] 

Feiez Zambullo (nit „Le diable 
boiteni.") 

Le bon sens corrige le r 
moeurs. [Zinspr. v. . . . Nicolini.] 

Arlequin Endimeon. KInchtHpel uil 
het fransch van Le Sage, Fazelier en 
D'ürneval, Verrijkt met een voorspel. 
Het fransch van verre gevolgd en op onze tyden en zeeden toegepa^i, 
onder de zinspr. -f- Amat. 1743. 
V. d. Marck, 14S1. 

Lecht tol-naer recht. [Ziuap^K' 
. Jan de Toliekaeb.] 

Leden, De protesterende — — 
[J. VAN Rossüu.] 

Wederlegging van het geschrift -* 
onlangs uitgekomen onder den ^''-^^ 
van: Verantwoording van de E. Kw^ — 
kenraadt van Zwolle, legen den luta^r" 
han aangewreven door eenige leda^B- 
harer vergadering in een geschurfc^ 
genaemt Protest van 't minderdeel di^ 
E. Eerkenraads van Zwolle, tegnM. 
het geresolveerde b^ bet mMrBndNl.v 
rakende de verkiezinge van nimw^ 
leden des E. Kerkenraads, en denit — 
voering derzelver resolntie. ITiigtg» - 
ven door -\- , ter verdediging nrx. 
hunne eer en goede zaïik. Te Zwoll».* 
by Simon Clemeot en Johannes Adii— 
anas van Santen, boekverkoofera - 
1754. 4". 

Vgl. Ypoj en Dermout, III. 478. 

Leden der H. Evang. Lntk««-- 
sche kerk,Eenige~[H.GaoBi«- 

WEGEN.] 

Iets vau -|- aan hunne meddedMn . 
betrekkelijk de nieuwe gesangBXi- 
Amat. 1857. Oi*^- 

Leden van de oude Calviï*- ^' 
aansche Sociëteit. [Nic. HoltiO" 
en Al EX. Comme.] _ 

Baniere van wegen de waarhei"' 
opgeregt tegen den Heer Joan V^"" 
den Honert, zijnde een contra- ren»'* "*! 
Htrantie ofte tegen vertoog op 1»* 
Vertoog hetwelk die vermaarde leoï*^ . 
tot verdediging van den onregtsinn 10^ 
Ds. Antonius van der Os , predifc^**^ 
te Zwolle onlangs heeft nitg^eV^'" 
Geschreven door +, en tiitgege*^^ 
tot nodige onderrichtinge van de ^^ 
deilandsche kerk, zoo omtrent au d^*] 
zaken, als aangaande de grond ••*•■ 
heden der zuivere Hervormde Lee*"*! 
die thans beslreden worden. To -A*^ 
sterdam, bij Nicolaaa Bgl, 1753. •= ' 

Op.bl. G van deu •Brief t«ii een TrienJ '■^jl 
ecD vriend veriralt. dea tcbrUmi oopaitpv ^ Leden. Leeraar. 346 r sekere <lri« geschriften** wonlt te 
jeven, dat de schrijver Nic IIoL- 
zijn, «die** (zoo heet het daar) «iu 
ï geschriften reeds getoond heeft op 
van deeso (oude ('alviiiiaaiische) 
gelijken als twee droppelen water 
ren." Volgens Ypey en Dermout, 
73 was bij met A. CombIe de 
it M niet onwaarschijnlijk, 
op £ e n der leden v. d. o. C. soc 

i van het genootschap 
iter, De — [Mr. A. van 
, Mr. Alb. de Keth, J. D. 
., J. VAN Leeuwen, (j. T. N. 
, A. Telting, e. a.] 
itijn Huygens Batava Tempe. 
at van 's Gravenhage. Met 
chrijving in ongebon den stgl 
phelderende aanteekeningen, 
Leeuwarden , G. T. N. Su- 
•24. (Voor het genootschap.) 

V. I/etterknuJc, 1857 bl. 187. 

a van het gouverne- 

ler republiek van de 

ligde Nederlanden, 

— [Max d'Yvov van Mij- 

an 4" ^^i^ <^c Ministers van 
ittannien. 1801. 

Gesch. der Dipl. t. d. Bat. Rep. 
bl. 239. 

. L. [Mr. L. E. Lentino.] 
schouw.in NijhofiTsBydragen. 

[Dr. A. M. Lrdeboer.] 
n in „de Navorscher." 

en leert sterven. [Zin- 
L. VAN Ghbbwen.] 

op hoop. [Zinspr. v. J. •] in rust. [Zinspr. van Hans •] in rust. [Zinspr. van Jan in vré. [Zinspr. v. A. du Leeft in vrede. [Zinspr. van 

G. VAN WOLSSCHATBN.] 

Leeft in vrede [Zinspr. v. P. 
VAN Leeuwen.] 

Leeft in vrede (vreeden). [Zin- 
spr. van H. VAN Bülüebbn.] 

Meulman 4993. Bibl. v. Pamfl. 6029, 
6U8, 616i, 6166. 

Leeft verduldigh. [Zinspr. v. 
Claes Cornelisz Moolenaer.] 

NaTorscher XI.X. 256. 

Leeft vroomelyck. [Zinspr. v. 
Louis Porquin.] 

Leek, Een' — [Waarschyniyk 
Wbssel Scholten.1 

Gedachten van -f" over hetgeen een 
te sluiten Concordaat ... zal opleve- 
ren. Een toevoegsel tot de Zedig- 
vrigmoedige bedenkingen tegen een 
Concordaat. Amst. 1841. 

Leek, Eenen Roomsch-Ka- 
thoiyken — [Mr. S. P. Lipman.] 

De Roomsch-Katholüke kerk en de 
Hervorming, in (acht; brieven, door 
•f. Naar aanleiding van de geschriften 
van Capadose, A. Frentrop, Prof. 
J. C. H. Muré en Dr. J. C. Zaalberg. 
Amsterdam , C. L. van Langen huysen. 
1856—1857. 

Levensber. ?. Letterkunde 1872, bl. 99. 

Leeraar, Een hervormd — 

[M. A. AUSHOFF.] 

Over de geschiktheid der Protes- 
tantsche boven de Roomsche kerk 
om hare leden tot goede christenen te 
vormen. Een broederlyk woord ter 
opwekking, door -f. Arnhem, 1830. 

Uilg. 

Leeraar, Een vaderlandsche — . 

Overdenkingen van -f- , bij gelee- 
genheid van de jongstgehoude bede- 
stonden in Nederland, uitge«prooke in 
een gezelschap van Vaderlanders, en 
in druk uitgegeeve. Ter overweging, 
waarschouwinff en beetering voor 
Willem de Y, Erfotadhonder enz., 347 Leeraar. Lennep. tot voorkoming van erger gevolgen. 

Gedrukt te Huysen in Gooyland. 

1782. 

Teti ooregto aan Vr. Aor. van der Kemp 
toegeschreven, volgens J. Hartog in de Gids 
1876, IV. bl. 413. 

Leeraar bij de Hervormden, 
Een — rW. Broes] 

Over de vereen iging der cliriste- 
nen, door -{-. Dordr. 1827. 

Ten onregte aan II. van Hetningen toe- 
geschreven. 

Leeraar der Flervormde kerk, 
Een — [A. Benthbm.] 

Twee verhandelingen, eene over het 
leerstuk der Voorzienigheid en eene 
tot betoog der waarheid van den 
Joodschen GodRdienst, door -f"* Leeu- 
warden, J. W. Brouwer. 1810. 

Eekhoff, Cat. der Leeuw. Bibl. bl 219,220. 

Leeraar der Remonstranten, 
Een — fG. Brüinino.J 

De minagting der hervormden je- 
gens de overleveringen, welke de 
Roomsehe kerk aan het N. Testament 
gel^kstelt, beteugelt. Door -}'• Rott. 
1795. 

Zie z\jn autobiographie bh 289. — Rogge, 
Bemonstr. geschr. bl. 218, rangschikt het ten 
ouregte onder de werken van A. Stolker: 
deze heeft iii No. 5 der Letteroefeningen voor 
1795 een stuk er tegen geplaatst, dat -door 
B. beantwoord is geworden. In dat antwoord 
heeft hy zich als sduryver der brochure bekend 
gemaakt. 

Leeraar in Nederland, Een 
Protestantsch — [J. H. Floh, 
Prof. te HarderwHk.] 

Iets over de bedestonden voor Neêr- 
lands kerkleeraren , benevens eene 
proeve van een beredeneerd voorstel . . . 
Door -f . z. pi. en jr. [1794.] Ja. 

Leeraar onder de Protestan- 
ten, Een — [F. Liepstino?] 

Vertoog over de zaligheid der vroeg 
gestorvene kinderen . . . Door -f- 
Leeuw. 1808. 

Leeraar van de flervormde 
kerk. Een — [Bb. Broes.] 

Brief aan alle m^ne landgenooten die tot andere christelijke geni 
pen behooren, door -\','Lejd 
Ypey en Dermout III. 804. 

Leer' brauwd eer'. [Z 
den dichter de Brauweb.] 

Leerd sterve. [Zinspr. 

NETOE EORNBLIS.] 

Leert cloeck u sin. [L( 
V. CoRNELis Ketel] 

Leert i n t y d t s. [Zinspr. ' 
DE Baüdoüs.] 

Leert om beter. [Zinspr 
Jansz. Boer] 

Alg. Letterlievend maaudschr. 182 

Leert sterve. [Zinspr. 
Blok.] 

Leetsosoneus, I. Ira 
[Petrus Hamer.] 

Den swadder , die E. W. o 
tesianen en Coccejanen gewori 
in zyn twee deelen van Aai 
velarye zuiver afgevaagt . . . 
Amst. 1692. 4P. 

Legende et scribendo 
V. Petrus Scriveriüs.] 

Zie zijn bfdioht voor Ampzing*8 
Haerlem. 

Legende et scribend 
R. VAN Harderwijk.] 

Artikelen in: „de Navorst 

Leght tol(le)naer ree 
spr. V. Jan de Tollenaer.] 

Le lièvre. [A. de Hi 

Leman,E. — [Abraham^ 
Zonneglans en nevel uit 
van een student. Een verha 
werkelijke leven. Door -}-• Ar Lennep, Mr. Jacobüs v 

Is meermalen van plagiaat besch 
heeft men in «Klaasje Zevenster" Lennep. Lennep en Compagnie. gisC 8^*" ^*'i '"* bratdpia, af Sint Niro- 
hu CJudukalnu^e" Tku J, le I'kahcii tak 
BiKKHH, te Tindsa ïu dicni Jack en eruit, 
■kideauuha t«rteUlu((ea mijner jeogi]. Levden. 

ITÏS. 
DtHH Bi^ (Tweede ni^ bl. 86) i> hem 

lUHLbn, éü ia lyae •Naderl. Lepndaa" veel 

ut IVlLTRB SCOTT, BTRON «U ViCtOK HUQU 

ptolni il. eo dmt ie Homknee «Doa Kiniiro'* 
>u HiiHircH Hkthe, en bet g«dicU -Hoe 
tinkomt de Duue dour 't faal via Neaadsi" 
au BoBtBT SouiiiEr ontleend n-erd. 

Mr. Taféreelen uit de geschiedenifl dea 
nderlands, tot nut van groot en j 
Uein, Termakelgk voorgesteld door' 

i Aan vangende met de komst der 
tavieren en eindigende als het uit 
ü. Gedrukt en nitgegeven bg M. H, 
Sinteren zonen, Amsterdam. I8bi. obl. 

-l>eie gentige karikaturen ... liJn ineeit.Lt 
te danken aan ie geoefende teekenpen vin dtn 
Iter p. TAM Loo.v te Ctrecht ; de venen 
><> dteU Tan Mr. J. Tan Lrunep, deelt vmi 
^ Uecr U. HiHQKB een der nitgeven." (Fr. 
XoUvr, de Vad. Gmehiad. in {ilaten, N°. 18] 

X< «o. [H. Leofold , Directenr der 
'^eekicnool v. Onderwnzeressen te 

-^ rtikelen in „de Gids", „de Tijd- 
"Pieigel", enz. 

I-aeonard. [Jobannbh LzoNARDna 
^ïfwBN, Hoofdonderwnzer teGoada.) 
■o^^- "e str^d tasBchen Bonifaciae 
Ji*-!! en Fhilippns den Sckoonen. Door 
T- Utrecht, C. van der Post Jr. 

.^*- De boete van Keizer Hendrik 
p^ voOT den Paua Gregorina VII te 
!l'^*xossa. Door L. van Aschaffenbarg. 
^»t: het Hoogd. door +. Aid. 1852. 
„ **. De PariJBche Moedbrniloft op den 
I* Ang. 1572. Uit het Hoogd. van 
, "■ A. Hotman [Emeetos VararanndoB] 
"'*«*T +. Utr. 1852. 
^ «^. Attila, Koning der Hunnen, 
^l^iaoden nit de geschiedenis der 5« 
S^«.-W. Naar het Fransch van A. 
***ierry door +. Aid. 1853. 

Xeonard. [H. L. Bekokexboit.] 
ongeveer 30 vertaalde en oorapr. blijspelen voor rederijkers van 18C9 — 
1878. 

Leovardaa-Frieins. [Mr.W.W. 
Bu«A.l 

In „Friesch Weekblad" van 15 Nov. 
1654. 

J^vciiiW V. Letterkoude 1874, hl. 49. 

L'Espéranoe me gaide. [Zinapr. 
van W. CoERraE, J».] 

a. De held voor 't vaderland. Blij- 
npel n. h. Hoogd. onder ile spreuk: 
4-. Amst. z. jr. [1777] 

b. tle rei /end en. Tooneelstnk nit 
het Hoogd. vertaald. (Met de spreuk: 
+ .) Amst. 1777. 

e. Krigpijna niislnkte onderneming 
en belftciilyke se haak ing van een 
levendige dooden. Kluchtspcl. (Met 
de spr. +.) Aid. 1777. 

il. De project sraeedenJe kooplieden 
of de belegde comparietie tot opbouw 
van de in verval z^nde kooplmndel 
in America, gestoord. Blijspel uit hot 
Engelach. (m. d. apr. +.)-41d. 1777. 

e. De jnriat en de boer. Tooneelspcl 
naar het Hoogd. van J. Kauteiistrauch. 
(Met de spr. +.) Amst. 1778. 

f. Marie en Ëmilie, of de ongeluk- 
kige gevolgen van het kaartspel. 
Treurspel naar het Hoogdnitach. (Met 
de sprenk: +.) Amst. 1779. 

g. Sophonieba. Tooneelapel naar het 
Hoogd. van A, G. Ueianer (onder 
de zinspr. +.) Amst. W, Coertsc 
Jr. en D. Schnnrman. 1788. Le style c'eat l'homme. [Zin- 
spr. V. Prof. Abb. des Ahorie vïk 
DEK Hoeten.] 

Let op u glas. [Zinspr. t. Jan 
Abenisz GuSBUBaH.] 

Letter G., De — [Mr. H. J. 

KOENEK ] 

Brief van + aan de CH. . . . Amst. 
1850. 
Cal. T. UUerknnde lil. 4fl. 351 Letter op. Lid der Academie. Letter op. [Zinspr. v. d. Gram- 
maticns P. Montanus.] 

Letterknecht vanWt-gheest, 
Ni codemus — [Nitteet Obbes.] 

Baegh-besem seer bequaem om som- 
mige Mennonytsche schuren te reyni- 
gen . . . door -f • Amst. 1625. 

Eerst loochende hij de schry?er te zga, 
doch zieude tot \relke oaaaiigenaamheden het 
geschrift aauleidiug gaf, beleed hy het. Ja. 

Letterzetter, Thgs den — 
[P. H. Klaabenbeek.] 

Brief van -}■ t® Leyden , aan Bram 
den boekdrukker te Rotterdam over 
het Laurens Kosters feest . . . (Amst. 
1831.) 

Later opgenomen in zyn NageUtin gedichten. 
Amst., J. W. ïntema. 1831. 

Levané, M. — [Maübits H. van 
Lee.] 

Staatkunde en geschiedenis. Maan- 
del^ksch overzicht. (In „de Tgdspie- 
geV' 1868—1869.) 

Levende sterf ick. [Zinspr. v. 
Alex. van Fobnenbbboh.] 

L. F. [Cobn. Laffobette.] 
Merkwaardige en beknopte historie 
van het leven en heldendaden van 
Michiel de Ruiter . . . Door -{' • ^i^' 
delburg bij Jeroen van de Sande. z. jr. 
[1781.] 

L. G. [Lubbbbt Gebbits.] 
Verclannge tot den H. Schrift tegen 

de echtsmyding. Door -{-• Middelburg, 

1591. 12^ 

Cat. Doopsg. Bibl. te Amst. II. 29. 

L. G. V. [Prof. L. G. Visscheb te 
Utrecht.] 

In „de Navorscher", v. d. Monde's 
Tydschr. v. Utrecht, enz. 

L. H. £. [Ebebsox.] 

Boekbesch. in „NyhoflTs By dragen." 

L' Homme propose, et Dieu 
dispose. [Zinspr. v. Nic. Petbi.] 
Cat. V. d. Willigen, Portr. n». 201. L. H. R. [Rambonnet.] 
Yr^heid, geiykheid, broederschap. 
Door -f* ^^ dichtstuk. Amh. 1850. 

L. J. [Lambebt van ben Bosch.] 

Zie op : L.V.B. 

L. J. [Lentulus Juvenalis = J. C. 
W. LE Jeune.] 

Artikelen in „de Navorscher." 

L. J. [L. L. J. JoTTBAND, Advo- 
kaat te Brussel.] 

Artikelen in Belgische dagbladen. 

Libenter, arden ter, consta.** 
ter. [Zinspr. v. Jan Bbandts JCtiL^»J 

Libere, modeste tamen. [Zi^' 
spr. V. Prof. G. de Vbiks.] 

Liberaal, Eenen — [Vicr^:^^ 
Delecoubt.] 

Over den nadruk van FranflcM-*^ 
boeken in Belgien, synen schadelik^^^ 
invloed en gemakkelikheid syner 
gchaffing, door -f* Brussel, Yandal 
1846. B.r t Liberaal, 'Een Oud — [ 
P. Hofstede de Gboot.] 

Aan de kiezers. (In „Dagblad 
Z. Holland." 1866.) Liberius, Janus — [J.leFban^^^ 
VAN Bebkuey.] 

Aan de Edele Groot Achtba-.:=3^ 
Heeren , die van de groote VroedstL^"^P 
der stad Leyden. (Get. -}-•) -A^lom ^ 
bekomen a 5 Va stuyver [1785.] 

Met denzelfden titel Tencheen een N". 
Alom te bekomen , k 4 stuiv. L. J. D. [DüLL?] 

Spoorwegen in Kederland. Door 
Arnhem, 1858. 

Lid der Academie, Een 
[Mr. Jacobus van Lennep.1 

De vermakeiyke spraakkunst, 
vattende de meest noodige regels 
voorschriften om de Ned. taal . . • $. te Lid der balie. Lidmaat. 354 ren spreken en sclir^yen . . . door 
• Amsterdam, [1865.] 

I«id der Balie, Een — [Mr. 

Seunfante.] 
De Eegering tegenover de grond- 
>t, door -f* Zntphen, 1866. 

Lid der Gremeente, Een — 

. HOSLSMAN.] 

jreschiedyerhaal van de opkomst en 
ei der Evang. Lnthersche gemeente 
Arnhem . . . Uit echte stukken 
nengesteld door -f . Arnhem, 1809. B. 

-fid der gemeente. Een zelf- 

m <i ig — [H. BlELEVELT.] 

Joirfïessioneel of modem? Eenvon- 
> I>Toeve van beantwoording door 
Crt:T. 1864. . der Hervormde kerk, 

- [J. J. Aaldebs.I 

ernstig en gemoedeiyk woord 

en tegenw. toestand van myn 

Tiootschap, door -f-. Amst. 1862. 

UUg. 

der Ned. maatschapp^ 

fcevordering van Nyver- 

9 Een — [P. HoovENAAB Eutb- 

nitgever te Deventer.] 

i^^chouwing over het wenschel^ke 

^t^arstelling eener algemeen wer- 

adö wet ter verzekering van het 

t' op uitvindingen en verbeteringen 

• I>oor +. Deventer, 1861. 

l»id der Eederykerskamer 
Van der Palm", Een werkend 
• p. M. J. VAN Nes.] 
, «• Het verbum van de, Vlaardingsche, 
^^hhoeker Comelia Maria. BedeUiedje 
^r -J.. Uitgeg. ten voordeele van 
^ ^ednwen en weezen der bemanning 
^ de onlangs gezonken vischhoeker. 
^^pen , I. M. J. van Nes. 1862. 8ehr. 

^. Harmonie in de schepping. Door 

• Uitgegeven geheel ten voordeele 
"^^ de 8 weduwen en 23 weezen der 
j^nanning van de onlangs veronge- 
^te Flaardingêche vischhoekera, Aid. i Lid der regterl^ke niagt, 
Een (ond) — [Mr. P. W. Alstok- 
FHius Gbevelink.I 

De policie in Nederland. Denkbeel- 
den en beschouwingen van -}-. 's Grav. 
1864. 1%. 

Lid der Staten-Generaal, 
Een gewezen — [Mr. 6. A. Fokker.] 

Een woord aan de vrienden van 
Oranje, door -}-. Midd. 1866. 

Leyensber. y. Letterkunde, 1879 bl. 15. 

Lid der Staten -Generaal, 
Een Oud — [Mr. A. S. van Nxebof.] 

a. De doorgraving van Holland en 
de Amsterd. kanaal-maatschappg. Ad- 
vies over het voorstel tot gemeente- 
deelneming in de Maatschapp^. Door 
-f. Amst. 1863. 

b. Brief aan den Gemeenteraad van 
Amsterdam , ten geleide van het Advies 
over de doorgraving van Holland, 
door -f. Aid. 1863. 

Cat. Amst. Bibl. VI. 507. 

Lid der vereeniging „de 
Dageraad", Een — [H. J. Beeun.I 

Het Pantheismus, wy3geerig stelsel 
onzer dagen . . . Geschetst en voorge- 
dragen door -{-. Amsterdam, 1857. 

Lid des kerkeraads van de 
Ned. Herv. kerk te Leiden, 
Een — [Prof. J. H. Stufken.] 

Stukken betreffende de onderhande- 
lingen door den Kerkeraad geopend 
tot minneiyke vereffening van het voor 
de arrond. regtbank hangende geschil, 
gewisseld van 6 Nov. 1863 tot 8 April 
1864. Met ophelderingen en aanmer- 
kingen uitgegeven door -}*• Leiden, 
1864. 

Lidmaat der Hervormde ge- 
meente, Een — [R. P. van ota- 

VEEEN.] 

Yertoogen over het waare geschied- 
kundig oogpunt waaruit het laatste 
l^den van Jezus Christus beschouwd 
moet worden . . . Door -{-. Eott. 
1802—1805. 

23 355 Lid van de balie. Liefd' baert Pays. 3S Lid van de balie. Een — [Mr. 
J. W. Tydeman , Adv. te Amsterdam.] 

Het Btemregt van de Gronvemears 
der provinciën, als voorzitters van 
de Provinciale en G-edepnteerde Staten, 
bestreden door -f* Amsterdam, A. 
Zweesaardt 1841. 

Mr. T. schreef dit Tlngschrift onder inipi- 
ratie van Mr. S. P. Lipman, bl^keos s^oe 
mededeeling in Levensber. t. Lettarkonde 
1872, bl. 90. 

Lid van den Gemeenteraad 
van 'sGravenhage, Een — [H. 
P. Baron van Züylen van Nijevblt.] 

Eenige vragen betrekkeiy k een haven 
te Scheveningen. Door -j- . 's Grav. 
1860. 

Bodel Nyenhuis, 1118. 

Lid van de oude Calviniaen- 
sche Sociëteit, Een — [Nic. 

HOLTIUS.] 

Beschermer van de aanspraak van 
D®. Ant. van der Os, ontworpen door 
-{-. Amsterdam, 1753. 4^. 

Zie boven op Leden v. d.- o. C. S. 

Lid van de Staten-Generaal, 
Een — [Jhr. Mr. H.. M. A. J. van 

ASCH VAN WUCK.] 

Iets over de verantwoordeiykheid 
der Ministers volgens de Grondwet 
van 1845. Door +. Te Utrecht, bij 
L. E. Bosch en Zn. 1840. Uitg. 

Lid van het Amsterdamsch 
bgbelgenootschap. Een —[Mr. 

J. H. VAN DBE SCHAAFPj 

De brief van W. P. Tiddy, Agent 
van het Britsch en bnitenlandsch 
b^ belgenootschap in België en de Ne- 
derlanden . . . beoordeeld, toegelicht 
en met eenige ophelderingen vermeer- 
derd. Door 4"* Amst. 1847. 

Konst. en Letterbode, 1858. 11. 825. 

Lid van het Leidsche stn- 
dentencorps, Een — [H. W. 
Tydeman?] 

Oorlog of vrede? De strgd van het 
ütrechtsche en Leidsche studenten- 
corps, door -f* leiden, firma Jacs. 
Hazenberg, Coma. zoon. 1863. Lid van het Provinciaal &i 
regtshof in Zeeland, Een - 
[Mr. S. DE Wind.] 

Bedenkingen omtrent het ontwei 
van wet tot opheffing van het pro 
geregtshof in Zeeland. Door -f* ^ 
delburg, 1843. 

LeTensber. ▼. Letterkunde, 1860 bl. 264 

Lid van het Utrechtscl 
stndenten-corps. Een — [ 
Uyttenboooaabt.J 

Vrede; geen oorlog. Een antwoc 
door -)-• Utrecht, Post üiterweer 
Comp. 1863. 

Lid van het Utrechtse] 
stndenten-corps en een 1 
van het Leidsche stad. corj 
Een — [L. J. van Gelein Viteinga 
M. J. DE WiTT Hamer, studenten 
Leiden.] 

Het feest te Woerden. Verzoen] 
tusschen het Leidsche en Utrecht» 
studenten-corps. Door -}"• (Naar a 
leiding der brochures: „Oorlog 
Vrede?" en „Vrede: geen oorlog 
Leiden , firma Jacs. Hazenberg, Coi 
zoon. 1864. 

Zij hebben zich later openlyk als de ichry 
bekend gemaakt. 

L. J. E. [Enthovbn.] 

Antwoord aan de heeren P. ' 
Vlissingen en Comp. te Amsterdc 
omtrent de aanbesteding . . . der kc 
ren muntplaatjes. Door 4-* 'bOte^ 
hage, 1855. 

L. J. E. [Eqblinq.] 

Eecensie in „de Grids" v. 1864 

Liedjeszanger, Een — [A. 
C. Kbebceb.] 

Protestantsche orgeldeuntjea voor 
volk in Nederland. Door -j-. T 
6ebr. Campagne. 1853. 

Liefd' baert Pays. [Zinspr. 

W. J. YSELVEEE.] 

Ballade op ende teghen den partia 
Domp-hoom, onlanchs by eenen 
beschaemden Jesuwyt ... op sle 357 Liefd' baart lust. Liefd' stilt toorn. 358 straet-iym ghestelt ende in druck 

w^li^beyen ... 's Grayenh. 1603. 

Lmtcr met naam herdrukt. Zie Bibl. t. 
Fbmfl. 508, S09. 

Liefd' baert lust. [Zinspr. v. 
Li, » » • 15. • • .J 

Li efd' baert trouw. [Zinspr. 
y. T^^coBCS VAN Tbyltnosn.] 

I»iefd' baert trouw. [Zinspr. 
y. AsKSKOB Crykbn YEBySEN.J 

Li i efd boyen al. [Zinspr. yan 
Jooorr VAN Vondel.] 

Weerateyyt vant laster-dicbt ge- 
naemt eeidicht voor lan Willemsz. 
Bogort. (Ondert. : -}••) Gedrucktvoor 
Adixmen (de) Booman, tot Haer- 
lem . . . [1629.] fol. 

Li efd boyen al. [Zinspr. y. J. 
VAN Amskxl.] 

Li«fde baert deught. [Zinspr. 
y. Ja.c. Mbubs.] 

Liefde baert yrede. [Zinspr* 
y. I^htbe YBaeEELscM.] 

Liefde boyen al. [Zinspr. yan 

"• ^-AN BSBK.] 

^^ Iret Boniiet toot Jtnos de 6root*t ver- 
"°% der Weitfritia Th. Vdii. 1740. 

diefde boyen aL [Zinspr. y. J. 

^^ JlBCKlL.] 

^ iefde doet hopen. [Zinspr. y. 
^^^ TsERMAN te Antwerpen.] 

^ Iefde doet sorgen. [Zinspr. 

^ «. OOBB.] 
^^^^OTicher YI. 8S9. 

^ Iefde doet wercken. [Zinspr. Liefde is crachtich. [Zinspr. 

y. vy. . • . YV • • • . I 

Liefd en jonst, maekt de 
konst. [Zinspr. v. P. Texcy.] 

Liefde sticht yrede. [Zinspr. 

y. G. VAN HOOHBN.] 

Liefde verblgt. [Zinspr. y. C. 
Seep.] 

Liefde vermacht al. [Zinspr. 
y. Laubens Reael.] 

Liefde verwind alF herten. 
[IZinspr. y. P. F. van Hollebeke.] 

Liefde verwinnet al. [Zinspr. 
van Joost van Vondel.] 

Gedichten in: „Den nieuwen ver- 
beterden Lusthof' 1607, enz. 

Liefde verwint. [Zinspr. y. 
Vbanck van deb Bubgh.] 

Liefde verwint onghena. 
[Zinspr. y. Jan Onohena.] 

Liefde vint liefde. [Zinspr. 
yan C. van Essen.] 

Mealman 2298. 

Liefde wint. [Zinspr. y. G. ... 
L. • • .J 

Liefde wint het aL [Zinspr. 
v. J. VAN' Wevelinckhoven.] 

Liefd' is godd'lyck. [Zinspr. v. 
J. van Hol.] 

Liefd' is 't aL [Zinspr. v. Mab- 

TINU8 van TkYUSOEN.J 

Liefd' noch. [Zinspr. v« A* van 

MiLDEBT.] V. j. ^ Liefd' 8occkt de Vreed'.[Zin- 

*:^iefde Door Eennis. [Zinspr. , spr. van Lucajh Hynon«z. uk Vbim.) 

^UBOV. DE KeTSEB.] > .Meuliaaii &0^f , 

I 'diefde dwingt. fZinspr. van A. Liefd' Htilt toorn. (Zinifpr. v. 
^^^ Ebctl] " I J. C. WumBA»T,J \ 359 Liefd' vervult wet. Liefhebber. 360 Liefd' vervult wet. [Zinspr. 
V. L. VAN Teyunoen.] 

Liefd vreede. [Zinspr. v. Lamb. 

ViSSCHBE.] 

Lieffbebber des Yaderlandes, 
Einen wtbgeweken — . 

Zie op D. V. A. 

Liefhebber, Een — [J. A. 

COEVINUS.1 

Petri jBertii liick-oratie over de 
doet van den eerw. • . Jacobus Armi- 
nius . . . Dewelcke by hem is gedaen 
inde Latynsche tale . . . Ende namaels 
door 4- verduyst. Leyden , [1609.] 4P, 

BibL T. Pamfl. 812. 

Liefhebber, Een — fG.TiJSENS.] 
Ballingschap van het Parysche Par- 
lement of de Fransche regtsgeleerdheid 
tot het A. B. G. verwezen. Bl^spel 
door +. 1733. 

Tooneebt. t. Letterkande, n^. 614. 

Liefhebber, Een « — [Jer. de 
Vbibs.] 

Beschouwing van de tentoonstelling 
der kunstwerken van nog in leven 
zgnde Hollandsche meesters, in Sept. 
en Oct. 1813, te Amsterdam. (Mede- 
gedeeld door -f.) z. pi. en jr. [Amst. 
1813.] Niet in den handel. 

V. Somereu, p. 45. 

Liefhebber, Een — [J. Bresteb 
Az. en J. H. Burlage.] 

De Jobsiade, dat is: het leven, de 
gevoelens en daden van Hieronymus 
Jobs , den Candidaat . . . Uit het Hoog- 
dnitsch [van Dr. C. A. Kortum] door 
-{-• Amsterdam, 1848. 

Liefhebber, Een regtsinnig 
— ^[M. Elias.] 

Waerschouwing aen de E£. Heeren 
Begenten van de respective godshuy- 
zen . . . wegens de tegenw. directie 
over den schouwburg, gedaen door 
+ . Bott. 1692. Aa, 

Naar 't schgot in 1693 en 1694 herhaald. 

Liefhebber, Een voornaam 
— [. . . VAN Hanswjjk.] 

Catalogus van eene kleine doch keu^ge verzameling van grootpapi^en 
dichtkundige boeken . . . tooneelspelen 
enz. by een verzameld door -}*• Amst 
1801. 

Tooneelst. v. Letterkande, bl. II. 

Liefhebber, Ee|i voornaai 
— [Dr. . . Leempoel te Botterdam. 

Naaml^st van een . . . verzamelin 
van gebonden tooneelspelen bestaand 
in ruim 4000 stuks . . . waaronder ee 
overgroot getal die zeldzaam voork( 
men , benevens nog eenige ongedrukl 
. . . ; by een verzameld door -f-. Vei 
kogt te Botterdam 22 April 177 
door J. Burgvliet en B. Arrenber| 

Tooneelst. v. Letterkunde, bl. L 

Liefhebber der Academie 
Een — [Prof. Ulr. Huber.] 

Weeghschaal van redenen over h( 
verplaatsen der Academie van Fran< 
ker naar Leeuwarden. G«drackt voo 
-{-. z. pi. en jr. [omstr. 1675.] 4®. 

Haber was ook de steller. 

Liefhebber der Catholyk 
Waerheden, Benen — [Loi 

BOBYN.] 

Catholyke onderwyzing tot bevestin 
van alle eenvoudige menschen in i 
Catholyke waerheden . . . UythetFrai 
vertaelt in het Nederduyts. Door -f 
Ghendt, 1719. 12^. 

Vanderhaeghen III. 153. Een 2e dmk ve 
scheen onder den schnilnaam: Eenen Prie; 
ter der Predik-Heeren O rden, i 
hetzelfde jaar. 

Lief-hebber der Historiei 
Een — [IsAAC Commelin.] 

Wilhelm en Maurits van Kassai 
Haer leven en bedryf, oft begin e 
voortgang der Nederlandsche oorl 
gen. Met koopere figneren verciei 
En door -j- uyt verscheyde schrifte 
te samen ghestelt. Amsterdam, Je 
Jansz. 1651. fol. Liefhebber 
Een — . 

Zie op L. S. der Historie 36X Liefhebber. Liefhebber. 362 iefhebber der joodsche 
ov^dheden, Een — [W. Gk)BKÉE.] 
V^oorbereidaelen tot de bübeleche 
washeid ea gebruik der heilige ker- 
kelnke historiën... Vervat in twee 
deelen. Door -[-• Utr. 1700.2dln.fol. 

X«iefhebber der Latyjisohe 
tule, Een' — [Mr. Jacobus yan 
Leixojixp.] 

X>e yennakelöke Latgnsche spraak- 
Inussti ter wille der jeugd samenge- 
Btald door -}-. Amsterdam, 1866. iefhebber der Nederl. ge- 
8cli.iedenis en oudheden, Een 
Yoornaam — [Jaoobus Koning.] 

Catalogus yan eene aanzienl^ke 
▼eg»sameling yan Latijnsche, Ned. en 
eeiai^ weinige Fransche . . . boeken 
• • • .Alles gedurende vele jaren . . . 
^9 oen verzameld door -{-... • Amst. 
Sej^i;, 1828. 

Xjiefhebber der Nederland- 
8oHe Uudbeden, Enen — [H. 

Xlerste brief over byzondere Neder- 
laa^Aihe oudheden. Bevattende deze 
cQ>Ao beschryvinge en verklaringe van 
ccnen ouden grafkelder, onlangs by 
AqIo, in het landschap Drente ont- 
^kt: alsmede van de zogenaamde 
Donder-beitels en Vrouw Jacobaes 
l^ft^uie^es enz. geschreven door -}-. 
To Arnhem, by Butger Brouwer, 
^kverkoper, 1757. 

Q««n andere Brieren zyn gevolgd. Ten ou- 
''Ste wordt somt Mr. 6. yan Hasselt voor 
j"^ lehryTer gehooden, waanchgnlyk door 
J^'^anriog met dieos boelrje: 0?er de Jaco- 
°^*«-kaaii^jei. Amat. 1780. Op bU 7, 8 Tau 
^ ^reilge wordt juist Canneoiiter ala sehry- 
^'^ yan den Brief opgegeven. 

Iiiefhebber der Nederland- 
^ke penningkunde, Een — 

l^t. IL VAN D(X>BNINCK.] 

Gedenkpenningen en munten uit de 
^^Uungkas van [en beschreven door] 
+- te Deventer. Deventer, 1833. 3 
'^^ (Niet in den handel.) 

1 Xjiefhebber der Nederl. vrii- 
^jrdt, Een — [Jac. Taumnüs.] 
Itenck-appel af-ghevende den liene- lyoken geur van de daden des . . . 
Prince van Orangien . . . G^telt door 
+. Philadelphi, .1618. 4^. 

Cattenborgh, p. 129. 

Liefhebber der poesie. Een 

— [ViNC. VAN DrIELENBURCH.1 

visioen ofte vertreckinghe der zin- 
nen ende des gheestes, anders gheseyt : 
een dach-ghesichte ... In Alexandryn- 
sche rymverskens ghestelt door 4"* 
Fran. 1616. 4». 

Rogge, Gontra-Remonatr. geeehr. bl. 284. 

Liefhebber der Foesye, Een 
— [Denkel^k . . . Velden.] 

Spel, op 't oud liedt: Het daget 
uyt den Oosten, op de regel: Die 
quaet doet, quaet ontmoet. Door G. 
A. Brederoo. B^ hem in sün over- 
laden onvolmaeckt ghevonden, en 
voort ghemaeckt door -}-• Amst. 1738. 

Prof. Jonckbloet , Geschied, der Ned. Lett. II . 
114 ; Dr. J. ten Brink , 6. As. Brederoo, bl. 238. 
Dit spel schgnt niet afzonderlek te z^n uitge- 
geven, maar het eerst opgenomen te zgn ia 
de uitgaye van Br/s werken, Amst. C. Lz. van 
der Plasse. 1688. 4». 

Liefhebber der rym-konst, 
Een en — [J. van deb Mkülen.] 

De veroveringh der Koninghlycke 
stadt Buda, thooneelwys afghemaelt, 
door -f-. Amst. 1687. 

V. d. Marck 1211. Liefhebber der 
heyt, Een — . 

Zie op : A m m o n i u s. selve vry- Liefhebber der Yaderland- 
sche Oudheden, Een — [P. van' 
Spaen.] 

Beknopte verhandeling over het 
oefTenen der Eegtsplegingen, zo als 
dezelve voor en onder de Graven is 
in gebruik geweest . . . Door -f- . Leiden. 
1750. 

Ia hetzelfde, met anderen titel, als het ver- 
melde op Batavua, Eleutherins, N. — . 

Liefhebber der vryheit. 
Een — [Mr. J. üytenhage de Mist.] 

De vaste (ge)gronde vry- en gereg- 
tigheden van de regeering van Hollant Liefkebber. 3^^ en West-Vriealant, mitsgaders van 
alle de leden van de zelve, door -|-. 
1684. Aa. 

Liefhebberder iraarbeid, 
Eenen — [Joh. Cais, Soekbande- 
laar t« Amsterdam.] 

Het nienwe bundeltje van geeste- 
Igke gezangen, ter uitbreiding van 
verscbeidene psalmen en andere texten 
ait den Bübel, die met zielznchtin- 
gen tot Grou gezongen worden, opge- 
steld door +. Amst. 174? H.E.B. 

Liefhebber der waarheid, 
Een — [Petkus Wioeri-I 

a. Brieven van -f ^'^ een zqner 
vrienden, waarin voornamelijk onder- 
zogt worden drie stellingen, voorko- 
mende in de Dednctie uitgegeven op 
den naam van de gecommittewden van 
den eerwaarden grooten kerkenraad te 
Leenwarden. [I763-J 4». 

Ype; BH Dennout III. 600. 

i. Tier brieven van -|- of aanmer- 
kingen op het historisch verhaal van 
het voorgevallene in de bemgte zaak 
van D°. G. T. de Cock . . . 1765. 

C. Sepp,Joh. StiDiIra cu ii]n (ijil, II. e7, 

Liefhebber der waarheid en 
geregtigheid, Een — f... vam 
HiLTROP, Pred. te LeenwardeD.] 

Briev van -j- aangaande de bg den 
drnk merkelük veranderde predikatien 
van D". de Cock. 1766. 

Csl. Lctaw. bib). b1. 2S3. 

Liefhebber der Waerhe^dt, 
Een — [Maitii. Damiüs.] 

tirondich bericht waerin betoont 
vert, dat Spranckhnsins door syn 
ghenaemde Justificatie niet min als 
ontschnldight wordt: Ja cnipabel is 
van een lasterlycke beschnldiginge 
teghen twee vrome Fredicanten midtsg. 
den ïlagietraet tot Haerlem, gbeetelt 
door + Amst. 1617. i°. 

Bibl. T. Pamfl. [ÏBl. 

Liefhebber der waerheydt, 
Een — [ToBiAS vak Domselaer.] 

Het ontroerde Nederlandt, door d( 
wapenen des Eonings van Vrankryk: Een onpartïjdigh — [Sm. J dat is een waarachtig verhaal van d.^n 
Fransen, Engelsen, Kenleen en HtLvi- 
Hterschen oorlogh , tegen de Vereenig^e 
"ï^ederlanden met deszells binnenlaad- 
Bche beroerten. Door -f nyt eenige 
anthentyke stakken, sonTiften, oa^ 
en oorgetnygen beschreven. Met pliten 
van EÖmeyn de Hooghe. Amsterdkxn, 
M. van Doornik, 1674— 1676. 2 dln. 4» 
Op het t[CelbUd na het 2s dcel noant de 
lAl^ter lich: H. T. B. V. G. D. Q. — Zia 
Cnumelin, fioehryr. t. Jtnulardtm, U. SSC. 

Liefhebber der WKerh«ydt, 

en oni 
copiue.] 

Oordeel over het verschil -na 't 
ordinaris middel van 'smansolua be* 
keeringhe, onlanghs voorghevallen tot 
Amsterdam .... Gradureven door -J-. 
Hoorn, 1626. 4». 

Cuttenbargh, p. 69. 

Liefhebber der waerheyt, 
Een — [Adax Habtwegh.] 

Copie van sekere brieven, de wetoko 
twee persoonen aen malcandersn heb- 
ben 'gheechreven , handelende van de 
perseverantie . . . der Heylighen . • - 
Wtgbegheven door -f- I)ordnol>^« 
1612. 4°. 

BibL V. PuDfl. 1028. 

Lief-hebber der Wamr-hey * ' 
Eenen — [Hendbik HakkbT] 

£orte ende welgegronde annotatie*' 
ende beantwoordinge op sekere ongi*-^' 
fondeerde maximen ende laeterin^K^" 
daer mede . . . Quillanme de land^' 
heere . . . syne sermoenen bin»^* 
Antwerpen gewent is te heemetC'^*^ 
. . . (rcstelt door -j-. Dordr. 1646. --rf* 

Liefhebber der WaerhejT*' 
Een — . 

Kort bcwys en onderriohtiRge ©-V^' 
de stryt-vrage, yoOr eenigen tyt ^ 
de gemeente, toegedaan ds onver»*>^ 
Confessie van Angsbnrgh binaeD A-"*' 
sterdam , ontstoen en gemoveert oV*^ 
het recbt der stemminge, der oont>>^' 
bnerende ledematen , in het verkiB*^" 
van haore Onderlingen en DiaooD*^' 
Waarin . . . wort aangewsoaen dat ^ i 365 liefhebber. Liefhebber. 36G een Geddelgk recht ie, yan Godtaen 
de gemeente verleent, en dat sysnlcks 
met geen goede conscientie konnen 
TBllen, noch haar ontnemen laten . . . 
Door -f. Anno 1690. 4®. 

Volgens de Teainen-spneck , beschreven door 
Ueolmsn, n^. e68S, wu de achrgver Dr. H. 
Tos; dodi er wordt by gevoegd: 't koode zgn 
dat C^oa.] CoLSRUB en [B. P.] Pesabovivs hem 
nt geuiiiteeit hebben. 

Xfiefhebber der waerhydt, 
Eö n en — [Augustinus van Teylin- 

Opkomst der Kederlandsche Beroer- 
ten, door +. Munster. 1642. 16^. 

I>e tweede druk verscheen te I.uyck, 1642. 
IS*, «na de Copye gedruckt tot Munster." 
^ dode dxnk in 1644 ook «na de Copye 
SedradEt tot Manster." Zie deBacker, V.722, 
viur de titel der verschillende nitgaven vol- 
^S te vinden is. Doch ik vond ook een 8e 
dnk vermeerdert. Lnyck 1646. 12o, en een 8e 
dnk Ceolen 1649. Het werkje is gevolgd van 
M laedcken op het jaer 1572, aJb Hollandt 
^^, Ghemaeekt door Broer Hendrick van 
Busten, wfjlen Omteur in het Convent van 
^ Minnebroeders, binnen Amsterdam. Dit heeft 
"'^l^'^ng gegeren tot de oigniste meening, dat 
^'.* V. B. de schitjver ook der Opkomst zoade 

O^er dit werkje wordt ook gehandeld by De 
^^Qd bl 590; in Konst- en Letterbode 1834, 
'; 444, II. 228 en in Kron. Hist. Gen. 1857, 
*»*• 108-111. 

"Liefhebber derzelve^ Een — 

t^- Vz. COOBNHEKT.] 

Kerckghang dat is ghewisse aan- 
^y^in/rhe des rechten wei^hes totte 
^i*ïe kercke Godes ... in 't licht ghe- 
^t^even tot rost der landtzaten. Door 
+ • Ter Gonde, 1590. 

^^ogge, Bemoostr. geschr. bl. 8. 
Xiiefhebber der zelve, Een 

^THlEEONYMUg SWEERTS.] 

, ^K!oddige en ernstige opschriften op 

^^yfiens, wagens, glazen, nithangbor- 

^^, en andere tafereelen. Van lan- 

^^ hand by een gezamelt en oitge- 

^hreven, door -{-. T' Amsterdam , ge- 

?p^kt by Jeroen Jeroense. 1719. — 

■^^t tweede deel der koddige en em- 

^^^ opschriften . . . b^ Jeroen Jeroense. 

*; 18. — Het derde deel . . . 1718. — 

**^t vierde deeltje der . . . 1718. Er bestaat eene vroegere uitgave van 1638 
en volgende jaren, ook in 4 deeltjes. — Je- 
roen Jeroense of Jeroensz. was een verdichte 
naam van den dichter-uitgever Hierontmus 
Sw^EERTS, die de opschriften verzamelde op 
raad van zyn* geneesheer, om zich van meer 
ernstige bezigheden te verpoozeu. Op de titel- 
plaat voor het 2e deel^'e bevindt zich zyn 
wapen, (Volgens opgave van een* zyner nako- 
melingen, medegedeeld in EekhoflTs Gcschiedk. 
beschryv. v. Leeuwarden, II. 434.) 

De dichter D. Schelle hielp hem getrouw 
in het verzamelen. (Navorscher 1861, bï. 355.) 
Moet dit welligt Daniel Schellink zyn? 

Liefhebber des alghemeenen 
vaderlandts, Een — [Gaspar van 
Baerle.] 

Clachte ende bede der Bemonstran- 
ten hier te lande aen den . . . Prince 
van Orangien . . . By -)-• 1618. 4". 

Cattenburgh, p. 7. 

Liefhebber des vaderlands, 
Een — f Mr. Anthony Slichee , Raads- 
heer in h. Hof V. Z. Holland.] 

Beredeneerde waarschonwing over 
het dnlden der Eoomsche kerkdiensten 
in de Yereenigde Nederlanden, mits- 
gaders hetgene in aanmerking komt 
omtrent de verschillen, die tusschen 
de priesters van die kerk al voor 
lang geweest zijnde, nn voor eenige 
weinige jaren tot groote hevigheden 
onder hen onderling zijn nytgebar- 
sten, door -f* Amst. 1719. 

•De tweede druk op nieuw nagezien en met 
eene Herhaalde Waarschonwing van meerder 
uitbreidinge vermeerderd" verscheen te Am- 
sterdam, by R. en G. WeUtein. 1726. Zie 
Benuink Janssonios, Gesch. der Oad-R. K. 
kerk, bl. 833. 

Liefhebber des Vaderlands 
en eerbiedig* Dienaar van 't 
Doorl. Hnis van Oranje enNas- 
san. Een' Oprecht' — [Fran(jois 
Bernard.J 

Aan zyne doorluchtige Hoogheid 
Willem den Vyfden Prins van Oranje 
. . . wegens de party in den tegen w. 
toestand van 'tGremeenebest te kiezen. 
Door +. In Holland. 1783. 

Door den schryver eigenhandig met zyne 
naamletters F. B. ondertcekend. In de brocharo : 
Vervolg op de Batavier, wordt op bi. 9 gezegd, 
dat door Mkeren advokaat Blom de door Ber- 
HABD in het Fransoh geschreven brochures 367 Liefhebber. Liefhebbers. ^es plagten vertaald te worden, daar hy zelf het 
HoUandscli uiet genoeg magtig was. 

Liefhebber des Yaderlandts, 
Een waer — . 

Spieghel der Jeacht ofte corte cro- 
nycke der Nederl. geschiedenissen . . . 
Int licht ghegheven door +. . . Tot 
Amst. 1610. — Aid. 1614. — Midd. 
1616. — Amst. 1625. 19e druk. — 
Aid. 1631. 

Populaire omwerking van W. Bauoasrt*8 
Morghen-wocker , bezorgd en misschien ook 
vervaardigd door Habmen Allertsz Kostek. 
Zie de Bijlage op Bibliotheek v. pamfletten. 
Dl. I. 

Liefhebber des vaderlandts, 
Een ware — [Joh. Polliet.I 

Wederlegginghe eenes lastenycken 
boecx , d Velck een Jesny t , ghenaemt 
Thomas Sailly, aen den dach gheghe- 
ven heeft teghen den Morghen-wecker 
... Int licht ghegheven door -f. De 
tweeden dmck . . . Ghedmct nae de 
copye tot Amsterdam, by Herman 
Allertsz Koster. Anno 1615. 

Zie bet slot der B^lage achter de Bibl. y. 
Pamfl. Ygl. Navorscher II. 283. 

Liefhebber des vaderlants, 
Een onpartydich — [Joh. TJyten- 

BOGAEBT.J 

Een een (sic) nieuwe heylighe ligne 
ofte politycke kercksorghe der hnyden- 
daechsche Contra-Remonstranten . . . 
Door -f. z. pi. en jr. [1628.] 4^. 

Cattenburgh, p. 150. 

Liefhebber dezer Tale, Een 
— [J. NyloK.] 

Aanleiding tot de Nederdoitsche 
taal. Waarin geleert wort, hoe men 
goet en zuiver Nederduitsch zal spre- 
ken en schryven: en wat 'er in 't 
byzonder dient waargenomen om enen 
goeden en netten styl te schryven, 
zo in Historiën, Redevoeringen, Pre- 
dikaatsien , Brieven , als andere stoffen. 
Opgestelt door -f ten dienste zyner 
lantgenoten. 

De 2e uitgave yerseheen: Te Leeuwarden, 
gedmkt by Hero Nauta, boekverkoper vooraan 
in de Peperstraat 1707. De 8e, die echter op den titel de 2e heet » Amsterdam * by Genvtf 
Onder de Linden 1721, de 4e die de 8elie< 
ald. 1728. De 2e druk heeft den naam des 
schr\jvers onder de voorrede, de latere ook op 
den titel. 

Liefhebber die alles by-ge- 
woont heeft. Een — . 

Zie op Corte Besehryvinffhe vasde 
strenghe belegheringhe . . . enz. onder de Nsnd. 
geschr. 

Liefhebber, die veel van de 
Principaelste dingen zelveby 
gewoont heeft. Een — [Wair- 
scbnnlijk Jacob Jooste Tolck.] 

Oorspronck, begin, en voortganck, 
der oorloge, tnsschen de Gokken, 
Polen, Moscoviters, en Sweeden vaa 
't jaer 1650; tot desen tegenwooidi- 
gen tiyt toe. Mitsgaders de ^eleghent- 
heden der steden, manier van wij- 
nen, natuer der volckeren en landen. 
Beschreven door -f. Amsteldam, ge- 
dmckt voor den antheur en sgn mede 
te bekomen by David van Weeel, 
boeck-vercoper by de Benrs-slayiv 
1657. 49. 

De eerste helft van dit werk komt groote- 
deels overeen met Bibl. y. Pamfl. 4545, doch 
in plaats van de beschryving der Noordieke 
r^ken, die daar aan het einde voorkomt, vislt 
men hier bl. 23 e. v. een vervolg vaa bet 
verhaal tot in den zomer van 1656. YitMt' 
schijnlijk was dus de schrjjver Jacob JooffC 
ToLCK. Zie ook Menhnan 8608. 

Liefhebbers, Yerscheyde — 
[M. FoKKENs e. a.] 

Beschr^vingh der wgdt vermaix^ 
koopstadt Amsterdam. Den deird^ 
druk, door -f- te zamen gestelt. AiD*^ 
1654. 12«. 

Cat. J. Koning (1883), U. 208.Teooiir^ 
door Bodel N^enhnis 1459 voor eeneveikortM 
van het werk van T. van Dombslaxb gelB^' 
den. — Navorscher XVII. 804. 

Liefhebbers en kenners d®* 
Nederlandsche oudheden, Y^^' 
scheyde — . 

Beschr^ving der stadt Delft, dcO^ 
+ . Delft, 1729. fol. Volgens Navorscher VI. 818 hebben 
schynmk K, Hx. Poot en Rutoebu» Oüirti*?» 
Rector der Lat. school te 's Hage, de ^x^^lj 
dexe Beschrijving gehad; voor een groot ^^ ^G^ Liefhebber. Lief-hebber, 370 is liieriQ echter D. tan'Blkiswtcr's Bescfaryy. 
der itadt Delft (Delft, 1667. 4P.) herdrokt. 
Vai|geiu anderea zoode ook H. yan Rijn aan 
^ werk hebben deelgenomen. Zie Navorscher 
IVI. 266. 

Mr. PiCTSB TAN 0£B SCHELLING WOrdt 

echter 'voor den foomaamsten achrijver gehon* 
deo door Mr. J. Sontendam in Eigen Haard 
1881, bl. 866. 

Li ^ fhebber syns vaderland- 
Bche :ki vryheyds, Een — . 

Zie Of A. N. B. 

Li ^ fhebber te St. Peters- 
buTS^ , Een zeer voornaam nu 
over 1 eden — [P. H. vonBlanken- 

CsL't.^ogns van een zeer uitgebreid, 
alleilOelangriykBt kabinet van pennin- 
gen. . . verzameld door -{'• Amst. 15 
Bec. 1828. 

Liefhebber van de Apostel- 
Bche kerk en algemeyne 
christelycke vrede, Een — 

P« G-BUSFEEB.] 

^^ christelyck hand-boekje gemaakt 
onder verbeteringe , hoe men beqnaame- 
vk, als elk zyn geloove beleeft, en 
jyïie regeeringe waarneemt , Goddelyk 
^ gemeente kan regeeren. Door 4-. 
1654. 120. * ^ 

I^üot, I. 427. 

Liefhebber van de Gerefor- 
?^^«rde Religie en 't welvaren 
<*ö^er landen, Een — [Jos. Hill.] 

^et tegenwoordige interest der Ver- 
^ï^gde Provinciën , nevens verscheyde 
?S^merckingen ... Door +. Amst. 

^ibl. T. Pamfl. 6928. die nimmermeer yser wordt. Aen de 
Roomsche Cathoiycken . . . Door -{-. 
Ghedmckt in de groote onbekende 
werelt. [1617.] 4^. 

Bibl. y. Pamfl. 1842. 

Liefhebber van de waer- 
heydt, ende van het vader- 
landt, Een — pir. Coenelisvan 
DEB Myle, Eaad van Prins Manrits.] 

Ontdeckinge van de valsche Spaen- 
sche Jesnytische pract^cke: ghebmyckt 
jegens eenighe van de beste Patriot- 
ten, ende ghetrouste dienaren van t' 
Landt, by de anthenrs van twee fa- 
mense en seditieuse libellen: heteene 
geintituleert : Noodtwendich endeleven- 
digh disconrs etc. Het ander Practijcke 
van den Spaenschen Raedt etc. Inghe- 
stelt by -}-. 's Gravenhage, Hillebrandt 
Jacobssen . . . 1618. 4^. 

Door den schrijver voor het zijne erkend iii 
z\iu Veriooch tegen Aerssens. lu hetzelfde jaar 
herdrukt met eeuigzins anders gespelden titel; 
Prof. Fruin» Tien jaren, bl. 169, houdt v. d. 
M. of Oldenbabneveldt zelf voor den 
schrijver. 

Liefhebber van de Weyery, 
Een — . 

Venus Minne-spel, ende Cnpidoos 
Boevery. 't Mom-aensicht van eenige 
Grooten af-getrocken , door -}-. (Ge- 
volgd van een Antwoort, waarvan 
waarschynl^k Jac. Cats schry ver was ) 
1647. 40. 

Bibl. V. Pamfl. 8227. a 

r 
liefhebber van den H. Boo- 
n-crans, Eenen — [Franc. 

TIULX.] 

Onderwysinghe om godtvmchtelick 
^ Heylighen Eoosencrans te lesen 
In het licht ghegheven door -}-. 

endt, 1696. 
^tnderhaeghen, II. 812. 

Xief-hebber van de vrye 
aerheyt, Een — [Reiniee 

Ber Contra-remonstranten kerf-stock, 
Lief-hebber van hetgemeene- 
best. Een — [H. J. Soeteboom.] 

Noord-Hollands ontmsting, ofte his- 
torisch verhael van het begin en 
voortgang der oproeren, die tot Oost- 
en West-Zardam, Wormer, Cromme- 
nye, etc. voorgevallen zijn in den 
jaare 1678. En door het hoog wys 
beleyd der Heeren Staten beslecht zgn. 
Alles volgens de waare geschapen- 
heyt der zaaken door -f by een ge- 
stelt, t' Amsterdam , by Jan ten Hoorn 
en Jan Bonman , boekverkopers. 1678. 

De geïllustreerde titel is: «Noord -Hollands 
Oproeren, voorgevallen tot Oobt- eu "West- 
Zardam, "Wonner en Grommen ve etc.*' 

24 371 Liefhebber. lingiiae. %T Liefhebber van oudheden, 
uit de omstreken van Elbnrg, 
Een — [H. G. Haasloop Wbrnbe.] 

Eenige oudheden en volksgebruiken, 
medegedeeld door -f- (^^' n^^l^er- 
sche Volksalmanak^' v. 1842.) 

Le?enaber. v. Letterkunde, 1865, bl. 147. Liefhebber van 
Academie, Een — . 
Zie op M. S. Utrechts Liefhebber van waarheid en 
deugd. Een — fProt H. Vbnema.] 

De ware christelgke religie onder- 
zocht en nagespoord in verscheidene 
predikatien over Mattheus Y, door -f. 
1752. 

Be eerste 10 predik. Terschenen onder ande- 
ren titel (zieopBibliaan, Raisonable — .) 
By het yersch^nen van een 8®° bundel maakte 
V. zich bekend, roet bQvoeging dat 6. van 
Yklzen den stfjl nagesien had. Het 8e dl. 
werd besorgd door P. Wioeri. Zie Ypey en 
Dermont III. 459, n». 644, 646. 

Liefhebber van waarheiden 
vroede. Een' — [Theod. van deb 
Geob.] 

Schriftmaatige en redenkundige ver- 
handeling over de kerkeiyke magt, 
door Gisb. Yoetius. Op nieuw uitgeg. 
door -['• ^^^ ®^° voorberigt gepast 
op den toenmaaligen tgd, ter ontdek- 
king en wederlegging van de aansla- 
gen der genen , die ... . de kerkeiyke 
magt zoeken politiek te maken. [Door 
denz.] 1756. 

Volgens verklaring der drukkers van Pelten 
Donci te Rotterdam, daartoe voor notaris en 
getuigen gesommeerd door de predikanten H. 
Bmining en P. Hofstede, en door desen mede- 
gedeeki in Boekzaal der Gel. wereld, Oct. 
1756, bl. 682—688. 

Liefhebber van Waarheid 
en Yrede, Eenen — fJ. Wbp- 

PELUAN.] 

Eenige aanmerkingen op de zooge- 
naamde Historie der Oude en Nieuwe 
Hemhutsche secte; voorgedragen in 
eenen brief aan Eusebius Philadel- 
phus. Door -|-, benevens het antwoord 
daarop. Te Amsterdam, by J. Wep- 
pelman. 1803. T. Liefhebber zyns Yade^ 
landts. Een opregt — [Teoktf 
Clippobd.] 

Engelants appel en beroep vandftM 
secrete cabale . . of vergaderinge te WiC 
hall ... In 't Engelsch gedaen doo: 
-j-. En van soodanigen daer ny^ 
vertaelt . . . Amst. 1673. — Eott. 
1673. 40. 

Scheltema, Meng. VI. L bl. 195, 209. Liever. 
Jansz.] [Zinspr. v. Anthoni Lilium in ter spinas. [Zinspr 
V. J. Spiljardus, Pred. te Dordrecht.' 

Lilium inter spinas. [Zinspr 
V. Lucas Trelcatius den oude.] 

Linde, A. van — [M. J. LiLie 
VELT, Boekh. te Botterdam.] 

a, Broederhaat en wraakzucht c 
de belegering van Botterdam. (14$ 
—1489.) Door -f. Amst. 1841. 3 dli 

6. Bochus Meeuweszoon (1572 
Een verhaal door -}~* Amst., 184S 
2 dln. 

c. De brandstichter. Nederlandse 
historisch-romantisch tafereel. Do« 
-j-. Gorinchem, 1844. H,EJi 

Linde, A. J. van de — [IL ^^ 
Lelyvelt, Boekband, te Botterdam 

De pleegdochter of de aanslag tf 
Antwerpen. Bomantisch-historischtafl 
reel uit den 80jarigen oorlog. D(^ 
-f. Bott. 1843. Lindius, Steph. — [JandsC 

TEELE.] 

Zie op : Historie van Broer CoriHi 
Adriaenten, onder de Naaml. geschr. 

Linguae patriae excolend^ 
amore. [Zinspr. v. J. SxEENwnnd 
en J. A. Clignett.] 

Taalkundige mengelingen, uitgeg 
ven onder de zinspreuk: 4~* Leiden 
1781—1785. 5 dln. 

Ook verschenen onder den titel: Schatintf" 
der talen, onder de sintpr. -f* Amst 17^ m Linsohoten. Loo. 374 Lioiohoten, O. D. L. van — 
[M. J. Lelttilt ] 

Hnichelarg en verraad of de aan- 
ibg op Bergen op Zoom. Anno 1581. 
Hutanseh-romantiflch tafereel nit de 
KederL geechiedenis. Door -f- . Amat., 
1852. 2 dln. B.E.B. 

L. J. V* B. [Louis Jban Van 
Btckkem, Abt] 

«.Üeo boek der christelyke hnysge- 
annen, of overdenkingen, gebedenen 
oAningen voor al de dagen van bet 
jier. Üoor den Prins van Hobenlobe 
• •.Te(r)taeld door -I- Priester. G^nt, 
1836. 12<>. 

^* Do verhevene godvmgtighejd 
^ de H. Haegd Maria , door J. de 
(Uli£Bt S. J. Yertaeld door f Pnes- 
to. Öent, 1837. 16^ 

^ Beweegreden om den tjd wel 
*• gebmyken. Vertaeld door -f Pries- 
ter. Gent, 1843. 16». 
^ Het leven van de fl. Tberesia: 
fticbteres der ongeschoende Carmelie- 
ten. Kienwe nytgaef door -f Pries- 
ter. Gent, 1844. 12^ 

*• Leven van de Heylige Gt)delieve, 
>Megd en martelares. Nienwe verbe- 
terfö nytgaef door -|- Priester. G^nt, 
1844. m ^ 

A Leven en daden van den H. 
^^«ins van Gtmzaga . . . Yertaeld 
^oor J.. Derde nytgaef. Gent, 1844. 
18o. ^ ^^ . 

ƒ. Be maend van Maria. Door La- 
'«■ia . . . Yertaeld door +. Gent, 

^«üdcrhMgiieii, V. 850, 252, 256, 257. 

— ^ IL [Dr. M. F. A. G. Campbell.] 
^tukken in „de Kavorscber.** 

L. M. , D r. — [Dr. Loüis Muldeb.] 

^^ modem landbonw-faillissement, 

^ advies en raad gesteld in handen 

w ]iet 24e Xederlandscb landbnis- 

JjJ^dkundig congres, 1870, Arnhem. 

y^i^ronkelgk gelegenheids blijspel 

"1 5 bedreven , door -}- . Bij de ope- 

^J^IS van voornoemd congres, op 27 

Y"*8 1870, in den schonwbnrg te 

^nem ten tooneele gevoerd door het 

'^^'i^ievend genootschap Eloqnentia 

«^. Arnhem , 1870. L. M. D. M. [la. Mothe dit de la 

HODE.] 

Het leven van Philippns Hertog 
van Orleans, Regent van Yrankrijk, 
gednrende de minderjarigheid van Lo- 
dewgk XY. Door -♦-. 's Grav. 1737. 
2 dln. 

Qoénrd, Supereh. litUr. 

L. N. zie op J. N. 

L n. [A. L. Lestuegeon.] 

Zie op: Drie dtgen op reii. (Naaml. 
getdup.) 

Loen,Jnstns Abraham van — 
[Prof. Paulus van Hbmert.J 

Letter-, school- en kerknieuws, nit 
het r^k der godinne der nacht, nit- 
gegeven door -f"» 180? 

Logikns. [P. F. Lukslageb.] 

Dankzegging van -f aan de leden 

van Kunstmin spaart geen vlüt, by 

het sluiten van hun tooneel 30 Maart 

1776 . . . z. pi. en jr. [Amst. 1776.] 

TooneeUt. y. Letterkunde , n^ 8891. 

Lonins, C. — [J. W.C. van Loon?] 

Op bl. 4 van Marlen v. Roshenu Tweede 
Lofbaznyn 1757 wordt gezegd: «C. Lonius is 
de Toor veele jaaren aangeoomen naam ?au den 
Grooten Letterheid, J. W. C. v. L., die by 
elk no voor den schrjrver van de «Zedige 
Beproeving** en het «Gepaste Antwoort*' ge- 
bonden wordt. Moet meu na nit v. L. lezen 
VAN Loon? 

Naar 't srh(jnt schreef hij onder dien naam 
het 'Leeven van Aron Abrahams*', «de Hul- 
landsche kenkenmeid*', «Historie van HoUnnd*' 
en «Oen bedrieger gestorven of doode smous 
zynde een vervolg van den Bedrieger bedrogen 
en den gestraften bedrieger. Of een verhaal van 
eeuige aanmerkelijke voorvallen . . . van een 
beruchte r^ken Smons, onlangs in het rasphuis 
overleden . . . alsmede Kees de Potsemaker. 
Amst. 1740.** 

Huberts , Elberts en v. d. Branden noemen : 
«C. Lonius, De bedrieger bedrogen, of gevan- 
gen, gestrafte en overledene Smons. Amst. 
1786'*. 8 dln. En: «De bedrogen woekeraar 
of den Smous in het hoerhuis. Aid. z. jr.** 

Loo, Adriaan van — [Hugo 
Fb. van Heussen.] 

a. De Gyges van Michel Loeffius 
overwogen, te ligt en met veele mis- 375 Loon. Ji. R. slagen . . . opgehoopt gevonden, door -f • 

Aa» 

6. Geestel^ke gesangen, opgemaakt 

door eenige godvreezende sangers en 

sangeressen, by een vergadert door -f-. 

Amsterdam, J. Kon^nenberg. 1714. 

Is dat ook vtn hem? 

Loon, A. van — [Johan de Vries.] 

a. Eene moeder. Schets naar het 
leven. Door -f-* Ainst. 1834. 

b. Marie Simon, of het kasteel 
Clavières. Eene geschiedenis uit de 
lyfstr. regtspleging door -f. Aid. 
183? Uiiff, 

Loon, A. J. van — [M. J. Le- 
LYVELT, Boekband, te Rotterdam] 

a, Tooneelen uit het strafregt , door 
-f. Amst. 1841. 3 dln. 

6. Nieuwe tooneelen uit het straf- 
regt, door -f. Amst. 1841—1843. 
3 dln. 

c. Schetsen uit het menschelijk 
leven. Drietal verhalen naar het leven 
geteekend. Door -f* Amst. 1843. 

d. Nieuwe schetsen uit het men- 
scheiyk leven. Tweetal verhalen, naar 
het leven geteekend. Door -f. Amst. 
1844. 

Loon, Sophia van — [W. N. 
Peupebs te Rotterdam.] 

a. De strijd der deugd en de magt 
der verleiding. Een verhaal uit het 
dorpsleven. Door -f • Alkmaar, 1855. 

b. Vrouwenleed. Door -f. Amster- 
dam, 1855. 2 dln. 

c. Letterkransje voor myne jeug- 
dige landgenooten. Door -}- . Utr. 1856. 

d. Tot den bedelstaf. Romantisch 
verhaal . . . Door -[" • Schiedam, 1856. 

e. Misdaad en boete. Verhalen uit 
de lüfstraffeiyke regtspleging, door 
+ . Amst. 1857. H.E.B. 

Loon na werok, [Zinspr. v. G. 
A. Ooyevaeb.] 

Loon na werk. [Zinspr. v. Nic. 
Hoefnagel.] 

De huychelaars op het Leydsche 
eeuwfeest, ten huize van de geklopte 
kastelyn . . . Kluchtspel onder de spreuk : 
-f. z.*pl. en jr. [1775.] 

Tooneelst. v. Letterkunde, u°. 3344. Loopt zoodanig. | 
KLAES Verweb.] 

L'or ne pierre, ei 
la terre. [Letterkeer ^ 

TER BlENS.] 

Louis e. [Jonkvr. I 

NETTE StRATENUS.] 

Noordsche bloemen, d 
1876. 

Loven, Christof 

[ThEODORICüS CoRNELIÜi 

L. P. [Lucas Phtltps 
Het nieuwe kleyn tr 
houdende al nieuwe g 
dekens, die noyt voor 
gheweest en zyn . . . D 
spr. :) Neemt waer den 
1611. 16^. 

Zie bl. 105 — 108. De beg 
der liederen duidea den naan 

L. P. [Lamb. Palui 

DEN BrOEKE.] 

Het Parades verlorei 
't Engelsch heldendicl 
Milton, door +. Amst 

Cat. P. P. C. Lammens, 

L. P. [Leidsch Profe 
A. Kluit.] 

Aanmerkingen op h 
Roomschgezinden tegen 
formeerde gemeenten s , 
eigendom der geestelij 1 
fondsen. Door -f. Ami 
[1798 of 1799.] 

Cat. P. V. Mus8cheubroek 

L. Ph. C. B. [Mr. ] 

DEN BeRGH ] 

In „de Gids.", enz. 

L. R. [Lucas Rotga 
Gezang op Goude? 

Johan Huydekoper . . . 

1690. 

Later opgenomen in zijn 
drnk bl. 253 en 261. 

L. R. [E. J. POTGII 

Gedichten in „de G ir 37 Ij. H. £• Lnat. 378 . B. E. [IUbus Ellens.] 
flentelingen. Door -f- ^ron. 1827. 

UUg. S. [Sylvius = Lamb. van den \ en en bedryf van Syn Hoog- 

hoyt Willem Hendrik de Darde, 

Kosiing van Groot-Britt. , Prince van 

Ox-si.ngien . . . Door -{-. Amst 1694. 3 

dlim . 8«. of 2 dln. 40. 

p dfi Ie nitg. (Amst. 1675) stond: «Door 
liefliebber der Historiën.*' ... 8. [COBN. L0OT8.] 

— |- aan van P. 11. c. m. gezegd V. P. 
[A. . N. van PeUeoom.] 1815. Hl. S. B. [Block, Yroedschap te 
Leiden.] 

^rgheidlievende verhandeling over 
he* inlegeren van bezoldigde tronpen 
in de steden , byzonder der Vereenigde 
N"«derlanden , door -}-. [Leiden.] 1783. 

IL. S. B. [LOÜISA SiB. BlLDEBDUK = 
^«Tr. BüBCKHAEDT.] 

-f. Voor hare vrienden en betrek- 
^**gen. üitgeg. door H. W. Tyde- 
n*«t-n. z. pi. 1832. (Niet in den handel.) 
Cïat Is. da Costa, n». 1649. 

X. Th. Z. [Zeegebs.] 

JKienwe Nederlandsche chrestoma- 

**^«. Kenr van proza en poëzy, ver- 

'^jneld uit de werken van Mej. Tons- 

^xiit en de HH. Arend, Beeloo, 

»^^t8, Bilderdyk ... en anderen. (Met 

yoorber. get. +.) Amst. (1851.) 2e 
d^ filykens kteie uitgaven. 

X. T. K. H. [Lambebt ten Kate 

Drie gewigtige bedenkingen des 
S^^ïnoeds, benevens den weg tot heil. 
**Oor +. Alsmede eenige zedendich- 
^^*'"^, door H. T. K. Jr. [Hebman ten ^TB Jb.] Amst. 1728. 

Oat. Y. Letterkunde, I. 827. ^^^^ X. t. K. Hmsz. [Lamb. ten Kate 
^^^bmaksz.] 

Gemeenschap tnsschen deGrottische spraeke en de Nederdnytsche vertoont 
by eenen brief nopende deze stoffe . . . 
(Gl-et. -f.) Amsteniam, J. Eienwertsz. 
1710. 40. 

Saxe, Onomasticon, II. 719. Aan Adk. 
Verweb toegeschreven, in Bibl. Ilarlemensis, 
III. 443. 

L. Ts. [L. J. A. Tollens.] 
Vrede, 19 April 1839. Feestlied 
door 4"* 2* pl* (Niet in den handel.) 

R.A» 

Lnceat Inx vestra. [Zinspr. v. 
B. Lampe.] 

Lndibriolns, . Benedictns — 
[Denkeiyk J. B. D. Wibmeb] 

Uiterste wil van den schrijver 
van het stnkje: „De voortreffelijkheid 
van de Leer der Brachmanen", bene- 
vens een getronw en aandoenlijk ver- 
haal van deszelfs dood, met eene by- 
lage tot zyn gemeld stnkje, door -f. 
Aanspreker en Rookverdryver, bloed- 
verwant van den overledene. Te Am- 
sterdam, by A. Vink, G^ysbeek en 
C^ enz. 1816. 

Lndwigssohn. [Kaymond Mabia 

DE HOVBE.] 

De Nederlandsche zanger door -f. 
Gent, 1871—1873. H.Ë.B. 

Lnst baert wysheyt. [Zinspr. 

V. P. VAN Gt)OB.] 

Lnst brecht rnst. [Zinspr. v. 
JoBis Bebckmans.] 

Lnst na Rnst. [Zinspr. v. S. Tz. 
VAN DEB Lust.] 

a. Haerlems bnnr-praetjen, van 
Floraas siek-bedde , in 't poortael van 
't gast-hnys. Naer de wyze: Lieve 
dochters vol van jenghden. z. pi. ei\ 
jr. [Haarlem, 1637.] 

b. Den ondergang ofte val van de 
groote thnyn-hoer, de boeff-goddin 
Flora. z. pi. en jr. [Haarl. 1637.] 

Beide met die spreuk geteekend. Vgl. Meul- 
man 8329; Bibl. t. Pamfl. 261S. 

Lnst off rnst. [Zinspr. v. Ant. 

VAN DEB CbOOS.] Lnst verlicht den arbeydt. 
[ZinBpr. V. A. van Qysen.j 

Lust versoet den arbeydt. 
[Zinspr. v. Cobnbld Hxnsbsoek.J Lux orta est jnsto. [Zinapr. 
V. AMBKosiua Plettenbskoh.] 

L. V. [JouANKxa BUYL.] 

Bgdrogen in den eersten jaargang 
van den „Spectator v. Kanst en let- 
teren." L. V. A. [Lhüwb van Aitzeiu.] 

a. Herstelde leeuw, of disconrs, 
over 't gepasseerde in de Yereenicbde 
l^ederlanden, in 't Jaer 1650 ende 1651. 
Door +. Cedant Arma Togae. 'sGra- 
ven-hage. Jan Veely, 1652. 40. 

Herdrukt ts dmit. Ifl54 4<>. ta laSG IS*. 
Ue nilKave iierd Tirbudm. Zia Kcrkal. Plwwt- 
bo«k, I. 425. 

6. Vermeerdert verbael van de vreede 
bandelingb der Yereenigde Kederlan- 
den . . . Door -1-. 'sGrav. 1655, 2 
din. 4». 

e. De strydende leeuw. Door 4-. 
Amst. 1661. 40. 

h. van den B. 

Zie op: Al TBTligiaDde. 

L. V. B. [Lahbbbt van den Bosch.] 

0. Geest van de Coningin Elisabeth, 
nyt den gntve opgeweckt, door too- 
ver-veersen van haren laster-dichter . . 
(Get, -f-.) In 't jaer ons Heeren 
1647. 4». 

Op uiiiiDiiga tm, ted dennltUcn ink aoent 
h|j lieh L. J. (Zii Bibl. t. Pimfl. SSSfl ) 

6. A. Bracbelii Historia noatri tem- 
poris, d. i. geMhiedenis onzes tydts, 
.... overgeset door -f- ^mst. 1655. 
~ Bott. 1666. — Amat. 1666. 120 
— Aid. 1686. eni. 

Zie ook miitrt nitgiTan b|j ds Bukcr V. M. 

e. NapeUche beroerte. Op en onder- 
gang van Uas' Aniello. Uit het Itali- 
aans van A. Giraffi vertaald door -|- . 
AmBterdam,J. F. Stani.1657. 3 dIn. 12°. 

d. Den verstandigen vromen Bidder, L. V. D. B. 381^ 

Don Qnichot de' la Hanoha, geachi» 
ven door UigneldeCervantesSivedn, 
en nn nyt de Spaensche in onaoNe- 
derlandtsche tale overgeset door ■(■. 
Dordr. 1G57. 2 dIn. 120. 

Een 6a drok -op nieawt onfiim" dov O. 
V. B. nracheen Anut. 170T. Da 7« (Daoofa 
in rwhta Dan Quiohut au.) t« Aiut. 17». 

e. Van de apostasie. Dat ie nn d«n 
afval der Christenen. Door -f. AmsL 
1659. 12". — 2edmki.ij.enjr. 12». 

f. Het verbael van het leven « 
de doot van sgn DoorL Hoogbeyt 
Olivier , geweMn Froteotenr ... In bet 
Eng. besebreven door 8. Garlingtco. 
Vertaelt door -1-. Dordr. 1659. 13°. 

y. ■Willen of geqnetste vryheyb 
Treurspel door -f. Dordr. 1662. 

V. d. Mwek IIB. 

i. Gedenkweerdige sprenken vu 
Desiderins Eraamna van Botterdam. 
Uit het latyn vertaelt door -f . Leen* 
warden, H. Bintjes 1672. 

i. De reysende Xeronrins . , . door 
+. Amst. 1673. 12°. 

t. De Spaensobe Ueronrias . . . door 
-I-. Amst. 1674. 

l. De Fraosobe Ueroorina . . . door 
-I-. Amst 1674. 

m. Bomeynscbe Adelaer waerin de 
loffelycke en lasterlycke daden der 
Bom. Koningen en Eeyseren verhan- 
delt werden . . . Door D. F. Fera. No 
door nieuwe aenmerckingen . . . ver- 
meerdert . . . Door -f-. Eerste deeL 
Utr. 1689. 120. _ Ewate vervolg of 
tweede deel. Utr. 1689. 

Ds Wind, U. E90. 

M. Derde deel of tweede vervolg dea 
Bomeynschen Adelaera . ■ . Alles door 
den vermaerden faistorifr«chrgver -)- 
Heer nanwbenrigh 't samen gwtelt . , . 
Utr. 1689. 12». 

o. Trajano Bokkalinl polityke toeta- 
steen. Uit bet Italiaans vert. door-}-. 
Amst. 1695. 

L. Y. D. B. [TjAiïanT van mx 
Bosch.] 

a. Leven en daden der doorlvoli- 
tighste zeehelden en ontdeoken van 
landen deser eenwen, beginnende met 
Chr. Colnmbns .... en eyndigende 
met U. A. de Bnyter. Door -f-. Amst 
1676. 2 dln. 4o. 381 L. V. V. Lyefd. 382 6. X^eveii en daaden der doorlach- 

tiggta leehelden, beginnende met de 

tocht na Damiaten in 1217, en eindi- 

met H. A. de Bnjter, vertoo- 

alle de YOomaaniBte zeehelden 

der BLollanders en Zeelanders. Door 

-f. Agnost. 1683. 4^ 

Wel tê ondmehndai hb bat vorige werk. 

e. ^Corte dooh noodige regelen der 
Sogelsohe taal. Boor +• B^. z. jr. 

L. ^. y. [TiiMIIMlT TAH YSLT- 

Lof- 
hejd 
Onnjc 
Hulst. 
In €licllt ter eeren Syner Hoog- 
den doorlnohtigen Prins van 
over de viotorie van de stadt 
Door -!*• 'sGravenhage, 1645. o. L. 
zinspr. n. Tyt. FElk zyn tyd, 

y. PiBTKB COBNELIS VAN DER Moaac:^ genaamd Fiero.] Lyd en stryt. [Zinspr. v. Gerbit 
Lrendërtsz Boxhoorn.] 

Lyden verwint vyandt en 
vrint. [Zinspr. y. Jac. Moons.] 

Lydt en hoopt. [Zinspr. v. Rei- 
nier Tellb.] 

Bibl. ▼. Parofl. 1840, 1342. 

Lydt en m^dt. [Zinspr. v. P. 
VAN DER Gracht.] 

Lydt en mydt. [Zinspr. v. H. 
J. Blommendal.] 

Lydt en vermydt. [Zinspr. v. 
Christ. Meersschaert.] 

Lyefd baert trouw. [Zinspr. v. 
Andr. Crynen Verveen.] '>AAAAAAAyV\AA/Wo'»^ M. M. M. ^. [T. L. VAN DB KaSTEELE.] 

^**^te proeve van stichtelgke men- 
gdpo^^. Utrecht, 1771. 

^^^'^ eente dmk was niet in den handel, 
lik \778 yenebeen een 2e uitgave, in 177 P 
^ ^> in 1778 de 4e, alle bfj denielfden 

BVykeni den Konft- en Letterbode, 1842, 

1* 'Ci4 wu de befeekenis van de letten S. en 

^'* imnnede de gedichten geteekendzgn,niet 

^'^dtnt (HiKK. VAM Alphen) en Meester (v. d. 

'^^^tisLE), aooaU wel eens beweerd it,maar 

!^^ het aleehta de eente letten mo 

^^^teL Mengelpoëiy. Van Alphen teekeode, ala 

^^1^^ met de eente, ?an de Kasteele , als jon- 

^"^f met de tweede letter, gel(jk ook later 

C A.'s naam het eerst op den titel werd ge- 

'^^tit. J)b Tenen» gemerkt S. M. of M. S., s)jn, evenals de oi)dragt, van de beide dichten. 

Negentien gedichten komen in den naamloo- 
xen druk van 1771 voor, die in de latere 
nitgaven niet herdrukt z\jn. Die latere nitgaven 
onder den titel «Stichtel^ke Mengelpoezy*', zijn 
wel voorzien van den naam der schrijven op 
den titel, maar nit niets yalt op te maken wat 
van den een', wat van den ander is. Uit 
eene vergeLyklng met de ounpronkelgke uitgave 
biykt, dat van v. Alpiikn waren: Het vr\j- 
wiUig offer; l)e vroiyke reiziger; Vroomharts 
klagt; De verhooring der gebeden; Treurige 
herinnering en blijmoedige vertroosting; De H. 
Geest de trooster der treurigen; Tweespraak 
tnsschen Immanuël en eene afgedwaalde ziel; 
Eenzame wandeling; Vroljjk leven; Nederland 
gebogen voor Gods troon; Eenzame overdenking. 

Van y. d. Kastbeli: De r\|ke bedelaar; 
Beschouwing van de sneeuw; God erkend voor 383 M «* Macabeër. Vader; Zalifi^t genoegen in Jezus gemeenschap; 
Boetzang eeuer wederkeereude ziel ; De droevige 
inwuniug in het vleesch; Opwekking tot boet- 
vaardigheid; De noodzakelykheid van Jezus 
voorbede; Wiegezang; Het is volbragt ; Jezns 
roepstem tot eene afgedwaalde ziel; De goddel. 
bevrijding van dreigende overstroomingen dan- 
kend en biddend gevierd. 

Van beide dichters gezamelyk: De zalige 
dood van de jonge kindereu der geloovigen. 

M** [Mogelgk C. M. Spaenhovbn 

of SpANOGE.] 

Den letterlyken zin van bet boek 
der zangen ofte deszelfs vei;dediging 
tegens de lasteringen die bet door 
zommige scbry veren beeft geleden . . . 
In Ned. verzen tot oeffening en onder- 
wys der jonkbeyd besebreven door -j- . 
Gend, z. jr. 

Volgens Prudeus v. Duyse. Zie Vauder- 
haeghen, IV. 23. 

M . . . . [Marobikt Baronesse van 

Essen geb. Bse van Haeften.] 

Iets van -f-, z. pi. 1796. Aa. 

Was ook in 1780, doch alleeii voor vrien- 
deu, gedrukt. 

M. [Lahb. Maaldbink, Apotbeker 
te Deventer.] 

Deventer in staat van beleg 1813 en 
1814. In zes zangen. (Met voorrede 
get. -}-.) Te Deventer, bij A. J. van 
den Sigtenborst. 1814. 

M * * * * [Madame Rolly.] 
Het leven van Joacbim Marat, en 
verbaal der gebeurtenissen , welke bem 
van den troon van Napels gestort 
bebben. Door -f* N&ar bet Franscb. 
*s Hertogenboscb , D. Noman en Zoon. 
1816. 

Qa^rard. 

M. [W. Mensert.] 

Een woordje omtrent de brillen- 
fabr^ken en over de toeneming van 
den bandel in brillen, door 4~* z*pl* 
en jr. [Amst. 1830?] 

M. [J. G. W. Merkus van Ghbndt.] 

Levensschets van Z. £. den Kap. 

Luitenant-Generaal der genie M. J. de 

Man. Door -f* Breda, 1838. Aa, M. [Prof. H. C. MiLLXÊs.] 
Boekebeoord. in „de Gids" v. 1 

M. [J. A. Albebdingk Thum.] 
a. Opstellen in „de Kunetkioni 

„Spectator v. Kunst en letteren^ 

„Dietsche Warande". 
h. Over de spelling van de 

woorden in 't Nedeiduitsch. Doo: 

Amst. 1843. 1. eo -f. M. [P. C. MOLHUnSEN.] 
Artikelen in de „Overigss. almAxnvai: 
V. oudh. en letteren." M. [Mabia Chbisttna 

BBOEK.] 

Tegen stroom. Door -f* Haarlei^ q 
van Asperen van de Velde. 186^1^ M. [J. B. DüiSENBEBo, Lid d^^^ 
Staten v. Z. Holland.] 

Bydragen in t^dscbriften en ji 
boekjes. 

M. [P. N. Mulleb.] 
Eecensiën in „de Gids". M. [ . . . VAN Pbaao.] 

Artikelen in bet weekblad „ 
Amsterdammer" over bet Eotterdamsc 
tooneel. M®. [U. S. Eengebs van Nae 
te Groningen.] 
Artikelen in „de Navorscber." Maarseveen, T. van — [T. 
i)E Beeb.] 

Bydragen in tydscbriften en w 
bladen. 
Maas, Bato van de — 
Admibaal.] 

a. De godsdienst des volks, 
burgerwoord door -f, Rotterdam, 
N. Dupain. (Amst. A. Frülink.) 1€ 

h. De laatste Hollandscbe min 
zanger. Een roman door -|-. 
dam, Abr. Frijlink. 1869. 

Macabeër, De — [Mr. M. 
DE WiTT Hameb.] 

Artikelen in „de Navorscber." 385 Made. Majoor. 38G Made, Jodocns van der — 

[J. DCJPASC Jb.] 

£ezio mystificatie, door -|*- 1865. 

ïadeleine. [Hevr. H. Salomon- 
80V, igeb. WsBTffXDi te Almelo.] 

0. St. Wimfried of de achoolwe- 
reld. ^^aar het Xhigelaeh van Frederic 
W. Farrar, dopr -f. Anst. 1875. 

^. -A^rtikeleii in liet weekblad „de 
Amsterdammer.^ n' ^a.^oket erom recht. [Zinspr. 
y. W^ujjai Cbommxlinck.] j Mik ^okt deught van derNoot. 
^«I>:r. V. d. Abt Jan van der 
foor.] 

M& zinlioh zn leiden, 

Erafftvoll zn meiden, 

K^ iin zn verachten, 

Bleib' nnser Trachten. 

[Ziiü^spr. van Jban Hügo van Bol- 
huis.} M 

van r hert en bidt. [Letterkeer 

BMAN DB BiTTBB.] 

^^ ^t hondt staet. [Zinspr. v. 

Dant^tix. Demetbius, Pred. te Dor- 
diech-fc^l V^ et staet. [Zinspr. van M. 

^^ A. G. [Habcus Antonius Gil- 

us.] 

^' ^pictetvs hantboecxken, leerende 

VA ^er Stoischer Fhilosophê w^se 

^ ^Ic in sinen roep ghemstelyck 

^e^^tx sbL In nederdnytsch onergesedt 

^^ -f . Het eenen brief desselnen 

onera^^efg^ waarin int corte verhaelt 

^Qiden sommighe dinghen weerdich 

^ V aenmercken allen lesers van 

^^anighen boecken. Thanwerpen, by 

^^ van Waesberge, op onser Vron- 

J^n Eerchof, inden Schilt van Ylaen- 

*'®'en. 1564. 

^•^ Isocratis vermaninghe tot De- 
'^oicnm. Leerende met claren ende verstandighen sententien hoemcn eer- 
lyck ende wysselyck lenen sal: weert 
om van alle jongers van bnytë ge- 
leerd te wordene. Vert. door -I-. Aid. 
1564. 

c. Cebetis des Thebaenschen philo- 
soophs tafereel, waerinne na philosophi- 
sche wyse claerlyck geleert wort , wat 
smenschen lenen aldersalichts maect. 
Vert. door +. Aid. 1564. 

d. Emblemata J. Sambnci in nederl. 
tale overgheset door -f. T' Antwer- 
pen, by Chr. Plantyn. 1566. 

e. Emblemata AdrianiJnnii Medici, 
overgheset in Nederlantsche tale, 
door +. Aid. 1575. 16<>. 

Zie Ledeboer, Het getl. v. Waeeberghe, 2e 
druk, bl. 48; Cat. Serrore n». 1050, 1053; 
Cat. Capron n». 258. 

Magirns, M. Antonins — 
[Petbus Scholieb te Antwen>en.] 

Eoock-boeck , oft familieren kencken- 
boeck , leerende hoe dat men alderhande 
vleesch, vogelen, wildtbraedt ende 
visch koken zal . . . Ghemaeckt door 
-f. Ghedmckt naer de Lovensche 
copie ende op veel plaetsen verbetert. 
Antw. 1655. 16®. — Lenven, z. jr. 
120. 

Ptqaot I. 66. 

Magna servitns, magna for- 
tnna. [Zinspr. v. Daniël l* Heb- 

MPTE.] 

Magnes (?) amoris amor. 
[Zinspr. v. G. W. V. D. Heyndbicx] 

Magnificns. [G. J. Bboek- 

HUIJZEN.] 

Eermisvrengd. (Get. +•) Utrecht, 
Wed. M. Melder, z. jr. ÜU^. 

Majoor E. [Majoor Euipebs te 
Zwolle.] 
Artikelen in „de Navorscher.*' 

Majoor nit den Haag, Een — 
[Mr. A. Tinne.] 

Brief van -(- aan zün broeder de 
zeeofficier Marten Michelszoon van der 
Vlag, in antwoord op zijn brief over de 
angmentatie. z. pi. en jr^ [1779 V] 

Cat. H. W. Tydeniao, 1. y*. 2707. 

25 387 Majora quaeramas. Mat. Majora qnaeramas. [Zinspr. 
V. D. VAN Damm£.J 

De onverliefde minnaar. Biyspel. 
(m. d. spr. -}-.) Leyden, 1728. 

V. d. Marck 9S2. (Verbeterd.) 

Makelaar, Een — [J. A. 
Heuff Az.] 

Speoidanten. Tooneelspel in vgf 
bedreven, door -{-• -A.m8t. 1874. 

Makelaar in staats-effeoten, 
Een — [Mr. S. Katz Jz.1 

Een tweede Max Havelaar. Eaba- 
len van de beurs, meegedeeld door 
+. Amst. 1861. Uiê/ji. 

Maknba. [H. A. Benit.J 

a. De dronkaard en bet Evangelie. 

(Eene ware gebeurtenis.) Door -f* 

Amst. 1862. Uil^. 

6. De ontvanger der registratie. 

Door -f. Amst. 1862. 

Malei a. [Amelie Mabib H. Na- 

HUYS.J 

Hanna. Door -{-• Arnhem,?. Gouda 
Qoint. 1878. üti^. 

Man, Een Eeligiens Geloo- 
vich — [David Joris.1 

Dat tweede hand-boecksken : inbol- 
dende veele geestelycke ende seer 
sticbelycke leeringhen . . . van -f- voort- 
ghebracht. Herdruckt in H jaer 1616. 
12^ 

Placciiu n». 1988, 198gi; ▼. d. Linde n». 
221. 

Man dor. [Güalthebüs Eolff.] 
Beschrnving v. h. Farapattan-wee- 

zen-gesticnt. (In „het Leeskabinet^' 

V. 1881.) 

Levensber. v. Letterkunde 1881, bl. 808. 

Manet post fnnera vernm. 
[Zinspr. v. Hendrik van Deventeb 
Med.] 

Manet nltima coelo. [Zinspr. 
V. Willem Eboon.] 

M a r i e 1 1 e. [Mabia Henbiette 
BoERE echtg. van Mr. D.Eoorders.] a. Claude de colporte 
schryfster van Mary I 
het Engelsch door -{-. 

6. Hoe Mary Powell IM 
werd. Naar het Eng. do 
1860. 

e, Henriette Langford. 
door Miss Tonge . . . 
door +. Amst. [1860.] 

d, Elinor Mordannt. 
Brewster. Naar het Eng 
druk. Amst. 1862. 

Marinus. [H. M. C. 

ZEE.] 

In: „De Evangeliespieg 
voor de huiskamer", „D( 
enz. 

Marius. [C. J. van Bf 

Vrouwenliefde en vro 

-f. Leiden, 1864. 2 dk 

Markers, B. — [J. 
Institnteur te Schoonho\ 

Het kind in omgang 
proza en poëzy. Door -f. 

Marlitt, E. — [Ei 

De meeste harer werken : 
landsch vertaald. 

Marte prudens, 
mens. [Zinspr. v. Jac. 

Martin, Hendrik 
DE Graaff.] 

Erasmus en z^n ti 
Amst. 1870. 

Massacreert boos 
V. Is. Abr. Massa.] 

Mat, Abraham ' 
[Abraham van Bbienen 

a, Fasciculus myrrhi 
hossel tj e van myrrhe , 
linghe van Hlüden van 
door +. Utrecht, z. jr. 

è, Jaerlixe recollectie 
daghen tot herstel linghe 
dwaelde siele, door -f. 389 ¥&ta. M. C. Ij» 390 «. Over de togenwooxdigheid Gods. 
Door +. 170? 

l Over het Inden des Heeren. Door 
f 170? 

f. Over het sacrament des Ontaers. 
Door +. 170? 

/. Over den Advend. Door -{-. 170? 

Al den itokkea lyo, togtiyk nat aadere, 
met uMm h«idnikt. Ijodea, 1709. ^«. 

Mita, Kfttja — [Habie Cabolike 
Funk te Leiden ] 

«. £en natnuriyk kind en andere 
Nederlandsch-Indische verhalen. Door 
+. Leiden f 1874. 

è, Xovellen in tgdschriften. H.E.B. 

Xa^hanasius, Dr. Chrjsosto- 

Otti [J. J. HAÜBICIU8.J 

'• I^ sangberg geznivert. Hnisen- 
<>Bg- ICet de geheele aanmerkingen 
vin Opsonios Mero etc. Nader opge- 
helderd met staat- en sedeknndige . . . 
aa&teekeningen van +. 's Gravenhage, 
1716. 

SAtinr^ op J. de Haet eo J. Zceoi. (De 
■nj*crg io geraar.) 

^* fiiief van -f" <^^^ ^^ vemnfti- 
K^ I^apiriüs Caórpitanus behelzende 
den lof van 't pnikgesang eens jongen 
I^daolien Nachtegaids, nevens eeniffe 
ftodere aanmerkingen over 't gedicht 
Den Zangberg in gevaar en delatnnsche 
woonien Mns, Mnms, enz. In sQra- 
^^Bi^^, te bekomen bg Grösbrecht 
™^et, boekverkooper in i Korte 
Achteirom. 1716. 

^' ]lK)f-bazain. (In: „Derde vervolg 
°^ viearde stnk der gedichten op W. 
^- H«tten", blz. 49.) 

^1^ *^mMm + waf ontleaBd aan het fraoiebe 

7^» : Le Chef-d'oeorre d*iui ioeonoo . . . 
'^H^^. 1714. ^^thilda. [Mabia Sujot?] 
|?^I>hroeyne. Novelle door + . Zaltb. 

^ ^thilde. [Maria Suxyr te Roer- 
mond, "i 

'* Qod en Koning. Historisch ro- 

"^"^i^che scheU door + . Rotterdam , 

187a , 

^* Novellen in het ^KathoL Htni- vers-magazün" en in de „Kathol. 
Illustratie.''^ B.E.B. 

Maurits. [J. I. de Rochemont.] 
a. Onze boitenlandsche vgand. Door 

-f. Batavia, Ernst en C<>. 1874. 
ö. Onze inlandsche vgand. Door -f . 

Aid. 1874. 

M. B. [Bode.] 

a. Orestes en Pjlades, of Iphigenia 
in Tauris. Treorspel het Fransch na- 
gevolgd door -|-. Amst. 1702. 

ö. Polyxena. Treurspel het Fransch 
nagev. door -{-. Amst. 1703. — Aid. 
1717. 

e. Oorlogs zang en poëzy zang. Door 
-f-. Amst. 1706. 

V. d. Marck 785-787 (ferbekerd.) 

M. B. D. J. M. I. L. [. . . . DE 
Bbabakt. lied. Dr.] 

Aan den konstiverigen .... Petrus 
de Goesin, door zyne teekening na 
het model den lauwer-krans behaalende 
in de Koninkl^ke Akademie . . . (Door 
-I-.) Gend, den 24 Mei 1774. fol. 

VanderhaegfaeQ , V. 867. 

M. B. Medic. Antuerp. [Michiel 
BoüDEwiJNS Med. Dn te Antwerpen.] 

Dienstich ende ghenuechiyck tijt- 
verdryf voor siecken .... Door +• 
TAntwerpen, bü Francojs Fickaert, 
onder onse L. Vrouwentoren in den 
gulden Engel. Anno 1654. 12^'. 

BibUophile Beige, VIII. 400. 

M. C. [Campakus.] 
Yeld-deuntjes (In den bundel: „Amst. 
Pegasus" 1627.) 

M. C. B. [^Belinpakte.] 

a. Aanmoediging aan de Hollandsche 
Israëlieten tot hfti betreden van de 
voor hun geopende loopbaan van den 
krggsdienst. Door -f . Te Amsterdam, 
bg Belinfante en (Jomp. 1809. 

6, Parabelen door Agntn Franz. Uit 
het Hoogduitsch d'K;r «f. Te Haarlem, 
by d« wed. A. ljf(m)tm Vt. \H*M), 

M. il. Ij. [L. il. MKVEa.l 

a. Verbalen tn «liliakeringen, mttlt^ 391 M. C. W. Medelid. gedeeld door -[• . Groningen , C. Wou- 
ters 1828. 

6. Aglaja. Eomantische verhalen, 
verzameld uit de werken van D. H. 
Fouqué, W. Blumenhagen , Byron en 
anderen. Door -j-. Aid. 1828. 

c. Tafereelen uit het werkelüke 
leven. Eene bloemlezing uit de werken 
van C. Weisslag door -f. Aid. 1829. 

ÜUg. 

M. C. W. geb. M. [Warnsinck?] 
Iets over eene nationale kleeder- 
dragt. Door -f* Amst. 1831. 

M. D. B. [de Bbouwbb.] 

Schalmeye , inhoudende veel geeste- 
lycke liedekens, door -1-. Haerlem, 
1614. 12«>. 

Cat. V. Voorst, n». 4877. 

M. D. B. [Mattheus du Bois.] 
Godts wonder-werck voor en in de 
weder-geboorte, uyt de bevindinge 
vertoont . . . Door -f • Amst. 1680. 12<*. 

Rogge, Contra-Remonstr. gesohr. bl. 257. 

M. D. de B. [db Bbuyn te Utrecht.] 

Het feestvierend Antwerpen. Alge- 

meene historische feestwyzer voor het 

tweede eeuwfeest ter eere van P. P. 

Eubens, door -f. Antw. 1840. 12». 

B,B. 

M. de B. [Bbouwbe.1 

Lustighe tsamensprekinghe van vier 
personagien rethoryckelick ghemaeckt 
door -}-• Haerlem, G. Roman. 1608. 

M. d. B., Mr. — [Mattheus de 
Buuscher.] 

Dichtlievende verlustigingen be- 
staande in veld- en stroomzangen . . . 
door 4- onder de spreuk: Meditando 
Fulgeris. Leiden, 1762. fF.0. 

Tea onregte heeft men M. dk Reuter nit 
de letten gelezen. 

Mea portio Christus homo. 
[Zinspr. v. Paul Cobdes Theol.] 

M. E. B. [Maktijn Evebaerts, 
Bruggenaar.] 

a, Labyrinthus ofte doolhof vande 
dwalende Medicgns des docteurs Theo- 

phrastus Paracelsus, overghesedt do^^^ 
-}-. Gheprent Thantwerpen by my J»*** 
van Waesberghe, 1653. ^ 

b, Tgasthuys boec, beschreven do^^ 
Theoplmtötus Paracelsus, tot nut ^ 
alle ghebreckelycke endeorancke 
schen, overgheset door -1"* ^^'^ 
de wed. Hans de Laet. 1567. 

Gat. Semire n». 891. Ik weet niet of 
van hem is: 

c, Justi Lipsii Politica , dat is Be-- 
geringe van landen en steden . . w 
Yerduytscht door -f* Uelft, Adr^i* 
Gerritsen 1623. 

Me cecinit. [Zinspr.v.M.GBOOGK.]d 
Mechelaer, Eenen— [Den Abt^" 

HOEFS.] 

De wandelende jood in een lotbuii 
met den groeten advokaet der 
en kompie door -f* Brussel, Greoae^ 
1845. 12^ 

Tegen Theod. Yerhaegen» ond-prendenl 
Kamer yan Vertegenwoordigen. B.M 

Mecima. [A. de Hey Hbcika.] 
Watersnood. Dichtregelen nitgeg. 
voordeele der ongelukkigen in 
chem, Brakel, enz. Door -f. Ui 

1861. ra 

Mede-geinteresseerdOi Ee 
Amsterdamsch — . 

Kadere aanmerkingen over het 
drag door de Heeren Gt)ll en Gom 
en Osy en Zoon .... gehouden , d 
-f in de negociatien ten laste 
het Weener Hof, medegedeeld 
zyn^ vriend te Haarlem. Amst. 1 

«Op grond van sommige nitdrokkiagea in 
autobiographie van M. G. van Hall, hond - 
het er voor, dat hy de «teller deur broehii- 
was.*' Th. Jorissen. 

Hedela et pietate. [Zinspr. 
Ant. Schellingwou, Pastoor te 
sterdam.] Medelid der Brongenoote 
Een — [J. H. Schutte.] 

Eleefiscne waterlust orte besch 
ving van de lieflyke vermaekelg 
heden aan de wateren te Kleef. O Medelid. Menschenvrieiid. 394 en yermeerdert door +. Amst. 

, Kerkel. Dordrecht, II. S5S. 

Lelid derzelve kerke, 

- [JONA WiLLBM TE WaTBB.] 

praak aan de hervormde kerk 
)rland by de invoeringe der 
psalmberüminge, door -{-. 
lam en elders. [1774.] 

leveDsberigt van t. W. bl. SS 5. 

Ltando. [Zinspr. v. Jan Bla- i tan do fnlgeris. [Zinspr. 

»B EUUSCHSR.] 
M. D. R. 

itantes gememns. [Zinspr. 
LBBBT Eoonjs , Yicaris te Haar- inm beat. [Zinspr. v. Pa- 
3 Baebs.] 

inm tenn ere beat i. [Zinspr. 

HOEFIJSER.] 

-klncht vande Amsterdamsche 
over Comelis van Campen. 
m den eersten Martij, 1636. 
f. H.H.) T' Amsterdam, ge- 
bij Nicolaes van Eavensteyn. 
636. In plano. 

rbeke, Henry van — [W. 
a Aa te Amsterdam.] 
Taamemingen en waarheden. 
•. Amst. 1860. 

>g iets over Klaasje Zevenster, 
. Amst. 1866. 

o wordt men lid van de Tweede 
Een Lollandsche verkiezings- 
Door -f. Amst. 1869. 

r door den tyd. [Zinspr. v. 

ÏU)SSEAU.] 

r pyn verveelt. [Zinspr. 

ER 7BBMEULEN.] 

r sners dan soets. [Zinspr. 
i Byns.] Meest Godt vreest. [Zinspr. 

V. MiCHIEL EeYGEBSZ.] 

Meiëriïenaar, Een — [Waar- 
schnnlijk s. Hamewinckel.] 

Gedachten over de Meiërg van 
^s Hertogenbosoh en derzelver inwo- 
ners by het begin der negentiende 
eenw. Door -f. Eene bedrage tot de 
Reizen door dat land in ae jaaren 
1798 en 1799. Amst. 1801. 

Hy was ook de schryTer dier Meliora seq^namnr^ [Zinspr. y. 

Lamb. Bidloo] 

ff 

Melioribns non plnribus. 
[Zinspr. v. Is. Duym.] 

Melior mors vita. [Zinspr. v. 
J. VAN Neebgassel , Apost. Yicaris te 
Utrecht.] 

Memento mori. [Zinspr. v. Jo. 
D. Bompbl.] 

Mengt vreaoht met sorgen. 
[Zinspr. v. Jan van Dibst.] 

Men moet daar aan. [Zinspr. 

V. J. ViSSCHEB.] 

Men moet Gode met een vro- 
ijken geest dienen. [Zinspr. v. 

Nic. PiCK.] 

Mennophilns. [PibtbbAdbiaensz. 
Vebwbb.1 

Artikelen in „de Hollandsche Spec- 
tator" van V. Effen. 

Me non progredi impedit 
Asp erna tor. [Zinspr. v. Wibban- 
DUS DB Gbb8t.] 

Mensch- en bnrgervriend. 
Een — [G. J. G. Baoot.] 

Proeve op de gezelligheid, in ygf 
zangen. Door -f • Gron. 1787. 

Zie bl. 18 zQner «Venam. y. stokken ter 
verded. zyner eer en onichald**. 1789. 

Menschenvriend, Een — 
[J. W. Statius Molleb.1 
Brieven van -f~ >^<^ lidenden en 395 Mensch. M. H. B. 3^ ongelokkigen. Amst. 1832. 2 dln. 

Aa, 
Mensoh soeckt veel, dooh 
een is noodioh. [Zinspr. v. Kabel 
VAN DIandeb.] 

Mens ingenna Deo grata. 
[Zinspreuk yan J. A. M. Mensikga..] 
Boekbeoord. in y,de Gids.'' 

Mens intenta Deo. [Zinspr. v. 
NicoL. Gazaeus.] 

Mercator. IH. C. Bogge.] 

In de „Yaderl. Letteroefeningen." 

Merckt d'loopbaens eynd. 
[Zinspr. v. C. Westerbaen.] 

Merckt d' occasie. [Zinspr. y. 

JOEIS DE LaCOKBT.] 

Merwede, Mr. Bondew^n 
yan de — [Mr. MAUBnb Cobnelis 
yAN Hall] 

Zie op fireedspraak, Koenr. — 

Messeljc 8 siet. [Zinspr. yan 
Peteb de He&pekeb.] 
Bibl. ?. Pamfl. 769. 

Met arbejt been. [Letterkeer 
V. Mabten Beheyt.] 

Met jonst doorschoten. [Zin- 
spr. y. I. yAN Schoten.] 

Met Konst omyrocht. [Zinspr. 
y. PiETEB Leeuwenschilt.] 

Meteren, Emannel yan — . 

Historie der Neder-landscher ende 
baerder na-bneren oorlogen ... tot 
1612. Door 4** ^^ d^ laeste-maal by 
hem yoor süne doodt merokeiyck yer- 
betert ... 's Hage , 1614. foL 

Nadat de copie voor den uitgave door den 
schryver gereed gemaakt was, overviel de dood 
hem. Zijne erfgenamen lieten in het HS. ver- 
anderen wat de Regering begeerde, ten einde 
van haar privilegie te verkrijgen. Die veran- 
deriagen worden toegeschreven aan G. van 
Ledenberch , D. Tresel en H. de Groot. 
Zie Prof. K. Fruin, Ov. de versch. uitg. v. 
V. Meteren*8 Historiën in N^jhoflTs Hydrageu 
N. R. IV. 88. I)e latere uitgaven zfjn alle 
naar bovenstaande gevolgd. Met liefd' yolbraoht. [Zinspic:^ 
yan den dichter yAN Dobbe.] 

Met raet en daet. [Zinspr. y^ 
Hebb. yAN Beaumont.] 

Metnenda procella. [Zinspr. '— 
y. SiXTUS yAN Hemminga.] 

Met yiyt yerbeyt de tyi 
[Zinspr. y. Joh. Blictn.j 

Met yrencht in dencbt. [Zinspr. 
y. Vincent Mattbusz.] 

Menlman 2081. 

Met yrengden immers. [Zinspr. 

y. J. P. TiMMBBS.] 

Meyer, Clarisse Sopliia — 
[SEByAAS DE Bbuin gchowd met Mej. 
C. S. Meyer.] 

a. Clara Weghorst. Een Neder* 
landsch yerhaal door -f* Alkmaar, « 
1850. 

b. De laatste bede eens yaders. Oor- — 
sprónkelgk yerhaal door -|-, ütrecht^^ 
1850. 

c. De geheimen eener moeder. Dooi 
-f-. Haarlem, 1851. 

d. Yertalingen yan eenige Zweedschcs 
en Engelsche romans. H^3^ M. F. [FOCKENS.] 

a. Klucht yan dronken Hansj 
Door +. Amst. 1657. 

b. Klacht yan de yerliefde gryi 
gespeeld op d'Amsterdamsche Schouw 
burg. Door -}-. Amst. 1659. 4®. 

V. d. Marck 878. K* (j* X* ntfATTHEus Gaksnett: 
gent. Tengnagel.J 

Het leyen yan Konstance waer a^* 
yolgt bet tooneelspel de Spaenscb — - 
heidin. Door -f. Amst. 1643. 4<>. 

Placcina n». 1968 ^. 

M. H. B. [Mabia Henbiette Boeke — 

Het leyen en de werken yan Jol^»- 

Williams, den zendeling der Zuidze»«-^ 

eilanders. Naar het Engelsch door -Br' 

Amst. 1850. üi^^ 3dC. H. H. Q. [Mr. Hnoo uk Ctroot.] 
Cïhriatelyokfl betmctitinghe des lü- 

l^-UB Chiisti op den goeden vrydacn. 

I>oor +. In 't jaei o. H. 1619. 4°. 
^ibU T. Pwna. laos. 

'M. B. V. II. [U Anxm H. T&N LzB.] 

a. Opstellen, met name over de 
^xoote openbare werken ia Nederland 
in de „AngshnTgsche algem. Zeitnng". 
Soma met weglating der voorletters 

- A. Artikelen over bnitenl. ataatkande 
wekelgka in het „Zondagsblad van het 
N'ieaws van den dag" tot 1875. 

IC. J. A. H. B. S.[Jao.Bontbbal, 
Skks. Sunos, Uattbus Askuinsz. 

VkkbVXQ of BUBOICS.] 

«». Joannis Calvini tyrannien, Bchel- 
^n^lien, ende lenghenen: Dat ia: 
Kor^ ende klare onderriobtinghe voor 
^ «envondighe herten, die haer be- 
"Wttmeren over de resistentie ■ . . 
^■«loke den . . . Sebenrpredikeis in 
^^^liielant, werdt gedaen. Door een 
^eTlflbber der Ned. vryheyt . . . En- 
^^ nn doen dmoken door -f "Ue 
P*«n*rBn des Godlyoken Woordts . ... 
*■» fioUasdt Anno 1616. 4°. A. Korte ende klare onderriohtinghe 
Tpor de eenvoodighe herten . . . door 
+ - 1616. 4"». 

!• hetMlfile sli a. 

o, Joannes Calvinns vieedt, bitter, 
^^^^. Dat iaoorteendedare Terbe(e)l- 
''^igr^A v^° ^°i ^BTt oft gheest Joan- 
^s Calvini .... Eerst gheteeckent 
""■^^^ïr eenen Liefhebber d«r nederl. 
T'^beyt jn Sohielandt. Naenuaels door 
^y woorden dienoers in Holland in 
**UQle ghestelt . . . {Get. + .) Hantw. 
*®19. 4». 

^•d *Ua *u Sliiius irunciliyiilljk de 
r. (Zit Bruidt II. SSQ.) ■»upr. T. Hkndkik Altinq Theol.J 

-f. Itillemontes. [J. E. Doisehbebo 
*^^ V. d, Prov. Staten V.Z.Holland.] MilO. [J. I. TAN DooKMmcK.J 
Artikelen in „Yox StndioBomro." 

Uind' Inda's leenw. [Zinspr. 
V. I. VAN Lebüwen] F.r. 

Amold, Uiction. dei dtriKi, Wd: Mjjdt 
Jnda') leeuw >1* spreiik v*a Jan tan 
Leeuwin. 

Kindergedeelte des E. Ker- 
kenraads van Zwolle. 

— Protest van het -f- tegen het gere- 
solveerde bij het meerdetdeel, rakende 
de verkiezinge van nienwe leden des 
E. Eerkenra^H en de nitvoeringe der- 
sselTer resolutie, benevens een bylage 
daartoe behorende. Uitgegeven door 
het voornoemde -|-. Te Zwolle, bg 
Simon Clement en Johannee Adrianns 
van Santen, boekverkoper, 1754. 4". 

6. Instantie van het -\- aan de E. 
ClasHis van ZTrolle, vergaderd binnen 
dezelve stad, op den 8 Aprildesjaais 
1755, op de declaratie by hetzelve 
minder gedeelte ingeleverd aan ge- 
melde classis op den 23 April 1754. 
Aid. 1755. 4». 

Bcidi wiien opgcsblil door den Pred. J. 
TAN BOBBUM, Tolgena Ypej eu Dermoat, 
UI. *73. r waerheyd, Eenen 

[J. A. F. Pacwels-J 

De bedorven zeden, oorsaek van 

de plaegen en rampen der achttiende 

eenw... Door -j-. Antw. (180?) 

Merteni. Cit.deUbibl. d'AnTen.Ill. M. 43. 

Uinnaer van Uinerva, Eenen 

— [J. DB W0LF.| 

Invallende gedagten op veracheyde 
voorwerpen , ofte het schonw-tooneel 
der gebreken. Inhondende eene menigte 
ny tgelezene gebenrtenissen , aerdige 
voorvallen , nanwkenrige waememin- 
gen wegens de miabmyken aller atae- 
ten . . . . Tot vemaek der nïenwagie- 
rige gemoederen in het licht gegeven 
door -\-. In helden- veersen. Gent, C. 
J. Femand 1780. i>. in ^dschriflen en jaar- VindtrhA^hen. IV. US. Mint Godt al. [Qnspr. v. Daniel 

DtKBIKSZ.] 399 Min veel raad. M. L. G. Min veel raad. [Zinspr. v. J. 
Dayeiaeb] 

Mirabean, De Graaf de — . 

Aan de Batavieren over bet stad- 
houderschap. Door -f"* Antwerpen, 
P. Egniers. 1788. 

Vertaliag van «Aax Bttaves aar la Stad- 
hoaderat Par Ie Comte de Mirabeaa. 1788. 
(Ier AtiU.)" Be DOten, waarmede het voorzien 
is, waren volgens Barbier u^. 1898 van Dumont- 
PioALLB eu P. H. Makbon. Het komt mfj 
echter voor, dat de laatste, hervormd hol- 
landseh predikant te Par^s , met de HoUandsche 
letterknnde leer bekend, vooral de. hand er in 
gehad heeft. 

In Navorscher 1875 bl. 54 wordt gevraagd, 
wie D£ BouBOBS was, die met Marron aan 
Mirabean het geschiedkundig gedeelte en de 
aanteekeuingen verschafte. 

vKort voordat de M. zfjn Anx Bataves in 
het licht gaf, kwam hg h^ den heer tan (der) 
Capellen tot den Mabsch en liet hem zijn 
MS. lezen. Deze rondborstige man verklaarde 
zich omtrent hetzelve beleefd, doch verder 
geiyk dat schotschrift ten volle verdiende, het- 
welk dan ook de reden was , dat de heer de 
M. , zeer on vergenoegd heenen ging, geen 
melding van hem maiücte, en zelfs tegen zgn 
beter weten, de nitgaaf der Gedenkschriften den 
heer van (der) Capellen tot den Pol toeschreef." 
(H. J. Baron van Loë in de voorrede van z^n 
Antwoord op een brief getit. Nadere redenen 
van de jongste onlusten ... 1791.) 

Misanthropos. [G. J. NoombnJz.] 
De Utrecbtscbe theologie beoor- 
deeld door -[-. Utrecht, T. de Bmyn. 
1864. 

Ten onregte aan Dr. A. van heb Linde 
toegeschreven. 

Misdadiger, Een — [S. Bbeqo 

KELAAB.] 

Brief van -|- , gesebreven in den 
kerker, eene nalatenschap voor z^ne 
eenige dochter. Amsterdam, 184^. 

Miserioordia solatinm menm. 
[Zinspr. v. A. Bobmbkstbb.] 

Misopsendes. [0. H. J^oophak.] 
Zamenspraak yan -{- en z^n Ja- 
panschen vriend. Naar aanleidingvan 
bet artikel „Misanthropos" in de 
„Vox Studiosomm." Utr. J. J. H. 
Kemmer. 1864. Misoschoti, Photiznm 
Friesche fackel, lichtende 't r 
der Revisen. Door -f. (Lichtgeve 
DnisteruisbaterJ Adv. Aengesteec 
op den len Jannary 1655. z. 
(Leenw.) 1655. 4P. 

«Of FoPPJi TaNIA of FOPPE TiABA, 

in 1658 Advokaat geworden , of een ander c 
dit Psendouym schnilt, bl^ft eene vn 
(Aanteek; van den Heer W. Eekhoff.) 

M. J. V. H. [Denkelgk Mej.1 

VAN HOOQENHÜIJZEN.] 

a. Stnkken in het liederenboe 
„De van den hemel afgebeedei 
Oranjeboom, of verzam. v. ee 
liederen^\ enz. 

6, De verligten vryheids-z 
klaagende over bet verlies van 
staart-pamik te Soestdyk den 23 < 
1787. fol. (Get. -f.) 

M. L. [Mabten Lutheb.] 
Yan dat beiligbe Pater noster. 
verstandelicke en oerbaerlicke * 
ringbe hoe . . . dat een kersten mei 
dat beiligbe gbebot . . . offeren sa 
Gemaect [of liever ontleend aan O 
AMUs] door enen geleerden doctoo: 
z. pi. en jr. [1518 ?] 

Cat. Meolman, 2812; vgl. Cat v. V 
n». 8486. 

M. L. [Mr. Lucas Tbip, Saadf 
der stad Groningen.] 

Tydwinst in ledige nnren. Doo 
Tweede en verbeterde druk. Ley 
1774. 

Zie Gedichten van Jan de Kmyff, bl. 

M. L. [ . . . Macalesteb Loup.1 
Bedragen in het tydschrift ml 
door bet Tooneelverbond. 

M. L. G. geb. C. [Mevr.L.6i 
HUIZEN geb. Cabelius.j 

a. Op de eerste zege van ^sl 
vloot op die der £ngelschen, d< 
Aug. 1781. Door -f. 2e druk. 
sterdam. [1781.] 

Cat. v. Letterknude I. 268. 

6. Op het kunstrek orgelspel 
den heere A. C. Bonrsse ... Door 
1786. 401 H L. ¥• D. Molina. 402 M- X. V. D. [van Deyenteb.] 
Eo^ïbesolioaw. in „N^hofiTs Biij- 

M- M* rWaarschgnlgk A. Peys.] 

GreoTge bandin. Clnclit nyt liet 

Fna^ getraselateerd (sic) door -f* 

(jheo^culeert naer den liedendaegsen 

Meridiaan. 1662. 

^ Gida 1881, III. bl. 502. 

M:. M. [Maetbns?] 

a- Th staat der kerke Gods beschouwd 
IQ OQze dagen, of eenzame gedachten 
over de gronden m^ner hope op een 
^Ai^taande gelukzaligheid. Door 4-. 
&ion. 1792. 

6. Het oude volkslied Wilhelmns 
^■^n Kassonwe vrg nagevolgd en toe- 
grepast op 1813. Door -|-. Leiden, 
1813. ^ 

^JM.lJ[.,Den Schoolopziener — 

Kinderlijke oogenblikken aan den 
9<>^bdien8t toegewnd ten school- en 
<^U]88el^ken gebmike, getrokken nit, 
®J^ bewerkt naar J. A. C. Lohr, door 
+ • Te Haarlem, bg de Wed. A. 
I-ooBjes, Pz. 1822. M. M., Schoolopziener van 
ttet 3e district in Vriesland. 
LM. Hartens.] 

ö. Zielleer voor kinderen. Door 
A^ngiist Siebeck. üit het Hoogdnitsch 
^rtaald, en naar de behoeften der 
^^. lagere scholen gewüzigd, door 
+ . Te Franeker, bg G. Ypma. 1823. 
3 «tn. 

6. Keur van leerzame verhalen voor 
«^et opkomende geslacht. Een letter- 
S^^henk voor jonge lezers en leze- 
^Bsen boven de 10 jaren, üit het 
Soogdnitflch naar de tweede verbe- 
^ïde uitgave vertaald, door +.Ald. 
W23. 

c. Licht en bmin in de kinderwe- 
^Id. Naar het Hoogdnitsch van J.. A. 
^- Iiobr, door +. Haarlem, 1825. 

^. Leerzaam vermaak voor kinde- 
ï^ in korte verhalen , door J. A. C. 
^1^. Kaar het Hoogd. door +. Aid. M. M. [Th. J. Weendly.] 
Artikelen in ~de Navorscner." n' M. M. M. [Matthus van Meewede 
Hr. van Clootw^ck.] 

In „De Dordsche Kraam.'* (Zie 
Scheltema, Meng. III. 3. bl. 123.) 

M. M. V. B. [voN Baümuauee.] 
Becensiên in „De Gids." 

M. M. W. pifARTiNus Maetinez.] 
Aendachtighe bemerckinghen van 
d' eeuwicheydt. Eerst in 't lat^n ghe- 
maeckt door den Eerw. P. Hieremias 
Drezelins Priester der Soc. Jesn. Ende 
nu verduytst door +. T'Hantwerpen, 
1625. — Aid. 1676. 24^. 

De vertaler bleek ait het 12 Jan. 1635 ge- 
geven privilegie. 

Mobachus, Vesalius — [H. 
DE Yeeb, destyds Pred. te Delft.] 

Yan gelgke beweging als gy. Door 
+ . Zwolle, 1859. 2 dln. 

Moderata durant. [Zinspr. v. 

WOÜTEB VAN YlEE.] 

Moderata durant. [Zinspr. v. 
Tjaebt Sonnema.] 

Moderata durant. [Zinspr. v. 

G. VAN DUYVENVOOBDE.] 

Modesta est tuta theologia. 
[Zinspr. v. Beyeb Anslo.] 

Modeste et vere. [Zinspr. v. 
Heydentbyk Ovebkamp Med.] 

Moeder, Eene — [Movt.Hubeb- 
TiNA Mos geb. Pbins te Hattem.J 

De kinderdoop. Door -|~* Zwolle, 
de Erven J. J. Tgl 1866. 

Molina, C. — [Chbibtiaan Veb- 
HEDLEN, Pastoor te Stompw^k.] 

Den oprechten schriftuerlyoken 
Boomsch-CathoL Mondt-Stopper . . . 
besonder aen Andr. Essenius, Calvino- 
Gommarist Predicant tot Utrecht. Door 
-f . In dezen ketsten druk merkelyk 
verbetert Antw. 1766. 

Volsens ▼. Heoasen en y. RUn IV. 894 

26 Tenehencn er 7 dnikkan Tut, wiurui ie Ie 
in IftSO, getiteld: -Dan KitIiul|jk«D Mout-itop- 
pci". Bm Uteret •Den Moadtitopper no ille 
aytgBpsodB NiengsziDdea. Ceolaa 1647. li". 
(Ut. J. L. C. Juob I. 14SD.) 

Homns Janior, Nicolaas — 
[8. Ipe. WiaxLius.] 

Brid van -{-| atemger^igd barger 
dei Bataafiwhe S«pDbliek, aan den 
WelEdelgeboren heer David Arend 
van Bonterwek, te Veegenbnig, bg 
Jantje Saakwat. (1804.) 

Zis het LcTea ma W. bMchrevea door v. 
Uoibiirg Broawer, bl. ISS, die echt«r niet 
gabsal itelllg ipRckt. 

Uon lieiire vieodra. [Zinspr.v. 

•T. J. BOHIPPEB.] Uoniti meliora eeqnamnr. 
[Zinapr. t. Joannes Gotxs, Eannn- 
nik te Utiecht.] 

Uoniti meliora seq^amnr. 

[ZilUpr. T. JOHAK HlLABIDBa.] 

Uon aort eet trop henreux. 
[ZinepT. T. Alkxamsek de MrMCO.] 

llons Sion mons aeternaa. 
[Zinapr. v. Pbtkcs Kontakus.] 

Montanas. [D. tan Bkrobn , 
Fied. te Sluis in Vlaanderen.] 

Elaag-liederen over de beklagelyke 
doot van ... O. de Baad, tot Vliasin- 

rn, A. van dei Velde, tot Middelborg, 
van Lodenatein, tot TTtregt, B. 
Jimmens, tot St. Anne ter Unide. 
Dooi -}-. Tlianngen, 1677. i°. 

Hont en grondt eendrachtiob, 
[Zinapr. r. Hubest NKirra, Faitoor 
ta Bellem.] 

Horell, Sarei — [Jao. Ridlet.1 
Yertellingen der sohik-godinnen : oi 
de behoori^ke leMan van Hontm . . , 
Tertaald nit een peiaiaanaob handschrift. 
in het beait van -{-, en nit het £n- 
gelach vertaald dooi £gbert Baya 
Amat. 1764. 2 dln. F.F. 

Uore mori. [Zinapr. v. Gabx. 
Hbukikk, Institntenr te Antwerpen.) Moribns antiquie. [Zi: 
JnsTDS LiPBins.] 

I none fanlt c'ea t 
inre. [Zinapi. t. Louis Bku 

Hora mea vita. [Zinspi 
TAN Vhelbn.] 

Mors omuia aoWi t, fo 

nicitiaa, et connabiali 

[Zinspi. T. Jebon. Duhortieb 

Udib sola fatetni, qni 
lint hominam corpnscnla. 
r. SixTcs Abcerids Med.] 

Moren piaeatantioi. 
T. Steven Foccema.] 

MoiB tna Chiiate mil 
eat, Victoria, regnnm. 
meamorior, aangnine vi 
[Zinspi. V. JuuDS VAN Beym. 

Moaelei, Di. L. T. — 
Tboss.] 

Die Boae von Dekama. £i 
riaoher Boman von J. van 
ana dem Boll. nbeisetzt von -|- 
1837. 3 Bd. 

Mi. * * * [Mr. G. van Ha. 

Geschied- en ataatknndig o 
over den tijd, wanneer Ph 
Tweede, Koning van Spanje,' 
den beeft Heei dei Vereen igd 
landen te zün .... Door -|~ • 
1781. 

C»t. J. W. te Witer, p. 801. T 
i> wnni H. ToLLtua voor den ichrij 
dsQ. Oolc T. d. Ai'a opgave, dat C. 
VAN hat lOdde ifn, boud ik *o 
oolc ta duTTui nsn meldiag gcm 
Catal. na dieoi bibl. d». 1821. 

Mr. • * * • [Mr. W. B. 

Cdetiub.] 

Vrijmoedige aanmeikingen 
ontweip van Bnrgeilgk 'V 
zoo vene hetzelve aan de 
Generaal ia vooigediagen , 
la Btnkje. Doidrecht, Blnsa^ 
Braam. 1819. 

Hfï noenidD dcb op dea titel ' 
ito^a, ia ISEQ irarubeacn. In ha 
Tencbeoea nog het 8e. 4«, Ge eD Oi 405 Mr. * * * * M. S. 406 Mr.* •**[!&. W. IJ. VAN Ha. 

lBIiSyBI.1>.] 

Het ontwerp van het Burgerlek 

Wetboelc voor het koningr^k der 

Nederlanden , vergeleken met het vorig 

r^ Door +. Eerste stuk. 'sGrav. 
1821. 

Mr. • • * [Mr. J. H. Sassb] 
Brieven over het ontwerp van een 

▼etboek van strafvordering, van +. 

's Hertog. 1829. 

M. K. Mz. [Roest.] 
■Axtikelen in „de Navorscher." 

^^- • • n . . . . [J. G. LA Lau.] 

^ nde Tgdspieffel" 1851: Een 

woord tegen taalvenMistering en bas- 

twr^^ooiden. 

^^* ...voormalig lid der Sy- 
nod ^^ jo. J. QüiNTüs.] 

vrix>ote bezwaren tegen de moderne 
geologie voor de N^. Herv. predi- 
™^ii en hanne kerkgemeenten. Door 
+• Groningen, 1862. ÜU^. 

ï. S. [Menno SiMoys.| 
, ^ Van het rechte chnstengeloove, 
^t des menschen harte omkeert , ver- 
*^^M, godvreesende maecket. Door 
+. X. pi. 1556. 120. 

^. Fandamentnm. Een fondament 
^de dare aenwysinge van de salich- 
^^'^^kende leere Jesn Christi. Door -f-* 
*• pL 1565. 120. 

^ct gewyzigdea titel in 1683 herdrukt. 

c. Een gants daydel^ck ende be- 
^lieyden antwoort. Anno 1556 wt 
J^*«rheyt ende cracht der H. Godt- 
*ycke Schrift grondelyck vervatet 
^ Kartini Microns Antichristische 
J^Qie, ende onwaraohtige valsche ver- 
^^, van den handel oft gesprec. 
"^^uto 53 minder getal, tnssohen hem 
^1^ my, van die alderheyl. Mensch- 
^^^rdinge ons Heeren Jesn Christi voor 
^Is getuygen gheschiet. Met noch 
^^ hertgrondel^cke scherpe Sendtbrief 
^ft vermaninge aen hemselven. (Get. 
+.) X. pi. en jr. [1570?] 4P. 

^' Een olare, « . bekentenisse • • • wt den gront ... der H. Schrift verva- 
tet .. . Door + . Ao. 1600. 160. 

Bogge, Gesehr. der Ned. Herv. Kerk, bl. 52. 
Zie verder op A. P. 

M. S. [Skouckaebt.] 

Lof enae lasteringhe van alle staten 
ende handtwercken door +. Gt)rin- 
cbem, A. Helmichsz. 1613. 12^. 

M. S. [Smallegakge.] 

a. Nederlands verqnikking, of d* 
Ontwaekte Leeuw, waer Mercorins tn- 
ding brengt, van alle het gene in oe 
Vereen. Nederlanden is voorgevallen, 
op de ses eerste maenden des jaers 
1673. Met opdragt geteekend -f-. Am- 
sterdam , Jan Claesz. ten Hoorn .... 
1673. 40. 

i)e la Raë, bl. 421. 

b. Geslacht-rekening der doorlnch- 
tigste vorsten van Nassau en Oranjen 
... Door -f-. Amsterdam, 1675.^- 
Ald. 1690. 120. 

Saxe, V. 230; de la Raë bl. 254. 

c. Wapenen der steden en ondade- 
lüke geslachten in de machtige repn- 
blyke van Holland èn West Friesland. 
Door -f-. Amst. 17 . . 

Koiut- ea Letterbode 1847, I. 888. 

M. S. [Smallegange?] 

a. Het loffel^k geselschap van de 
vetpot, of veel eer , verhandeling van 
d^insettingen , wetten en lof-redenen 
der mildadigheit , enz. Waarby een 
bly-einde-spel genaemt de Bruiloft 
van de vetpot. In H Ital. beschreven 
en nu in H Nederlandsch gebragt. Door 
-|-. Amsterdam 1687. 

b. De voornaamste verschillen over 
de spellinge kortlyk aangewesen . . . 
door ^. Amst. 1711. 

M. S. [Mabten Schagen.] 
Naeukeurige beschryving van alles 
wat de Heeren studenten der (Jtrecht- 
sche Hoogeschole verrigt hebben ter 
gelegenheid- van de biyde komste en 
inbuldiginge van Willem Eiarel Hen- 
drik Friso .... Door een Liefhebber 
van utrechts Academie. (Met opdragt 
ondert. -(..) Utr. 1747. 4«. 

Zoo althans wordt de schryver genoemd op Hnltapatior. 408 M. 8. [SrEiALMiN.] 

a. Orestea, trenrepel yan VolUiro. 
Kaar liet Fnuiaoh gevolgd door -]-. 
Anut. 1802. 

Id hctnlfda jur met muun herdrukt. Moge- 
lyk wu qok TUI hem : 

b. Het verhengd Lutherdom of eeie- 
krans voor de Leratelde LutherBche 
gemeente, b^ geleg. der intreetede 
van ... J. C. Jaoobi . . . door +■ 
Amst. 1805. 

H. S. [Prof. HA.TTHUS SiKOKKBEEK.] 

Lierzang op Joost van Vondel. (In : 
„Werken der Haatsoh. t. taal- en 
diottk." I* dl. IKK.) 

Zie U. XIV Ttn ait deel. 

IL S. S. X [Leon, Mabiub Soc 
Jesa.] 

Catholiicke antwoordt op e«n eerst 
onbekende, doch daer naer bekende 
schiyvera boekje, dat S. Episcopins 
.... tegbens de B. C. kerck heeft 
gescbieven. Ghemaeckt door -f doet. 
in deheyl. godthaydt.T'Hantw. 1641.4". . U. T. [Max. Teelinck.] 

Den boeck-Bteen van bet Onde en 
Nienwe Testament . . . gestelt door W. 
Teelinck . . . TJytgeg. door . . . 4-- 
Amat. 1645. i". 

Rogge, Contrt-Remoiiitr. gnchr. bl. ISD. 

M. T. [ToBK?] 

Ëenige goeitelyke brieven van Franc, 
de Sales. Üytgeaogt en ten deelever- 
taeld door den seer eerw. hoer -}-. 
Delft, H, van Bhyn. 1701. 

M. T. [Prof. Meinahd Tydeman.] 
Artikelen in de „Taal- en dicbtkand. 
Bjjdisgen". (Leiden 1758—1766.] 

M. T. P. [Haithub Tokk Priester.] 
a. Korte en onzydige redenvoering 
over bet Onder-Vioaiiaschap van den 
Hr. TheodoroB de Eock, en over bet 
geeetel^k oppergezag, 't welk hynit 
kragt Tan dien in 't werk legt, voor- nateld aan alle Ch>d«- en Eegts-geloer- —- 
den, door +. Anno 1703. 4". 

MeuliMD 7619. 

b. Den H. BemardnB onderw^Mnde^»^ 
de Boomschkatbolijken, wat sy tui«3 
Ie panaseiy ke heerscbappge , magt ^ 
onfeytbaeibeyd en bevelen morteHM -jf^ 
geloven en volgen , in 't ligt gegevecM- i^ 
door -|-- 'ttltrecht, gedrnkt bg The^^.^ 
odoms van der £ynden. 1704, B.^^_ 

Uüfalbacb, Lonise — [f^ii ■ ■ i 

MnMDT.j 

Negenoeg al hur roauu woden ïo Iim W k 
HolUndMh vertuU. 

nller, Chriatine — [Uer-^vvr. 
EiciueCobn. Wilh. vak Waliêe, gs^^nb. 
GobéeJ 

a Lief en leed nit eene kleir^HM 
wereld. Door +. Amst., P. N. te — n 
Kampen. 1669. 3 dln. — Aid. IST^BO. 
Aid. 1882. 2 dln. 

b. Wilmerdonok. Door -f ■ A H. 

1877. — Aid. 1879. 2 dln. 

Hnltafero. [L. de LbehwJ 
Wat moet er gedaan worden ? Eec^Be , 
in den Hennt, nerhaalde malen |i,u a. ip- 
perde, vraag, in betrekking tot ^.em 
toestand der Wederl. Herv. Ker-^t , 
beantwoord door -f . Utrecht, ^^ 
Helder. 1864. Üm-^ 

Hnltapatior. [L. P. Philipoï«- 
Handelareiziger te Boxtel.] 

a. De 19e eeuw en eenige van b^^ 
maatscbappeiyke vraagatnÜcen. D^:^ 
-)-. Amat. 1872. 

b. Gedachten van een Nederl. katX^ 
lieken liberaal over de gebenrtenia^* 
van den dag. (In bet »Alg. K^ 
delsWad."! 

e. De bnisbondknnde ala leer^' d. Bydrage voor eene grondwett-i 
beweging ter afschaffing der pat9 
belaeting. Door ■\-. Amat. 1876. 

f. Ons belastingwezen aan rechb 
biUgkheid getoetst. Door ■{-. Ka 
1876. 

f. Nienwe scbenrkalender voor 1' 
onder redactie van -|-. Amst If 409 Malta petentibns. M. V. M. 410 irii,lta petentibns desnnt 
mnl^a, [Zinspr. v. Betn. Bontius.] 

K -ca Itatnli. [Ed. Doüwss Dekker.] 
A ^dïïn Hayeiaar of de koffijveilin- 

fBD <3er Ned. Handelmaatschappn. 

Amrt;. 1860. 2 dln. 
6' Xndrnkken yan den dag, mede- 

godeoX^ door +. Arnhem, D. A. 

Thieoae. 1860. 2 st. (Overgedr. nit 

«De TgdBpiegel.") 
e. Sffinnebrieven. Door -f-. Amst. 

186L. 

^* Srief aan de kiezers te Amster- 
dam» -Tan +. Aid. 1861. 

ƒ. ^Eet gebed van den onwetende. 
Dit la et ds^boek van een krankzinnige. 
I>ooEr -L. Amst. 1861. 

/• Het kop^regt van den Max 
Havelaar verdedigd tegen Mr. J. van 
I^M^csp, door +. Amst. 1861. 

9' T^gs my de plaats waar ik ge- 
»ai<i heb. Door +. Eott. 1862. 

*- Over vrgen arbeid in Ned. Indië 
^ ^^ tegenwoordige koloniale agitatie. 
I>ooar 4.. Amst. 1862. 

*• ïdeen van -f. Amst. 1862—1877. 
7 ^^i^Bdels. 

i* brieven aan Mevronw P 

l^^^^^imers.] Overgedr. nit de „Ideën" 
▼»» f. Amst. 1864. 

^- De bmid daarboven. Tooneel- 
'P®'- in vgf bedrgven, door -f-Amst, 

^* -f. Bloemlezing. Amst. 1865. 

*•- -f-. Herdrukken. Amst. 1865. 

p •*• De zegen Gods door Waterloo. 

^^oedel^ke opmerkingen van A. Z. 

^^©gedeeld door +. Amst. 1865. 

^- -f. Verspreide stukken. Üverge- 
'^^ïx^en nit de herdrukken. Amst. 1865. 
^ P. Japanse gesprekken. Door -f-. 
-^^ïiat. 1865. 

^. Een en ander naar aanleiding 
^^ J. Bosscha's Pruisen en Neder- 
*^iid. Door +. Amst. 1867. 

». De Maatsohappö tot nut van den 
Javaan. Door -|-. Amst. 1869. 

t. Nog eens : vrye-arbeid in Neder- 

Undsch-Indië. Door j-. Delft, 1870. 

tf. Duizend en eenige hoofdstukken 

over specialiteiten. Door+. Delft, 1871. 

0. Millioenen-studien, door 4~* Delft, 

1871. 4 stn. w. Vorstenschool. Drama door -f. 
Amst. 1875. (Overdruk uit de „Ideën.") 
AUe herittaldelgk opnieaw gedrukt. 

Musen-cier-tao. [Letterkeer v. 
J. Fb. Cammaebt.] 

M. V. [MiCHiEL Vlack.] 

a, Bruylofts bancket, verciert met 
14 liedekens van nieus in druckghe- 
bracht ende ghemaekt door +• Daer 
by noch andere liedekens van ezperte 
componisten ghevoeoht syn. Amster- 
dam, Dirck Pietersz. z. jr. 4^. 

6. Den nieuw verbeterden lust-hof, 
geplant vol uitgelesene, eerlycke, 
amoreuse ende vrolycke gesanghen, 
benevens bruylofts -bancket met 14 lie- 
dekens ghemaekt door -f. Amst. z. jr. 

M. V. B. 

Mey-gedicht op-gedragen aen de 
Sti(ïht8e jeughd, mitsgaders een aen- 
spraeck aen de Stichtse vr^sters. 
t' Utrecht, Anno 1665. 12^. 

De schrüver, die sich onder de voorrede 
•lechta M. V. B. noemt , wordt op bl. 7 Joncker 
M. V. B. of BlAncklot genoemd. In Cat. 
Is. Menlman n». 3219 wordt hy M. R. van 
Bloncelot genoemd. 

M. V. E. [Max van Edyk = Dr. 
J. T. Cattie, Leeraar a. d. H. B. 
te Arnhem.] 

Eenige eenvoudige manieren om 
vervalsching van levensmiddelen op 
te sporen, door -f-. Arnhem. 1878. 

M. V. G. , Mr. — [Mr. Martini van 
Gepfbn.] 

Wet op het zegelregt door aantee- 
keningen uit officiële stukken, verw^- 
zingen naar verder bestaande wette- 
lyke bepalingen en opgaven der over- 
eenkomstige artikelen van vroegere 
wetten , opgehelderd door -f. 's Herto- 
genbosch. Bij P. E. D. Muller. 1843. 

M. V. M. [Denkelijk Matthusvan 
DE Meewsdb, Heer van Clootwijck.] 

Gt)dtvruchtige uyt- spanningen be- 
staende in meditatien en voorberey- 
dingen tot het H. Avondmael, lyden 
en sterven . . . Jesu Christi. Boetveerdige 
gedachten in tgdt van kranokheyt; 


411 M. V. M. M. W. 412 

en in oliristel. zedeversen. Door -f* mondelijk gehandelt ende wtglietprooo- 

'sOrav. 1674. 4fi. ken. AUes na sijn doodt eezst Dy een 

vergadert, ende aenden dachgh^gheaeo, 

M. V. M. H e e r van Cl. [Matthus daervan liet broeder inkoudt ende 

VAN DE Meewbde, Heer van Cloot- die hercoemste deses boeoks te tien 

wgck.] is inder voorreden ende beyde regii- 

üytheemsen oorlog, ofte Boomse ters. z. pi. [Eott.1 By Dieriok MnUem. 

mintriomfen en andere gedickten in [1561.] — Francrart, 1579. 4». 

Boomen gemaeckt. Door -|** ^* P^* '^^ °'""° ^^ schr^Ten yan beida gat^rif- 

1647. — 's Grav. 1651. 4®. — Amst. *« ^o™* ▼o^"»* '^*«*" ^^^ ^'^'^^ ^ *^ 

1654. — Aid. 1657. — Aid. 1674. **" ""* ^^'^ '^""^ ^"^ ^** «*^ gH^-tit 

— Aid. 1676. 12°. ^«- xr w iTLC w 

Vgl. Scheltema, Ge«.h. en Lett. Meng. III. ^'J^' l^,9f™. ^^°™^i, ., 

8. bi. 123. Het yoorafgaand bfdicht schröft «Der schalken üst ontdekt. Jüuelit 

deze aan R Anslo toe. Het komt daa ook spel, door -f"* Crkergmt om tgdveF-^ 

voor in Anslo'a poëzy U.275, 276. Het werk drgf. Botteidam, P. de Vrie*. Z. jr.^ 

werd reeds bQ de Ie uitgave verboden en door |1708?1 

beolshanden verbrand. ^ g^^^ ^^ ^^^^ .^ j^^l 

M. V. M. V. C. L. [Matth. v. d. Nederland of de zeegenpraalende Hd-^»- 

Meewede, Hr. v. Clootwnck.J landers ; klncktepel van + , m 't hch»- -t 

Op den doot van 8. h! Prins pbrackt door den Konst GenwtObleo-- 

Willem van Oranjen, ende de .ge- ^7001^"* Leyden, H. de Swart. 

boorte van den jongen Prins. Sonnet [1 'OÖJ „ _ , _^ 

(get. +.) z. pi. (1650.) fol. , ^- Hollandse boere vreugt wegei 

• ^ ^ ^ de roemmgtige victone door d 

M. V. N. [Mattheüs van Nispen.] Bondgenoten op de Franssen behaalt^ 

Comeet-gesprek tnsschen Mr. Abra- ^7 ^^^ <^P ^® ^^ September 1709^ 

ham ende Justinns aengaende de Kluchtspel . . . door +. z. pi. (1709._ 

hedendaegsche steert-sterre ... T' sa- ^- I^ie^^ens tyd-verdryf , of de be 

mengestelt door +. Dordr. 1681. 4^ *^^P*® ^«*? harders-spel, door 

Bibl. V. Pamfl. 7802. 's Gravenhage, gedrukt voor de Le; 

en Haagse Schouwbarg. 1718. 

M. V. B. [van BysingEN.] V. d. Marck 1402. 1606. 

Het stadsgewoel, of de verloste 

veldeling. Door +. Gent. 1825. M. W. [Westerman?] 

Vanderliaeghen, V. 30. Kermis- en Nienwejaars-wensolij 

Voor kinderen; door -f-. ' 

M. W. [Matthijs Wuebs.] J. B. Poster, 1809. 

a. Dat boeck der Sproecken , inhou- 
dende veel schone onderwijsingen , M. W, en J. C. W. [ 
hoe een yegel^ck tot reynighinghe Westerman en J. C. Wsstibman.] 
synder sonden ende om tot die we- Liederen voor Nederland, door 
dergheboorte te comen hem schicken Te Amsterdam, bg M. Weste: 
sal. Door -|-....z. pi. [Botterdam.] 1830. 
By Dierick Mnllem. [1560.] 4<>. 

6. Grondelücke ondemchtinghe , M. W. L. v. A. [van Alphen.] 

van veelen hoochwichtighen articulen , Aan het Nederlandsche volk ; 

eenen yeghelgcken die tot reynigin- Nov. 1863. Door -f. 's Grav. 1863* 
ghe z^nre sonden , ende in die weder- 

gheboorte begheert te comen, seer M. W. T. C. [M. Weimab t; 

dienstelijck. Door den hooch-van-Godt- Cate.] 

verlichten -|- met sijnen vrienden, Montrose. Tooneelspel, door 

bekenden ende bijwoonderen tot ver- Amh. 1862. 

scheijden tijden so schriftelijck als Toooeeht. v. Letterkonde, n^. 6489. 413 Hgd altyd njd. Myn. 414 Kij d altyd nyd. [Zinspr. v. P. 

K UB BOBGHaKATB.] 

<i^ Dt verhoorde anne, of het deugd- 
nme hnugesiiif hlyspel in ëën deel. 
(Met de spreuk: -{"O &ond, s. jr. 

VtadcrtMglMQ, IV. 888. 
i- Geestelyken stryd . . . Boealia- 
lAd.-Oatii. Deeoille geboortig van Sley- 
dinS^ l doende haere ÜBeet-plegtige stee- 
^^Z In het . . • Begyn-hof der Stadt 
G«ödt . . , (Gtet. + .) ^ plano. 

Aia. VI. 288. 

^ Kienw Nederlandsch trenr-tooneel 

SB<>peiid op het a&terven van Z. K. H. 

^^ifi Alezander, Hertog van Lorry- 

^^9 in Nederd. verzen, door eenen 

^"^ringen staetlievenden borger, onder 

«ïan»r.: +. Gent, 1788. 

Aid. IV. 207. 

Xijdt Jnda's leenw. [Zinspr. 
^- Jan van Lexüwin.] 

2ie «lioTen €f Mint lada's Leeaw. 

Vijdt Bonden. [Zinspr. v. Ewout 

VAN DBN BbNDT.] 

Ifyne liefde is gekruisigd. 
t^ingpr. V. WiLH. van Irhoven, Theol. 
*^*^t te Groningen.] 

3C]jne zaligheid van den he- 
^*^ «1. [Zinspr. v. Habia Strick.] c 

L 31 yn gewin is gekrnyst. 
^epr. V. Nic. Boddino van Laab.] 

^ yn gelnck is in drnok. 
iiu^. V. J. BoaiEBS.] 

^^yn glas loopt ras. [Zinspr. 
Gabon.] 

yn haters zyn sot. [Letter- 
V. Anthont Shttebs.] Myn hoope es God. [Zinspr. v. 
FlBTBR Paüwels.] 

Myn leen is Godt den Heer. 
[Zinspr. v. J. de Lebnhbbb.] 

Myn lot is Godt. [Zinspr. v. A. 
Ten Have.] 

Myn salicheyt van d'hemel. 
[Zinspr. v. Mabia Stbick.] 

M^ns levens BoECK Is 
ohristUS. [Zinspr. v. J . Bscius.] 

Myn wil is goedt. [Zinspr. v. 
I. VAN Manezee.] 
Bibl. Y. Pamfl. 4178. 

Myra. [Mej. C. M. de Meyieb.] 
a. In een gouden net gevangen, 
door E. Lynn Linton . . . Naar bet 
Engelsch door -{-, Arnhem , P. Gouda 
Quint 1876. 

ö. -De duivelsketen. Eene maatschap- 
peiyke schets van Edward Jenkins. 
Naar het Engelsch door -}-• Arnhem, 
P. GFouda Quint. 1877. Uiiff. 

c. De lotgevallen van TomSawyer. 
Door Mark Twain. Uit het ËDgelsch 
door 4-. Arnhem, J. Einkes Jr. 1877. 

d. Eene godin van Hyde-Park. Door 
Mrs. Edwaxds. üit het Engelsch door 
4". Arnhem, J. Binkes Jr. 1880. Mysterie. [S. 
VAN Eysinoa.1 
In tydschrirten. F. W. Boobda 
II.KB. Möt strgt, I<yt nyt, Yry- 
heid biyheit. [2inspr. v. Mab. 
Mabg. van Akeblabckbn.] ■ " »/v>AAAAAAAAAAAA." ■ I 415 N, N. Na. N. [P. Nylant.] 

De natuerlycke beschr^vingh der 
boomen, yertoonende de gronden en 
landschappen daer de selve groeyen. 
Item , waer toe de bast , bladen, knop- 
pen, bloesems en ymchten, als oock 
mede 't hont in de medicyne noodigb 
zgn. (Met voorrede get. -}■•) t' Am- 
sterdam, Comelis Jansen 1663. 4^. 

Cat. I. Meolman n». 2986.' Op de titelprent 
staat: De gezeegende Pomoona of volmaakte 
beichryvinge der eygeoschappë en yoortsetting 
▼an alle boomea op der aerd bodem. Door 1. 1. 
Med. Doctor, t' Amsterdam by Comelis Jaosz. 

K. [J. VAN NuYs Klinkenbürg.] 
Stnkken in het tydschr. „De Chris- 
ten" 1772—1778. 

****.... N. [CA. Geiswbit 
VAN DBE Netten.] 

a. Necrologie van Mr. Lodew^k 
Frederik Chni9tiaan Hang, Hoogl. in 
de Geschied- en Aardr^ksk. enz. by 
de Kon. Artillerie- en Genieschool te 
Delft 1816—1828, overl. 1834. (In 
„Militaire Spectator.") 

6. Iets over de wapens in de Ne- 
derl. O. I. bezittingen 1845. (Aid.) 

N*** [P. V. D. NiSTE?] 
Den schil(d) wacht Nelzon, of de 
beproefde liefde. Treurspel in drybe- 
dryven door -{-. Gend, Kimpe, z.jr. 

B.B. 

N. [J. J. Nahuts.] 

Slag by Koeverden in 1227 onder 
Otto van der Lippe, 34en Bisschop 
van Utrecht. (In : v. d. Monde's Tgd- 
sohr. (1885.) 

Bodel Nyenhais 8468. 

N. * * * [Davidts, Pastoor te Droo- 
genbosch.] Een e wandeling naer Droog 
(G«t. -f.) Bmssel, Adriaem 
18°. 

Overgedrukt uit het Vlaamsche 
-rDe Tyd." 

Na beter of Naer 
[Zinspr. v. P. J. Twisk.] 

Na eirde hemel. [Lette 
Jan de Hemelaeb.] 

Naer dit een beter. 

V. NlCLAES PeRCLAES.] 

Hollipodrido by [J. van Y 
Bericht op de vragen van de J 
academi ofte Narren-school . « . J 

Bibl. V. Pamfl. 2891. 

Naer Konst ick tracht. 
V. Klaes van der Meer.] 

Naer regen komt zonn< 
[Zinspr. v. Nic. Buliüs Med. 

Naer 't duyster hop' 
licht. [Zinspr. v. Jan Moa 

Naer 't sier komt ' 
[Zinspr. v. Willem de Gort 

Naer wel visiteren, "w 
dicieren. f Zinspr. v. H. van 
GHEN Mathemat.J 

Nae 't verganckeiyk 
wig e vreucht. [Zinspr. v. 
VAN Bolten.] 

Nae winter Somer. [Z 
Pieter Crynen Verveen.] 

Na hemelen raet n 
[Letterkeer van Marten i? 
Heuvel.] 417 Na I^deD. N. B. A. 418 Na l^den yerbl^den. [Zinspr. 
y. A. v^jkN Adbiohem.] 

Nardus, Doms — [M. L. Sey- 

BSL.] 

Niet geteld, toch in waarde. Eene 
vaz6 seechiedenis. Bewerkt door -f- 
imst. 1.867. Schr. 

l)a T^ckdom perickel. [Let- 
terkeer T. DiEREYCK KOLENCAMP.] 

Natlian, Jokn — [J. J. Beckb- 

me.] 

I^tuur op reis. Korte schetsen en 
verhalen nit het dagel^ksche leven 
...door -f. Schoonh. 1845. Uitg. 

Nathanaël den 01de, Mr. — 
[P. W. Boees.] 

Een tweetal brieven over staatkun- 
dige onderwerpen van den tegenwoor- 
^gen tgd, door nu w^len -f. z. pi. 
1807. Aa. 

^a \ suer het soet. [Zinspr. 

Oedichten in: „Den nieuwen Lust- 
hof' enz. 1602. 

^* *t suyr comt soet. [Zinspr. 
^- J- P. Stam.] 

, ^^^tnra, arte et fortuna. 
IZmapr. van Vopiscus Fobtunatus 

FLElfPiOB.] 

^*^t"apa et industria. [Zinspr. 
V. au^^^^ Geegobiüs Jctus.] 

^atura eyscht de trou. [Let- 
tarkeei^ v. Adbiaen Uytebschout.] 

.-. ^tura parvo contenta est. 
l^"^Pr. van P. J. Beeonicius.] 

p^* tyt komt tyt. [Zinspr. v. 
^^*^^1U) VAN Hasbvblt.J 

^^^Uta vieilia. [Zinspr. v. J. 
^"»*Hak GnuSmaticM.] N *vi8 Ledenberch Vincitvr. 1 ^^^ïkeer van Vkcbnt tan Dbie- 
'^^t'^oordt op een onaerdich liech- jen ofte pasquil van een spotter [R. 

Telle] in sangh ghedicht teghen 

seecker persoon ghenaemt Yincent, 

dien hü Schipper Cent noemt ... 1616. 

(Aan net slot:) t' Amsterdam, voor 

Marten Jansz Brandt. 4^. 

Op de voorlaatste blz. staat: +* (Mealman 
U50.) 

Navolger van Sofokles Edi- 

pUS. [Mr. W. BiLDSBDUK.] 

Brief van den -}-. Amst. 1786. 

N. B. [NiC. BOBBEMAKS. 

a. Mr. S. Episcopij antwoord op 
LXIV theologische vragen, welcke 
hem z^n voorghesteld van siyne disci- 
pulen . . . TJyt latyn in nederl. vert. 
door -}-. Amst. 1648. 4^. 

b. Twee brieven van den geleerden 
Peter Wading . . . beantwoordt door 
Simon Episcopins. XJyt het latyn in 't 
duitse vertaelt door 4-« 1649. Aid. 4®. 

Rugge, Bibl. v. Remoostr. geschr. bl. 45, 
240. 

N. B. [Elis. Wolfp geb. Bekkeb.] 
In het tydschr. „de(jrysaard."(1768.) 

N. B. [Babkey.] 

Verhanaeling over twee van Jezus 
broederen en hunne brieven in den 
B^bel, met een aanhangsel over on- 
gerijmde conjecturen in 't Nieuwe 
Testament. Door H. Herder. Vert. 
door -}-. Utr. 1778. T. 

N. B. [Mr. Gr. NiLANT Bannieb, 
Pres. der regtbank te Deventer.] 

Het schilderstuk (van Gr. ter Borch) 
op het stadhuis te Deventer. (In den 
„Overijss. Almanak v. Oudh. en Let- 
teren" V. 1848.) 

N. B. A. [NiCOLAAS BOBBEMANS 

Amstelodamen si s. ] 

a. Gedichten van Grerard Brandt de 
jonge, verzamelt en uitgegeven door 
-}-. Éott. 1649. J. Naeranus. 

Rogge, Remonstr, geschr. bl. 172, 240. 

b, Waer-borg om geen quaed hals- 
gericht te doen. Dat is, een boek 
vertoonende hoe men tegen de toove- 
naers procedeert. Aen de magistraten 
van Duytschlandt , in dese tijden zeer 

27 419 N. B. D. Nee temere. noodtsaekelyk . . . Beschreyen door een 
Roomscli Godt-geleerde. [Fredericus 
Spee.] Vertaelt door -f • ^©^ een voor- 
rede van het wegen der toovenaers 
tot Ondewater. T'Amst. voor Jan 
Hendriksz en de Jan Bienwertsz , boek- 
verkoopers. Anno 1657. 12^. 

YertaliDg der «Caatio criminalis." Zie Schel- 
teroa. Meng. IV. I. bl. 258;Placcia8no. 980. 

c. Het gevoelen van M. Bellins 
aengaende de ketters , of men die ver- 
volgen, en hoe men met hnn handelen 
zal . . . Overzien en vergroot door J. 
Kluten en uit het latijn vertaelt en 
wederom vermeerdert met schriften 
van Cassander, Castellio en anderen, 
door -f. Amst. 1663. 12<>. 

d. Gekken te hoopofschimp-schrift 
op De verkeerde geleerden van onzen 
t^d, besohreeven door Petrns Cnnaeus 
en de keizers van den Keizer Jnlianus, 
ofte schimp-schrift op de Roomsche 
Keizers. Door -^.Eotterdam, I. Naera- 
nns 1675. 

e. Ondersoeck van het recht der 
oaders over de kinderen door Acrodins. 
Vertaald door -f. Goude, C. Dn voort 
z. jr. 12^ 

f. Palaephatns van de ongelooflijke 
historiën. Tot dienst en nat van alle 
liefhebbers der poëtische en andere 
geschriften in het Nederl. vert. door 
-f. En op nieuws verbeeterdt door 
de heere G. B. [Gerabd Bbandt?J 
Amsterdam bg A. Boeckholt 1687. 12^. 

Navorecher XV. 167. Cat. J. v. Lennep 
n**. 2271 vermeldt eeiie aitg. Amst. 1661 met 
geschreven vers van Jo. Oudaan aan den ver- 
taler. 

K. B. D. [Donkersloot.] 
Stukken in „de Gids." 

N. D. [Despabs.] 

Chronyke van Vlaenderen vervat- 
tende hare vindinge, fondatie, steden. . . 
enz. Doer -j- en F. E. Brugge, 1725. 
4 dln. fol. 

Over deze chronyke is gehandeld in Konst- 
en Letterbode 1841, II. 182. 

N. D. [N. Donker = H. Th. Boelen.] 
Recensiën in „de Gids" v. 1870. 

N. d. C. FNicoLAAS DE Clekcq.] 
a. Tooneel der Keyseren van Chris- tenryck, sedert den onderganck ' 
het Griecks Eeyserdom . . . Door 
Arnhem, 1615. fol. 

6. Tooneel der beroemde Hertog 
Princen, Graven ende kr^gslie 
van Christenr^ck binnen deze < 
laetste eeuwen . . . Door 4- . Delft, 1( 
fol. 

Paquot 111.632. Welligt waren ook van ] 

c. Waerachtige treurige geschit 
nissen onzes tydts, waerin verte 
worden de ellendighe uytkomsten 
klappernye, jalousye, hovaerdye, g( 
min, enz. door F. de Rosset, "^ 
dnytst door -f. Amsterdam, Bi 
Jansz. 1640. 12 \ 

d. Vervolg op de Divisie-kron 

Zie op de de C r o n y c k e van Holl 
enz. ouder de Naaml. geschr. 

N. D. G. [de Gbaapp?] 
Hollands aloude roem, trefiè 
gehandhaafd in den tiendaagse 
veldtogt van Aug. 1831. Zegez 
door -j-. Gedrukt voor rekening 
den schrijver, ten voordeele van 
gekwetsten. Te Amsterdam, bij J, 
Wijchers. 1831. 

N. D. S. rSYBBANDI.l 

Boekbeoord. in „de Gids" v. li 

Neat to froed, neat to tjo 
[Zinspr. v. Wube Gbovestuns.] 

Nee cito, nee temere. [Zin 
V. Max. van' Bebgen, Bisscnop 
Kamerijk.] 

Nee citó, nee temere. [Zin 
V. P. Haschabt Med.] 

Nee dominus, nee serv 
[Hnspr. V. G. Coopmans, Med. Pj 

Nee festinanter, nee timi 
[Zinspr. v. Cathabina Glans.] 

Nee spe necmetu. [Zinspi 
Joh. de Bbüne.] 

Nee temere nee timide. [ 
spr. V. B. VAN DEB DussE, Bur| 
van Gouda.] 4S^ ^^ temere. Nederlander. 422 

^^60 temere, nee timide. [Zin- noemd. In 1858 is te Schoonhovea een 2e druk 

spr. van Mr. ElIB LuzaC.) uitgegeven door N. A. van Charante. 

l^ederlandsclieLettercoarant, doende xt j i j] -n r 

Kortelgk verslacli van de nieuwe (. J^^Y^*""^®^' ^^"^ " ^' " 

boeken en gescliriften , welke ... zo ^^ -^^^M 

in de W^e als andere Gewes- Jfifkunste'.'' '^"""'"'^^ "^'^ 

ten , uitkomen . . . Uitgegeven onder "^^*^^"^^ «.u « ^. 

de zinspreuk: +. Leyden, uit den xt j i j t? n n 

boek^nkel van^ Eliw L^zac Jan. Nederlander, Een- [J.Colen- 

1755-1764. 12 dln. bbandee.] 

n j. T ^ » .. ,« Bneven uit en over Natal, door +. 

C». L. C. Lw. W. 12. Doesburg, 1856. 

If ec timide, nee temere. [Zin- '-'"• ^"^^ °*" *• '•"^' "• *«• 

«pr. van Sïbb. Fmtama Iz] Nederlander, Eenen - [Prof. 

«. Aen de mnitzuchtige hooföen p ^^^^ ^^ j^j^;„j 

d^ A**** «"pkeerdegecommit eerden ^^^ ^^^ ^ ^ ^^ ^t^^^. 

£h^^ w^'f" l)'>r«erye (Getee- ^^^^j^ observatoria in Ensland en 

i \i:l 1 ?^*°°rn**,J'- J.".t!-1 ^ bijzonder van dat hetwelk thans in 

O. Artikelen m „Taal en dicntkund. a^ ^^uau^iA „«« q* T>«*^^k«,.o.«,/x^* 

bgdragen. I^id. 1758-1766." ^^ nabijheid van St Petersburg wordt 

/. ^^v • • rp 1 / j opgengt. (In „de Vriend des Vad." 

c> r abncius. Treurspel (m. d. spr. tV^ ^ï i qqr \ 

+.j Amst. 1720. -Aid. 1735. - ^' ^^' ^^^^^ 

Aid. 1764. 40. Nederlander, Eenen — [Dr. 

V. d. Marck 1Ö4. H. J. Nassaü.] 

xr .. ., ir,, ( Droomen van +.)Nederland's tweede 

Nee timide, nee temere. IZm- eeuwgetijde, op den 15 Mei 1848. 

ftane^' 1 ' ^™^nüs. Prof. te Concordia res parvae crescuut. Een- 

®'*J dragt maakt magt. Present afdruk. 

Vik^ A .j x« .j rrr. (Aan het slot:) Ook geplaatst inden 

«pr V? S^B^itoAMA izT * ^ Brentschen volksalmanak voor 1848. 

jT Nederlander, Eenen — [H.J. 

-«eo tumide, nee timide. [Zin- Bebun.] 

«pr- v-. A. Antonidbs V. DLB Linden.] Philanthropisch-anthropologischestaat- 

•f^ huishoudkunde, door -f"* Amst. 1851 

J^eo vetera aspernere nee 1852. 2 dln. 

lovi^^yg hodiernis. [Zinspr. v. Amsterd. Bibl. II. 183. 

1>«»Ka.bd Picart.] 

Nederlander, Eenen — [Mr. 

^^derlander. Een' — [W. J. R. J. Graaf Schimmelpenninck.] 

Bbuq-^ 1 Wordt Rusland bedreigd door zijnen 

Willem Baarland; voor jongelingen staatkundigen en maatschappelijken 

ia het sehoonste, doch tevens gevaar- toestand? Schetsen en opmerkingen uit 

^^«te tüdperk hunnes levens, door de reisportefeuille van -f. Amst. 

+• 'tiGrav. 1829..— Aid. 1832. 1854. UUf^. 

eigent opgave van Mr. J. Dirks in Na- xtj i j^ i?^-t>^ «1. 

'^C 1869; bl. 17. die er byvoegt: Men ^^t^ö^Under, Een Roomsch- 

^ dtt de schrüver in de praktijk de theorie Kalholgk — [J. O. J08SET.J 

"'^^ beoefende, door hem in Willem Baarland De Roomsch-Kathol^ke kerk, gelijk 

^ïïftit. Ter zelfder plaats wordt de gissing zy is, en gelijk zij met is; ecne bij- 

."^ een anderen Navor8clieraangetroffen.dat ^j^^^ ^^^^ r^ ^cr verdediging der 

^- ^^^^^V^%mT:^ godsdienstbegripi.n bij zijne gelooft.- 

•^«te opgave (Navorschcr. XIX. 249), volgens en landgenoüten. Amst. 1835. 3 Htn. 

'**k« Bruots xich «elf aU schrijver had ge- -^<ï. 423 Nederlander. Negociant. Nederlander, Een vrije — . 
[Mr. A. Tinne.] 

Ad notatien van den Heer Marquis 

d*H T. nit het Fransoh vertaalt 

en door -{* met verscheide aanmerkin- 
gen verrgkt 1779. 

Cat. H. W. Tydcman, n^ 2707; Nyhoff's 
Bijdr. N. Reeks IX. 238. 

Nederlander, Eenen vryen — 

De nieuwe Oranjeboom, onder de 

zinspreuk: Al wie hiervan eet zullen 

de oogen geopend worden. Door -f . In 

de Vereenigde Nederlanden. [1782.] 

«Samenspraak tasscheu Mercurias eo Ja pi ter, 
denklyk zeer vermoedelijk dezelve Mercaur en 
Japiter , die zoo politiek blizemt , toen Corres- 
poodent ea Medebroeder.'* Zoo noemt ze Ie 
Francq v. Berkhey, bl. 258 van De BataaCsche 
Meoseheiykheid opgehelderd. Hij zinspeelt daarbij 
op den Politieken Blizem van Bern. Bosch, 
dien hg das voor den schrgver der N. Oranje- 
boomen schynt gehouden te hebben. 

Nederlanders, Eenige — . 

Zie onder de Naaml. geschr. op Proeven 
voor het verstand. 

Neefje van de Gebroeders 
Spiritus Asper en Spiritus 
Leni s, Een — [Gr. F. van Limbobch 
VAN DEK Meebsch en Jhr. P. van 
Loon?] 

De nieuwe rarekiek, vertoonende 
de belegering van Sebastopol • . . Door 
•f. Amst. 1855. 

Neefje van den Schoolmees- 
ter, Een — [J. M. E. Dercksen, 
Notaris te Leiden.] 

Negental lees- en leorlesjes over 
Natuuriyke Historie en nog wat anders, 
voor de lieve jeugd in rederykers- en 
huiskamers. Door 4-* Amst. 1H59. 12^. 

Neefje van Klikspaan, Een 
— [A. E. VAN Noothoorn.] 

a. Togten op mgn stoel door -f. 
Dordr. 1848. 

6, Graaf Orloff's reizen en lotge- 
vallen. Nieuwe togten op myn stoel. 
Door +. Amst. 1849. 

c, Rosa's reis verbaal. Door -j-. Amst. 
1849. rf. Tafereelen van Gelderland, 
togten op myn stoel. Door -j- 
1850. 

e. Luimige verhalen. Door • 
1851. 

f. Graziella, of myne eerst 
en wraak. Twee novellen d( 
Utr. 1851. 

Neef van den Drenth 
Assessor, Een — [H. Bo< 

fl. Wandelingen in en om 
door +. Zwolle, 1846. 

b, Myn reisportefeuille, of ( 
vingen door Overyssel, do 
ZwoUe, 1847. 

Bodel Ngenhuis 2856. 

Neef van den vroome 
zam*en en geleerden Li 
schen Koster, Den — 
schijnlijk F. G. C. Rütz.] 

Anti- en Ana, vervat in ec 
van provisioneele dankzegging 
Heer Biographus Honorarius 
stede] te Rotterdam, (schrijv 
het Leven van Janus Vlegel 

schreven door -}" ^^ '^ ^^^ 
Amst. M. Schalekamp. 1781. 

Nog viiid ik vermeld: Brief van 
nele Dankzegging (euz. ah boven) *8 1 
C. Plaat. 1781. Mogelyk was dit e 
uitgave van hetzelfde boekje. 

Neemp|t den tydt wae 
spr. V. Adr. van Nierop.J 

Bibl. V. Pamfl. 764. 

Neemt gunst voor 
[Zinspr. v. J. C. Mayvoqel.] 

Neemt waer den tyt. 
V. Lucas Philipsz.] 

Zie op L. P. 

Neemt waer u tydt. 
van Arent van E\'ckenboom.] 

Ne facias aliis, fier 
tu tibi nolis. [Zinspr. v. 1 
FüLLENiüs Med] 

Negociant, Een oud 
Bboens Jk.] 

Fragmenten uit de portefeu: 
-f. Amst. 1852. N^tiamini. Neater. 426 iTegotiamini dam venio. [Zin- 
«pr. V- Willem Copaltius, Vicaris 
te Haarlem.] 

^egoyagum tot Stercken- 
bnrg, Nameroldt len Doyven- 
weert, Egbertnm Wilhelmam 
— {J. A. Albebdinqk Thuh.] 

Cla^h- endeyraegh-liedt, in de liey- 
lig^lie vrjlieyd der knoedel-poezye 
gkemaeckt, gherymd ende ghepast op 
eenen sjns weghes bjsteren Gidses. 
Doox -f- Crhedrackt tot Amstelre- 
d&nxme . . . 1860. 

Ook gt|i]aat»t in de •Dietaehe Wannde." 

INe improviso. [Zinspr. v. Ro- 
BE&T Obbysius.] 

^ emo. [Louis Hekbi Beerstecueb, 
redacteur der N. Rott. Ct.] 

o. De penvoerder der koloniale re- 
actie. Een woord tot voorlichting der 
pablieke opinie. Door +. Kampen, 
K. van Hulst. 1862. 

6. Openbare brief aan Commissa- 
pMon van het Nieuwe Dagblad van 
sGrayenhage, naar aanleiding hunner 
advertentie tot verdediging van den 
^Mxtfdredacteur dier courant. Door -|- . 
AW. 1862. 

^* De staatkundige horoscooptrek- 
J^or. Opgedragen aan den heer F. A. 
^*n Hall. Door +. Aid. 1862. 

^' De koloniale kwestie in verband 
^et de verwerping door de Eerste 
^öier van Hoofdstuk IX der Staats- 
*^^ooting. Door -f- Aid. 1863. 
, *• Yliegende blaadjes. Politiek voor 
fn dag. Door +. Aid. 1863. 2 
^'^kken. 

, /*. Herinneringen bg de viering van 
P^^ vüftigjarig feest onzer onafhan- 
kelijkheid ... Door ■{.. Aid. 1863. 

^« Nederland onder den constituti- 
^^^-monarchalen regeringsvorm. O ver- 
^^ der staatkundige geschiedenis van 
?^^ land, sedert 1813. Door -f. Aid. 

^. Een beroep op het Nederlandsche 
^^Hwkarakter. Door -f. Aid. 1866. 

i. Kantteekeningen op de auto-biogra- 
Paie van den re&cteur van het Dag- blad van Zuid-Holland en 's Graven- 
hage. Eene bedrage tot de kennis 
der pol. partyen in Nederland. Door 
-f. Aid. 1866. 

k. Bede en regt. Tydschrift gewijd 
aan de verspeiding van denkbeelden 
van vrijheid en vooruitgang. Door 
+ . Aid. 1866. 

/. Beschouwingen over sociale en 
politieke onderwerpen. Door -)-, Aid. 
1867. 

Nemo expers hostis. [Zinspr. 

V. NlCOLA-ilS VAN NdBüWLAND.J 

Nemo ignavia factus immor- 
t a 1 i 8. [Zinspr. v. Dirk Gras wingkel.] 

Nemo laeditur nisi a se ipso. 
[Zinspr. v. Geoeg. Episgopius.j 

Ne nimis. [Zinspr. v. Franq. du 
fiois, Prof. te Leiden.] 

N e o 1 o g u s. [Mr. Jac. Scheltem a.] 
In „de Arke Noachs.^' 

Ne quid n i m i s. [Zinspr. v. Louis 

GUICCLARDINI.] 

Ne quid temere. [Zinspr. v. Dirk 
Veliüs.] 

Nescit labi virtus. [Zinspr. v. 

JOAN VAN HaVRB.] 

Nestesuranoi, J. — [J. 

BOUSSET.] 

Gredenkschriften van de regeeringe 
van Petrus den Groeten, door -f. 
'sGrav. 1725. 4 dln. 1728. 5 dln. 

Ne te quaesiveris extra. 
[Zinspr. v. Jan Lutma, graveur.] 

Ne te quaesiveris extra. 
[Zinspr. v. Hieronymus van Bever- 

NINGK.] 

Neuter, Chr. — [Hubert Golt- 
zius.] 

Zie ouder de Naaml. Geschr. op Historie 
vati Broer Conielia. i 427 Neutralist. Niet al te r^p. Nentralist, geboren binnen 
Amersfoort, Een pnpartydigb 

— [ROBBEBT ÉOBBEBTSZ LB Ca.NU.] 

Kechte aenwysinghe tot die ware 
Bichtbare kercke Godts, ende totten 
waren godsdienst . . . door -f* [1616.] 

Navonchor V. Bjjbl. bl. XIV. 

Neve, Marie — [Mevr. P. J. 
CosuN.! 

a. Grrepen nit het leven. Door 
Fanny Fem. (Mevr. Pabton.) Uit het 
Ëngelsch door -f* Haarlem, Erven 
F. Bohn. 1869. 

b. Kijkjes in de wereld. Door Fanny 
Fem. Üit het Engelsch door 4-. Aid. 
1870. 12<>. 

c. Uit Greorge Elliot, door -f- Haarl. 
A. C. Kraseman 1872. 

d. Helen^s kleintjes of de liefste 
kinderen der wereld. Naar het Ameri- 
kaansch door -f. Aid. 1877. 

Ne vita tragoed ia. [Zinspr. v. 
P. C. Bockbnbbbg.] 

N. G. [Nic. Gbevinchoviüs.] 
Cort bericht noopende seeckere copye 
van een remonstrantie, die (soo men 
voorgheeft) in den dmck van de con- 
ferentie in den Haghe ghehonden, 
naghelaten of vergheten is. Vervatet 
in eenen seynt-brief des eerw .... 
Wtenbogaert aen synen vrient -f en 
door den selven in dmck wtghegheven. 
Rotterdam, 1612. 4^ 

Bibl. y. Pamfl 999. 

N. H. [Nic. Heinsiüs] 

a. Het vermakelyke levensverhaal 
van den gelukkigen Corillon . . . door 
-f. Rott. z. jr. 12». 

b. De vermakelyke avonturier, ofte 
de wispelturige en niet min wonder- 
licke levensloop van Mirander. Door 
-{-. Amst. 1695. — Aid. 1738. — 
Aid. 1756 2 dln. 

c. Don Clarazel de Contamos ofte 
den buyten-spoorigen dolenden ridder 
door +. Amst. 1697. 2 dln. 

N. H. [Nic. Hoepnagel.] 
De reizende Haagsche Advocaat. 
Verhandelende al het geen wat hy in z^n reizen hoort en ziet ... * 
pleet in dertig spectatoriale verto< 
Door -j-. z. pi. [Amst.] 1774 
Jan. — 1 Aug. 

Ned. SpccUtor 1881, bl. 181. 
N. H. . . . [HOBFNAGBL?] 

Het zeldzame leven van een 
maerde en alom beroemde troep Fi 
comedianten. Naer 't Fransch var 
heer S... door +. Amst. 1779. 5 

N'hays ton mestier. [lx 
keer v. Anthony Smytebs.] 

Ni chantage, ni crainte 
camaraderie. [Zinspr. v. 

BOCHABT.] 

Niemand en haet die k( 
dan die onwetende. [Zinsp 

S. AnDBEE of ANDBIE8SEN.] 

Niemand rijker dan 
r y c k e r e. [Zinspr. v. P. J 
Ruckebe.] H 

Niemandt Sonder Vli 
[Zinspr. v. Mabt. Vlaco.] 

Niemandt zonder vya 
[Zinspr. v. W. Nieüpoobt.] 

Niemant sonder druk. [Zi 
van Benedictüs Smidt.] 

Meulman 5342. 

Nienhof, Mr. A. — [M. i 
Gbaapf.] 

Gods hand. Oorspronkeiyke r 
door -f. Amst. 1871. H. 

Niet al te. [Zinspr. v. L 
Gboot.] 

Niet alte. [Zinspr. v. Jan Z 

Dood en verrysenis, van Ka 

Gustavus, der Zweeden, Gottc 

Wenden Eoningh, etc. (Vers gei 

z. pi. en jr. [1656.] In plano. 

Opgeiiomeu in zijne Gedichten, uitg. 
bl. 286. 

Niet al te ryp. [Zinspr. v. 

TER VAN ZeBRYP.] Niet dan door wils. Niet te hoogh. 430 iet dan door wils. [Zinspr. 
CüoBN. Wils.] iet dat veel is, is wel, 
Lr dat wel is, is veel. [2iin- 
V. Bern. de Bosch.] 

iet eygens. [Zinspr. v. Abb. 
J iet-ingeland. Een — [C.£. 

JN81US.] 

inkingen tegen het Eapportder 
Co-mmiBsie tot onderzoek naar de mid- 
del, ^n, welke zonden zijn aan tewen- 
dess. om aan alle landen om den Haar- 
lezxxxnermeerpolder eene behoorl^ke 
L-fc^r-ontlasting te verzekeren. Door 
• Amst. 1859. Uitg, iet meer alsoo. [Zinspr. v. 
CoixN. Crul.] ni iia man 1 1 59. V anderhaeghee heeft: Niet 
r loo crol. iet na knnst, maar nit 
t. [Zinspr. v. Albertus Naüta.] 

iet om niet. [Zinspr. van Pie- 
Emuf.] 

iet onben^dt. [Zinspr. van J. 

TS.] ^iets door geweldt. [Zinspr. 

'^•^ IP. SCXPERUS.] 

^ ^iet soeter of Niet soeter 
^ ^ n de rn s t. [Zinspr. van Jan Soet.] 
. «%. Jochem-Jool ofte jaloerschen pe- 
*^llaringh. (Blgspel m. d. spr. -f"0 i ,^^ d. Labands nien gewonnen lanwer- 
***^ais. (Get. -}■•) Ter drnckery van 
^ojris Akersloot tot Baenbrngh. 1661. 
^ plano. 

^iet Bonder arbeyt. [Zinspr. 
^* J. P. Broock.] 

^iet sonder arbeyt. [Zinspr. 
^* P. VAN Leeuwen.] Niet sonder arch. [Zinspr. v. 
J. G. D . . . ] 

In ^Genze Liedeboek." n Niet sonder dat. [Zinspr. v. 

J. V. MOSSCHER.] 

Niet sonder krnys. [Zinspr. 
V. I. V. K. B . . . ] 

Bibl. V. Patnfl. 5036. 

Niet sonder moeite. [Zinspr. 
V. Claes Heyndriksz Gietermaker.] 

Niet sonder rede. [Zinspr. v. 
Antuony van Blokland.] 

Niet sonder sont. [Zinspr. v. 
J. D. B. 1701.] 

Niet sonder sweet. [Zinspr. 
van Karel Truyts te Lier.] 

Niet sonder n. [Zinspr. van J. 
G. CocK.] 

Niet sonder VERW. [Zinspr. 
V. Catharina Verwers.] 

Niet sonder vlack. [Zinspr. 
van MicH. Vlack.] 

Gedichten in „Den nienwen Lnst- 
hof' enz. 1602. 

Niet sonder wielle bom. [Zin- 
spr. van Jan Walraven.] 

Niet sonder yet. [Zinspr. v. 
Jan Tonnis.] 

Niet te BULDEEEN. [Zinspr. 
V. H. VAN Bulderen.] 

Niet te Ho och. [Zinspr. v. Hu- 
bert VAN DER Meers.] 

Laechelicke clnchte van een boer, 
die in een calüs-vel benaeyt was. 
(Get. -{"O Ajnst. Broer Jansz. z. jr. 
[Omstr. 1646.] JF.G. 

Volgens ▼. Vloten, Ned. klachUpel II. 20 
(vgl. Ned. Spectator 1881 bl. 244) i^ het stak 
van ?eel onder dagteekening en van een an- 
deren s hry?er. 

Niet te hoogh. [Zinspr. v. A. 
VAN Oevel.] 451 iNiet nyt eerzugt. Niet uyt eerzugt, maer nyt 
leerzugt. [Zinspr. v. d. dichter... 

BOYSEK. I 

Niet verder. [Zinspr. v, K... 
B...] 

Niet voor leer. [Zinspr. v. A. 

VAN DER HeYDEN.] 

Niet voor wel doen. [Zinspr. 
V. A. E. Drost.] 

Niet zonder vlekken. [Zinspr. 

V. P. BfiRNAGIfi.] 

Het student en-le ven , klnchtspel. 
(Met een' tijger als vignet en daar- 
onder de spreuk -f.) T*Amst. by 
Albert Magnus, op den Nieuwendyk, 
in den Atlas, by den Dam. 1684. 
Met Privilegie. 

Nihil ab omni parte beatum. 
[Zinspr. v. Jan Adriaensz Leeoh- 

WATER.] 

Nihil est ab omni parte be- 
atum. [Zinspr. v. A. Roelfzrma geb. 
VAN DER Horst.] 

Nihil possumus contra ve- 
ritatem sed pro veritate. [Zin- 
spr. V. Prof. Maresius.] 

Nihil sine charitate. [Zinspr. 

V. J. VAN NeKRCASSEL.] 

Nihil sine errore. [Zinspr. v. 
A. Spatzier.] 

Cat. T. Letterknade, I. 160. 

Nihil sine vitiis. [Zinspr. v. 
Adr. Moens.] 

Nil admirari. [Zinspr. v. Fran(. 

VAN DER ZyPE.] 

Nil nisi per Chris turn. [Zinspr. 
V. J. A. Alberdinqk TmjH.] 

Nil nobis proprinm quam 
veile intelligere. [Zinspr. van 
TireoD. VAN Kessel.] ff.E.B, Nil sine magno vita labor 
dedit mortalibus. [Zinspr. 
JoANNEs Clericus.] 

Nil sine vitiis. [Zinspr. v. 
W. Kerckhoven.] 

Nil ultra vires. [Zinspr. vi 
Jan van den Driesscue Theol.] 

Nil virtute prins. jZinspr. 
Jan de Maes.] 

Nimmermeer groot genoec! 
[Zinspr. v. A. P. Craan.] Nimmermeer stille. [Zi 
V. Claüde Ogiers.] N. I. R. [Waarschynl^k B. 

DE NÉRf.E.] 

a. Een treffeiycke oratie, leeren< 
hoe zich een christen mensche sch 
dich is te dragen int ondersoecken d^ 
waerheyt . . . Wtghegeven door 
Schiedam, 1611. 4<'. 

b, Corte beschryvinghe van d 
oorsspronck ende voortganck der 
vighe oneenicheden ende schadelya 
scheuringen ... in de Evang. kerok. 
. . . Wtghegheven door -f. Schieda- 
1612. 40. 

Bugge, Contra -remoiutr. geschr. bl. 211^ — Nisi in Deo gaudium. [Zin» 
V. Jan Bastonier.] 

N. J. W. [Wieringa.] 
Kundschappen van Pamas . . . 
tiids in H Italiaens gemeen gema. 
door Trajano Bokkalini en na '^ 
duitst door +. Amst 1673. 2 dl 

Bibl. Fnesch geo. bl. 580. Vgl. ol. 
Cat. Kramm u9, 1665. r. 

,:kt ter N. L. [LiSTINGH.] 

Opweckinge en aanleydinge tot ^^^ 
uyt vinden van bequaame midd^^^'' 
en gronden om de zeedycken te ^ 
schermen en to bevryden. Door "f" 
Amst. 1702. 40. I-T. L. L. [L. T. Graaf tan Nassau 

«1. Het Engelsche Nieuwe-jaarB 
. coxxxplimeDt, of zamenBpraak tasschen 
een. lee-offioier , gewewe koopman , 
^ooid-holluidsciie boer en een Dnit> 
■ctk^sr. Door -f- (onder de linapr. :) 
Qvixdqnid delirant reges, plectaotm 
AcfeiTi. Amet. 1780. 

^_ De Koord- Amerikaan inHollftnd, 
of ^e bedrogen hoogmoed. Door -j-. 
Coca^er de zinepr. :) Eidrado dicere 

m. Utr. X787. 

. LritarkoBde, ii°. SB14. i*ï. M. D. G. [J. Cleybom.] 
XlJebedriegelfckeprockarenr. Ëlnobt- 

apol door -|-. Gedrukt te Kergena- 

*»ay«en. 1731. :!«. M. T. H. [Nic.Miit8vamHoly.] 
OTerwegiag van het hoofdpoint in 
^E^. Bekkers boek, genaemt de Beto- 
verde Veereld, te weten , of de Dny- 
vel op een menscb werken kaïi. 
(A.cliteraan :) Amsterdam , Fietei Bot- 
loraam. . . . 1692. 4°. 

Tooirede ier vierde uitgava, 
I hy ngt lot dien druk Ie i^d avergegun 
>V «■Beponng T*i Mn •loonuaa Heer"; Tol- 
^ns nntoAaning op het door Meulmui onder 
n». eB70 beKhreieu ex. «aa hiermede de 
AmatoduDKha Bnrgemeeiter Huddk bedoeld. 

3!T. V. [BUKLOF TAN OOKNS.] 

JaTaenee teyee gedaen Tan BataTia 
na^JT Samarangh nae de koninklycke 
■■oofdplaets Mataram, door den neer 
+ ,indenjarel656...Dordr.l666.5. 

ÏS. N. [A. Pits.] 

G«nti]lio(m)me boTirg(eJoi8 , ofte 
°J»*gerlycken edelman. Klnchtspel door 
•«>Éère, ende in 't Nederd. Tert. door 
J- - Na de oopye, in 'BGrarenhage, 
^^- Tan Dyok. z. jr. 

Xoootelit. «. Letterkunde, n». SBBT 

II. N. [Waarschflnlgk JoanBlasiüs.] 
Cie opi E. B. I- S. K. A. 

lü. H. [D. BüTSKBO.] 

De Miuge bedriegeryen Tan Scfaa- pin, door +■ [Naar Molièbx.] 's Hoge, 
L. vanDyckz.jr. 

Ile U BDë, Ie druk, bl. IIS. 

N. N. [HaKU. AsaCHBNSEBO.] 

Climeene. Haidersspel door -f-. Amst. 
1747. 

BibL HatlemeDiu, IlI. p. SU; Tooneekt 
. Lelierkuode, a". liM. 

N. N. [J. C. AppeliüB.] 
Brief Tan -|- tegen de nienwe leer 
der Sacramenten. Groningen, 1768. 
Ja. 

N. N. [E. C. d'Ehoklbbonnxb.] 
Iets aangaande de toelichtingen van 
Hr. W. Bilderd^k betrekkelijk de 
Bezwaren tegen den geeet der eenw 
Tan Mr. I. da Costa, door -f. Leiden, 
J. J. Thijsaens en Zoon. 1823. 

N. N. [Ds. H. P. Dï Kantkr.] 
BedeToering oTer de christel^ke 
TaderlandBÜefde , zooals zij zich op 
de Toordeeligste w^ze van alle ander 
patriotismns onderscheidt. Door -{-■ 
z. pi. en jr. 

HededeelÏDg v>n daa Heer B. Fh. de 
Kanter (Zia Weekblad *. Voorae, Pntleo eni. 
28 Nut. 18Tb). dia er |i(JToegt, dat deM 
redevueriog, uilgeipraken iu eene Nnta-TO'- 
gadetiDg Tan ÏS Felir. 1833, h«t eeai|e 
ia wat T«n Da. de K. iu dtok Teracheen. 

N. N. [P. C. DB WlESB.] 

Welke z^n de Toordeelen, die de 
Testingwerken der steden Deventer, 
Zotphen en Doesburg aan de lands- 
verdediging bybrengen? . . - beant- 
woord door -f. DsTenter, 1863. 17»^. 

N. N. [P. YsxÊDE Bik.] 

Beschouwingen omtrent sommige 
hoofdgrondslngen der TOorg«dragen 
wet op.de verlaging .... Door +. 
'sHage, 1865. 

N. N. Advocaet. [Waarscbijnlijk 

BUSRIANUS BXVEKLAND.J 

Pleydoy gedaen by -f in saake 
van N. N. gedaegden in cas van fal- 
siteyt ter eenre, op ende jegens N. 
N, Bailjan, inne officy eysdier ter 
andere zyde. z. pi- 1677. 

Tgl. de U Bi«, hl. ia (IS.) > \^«* V^ftJV* ^\^ «^ N. N. Bedienaer des H. Enan- 
gelinms te Vreelandt, [Jüstus 
GrEESTEBANus Pred. te Alkmaar.] 

Op de afwykinge van eenige uit 
de vergadering der christenen, die 
om de Eemonstrantie van verdraag- 
zaamheid Eemonstranten geheten wor- 
den .. . Door -|- . In 's Grav. 1670. 4<>. 

Rogge, Remonstr. geschr. bl. 194. 

N. N. beminnaarder gemeene 
vrgheit. [Mr. J. A. Uyteniiage de 
Mist.] 

Vertoog van de algemeene vr^heid 
der Staten van Holland ende West- 
Vriesland, onder ende gedurende de 
bediening onzer Graven; opgesteld 
door -{-. Anno 1684. 4^ Aa. 

N. N. Dienaer Jesn Christi 
te Groningen. [Dom. Lens.] 

Oprecht verhael van de gedenkw. 
saeken, voorgevallen in de belegering 
van Groningen. HSamen-gestelt door 
+. Gron. 1673. 

Bodel N^euhais 8190. 

N. N. E. E. [A. J. VAN Tetboode.] 
Hnyssen van Kattendnke. Eik-en- 

duinen 9 Febr. 1866. Gedicht door 

-f. 's Grav. 1866. 

N. N. Gereformeerd Hollan- 
der. [Ade. Paets.] 

a. oedig antwoord van -|-, op de 
lasteringen tegen zyn brief uitgestort 
van A. P. S. R. [Alex. Petrejus] . . . 
licyden, [1655.] 4°. 

h Alexandri Petrei Arriaenschen 
yver, ofte antwoord van -f op de 
bloed-dorstige vermaninge van Alex. 
Petrejus . . . 1655. 49. 

Cittenbargh, p. 114. N. N. N. N. [A. en K. van Nispen?] In »I)e Dordscbe Kraam." (Zie Scheltema, 
Meng. III. 3 bl. 116.) 

N. N. Eaad er naar. [J. van 
Hoogstraten ?] 

Tys onverstand of de bruiloft van 
Anne met ^er baard. Kluchtspel door 


+. Amst. H. Bosch. 1724. — Ter 
Goude. 1724. 

Tooneelsi. v. Letterkunde n^. 7297. 

Nobilitas non est virtns, 
sed virtus est sola atque unie 
nobilitas. [Zinspr. v. S. van b: 
Heyden.] 

Nobilitas sola est atqni 
unica virtus. [Zinspr. v. Th. Bo 
denbübgh.]^ 

Amstels-Eglentiers Trouwe lan 
tensklacht en hertsgrondighe offis: 
In Liefd* Bloeyende. (Met de spr. -|- 
Gedruckt by Claes Sterck. 1623. 4 

Dezelfde spreuk werd ook gevoerd d 
Sjuck G er bolt Juc&ema tan Burmannj 
Frederik DB BRurN en Cornklis Tromp— Nobilitat hominemfam 
scientia et virtus. [Zinspr. 

J. VAN Nispen.] 

Noch kuypen, noch sluype 
[Zinspr. van A. F. Cüvblisb.] 

Noch vaster. [Zinspr. v. 
Steendam.] Noch vreesachtig, nochlic 
vaardig. [Zinspr. v. Hendbik 
Meebten.] Noli altum sapere sed ti 
[Zinspr. van Bebnabdus Hooobwbb. Non amo peripathetic 
[Zinspr. v. Jan Lindebobn Theol.] 

Non ouivis homini contin 
adire Corintum. [Zinspr. v. G^ 
Westebwdk.] 

Cat. T. Letterkunde I. 158. Non datur ad Musas onrr^^^? 
1 a t a via. [Zinspr. v. J. BooMHUir ^-J 

Non est mortale quod op't^ ^' 
[Zinspr. v. J. van Eeyobbsbbbgh.^ 

Lofdicht voor de Emblemata 
Zach. Heyns. 

De spreuk werd intataehen ook 
door Joost tan Laren, Pred. te Vlitsin^^^ 
eu Melchior Bursius, Pred te Wett-Sonbi*'^* 

Non inferiora. Noyt const. 438 on inferiora secutns. [Zin- 
- V. Joh. Bbandt.] 

on in sermone sed in vir- 
le est regnum Dei. [Zinspr. y. 
YoBanus.] on late, sed laetë. [Zinspr. 
Jjjuxs Waudsé.] 

^on metentis sed serentis. 
:Kispr. V. PiBTEB VAN Gbnd Theol.] 

on nobis. [Zinspr. v. J. Frans- 

•J on nobis. [Zinspr. v. Eeqinald 
Theol ] ^on salva ad Musas currere 
^a via. [Zinspr. y. J. Boomhuys.] 

T. Letterkaade , I. 158. ^on sans espine rosier. [Zin- 
px-, V. J. EosnsR.] 

Non semper arcnm tendit 
^ polio. [Zinspr. v. C. G. Moerino] 

TooneeLstnkken door een knnst- 
^^YXiinnaar, onder de zinspr. -f. Utr. ^on semper olenm. [Zinspr. v. 
^« DE Nbyn.] 

^ ^on sine Christo. [Zinspr. v. 
~ r. Musius.] ^on sine fat o. [Zinspr. v. Corn. 

^on sine constantia. [Zinspr. 
''• L. Arminius.] 

iï^on vidi dereliotnm jnstum. 
.^inspr. V. E. Neuhusiüs, Eector te 
--•^«üwarden.] 

^ooit na elck zgn zin. [Zin- 
't^^^. V. J. Clyburo.] 

^oordman, D. G. — [K. R. 

^. Letterkundige opstellen, boekbe- 
^^"deelingen , enz. in de „Prov. Gro- 
'^^«ger Courant" 1878-1880. 6. Maandeiyksche overzigten der in 
N.-Nederland versebenen belletristiscbe 
werken in het Belgisch tydschr. „Ne- 
derlandsche dicht- en kunsthalle" 1879 
en later. Sckr, 

Noorman. [Yan der Külk, Be- 
dacteur van het dagblad „Het Vader- 
land" en „De Tijdspiegel."] 

Politiek overzicht. (In „de Tijd- 
spiegel."] 

Hy onthulde nch Maart 1882. 

Noot baert list. [Zinspr. v. 
A. C. Vos.] 

Noot geen wet. [Zinspr. v. Jan 

VAN BORTEL.] 

Nore, Ada — [P. J. van der 
NooRDAA, te Haarlem.] 

a, Wendela, door -{-. Amst. Gebr. 
Kraay. 1872. 

b. Artikelen in de „Vaderl. Letter- 
oefeningen" en andere tijdschriften. 

Norweb, J. — [Browne.] 
Humoristische opera-fantasien. Twaalf 
parodien, den liefhebbers van opera^s 
gewgd. Door -f . Amst. 1867. 40. 

Nosce te ipsum. [Zinspr. v. W. 

VAN DER BORCHT of k CaSTRO.] 

Nosce te ipsum. [Zinspr. v. 
Jac. Breher Cz.] 

Nosce te ipsum. [Zinspr. v. 
Prof. F. Meynardüs.] 

Nostra damus leti. [Letterkeer 
van Daniel Mostaart.] 

Voor den Adams-appel van J. v. der Veen 
staat een lofdicht met die spreuk en de letters 
I). M. 

Nostra vincamus. [Zinspr. v. 
V. M. A. Gillis.] 

Novit pauoos secura quies. 
[Zinspr. v. Chr. Huyqens.] 

Noyt Clerck volleert. [Zinspr. 
V. N. Clerck.] 

Noyt const ver- dort. [Zinspr. 
V. Seqer van Dort.] 439 Noyt Btorf nydt. N. S. V. L. Noyt Btorf nydt. [Zinspr. v. 
den dichter Hayakt.J 

Noyt vernoegd. [Zinspr. v. 
Alex. Maebtbns.] 

Noyt volleert. [Zinspr. v. Jac. 

VAN BBB My.] 

Noyt volleert. [Zinspr. v. C. 

VAN DEN BOSGH.] 

Noyt volleert. [Zinspr. v. Eemi- 

GIUS SCHBUVER. 1672.] 

Noyt volleert. [Zinspr. v. C. Rrr- 

8AART.] 

N. j?r. [J. C. VAN Ebkel.] 
Enyme zedenleere van verscheyde 
aenaieniyke Paters Jeznyten. Gretron- 
welijk voorgestelt tot bescherming van 
de Cathol^ke kerk, en waerschonwing 
der eenvondigen, tegen het boek Laetste 
Day vels-drek , etc. ende diergel^ke. 
Door -f. Tot Keulen, by Balthazar 
van Egmont. 1688. BJ. 

N.*** priester. [VandebHey- 
DEN , Prof. aan het Instituut St. Joseph 
te St. Nicolaas.] 

a. De zeven weeën van Maria, door 
-f. [XJit het fransch vertaald.] Gent, 
1845. 

Vanderhaeghen, V. 800. 

h. Historie van de Heylige Elisabeth 
van Hongarien , Hertogin van Thurin- 
gen. [Yerkort naar het werk van den 
Grraaf Montalembebt.] Door -f . Gent, 
1846. 12^ 

N. B. [N. VAN BOOSWUCK.I 

Cort en waerachtigh verhael van 
alle aenslagen, stormen, enz. in en 
voor Haerlem geschiedt zedert de be- 
legeringhe van dien, bü -f, borger 
en poorter der voornoemde stad Ley- 
den. [1573?] 4^ 

N. S. [Stbuyk.] 

Uitreekening der kansen in het spoe- 
len, door +. Amst. 1716. 4®. 

N. S. . . . [J. T. LA Faboue] 
Verhandeling aangaande den oor- 

sprong en gesteltenis van den koop 

handel en scheepvaard van Grootbril 
tannien , en van Yrankrnk: betrekkel^l 
tot dien der Yereenigde Nederlanden. 
Door den Heere -f. In 's GTavenli&ge,^^^^ 
by Johannes de Cros, 
in de Hoogstraat. 1743. 

Herdrukt in den «Staata-apiegel Toor 
Nederlaoderen* , ia 1746 door diea aclirQi 
aitgegeven. Uit de voorrede Tan dat 
biykt dat dit stakje lu 't midden Tan 17^ 
verschenea is. N. S. INiC. SWABT.j 

B^ gelegenheid van het open 
verslag, door . . . Mr. P. van de Pol 
wegens den staat der stadsarmenaohi 
len, voorg^v. op 20 Haart 182 
(Get. +.) N. S. [M. Hbttbma.] 
Letterknadige artikelen in 

„Leeuwarder stads-conrant'* v. 1831- 

1832. 

N. S. P. A. [Nio. Stbnius, 
Antverp] 

De regels en beslnyten van 
alderheylichste ende alghemeyn 
cilie van Trenthe, gebonden onder 
Pausen Paulus III, Jules III em 
Pius IV. Ghetrouwelyck óvergh 
door +. Antw. 1657. 12». — 
1684. — Aid. 1709. 12<>. 

Cat. P. P. C. Lammens, II. n<». iliS^ 
n». 251. 

N. S. V. [Niet Sonder Vla 
zinspr. v. Miobiel Vlaok.] 

Gedichten in nDen nieuwen 
hof" enz. 1602. N. S. V. L. [van LeeüwaabdbiT'I] 
fl. De godvreezende zeeman. I>^>^' 
-f. Amst. 1709. 

b. De godsdienstige christen. 

+ . Amst. 1713. — Aid. 1719.3 

Met naam herdrukt Amat. 17S0. — 's 
1746. 3 dia. 

c. Des godsdienstigen christens 
verlustiging, ofte verscheyde 
lüke gezangen . . . t'zamengesteld 
+ . Amst. 1719. — Aid. 1721. 
Aid. 1730. 

d. De bekommerde christen om 


If N. T. Nz. 442 en bevredigt. Door +. Aid. 1722. 
'sHage, 1746. 
. De bevestigde christen. Door -{-• 
^8t. 1726. — 'sHage, 1756. 
1 Des christens betragtingen in de 
zaunheid. Door -f-* Amst. 1731. S . T. [Tholbn.] 
CDrer aen bloei en voorspoed der 
ide staten. Door -f. Zaltbommel , 
6. nlla na Ilias. [Zinspr. v. Jan 

DBA.] 
alla salns bello, pacem te 
Qicimas omnes. [Zinspr. v. J. 
"xnus.] N. V. B. B. [N. VAN Bebkvm Büs- 

TEBB08.] 

a. Eerstelingen. Belangryke verha- 
len, van C. F. en B. van der Velde. 
Uit het Hoogd. door -|-. Kampen, 
1832. 

b. Vergeet mg niet. Belangrnke 
verhalen van A. von Tromlitz. Uit 
het Hoogd. door -f* Kampen, 1834. 

c. Lenterozen. Belangryke verhalen 
nit het Hoogd. van A. von Tromlitz, 
L. Bechstein en W. von Wachsmann, 
door -|-. Amst en Sneek. 1834. 

d. Herfstviolen. Uitgelezene verha- 
len van C. Döring, F. Scavoia en 
A. von Tromlitz. Uit het Hoogd. door 
4-. Kampen, 1836. UUg. 

e. Mosrozen. Uitgezochte verhalen 
van C. Spindler, E. Sc&vola, A. von 
Tromlitz, L. Bechstein en anderen, 
üit het Hoogd. door -h. Amst. 1836. 

f. Herfstbloemen. Een drietal ver- 
halen door A. von Tromlitz, E. Sca- 
voia en L. Bechstein. Uit het Hoogd. 
door -f-. Amst. 1837. 

ff. Oscar en Jalie, een verhaal ait 
den nienwsten tijd. Naar het Hoogd. 
van Herman Waldow, door -f- Kam- 
pen, 1839. Uiiff. 

Ngbor, Jan — [P. J. Robun, 
later Commies, v. Politie te Zele] 

Letterkandige brief aan de Kersoaw- 
teren van Oadenaerden, door -f. 
Gent, 1807. ff.JS.B. 

Nyemant zonder vyant. [Zin- 
spr. V. W. NiEüPOOBT.J 

Nylessa. [Thomas Assblijn.] 
Klaghte over 't onbehoorlyck oor- 
deel ter doodt, gheveldt teghens den 
Eertzbisschop van Cantelbergh. (Gtet. 
-f.) z. pi. en jr. [1645.] In plano. 

Mealman 2785. 

Nyt baert spyt. [Zinspr. v. A. 

PlBABT.] 

Nz. [Jan Komsz.] 
Zaïre , trearspel in vyf deelen. Uyt 
het fransch van den heer de Voltaire, 
_ . . door -j— Gtent, z. jr. 

H*- Amsterdam, L. Spillebont. 1651.' Ook te Am«t. ia 1777 en kter uitgegeven. alla virtas commodior ho- 
ui patientia. [Zinspr. v. Jac. 
^-^'■BLABUS, Bector te Brielle.] 

^^alla vis major pietate vera 
^J*^. [Zinspr. v. Abb. Wilsenius, 
^*^öd, te S. Anna-ter-Muide.] 

27allias et omnium. [Zinspr. 

"^^ J. BOBMANS.] 

^nllam simnlatam dintar- 
[Zinspr. v. Cobn. Schonabus.] ^al sans soacy. [Zinspr. v. 

•D. DB BbT.] 

^nmqnam ser'o si serio. [Zin- 
• T. Jaoobüs Laubbntiüs.] 

^iisqaam tnta fides. [Zinspr. 

"^^ M. VAN DB MbBWEDB.] 

ïïat en schaedelyck. [Zinspr. 
"^^ J. Lemxbbs.] 

^attet best van den wijn- 
^^ert. [Zinspr. v. Van den Wijn- 
r.] 

lï. V. A. [N. VAN ASSBNDBLFT.] 

herhaal van 't hart. Waarin . . . 

- de nietigheid der geesten, van 

^ bloetmaking, van de warmte etc. 

* • • Door Jac. de Bak. In H einde 

«|©tt byvoegzel over den omloop des 

oloeta van Harveias . . . Vert. door o, o * * * * *. Officier. O*****. [W. A. OCKBRSB.] 

a. Denken, spreken , doen. (In: „Alg. 
Vaderl. Letteroef .'' 1782. IV. Meng. 
bl. 513.) 

b. Aanspraak aan de Nederlanders, 
die de lezer een voorberigt noemen 
kan. (Aid. bl. 611.) 

Zie Vrachten en retult. v. e. 60 j. leven, 
III. 235, 236. Ook in de jaargangen 1781 
en 1783 komen stukken van hem voor, get. 
O 

O. A. 

Zie onder de Naarol. gesehr. op De Phi- 
lanthrope. 

Oberoniaan, Een —[Denkelijk 
H. C. A. Thikmb.] 

Oberon, of alles komt teregt. Ge- 
heel oorspr. ber^md bl^-treurspel , 
in vier bedryven, door -f"* Tiel, 
1847. 

Tooneelat. v. Letterkunde, n°. 5629. 

Oblectat et ornat. [Zinspr. v. 

M. WiLLEMSZ.] 
Zie op M. W. 

Ocyns, jncnnde et tnto. [Zin- 
spr. V. Andb. Vésaxb.] 

O. D., Dr. — [ÜLPEBT Dappbb, 
Med. Dr.] 

a. Beschryying der stad Amsterdam. 
Door +. Amst. 1663. fol. 

b. Alle d'oratien van Caspar van» 
Baerle, wylen Professor der philoso- 

-phie t^ Amsterdam. Naokenrig uyt het 
latyn vertaalt, door -{-. Den tweeden 
druk. Amst. Jan van Dnisbergh. 1663. 

c. Herodoot van Haiicamassas , 
Negen boeken der historiën , gezegt 
de Mnsen . . . Uit het Grieks vertaelt 
door -h. Amst. 1665. 4«. Oedipns. [W. Doobbnbos.] 
Bijdragen in „De Portefeuille,*' A. 
„Neaerl. Spectator'' enz. Z. Oedipns. [F. F. Gboen.] 

De vermindering onzer koopvi 

vloot. Beschouwingen over haar 

stand en toekomst, door -f . Amsterdam, 

B. van der Land. 1881. Uié^. 

Oefening beschaaft de kon- 
sten. [Zinspr. v. H. J. BouLLiLaD-j 

De jaloersche vrouw. Blgspel uit 
het Fransch van Desforges. (M. d- 
spr. 4-.) Amst. 1789. 

Tooneelst. y. Letterkunde, n^ 5059. 

Oeff'ningh leer n. [Zinspr. v. Gr. 

VAN DEB EeMBD.] 

Triumph-gedicht tot roem der Haei^- 
lemse Schuttery over het uyt-treak^^ 
naer Hasselt. (Get. +.) t'HaerlcDOi 
Hans Passchiers van Wesbnsch . . 16^S. 
fol. 

Cat. T. Letterkunde, I. 86. 

Offert recht. [Zinspr. v. Abi^-*' 

HAM WiMAEB of WeEMEB.] 

Officier, Een oud - [W. ^• 
ü'AüzoN DE BomminabtJ 

De gedenkdag van Waterlooinb^ 
licht der geschiedenis en van hetn^ 
tionaal pligtgevoel beschouwd . . . DcH^' 
-f. Utr. z. j. [1861.] 

Met naam herdrukt. Aid. 1868. 

Officier, Eenen voormalig®^ 
Eussischen — [G. N. Lamdb^*] 
De geschiedenis der Kozakken dcK>' Officier. Oldenbarg. 446 

Yon Plotbo. Met aanteekeningen treffende hunne kinderen . . . Door -f . 

ran +. Haarlem, 1814. Amst. 1677. 

B^xigt van Dr. C. Landré te Utrecht, zoon b. Allegoris historie verhaal van 

les «chrgTers. het koningryk Salem. Door -f- . Worm. 

1683. 12°. — Amst. 1683. 

Officier der Infanterie, Een c. Beschrijving van het groote en 

— f L. DE ViAMiNO.1 magtige koningr^k van Salem. Door 

Hïandleiding tot ie practische oefe- -j.. Amst. 1683. 

nin^en in de pelotonsschool . . . Door Cat. Uoopsg. Bibl. te Ambt. II. 13 J 5; 

+ . Gouda, 1867. —Aid. 1869. Uiiff. Navorscher XI, 278. 

O fficier van dezelv;e Armee, O- K. [Otto Kbyb.] 

Een — f H. F. Cordes.I Het waere onderschey t tusschen 

Ontwerp van een verbetering in de koude en warme landen aengewesen 

inriohting van de Bataafsche armee; ••• I^oor -f- 'sGrav. [1659.] 4°. 

benevens de ontwikkeling der gronden, ^ i«i.^,„.„ ^«i^^ i^«;«.^« 
-^^_ j • • Ui' lu r yj laborum dulce lenimen. 

^rtLSLx op de inrichting van elke of- r«. « „ t t tt.„^^,^^ i 

Ml Jl^tJ : 1. 1. X j fZinspr. V. J. J. ÜARTSINCK. 

m ^efenweTe-amee moet berustende ^ \^ Hagenaar te Enkhuiien. Blü- 
?J^A ^^ "i ""' ^'■•^'^^ """^ ^^ spel gevolgd na de Fransois i Londr^s 

:r^^!"ei SfwS^T-lkïd^ve y?" ^« Bo^ssy. (M. d. s^r. +.)An.t. 

lfkrtór&ei:r«iev'S; j::'^^si^-'^£^'f 

toa worden. Geschreeven in het laatste ""*' ?w^A T?^»" ^ ^ 

Pdeelte v«. het jaar 1801 door +. '^'y\ti^rdn 
w^n. J. J. Homkes, boekverkooper ^ K^jte inhoud, beschrüving e 

» de Heere Straat .tegen over het uitlegging der vertoningen voor, in 

wroote Kondegat. 1802. pn „^ 1,^,4 treurspel van Eneas of 

<-v-,. . , . . ,. ondergang van Troje, onder de spreuk 

Officier van het toenmalige i ^„.g^, 1759. 

garnizoen, Eenen — [W. F. ^ 

Kaup.J 61/30$. [Willem Schellikcks.] 

Vernaai van het beleg der vesting r^, , , „ , . 

ölnis in Vlaanderen door de Franschen Oldenburg, Matthias van — 

'n 1794, door +. Amst. 1822. [Coknblis Bbdklukheid?] 

f>«» 1 D-vi 1. M- n 1 1.1 ,o« Noodig ondemgt aangaande den 
C*t. a.r B.bL V. h. M.n. y. Oorlog. \,l 120. g^trijftrant van H. Goodricke . . . door 

I 1770 
^.^- ^. V. B. [van BaTENBüEQ, Com- R^gge. Bibl. v. Remonstr. geschr. bl. 286; 

*"*ie8 bg 's rgks belast, te Deventer.] Ypey en Dermoot III. n®. 752. 

öe leus des dronkaards en de ge- 

'jolgen der dronkenschap. DichUtuk ,^^1^®"^^'^»/^'^-' ^- ^' ^^^ — 

^oor +. Dev. 1862. [ï^- W. Boers?] 

Yaderlandsche brieven, behelzende 

O. J. D. [Oom Jaoob Dibks.] ^» vrümi^g en waarheidUevend 

, «. Vüf predikatien. Door +. Amst. onderzoek der denkwijze van den wel- 

167Q, 40 eerwaardigen heer J. F. Martmet m 

«. 'Eenige predikatien. Door +. zyne Historie der Waereld aangaande 

Axüst. 1697. 4^. ^^^ Synode van Dordrecht m 1618 

r»^**t^ ».».! A A X wT ,« 6ï* 1619; het karakter der Fransche 

Cmt. Doop,g. B,bl. te Am.t. II. 17. ^^^.^ ^^ ^^ staatkundige inzigten der 

O. J. D. V. W. V. [Oom Jacob f^^^^^^ ^^^ ^^'^"J^- ^^' +' ^- P^' 

!^n^*? .^^™®^!^'^] ^ 1. ^ Zi« Cat. v. Letterk. III. 246. Vaa der Aa 

«. üe chnstel^ke huisvader raekende noemt een 2en druk; Rott. 1795 en deu 

«ea pligt der geloovige ouderen be- achrgver (denkelijk minder joist) L. W. Boers. en 
in 447 Old-Ouderling. Ondere. 4^ Old-Onderling, Een — [J.H. 
Eeqenbogkk.] 

Over de zonde, en de verlossing 
van dezelve door Jezus Christus, 
opgedragen aan alle hoogleeraren, 
leeraren en beminnaars van den Christel. 
Godsdienst, door -|-. Leeuw. D. van 
der Sluis en Amst. W. Brave. 1809. 

Zie bl. 17 zyner leYeuBbeschrijviDg doorW. 
Eekhoff. Leeuw. 1867; Ypey en i)enDODt, 

IV. 438. 

Olim. [H. C. Bebcksnhoff.] 
Letterkundige overzigten in den 
„Nederl. Spectator." 

Zie 1880 uo. 87 vau dat tijdschrift. 

Olivarius. [Mr. Flobis Adriaan 
VAN Hall.] 

Staatkundige opmerkingen van -l-* 
Amst. 1848. 

Ollapodrida, Den Baron — 
[Mr. Jac. van Lennep.I 

De betooverde viool en het bloe- 
men ^oproer . . . Drama-ballet naar het 
Eng. door -f** Amst. 1851. 

Tooneeltt. v. Letterkunde n^. 7758. 

Olor int er anseres. [Zinspr. 

V. Apb. Hoffebus.] 

Ometské. [Kabel vandebZupe, 
Instituteur te Èotterdam.] 

De dwarsk^ker. Maanoschrift voor 
allen, die recht en waarheid liefheb- 
ben. Onder redactie van -f-. Èotter- 
dam, 1868. Ie. (eenige) afl. E.E.B. 

Om hart ie jag' hier. [Letter- 
keer V. JOACBIM TaBOIEB.] 

Omikron. [Fbbd. Lod. Abbesch, 
Predikant te IJsselstein.] 

De zaadzaa^er of bedragen ter 
aankweeking en sterking van gods- 
dienst des harten en inwendig Chris- 
tendom ; verzameld en uitgegeven 
door -f. Te Utrecht, bg A. F.Blan- 
chë . . . 1822—1830. 3 dln. 

Omne solum viro patria est. 
[Zinspr. v. Vinc. Stochove.J Omnia conando, docilis s^ 
lertia vincit. [Zinspr. v. J. Mbyei^ 

Cat. V. Letterkunde, I. 143. III. 119,1^ 

Omnia cum Deo et nihil si' 
e o. [Zinspr. v. J. H. Boss.] 

Omnia desuper. [Zinspr. y. 
A. Capello, Bisschop v. Antwerps 

Omnia in Deo, of Omnia 
uno. [Zinspr. v. Nic. Omazüb, , 
Ohazieb, Koopman te Antwerpen «J 

Omnia mors aequat. [Zinnxr. 
V. GriSB. Masius , Bisschop v. 's BoscA.] 

Omnia nos omnes natura po- 
tesse negavit. [Zinspr. v. J. Wdw- 

GAABDEN.] 

Omnia s e r i o. [Zinspr. v. LEvUnr^ 
Lemnivs Med.] 

Omnia Seri o. [Zinspr. v. Asin^' 
£vEBH. VoBsnus, Med. Prof.] 

Omnia vanitas. [Zinspr. y.Adi=3 
Sasbout Theol.J 

Omnibus. [Zinspr. van Gebak- 
Bbandt.I 

Omnibus idem. [Zinspr. van E 
Cz. Hooft.] 

Omnibus idem. [Zinspr. v. Bc: 

NAVENTUBA YULGANIUS of DB SXST.] 

Omnis caro foenum. [Zinspr 
V. P. De Ylbesghoudbbb.] 

Om te leeren is H begeere^ 
[Zinspr. v. Gtebbit yan Noobt.] 

On aprend par Ie temp 
[Zinspr. v. F. K. J. . . . ] 

Ondere, Jochem van — [D^ 

A. J. ViTBINGA.] 

a. Mijn bezoek aan Bismarck ' 
den zomer van 1875. Door -f. De^> 
1876. — Aid. 1878. 

b. Yan hemel en aarde | door — 449 Onder-inspecteur. Ontfanght. 450 Schiijver van: rMijn bezoek aan Bis- 
marck. Dev. 1877. UUff. 

Onder-inspectenr, Een oud — 
[J. B. J. VAN Doren.] 

Yr^moedige beschouwingen tegen 
bet afstaan van de tinm^nen opBan- 
ka aan de partikuliere industrie , door 
+ . 'sCJrav. 1850. 

. Cat. lud. Gen. 's Hage, bl. 80. 

Ondermeester, Een Oud — 
[Aart Admiraal.] 

SpecUtor 1878, bl. 870. 

Onder-officier, Een gepas- 
porteerd — [J. H. Burlage.] 

Inspectie over de Zes jaren te paard 
enz. van den gewezen vr^ willigen 
dragonder P. Decker Jr., door f. 
-Amst. H. J. van Kesteren 1852. 

Leyensber. ▼. Jjetterkande, 1874, bl. 106. 

Ondersoeckt alles. [Zinspr. v. 
^. A. Schbidius.] 

Ondervinder. [F. Beeldsnijder 
ff-Jz,] 

Xï^ plaatste ia de Haarlemse Coarant van 
^ ^^ptember 1795 bet volgende berigt: 

'^ ])e ondergeteekende overtoigd, dat men 
"'^^ , als oit gebrek van betere bewyzeQ, en 
^ onmogelijkheid, om het gestelde van zijn 
opartij behoorlijk te wederleggen , tot schel- 
en lasteren zijn toevlugt neemt, acht het 
en zich, om het Pnblicq bezig te honden, 
het leezen eener verdediging tegen zekere 
^^"^^ertentic, Ie vinden in de Nationaale Cou- 
»«^^ N». 96, oddertekent J. J. C. den Beer 
^*^*~togad, Anditenr van het Corps, en de 
•^•"^^merkingen door den Redacteur dier Conrant 
V''*"*"b5 gevoegt; edog daar hg geen vervolging 
hechten vreest, maakt hy geen zwarigheid 
opentlQk te verklaaren, steller te zijn van 
^i) dezelve Advertentie bedoelde Brief, onder- 
end Ondervinder, geplaatst indeNati- 
oi^^«le Conrant N®. 91 , terwyl ter betoog, 
d^^- by geenzints oogmerk gehad heeft , om het 
^^^^■T»s Cavalleristen in het verborgen aan te 
^ïl«n, hy alleeniyk zal aanmerken, dat voorn. 
r*^^ door zgne kennelijke band geschreeven 
!f * *° ^° ^^^ voegen onder den Redacteur van 
^^ -Nationaale Conrant berust, vertrouwende 
"Q ondergeteekende, dat zyne nog onlangs be* 
tooitde belaogloose Vaderlandsliefde hem regt 
8?^^. om te verwagten , dat zijne Medeburgers 
^^ gezegden geenzints in twijfel zullen trekken, 
?*•'' h|j op zijn woord van eer verklaard, door 
"^ aciürijven van dien brief alleen ten oogmerk de 
be 
ni« m i gehad te hebben, de goede zaak te bevorderen, 
en werkzaam te zijn, dat een goed ingerigt 
Corps Cavalleristen ter bewaaring van de rust 
en veili^eid der stad Amsterdam opgerigt wierd, 
en in stand bleef;, doch geenzints, om het 
ezsisteereud Corps Cavalleristen te hoonen , of in 
wanorder te brengen, veel niiu om deeendragt 
tnsschen de gewapende Burgermagten te ver- 
breekfu. 

En daar dat korps Cavalleristen na deeze 
Advertentie geen moeite behoeft te doen, om 
den schrijver van den brief, ondertekend Onder- 
vinder te ontdekken; zoo verklaart de onder- 
getekende gerustelljk te znllen afwagten, welke 
actie gemelde Cavalleristen tegen hem zullen 
institueeren , terwyl h^' ondergetekende tegen 
den Redacteur van voorn. Courant, indien 
dezelve zijne stellingen niet retracteert, zijne 
actie reserveert. 

Amsterdam, F. Beeldsnijder G.Jz. 
den eersten September 1795. 

Onderzoeker, Een — [J. J. 
Slaterüs.] 

Waardoor z^n de gebreken, welke 
de instandhouding van het kadaster 
in Nederland aankleven, te verbete- 
ren ? Door -{-. Zwolle , Erven J, J . 
Tijl, 1864. 

Ongel e ef they t faelt licht. 
[Zinspr. v. P. Lickens.] 

Ongenoemde, Een — [Mevr. 
D. P. BoHN geb. Beets.] 

Onze buurt. Door -f. Haarlem, de 

Erven F. Bohn. 1861. 

In 1871 is een herdruk verschenen meteen 
voorwoord van Nic. Beets, waarin b\j meldt, 
dat «zijne zuster** de schryfster was. Zjj is de 
Se re na zjjner gedichten. 

Ongenoemde maar niet on- 
bekende, Een — [H. G. Nahuys 

VAN BüRGST.] 

Het drukpers-reglement van Neder- 
landsch Indië aan de ervaring van 
eene halve eeuw getoetst. Door -{-, 
Utr. 1857. 

Konst- en Letterbode 1858, bl. 25; Dr. 
Wap, Herinn. aan N. v. B. bl. 208, 282. 

Onghesien mach gheschien. 
[Zinspr. v. Albert van de Velde Med.] 

Ontfanght en geeft, Laet 
los en kleeft. [Zinspr. v. Jacobus 
WiLLEMSE 1672.] 

29 451 Onzijdigen. ' Opta aptè apta. Onzijdigen, Ëenen — [T. Oli- 

VIER SCHILPEROORT.] 

Beschouwing van het beiderzijdsohe 
ongelijk in het geschil over den geest 
der eeuw. Door -f-* Amst. 1824. Aa, 

O o. [Mogelgk W. A. Ockerse.] 
Stukken in de „Alg. Vad. Letter- 
oef." III. en IV. (Zie: Vruchten en 
result. V. e. 60 j. leven III. 236.) 

Oodmoedigheyd verdryft 
gebreken, [Zinspr. v. J. Vincent.] 

Oodmoed liefde voed. [Zinspr. 

V. J. COOLMAN.] 

Ooggetuigen, Een ander — 
[P. J. Visser.] 

Kort verhaal van de belegering van 
Alkmaar ... in het jaar 1573. Door 
Mr. Nanning van Foreest . . . Uit het 
latyn vertaalt. Waar by koomen de 
onuitgeg. aanteekeningen van -{- . Haarl. 
1739. 

Oog-getuyge, Een — [Passchier 
DE Fijne.] 

Kort waerachtigh en getrouw ver- 
hael van het eerste begin en opkomen 
van de nieuwe secte der Propheten 
ofte Rynsburgers in het dorp van 
Warmont, anno 1619 en 1620. Be- 
schreven door -f' Tot Waer-stadt, 
1671. 4°. 

Bibl. V. Pamfl. 5789. 

Oog-getuygen, Eenen vyf 
on zeventig jaerigen — [B. J. 
F. C. Gtsbleers-Thys, Archivaris van 
Mechelen.] 

Kort begryp der geschiedenis van 
het mirakuleus beeld van O. L. V. 
van Hanswyck, eertyds buyten, nu 
binnen Mechelen , of verhael van des- 
zelfs oorsprong . . . door -f • Mechelen, 
Gilis 1834. B,B. 

Ooghgetuyge, N. — [P. J. 
Beronicius.] 

Georgarchontomachiae sive expug- 
natae Messopolis. Libri duo carmine 
epico extemporaneo conscripti auctore 
N. Au topte. — Boer- en- staed-strydt 


ofte twee stucken van het innemt 
van Middelburgh, voor de vuyst 
stelt in heldendigt door -f. In Neer- 
lantse trant overgebragt z. pi. en jr 
[Middelburg 1673?] 4P. 

Cat. Bibl. Zeeuwsch gen. bl. 201. Aan hi 
slot worden uit de vertaling in onr^m van 
Rabas de volgende in het gedicht venn 
schuilnamen onthuld: 

P b 1 e g o u s Philip van den Brande, Scha 
pen van Middelburg en Oriffier vau Walcherer 

Porcius ET K. Krop, een Vleeshouwer 

P y 1 i u 8 s Lanrens Verpoorten. 

Bavienns tm Bonwente, Bnrgenraand: 

Zeelands Watervoogd s Corner. 
Evcrtsen. 

Rubetns s Jnstus de Hobert, 
der Staten v. ZeeUnd. 

N i c o 1 a u 8 s Niklaas Rejgersbergen Se^ 
taris V. Middelburg. 

Diocius s Heer van Odyk. 

Enotreërs tn Dronke boeren. 

K os eins s Schorer. 

Volgens den Heer J. 6. Predarika ia 
Beronicius ceu schuilnaam. Oordeelt nae H voorbeftl 1 
[Zinspr. v. Jan Meebhüysbn.] 

Oordeelt recht. [Zinspr. y. .AL, 

SCHEPENS.] • 

OoRdeeLt sondEB^twiSt 
[Zinspr. v. Jan Jansz. Oblkbs.] 

Ootmoedig zyn baeri yred^ 
[Zinspr. v. Jan Baptist ST0]afBi:.9.J 
Op Grodt betrouwt. [Zinspr. ^* 
D. Gabry.] 

Op Godt betrouwt, noyt re^ '• 
flouwt. [Zinspr. v. J. B. SchaBE-^-a 

H.S. V. Op hoope. [Zinspr. v. 
Bintjes.] 

Op hoop is bonwen. [Zinijj^^** 
V. W. H. Warmont.] 

Op hope leef ick. [Zinspr. 
Jacob de Waele.] 

Op meer min. [Zinspr. y. Fm^ 
Opmeer.] 

Opta aptè apta. [Zinspr. v. 

Bara.] 'fn r^j J. Optimtis. O.-. U.-. M. 454 Optimns quisque nobilissi- 
118, [Zinspr. v. J. H. Hoeüpft.] O. Q. I. J. van S. [SWINDBBEK.] 

^ Xr^gslied voor Groningen'e vry- 
^ï^illig uittrekkende stadenten , door -j- . 
Groningen, bij G. Eockema, Gfz. O r, Een — . 

2ie op 4 C. B. A.Z. 

Ora et labora. [Zinspr. v. Ro- 
^ö^tRTüS JuNius, Pred, te Amsterdam.] Ora et labora. [Zinspr. v. Thomas 
ooo, Pred. te Rotterdam. Ortel,E. — [EmUi Opzoomer.] 

De politieke partyen. Beschrijving 

V'an haar karakter en haar geest. 

I>oor J. C. Blantschli. Uit het Dnitsch 

Vertaald door +. Amst. 1870. L.F. 

Orthodoxns en Philalethes. 
[Nic. HoLTios en Al. Cohrie.] 

a. Brief van -f ^^ Diotrephes, 
^^egens de gedrukte schriftaren over 
de handelingen van den Zwolschen 
kerkenraad, voor en in de jaarlij ksche 
verandering van desselfs leden, den 
^4 en 26 Jannarii 1754 gehouden. 
Te Leeuwarden , gedrukt by Abraham 
i'erwerda 1754. 4*^. 

b. Tweede brief van -f aan Dio- 
trephes wegens de verantwoording van 
liet meerderdeel tegen het protest van 
het minderdeel des kerkenraads van 
Zwolle over de zaken, bg de veran- 
dering van dien kerkenraad in de maand 
Jan. 1754 voorgevallen. Aid. 1754. 4^. 

Blykens brochures nit dien tijd. Zie. ook 
Ypey en Dennuat III. n®. 684 ea v. d. Aa 
■Biogr. Wb. i. v. Holtius. 

Zie ook op Een Genootsohap van Toor- 
standers . . . enz. 

Orthodoxns. [Dr. A. van deb 
Xjkde.] 

fl. Ds. Witteveen en diens hande- 
Xingen te Ermelo , uit het gereformeerd 
standpunt beoordeeld, door -f. Amst. 
1858. 

ó. Openbare brief aan Ds. Brumroel- kamp betre£fende de schorsing van Ds. 
Witteveen, door -}-• Amst. 1859. Schr, 

Ortu sum scriptor et usu. 
[Zinspr. v. L. J. van den Sompele.] 

Os Je., P. van — . 

Geestelijke Lustwarande, door -j- 
en geestverwanten. Goes, 1867. 

Met portret en levensberigt, beido gefingeerd. 
Niet in den handel en slechts ten getale van 
50 exz. door den drukker verzonden. De namen 
als die der schryvers vermeld, zijn verdicht. 
In den Nederl. Spectator vond men de, naar 
't schyut, officiense mededeeling , dat de gedich- 
ten van P. van Os Jr. , H van Os Pz. , J. 
A. de Gruyter Jr. en Rugierse van ééne hand 
waren, terwijl die van B. M. van Os Pz. van 
eeue andere hand waren. H. van Os Jr. in den 
bladwijzer is ecne misstelling. — Naar men 
mij verzekert was de voornaamste, zoo al niet 
de eeuige, schrijver Dr. Rutgers te 's Hage. 

Ossum quod cecidit in sorte 
tuê,, rode illud. [Zinspr. v. Jan 
VAN DEN Dbiessche of Janus Drxtsius.] 

Otia delectent admoneantque 
mihi. [Zinspr. v. W. Imme.] 

Otto, Herman — [H. Bbahms, 
Boekband, te Norden.] 
Historische Skizzen. 

Vertaling van: [Dr. A. J. Vitrinoa] Naar 
aanleiding van Thet Oera Linda Bok. Dev. 1874. 

Ovdfy 6 fii^oq, [Zinspr. V.C. Uten- 

HOVE.J 

Ouderling der gereformeerde 
kerk. Een oud- — [H. vanOttee- 

LOO.] 

De zoekende ziel of eenvoudige 
brieven voor zoekende menschen naar 
Jezus. Opgesteld door -{-• Utr. 1801. 
4 stn. 

Slechts de 2 eerste stn. verschenen naamloos. 

Ouida. [LouiSE de la Eamée.] 

Nagenoeg al haar romans worden in het 
Hollandsch vertaald. 

O.-. U.-. M.-., Een — [M. D. 
Teenstra.] 

De verschillende orden der vrij met- 455 Overal t'huis. Overzee. selarij in haren oorsprong, doel en 
werking, kortelijk geschetst door -}-. 
Gron. 1851. ÜUg. 

Ov &QHV. [Zinspr. v. Jean d'Oüteein.] 
Overal t'huys. [Zinspr, v. S. 

COSTE».] Overzee, Henriette van 
[Mevr. H. P. J. Simon geb. FBrrzEiSrx;^ 

a, Frieda deMontigny. Roman ' 
+ . Amst. 1877. 2 dln. 

6, Robert Ashton. Koman door 
dolph Lindau. Vert.door 4-. Dev. 

c. Fclicitas. Door Golo Eaimni:*- 
Vert. door +. Amst. 1878. HE. ■N/NA/vAAAAAAAAAA/N^*— — P. P. P. P. [Waarschgnlgk Gekard Beandt.] 
a. Voorrede voor „J. van Vondels 
Poesy , ofte verscheide gedichten. Het 
tweede deel 1647." (Get. +.) 

Vondel hield een poos Pieteb de Groot 
voor den schrijver. 

b» Pantdicht achter Westerbaen's^ 
gedicht : „Kracht des geloofs van . . . 
Joost van Vendelen." (Get. -j-.) 

Zie T^dschr. v. taal- en letterkunde, I. 63, 
55. Mogelijk beteekende de P. de soms do;>r 
Bfandt gebezigde spreak : Prudenter. 

P. [R. Paludanüs.] 

Lentezang, gevolgd naar het lat^n 
van E. W, Higt. (Met opdragt get. 
4-.) Leyden, J. Ie Mair, 1761. 

Cat. V. Letterkunde, I. 262. 

P. [J. H. VAN DEE Palm.] 
Korte schets bevattende eenige le- 
vensby zonderheden betrekkelijk wijlen 
den Med. Dr. J. van Heekeren, in 
leven Commissaris tot de zaken van 
de Geneeskundige Staatsregeling. Door 
+ . z. pi. en jr. [1801 ?J 

Cat. V. d. Palm, n®. 30*; Beets, v. d. Palm, 
bl. 181. 

P. [PlETER VAN DKR WiLLIGEN, Prcd. 

te Tiel.] a. Het Christendom op deze a&x^^^ 
beschouwd in deszelfs betrekking tot 
het heelal. (In „Nieuw ChristelÖ^ 
Magazijn" 1829 Ule dl. 4e stuk.) 

è. De geschiedenis, een zekere 
borg voor de gegrondheid van oins 
geloof aan den . . . voortgang der zed-^- 
veredeling v. h. mensch. geslacht. C-^ 
„de Fakkel" voor 1830.) 

Handel, v. Letterkunde, 1847, bl. 45. P, [E. J. POTGIBTEE.] 

Gedichten in „de Gids" v. 
1841, 1842, 1843. 

P. [Mr. John Fbbderik Pbino 
Procureur-Generaal te Arnhem.] 
Artikelen in het „Weekbl. v- 7, 

h. Eegt." 

P. [J. PoELHEKKE, lo klerk *^ 
Secretarie te Deventer.] 

Geschiedkund. stukjes in de f» 
venter Courant." 

P. [Mr. J. Pan.] 

Stukjes in „Drentsche Volks-al**^' 
nak." 

P. [H. PiJTTERSEN TZ.] 

Algemeen stemrecht door -f-.Sne^^*^' 
H. Pijttersen Tz. 1879. Pamphilos. 458 rr. — [Mr, J. Pan,] 

Cats' werken. (In „Kon at- en 

■de" 1842 11°. 19.) 

[PlETBtt ApOSTOOL.J 

oort op de 800 genoemde Vrede- 
van Jacob Pieteisz van de 
. {Get. -j..) Amst. 1665. i". 
^CKbr.bcti. de N«d. Herv. kerk, U. 08. 

tjens, Piet — (P. Havbb- 
, Fred, te Schiedam.] 
1 van Zutpben's afscEeidBmaal 
allade van -)-. (Gedagt. Zomer- 

Leiden 9 Oct. 1853.) 
Z. nai de latere Secretirii-Guierut 
. Mr. Hennï. 
kken en grimlachjes. Acade- 

poëiy van -J-. Schiedam, 

ens esto. (Zinepr. v. End. 

iliLiMONT,] 

fera cingere Oliva. [Zin- 
Bein. Oliv. Sonhoven,] 

na, Deaiderina ~ [Wii^ 

:DBNCS.] 

veraoek aan jnffronw A. 

Schorman over seker boekje, 
tekenen van do wedergeboorte, 
ten door een boer van Ebbink- 
y Mnllem aen de Koer, gen. 
hnya; mitsgaders de voor-reden 
ren brief van haer wei-edele 
iter. Door -{-. t'Utrecht, by 

Doeyenborg. 1670. i". 
, Trajectum Erudttum, p, SÜ, 3BS, 

de G. [Gbnbstet.] 
ilen in „de Gids." 

C. [Pater Aegidics Cabueb.] 

treghel der volmaectheyt voor- 
in de kennisse ende verbete- 
ler daghelyckeche sonde, aen 
trachten naer eene beaondere 
ydt der sielen. Door + Pries- 
Soc. Jean. Antw. 1656. 120. 
:er, I, 27*, 

B is goedt. [Zinapr. v, Gu- 

NILIUS.] Paganns. [H. H. Bbuna, Hulp- 
prediker te Hellendoom^ 

Wolfskampen — Dine door +. Ny- 
megen 1872. 

P. A. H. [Petbus ab Haorb d. i. 
F. ]>B ZuTTEBB gezegd Ovebd'baqhs.] 

Een aaechtmoedige taamensprekinge 
van Cephaa ende Amobins, waenn 
ey manierlyck , emstelyck ende gron- 
delyck diaputeeren ende handelen . . , 
(Met opdragt aan den Prins y. Oranje, 
gedagt. 17 Jnni 1581 binnen Geut, en 
get. -|-. Ingeboren bnrgher van Gend.) 
Door den anctenr selve wt den Latgne 
in Nederdnytseh ghestelt . . . Gent, 
[1581.J 

VanderbM^hea, V. 82S. 

P.A.H.G. [P. A. HvPXRfHKADHE, 

Gantois.] 

Eene forme ende maniere dep con- 
jagatien in Nederdnytseh ende Fran- 
coya.-.Door +. Eott. 1576. 

Amit, Bibl. III. S09. Vsnderhieghen V. 
»29 leeit uit de letten: Petriu «b Uigbe 
Gindïteasii eii bondt dai P. van Zurraas 
geiegd Otero'baohe tuot dea icbrÖTer. 

Pali, Ali — [J. O. Baron VON 
Helwiq.] 

Centmm natnrae concentratnm , of 
een tractaat van het vedergeboorna 
sont der nature, in 't gemeen, oney- 
gentlick genaemt, den Steen der Wg- 
aen: In het Arabisch beschreven door 
■\-, een Asiatiache Moor: en om ayne 
aytate«kentheyd , oock in 't Nederd. 
gebracht, door een Liefhebber der 
Natuorktinde , en op eygen koeten 
uytgegeven van N. F. G. B. Amst. 
1691. 

Ntioruber V. 160, 8BS. 

FampbilnB, Ensebins. — [Joh. 
Calvin,] 

Kerkelyke geachiedenissen uit bet 
Grieksch, van +. Amsterdam, 1749. 

2 dln. 4°. 

Door 1. ia Aa wordt inToce AtiB,LoovES 
gezegd, dat deia Thd>A8 HopkdiB auupoorde 
tot nna Dïeuwa ovenettiDg van de 'Kerkelyka 
Getchiedenia tïu Euiablua," met aanbod van 
alle mogelgka halp, en dat toen de» Uier lan 
dien arbeid afeag. Abr. Aa. v, n, Meerscb, 
onder gedu'ig« briefwiueÜDg met Loosmbem 
voltooide. 459 Pansmouser. Patientia. Pansmouser, Gottlieb — [De 
Ëngelscliman Lindsey.] 

De verdeeling van Polen in 7 sa- 
menspraken. Door +. Uit het Engelscli. 
Keulen. 1775. 

Vertalinx Tan: Le partage de )a Pologne 
ea B<3pt dialogaes en furme de drame • . . Par 
-4-, nevea da baron de ce nom. Traduit de 
r anglois par Miladi * * * Dachesse de * ♦ * 
A Londret ... s. d. Teu onregte is dit aan 
MiBABRAU toegeschreven. (Zie Quérard op 
Pansmooser.) 

Pargoüt et par zèle. [Zinspr. 

V. N. W. OP DEN HOOPF.] 

Par menti erigitnr. [Zinspr. 

V. JOD. DB PaBMENTIEB.] 

Par penchant et par zèle. 
[Zinspr. v. P. J. Uylbnbroek.] 

Parvo contentns. [Zinspr. v. 
Sim. Clein Pastoor.] 

Pas il pas. [Zinspr. v. Thboph. 

PüTEANüS.] 

Pas k pas. [Zinspr. V. Henb. Aebts 
VAN Boxtel.] 

Pas op u ligt. [Zinspr. v. F. 
VAN Harmelen.] 

Pastoor, Een Roomsch Ka- 
tholiek — [H. J. Sonjee.] 

Inlichtingen en opmerkingen over 
het adres der oad*hisschoppel^ke kle- 
rezy aan Z. M. den Koning. Aange- 
boden aan Katholieken en Protestan- 
ten door -}-. Amst. C. L. van Lan- 
genhnysen. 1853. 

Pastoor der Eoomscbe kerk 
naby Creuznach, Een gewe- 
zen — [J. J. Waoenaeb.] 

Het blanketzel der Hoere van Babel 
afgeligt, door -f. (Bommel, 1741.) 

Cat. V. d. Willigen, n®. 806. 

Pastoor van Leefdael, Den 

— [GUILL. DE MeTSEB.] 

Den vermaerden Om-ganck der stadt 
Loven, met eene corte uytlegginge 
door -4-. Loven, Peeter de Zangre. 
1681. 4°. 

Cat. Serrure, n^. 1547. Pastor, Adam — [B 

TENS.] 

Zie op A. P. 

P. A. T. [Tiele.] 

Bloemlezing uit nien\ 

landsche prozaschryvers. 

dijk tot van der Hoeve 

voorrede, get. -[-. Haarle 

b. Artikelen in „de Nf 

Pater Recollet, le 
in de Godtheid, Een 
Mass.] 

Mystieke theologie, oft( 
godtsgeleertheyt. Seer r 
alle devote sielen ... t^S 
dert door -f. 2e druk. G 

Blommaert, bl. 253. 

Pater van O. L. V. ( 
Carmel, Een — [Isi 
Gilles.] 

Liefde schat van de opr 
tot de alderh. maeghet 
Godts Maria, door -{■• Gr 
Max. Graet. 1688. 

Vanderhaeghen , II. 214, mei 
Cosme de Villiers, Bibl. Cartne 

Patiens est o. [Zins 
Alb. d'Allamont.] 

Patiens terit omn 
[Zinspr. v. Mabc. Ant. ( 

Patientia Christi. 
Nic. NoMius Pastoor.] 

Patienter et prudc 
spr. V. Joh. Hochedaki 
Pred. te Amsterdam.] 

Patientia et spe. 
Adb. Eavesteyn.] 

Meulman 2247. 

Patientiam coron 
[Zinspr. v. Sasbout Vos: 

Patien tia victrix. 
Jac. Moons.] 

Patientia victrix. 
Fbanc. Hemsteruuis.] Patriot. 462 Fatientie Terwint [Zinspr. v, 
S. . .. B. .. te 'h Bosch.] 
UiM. T. PudB. 81S&, :i010. 

ï*atior et potior. [Zinspr, v. 
Prof. Henk. yan Dibst.] 

"E^Btriophilns. [Elib Ldiac] 

Zi« op; VaderluidMbs Bricvan onder d« 
Ha&nl. Batchr. Ik veet niet, of Dok v&u hem 
ns : Brief nu eca oude llolUndicbe Pikbroek 
A A KloMtehe Telden gewlineieii un een 
■ëavnnntichg mitroo* «in onien tijd. (Get. 
+ > 1788. 

-ï*»triophilii8. [J. L. VAM Laar 

^U« op V. L. U. 

-Patriophilna, Chriatianaa 
— [CoKKELiB DE TuES , Doopsg. Pred. 
te ^Inaohede.] 

^^^^Sorte en aoodige erinnering aan de 
P^>opag. Christenen, betreffende bet 
"■ Tan den eed. ..door -f- ■£ out- en Letteriiode, 1818, : ^E'atriot.Een — [Prot A. Klütt.] 

-fcje recbten van den mensch in 

^^«•.nkrgk geen gewaande rechten in 

"^•«aerland . . . Door + . Amst. 1793. 

^^Itkeoi iQd: leU o*er deo tubten Eng. 

'«'*"*«g... Amrt. 1784. 

^Patriot, Eenen echten vianl 
*^*- vryen oaweiwetscfaen — 
l** — LB Fkanoq van Bebkobv.] 

'^eraameUng van Leidsche Kenr en 
J^ldendichten van -\-, met een be- 
?;^*rt« aleatel. Yan A° 1783 tot A" 
1 «"^8. Gedrukt op de vrye drnkpers 
T^-«i lUdendo Dicere Yeram. ILeiden, 

-Patriot, Een HolUndach — 
L'" lii. Onno ZniBK VAN Haeen.] 
. Xe gevoelens van -}-, of redevoe- 
"^^^g, gedaan in een doorlnohte Ver- 
5^*-^ering over den tegenwoordigen staat 
^■* laken, en nopena het nodig be- 
'*"*»it, in die ometandigheden tot ze- kerheid der Eepnbliek te nemen. Der- 
de dmk. Vertaalt nit het Engelach. 
Gedrokt te Londen, bij Mr. Cooper 
de Globe in PaternoHter How, 
(1746.) 4". 

I hierover: Hslberlima, Fragmriilen 
HarCDi, bJ. 311. Da druliptuiU ea 

bet -Vert. oit het Eng." U llctier, doch de 
:(BuiDg-P«l" Tsn 16 l)ec. I?ia bfVfit 

bet ituk met by«De)piig tid : •aiiiecch ucribed 
Mr. V. H-n," 

Patriot, Een' jong — [Prof. 

BBH. TOLLIDS.] 

Vrye kenschetse der twee hoofdpar- 
_en in de onderhandeling tnsacben 
dën heere Grave. von Goerti en den 
heere de Rayneval. Opgemaakt door 
+. z. pi. 11787.) 

Lntcr opgenomen in hel !e deel zyner 
Stutk. GnchriReo. 

Patriot J. U. L., Een — [Pater 
FnLQXNTirs Stevens.] 

Eorte aen merkin gen voorgestelt 
aen 't oordeel van partijdige ala on- 
partydige op seker boekje met opschrift 
Hejlsame Waerschonwinge . . . voor 
de qnaetsprekers , . . door J. C. welke 
aentnerkingbn de waerheyt tegen dese 
Waerschonwinge openleggen, om er 
van een regt oordeel te atryken . . , 
Door -j-. Te Amsterdam, gedmltt in 
de Kalverstraat. [1704.] 

Volgen. 11. 87 Tin het 2e co il 7~llï»u 
het So Jee1(JB der Heyli. Waench. 

Patriot, Een oprechten — 
[Prof. J. H. SwiLDïNs^ 

De rechten van den mensch en 
burger door de Hepresentanten van 
Holland vertoond, en de pligten van 
den mensch en burger door -j- er tegen 
over geplaatst... Te Amsterdam, by 
J. ». EJwe 1795. Eerste jaar der 
Bataafschs vryheid. 

Gratami, Regtigel. Migtiijn, b'. 3;lK. 

Patriot, Petrue— [P. PuPBBSÏ] 
Brief van den heere •[- aan den 
heere G. R. [Georgins Kex] betref- 
fende deazelfs insolvente boedel . . . z. 
pi. en jr. [Dtr. 1781.] 

Patriot, een geboren Hol* 
|l ander, P. — (P. VüttBBOGOïN.] 
' Zeer aanraerkeiyken droom, ter 463 Paul. P. B. uitlegging aan Nederlandscb inwoon- 

deren voorgesteld door -f. Utreclit, 

1781. 

Volgens den 8chry?er der «Noavelle Lanterne 
Magique**, bl. 8. 

Paul, Neef — [Paüli Albertus 
Allebbandi, Cargadoor te Amsterdam.] 

fl. Gedichtjes en versjes voor nieuw- 
jaar, verjaringen, bruiloften en andere 
gelegenheden. Door 4~* -^mst. 1852. 

b. M^n pet, en klaagtoon by de 
overbiylselen van m^n kostelijken 
hoed. Twee luimige dichtstukjes van 
-f. Amst. 1852. 

c. Uit bet zakboekje van -f"* ^^i^' 
derversjes en gedichtjes voor de lieve 
jeugd. Amst. 1853. 

d. Laat de kinderkens tot m^ komen. 
Leven, werken, gelijkenissen, l^den, 
sterven , opstanding en hemelvaart van 
onzen Heer en Zaligmaker Jezus 
Christus, voor de jeugd geschetst in 
versjes. Door -f. Amst. 1853. 

e. Kinderversjes en gedichtjes voor 
de lieve jeugd. Door -|-. Amst. 1853. 

/. De ceremoniemeester. Oezelschaps- 
liederen . . . door -f . Amst. 1854. 

g. Tafelliederen door -}-• Amst. 1854. 

h, Hoe Hans Eoebaar in alle om- 
standigheden z^ns levens een spel 
kaarten gebruikt als bijbel en als 
almanak. Luimig dichtstuk van -}'• 
Amst. 1855. 

Paula tim. [Zinspr.v.H.LuBAEUsJR.] 

Paula Tim. [Zinspr. v. Phil. 
Theod. Toll.] 

Paulatim ad fastigium. [Zin- 
spr. V. P. W. VAN Haps.] 

a. Het buwel^k door list. Blijspel 
Amst. 1694. 

b. Sophonisba. Treurspel. Amst. 1698. 

c. De mansmoer. Eluchtspel. Amst. 
1699. — Aid. 1714. 

d. Het zevende schimpdicht van 
Juvenalis nagevolgt en op onse tyden 
toegepast. Amst. 1699. 

e. Brieven van minnaars en minna- 
ressen. Amst. 1705. 

f. Verliefde Brechtje. Kluchtspel. 
Amst. 1705. — Aid. 1720. 

Alle met de tpr. -f. (v. d. Marck 1070.) Paulatim ad snperos gi 
[Zinspr. v. J. van Leeuwbn.J 

De listige bedriegers, of t 
gierigheid. Kluchtspel onder < 
spreuk: -f. Amst. 1720. 

V. d. Marck 1163. 

Paulus. [Aabt Adhibaal.' 

Brieven aan 't jonge Hollar 

„Ned. Spectator" 1875—1878.) 

Pax et libertas. [Zinsp 
Lieuwe van Aitzema.1 

Pax in virtute. [Zinspr. 
Mantelius.] 

Pax pia probis. [Zinspr. 

ROELANDTS.] 

Pax pia probis. [Zinspr. 
DE Walcoukt] 

Pax una triumphis in: 
ris potior. [Zinspr. van Cor 
NiLius, Boekdr. te Gent.] 

Meulinau 8470 heeft een holland 
dicht, waaronder die spreuk voorkomt 

Pays, Robert — [J. R. 

HUGENPOTH TOT DEN BeERENCL 

a. De kloosters in Nederla 
de grondwet getoetst. Door -f . "C 
Eemink en Zoon. 1861. 

Met naam herdrukt, ald. 1863. 

b. Hoe en wat? Staatkund 
schouwingen. Door -}*• -^d. 1 

P. B. [Petrus Bloccius.] 
Tractaet van acht diuerschc 
ryen der misse .. . gheschrevc 
een liefhebber der waerheyt 
1609. 40. 

Uittreksel van zijn werk: Meer < 
honderd ketterijen, blasphemien eudt 
leeringen . . . 15G7. Zie Meulman 160, 

P. B. [Boele.] 

Instellinge van het broed 
van de HH. vyf wonden ons 
roaekers Jesu Christi, door A 
Triest , Bisschop van Gend . 
voorberigt get. rf .) Gend, z. ; 

Vanderhaeghen II f. 465. 4fó P. B. P. B. V. D. 46G P. B. [PlETEK BaLLINGSZ.] 

Verdediging van de regeering der 
Doopsgezinde gemeente, die men de 
Yereenigde Vlamingen, Vriezen en 
Hoogdnytsche noemt. (Get. -}-•) Amst. 
1663. 4'. 

In 1664 Yerscheen van hem een Nader 
Tcrdedi^ng. (Zie Schagen, bl. 7.) 

P. £. [Beets.] 

Stamboom der Willingen; of ge- 
slachtregister der nakomelingen van 
Jan TVillink en Jndith Bnsschers, 
(door F. Willink.) Voortgezet tot op 
het jaar 1767, door -f. Deventer, 
1767. fol. 

P. B. [Bosveld?] 

Twee gedichten lietrekkelijk de drie 
Iwttste jaren van Neerlands onder- 
«irukking. Door +. Te Utrecht, bij 
J« C, van Terveen 1814. 

P. B. [BuYS.] 

Proeve van antwoord op de pr^ svraag 
to B. G. Maatsehappy : de geschiedenis 
der JaDseniaten, hnn oorsprong, hnn 
^"^rtgang in de Nederlanden, inzon- 
derheid te Utrecht; de redenen, om 
Welke sg de bescherming van het an- 
^CTEina zoo onverdraagzame gonver- 
JJI'^^ent genoten hebben, en andere 
*^9sOQderheden deze sekte betreffende; 
door -f. Te Amersfoort bij B. 
^lankenberg, te Amsterdam, by J. 
^ van Kesteren, te Botterdam, bü 
*^« Comel en te Utrecht, by J. J. 
^*n der Schroeff Gz. 1822. B. 

I^. B. [Ph. Blommaebt.] 
, Aenmerkingen over de verwaerloo- 
5*^^ der Nederdnitschc tael. Door -f 
^*«nt, 1832. B.B. 

t^. B. [BOELES.] 

^ Iets over de Essen in Drenthe. (In 
^^ „Gron. Courant" 1838. Mengel w.) 

ï*, B. B. [Bosch Bois.] 

Aan het genootschap „Pro patria 
^ übertate" by deszelfs derde eeuw- 
^^«^ Door -f. (Utrecht, 1786.) 

ï. B. C. [P. Bok Chkistiaensz.] 
Twee tragi-oomedien in proza. D^eene van AppoloniusPrince van Tyro. Ende 
d'ander van denselven ende van Tar- 
sis syn dochter . . . Door -f . 's Grav. 
1617. — Amst. 1634. 4<>. 

V. d. Marck 146; Pcnon, Bijdr. I. 113—117. 

P. B. M. [PiEKRE Massuet, Bcnc- 
dict^ner.] 

Gedenkschriften van den Hertog 
van Hipperda, eerst afgezant van de 
Staten Generaal by zyne Catholique 
Majestyt. Vervolgens Hertog en Grande 
van Spanje. Daarna Bacha en Eerste 
Staatsdienaar van Mnlci-Abdalah , 
Keizer van Fez en Marocco , enz. Door 
den heer -f. Verrykt met een blad- 
wyzer der voornaamste zaaken. Uyt 
het Fransch vertaald, verbeterd en met 
vele zaken vermeerdert. t'Amsterdam, 
by G^rrit de Groot en Jacobns Ryk- 
hof Junior, boekverkopers. 1741. 2 dln. 

Barbier noemt Maaauet schrijTer vau het 
werkje: La ?ie du Duc de Ripperda, 
Grand d'Espagoe. Par M. P. M. B. 
Amst. Rijkhoff 1739. 2 vol. Het verschil 
der beginletters — ouder de opdragt noemt 
de schryver zich in de Gedenkschriften P. B. 
M. B. E. — maakt het eenigzinstwyfelachtig, 
maar zoover ik weet bestaat er geen ander 
fransch w^erk, waarvan het eene vertaling zou- 
de kunnen ziju. Ook de naam van den uitge- 
ver pleit er voor. 

B\j Abkoude en Arrenberg komt voor: Lc- 
vensbeschrijving van den Hertog 
van Ripperda. Amst. P. G. Geys- 
beek en VV. Vermande!. 2 dln. 8°. 
Of dit naar hetzelfde origineel is genomen, 
dan wel naar deMemoirs oftheDakc 
of Ripperda (van John Campbell) of 
naar een ander werkje, is mg onbekend. 

Pbr. Medebroeder vande 
selve Gulde, Eenen — [P. An- 

GELTS.] 

Gulde sonne vanden claer-blincken- 
den naem Jesus. Behelsende eerst 
verscheyde beweegh-redenen tot devo- 
tie... door +. Ghendt, 1680. 16^ 

Yanderhaeghen II. 208. 

P. B. V. D. 

Cort cronykje van de graaven van 
Holland tot 1398, uitgegeven door 
-|-. Amsterdam, J. van Stendel. 1751. 

'T Letterlijk niets dan een uittreksel uit Bek a 
en zijnen vei volger. De tnal wijst ons nnorhct 
laatst der 14e of het begin der I&e eeuw.'* 
(De Wind, Bibl. derNed. gcschiedschr. bl. 07) 

30 L 467 P. C. P. D. G. P. C. [Petrus Cüpus.] 

Aenwysinghe vande onbelioorlicke 
wyse van doen, die M. Adrianns 
Smontins gepleecht heeft in syn 
boeck . . . gbenaemt Eendracht etc. . . . 
Door -f ï Dienaer des Grodtl. Woordts 
tot Cralingen. Rotterdam, Matthys 
Bastiaensz. [1610.] 4°. 

Met opdragt aan deu Magistraat van Rot- 
terdam, get. C. S. k 6. [Nic. Grevinchoven ?] 
Op eeno andere uitgave staat de naam \aii 
Cupua Yolait. Vgl. Bibl. v. Pamfl. 884. 

P. C. G. G. [GuYOT.] 

In „Geldersche Volksalmanak." 

P. C. Pr. [Petküs Codüe , Priester.] 
XJytlegging der Eatholyke leeringe. 
Eaekende de hedendaegsche geloofs- 
verschillen. Door den Doorl. Heere 
Jacqnes Benigne Bossnet, Bisschop 
van Condom en onderwyzer van den 
Dauphin. Vertaald door -f. t' Ant- 
werpen , voor de Wed«. J. van Mete- 
len. 1678. — Aid. Jac. Bern. Jouret, 
1741. 24^ BJ. 

P. C. P. [PlETER DE LA CoUttT.] 

Sinryke fabnlen, verklaart en toe- 
gepast tot alderley zeedelessen, dien- 
stig om waargenomen te worden in 
het menscheiyke en burger], leeven. 
(Met voorrede get -f.) Amst. H. 
Sweerts. 1685. 40. 

De ichr. stierf voordat het werk geheel 
afgedrukt was. Zie Navorscher, I. 843 en 
de daar aangehaalde geschriften en O. van 
Rees, bl. XY. H. Sweerts noemt den schrijver 
ook in een lofdicht, op bl. 104 zijner Gedich- 
ten (1697.) 

P. C. T. Zie op L. v. P. 

P. D. [Petrus Dathenüs.] 

De CL Psalmen Davids, wt den 

Fransoyschen dichte, in Nederland- 

schen overgheset door +. Dordr. 1573. 

12^ — Delft, Cornelis Jansz. 1581. 4<>. 

P. D. [Dubbels.] 

a. D'hoogmoedige prins, of geluk- 
kige staat-zugt. Bly-eyndend treurspel 
door -{-. Amst. 1655. 

V. d. Marck 1422. 

b. De verraderyen van Arbiran. Tooneelspel door -f • Gespeelt op d'A 
sterd. schouwburg. Amst. Lescail. 

1668. 

Met naam herdrukt 1671. 

c. Tooneelspel zonder toonee! 
[Naar het Fransch van Quina 
Door -f'** -^Q^t* 1671. 

Gerymd door -f- en vertaald door S 
[SiMo.x ËNOELBRECHT?] volgcns Kroneob» 
Het knnstgen. Nil Volentibas Ardaum, bL gg 

P. D. B. [PiETEB DE Bisschop.] 
a. Sommighe daghelycsche ghebecJeo, 
als 00c zeker refereynen ende snder 
spreucken : In dichte ghestelt tot leere 
ende stichtinghe des naesten. Ooc eet»- 
beklach over het onverstant zommi^ 
gher secten , aengaende het ampt der 
Christelicker Overheden : Mitsgade: 
een kort verhael van zommighe bloedt- 
dorstighe menschen , staende na het 
leven der vromer Potentaten. Door 
-f. Tot Rott. by Jan Batman: int 
jaer 1595. 

ö, Onbeweeglicken grondt der warer 
menschwerdinghe ende mensoUi^ 
Jezu Christi van mensche, wterHcy- 
ligher Schrifte, enz. Door +• Tot Eott 
by Jan van Waesberghe op de Marot 
in de Fame. Anno 1593. 

P. d e E. [Pauwels de Ebmfknaxe.] 
Afbeeldingen van sommige in GMts 
woord ervarene mannen die bestreden 
hebben den Roomschen Antichrist, eerst 
in 't latyn door Jac. Verheyden, nu 
in 't ISederduitsch overgeset door -{-. 
'sGrav. 1603. 40. 

Naauwelijks naamloos. Zie NaTortcher XVII. 
272; ?gl. echter XII. 374. 

P. D. F. [Paschisr de Fune.1 

a. Kort ondersoeck of L. Klincua- 
mers meyninge aengaende de vryheydt 
van spreeken . . . regtmatich zg. Door 
-f. Haarl. 1655. 

Kogge, Remonstr. geschr. bl. 147. 

b. Kort begryp van Diogenes Loer- 
tius zijnde het leven, heerlyke spreu- 
ken , enz. der oude philosophen .... 
door -}-. Rott. 1655. 12^. 

P. D. G. [de Groot.] 
In de „Nederl. en Latynsche Keur- 
dichten." é69 P. D. K. Per ambages. 470 P. D. E. onderpastoor. [Küyl, 
Ticaris der O. L. V. kerk te Ant- 
we/pon.] 

lüenigÏB aanmerkingen over oude en 
heilige gotiscbe autaren, door +. 
Antvir. 1858. 16°. B.B. P. D. M. [du Moulin.] 

Tr&ctaetgen van de rechtveerdige 
voorsienigheyt Grods . . . gestelt door 
+. Avt de Fransche in de Ned. tale 
oyergheset. Amst. 1617. 4^. 

Kbl. V. Pamfl. 1S44. 

P. D. M. [PlETEB DE MaBEES.] 

Beschrgvinge ende historische ver- 
had, vant gout koninckryck van 
Giu&ea, anders de gont-enste de Mina 
geoaemt, liggende in het deel van 
Afirica: . . . alles perfect ende neerstich 
ondersocht ende beschreven door eenen 
persoon die daer tot verscheyden tyden 
gheweest heeft. +. Amst. 1602. — 
Aid. 1617. — Aid. 1650. 40. 

Mémoire bibliographiqae sar les journaox 
■^ lavifAteBn neemndais ... par P. A. Tiele. 
Anitt. 1867, p. 148, 152. — De tweede uit- 
Sive draagt een eeaigzins gew\jsi>deo titel. Er 
* een derde rerkorte uitgave, getiteld : Beschrij- 
^^'^ ?aa de Goodkatt Guinea, alsmede eea 
|^^y*gie naar deseWe . . . enz. Het 2e deel had 
*J* titel Besehryv. ?. *t Coninghr. Congo met 
^ «•Bpalend land Angola. Amst. (1650.) 4». 

P. D. W. Fde Witte.] 

I^eUschen donder-slagh ofte korte 
*®i^raecke aen de bedroefde gemeynte 
^^ Delf. . . Door +. Delft, 1654. 12«. 

^^ hetielfde jaar met naam herdrukt. 

I". D. W. [de Wit.] 

I)q volmaeckte minnaer of knnst 
^^ wel te vryen. Vertaelt (nit het 
^n«ch) door +. Amst. J. Konünen- 
^^gh 1671. 120. 

^^. D. W. V. Z. [Mr. Pbtrus de 
^akkeb van Zon.] 

Nieuwe bijdrage tot de geschiedenis 
p^ kruistogten in hare betrekking 
1 o\ ^"« vaderland. Door + . 's Grav. 

^. E. [Elsevier.] 

«. Scheele Griet, of de gestrafte 
^^Uust Klngtspel door +. Amst. 
1662. 4P. ' ö. Klucht van de gestoorde vreught, 
gerijmt door -}-. Amst. 1664. 

Achteraaa de spreuk : Prudeas Esta. 

c. De springende dokter. Klucht- 
spel ... door -}-. Amst. 1666. 

d. De broekdragende vrouw. Klucht- 
spel , gespeeld op d'Amsterd. schouw- 
burg. (Get. -f.) Amst. 1666. 

V. d. Marck 360. 

P. E. [ECRIVISSE.] 

Bydragen in het G^ntsohe „Kunst- 
en Letterblad." 

Pëbé. [P. Bbooshooed, student te 
Leiden.] 

Beschoawingen over Thorbecke en 
opmerkingen over het kiesrecht , naar 
aanleiding van zes volksgesprekken 
op 5 Junü 1872, door -|-. Leiden, 
E. J. Brill, 1872. 

Pedetentim. [Zinspr. v. Jan 
Koberts Regtsgel.] 

Peene, Robrecht van — [P. J. 
B. C. RoBiDÉ van der Aa.] 

Artikelen in de „N. Rotterdamsche 
Courant" de „Koloniale Jaarboeken", 
de Gids", enz. n Pelgrim in deze en burger 
in gene wereld, Eenen — [J. 
Gossner.] 

De onvergeiykelijke geneesheer en 
vriend der zieken. Een vergeet mij 
niet voor zyne 'Silezische vrienden, 
door -f. Amst. 1861. 

Pense k la fin. [Zinspr. v. C. 

L. VAN DER ViNNE.] 

Pen, Secundus, William — 
rWaarschynliijk Elizabeth Wolfp geb. 
Bekker en Aoatua Deken.] 

Dagboek van het Britsch Ministerie 
sedert het begin der N. Americaansche 
onlusten . . . Uit het Engelsch vertaald 
en met opheld. aanmerkingen voorzien 
door +. Amst. 1781—1782. 4 stn. 

Fryliuk. bl. 67 e. v. 

Per ambages. [Zinspr. v. Govert 
van Slingelandt.] 
Bijdragen in „üe Dordsche Kraam." 471 Per angasta. Petrejue. 47 Per angasta ad aagnsta. 
[Zinepr. v. Nic. Swankb.] 

Per angasta ad aagnsta. 
[Zinspr. v. Paul Mbbula.] 

Per castra, astra. [Zinspr. v. 
F. P. I. A.] 

Per Gastra, astra. [Zinspr. v. 
Jan k Gastro of van üeb Borcht.] 

Per conyioia et laudes. [Zin- 
spr. V. J. G. GoETHALs Theol.] 

Per convicia et laades. [Zin- 
spr. V. Alex. Morus, Pred. te Mid- 
delbarg.J 

Percovias. [J. de Koo.] 
Mogen wü ons met Prof. Doedes 
verheagen over het in werking treden 
van art. 23 ? Een vraag . . . door -f . 
ütr. 1867. 

Perfer et obdura. [Zinspr. v. 
D. I. V. H.] 

Perfer et obdara. [Zinspr. v. 
Prof. Willem van der Coddb.] 

Perfer et obdara. [Zinspr. v. 
A. Molengraaf.] 

Per gradas ad altiora. [Zinspr. 
V. A. van Nunem.] 

Per gradas ad scientiam. 
[Zinspr. v. P. A. de Hüybert, Heer 
van Cruyningen.] 

a. De dubbelde schaking. Blijspel. 
'sGrav. z. jr. [1710.] 

6. Athenais. Trearspel. Amst. 1711. 

c. Vermiste molenaar. Klachtspel. 
Amst. 1713. 

Eletzelfde als t. 

d. T Boeren bedrog. Klachtspel. 
'sGrav. z. jr. 

e. Brief tegen de langwyligheid in 
het preeken. 's Grav. 1714. 

/. De gewaande astrologist. Klacht- 
spel. 's Grav. 1715. 
ff, Zaïda. Trearspel. Aid. 1718. h. De dwarsdrijfster. Kluchtig bl' 
spel. Amst. 1718. — Aid. 1746. 

t. Het onbestarven weeawtje. Kluc 
tig blyspel. Aid. 1718. 

V. d. Maitk 1110. Alle met de spr. Per haec ad altiora. [Zin8{ 
V. J. J. MAüRicros.] 

Per haec majora qaaerama 
[Zinspr. v. Mr. J. Brasser Jz.1 

a. Afscheidsgroet van het Ned< 
daitsche Schoawbarg, aan Hoeren £ 
geerders der roemragtige koopstf 
Leiden, den 30 van Slagtmaand 175^ 
(Get. +.) 

6. De vrolykheid. Voorspel op de 
Nederl. Schoawbarg ter eere ... va 
Wilhelmina Carolina, Pr. v. Oran. 
en Nassaa. . . 28 van Sprokkelm. 175! 
Met de spr. -f. 

V. d. Marck 489, 822. 

Peripateticas. [J. A. Uilkens 

a. Brieven ait de Oost. Door -] 
Zutphen, 1H74. 

b. Schetsen ait Tjidraboemi. Do< 
-f. Aid. 1874. 

c. Beo. Schetsen ait de Oost. Da 
+ . Aid. 1874. 

Perlastrati Vias Diversoro 
qaae Vocato. [Zinspr. v. Petri 
VAN DER Vorm, Pred. te Batavia.] 

Perseveranter. [Zinspr. v. Ja 
Lescaille.] 

Peters en, P. J. — [Albert 
Steenbergen.] 

a. Het fatsoen. Biyspel in vier b 
drgven. Door -f. 's Grav. 1853. 

6, Harden broeck en omstreken. Schc 
sen en typen. (In het tijdschri 
„Europa" 1864.) H^.. 

Petit k petit. [Zinspr. v. Jej 
Fr. le Petit.J 

Petra mea Christas. IZinsp 
V. Petrus Moraeus, Waalscn Pre 
te Delft. I 

Petrejas, T. — [P. Pels.] 
Jonas (ie straf-pr#diker. Door •] 
1623. 4^ 

Cat. Mr. C. SandeDb€rgUMattbie.'seu(l8o 
u°. 1648. 473 Petrinios. P. G. 474 Petrinins, Janna — [Dr. J. 
P. Heye.] 

a. Beoordeelingen en artikelen in 
„Do Triend des Vaderlands" 1829—34. 

6. Opmerkingen en herinneringen. 
CAld. ?) 

e. Halmen en korenbloemen, op 
uitbeemsclien bodem verzameld. (Aid.?) 

Petronins, M. Jason — [Johan- 
NES David, 8oc. Jesn.] 

Eetterfohe spinnecoppe, waer inne 
(deur de natnere der spinnecoppe) 
daerlick bewesen wort hoe degelick 
en orborlick een saecke een ketter is 
. . . by -|-, Doctoor in de vermaerde 
^''yc consten van Leyden. Bmssel, 1595. 

Meulman 812; vgl. de Backer I. 252. 

Petrus, Ercmyt, B. — [P. 
Hakck.] 

G-odtvrachtige samen-spraken op het 
Jïeilige Sacrament des antaers, door 
"• P. J. Crasset. . . In 't Nederduyts 
^▼ergeset door + . Tweede drnk. fthendt 
(1716.) 120. 

^anderhaeghen VI. 143. 

P. E. V. d. Z. [van der Zee.] 
A^rtikelen in „de Navorscher." 

Peynst om d'nre. [Zinspr. v. 

-"-^ I>B Q. . . of L. DE G. . .] 

I*evBt om d'eenwigh. [Zinspr. 
^'^n D. M. . . .] 

Bibl. T. Pmmfl. 765. 

I*. F. M. V. S. [Gillis van Swibten.] 
^^llirakelen des hemelsch ende wyt- 
-^it>emde beelds van den H. Patriarch 
—ouainions de Soriano, byeen verga- 
^^i't . . . door Pater F. Silvester Fran- 
^^Pani. [Ign. Cianti]. . . nn overgheset 
^^t d' Itel. tale door +. Antw. 
^«33. 120. 

^«quot III. 201, 202. 

» ï*. F. B. B. [Bon. Bruneel Minder- 
^^^>eder-Recollect.] 

^Qetyden van de heylige Maegd 
'^•^ïia, met de getyden der overledenen 
••• door -j-. Gent, 1845. 24^. 
Vaoderhaeghen V. 2ö7. P. F. B. B. R. [Bon. Bruneel.] 
Leven van den heyligen Franciscus 
Xaverins, apostel van Indien. Nien we 
nytgaef. Door +. Gent, 1847. 12°. 

Vaaderhoeghen V. 250. 

P. F. D. G. [Pierre Fran^ois II 

DE GOESIN.] 

Ter eere van den grooten konste- 
naer d' heer Christiaen van Laer, 
geboortig van Vilvorden, in het er- 
stellen. . . van d'nytmnntende schilde- 
rijen van Rubbens . . (G«t -f ) Gend , 
1812. fol. 

Vaaderliaegheu V. 460. 

P. F. D. R. 

Zie op: Dnridani. 

P. F. J. D. B. [de Boeck.] 
Korte Beschryvinge van het mira- 
knlens beeldt van O. L. V. van Bystant 
rnstende in haere Capelle binnen Bms- 
sel, alsmede van de Broederschap, 
door -f Minderbroeder. Bmssel, t' 
Serstevens, 1755. 12®. 

Cat. Serrure, n°. 1197. 

P. F. T. [Puil. Fr. Taisne.] 
Zie op Priester der Soc. Jesn. 

P. G. [Pieter Gryspbbr.] 

a, Sommighe leerachtige geestelycke 

liedekens gemaekt nyt den O. en N. 

Testament . . . Vermeerdert met eenighe 

nienwe liedekens door -}"• Hoorn, 

1629. 16^ 

6. was slechts de uitgever: de gedicbten 
waren van P. Twiscii (Twisk?) e. a. (Paquot, 
1. 427.) Ten onregte werd P. Gëëstdokp voor 
den uitgever gehouden. (Cat. v. Tjetterkunde , 
[. 238.) £ene vroegere uitgave, Haerl. 1628. 
12^. is niet voorzien van de Yermeerdering. 
Wel eene latere Haerlem, A. Passchiers van 
Wesbusch 1638. 12°. 

b, *s Herten- vrenght inhoudende eenige 
nienwe liedekens uit den Oude en 
Nienwe Testament, door -f. Hoorn, 
1629. — Haerl. 1638. 16o. 

Paqoot I. 427. 

P. G. [Phil. Ghüs.] 

fl. Minnelycke en geleersame t'sa- 
men-spraeeke tusschei^ den Engel Be- 
waerder en de ziele . . . Uy tgegeven 
door -f. Ghendt, 1722. 2 dln. 

Paquot II. 393. AU 2e dl. verscheen: 475 P. G. b. l)en engel bewaerder, onderrich- 
tende de ziele iu het gelove, hope en 
liefde . . . Tweede deel. Cremaeckt door 
+ . Ghendt, 1723. ia*. 

P. G. [G. G. TAN PiDDENBURG?] 

a. Korte schetR der vaderlandsche 
geschiedenis. Verdeeld in 28 lessen, 
ten gebraike der scholen. Door -f*- 
Te Utrecht, bij O. J. van Padden- 
bnrg en O. J. van Dijk. 1816. 2 dln. 

II. Gronden der Nederdnitsche taal, 
in T^ftien lessen, ten gehniike der 
scholen. Door +. Aid. 1816. 

P. G. S. [Willem v&nSfoelberoh.] 

Sommige meditatien ende devote 

oefTeninghen op de merckelyckste poinc- 

ten van de goetheyt Godes. . . Door -j- 

Minderbroeder. Lenven, 1625. 16". 

F*quut II. iss. 

P. G. S. B. [Wii-LEM VAS Spoel- 

BERaH.] 

Den Psalter der H. Haghet Mariae. 
Ghedicht door den H. Bonaventaram 
. . . gfaestelt op de seven ghetyden. 
verciert mot veel schoone ghediohti 
. . . Overgeset in onee Ned. TsJe door 
den Eerw. +. Antwerpen, G. van 
Wolschaten 1627. 

C>t. T. Voonl, u«. SI8S; Paqnot II. ISS 
I>e aitg. Ant«. leia noemt dan Tcrttler F. 
G. 8. B. Zuü ook die tu 102!. 

P. H. [PSTHUS Hackiüs.) 

Biblia, dat ia: De gantscbe Hey- 
lige Sohriftuere, grondelyck ende 
tronwelyck verdnytschet , . . Met eene 
noch by ghevoechde Chronycke ofte 
tytrekeninghe over de gheheele Bybel 
tot op het 72ete j. der gbeb. Christi. 
Alles te samen ghsToecht dooi -f' 
Leyden, 1596. fol. 

Werd reeda lencheiden malen weder uitgs. 
gcTsn, >1( in 1681, IGSI, 11)94 en Ul«r tel- 
keni met kleÏDe wlJ<'gi'>S tbd titel. Lef d. 1609, 
Kott. IB19, Amit. IflSl. enz. Zie Boggs, 
-. Getcbr. hli. SI. TooneelbeoordeelingeD in VlaamBoha 
fjdschriften. B,X.B'^ Pr. H. y* — f. [F. NAQTaLAS.] 

Artikelen in %de Kavorscber." Phaleeins, Peter — [A. J. M 
A. GoovxEBTS te Antwerpen.] Fhantas 

VAN HOFF.] 

Nephelokokkygia, de wolkenliemf^^^ 
(Ier vogelen , AriatophanBS-koiiiedL_____ 
^peeld op het hedendaagsch werel^^^g 
tooneel. Een nevenbeeld waargenome-. - — . 
door den grooten dwarskgker en a...:^^ 
(^chetst met het puntig staal van -^ — -^ 
H.et ophelderende kantteekeninga -^ — , 
Zntphen, 1871. 

Fh. B. [Blouhaebt.] 

a. Theophilue, gedicht der Xf^^^ « 
uenw, gevolgd door drie andere ^^^ 
dichten van hetzelfde tydvak, nitg'^ :> 
geven door +. Gent, 1836. 

*. Vlaemscne kronyk, of dagregis-fc^ i 

,n al het gene gedenkweertUg voosr- 
gevallen is sedert den 15 Jnli 1S^€ 
tot 15 Jany 1585 door Ph. de Kctmm- 
penare, overgeset door J. P. van ICnX^ 
uitgegeven door +. Gent, 1839. 

e. Het beleg van Gent, ten jo.ar< 
965, door Da Voocht, met voorrM^n 
door +. Gent, 1845. S.^B. 

Pheniks. [Alkx. Stoambood, Pro^ 
te Sliedrecht] 

Hymeringen in de pastory. Bï-^ 
legaat van een armen sohryver. I><X* 
-f. Wyk bij Dnnrst. 1856. H.E-^- 

P. H. G. (Petms Haegman GaO^* 
vensis = P. de ' Zcttbre geseC!^ 
Otebd'haohe.] 

a. Eyne korte vnde eynvaldige "?^" 
derwisnng, wt die Groddelicke Schrift 
of man oock lasteren, ordeylen, -v^^ 
Bchelten sït, tegen die ongeloot»»*" 
secten , vnd GJotzlasteraren. Door v*^^ 
vnde andwoird eyns leerjongens **" 
synen meyster. Item eyne korte »*•■ 
rung, wie dat marter geyn ohri»**" 
maeckt: vnde geyn chriaten vngeö» ^*'' 
tert is. Anno 1563. -., 

b. Eyne korte leemng wie dat ^' 
geloouigen in Christo, alsi eyn ko*"*" 
in der arden, hitze vnd kalde lyd^^' 
vnde eteruen moeten , eer dat man '^^ 
den eewigen lenen, in Chrieto "^^u 
raenichfuldicht , vnde bondert fi*^ 477 Philadelphns. Pbilaleethees. 478 fmcbten vortbrenget. Item eyn . . . 
bekentenisse yan die sterffelicheyt vnd 
Tnsterffelicheyt der sielen . . . Anno 
1563. 

e. Eyne korte bewysnng mit die 
getnygenis der beyliger Scbrift hoe 
dat «die rechte gelonige der snnden 
gestomen sgndt, vnd in Christowar- 
aclitig lenen. Item eyne schoone yor- 
bilde, exempel vnde leernng van 
eynen l^dsamen minsch . . . z. jr. 

</. £yn kort bericht vm to kommen 
tot den waren gehoor desz lenendigen 
woordt«z Gk>tz, vnde eo tot die erken- 
tenisse vnde vrymaknnge van die 
wesentlicke waerheyt ... Al betniget, 
vnde . . . beschrenen van einen god- 
fruchtigen menBch, alsz nn in den 
Here geetonien . . . Item eyne bekan- 
tenisse, wie dat man tot heylicheit 
• • . kommen mag, geschrenen an 
eynen stadent tot fieydelbergen. [1563.] 

l>e letten -f- ttaan onder n<*. 1 — 3 aan het 
•lot, IQ n9, 4 op de keenyde dei titels* onder 
^ ▼oorrede des drukken, die ook de schrgver 
ol^ikt te lyn en aan het einde. l>e Bekantenisse 
'^ echter getcekend: E. G. I. S. — Fred 
Muller houdt Frankfort Yoor de drnkplaats. 
Zie ook : Vanderhaeghen V. 329 en Sepp, Drie 
KvanKeUedienareo, bl. 86, 94, 85, 96. 

Philadelphns. [Gr. Tusens.J 

Qninqnenpeanx Bombario, of roskam 

voor de doUe actionisten. Landgezang 

door -|- met de sprenk: Foelix qni 

"^^ Borte contentns. z. pi. en jr. [1720.] 

Cat ▼. I^tterkonde, I. b. 203. 

Philadelphns. [P. Bosveld.1 
«• Vier brieven van -f- over net 
^erk: De doop der kinderen verwor- 
P«n. Dordr. 1783. 

\ Yjtie brief van -4- ter beoor- 
^^^Hng van Schntte, over Gods tes- 
^"öeat en verbond. Dordrecht, 1786. 
^ ^* + aan zonen broeder den Wel- 
r'^Tw. heere sS* Predikant te T. . . . 
^'^ V. ter verantwoording z^ner leere 
^^^ de goddelnke verbonden, de kerk 
^^ den kindradoop, tegen de brieven 
^n den heer Alethoplulns. [D. C. van 
^^ïST.] Amst. 1790. 

^ T. Voont, Thed. n». 2810. 

Philadelphns. [P. Bosveld?] 
Brief van ^ aan den opsteller van het Adres aan alle de Synodale ver- 
gaderingen dezes lands . . . Leyden, 
1807. 

Philadelphns, £nsebins — 
[Thkod. Beza?] 

Der Francoysen ende haerdernaeghe- 
bneren morghenwecker dVelcke in 
een somroe van alle het gene dat den 
genoemden Lutheranen ofte Hugcnoo- 
ten in Franckryck wedervaren is. . . 
Door + . . . Overgeset door J. Fruy- 
tiers. Dordr. 1573. — Aid. 1574. — 
Aid. 1588. — Aid. 1598. 

De la Ruë, bl. 58. 

Philadelphns, Irenophilus 
Aletophilns. — [J. J. le Sage ten 
Broek.] 

Missive van +. 1784. 

Zie Ypey eti IJermoat III. u<>. 803. 

Philadelphns, Theophilus — 
[Abr. Ar. van der Meersch.J 

De onschuld der Remonstranten 
ten aanzien van de samensweringen 
tegens het leven van . . . Manrits . . . 
verdedigd en bewezen tegens de be- 
schuldigingen vernieuwd en hen ten 
laste gelegd door de schrij veren van 
't Ontwerp van Tolerantie om de leer 
in de Dordrechtsohe Synode A** 1619, 
vastgesteld met de veroordeelde leer 
der Remonstranten te vereenigen. Door 
-}-. Te Leyden, by P. van der Eyk. 
1754. Ja. 

Philagathos. [Elie Luzac] 
Briefwisseling van -|- en Philalethes 

over de leer van het zedelnk gevoel. 

Uitgeg. door Joh. Petsch. Utr. 1771. 
KoDst- en Letterbode, 1813, II. 400. 

Pbilaleethees, Haggébher 

— [EVERARD VAN DER HOOGHT.] 

a. Eerste briev van -f <^n zynen 
vriend N. N. over den persoon en het 
boek van Dr. Balthasar Bekker. Amst. 
1691—1692. 

Gevolgd door 6 andeie brieveQ van 4.. 

b. Aenmerkingen van -f op de in- 
voegselen van D^. Balth. Bekker . . . 
zynde een aanhangsel van den Vyfden 
brief. Amst. 1691. 4^. 479 Fhilaletes. Pbilaletlies. c. Zedeprent der Phariseeawen, of 
korte navolginge van H23 booftdeel 
van . . . Matthens Evangelium, gebragt 
op Nederduitse poezy . . . Door +, 
Licentaat in de H. Godgeleertheid. 
Gedmkt t' Amsterdam, 1696. 4P. 

d. Eere ende dengd van de Dnivel 
verdeedigd door de kloeke Man, -f* 
z. pi. en jr. [169?] 4o. 

V. d. Linde, B. Bekker, Bibliographie , 
no, 97-.104. Meulman 7060. 

Philaletes. [Mr. J. H. van der 

SCHAAFF.] 

In het „Letterk. Magazijn van we- 
tenschap*', enz. 

Philaletha. [P. J. Kikkert.] 
Spiegel voor dienstmeisjes. Beelden 

nit het dagel^ksch leven ontleend. 

Door -f. Utr. 1860. Uitg. 

Philalethes. [Adriaan Pels, 
Advokaat te Amsterdam.] 

a. Brieven verhand. schriftuurl. 
natnnrl. en oudheidkundige aanmer- 
kingen. Door -}-. 1712. 

b. Brief van + aan zynen vriend, 
wegens de beschuldigingen des Heeren 
D. van Hoogstraten ten laste van J. 
de B^erk . . . 1713. 

Philalethes. [Al. Comrie.] 
Zie op Orthodoxus. 

Philalethes. [Gusbertus van 

ROIJEN.] 

Bedenkingen over de beloften van 
allerlei heil den bekommerden gedaan, 
en de voorbereidings predikatien voor 
de bedenkingen des Heiligen Avond- 
maals. Door -f. Iltr. 1759. 

Ypey en Dennoat, III. n^. 860. 

Philalethes. [Abr. de Vries.] 
Artikelen in de „Amhemscbe Cou- 
rant" 1823. 

Philalethes. [S. Hanewinckel.] 

a. Bezoek b^ een gierigaard en be- 
zoeken bij ambachtslieden. Door -f. 
Heusden, 1847. 

b. Het bezoek in de hut eens armen en het bezoek in de woning 
r^ken. Door -f. Heusden, 1847. 

Met hf t vorige met naam herdrukt. Ar 
1854. 

Philalethes. [P. J. Eikkei 
De hulponderwyzer beschouw 

z^n maatschappeiyk standpunt. 

-f. Utr. 1860. 

Philalethes. [Iz. J. Lion.] 

a, De dagbladen in Nederland, 
z^n z^ en wat behooren z^ te we 
Een woord tot de regering. , . doo 
'sGrav. H. C. Susan, C.Hz. 185 

b, Jean Chrétien Baud. Door 
Aid. 1859. 

c, Oostenryk en Napoleon III. ! 
-f. Aid. 1859. 

d, Indiës grieven en Nederland 
regt getoetst aan de waarheid e 
feiten door -}•. Aid. 1859. 

e, De parlementaire regeringsv 
in verband beschouwd met het ' 
deelig en rustig bezit van Nederlai 
Indië. Door -f. Aid. 1859. 

, /. De Nieuwe Eotterdamsche 
rant contra -}" • (^ö Nov.) Aid. 1 

g. De regten des Konings e 
motie Wintgens. Door -}-. Aid. ] 

h. Politiek comediespel. Een v 

aan myn Vaderland door -f. Aid. 3 

Zie Bijlage XVIII van »Mijn staatt 
levea . . . door Jz. J. Lion. 's Grav. 1861 
Handelsblad 6 Jan. 1860. 

Philalethes. [A. S. Carpe 
Altïng.] 

Niet „Modern of Apostolisch C 
tendom." Naar aanleiding van: „Mc 
of Apostolisch Christendom. Toesi 
. . . door J. I. Doedes." Door -f. 
1861. 

Philalethes, Audax — [Aki 

PIETERSZVJ 

De lijdzaamheid en het gelov( 
Heiligen onder so veel sware en 
tere vervolgingen , meest in Vranl 
Uit het Fransch vertaald door 
pi. (Amsterdam, Andries Piet 
1689. 4^. 

Philalethes, Cliristiani 
[Dan. van Henghel.] 
Staet des geschils over H stuc! 481 Philalethes. Phiialethiofi. 482 de bancken van leeninge , sommierlick | 
geopent door -f-*-- Utrecht, Gysb. 
Tan ZyU . . . 1665. 4^. 

Blijkens een later door hem aitgegevea ge- 
idirift. vermeld Bibl. v. Pmnfl. 5493. 

Pbilalethes, Johannes — 

[MSLCHIOB LbYDECKBR.] 

Zeedige samenspraak door -f. 1707. 

I)e k Raë. U. 97. 

Pbilalethes, Irenaens — 
[Jic. Rhenfeed.] 

0. Kort en opregt verhaal van de 
eerste oorsprong* der broedertwisten, 
die nü veertig jaren de Ned. kerk 
ontrust hebben. Door +. 1708. 

Vriemoet p. 619. Moet aan R. ookhetvol- 
gEide toegegchreren worden? 

(• De waarheid niet scheimiek, door 
+. Kott. 1719. 

Philalethes, Orthodoxophi- 
Itt» — [J. K. Valk.] 

Verhandeling van eenige voorname 
ttken, tot de kerkelüko geschiedenis 
vui ons vaderland behoorende, den 
Hooggeleerden Heere Didericns van der 
Kemp, brieÜBgewyze voorgedragen, ten 
{niderzoeke van een gedeelte zijner 
^ïï^dingsrede voering. Door -f- '^™' 
«terdam, bij Lanrens van Hnlst. 1767. 

Tea onregte door ?. d. Aa aan A. A. van 

^'^ Meebscu toegetefare?en. Valk maakte zirh 

*.^ den tehr^ver bekend in een stukje zonder 

H^> wiariü by zich genoopt zag te verklaren 

?*** de acbryver te z(ju vau een brieQe, voor- 

ffnieiide in bet tijdscbrift de linker, u». 364, 
bl. 3^2^ ^hilalethins, Irenaens — [Jou. 
^^ Hay.I 

^- Beaenkingen op den staet des 
®^^hil8 over de Cartesiaensche Philo- 
•^phie en op de Kader openinghe over 
^^ge stneken de theologie raeckende. 
*^oor J^, Botterdam , J. Benting. |Ley- 
*^^, Adr. Wijngaarden?] 1656. 4P. 

^eUer, Index Psendon. 3es Suppl. 

6. De overtuigde qnaetwilligheidt 

^^ï^ Saetonins Tranquillus blijkende 

^^ Beker boekjen genaemt Den over- 

^^gden Cartesiaen. Door -f voorsijne 

^^ienkingen geschreven. Leyd.1656.4^. Ph i lalet h i as, Irenens — 
[EwouT Teellinxk, Ontvanger-gene- 
raal van Zeeland. 1 

a, Philometer oi christelycke samen- 
sprekingen van 't recht der kercken 
en kerkelycke saken. Door -f. Midd. 
1616. 

Paqnot I. 506 ; de la Ruë bl. 332. Bljjkens 
Rogge, Contra- Uemoustr. geschr. verscheen dit 
echter niet met dezen schuilnaam ; hij stelt het 
op naam. van den uitgever A. vak dk Vivere. 
Meulmau 3257 heeft een druk: Utr. 1651 met 
den schuilnaam -f. 

ö, Cleophas of christelyck ghespreck 
van twee disciplen gaende na Emans 
van het oochmerk . . . deser kerkelicke 
gheschillen cnde van de middelen om 
deselve te stillen. Door -}-. Amst. 
1617. 4^ 

c. Unerela ecclesiae ofte clachteder 
kercke aen de overheden des lants 
ende dienaren des Groddel. Woorts . . . 
Door -f. Amst. 1617. 4«>. 

In 1051 verscheen te Utrecht de 8e druk. 
(Menlman 3258.) 

d. Anderde clachte der kercke aen 
eenighe voomemelycke machten ende 
overheden des landts . . . Door -{•, 
Amst. 1617. 4^ 

e. Derde klochte der kercken teghens 
den heylloosen kerf-stock der Remon- 
stranten . . . Door -)-. Amst. 1618. 4°. 

/*. Christelycke klachte van eenige 
godsalige luyden , over hare onvrucht- 
baarheyd in het ware christelycke 
leven. Door -|-. Midd. 1618. 

tjf, Elauwe van de beeste ofte blycke- 
lycke teeckenen des Antichrists . . . 
Door -f. Amst. 1619. 4?. 

k, Boheemsch geluy t ofte christelyck 
gespreek over het teghenw. Boheem- 
sche wesen ende de oorloghe daeromtrent 
ontstaen . . . Door -f. Amst. 1620. 4**. 

t. Mizpa, ofte christelyck gespreek 
van het rechte gebruyck des alge- 
meenen vasten-biddaghs . . . Door -f* 
Amst. 1620. — Aid. 1624. 4^. 

Nog iu 1651 herdrukt. (Meulmau 3260.) 

j. Een hardt bode , brengende goede 
tydinge nyt Boëmen, met een geeste- 
lycke hert-sterckinge daer tegens. Door 
4-. Amst. 1621. 4'>. 

k. De creupele bode brengende 
seeckere tydinge uy t Boëmen , met een 

31 483 Philaletiao]. Fhilekklesias. christelycke waerschoawiDghe daer 
voor. Door -)■• Amst. 1621. — Aid. 

1624. 4P. 

L Yierde klachte der kercke, ofte 
liever christel. aensprake aen de lee- 
raers van de Gheref, religie . . . Door 
-f. Amst. 1622. 4^. 

m, Yyer en wolk-colomme lichtende 
dag ende nacht . . . Door -}-. Amst. 
1622. 

«. De wachter brengende tydinghe 
van de nacht, dat is van. het over- 
gaen van Breda . . . Door -|-. 's Grav. 
1625. 

o. De tweede wachter brengende 
tydinge van de nacht , dat is van het 
overgaan van de Bahia... Door •\-. 
's Grav. 1625. 4^. 

p. De derde wachter brengende ty- 
dinge van de nacht, dat is van de 
verstroyinghe van onse vloot voor 
Duynkercke . . . Door -}-. 's Grav. 

1625. 4^ 

q. Amos, ofte de siender Israels, 
ontdeckende de ghelegentheyt van het 
Ghereform. droevich christen-wesen . . . 
Door +. Midd. 1625. 4o. 

r. Babyion , ofte naeckte ontdeckin- 

ge ende vertoon inge van het hnydigh 

antichristische ryck . . . Door -|-. Utr. 

1651. 

Vroeger oader deQ naain Phil. Zerubal uit- 
gegeven. Zie Bibl. v. Pamfl. 1899. Meulman 
3261. 

8, Bileam ofte blinden papist . . . 
Door -f. t' Utrecht wt de boeck-winckel 
van Symon de Vries Anno 1651. Tot 
Dordrecht gedmckt by Jacob Brant. 

Reeds Amst. 1621 het eerst uitgegeven. Zie 
ook Mculman 3266. 

Zie voorts de la Ruë b). 832, die nog 
cenige andere schriften noemt, vrelke echter 
onder anderen schuilnaam verschenen. (Zie op 
P h i 1 o p a t o r en Zerubal.) Dit is welligt 
ook roet r en « het geval. 

Philaletinm, Galenum — 
[Matthias Damiüs.1 

Antidotum ofte hertsterckinghe te- 
gens het schadelyck recept van Joh. 
Wtenboogaert, Moderatie ghenoemt. 
Door -f' Amsterdam, 1616. 4^ 

Bibl. V. Pamfl. 1201. Het tweede deel, zoo 
meldt Rogge, Contrarem. geschr. bl. 234, 
bcheUt ecu ^'Advya hocmen die schadclyckc oneenighe\jt ende achearinghen der 
HoUandt sal remedieren, ghegheven 
Ireoio £nbnlu, (sic); welligt vloeide dit ni 
pen van Jac. Trioland. (Vgl. BibU v. 
1819.) in de OH. 
Philaletins, Ireneus — [. 
DB Ray?] 

a. £en neyl. voorsienigheyt van ^i^^^ 
scheyde voorname godsgeleerden^ jL 
Engelant . . . Mitsg. een antwoorcS Qp 
de vrage: wat dat de Coccejanerie^ 
Door -f. Midd. 1673. 4". 

Em. Weller, Index pseudonymoram » Se$ 
Siippl. p. 25 heeft: «Irenaeus PhiUlethiiu di; 
tweede (en derde), 165^ t=: Joh. ds Rir." 
Bedoelt hij nu daarmede den schryTer fiu dit 
en het volgend werkje? 

ó. Antwoord op de vrage: wat i^ 
Coccejanerye, door +. 1686. 4^ 

Philanthrope, De Jonge — . 

Zie op de Philanthrope of Menadict-'^'^ 
vriend ouder de Naaml. Geschr. 

Philarchontinmy Eusebinm — 
[Prof. GiSB. VoET.1 

Ymchte-losen biddach of vrymoedich 
ende ootmoedich versoeck aan de chrii- 
telyke overheden der Yereenichde Ne- 
derlanden. Door -f . J. C. s.pl. [utrecht] 
1655. 4P. 

Rogge, Contra-remonstr. geschr. bL 45. 

Philaretes. [Elie Lüzac?] 

Aan den Onderwetschen Nederland- — 

schen Patriot by deszelfs verrgxenis. ^ ^^^' 

(Greteekend -f.) Leyden 1782. 

Zie ten Brink, Leveusbeschr. vma R. If.^ K^* 

V. Goens, b). 162. 

Philaretus, Gilbert — [G; 

BERT FUOHS.] Ja^ 

Philanriaous. [J. BoarKBKr 
Pred. te IJsselstein.] 

a. Schets van 's lands toestand yooik _ . 
en na het vertrek van Z. D. H. Wü- X-i-ü- 
lem den Vyfden. Door +. e. pL 1788 ^^^• 

Aanteek. v. e. tydgenoot. ^^^ ^ 

b. Het juichend hnie van Oraiy» C-^® 
bij het huwelijk van 14 Oct. 17900^0. 
Door -f. z. pi. 

Philekklesins, Ad. — [Eo»: -*^- 
VAN Eerde.] 
Pleidooi, over de vraag of een oi 
«01 y :d5 Pbileleutherns. Philopator. 486 rgeriyk, onbcgenadigd bel^ der vry heit 
eeft, om het avondmaal te gebruiken. 
)oor -f. Amst. 1762. 

Ypey en Dermoat III. 618, 614. 

Philelentberns. [J. Hulk en 

L. ASSCHENBERG.] 

Dichtkundig gedenkteeken voor de 
Tederlandsche vr^heid op baareerste 
Buwgetyde opgericht door verscbei- 
ene (38) dichteressen en dichteren, 
p de uitnoodiging en onder toezigt 
an -f. Amst. 1748. 4^. 

Pbileleutherns, Theopbi- 
u 8 — I Jac. Trigland.] 

Bloem-potgen van verscheyden bloe- 
ien , ghepluckt uyt den hoff van de 
reldersche Contra-remonstranten . . . 
)oor -}-. 1618. 40. 

Catteobargh p. 129. 

Pbilemon. [Betsy Pekk.' 

a. Twee voor een. Door -f- -^^n- 

lem, 1881. 2 din. 
ó. Tense en haar huisgezin. Oorspr. 

amilieroman uit Spa. Door -}-• 1882. 

t dln. Pbiliberti, Antbony — 

tA&D LODEWIJCKSZ DE MaGHT.] 
Zie op: Benedicti, Anth. — . [Ge- Pbilippus. fP. H. Geist.1 

a. Geene roede Gods , maar de stem 

er liefde Gods, hoorbaar in de ge- 

chiedenis onzer dagen. Door -f • Amst. 

849. 
è. Alzoo lief heeft God de wereld. 

)icbtregelen op kersavond door -f» 

Jtrecbt, 1857. 

Pbilobiblos. fD. Hovens.] 
De leer der Doopsgezinden, vooral 
mtrent den eed, uit eerbied voor 
ezas gehandhaafd ... in zes brieven 
an -f aan Mennophilus . . . Amst. 
794. 

Yaderl. Letteroef. 1795. I. 288. 

Pbilodemus. [Dr. D. Lübach.] 
Artikelen in „de Tijdspieger» 1868. Pbilodemus, John — [Jan van 
Russen.] 

Artikelen in „de HoUandsobe Spec« 
tator" van v. Effen. 

Pbilodulus. [Jan be Liefde.] 

Spreuken voor de keuken. Door -|-. 
Deventer, 1849. Vitff. 

Philokalus, Pbilomusus — 
[A. VAN Twist, Student te Leiden.] 

Eeuwigduurende liefdes almanak , 
zinnebeeldig, volgens den algemeenen 
almanaks-trant , de wisselvadligbeden 
der minnaeren, die in alle liefde-jaeren 
voorvallen, aen wijzende. Door -f. Te 
Cyprus [Leiden ?J by Pbilander Mir- 
tillo 1721. 

De heer J. L. C. Jacob teekende in zijn 
ex. aan, dat de oorspronkeJ^ke fraDsche uitg. 
in 1681 Tencheen. 

Vanderhaeghen IV. 203 noemt den schryTer 

VAN TWINDT. 

Pbilometor,Eubulu8 — [Joh. 

VAN DER WaEYEN.] 

Laster^ en scheur-zugt van L. van 
Rnssen, Predikant te Heussen. Door 
+ . Midd. 1675. 

YrieiDoet p. 576. 

Pbilonomus, Petrus — [Cyp. 
Beon. ab Oosteroa.] 

fl. Contrary advys ofte censure ende 
balance tegen seecker Theologisch advys 
over 't gebruyek van kerckelycke goe- 
deren . . . Door -f* Amsterdam, 
1655. 4P. 

Weller, Index psendonynorain. Bibl. v. 
Pamfl. 4732. — Aid. 4444 wordt echter geiEegd 
dat dit geschrift grootendeela ontleend is aan 
ScuoocK*8 Tractatns de bonia ecclesiaaticis , 
misachieu wel door hem zelven. 

d. Defensi van seker Contrarie Advijs 
tegens seecker Theologisch Adv^s, over 
't gebruyek van kerckelycke goederen 
. . . Door +. Utrecht, 1659. 40. 

Philopator, Alexius — 
[EwouT Teelmnck.] 

Qnerela patriae: dat is klachte des 
vaderlants over de tegenwoordige swa- 
richeden . . . claegs-w^ze gestelt , door 
+ . Amst. 1617. 40. 487 Fhilopatris. P. J. Vier drukken; in 1618 verscheen de 6«. 
Ue la Ruë, bl. 332. 

Philopatris, Theophilus — 
[Willem Teellinck.] 

Greestelijcke couranten, voor dit 
loopende qnartier-jaers , over de swa- 
righeden die ons de voorleden somer 
getroflPen hebben . . . By een gestelt 
door -f. 'sGrav. 1626. 4^ 

Weldra gevolgd door: Tweede westelijke 
coarauten over de swarigheden die ons noch 

dmcken 's Grav. 1626, waarop des schr\j- 

vers naam gevonden wordt. 

Philopatris, Timotheus — 
[Cabolus Niellius.] 

Proeve van de conscientiense op- 
recliiigheyt ende wyaheydt Gisberti 
Voetii ende van eenige syner mede- 
standers . . . Door -f. 1637. 4°. 

fiibl. V. Pamfl. 2614; Rogge, Remonstr. 
gesi-hr. bl. 134. 

PhilopatrinSfChristianns — 
[Joh. Uytenbogaebt.] 

Der Galvinischer Contra-Remon- 
strantsche factie ende derselver scba- 
delycke vruchten cort ende bondich 
verhael . . . Door +. 1628. 4«». 

Cattenburgh p. 151, 

Philosooph, Een — [Piebbe 
Poivbe.] 

Beizen van -)■ (in Azië en Afrika.) 
Deventer. 1770. 

Qnërard, Supercheries litt^r. De vertaler zal 
wel SiMON D£ Vries geweest zijn. 

Philosophe sans fard, Le — 

[RUKLOP MiCH. VAN GoENS.] 

Artikelen in de „Taal- en Dicht- 
kundige Bijdragen^' en in de „Nieuwe 
bydragen tot de vaderl. taal- en let- 
terkunde" (dl. 2.) 

Zie Bilderdijk, Vad. Hist. XII. 159. 

Philoverax. [F. Gunst?] 
Nederland en Max Havelaar. Door 
+. Amst. F. Gunst 1861. 

P. H. K. [Klaabexbeek.] 
Haarlems burgertrouw in 1573. Door 
-J-. (Utrecht, 1821.) Photius, Philadelphi 
[F. A. Lampe.I 

Groote voorregten van den ra: 
ligen apostel Judas Iskariot, 
trouweloozen. leeraaren tot een t 
en allen over het hedendaagsch 
verschil verwarde zielen tot waai 
winge voorgestelt door -}- • Gron. 

In 1713 reeds te Bremen in het 
door hem uitgegeven. 

Phótophilus. [P. J. HoLi 

a. Photographie op papier er 
Handleiding voor allen , die onb 
met de schilderkunst , in weinige < 
blikken een portret . . . willen ve 
digen. Door -f. Breda, 1855. 

b. Natuurkundig maAndschrift 
alle standen, door -f en Demet 
Edam, 1855. 

c. Van waar de vele mislukl 
in de photographie? Aanhangs 
„De Photographie op papier en 
Door -f. Breda, 18G0. 

Phótophilus. [J.M.ZwANE 
Pauw, Gepens. kap. der Genie 

Roepstem tot de Nederlandsch» 
betreflPende de oprigting van een 
beeld voor H. Tollens Cz. Do< 
Kampen , I. M. J. van Nes 1865 

P. H. P. [P. Hollen, Pries 

Brief van -f aan N. N. ov 

predicatie gedaen binnen Utre» 

den feestdag van den H. Augu 

1702. 

P. H. R. [Ramaeb.] 

Wet betreffende burgerlijke 
oenen van 9 Mei 1846. l)o< 
's Grav. 1848. 

P. H. T. [Tydeman.] 

In „De Recensent ook der 

senten" 1844, „Konst- en Lette 

1822, enz. 

P. J. [J0NGL\S.] 

Allereerste beginselen der g 
denis onzes vaderlands , door -|- . 
1824. 

Vandcrhaeghcn V. 143. 4S9 P. J. Au. P. J. J. 490 P. J. Aa. [PiETER JacobszAustro- 
Syxtius of Semmbs van Suyderwoude] 

a. De leere der waerbeyt van Grodts 
eenirige predestinatie, door Amandns 
Potanns. Yertaeld door -f"* Amster- 
dam, Barent Adriaensz. 1611. 4^. 

Rogge, Bibl. der Contra-Remonstr. bl. 77. 

b. De leere van de praedestinatie , 
in corte ende zeer klare yraghen be- 
l^repen , ende in zeven capittelen onder- 
scheyden, door Dan. Tossannm. Over- 
gheset nyt de Latynsche tale, door 
+. Aid. 1611. 4^ 

P. J. C. [PlETEB JaNSZ van CaMPEN.] 

-I- Siggel-tranen over de schieiycke 
^^^nLii.deringe van de vermeynde groote 
^os'fc - coopmanschap der Bloemisten, 
gcitelt by forme van t' samen-spre- 
keod^ Personagien. Grbedr. by den 
wtkeiar. Anno 1637. 4^ 

Kbl. fan Pamfl. 2626. 

Pï ckt uyt bet goede. [Zinspr. 
V. J". PicK, drnkker en dicbter.] 

P- J. D. B*** [P. J. DK Bal.] 
Verzameling van opstellen, toege- 
past op de verbeterde spraek-konst 
van Des Roches . . . door +. Gent, 
1833. 

V&nderiuicghea V. 118. 

^ie, et laete. [Zinspr. v. Matth. 

^^ ^IZENBBBCK.] 

-^ie, et prndenter. [Zinspr. v. 

''^Ö. POLYANDEE.] 

^ie, juste, prndenter. [Zinspr. 
^" fi. Babonius Med.] 

^^ierman, Landbouwer, Da- 

^^i _ [W. WuTMANS zelf.] 

ö- -A^ntwoord op den Brief van den 

r^^^ Joannes Trees , Jansenist Priester 

lyi Haarlem , geschreve aan den Zeer 

S^*^. Heere Wilbelmns Wijtmans, 

• ^. Pastoor, door -j-. 1739. BJ. 

"^iero. [P. C. van der Morsch.] 

y. '^ictas ad omnia ntilis. [Zinspr. 
SïMow Episcopius.] Pietas ad omnia ntilis est. 
[Zinspr. van Seb. Dabiman.] 

Pietas ad omnia ntiliis est. 
[Zinspr. v. Wessel Emmiüs.] 

Pietate et fortitndine. [Zin- 
spr. van Gbrlach vanderCapellen.] 

Pietate mannqne. [Zinspr. v. 
Phil. Roveniüs.] 

Pieters, Antboni — [Gerard 

LODEWUCKSZ DE MaGHT.] 

Onder dezen naam zjjn eeoige weekbladen 
uitge^ven te *8 llage en Utrecht 1658 — 1660, 
waarvan de Maght de schrijver en drukker waa. 

Zie Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen. I. 20. 

Pieterskerke, Christiaen 
van — [Aernoudt van Gbluwe.] 

Een commediants tonneel eerst op- 
gberecbt door den konstigen bonw- 
meester SigismondnsLimmersnbstitnyt 
baillin van Hulster- Ambacbt. . . . Door 
-|-. Antwerpen, wed. J. Cnobbaert. 
1652. 

P. J. G. [Gevaert, Priester.] 
fl. Den bemel geopend doorderegt- 
zinnige biecbt en door dikwils ber- 
baelde Communie . . . Door den Eerw. 
heer Favre, missionaris. Uit betfranscb 
vertaeld door +. Gent, 1839, 16». ^ 
ö. Onderwyzing wegens den Jubilé 
voor bet jaer 1847. Met gebeden . . . 
Door -j-. Gent, 1847. 

Vanderhaeghcn , VI. 264. V. 153. 

P. J. H. [Pieter Johannes Héron.] 
Dicbtstukjes in de „Bloemen op 
het Outer van 't Vaderland 1791." 

P. J. H. * * * [Pater J. Hillegeer 

S. J.] 

De gelukkige eeuwigheid door Drexe- 
lius, uit het Latyn vertaald door -f • 
Gend, 1859. B,B. 

P. J. J. [JUSTINIÜS?] 

Gesticbtige ende vermaeckelycke 
const-redeneringen van twee reysende 491 P. J. K. P. J. W. ridders, verdolt op den twee-weg van 
hemel en hel. In dry deelen. Door -f . 
Leuven, 1732. 
Cat. V. Letterkuude I. b. 122. 

P. J. K. [Kasïblbyn.] 

a. Den oorsprong van alle kwaad, 
in drie zangen , door den heer Albrecht 
von Haller; . . . Naar den elfden 
Hoogdnitschen druk, in Nederdoit- 
sche vaerzen overgebracht, door -}-. 
z. pi. |1779.] 

b. De Marqnis de Bouillé, of de 
herovering van St. Enstatins, helden- 
spel. (Met de spr. :) Proficit et recreat. 
(Met opdragt get. -j-.) Amst. de Erven 
van David Klippink, 1782. 

c. De jnfferl^ke kamerdienaar, blij- 
spel. (Met de spr. :) Proficit et recreat. 
(Met opdragt get. -{-.) Aid. 1783. 

X . J. Xj. s. c 

Goddelijke liefde-vlammen van 
een boetvaardige, geheyligde en aan 
haar selfs-stervende ziele. In drie dee- 
len verdeelt. . . . Ten meeren deel 
door -j- . Amst. 1691. — Aid. 1738. 

Baiten de genoemde bestaan er nog andere 
liitgayen, met w^ziging van titel, b. v. God- 
del^ke liefdevlammen of vervolg van Jezas en 
de dele. In plaatt van bovengenoemde worden 
ook wel in sommige nitgaven de letters J. L. 
gevonden. Men heert ait f P. Biens Cz en 
J. LüTKEN willen lezen, doch aan dejnistheid 
hiervan mag, vooral wat Lvtken's aandeel 
betreft, met grond getwyfeld worden. Men zie 
hierover Navorscher XVI. 172, 209, 287, 
300. 

P. J. P. S. S. fMogelyk J. P. 
Sebvatius van den H. Petrus, Car- 
meliet.] 

Godtvrnchtighe bemerkingen door 
-|-. Gent, bij Michiel Maes, stads- 
dnicker. 1689. 

Piscatorins, Arnndinns — 
[Dr. J. F. VAN Hengel te Hilversum.] 

Artikelen in het tüdschrift „Neder- 
land." 

Piscatorins, Simon — [Prof. 
S. Vissering] 
In t^dschriften. P. J. 8. [Six.] 

De psalter van den heiligen 
Jesus . Herdrukt door de zorg v 
eerw. heer -f Priester. G^nd , [ 
160. 

P. J. S. 8. J. [Pater Jagobi 
sius Soc. Jesu.] 

Lofredene gesproken in de I 
bisschopelycke kercke tot Bc 
van . . . Ludovicus Ludovisios 
nael . . . üyt het Latyn in om 
derduytsche tale overgheset do< 
Antw. 1636. 12^. 

De Backer, II. 610. 

P. J. T. [PlETEB JaNSZ TWI 

Na beter. Een corte gheest 
verclaringhe van den Hoge P 
Aaron zyn persoon, doen, kleed 
borst-lap, officie, ambt en ofl 
den op den ware Hooghe P 
Christus Jezus gerecht, alles to' 
ghe, onderwysinge en beteringh 
ghestelt door -(- . Ghedruckt tot 
Anno 1608. 

Mealmau 8856. 

P. J. ü. fÜYLENBBOEK.] 

a. Tafereel van den oorlog 
(In : „Algemeene oefenschoole". 

Zie Post V. d. Nedenün IV. 298. 

b. Gedichten in „De Kosmo 
en andere tydschriften. 

P. J. V. [Veth.] 

Stukken in „de Gids'' v. 1844 ei 

P. J. V. D. E. A. [Pater X 
DEB Elst, August^ner.] 

Den ouden ende nieuwen 
vande Mvsiicke bevanghende d 
meerderinghe ende verbeteringl 
den sang. De oude ende i 
sangh-woorden .... Door - 
Ghendt, by Max. Graet, 1662. 

Cat. JeHu Meyer (Gend, 1869) n' 
Blotnmaert, bl 248. 

P. J. V. L. [van Leeuwen.] 

Zie op J. H. V. G. 

P. J. W. [Wouters.] 
Jan Hyoens, een tafereel 49^ P. L. P. M. 494 geschiedenis der Gentenaren (1379) 
door 4"* Gent, z. jr. 
VMidcrhaeghep, V. 222. P. L. [Pro labertate 

VoifDXL.] Joost yan P. L, [Lanqbndult.] 

o. De apostolische ontheyt van de 
▼ryheyt van spreken in de vergade- 
rin^n der christenen, tegens Dr. A. 
Y^n Dalens alleen-spreken: verdedigt 
door + . . . Haarl. 1672. 4P. 

Rogge, Geschr. der Herr. Kerk bl. 98. 

^. De nietigheyt der Chiüasterye 
van David de Breen. Door + . Haarl. 
1676. 

Gat. der Doopeg. bibl. te Amtt. II. 67. 

c. Christns lydende en verheerlykt. 
Het allerheylsaemste trenrspel. In III 
deelen. (Get. -}-.) Amsterdam, A.D. 
^>08«aan 1684. 

P. L. [Langenbdk.] 

a. Boertige heschi^ving van den 
-^^Bterdamschen schonwbnrg en het 
portoenen van Aran en Titns. Door 
T" • Haarlem z. jr. 

^- Don Qnichot op de bmiloft van 
'vamacho. Blgspel door -}■ . Amst. 1712. 

I^. L. rLsBBOcauY.] 
. *». De Qulle Griete. Vlaemsche liede- 
*^^ïi8 op den tyd. Door eenen waren 
Y^olkgyriend. (Met voorberigt get. 4-.) 
^ent, z. jr. 16«. 

^«nderhaegfaen V. 811. 

^ é. Liedeken gezongen .... in de 
J^icteyt St. Jooris 16 0ct. (Get. +.) 
*^t, 1888. 

-Aid. V. 482. 

ö^^laisir ailleurs. [Zinspr. v. 
^^^on Pabduyn.] 

^lantgn, Christoffel — [Pie- 
^ PontXT.] 

U| 'I^ndel der MpU. y. Ned. Letterk. 1878 , 

j^ ^las, Mr. J. G. van der — [G. 
* Stebinoa Kuyfbr.] 
-^U het t^dschrift „Gelderland." Plebeins, Jnstns — . 
Zie op Batavae, Deciae — . 

P. L. F. [Lb Febüre.] 
Treurspel van Lncidoms en Lncella. 
Door +. Leyd. 1636. 

V. d. Marck 1431. 

P. L. K. [PlETBR DB ClEBCQ?] 

a. De staatkunde der Hollanaers, 
beschreeven door den grave d' Avanx, 
onpartijdig onderzocht ... ter ver- 
dediging van het gedrag des Prinsen 
van Oranje van 1678 tot 1689. Door 
+. Middelburg. [17 . . ?] 

6, De vermakelyke avonturesse of 
de dienstmaagd van Fortuin , door -f • 
Amsterdam, 1754. 

Plurimum facere, minimum 
ipse de se loqni. [Zinspr. v. Fran- 
GISCUS DousA.] 

Plus oultre. [Zinspr. v. Louis 
DB Keyser.] 

Plus par zêle que par art. 
[Zinspr. v. Mr. J. C. Hespe.] 

Plus ultra. [Zinspr. v. d. dichter 
Thom. Altino.] 

P. L. V. D. H. [van der Hey.] 
De schilderkonst van Carol. Alph. 
du Fresnoy, uyt het Latyn in het 
Fransch vertaelt en vervolgt door De 
Piles , en alzoo in het Ned. overgezet 
door * * * (Met opdragt get. -("•) Antw. 
1762. 12<>. 
Cat. Lammens, 1. n^. 1&74. 

P. M. [Paulüs Mercator] 
Tafel-spel, ghecelebreert tot Mon- 
ster, by vier school-kinderen over de 
tafel van . . . Graaf Mauritius van 
Nassau, . . . Gheraaect door W. Ph. 
du Eieu, Schoolmeester tot Monster 
voorseyt : . . . Noch zyn hier achter 
byghevoecht door den Dienaar des 
Godlijcken Woorts -f twee godtsa- 
lighe vermaninghen wt Godes Woort, 
aen syne Excellentie, ende den Edelen 
Heeren Staten van Hollant ende der- 495 P. M. Post nnbila Phoebus. zelver Bont-ghenoten. Tot Eotterdain, 
by Jan van Waesbergbe, in de Fame, 
op de Merct. 1589. 4<>. 

Ledeboer, Het Geslacht van Wae^tberghe, 
2e druk, bl. 58. 

P. M. [PlETER MaTTHIJSZ.J 

Schilt ofte bescberminge der waer- 
heyt, tegen der booser lichte pyien, 
van eenige geschooten op een gron- 
dige beschryvinge van den Eenwe- 
eenden Godt, Vader, VVoordt ende 
H. Geest. Welcke bekentenisse voor 
sulcken (met schrift) wel beset z^nde, 
schut- vry stondt, ende vast gebleven 
is : Zoo is die hier noch broeder ver- 
claert, end haer nieu dolinge noch 
claerder ontdeckt: door -f* ^' P^' 
1607. 40 

Rogge, Geschr. der Herv. Keric. bl. 55. 

P. M. N. [Netscher.] 

Gedachten ten gunste der planters 
en lands-ambtenaren in Suriname , door 
-f. 's Grav. 1848. 

P. M. S. [Snikkers.] 

Zie op J. H. T. G. 

P. N. [NiEüWLAND.] 

Op den zeeslag tusschen de Hol- 
landsche en Ëngelsche esquaders den 
5 Aug. 1781. Door +. z. pi. 1781. 

P. N. [Paülus Nijhofp.] 
Artikelen in „de Navorscher." 

P. N. A. [Abntzeniüs.] 

a. Bedelbrief aan de ingezetenen 
van 's Gravenhage , geheel ten voor- 
deele der algemeene armen van 's Grra- 
venhage. Door -f. 's Grav. 1842. 

è. Gedichten in de „Kleine dichter- 
lyke handschriften." 

Podagristen, Drie — [A. L. 
Lbstüegeon, H. Booh en D. H. van 
DER Scheer.] 

Drenthe in vlugtige en losse omtrek- 
ken geschetst door -|- . Koevorden , 
1842—1847. 2 dln. 

Teu onregte noemt nieu soms C. van Schaick 
iu plaats van v. d. Scheer. (Opgave van H. 
Boom.) Ia 1858 verscheen een 3e stuk vau het 
2e deel, waarvan alleen fiooM de schrüver was. ^6 

dn 

8- Poimenander, Irenaeus 

[GODEFR. CORN. UdBMANS.] 

Absalons-hayr , ofte discours van 
vliegende hayr-tressen of locken 
onsen tydt van mans ecde yroui 
persoenen gedragen, door -}-. Dordrec^ JM^ [ 
1643. ^ 

Polichinel, Plato — [J. .F! 
Martinet.] 

De volksreveilje. £ene optrommelm^ 
in het belang van orde, vrede en weJ^- 
vaart in den staat, in het gezin &^ 
in het gemoed. Door -f. In het Ne^l* 
uitgeg. door Pauwei Forestier [J. A-- 
Alberdingk Thum.] Amst. 1852. 

Polyphemus. [M. J. de Wir^ 
Hamer en L. J. van &elsin Vitrdïoa* T 

Vliegend blaadje N». 1—2. (Door +. ZJ 
Leiden, (1865.) Sckr^' Pomponius. [Mr. M. C. v 
Hall.) 

Artikelen in „de Navorscher." Ponialovia, Christina — [j 
Driessen.] 

Eerste en tweede vertoog over * * 
wezen tiyke der gezigten, verrakkingen^ -*i 
enz. van +• Grion. 1743. 4**. Jt Post fata viresco. [Zinspr 
Jan van Someren, Pensionaria 

Nymegen.] 
Post gaudia luctus. 

V. J. SCHAEP.] Post humum hymnum. [Zi 
V. Andr. Posthumus.] Post nubila Phoebas. [ 
V. Jan Büyesiüs.] ir. Post nubila Phoebus. 
V. Is. Burghoorn.] 

Mond-sluytingh , over de saken 
Amelandt. Mitsg. den Brief van . 
Foppius van Aitzema .... (6et. 
['s Grrav. bij Burchoom] 1637. 49. 

Bibl. V. Panifl. 2C03 ; Ideulmao 2419. 
niet andere spelling, xie ald. 8416. ran 

• * 

Ook 497 Post tenebras lux. Praestant. 498 Post tenebras Inx. [ZiDspr. v. 
Jan Willemsz Boooaart.] 

Ponr guid' espoir. [Zinspr. v. 
Salomon Hsnbix, Schrijf meester en 

dicliter.] 

Ponr repos travail. [Zinspr. v. 

OUAND DE LaSSUS of ROLAND DE 

Urrafi.] 

P. P. [PlETER PiBTBBSZ.] 

ToetK-tteen, om te proeven elck 
mensche, de wegh s^ns levens, of 
87 recbt gaet nae de stad des vredes 
ofte 't contrarie . . . Door -f-. Tot 
Wormer-veer, bg Willem Symonsz 
Boogaert, boeck-verkooper in den 
Beslagen Bybel, Anno 1650. 40. 

I)s beginletters Tan het vers op de kecnyde 
^ titeU Toriiien den naam des schrijvers. Ook 
>• het italge herdrukt in de Opera Pieter 
fieterajc . . . Harliiigen, 1651. 

^ andere naamloozo druk verscheen Tot 
l^noeker by Ids. Alberts en Jan Jansen de 
^'nn tot Leeuwarden. Anno 1644. 84°. 
(Bekhoff; Cat. der Leeuw. bibl. bl. 198.) 

P. P. K. [PlETSa PlETERSZ EOK.] 

Tractaetken tegbens den bril-ver- 
^per ende syn aenhanck handelende 
^ 't overicheytampt • . . . door -}- 
Encliusanus. 1603. 4". 

P- Q. [T. VAN Webtreene Wz.] 
Tentoonstelling van schilder- en 
wnst'werken te l£)tterdam. (In: „Konst- 
«n Letterbode" 1854 n». 32— :35.) 

P» E. [Rabus.] 
J^ echaamtelooze Leydschendamsche 
Dwain^ Broer Krelis, of de vuile 
"■♦önuw Eomelis van der Linden . . . 
^^ +. Rott. 1698. Ja. 

^ï. [Peüdens van Duyse.] 
-^^^itie des draeks van het JBelfrood. 
t^t. + .) 1 bl. fol. F. F. 

1^ B. [RiDDEBS, Kapelaan te Goes, 
*^ Pastoor te Vogelenzang.] 
^J^liets eener HoUandsche spraak- 
ÏJ^ voor hooger onderwas. Door +• 
^^*^, 1853. Uitff. 

* r. [E. J. POTGIBTEB.] 

«i «de Gids." Practicns. [W. J. A. Müldeb.] 
a. Arme Phlegyas. Episode uit het 

leven der goden. Mythologisch-tragisch- . 

ironisch-comisch dichtstnk door -)-. 

Utr. 1856. Schr. 

è. De ongelnks vogel , of de wraak 

der goden. Lnimig dichtstnkje door 

+ . Utrecht, 1860. 

Herdruk van a. 

c. Jenevertjel Jenevertjel Een lied 
door +. Aid. 1860. 

d. De mislukte kwezel of baas 
Timhout met zyn vrouw. Luimig 
dichtstnkje door +. Utr. 1863. 

e. Het visioen van een jeneversto- 
ker.. Dichtregelen door + . Utr. 1867. 

f. Ernst en luim. Luimige dicht- 
stukjes voor vrienden van humor en 
satire. Door -f-. Utr. 1867. Schr. 

Practizgn, Eenen jongen — ^ 
[L. J. VinuNOA.] 

a. De eer der HoUandsche Natie, 
en van hare wetgevers, rechters en 
rechtsgeleerden, met eene zedige, dog 
naar den aard der belediginge geschikte 
vrymoedigheid verdedigd, tegens het 
Vertoog over de ongerymdheid van 
het za men stel onzer hedendaagsche 
regtageleerdheid , en practyck, van 
Mr. Willem Schorer , president in den 
Rade van Vlaanderen, door -f . 's Grav. 
Joh. Mensert, boekverkoper op de 
Groote Groenmarkt. 1777. 

è. Ve valschelyk ontmaskerde Jonge 
Practizyn aan allen rechtzinnigen 
Rechtsgeleerden en verstandigen land- 
genoten. In z^ne ware gedaante en 
beweegredenen nader ontdekt, door 
den schryver der Verdediging van de 
eer der HoUandsche natie, en van 
hare wetgevers, rechters en rechts- 
geleerden, enz. Aid. 1777. 

Practyck maect ryck. [Zinspr. 

V. PlETEB AlCHAS MeLGHIOBSZOON.] 

Praestanda fides. [Zinspr. v. 
Pieter Lanoenduk.] 

Praestant interna colori. 
[Zinspr. v. M. BBOUEBros van Nidek.] 

Zie zyn loflieht voor lAngendQk*s Gedichten . 

32 i 499 Praestant. Premente. 500 Praestant mode summaquie- 
tem. [Zinspr. y. Rob. Keuchenius.] 

Praestat otiosum esse^quam 
n i 1 f a c e r e. [Zinspr. y. Reon. be Lo- 
yEB, Med.] 

Prato, Den student — [H. 
Weijenbebq, student te Göttingen.] 

Primula's. Dichtproeven yan -}"• 
Deyenter, J. de Lange, 1871. 12°. 

VUg. 

Predicant, Een Bemon- 
strantsch — [Nic. GBEyiNCHoyEN.] 

Copye yan een missiye gescbreyen 
van -f. 1613. 4^ 

Cattenbargh p. 77. Volgens Bnuidt IV. 
1077 was Adr. van D£R Borri waarschijo- 
lijk de schrijver. 

Predicant, Seker nytghe- 
bannen — [D. Ez. Caupuutsen.] 

Brief tot a&ading yan \ Pausdom, 
gliesclireyen yan -f ^^^ eenen zgnen 
yriend ... 4**. 

Rogge, Kemonstr. geschr. bl. 160. 

Predikant, Een Arminiaens 
of Remonstrants — [Paschibb 
DE Fijne.] 

Het eygen geyoelen yan -j-, ende 
daer by het eygen geyoelen yan een 
Gereformeert predikant. Haarl. 1644. 
4«. 

liflter opgenomen io de Verzam. dertractaa- 
ten V P. de Fijue onder den titel : Het oudert. 
gevoelen van twee geref. pred. Het werd door z\jn 
zuon PiETKR DE Fi/NK uitgegeveo. Zie Kogge, 
Kemonstr. geschr. bl. 146. 

Predikant, Eenen Sociniaen- 
schen — [Joan Sabtobiüs.] 

Translaet yan seeckeren Latynschen 
brief gescbreyen door -f* Waer yan 
bet LatynscH exemplaer in Transyl- 
yanien geintercipieerd zynde berwaerts 
oyergestuert is door . . . Georgius 
Kakoci . . . [Met aanteekeningen yan 
GiSB. Voet.] 1639. 4". 

Voet liet die aauteek. ook drukken achter 
zijn «Catechismus." 

Predikant bij de Heryormde 
gemeente, Een — [J, P. H. 
Keijers te Brouwershaven.] Vrije gedacbten oyer bet regt der 
Hery. gemeente tot yr^e keuze harer 
opzieners, enz. medegedeeld door -f. 
Zierikzee, 1855. Uiig. 

Predikant der Hery. ge- 
meente te Amsterdam, Een 
emeritus — [W. Bboes.] 

Catalogus eener boekyerzameling 
oyer godgeleerdbeid, gescbiedenis der 
Nederlanden en Nederl. letterkunde, 
nagelaten door -}" • Amst. 3 Mei 1858. 

Letterkande, Cat. III. 490. 

Predikant in Zuid-hollandt, 
Een — [Prof. A. Kluit?] 

Brief yan ~(~ i ^^i zynen medebroe- 
der in Noord-liollandt, wegens de 
zilyere penningen geyondeninbetjaar 
1778 op bet strandt yan GK)edereede. « 
(Acbteraan:) Te Botterdam, bg A... 
Botball. 1779. 

I)e schryver, die zich «Onderzoeker^ tee— 
keet eo den brief dagteekent «Aan 't Haringvliedl 
den 7 Mey 1770*', verhaalt bl. 9 en 10 ~ 
h|j van xeker heer, die lang ter see 
had, vemomeu heeft, dat de hier bed oel de 
penningen Marokkaansche mnnten waren. Ni 
bevindt zich op het R|jk8-archief eene brief 
wisseling tusschen den penningverznmelBar 
A. UiBBETZ te Leiden en H.6. tan Brzu 
predikant te Dordrecht, welke doet denkend 
of Prof. A. Kluit of Dibbetz deschryver 
deo gedrukten brief geweest is. 
toch schrijft o. a. 28 Mrt. 1779, dua 
de gedrukte brief verscheen: «alderhande 
singen zyn over die munten gemaakt, 
raeede mij niet zal ophonden , vermita mQ 
deiyk door den Hooggeleerden *^Heer 
Kluit is berigt, dat hy verzekering badbdEi 
men, dat alle die mnnten onder brt 
vau Marokko zQn gemaakt, omdat de 
die in die gewesten en bmga de kiato a 
Barbarijen bekend -z«jn getuigen, dat W 
het gewoone geld is" ênz. Predikanten aldaar, 
drie — [Laicb. de Bycks, Natb. V.^ 
en Job du Bibu.] 

Bergen op den Zoom belegert op 
18 Jnly 1622 ende ontlegert de 
Oct. des selyen jaers . . . Volgens 
scbry^inge, gedaen by -f-. Midd' 
1623. 4^ Premente cruce attollim 
[Zinspr. v. J. Gansneb Tengxaq e 

AT en 
3 
be- 
ft. 
&01 Priester. Priester. 502 Priester, Eenen — [ . . . Rous- 

SKilU.] 

De pastoor yan Ars, volgens de 
tweede fransche nitgaef van M. Maxi- 
mns de Montrond, vertaeld door -{-• 
Gent, Boosseau en zuster [1861.] 
12«. B.B. 

Priester, Een Catholyck — 
[Jac. Focaküs 1 

Van de H. Misse. Dat is, een cort 
en catholyck tractaetken van de oadt- 
heyt, beylicheyt ende nutticheyt van 
liet H. Sacrament des altaers . . . door 
+. . . 's Hert. z. jr. [1639 ] 12^. 

Priester, Een R. C. — [W. van 
Os.] 

Aan de priesters en leden der 
RooDQscli-Katholieke gemeente in de 
Kromelleboog te Amersfoort wegens H 
Meezen eens briefls, den naam van 
Paus Pins Vu aan 't hoofd hebbende , 
^^gen 't inw^den eens Bisschops van 
Haarlem gedaan in gemelde kerk op 
^7 April dezes jaars, door -f. Haar- 
lem, 1792. (?) 

Bennink JanuoninB, bl. 889. 

Priester, Een Boomsch-Ea- 
^holiek — [N. Vermeulen.] 

Greschiedenïs der Nederlanden voor 
^ö jeugd, op nienw overzien en ver- 
steld door -f. 's Hertog. 1841. üUg. 

Priester, Een Koomsch- 
*^atholiek — [Sybrand van den 
^3VK£E, Leeraar a. h. Seminarie te 

Verdediging van het tijdelijk bestnnr 
«les Panses , of de geneesmiddelen door 
*-^ni Derby, Disraeli en de la Gué- 
r^nière tot het borstel van den Ker- 
^^l§ken Staat voorgeschreven te laat 
^Hgekomen. Naar het Ital. door -f. 
^ïUst. C. L. van Langenbaysen 1859. 

IL E.B. 

I^riester, Een Roomsch-Ka- 

thoiyk — [J. M. SCHRANT.] 

De opstand en afval der Belgen, 
^toetst aan den geest des christen- 
iouiB^ door -f-. Leiden, 1831. 

letterkunde, Lerentber. 1866, bl. 240. Priester der Predik-Heeren 
Orden, Eenen — fLoD. Robyn.| 

Zie op Liefhebber der Cathol. 
W a e r h e d e n. 

Priester derselfde Societeyt, 
Eenen — [Fb. l' Hermitte.] 

a. Sticht bare levens van eenige 

Religicusen , Broeders-Coadjutenrs van 

de Societeyt Jesu, beschreven van 

verscheyden authenrs in vreemde talen, 

ende overgbeset door -f . . . . Antw. 

1G67. 2 dln. 

Vertaling' van (Mar(0 Clemente Baratta) 
liC Vite dé Fratelli (>)odjutori temporali della 
Compaiiiia di Gesa. Iii Turioo, 1664. — Zie 
de Baf-ker, 1. 400. 

b. Tweede deel dat is levens dengh- 
den en wonderheden van een goet ghe- 
tal Broeders tydelycke Coadjuteurs die 
in de Societeyt Jesu tot eenen hooghen 
trap .... gbeklommen zijn. Vergae- 
dert ende vertaelt door -f. Antw. 
1668. 

Priester der selve societeyt, 
Eenen — [Fa. Nerrincjq ?] 

a. Kort begrip des levens ende 
denghden van de weerdigbe Joanna 
van Randenraedt , geestelycke dochter 
onder de bestieringhe der Societeyt 
Jesu. Door -}-. Antw. 1690. 

b. Leven ende deugden van de 
weerdigbe Agnes van Heilsbagh, 
gbeestelycke dochter onder de bestie- 
ringhe der Societeyt Jesu. Door -f. 
Antw. 1691. 40. 

De Hacker IV. 4G6. 

Priester der selve Societeyt, 
Eenen — [Adr. Poirters.] 

Nieuwe afbeeldinghe van de vier 
uytersten, beschreven in het latyn 
door . . . Gnilielmus Stanikursius, 
Priester der Soc. Jesu . . . Vertaelt 
door -f. Antwerpen, 1662. — Aid. 
1664. — Aid. 1681. — Aid. 1714. 

Placcins 1958; de Backer IV. 531. 

Priester der selve Societeyt, 
Eenen — [J. B. Holvoet.] 

Overdenkingen seer dienstig voor 
een ider om door eene waere boetveer- 
digheid sig te bereiden tot het verdie- 503 Priester. nen van den Algemeenen Jobilé, ge- 
trocken uit de geeetelyke oeffeningen 
van den H. Ignatius, voortijds in het 
Italiaens uitgeg. door . . . . P. Joannes 
Petrus Pinamonti .... en nu vertaeld 
door -f. Loven, 1751. 

Blijkens xyne verklaring in de voorrede voor 
eeo ander door hem vertaald werkje. Zie de 
Backer IV. 305. 

Priester der selver Socie- 
teyt, Eenen anderen — [Leo- 

NABD DE FrAYE.] 

Disputatie van Antichrist endesijn 
voorlooperen , waermede wederley t 
wordt de vermaenende voor-redene, 
valscbelyck, zoo te ghelooven is, toe- 
gedicht den Coningh van Groot Brit- 
tannien ; . . . . door Leonardus Lessins 
der Soc. Jesu .... verduytscht door 
-f. Antw. 1613. 

De Backer I. 818. 

Priester der Societeyt Jesu, 
Eenen — [H. Colendal.] 

Het klaerlicht der Eooms Catolycken 
oft beknopt en catechismus der bezon- 
derste geloofs-geschillen . . . Door -f 
in 't Hoogduyts uitgegeven, en nu 
volgens den laesten vermeerderden druk 
vertaelt. Antw. 1780. 12°. 

De Backer IV. U3. 

Priester der Societeyt Jesu, 
Eenen — [Adb. Poirters.] 

a. Het duyfken in de steenrotse, 
do jïassie J. C. mediterende. Door-}-» 
Antw. 1695. 12^. 

Uecds in 1G57 en later herhRnldu müIcn 
naamloos herdrukt. De uitg. Antw. 1787 draagt 
(Ic letten A. P. onder de opdragt. 

ö, Den pelgrim van Halle, ofte 
historie van Onse Lieve Vrouwe van 
Halle. Dat is den oorspronck van het 
H. Beeldt. . . Gemaeckt door -[-. Brus- 
sel, 1657. 12". 

Vertaling der Historie de Notrc Dame de 
llallevaiiJKAN Maillaki) (De Backer IV. 581.) 

c. Hot leven van de H. Macght 
Rosalia, Patronesse teghen jde peste. 
Beschreven door -f- Antw. 1658. 

Mcrteiia ii». 1G75; Pla eins n", 1958; de 
IJacker IV, 681. 

d. Het heyligh herte ver-eert aen 

Priester. 

alle godtvrughtighe herten voor 
nieu-jaer. Yerciert met beelden 
poesie. Door -f . Antw. 1659. 120. 
Aid. 1660. — Aid. 1669. 

De Backer IV. 581 ; Placcios n». 1058 

e, Godtvruchtighen palm-sangh, 
staende in twee-en-veertigh psalmi 
door -f. Antw. 1666. 12^. 

De Backer IV. 582. 

Priester der Societeyt Je 
Eenen — [H. Schynckel£.J 

Den bekeerden zondaer voor 
voeten van Jezus. Door -f. 
1833. 

De Backer I. 733. 

Priester der Sociteyt Je 
Eenen — FAdb. van Liere.1 

De wegh aes hemels, door ae 
kens. .G-hewesen ende ghewenscht 
alle Godt-minnende zielen door 
Brussel, 1643. — Aid. 1645. 320 

De Backer IV. 862. Priester der Societeyt Je^ 
Eenen — f Charles van dbn Ab.bbui^ -J 

fl. Soetigheid ende nuttigheid v**-" 
de liefde tot de H. Moeder Gh>ds. To* 
een nieuw-jaer geschonken aen 9.1 ^^ 
waere catholycken door -|"' Anf^^v 
1758. 

è. Godvruchtigheit volgens de chri^' 
telyke wysheit, door -}"• -A.ntw. 1701* 

— Aid. 1765. 

c. Versterking der goede christer»^** 
door het H. Sacrament des auta^<*^ 
tegen de vrees van het vagevier. ^Tot 
een nieuw-jaer geschonken aen m^^'^ 
waere catholycken door -}-. AnC 
1757. — Aid. 1764. 

d. Geschiktheyd van de vrees 
goede christenen en hunne verst- 
kinge door d'hoop ende liefde 
den schrik van de goddelyke 
naer den dood. Door -f. Antw. 

— Aid. 1764. 

De Backer II. 3. 

Priester der Societeyt Je» ■* * 
Eenen — [Phil. Fr. Taisnb.] 

Kort verhael van het leven v*** 
den H. Franciscus Xaverias, grooteif Ic 505 Priester. «xMtel Ton Indien ende Japonien . . . 
- Berst beschreven in 't Italia«n§, nn 
verduytacht . . , door +. Brussel , 
1660. 12». 

Met opdngl gct. P. F. T. Zie ds Bukcr, 
Iir 107. 

Priester der Sooieteyt Jesn, 
Eeneu — [KtCH. CiuBEELa.] 

S«pttr&tie van eere ende respect 
benomen aen de opperste Majesteydt 
Godts, woerochtelyck mstende in het 
Sacrament des aTLtoers , . . Door -|-- 
Bmgge, 1668. — Aid. 1669. 12». 

De Bwker IV. ISO. 

Priester der Societeyt Jesn, 
£ e n e n — [Fb. van Heks.] 

Gebeden ioar -f. Antw. 1639. 16°. 
HatnndsD hsnjnikt Zie de Birker V.SBS. 

Priester der Sociëteit Jesn, 
fïenen — fPater Pinauokti.j 

De spi^el zonder bedrog, of de 
^rafe kenners vsn zich zelve, aenge- 
-^v«zen door -\-. Gent, z. jr. 18". 

Priester der Societeyt Jesn, 
Eenen — [Josefh Wielens.] 

Devotie van negen dagen of van 
vv*gen woensdagen ter eere van den 
"^S. Joannes Nepomncenns. Qyt hst 
X'CaÜaens orergeset door -}- . Antw. 1740. 

i> BMkar I[I. TSS. 

Priester derzelfde Sociëteit, 
^S enen — [J. Hillboebb.) 

flet klaer licht der Roomscb Catho- 
l3^ion , of d" mondstopper der ketters. 
' *oor P. Scheffmncher, priester der 
"OW- Jesn. In het Hoogdnitsch nitge- 
fiT^v-eiii «n nn volgens den laetsten 
^^^m, drnk vertaeld, en ovenden door 
"T-. Gent, 1856. 16» 
^mndcriiMghea V. 113. 

. **riester der zélver Socie- 

^ i t, Eenen — [Barth. van Bbbkel.] 

^ieestelyke samenspraecke over de 

*'^pttlen tnsschen eenen zieibeatierder 

, ** eene godminnende ziele onder de 

»'*'**»en van Eudoxius en Theophila . . . 

i*^**»^ . . . Franciticns de Franla van 

?^ Sociëteit Jesn ... in de Neder!. 

^^«il overgeeet door +. Brossel, 1775. 

l>o B«eker V. 81. Priester. 506 

Priester des aartsbiédoras 
van Meohelen, Eenen — {E. 
Henkbks, Vicaris te Zellick.] 

De kerksymboliek of geestelyke 
uitlegging van al de deelen een er 
chriatene kerk, door -J-. Bmseel, 1863, 
12". b.b: 

Priester Minder-broeder 
Recollect, Eenen — [Willeu 

DK BlaBB] 

Den verborghen schat van 't reli- 
gieus leven; ontdekt aen een novitie 
itoüF hoeren geestel^cken Vader. Na 
vertaelt, vermeerdert ende verbetert 
Joor +. Ghendt, z. pi. 12». 

VaDrierhseghen, II. STU. 

Priester S. J., Eenen — [Adk. 
PornTERS.] 

Het doyfken in de Steenrotse, door 
+. T'Antw. 1667. 120. 

Vcreeheiden malen h«rdrukt Zie buren op 
PrielterderSocJBU; Tgl.de BeckerlV.bS I. 

Priester van de Predichee- 
ren orden, Eenen — [Charlbs 

Mvi.EHAK.I 

Gheextelyck boecxken van de aldei 
bilterste Passien ons Heeren Jesn 
(.'hristi . . . Boor -f. Derden drnck, 
Ghendt, [1685?] 120. 

VanderlueKKen. VI. It«. 

Priester van het bisdom 
Gend, Eenen — [Dubütsson , Pas- 
toor te Mei Ie.] 

Overdenkingen op het lyden van 
on/,?n beer Jezns Christus, door den 
r.irdinaal de la Luzerne . . . Uyt het 
fraiifich vertaeld door -f- Gent, 1833. 
L20. 

Vsaderfioegban, V. 117. 

Priester van 't Bisdom van 
Ipre, Eenen — [Bbnoitde Paedw.] 

Lessen van den Mechelschen Cate- 
(^liismns op versobeide aengenaeme 
lii>d<4enfl gesteld en byzonderlyk ten 
viKj ideële der obristelyke jongheid 
uitgegeven door -f . Tper, z. jr. [179?] 
11>', — Aid. z. jr. 8". 

lie Bteker IV. b\\. 507 Priester. Protestant. 508 Priester van 't bisdom van 
LnikjEenen — [Moors, Vicaris te 
Tongeren.] 

Pius^IX, schetsen uit syn leven, 
door +'. Brussel, 1865. 12<>. B.B. 

Prior der Cartbnsers in Lo- 
ven, Den — [FLORig van Haerlem.] 

Den wech des levens, een gheeste- 
lijc boecxken leerende hoe dat een goed 
kersten moet begh innen ende voortgaen 
in duechden , ghemaect by -f • G^^^P""* 
Thantwerpen by my Henrick Peeter- 
sen van Middelburch 1542. 

Herdrukt Thniitw., by de wed. van H.Pec- 
teraeb 1552. 

PR. JZ. ST. [PiETER Jz. Smout ?] 
Aanwijzing van de . . . uitsporig- 

heden en . . . onwaarheden, die J. Ö. 

V. [Verbnrg] in zijn Brief aan F. K. 

[Kuypers] tegen P. S [Smout] begaan 

heeft. Door +• Rotterdam, [1688.] 

Principiis obsta. [Zinspr. v. 
Jason Pratensis, van de Velde, van 
DER Mebrsche of VAN Praat, Med.] 

De la Ruë, blz. 325. 

Probatum est. [Zinspr. v. H. 
Zweerts.] 

Probitate, patientia ac pace. 
[Zinspr. v. Adr. Pauw.] 

Proef Deugd s Gond. [Zinspr. 
v. PiETER DE Groot.] 

Proeve doet smaken. [Zinspr. 
V. Denys van Peene.] 

't Grof schut op 't verkeeren van 
Karolus de II . . . den 19 Febr. 1674. 
(Get. -|-. Onderaan:) Haerlem, Aris 
Akersloot . . . 1674. In plano. 

Vpl. Bibl. V. Painfl. 6961. 

Proeve Wilt Behouwen. 
[Zinspr. v. P. W. Booaert.] 

Een monsterende wttocht alsoo ge- 
iiaempt over Robert Roberts boeksken. 
(Met de spr. -f.) 1592. Aa. 

Proficii et recreat. [Zinspr. 
v. P. J. Kasteleyn.] 

a. De Graaf van Olsbach, of de 

belooning der deugd. Tooneelspel. (Met 

de spr. -f') Amst. 1778. 

Hij noemt dit xijn eersten arbeid voor den Schouwburg in de voorrede van Dorimont en 
Julia, of de beloonde huwelyksliefde. 1779. Zie . 
voorla op P. J. K. 

h. De vaderlandsche zanger van het 
jaar 1781. (Met de spr. +.) Amst. 
M. Schalekamp 1781. 8 Nrs. 

Proficit et recreat.' [Zinspr. 
V. Abr, Bogaert.] 

Pro libertate. [Zinspr. v. Joost 

VAN VOSDEL.] 

Pronius, Dr. — [C. P. Tielb.] 

Augustus Bememan en de zynen. 

Een eerste roman van -{*• Haarlem, 

J. B. van Loghem Jr. (F. van Varc- 

len) 1852. 

Prosis non obsis. [Zinspr. v. ^ 
Jan Garbtius Theol.] 

Protestant, Een — [Arxolduss: 
Benthem.] 

Vrymoedige en zedekundige gedach 
ten, over eenige waarheden in dei 
Bijbel , door -f. Leeuw. J. W. Bronwe 
1808. 2 stn. 

Cat. der Leeuw. bibl. bl. 210. CUS sn -L- Protestant, Een — [Mr. Wi 

LEM BiLDERDUK.] 

a. -f fti^n zgne medeprotestanten U^^i^er 
gelegenheid van de aüschetsing d»> — .e r 
voortreffeiykheid van de Eathol^ 
kerkleer , door J. G. Ie Sage ten 

Amst. 1816. 

In 1836 met naam herdmkt. 

£. Aan de Roomsch-Eatholgken d 
dagen, door -f. Leiden, 1823. 

Klinkert, bl. 18. Protestant, Een' — [J. 

HOKÜFPT.J 

Kort overzigt der gebenrtenissei 
Staats-Braband thans de provii 
Noord-Braband , zoo voor als na 
Munsterschen vrede tot op dentej 
woordigen tyd. (Door +•) Te 
drecht, bij Blussé en van Braam 1 H. 
E tem Protestant, Een - [S. 

KOORDERS.1 

Voor aciittien jaren en nu. De^ 
eens protestants aan zgne mede — pro- 
testanten in Nederland 1830— L ^A 
Tiel, 1848. 509 Protestant. P. S. 510 Protestant, Een — [H. ds 

Vbhl] 

De groote kwesties van den dag. 
Wat deze en gene alzoo dacht, spnSc 
en deed in de jongste dagen bij de 
dreigende invoering der Bisdommen in 
Nederland. Een paar mwe schetsen 
met een paar ernstige woorden van 
-|-. Utr. J. D. Doorman. 1853. 

Protestant, Een — [H. M. C. 

▼AN 006T£BZEE.1 

Het middelbaar onderwys, de 
Roomsdi'Eatholieken en de Minister 
Thorbecke. Door -}'• Amsterdam, J. 
C. Loman Jr. 1863. 

Letterkoiide, l/erentber. 1878 bl. 82. 

Protestant, lid van hetNed. 
Hery. Kerkgenootschap, Een 
— JGr. H. M. Dblprat?] 

Eene avondmaalsYieripg in de Mare- 
kerk te Leidea en het orthodoxisme. 
£ene bydrage tot den str^d van den 
^; beoordeeld door -}-• Leiden, 1863. 

Provincie-bewoner, Een — 
IX. d'Hkbbiony.] 

Nieuwe provinciale brieven, of brie- 
▼^ van 4" o^er de gebenrtenissen 
^^^ onzen tijd. Naar het fransch. 
Amst. 1825. 

Btrbier, IV. p. 844. I)e icliry ver werd door 
■^ Kon. Hof te Fui^ê 20 Juny 1826 tot 3 
°**^den geTansenM en 800 (r. boete Yeroordevld. 
(BibliophUe BelgB VI. 9.) 

Prndens, Liberins — [Jan 
^* Kbuyff.1 

De vaderlandsche vryheid. Lierzang 
J^ -f- aan Christianns Batavns. Ge- 
^'At te Leyden, bg Pieter van der 
%k 1769. 

2ie VL 166 Byner Gedichten. Arost. 1776. 
^*t ^mc eone wederlegging van een gedicht 
*^ Chr. Betavuf, die ook eene wederlegging 
^[V' l>e K*f ttulje liet volgen. Zie bl XII van 
'"^ «Aan den lenr" voor De K's Gedichten. 

^^rndens Esto. [Zinspr. v. P. 

Zie op P. R 

^radens simplicitas. [Zinspr. 
^' And». Hoius.] Prndens simplicitas.' [Zinspr. 
V. Prudens van Düyse.] 

Prudente r. f Zinspr. v. Govebt 

VAN SlINGELANDT.J 

a. In „De Dordsche Kraam.*' 
6, Tot de na-krabbelaars der ver- 
maarde poëten. (Hekeldicht van Von- 
del. Daar tegenover:) Na-krabbelaers 
antwoort. Aen den onvoorsienighen . . 
lasterdichter. (Get. +.) Ghedmckt op 
Niekerckx Vondelbrugh. Anno 1645. 
In plano. 

c. Grafschrift van den heer Mr. 
Johan de Witte, Rechtsgeleerde 't Am- 
sterdam overleden den XX van Hooi- 
maent des jaers 1653. (Get. -f.) In 
plano. 

Prndcnter. [Zinspr. v. Abb. Bril, 
Med.] 

Prndenter et syncere. [Zinspr. 
V. Aeqidius Buesius.] 

De hl Kuè, blx. &02; 2ol. iliastr. I. 280. 

Prndentia et simplicitate. 
[Zinspr. v. Lucas Teelcatius, Theol. 
Prof.] 

Prndentia et vigilantia. [Zin- 
spr. V. Fr. Habb. Piens, Med.] 

Prudentins. [Ds. C. Gentman.] 

Zelotes en -f , beter onderricht over den 
vredesdrangh van Salomon van Amstel 
wegens de onlusten tot Utrecht ; door 
Easebius Philadelphas. Tot Campen, 
voor Thomas van Wieringen. Anno 
1662. 4« 

P. S. fSCRIVERIÜS.l 

a. Nederduytsche Poëmata van Dan. 
Heinsius. By een vergadert en nyt- 
gegeven door -}-. Amsterdam, W. 
Janszen 1616. — Aid. 1618. 4^ — 
Antw. 1619. — Aid. 1622. 4°. — 
Amst. 1650. 8<>. 

6. Lofsanck op Jesns Christns. Door 
Dan. Heinsius. Nu eerst nytgegeven 
door -]•• Amst. W. Jans Jr. — 1636. 4o. 

c. Beschrijving der Nederlandsche 
oorlogen, door -f. Amst. 1636. 

l)e Wind, bl. 427. 511 P. S. Purgat et omat. d. Historie der ballingschap en her- 
stelling van syn Doorl. Maj. Carel 
Staart de II, Koning van Ënghelandt 
. . . Door -f. 3e druk. Amst. 1G60. 
12^. 

P. S. [P. DE Lange.] 

Sweetse wapenen van Carolns Au- 
gustus in Poolen , Pruysen en Dene- 
marcken. (Door -fO Amst. E. Back. 
IGGO. 120. 

De schrijver iiueuidc zich op den titel der 
uitgaYe Amst. Wittelingb. 1600. 12». — Zie 
Cnt. 1. Meiihnaii, Il^ 1652. 

P. T. [Tkübeet.] 

Kort begryp der nieuwe fransche 
spraekkonst, ten gebruyke der Vla- 
mingen. Door -f. Gent, 1835. 12®. 

V auderhaegheu , V . 186. 

P — . t — d. [Til. J. Werndly.] 
Artikelen in „de Navorscher." 

P. T. H. [PiETER 't Hoen.] 
a. Klaag en triumphzang aan de 
Hooge Magten van Nederland. Door 
+ . Te Utrecht, by G. T. van Pad- 
denburg. 1780. 

ö. Lierzang op de declaratie van 
Haarc Majesteit Catharina de Tweede, 
Keizerin van Rusland over de vrye 
zeevaart. Door +. Aid. 1780. 

c. Nieuwe spectatoriaale schouw- 
burg, behelzende oorspr. tooneelstuk- 
ken, ter verbetering der Ned. zeden 
. . . Door -j-. Amst. 1782—1789. 
2 dln. 

d. De wedergevonden vader, of de 
Bastille veroverd. Door -f.Utr. 1790. 

Staat ook iii -Nieuwe Spectatoriale Scbouw- 
burg" deel II. 

Publicola. [Fr. Adr. van der 
Ke^ïp.] 

Art.ikelen iu „de Post v. d. Xeder- 
rijn.'' Zie ald. dl. VIL bl. 176. 

Publicola, Nehemia — - [JoAN- 

NES DE SWAEP.] 

Mardachoi , ofte christelycken patriot 
door Nehemiam Publicolam. Middelb. 
1030. 4^\ 

«Uit den «lijl, speUingeii eui andere redfueu. meeue ik dat de Maaker vao dit nutUg 
geweest is J. de Swoef* (de la Ruö, bL 58 
— W'eller lodex Pieud. 8ea Snppl. p. M. Bi^ 
y. Pamfl. 260. 

Publicola, Yalerius — [Sa 
Ipeeuszoon Wiselius.] 
Verzameling van brieven 
tusschen -f* ^^ Amsterdam en Gaji 
Manlius te Utrecht. HaarL 1795. — 
Ald. 1804. 

Zie tyii leveusbesehr. door ▼. LimlmK. 
Brouwer, bl IGl. 

Pulvis et umbra samn. 
[Zinspr. v. Adr. Canter.] 

Pu n git et ungit. [Zinspr. 
Thim. de Sayer, Cureet v. &)oiIanc3. 

Pnngit et ungit. [Zinspr. 
Thim. Spor.veus, TheoL] Purgat et omat. [Zinspr. v. 
VAN Halmael.] 

a. De zcdemeester en kantoor-kn 
bedriegers. Blijspel. 1698. — 1707. 

6. Wysheid en zotheid. Zinnespel. 
1699. 

c. Waarheid en logen. Zinnespe 
1700. 

d. De panlikker. BlyspeL 1704. 
1716. 

e. Chrispyn, bedrieger of de gewaa. 
de baron. BlyspeL 1705. 

f. Crispyn boek- en kashouder, 
drieger. BlyspeL 1706. 

ff. Crispyn en Crispiaen, bedriege: 
1708. 

h, Chrispyn weezenplaag en bl 
verzaker. Zedenspel. 1708. 

t. De schyn heilig of vermomde 
drieger. BlyspeL 1708. 

ƒ. De geveinsde Kwaaker. Blysp^^ 
op d^ Amst. schouwburg vertoon 
1708. — 1715. Met vervolg. 

k. De verliefde giysaard betrmp 
BlyspeL 1709. 

/. De fynman jonker. BlyspeL 1709^ 

m. Hoop en vrees of de roemragtig^ 
overtocht van Willem de lilde . • • 
Treurspel. 1709. 

». De verboode vleesverkooper be- 
droogen. 1709. 4 

.8 513 Pnrgat et ornat. P. V. H. 514 o. D^OBgeiyke broeders gevolgd naar 
d^Adelphi van Teren tias. 1709. 

p. De herstelde zoon. Gevolgd uit 
de Mostellaria van Flautns. 1711. 

q» De bedrogen cessionant. Blyspel. 
1711. 

r. De gezworen bedrieger bedroe- 
gen- Blyspel. 1711. 

ê. Het schynbeilige wecnwtje. Bly- 
spel. 1711. 

t. Verstand en deugd. Zinnespel. 
1711. 

fli. Gierigheid en overdaad. Zinne- 
spel. 1711. 

V. De Koning van Luilekkerland. 
Blyspel. 1711. 

fo. De edelmoedige vrinden , gevolgd 
na de Trinnmmas van Flantus. Bly- 
spel. 1711. 

ar. De listige jofPer betrapt. Blyspel 
gevolgd na Trucnlentns nit Plautus. 
1713. 

V'. De ontaarden minnaar gelukkig 
door 't geval. Gevolgd uit Curculio 
door Plautus. 1713. 

z. De gestrafte Pasquin. Blyspel. 
1713. 

oa. Als men 't niet verwacht, of de 
gewaande Prins. Blyspel. 1713. 

bh. De fyne bedriegeryen ontdekt. 
Blyspel. 1713. 

ec. De bedrieger erfgenaam bedroo- 
^n. Blyspel. 1714. 

dd. Overdaad en gierigheid. Zinne- 
spel 1714. 

ee. De Prins van Platte Marry of 
^e schynheilige bedrieger. Blyspel. 
1715. 

Alle met de spr. f eo gedrukt te Amster- 
dam ia 4^ — y. d. Harck 215. 

Pur gat et ornat. [Zinspr. v. 
J. F. Cannaert.] 

P. V. [Vink.] 

Gedichten van J. van Paffenrode. 

Verzamelt, en uytgegeven door -}-. 

IDen derden druk. Verbetert ende 

vermeerdert. Gorinchem, bg Paulus 

Tink. 1670. — Aid. 1676. 7e druk. 

P. V. [PlETEB VeEBDE.] 

Stukken in „ De revolutionaire 
Traagal." P. V. B. [Philibebt van Bobsselen.] 
a. Strande oft gedichte van de 
scelpen, kinck-homen ende andere 
wonderlycke sec-scepselen , tot lof van 
den scepper aller dingen. Van -{-. 
Amst. 1614. 40. 

Op nieavr uitgegeTon met den naam des 
schr^Ters, Antw. 1838. 80. Ten onregte heet 
deze eene eerste uitgave. B^ y. der ^a komt een 
dmk yan 1611 te Haarlem voor. De gronden, 
waarom y. B. voor den schr^ ver gehouden wordt, 
komen voor in de voorrede van den Antw. 
herdruk. Daar wordt opgegeven, dat de schrij- 
ver waarschijnl^k Burgemeester v. Tholen was. 

d. Galmdicht. (In „Zeeuwsche Nach- 
tegael.") W.G. 

P. V. D. [Pbüdens van Duysb.] 
a.Vlaenderenstaelbaek. Samenspraek. 
(Get. +.) z. pi. en jr. 12^ 

h» Aen den weledelen heer Victor 
de Neve, hoofdman der gilde van 
St. Sebastiaen te Waesmunster, ter 
geleg. van zyne echt met . . . £uphra- 
sia van der Hecke Delafaille. (Get. 
-f.) 6 Nov. 1837. T'.V. 

P. V. D. [KestelootvDemon.] 

De erbermlicke wee-clachte van 

Simon Stevin van Brugge. Door -f-. 

Nieuport, 1846. (Overdruk.) BB. 

P. V. D. B. [PlSTEE VAN DEN 

Bboecke.] 

Curieuse besohryving van de gele- 
genheid, zeden, godsdienst en om- 
megang van verscheyden Oost-Ind. 
gewesten .... inzonderheid van Gol* 
konda en Pegu .... alles uyt de eygen 
ondervinding in veel jaren aangetee- 
kent door de Heer -[-. Kott 1677.4®. 

Cat. P. van der Aa , p. 805 ; Navorscher XII. 
30. De bekende Piitkr van drn Broeckk 
(waarschünl\)k de bedoelde persoon) was toen 
echter reeds lang (1641) ovneden. 

P. V. G. [PlETEB VAN GeLBEJ 

Der vrouwen lof. Aan Mejunr. C. 
K. [Koerten.] Door -f. Leyd. 1646. 4°. 

Scheltema schryft het ten onregte aan P. 
VAN GoDEWTCK too. (Zie Witsen Geysbeek 
verv. door v. d. Aa en de la Ruë bl. 447) 

P. V. H* [van Hogen.] 
Ëenige voorname eygenschappen 
Ivan de ware deught, voorsienigheidt, 

33 515 P. V. K. P. Z. F. 51( wysheydt en volmaecktheydt , getroc- 
ken uyt den Chinesclien Confucins en 
op rijm gebracht door den £: -f* 
Batavia, 1675. 4P. 

P. V. K. [van der Kinderen of 
Verkindert.1 

a. Brief dienende om te bewysen, 
dat niemant in een ander behoort te 
straffen een daedt, die hy aen hem 
selven .... pooght te verschoonen. 
Door +. Haerl. 1634. 

è. Korte verklaringhe over de texten 
Kom. 16 V8. 16 ende 17. 2 Thess. 
3 VS. 6 ende Titum 3 vs. 10. (Get. 
.}-.) Haerl. 1634. 

c. Korte ontschnldiginge over d'on- 
behoorlycke ende al te sware beschul- 
diginge van P. Bontemps. Door -}"• 
Haerl. 1643. 

Cat. der Doopsg. Bibl. te Amst. 11.47,51. 

P. V. K. fPalamedes van Keulen = 
Joost van Vondel.] 

Zie op K e a 1 e u , P. v. — 

P. V. L. [PAyL VAN Loo.] 
Zie op Everw^n, Lieven — . 

P. V. L. B. [van Limburg Brouwer.] 

Hulde aan de nagedachtenis van 

B. P. van Wesele Scholten. In een 

brief aan een vriend, door ■{•• Amst. 

1829. 

P. V. O. fPlETER VAN Os.] 

BemoedigingS'Zang aan de waardige 
leden der Hervormde gemeente , welke 
zuchten om H gemis hunner • . . 
leeraars. Wijze: Psalm 42, door -}"• 
Amst 1796. 

Spoedig gevolgd door «Twee bemoedigiiigs- 
zangen" met zyn Duam uitgegovea. Deze be- 
stonden blijkens den titel nit boveu vermelden 
zang en een* Tegenzang; welke laatste hem 
door het Committé vau ^Vaakzaamheid van 
Amsterdam b^ wyze vau vonnis was opgelegd; 
in tweemaal 24 uur voldeed hy er aan en 
werd onmiddeiyk ontslagen. 

P. V. E. [van Rossum ?] 

Aelius Seianus. Treurspel (door -f .) 
Gor. 1666. — Dordr. 1666. — Gor. 
1667. 4?. 

Scheltema, Mengelw. Iir. 3, bl. 110. P. V. V. [Paul van Vlissinqen.j 

a. De industrie van Groot-Brittanje 
een voorheeld voor Nederland. Door 
-f. Amst. 1838. 

6. Iets over de aanbesteding en aai 
neming der koperen muntplaatjes 
Nederl. O. Ind. bezittingen. Door -| 
Amst. [1855.] 

e. Nog iets over . . • (enz. a 
voren.) 9 Deo. 1855. 

P. V. W. [van Wassbebob.] 
Uitbreiding van de vemienwc 
koopstad Rotterdam ... op rgm e 
zangmaet gesteld door -f . Bott. Pi 
ter van Waesberge , 1724. P. V. W. Nz. [van Wintbb.] 
Gedichten in de „Kleine dioh 

Handschriften.^' 

P. V. W. M. D. [P. tan Woe- 

8£L, Med. Dr.] 

a. De tegenwoordige staat van B 
land . . . Door -{*• Amst. 1781. 

6, Vertoog over de opvoeding 
een Nederlandsch regent. Door 
Amst. 1781. P. V. Y. [vanYzendoorn.] 
Beknopt verslag van den staat 
geschils in Engeland nopens de 
Sng van den slaven-handeL Door 
Brougham, Jun. Uit het oorspr. d 
-}-. 'sHage, 1805. 

Pynt deur d' eere. [Letterb 

V. PlETER DB YlNDEB.] 

Pyrrho, Nathanael — [D 
VAN HiNLooPEN Labbbbton, Pred. 
Gouda.] 

Over heidendom en heidensche bc 
len in Nederland. Door -|-. Chnn 
1841. B^, 

P. Z. F. [Fabeb.] 

Proeve van v^f klinkgediohten , 
welke naar rang z^n uitgelaten 
vijf vocalen of klinkletters. Poor 
Zierikzee, 1801. 

Navoncher XVI. 364. 

i 517 518 Q. q. [Kic. Beets.] 

Aankondiging van Bellamy^s „Eoos- 
jen" in „De Vriend des Vaderlands." 
1835, bl. 33. 

Q. [E. J. Potgieter.] 
Gedichten in „de Gids" van 1837, 
1838. 

Q. d. F. [de Flines.] 
Dichtstnkjes in almanakken. 

Q. N. [M. L. d' Yvoy van Mu- 

DBECHT.] 

Artikelen over Bntkens in ^Konst- 
en Letterbode" 1826. n-' Q. N. [J. J. A. GOEVEBNEUE.] 

Een brief over het papier en inkt- 
vermorsen der Wouldbes. (Get. -fO 
Leyden, H. W, Hazenberg en C®. 
1839. 

Q. N. [Ds. A. DE Vbies.] 
In „Eonst- en Letterbode" 1839 , 
no. 51. 

Q. N. [R. C. Bakhuizen van den 
Brink.] 

a. Zes brieven in „de Gids" voor 
1841 getiteld: Personeel en profaan. 
(Brieven aan Albert.) 

è, In „Konst- en Letterbode" 1857, 
n^. 22. 

Q. N. [T. RooRDA.] 

In het tijdschrift „de Ned. Taal": 
aankondiging van: De Logische Ana- 
lyse door Dr. L. A. te Winkel. 

Qnae infra nos, nihil ad nos. 
[Zinspr. v. AiiB. Hütteniüs, Pred. te 
Noordwyk.] Qoi. 

Qnae sursnm q na er i te. [Zinspr. 
V. GüiL. LiNDANUS , Bisschop V. Gent.] 

Qnae snrsam snnt qnaerite. 
[Zinspr. v. Bucho Zuichbmab Aytta, 
Proost V. S. Bavo te Gent.] 

Quanto snperat discrimine 
V ir tas? [Zinspr. v. Louis des Ma- 

SUBES.J 

Unantnm est qnod nescimns. 
[Zinspr. van Dan. Heinsius.] 

Qnantnm est qnod scitur. 
[Zinspr. v. Mabcus Zttëbius van Box- 

HOBN.] 

Qnarles, Mevrouw — [Anna 
Mabia Andebson, geb. te 'sHage 2 
Aug. 1842, wonende te Wiesbaden.] 

a. Schetsen naar het leven. Door -f. 
Amst. 1880. 

b. Clebitins „Nachtegaal." Histori- 
sche roman in éën'deeldoor -{-. Amh. 
1881. 

c. Aquarellen door -l* • Amst. 1881. 

d. Liberaal en toch Conservatief. 
(In het „Humoristisch album" 1882.) 

Quiescendo. [G. H. M. Delpbat.] 
In „de Navorscher." 

Qui facile credit, facile de- 
c i p i t u r. [Zinspr. v. Jan van Giffen.] 

Qui mal fera, bien n'aura. 
[Zinspr. v. A. Vebcammen.] 

Qui non contra nos pro nobis. 
[Zinspr. v. M. van deb Webken.] 519 Uni. Qaotidie. De vriendschap. 2^de8pel onder de 
spreuk -f. Amst. 1760. 

V. d. Marck 1405. 

Qni quaerit invenit. [Zinspr. 
V. J. Stullius, Med.] 

Quis contra nos? [Zinspr. v. 
Eman. van Meteeen.] 

Qui stat videat ne cadeat. 
[Zinspr. v. A. Lambrechts Hz.] 

Qui va droit ne manque. [Zin- 
spr. V. Jan van Aknhem.] 

Qui vicerit coronabitnr. 
[Zinspr. v. Ande. Peincius Theol.] 

Quod sis esse velis. [Zinspr. 
V. I. C. V. B. . . .] Quod vis videri, eato. [Zi: 
V. J. F. Foppens.] Quo fata trahnnt jZinspr. 
SiMON VAN Middelgeest.] 

Zie Bloemkrans t. yencheid. gedicht 
bl. 223, 228. 

Quo fata trahnnt. [Zinspr. 
Jean Taisntee Mathemat.] 

Qnos Ego. [Mr. J. Bohl.] 
Waarom? Door +. Tiel, 1861- 
1864. 2 dln. 

Quotidie morimur. [Zinspr. 

JOAN BODECKEE BeNNINGH.] sa. ■"^^NAAAAAAAAAAAA/N^ — ■ R. R. R. K. [Prof. A. F. RÜCKEESFELDEE.] 

Lierzang op den dood van v. d. Capellen 
tot den Pol. (In „de Politieke Kmijer" 
no. 14, 4 Juny 1784.) 

R. [Mr. A. Tinne.] 
Enkele stukken in de „Ouwerwet- 
sche Ned. Patriot." 

R. [Rhünvö Feith.] 

Aan Frankryk. Lierzang (20 Mei 
1793. Get. +.) Amsterdam, bij W. 
Holtrop. 1793. 

Cat. V. Letterknode, I. 281. 

R. [E. J. P0TOIETEE.J 
Gedicht in „de Gids'^ v. 1839. 

R. [Mr. C. P. E. RoBiDÊ van dee 
Aa.] 
Een kort woord ter naged. vaneen edel mensch [W. C. L. Clarisse]. 
(In „de Wekker".) R. [Mr. L. Metman.] 
Verhandelingen van staatkand. 
in „de Tgdspiegel" v. 1847. 

Zie Cat. v. I/ïtterkande , III. 277. R. [H. C. Rogge.] 
In „de Navorscher." 

R. [P. HOOVENAAE RüTEEING.] 

Beoordeeling der gronden voor 
tegen het billyke, en voor de ng' 
heid al of niet wensohel^ke van h< 
daarstellen eener algemeene wet o; 
uivindingen en verbeteringen in N^ "^ 
derland; benevens de grondslagen'^ 
waarop eene dusdanige wet bij even-*^ 
tueele daarstelling zou kunnen bern^^ 
B. A. R. D. B. G. D. J, H. M. V. 522 t^n. Deventer, A. J. yan den Sigten- 
>nt. 1864. 

Het Toorlwrigt is onderteekend f. 

IL A. [Mr. C. P. E. Robidé van 

Aa.] 
In „de Wekker'' v. 1846. 

Raad eens anders sin. [Letter- 
keer V. Andeeas Amdbiessen.j 

Rabbotenn, Isaao — [Ph.van 
^lARNfx, Heer van St. Aldegonde.] 

I>e Byencorf der H. Roomscbe 
Kercke. 1 Thessal. 5. Proeft alle 
dinck ende bekondt ket goede. z. pi. 
( Volegndt den 13 May 1574. Gkedruckt 
ïnt jaer 1574.) 

Va.11 dann eersten druk is een ex. op de 
Kon. BiU. Ook sommige latere uitgayen Ter- 
•eheneii naamkKM, b. ?. Dordr. 1577. De titel 
^AQ sommige uitgayen yersehilt van bovenstaanden. 

Rademacker, Jac. — [E.P.H. 
VA.1^ DïE Vbn.] 

«. Onze grootste vüand. Kritiek 
^^®r de ckristelgke godisdienst. Door 
+ . Amst. 1872. 

^. De gekeimen van een klooster, 
^orspronkel^ke roman. Door -f""A.nt- 
^erpen B. J. Mees [Amsterd. J. 
-^oordendorp] 1874. H.KB. 

ftaemt naer 't beste. [Zinspr. 
^^ïi J. Bamasrt.] 

^. A. M. [Mees.] 

^Etecensie in „de Gids" v. 1870. 

.^w^imêtynk, A. G. W. — [A. G. 

X^uizend gnlden, of ket sckeppings 
^^^teem van H. Weiss. Door -(-.Amst. 

^amiro. [Th. van dbnStshpsl?] 

J^okn Alman. Oorspronkel^k drama 

^^ twee bedrgven of vier tafereelen. 

.^H>r reder^kers bewerkt door -f-... 

^tnpen, 1878. 

^ana. Soera — [Mr. J. Essbe.] 
a. Gedickten in den „Utr. Stad. 
^ïïianak" enz. 6. Gedickten van -f. Te Utreckt, 
bg J. L. Beyers 1868. 12°. 

c. Nieuwe gedickten van -(-. Aid. 
1870. 120. 

d. Gedackten van anderen, bijeen- 
verzam. door -(-. Assen, vanGorcnm 
en CO. 1870. 12». 

e. Gelukkige invallen, üit ket En- 
gelsck van F. C. Bumand vert. door 
-f. Aid. 1871. 40. 

f. Mosaiek. Gedickten van -f-, ütr. 
J. L. Beijers 1876. 

$f. Lickt en sckaduw. Mozaïek door 
-f-. 2e druk. Utr. 1879. 

k. Venetië gered. Treurspel van 
Tkomas Otway. Door 4.. Utr. 1882. 

Banden rode. [C. P. £. Bobidé 

VAN DEE Aa.] 

Bara juvant. [Zinspr. v. Mbl- 

CHIOE VAN BaEELE.] 

Basok vp en dene. [Zinspr. v. 
£d. de Dbne!] 

Batione et vi. fZinspr. v. M. 
VAN Hattum.] 

B. C. B. [Bogkbnbbeoh?] 
Ontsckuldingke gkesteld antwoordi- 
scker w^se, door Pkilips vanMarnix , 
... op een sckimpsckrift uitgkegkeven 
in syn afwesen . . . Wt den fransoi- 
scken in onse Ned. tale overgkeset 
door -|-. Leyden, 1599. 

Lacroix et y. Meeneo, Noticesbibliogr. p. 99. 

B. D. [Bbinibe Dontbclock?] 
Ckristelicke overdenckingke van de 
veelvoudigke keerlyckkeydt ende keer- 
lyck-makingke des eenigken Gods in 
der Drie-eenickeyt . . . Door Matkias 
Martinius. Ende nu uyt der Latynscke 
tale . . . overgeset. Door -f. Amst. 
1612. 40. 

B. D. [Prof. B. DozY.] 
Becensien in „de Gids." 

B. D. B. G. D. J. H. M. V. f Abe. 
Ar. van DEE Meekscu.] 
De vrgkeid van godsdienst in de 523 E. d. C. P. T. Bechtsgeleerden. bnrgerl^ke maatschappy , betoogd en 
verdedigd uit Locke, Noodt, Barbey- 
rac, Hondly en Drieberge. Vereenigt 
door -j-. Amst. 1774. — Aid. 1782. 

Aa, 

R. d. C. P. T. [Roeland de Cab- 

PENTIER.] 

Historie van bet leven en sterven 
van Heer Joban van Oldenbamevelt 
.... waaracbtelgk besebreven door 
een liefbebber der waarbeid. In H jaer 
onses Heeren Anno 1648. 

Uit de voorrede biykt, dat Corn. Bosch de 
schrijver was. De uitgave werd eehter bezorgd 
door +. De nitgave: Op Loevesteyn voor Lieven 
de Vrijheid. 1658 8ch\jnt vaa eene andere hand 
te zijn. 

Zie Bilderdijk, Vad. Hist. IX. 307. Nog 
wordt in Konst- en Letterbode 183G, II. 234 
medegedeeld, dat men blijkbaar in den zooge- 
naamden Loeveateinschen 4° druk, 1658, gebruik 
heeft gemaakt van eenige bladen nit dien van 
1 648 als punctuelyk daarmede overeenstemmende; 
dat do laatstgenoemde is gedrukt te Rotterdam 
bij J. Naeranus en de Heer van Brandwyck 
in dat werk deel schijnt gehad te hebben ; want 
bij gelegenheid dat tot het ophalen der bladen 
by den drukker besloten werd , viel het besluit: 
"dat onder andere uyt handen van den Ileere 
VAN Brandwtck alias Westerbaan, sollen 
werdeu gelicht do opgemelde tractaten, ofte 
sulcks als aengaende 't Yoorsz. snbject onder 
denselven sonde mogen wesen." 

Dat Naeranus de dmkker was wordt beves- 
tigd door Dr. A. M. Ledeboer, Het geslacht 
van Waesberghe, 2e druk, waar blgkt, dat 
V. Waesberge de aanbrenger bij de regering 
is geweest. Het verdient opmerking, dat in het 
ex. vermeld in Cat. J. Scholten (Amst. 17 Jan. 
1853) onder n». 188, tegenover bl. 72 geschre- 
ven staat: •Terw\jl dit Boek gedrakt wierd, 
is 't gebenrd dat de Schout en dienders eenige 
bladen hebben wefcgenomen, gelyk den Lezer 
zien kan op pag. 78 hieraan volgende, 'tgeen 
ik door deze geschrevene bladeren compleet 
maak. (get.) Jacobus Keoenboog." 

R. D. K. [de EIateb.1 

Ylaardings visscbers lied-boek, voor- 
zien met veel scboone visscbers, bmy- 
lofts en andere stigtelijke gezangen. 
Door -f. Amst. z. jr. [1661.] 2 dln. 

Cat. V. Voorst, Litt^r. n». 5001. 

R. D. M. [RuDOLPHUs de Meijer, 
Pred. te Herbajum.] 

De Heydelbergscbe Catecbismas met vragen en antwoorden door A. de Ne 
Op r^m gesteld door -f"* Hidddb 
G^sb. Noorman 1682. 

De la Rnë, bl. 122. f. R. D. N. [JOACHIM 0UDA.VN.[ 

De laster-kladde der landverndi^'srie 
op de beeren magistraten nytgeworj^^n, 
afgescbenrt, en neergetieden . • . • 
1672. AP. 

Twee gedichten, waarvan het katate ga C e c 
kend R. D. N. [^ Raad D«ir Nt] Zie 
Oudaen's Poëzy Ie dl. vgl. Levenabea^. ▼• 
Ned. mannen en vronwen III. 157. 

R. E. B. J. E. [Jan Qükwtbot^.I 
Sekere liedekens, gbestelt totsticli- 
tingbe ende troost der vervallene ende 
verdruckte kercke Cbristi in Neder- 
landt . . . +• I^oes vBf lettien by 
t'saem wel gbestelt, & Antlieiure noe 
en toe-naem, gansob en yolkoiDen 
spelt. Tot Amst. . . 1616: 4^ 

Alle liederen zQu geteekeod met ifja xi0* 
spreuk: 't Gheloove baert liefde." 

Recbte liefd' verandert noy*- 
[Zinspr. van P. H. van G-bbvenbbobK^J 

Meulman 8227, 8585. Reebt moet recbt zyn. 
V. Zacharias Heyns.] Recbt van der heydö**- 
[Zinspr. v. d. dicbter van dbb Hbydki* • i 

Recbtsgeleerde, Een G: 
ninger — [Prof. D. G. vak 
Eekssel.] 

Brief van -f over zekere dieserto-'*** 
[van F. Hovingb] onlangs te Gbwm"***' 
gen uitgegeven aangaande de via^-fi»* 
of 't met de goede staatkunde <nr^^* 
eenkome , in de Groninger recbtbanl^c:^* 
vreemde, en byzonder de RoomaC^*** 
wetten te gebruiken. Gron. 1765. Rechtsgeleerden, Een H 
landscb — [Prof. H. Tolltos.] 

Recbtsgeleerd ad vis in de saak ^^'^^ 
den gewezen Stadbouder . . . door ^ 
burgers Mr. B. Voorda en Mr. •V* 
Valckenaar ingelevert ter vergad. ^-^^ 
Provis. Representanten van het vo^-* 525 Bechtsgeleerde. Beformatus. 526 van Holland . . . 1tfet wederlegg. aan- 
teekeningen van -j— z- pl- [Wezel] 1796. 

Cat. J. M. Kemper n^. 344; Cat. v. Let- 
terkonde, II. 81. 

Bechtsgeleerde, Een Over- 
jTBselsch — pür. J. W. Eager.] 

Betoog aangaande het tegenwoordig 
geschil over de opvolging in de Heer- 
lykheid Almelo , met bygevoegde stuk- 
ken, hiertoe betrekkelyk. Door -[-• 
dampen, J. A. de Chalmot. 1783. 

Bechtsgeleerde, Een voor- 
naam Geldersch — [Mr. J. J. 
7AN Hasselt.] 

a. Bechtsgeleerde verhandeling ov. 
)enige rechten de vreemdelingen in de 
Nederlanden aangaande. Door 4- . Amst. 
1772. 40. 

ö. Verhandeling over den oorsprong 
m voortgang van de criminele jnris- 
lictie in de Nederlanden. Door -f. 
Ud. 1772. 4". 

c. Bechtsgel. verhand. ov. den dood- 
ilag, die zonder misdaad geschiedt. 
3aor +. Aid. 1772. 4^ 

d. Bechtsgel. verhand. ov. de aan- 
zegging des doods aan een' veroordeel- 
len misdadiger. Door -f. Aid. 1772. 4". 

e. Bechtsgeleerde verhandeling over 
iet gebruik en de uitwerking van den 
maak in deeze en geene crimineele 
^vallen • . . Door -f. Amsterdam, 
.773. 49. 

Hecht-uy t, Sincerns — [J. J. 

TAN DEN ElsKEN.] 

Verzameling van verscheyde stuk- 
een waeronder: Den oogslag op de 
;oddeloosheden , bedreven in de Ned. 
:erken sedert 1783 tot 1789; de ge- 
lealogie der V^gen, enz. enz. door -f. 
^mssel, 1790. 2 dln. 

Kectas fecit semitas ejus. 
Zinspr. v. Gul. Crohstbeyen , Curéet 
ie Leeuwarden.] 

Beste faciento neminem 
ai e t n a s. [Zinspr. v. Leon. Offebhaus.] 

Becte faciendo neminem 
b i m e o. [Zinspr. v. J. le FRANca van 

BSRKHEY. Voor de scherp-lasterende-laster-zugt 
scherp-hekelend-hekeldigt. (Get. -f. 
Gedagt. Amsterdam 21 Mei 1766.) 
Te Leyden , bü Hendrik Coster , boek- 
verkooper in de Watersteeg. 

Becto peet ore. [Zinspr, v. G. 
L. Blasius Med.| 

Bede. [Hendrik Sermon.] H.E.B. 

Bede doet leven. [Zinspr. v. 
J. G. VAN Vlooswuck.] 

Beden sticht. [Zinspr. y, Ger. 
VAN Delft.] 

Beden verwint. [Zinspr. v. 
Jacob Duym.] 

Bederijker, Een — [J. Per- 
sant Snoep.] 

Fegaasje in de dorpskroeg. Hodel 
voor rederükerskamers ten plattenlande, 
door +. Kott. 1858. 

Beferinus, Eleptomusus — 
[Jan Nomsz.] 

Bederykers lierzang opgesteld voor 
de acteurs en actrices van den Amsterd. 
schouwburg. Toegezongen aan de EE. 
Heeren Begenten . . . gedicht door -f. 
Op het eiland van verwarring bij 
Stultus Narcissus. [Amst. 1783.] 

Beferynus, Lactantius — 
[Waarsch^niyk J. Nohsz.] 

Harpoen voor den brutalen schouw- 
burg-schender , pasquillenmaker en 
brie venschrg ver onder den naam van 
Jogchem Uitroep • . . Door -f* ^* 
pl. en jr. 

Cat. 7. Lelterkniide, I. b. 10. 

Beformatus, Irenicus — 
[Petrus Hofstede.1 

Godgeleerde en nistorische verhan- 
deling, waar in, uit de eigen grond- 
stellingen der Gereformeerde Eerken, 
in het gemeen, en die der Neder- 
landsche in het byzonder, bewezen 
word, dat derzelver godvrugtige lede- 
maten geen reden hebben , om eenigzins 527 Eegarde. Begtsgeleerde. bekommerd en ongerust te zyn, over 
het aanstaande hnwelyk van Mevronw 
de Prinses Carolina met een Lnthers 
Prins . . . ; opgesteld tot bevordering 
van vrede en eendragt, door -f. Tweede 
druk. In 's Gravenhage, by Ottho 
van Thol, boekverkoper in 't Agterom. 
17G0. 
Ypey CQ Dennoat, III. 625. 

Regarde la fin du tour. [Zinspr. 

V. HlilNDRIK VAN DEN EeERE of DB LA 

Tour, dichter en drukker te Gent.] 

Eegenboog, Jacobus — [Abr. 
Adr. van der Meersch.] 

Historie der Eemonstranten korte- 
lijk vervattende de geschiedenissen der 
Gereformeerde christenen, die men 
Eemonstranten noemt . . . Opgemaakt 
door +. Amst. 1774—1776. 2 dln. 

Konst- en Letterbode 1792, 11.44. 

Eegent, Een — [G. Fagel.] 
Missive van -f *®r vergaderinge 
van haar Ed. Gr. Mog. de heeren 
Staten van Holl. ende Westvrieslandt 
op den 16 febr. 1684 present zynde 
geweest) aan een ander regent over 
't gene aldaer ten selven dage voor- 
gevallen is . . . z. pi. ('s Gravenhage, 
I. Scheltus.) Anno 1684. 4°. 

VVagenaar, XV. 194. 

Eegent, Een oud — [Mr. A. 

TlNNE.1 

fl. Éenige weinige vragen door + 
aan zijne landgenooten voorgesteld. 
Amst. 1779. 4'>. 

b. Missive van -|-, over de waare 
oorzaaken van den rampspoedigen en 
gevaarlijken staat van de Eepubliecq. 
(Gedagt. Oct. 1786.] 

c. Tweede missive van + . . . By- 
zonder nuttig voor den Burgerkrygs- 
raad en Geconstitueerden in Nederland. 
(Gedagt. July 1787.) 

Waardcb^nlyk wareu ö en e vaa andere 
hand, hoewel ia deu gee<t van a geschreven. Eegent, Een uitgeweken 
Hollandsch — [Denkelijk Fran- 
901S Bernard.] 

Brief van -f" ^^^^ ^3^ vriend in Holland aangaande de Schelde. N^. l 
(1793.) 

Eegent van Amsterda-^ai, 
Een — [Mr. Joachim Eendorp ?J 

Missive en memorie van -f o^^^er 
de militaire jurisdictie. Amst. [177 ?j Eegent van eene voornaxaae 
stad in eene der land-prov:S. n- 
tien, Een — [E. M. van Goens.] 

Politiek vertoog over het waar» 3^8* 

teem van de stad van Amsterdskziif 

met relatie tot de algem. belang^^Ds 

der Eepabliek . . . Uit de papieren ^"cran 

+ . z. pi. 1781. fol. en S^. 

De folio uitgave was de originele; ay 'Vu 
alleen bestemd om aan de regeringsleden fpcsge* 
ven te werden; de andere nitgave is bia.i.teo 
toedoen van den schr^yer yerscheneo; sfj ii 
ook naamloos, doch voorzien van het we1g^«lg- 
kend portret des sohrgvers. L. P. tait d> 
Spibqel of de Raadpensionaris van Bleis^mtuk 
werden in den beginne voor deu schryver g^ 
houden. Voor de oorspronkelyke nitgave werd 
spoedig te Amsterdam 20 k 80 gninjes geboden 
en naauwel\jks was er k tout priz eeu to ^' 
komen. lu een Reqnest van burgers enini 
tenen van llotterdam worden Bennet en H 
aldaar de uitgevers genoemd, terwQl üm> 
Tweede Missive van Candidus HKNftT Pir 
SON van Goens* roedewerker geheeten 
Dit laatste is stellig onjuist, looab biyk^ 
de belangrijke autobiographie van t. & 
door U. W. Th. Tydeman nitgegerea i 
HaiideL v.h. Frov. Gen. v. Kunsten en Weta ^ 
iu N. Brabaut, 1867, waar dienaangaande 9 -^J^ 
maar wel vele andere merkwaardige bij " 

heden over het werige te vinden i^n. 
yergelljko ook Bilderd\jk, Yad. Hist. 
156 en volgg. ;e 
de 
E»- 

rdl. 
ait 
Eegt III, Jan de — [Prof. 

TKK BbINK.] 

In de ^Yaderl. Letteroefeningen.-^' Eegthart, Jan Hendrikxe 
[J. C. VAN £rk£l.] 

Eerste (en tweede) zendbrief 
4- aen den zeer Eerwaerdigen Va^^ 
Norbertns Mol, Zendeling van de ^^' 
cieteit des naems Jesns. Tot Delft. >• J^' 

Eegtsgeleerde, Een — [-A-» 
Pebeenot.] 

Antwoord van -{- n^ct voorgesteld^ j 5::>^ BegtHgeleerde. Keligieus. 530 ^^Teffening der geschillen nopens de 
*^^r van 't zedelijk gevoel. Utr. 

Cut. J. W. Te Water, p. 228. Begtsgeleerde, Een — [Jbr. 

r. VAN DEN BeRGH VAN HEEMSTEDE.] 

Grewigtige aanmerkingen , medege- 

«eld aan den schrijver van de Brieven 

Tet den toestand des koophandels . . . 

-f. 2e dmk. Amst. 1819. 

Navoneher, XVII. 272 wordt dit onjuist 
noenid. Welligt is Mr. . . van der Burg beter. Regtsgeleerde, Een — [H. 

LCX3ABDT.] 

De invoering van de bisschoppelyke 
Liërarchie door den Fans in Neder- 
land, aan staatsregt en grondwet ge- 
-fcoetst door -{-• (^fon. 1853. Uiéff. 

Begtsgeleerde, Een Gel- 
er 8 o h — [Mr. J. J. VAN Hasselt.] 
Beschryving der stad Bommel, door 
. Arnhem, 1765. — 'Amst. 1775. 

Bodel Nijeohais, 727, 728, die hierbij aaii- 
»De schryver schjjnt aauteekeniiigen 
•^r an anderea gebruikt te hebben, volgens (/. A. 
•^v^dui Wacheiidorff en Prof. P. Bondam afkom- 
^^^ Tan Jacob tan Ouoenhotkn. Ouk zonde, 
-^«%eaf Is. An. Nyhoff, een groot deel in de 
Ipnwerkiug gehad hebbeu zekere .... Cox, van 
'M^'^mmti. Andere by zonderheden hierover deelt 
C R. Hermans mede, in Gesch. I^Iengelw. 
^er N. Brab. I). II. blz. 380." Vgl. Nuvorsrher 
812 eu ook Boumnn, Gesch. der H&rderw. 
J&cMgetchool, II. XII. 

I^ogtsgeleerde, Een oud — 

l^a. J. H. VAN DBB SCHAAFP.] 

I^roeve van onderzoek over het ver- 
schil toBSchen den voormalige(n) en 
^®<iendaag8chen vorm van procederen, 
betrekking tot de leer van het 
^Wgs der misdryven . . . briefsge- 
voorgesteld door -f. Amsterdam, 
eytingh en van der Haart. 1845. 
K^onst- en Letterbode, 1833, II. 325. ^. der Graven van Holland, uit veele 

schrijvers aangetoond door -{-. Leyd. 

1737. 

Herdruk der voorrede van P. Bort*s werken. 
Zie: V. Iduinga, Staatsrecht, bl. 16. 

Eegtnit Philo-catsins, Jan 

— [J. LE FRANCa VAN BeRKHEY.] 

Nieuwe roe voor Leidze billen, 
Om hun stoutheid wat te stillen; 
Neffens eene Fallempaas, 
Voor den Leidzeu Sinterklaas, 
Met een Slag- en Weerslag-Dicht, 
Aan 't Poëetisch Grild gerigt. 

Alom by de meeste Boekverkopers 
te bekomen. (1775.) 

Als opschrift boreu het begin leest men: 
Jan llegtuit Philo-cat^ius, Zwager van Klep- 
torousus Batavus. en vuile neef van Justus 
Schietspoel , wcuscht den eerzamen, vroomen, eu 
discreeten Christiaau Leydenaar, vrede en heil. 

Begnm aequabat opes animo. 
[Zinspr. v. Cl. Salmasius.] 

Rehburg, Mr. Willem van — 
[G. E. C. Croiset.] 

a. De graaf en zijn raad of de 
St. Jans-avond. Geschiedkundig tafe 
reel uit de 13e eeuw. Door -f-. Amst 
1839. 2 dln. 

ó. August. Schets uit den tegen 
woordigen tijd. Door -f. Amst. 1841 

c. Imagina, of Keizer en Monnik 
historisch-romantisch tafereel. Door -f 
Amst. 1843. 

(l. Mijn reiszak. Herinneringen, ver 
halen en gedachten van -f* Amst 
1844. 

Reid Irving, B. L. — [Joiian 
DE Vries.] 

Een tweede Maria Monk of de ver- 
borgenheden van het Zwartenonnen- 
klooster te Montreal . . . Door -}-. 
Tiel, 1854. 

Rein liefde croont. [Zinspr. v. 
J. Targier.] begtsgeleerde. Een voor- 

^ ^ am — [Mr. J. D. van Alphen.] 

^ ^^edeneerent vertoog van* de aloud- 

^^id ende souverainiteit der Heeren 

^^tcn van Hollant onder drie tyden; 

^Oo voor, onder, als naa de regeriog drick van Dunwalt. [1687.1 12°. 

34 Religieus, Een — [Catharina 

VAN DER MeüLBN.] 

Den aengenamen Rooselaer geplant 

in den hof van den H. Vader Domi- 

door -f-. t'Antwerpen , by Hen- nicus 531 Keligieus. Kichard. 532 De uitgave van 1707 schijnt met haren 1 Eespice finem. [21in8pr. V. HeN- 
verschcncn te zijn. Zie Cat. Semire, ^ïuk VAN DEN EeERB, dichter en naam 
N^ 821. Eeligiens der Predikheeren 
Orden, Eenen — [Jac, van Damme.] 

a, Onderwys der onwetende in Let 
oprecht Roorasch-Catholyk geloove. 
Verdeelt in II deelen. By een verga- 
dert door -f. Gendt, 1718. 

b, Onderwys der onwetende in de 
vreese Grodts, ende in het ghebedt. 
Zynde stoffen aengaende de stoffe van 
de goddelycke hope. By een vergadert 
door -f. Ghendt, 1721. 12°. 

c, Onderwys der onwetende in de 
oprechte goddelyke liefde. By-een- 
vergadert door -f -Ghendt, 1722. 12°. 

Vanderhaeghen, UI. 123, 12G— 128. 

Eeligieusement et prude- 
ment. [Zinspr. v. Joh. Pol y ander.] 

Religieus van d^orden van 
St. Fran^ois genaemt Minder- 
broederen Capucijnen, Een — 
[Lucas de Malines.] 

Den boek der geestelyke sangen> 
in drie deelen, door -f. Gendt, 1674. 

V. d. Aa i. V. Luras (P.) heeft ceoe eenig- 
zina anders getitelde Aiitwcrpsche uitgave. Eenegom, Jaques van 

OUTBRMAN.] 
Zie op R. J. - [J- Repos aillenrs. [Zinspr. v. Ph. 
VAN Marnix, Hr. v. St. Aldegonde.] 

'PE02:, [D. G. Muller.] 
Eenige opmerkingen aangaande ver- 
schillende plannen tot daarstelling 
een er zeehaven aan de Noordzeek nnt 
... door f. 'sGrav. 1862. ÜUg. 

Beram irrecuperabilium 
summa felicitas oblivio. [Zinspr. 
V. Lieven Lemniüs, Med.] 

J)e Ia Ruë, bl. 317. 

Respice finem. [Zinspr. v. Fr. 
VAN Hoogstraten, dichter en drukker.] drukker te Gent.] 

Reyn liefd^ betoont. [Zinspr. 
V. Abraham Aertzbn Plateb.j 

Eeyn liefde croont. [Zinspr. 
V. J. Tarqier.] 

Reysiger, Een — [Jhr. Ev. 
Meyster.] 

Eeygeschrift 't geen een key gebak- 
ken versch uit de Meestersche Soester- 
key heeft laten vallen , opgeraept door 
-}-. Amersfoort, gedruckt voor de 
Keyvorst 1661. 

Bibl. Harlemenais, IIT. p. 117. 

R. P. [Prof. R. Fruin te Leiden.) 
Recensiën in „de Gids.'* 

R. F. V. R. fvAN Raders.] 
Eenige woorden ter aanprijziDg 
den maisbouw.in de kolonie daziname. 
Door -j-. Uitgegeven te 
in July 1849. 's Grav. 1854. R — g— e. [E. J. POTOIETBE.1 

De Chineesche Mandaryn. (Gedich* 
de Gids" v. 1843.) 
-J 
t in 7) R. H. [Hitsen.] _ 

a. Geuzenlied door -f. Wijze: Di» jkt^c 
Wacht am Rhein. Utrecht, KeminM^^T»^ 
en Zoon. 1872. 

b. Geuzenlied 1 April 1872 doo^3^^>o' 
-f. Wijze: Heb je van de EÜveier^^"^^ 
vloot wel gehoord? Aid. 1872. 

R. J. [Ruk Jacobs.] 

Waerschouwinge voor valsche 
tegen J. v. R. [Jaques van Benegoix^^ 
= J. Outerman] schrgver terweder^ 
legging van A. B. [Arent Barentss 
en H. V. G. [Heyndrich van Gnlick 
Door -{-. z. pi. 1612. 

Doopsg. Bibl. te Amat. II. 46. Il 

e Richard, De oude — [G. A- - ^ 
VAN DoBBEN, Bockhand. te HaarleiiM3C»^^öpm 

Schetsen en beelden door -f. M J^^^ -^^ 
een woord van aanbeveling door 1 " •"• 

ter Haar Romeny. Haarlem, J. 7 -^ 

van Dobben. 1865. H.E,. ^•^'^-^^ 
£33 Kico. Eodenbacli. 534 Rico, E. N. — [H. M. C. VAN 

OOSTERZEE.] 

„Geld nalaten" door -f* (Novelle 
in het tijdschrift „Nederland.") 

lievensber. ?. Letterkunde 1878, bl. 90. 

Ridder van den domper, 
Eenen — [Jurb. Mouun, Deur- 
waarder te Kampen.] 

Rotsgalmende rekelzang of minne- 
klagt, nitgeboezemd door -f. Kampen , 
1827. 

Ridendo dicere vernm quis 
vet at? FDenkeiyk spreak van J. 
VAN DEB Hey.] 

a. Bnik-pyntje van Mr. M s 

S . . . .n (Matth^s Straalman) bene- 
vens de nieuw- medische Conrdag-ver- 
kooper, in zijn boosheid verschalkt, 
o. d. spr. -f. z. pi. 1758. 

TVee hekeldichten . het eene get. Philomuais 
en het andere Anti-Mnsophilns. Vgl. Gat. y. 
Ijetterkunde, 1. b. 176 en zie boven op K n nat- 
genootschap. 

6. De bedrogen houtvester of het 
mislukte kolyk. Bl^spel onder de 
spreuk: -f. z. pi. 1758. 

Ridendo dicere verum quis 
vetat? 

Den lachenden St. Truydenschen 
waerzegger over de XII maenden van 
het jaer 1789. Gecalculeert over den 
horizon van den tegenw. grins-lachen- 
den werelt, onder de zinstoffe: -[-• Tot 
St. Truyden. 18*^. 

«Almanach plaiiant dont Ie titre variait chaque 
ann^ et è Ia r^daction dnqnel l' Abbé S. M. 
('ONINCKX n*eat paa ëtranger." (Bibliophile 
Beige, II. 856.) 

Ridendo dicere veruro. [Zin- 
spr. V. L. T. Graaf van Nassau Lalecq.] 

Cat. V. Iietterknude I. b. 148. 

Rien n^est parfait. [Zinspr. v. 
Dr. Is. Bilderdijk.] 

Het valsch vooroordeel of de triom- 
pherende trouw. Blyspel gevolgd naar 
Le préjugé a la mode van Ni veile de 
la Chaussée, onder de spreuk: -|~* 
Amst. 1762. 

V. d. Marck 776. Rien parfait. [Zinspr. v. Nic. 
Jar. Wieringa.] 

Rien sans Dieu. [Zinspr, v. 
Steven van Rienen.] 

Rien sans peine. [Zinspr. van 
Fred. de Brüyn j 

• De beproeving of standvastige min 
van Leander. Kamerspel onder de 
spreuk -f. Amst. z. jr. [17 • .J 

Van der Marek 844. Volgens y. d. Aa 
werd die spreak echter door Floremtiub de 
Bruin gevoerd. 

R. L. O. R. SS. Theol. Stud. 
[Petrus Hofstede.] 

Fseudo-studiosus hodiemus, sive 
Theologus Groninganus detectus, d. i. 
Hedendaagsche. Naamstudent of Gro- 
ninger Godgeleerde ontdekt en weder- 
legt door -f. Leeuw. 1738. Met ver- 
volg. 

Zie het ylugschrift: vVoor Petrus Hofstede, 
1786.'* (bl. 5), waar ook blykt, dat het «de 
gelegenheid gaf, dat hij sijne vaderstad en ge- 
leerde voedste.'school moest verlaten*' (bl. 6). 
Vgl. Saxe, VIII. 330. 

R. N. [NOREL.] 

De listige minnaars of de Jonker 
Boer en de Boer Jonker. Blyspel door 
+. Amst. 1705. 

V. d. Marck 1234 

Rohur in es se. [Zinspr. v. Rob. 
SwEERTiüS Theol.] 

Robyn, Schoolhoudster, 
Jacoba — . 

Vreugde-gedigt , op de vreeden, 
Anno 1713. Door -}-. In Amsterdam, 
gedrukt voor de Maakster. (1713.) In 
plano. 

In Langendijk's gedichten IV. 846 wordt de 
volgende noot gevonden b^ Robgnzang: «Lange 
gekke lastervaerzen op braave mannen, in Plano 
gedrukt en met schriftanrplaatsen geborduurd 
van H. V. B. schuilende onder den naam van 
Jacoba Robyn, schoolhondster.** Wien hij met 
die letters bedoelde, weet ik niet. 

Rodenbach, Charles — [Mon- 

TEROSSI.] 535 Roeland. Roshem. 536 In het midden van 1871 las men het volgend 
berigt in de dagbladen: 

«Een Amstcrdamsch correspondent van «rAmi 
da Limbourg** doet in dat blad cenige mede- 
deelingen, omtrent de hoofden der Internatio- 
nale hier te lande. Hy zegt, dat in het h6tel 
du Lion d^or te *8 Gravenhagc eene zamenkomst 
heeft plaats gehad tusschen drie hoofden, wier 
namen hij zegt te zijn: Paul M onrein. 
Alfred Meorsne en Arthur Arnold. 
De laatstgenoemde is voor ongeveer tien dagen 
te Rotterdam gezien, in gezelschap van C h a r- 
les Rodonbach (alias M o n t e r o s s i) en 
Victor Dave. ' 

De ziel van do Nederlandsche afdeeling der 
Internationale is Montcrossi, te 's Hagc. 
Dit is 's mans ware naam ; Rodenbach is 
het pseudoniem, onder hetwelk hij in »de Vrijheid** 
schrijft; terwijl hy aan »de Toekomst** medewerkt 
onder den naam van Jan Bataaf. 

Zyn alter ego is Speyer Klerk te Rotter- 
dam, die geheel onder zijn invloed scbynt te 
staan. Speler Klerk is chef van een groot 
kantoor te Rotterdam , waav hij by gelegenheid 
van een brand, op twintigjarigen leeftijd, al de 
papieren van waarde gered heeft. De correspon* 
dent onderstelt dat hij f 5000 inkomen heeft. Dat 
hij hiervan en van do opbrengst der beide 
bladen van de Internationale, in den Haag 
eene modeldrukkery houdt , acht de berigtgever 
niet mogelyk , zoo de Internationale hierb\j niet 
de hand iu het B\)e\ heeft. Te *s Hage is van 
D u ij 1 do vertegenwoordiger van S p e y e r 
Klerk. 

De weerwolf van de Internationale is M i c h on, 
vroeger in Belgic een tamclyk bekend persoon 
als rhomme ^ la cravate rouge; hy is voor- 
zitter der sectie *s Graveuhage . hoewel hy te 
Amsterdam woont. Verder weet de berigtgever 
niet veel van hem. behalve dat hy den zoon 
van een geacht architect uit Amsterdam heeft 
weten over te halen, op te treden als hoofd- 
redacteur van «de Toekomst**. 

Bovendien bezit de vereeniging een commis- 
voy ageur , Victor Dave, die het geheele land 
met twee, drie, vier adjudanten doorkruist, om 
de beginselen der Internationale te progageren. 
De berigtgever weet niet waar deze van daan 
komt. Sommigen zeggen uit Brussel, anderen 
uit Antwerpen, weer anderen gelooven, dat 
hy een stadgenoot is van van Houten.** 

Roeland, Vader — [Kabel 
Broegkaert, Griffier te Aalst.] 

Dagelyks nieuws van -f. Gend, 
1792—93. 10 nrs. 

Blommaert, Schryvcrs v. Gent, bl. 300. 

Rollema, H. van — [H. Baerdt 
VAN Sminia.] 

Wandelingen van mijnen ond-oom den opzigter door een gedeelte van de 
pro V. Friesland , bevattende eene plaat- 
seiyke en geschiedkundige besclir^ ving 
van de merkwaardigheden der Ghrieteny 
Tietjerksteradeel. Uit de nagelaten 
papieren van eenen Dorpspredikant, 
byeen verzameld door -{"• Leeuw. 1841. 

• Onder dezen pseudoniem" zegt Edrhoff (Le- 
vênsber. v. d. Maatsch. der Ned. Lett. 1859, 
bl. 157) «^ welke doet deuken aan den bekenden 
Grietman Tjomme van Rollema, een der Stand- 
friezen, die in 1555 te Brussel weigerden den 
eed aan Koning Filips knielende af te leggen, 
schreef van Sminia ook later in »de Ntvorscher," 
enz. Waarschynlyk nam hy dien aan ala ei 
naar van Rolleina-state te Aegnm." Eomane. [Roemer van Wesel.] 
a. In „De Dordsche Eraam.^ 
6. Op de af beeldinge van . . . Com 
Tromp. (Get. -f. Onderaan :) 'e Grav 
J. Tongerloo . . . 1673. In plano. 

c. Ad cels. et ill. Frincipem GruilX 
lelmum Henricum . . . Aèn s^n DoorlCT 
Hoogheyt Pr. Wilhelm Henrik . . 
(Lat. en Holl. vers get. -f •) '• P^ 
en jr. [1673.] In plano. 

d. In honorem . . . Princiiós GuilC^ 
lelmi Henrici . . . ob Graviam 
tam epigramma. — Op het 
. . . (Lat. en Holl. gedicht get. 
Onderaan:) 'sGrav. J. Tongerloo.. «. 
1674. In plano. 

il- 
rl. 

. 
1. 

:J1. 
sp- Eomanus, Eusebius — [Ph 
Pbiobiüs.] 

Opmerkingen over 't boek d^ 
Praeadamiten (van la Peyrère.) 
+ . z. pi. 1661. 120. Rooy (Royt) met verstan 
[Zinspr. v. Jac. van Rooyen, drukk» 
en dichter te Amsterdam.] 

Rooze, Edward — [K. * 

TOBIAS.] 

Onder den naam -f '^'^^ ^ 
Engeland genaturaliseerd. 

Roshem, Marten van — [J^ 
Wagenaar.] 

a. Lofbazuyn, gevlogten om 
hoofd van den hoog-gebooren , wy^ u. er 

«OOI 

lief beroemden heer en meester den doc^"^^^^^^' > 537 Rosinant. K. o. j? • r • 538 Jnchtigen samenstelder van het nooit- 
yolprezen boek met regt genaamd 
Zedige Beproeving van de voorgestelde 
karakters van Jan de Wit. (Get. +> 
Ridder, Poëta Lauratns.) z. pi. en jr. 
[Amst. 1757.] 

3. -f s Tweede lof-baznyn, gevlogten 
om het hoofd der beroemde heeren C. 
L., schr^ver van het Grepaste Ant- 
woord,- en A. V. K. schryver van de 
Zngt van en het Oordeel van den 
Raadp. J. de Witt Met aantekenin- 
gen van verscheiden geleerden opge- 
helderd en bevestigd, z. pi. [Amst.] 
1757. 

Later beide opgenomen in het 2e deel van 
Wageuaar's Hist. en polit. tractaaten. Zie ook 
Haizinga Bakker, bl. 59 e. v. Rosinant, Willem — [ • • • 
Vincent te Arnhem.] 
Novellen in tijdschriften. 

Rosmade, M. P. — [E. Masdorp.] 

a. Broederliefde of de zegepraal des 
Evangelies. Een vaderlandsch verhaal 
nit den t^d van Koning Radbond. 
Voor Neêrlands jongelingen en jonge 
dochters. Door -f. Haarl. (1849). — 
Aid. 1860. 

h. Een klein klein jokkentje. Door 
-f. Alkmaar, P. Kluitman z. jr. 

e. Vader en zoon. Het volk der 
West-Friezen in 1256—1296. Door 
\ . Enkbuizen J. Groot 18 . . — 2e 
druk 1874. 

d. Kuilen graven voor anderen. Klein 
drama. Door -{-. Alkmaar, Johannes 
Roem 1856. 

>. De Heiden-Priester van Harrago. 
Door -f. Amst. Gebr. Binger 1858. 

/. Ons volk in z^ne historie roman- 
tisch geschilderd door W. J. Hofdijk 
en -f. Ie serie. Amst. 1858. 

g. Het gouden kruis. Door -f . Aid. 
1860. 

h. Piet Durf. Z^n reis met den 
Inchtbol. Door -f. Amst. G. Theod. 
Bom. 1873. 40. 

i. Artikelen in Tijdspiegel, Neder- 
land, Album der schoone kunsten, 
Eunstkron^k , Onze Roeping, Aurora, 
Jaavboekje voor rederijkers, enz. 

Zie Levensber. v. Iietterkande, 1874, bl. 15. Rovius, Dr. — [N. B. Donker- 
sloot.] 

a. 4- in en buiten praktik, onder 
gezonden en kranken . . . Schoonhoven, 
1848. 

b. Brief aan Dr. Hetterschey. Door 
-f. Tiel, 1848. 

R. P. G. [R. M. VAN Goens.] 
Brief van den Heer Marmontel tot 
verdediging van zijnen Belisarius. 
[Vert. door R. M. v. Goens.] Bene- 
vens eene missive geschreven uit 
Amsterdam door -f* ^^^ zynen vriend 
P. N. in Noord-Holland . . . Amst. 1769. 

lievensbeschr. van ▼. G. door ten Brink, 
bl. 67. 

R. S. [RicHARD Schilders.] 
By den Coninck. Proclamatie ofte 
uytroep ghedaen teghen alle priesters, 
jesuiten ende andere dergheiycke, dat 
sy haer sullen hebben te vertrecken 
uyt desen conincrijcke van groot Bre- 
tagnien . . . Overgheset uyt den enghel- 
schen by -f . Middelburgh, R. Schilders, 
1610. F. F. 

R. S. [RüTGER Schutte.] 

Een nieuw bundeltje uitgekipte 
geestelyke gezangen . . . opgestelt door 
verscheide godvrugtige zangers en 
zangeressen; waar by een aanhangsel 
van eenige zielsop wekkende gezangen 
en gedigten. 10e druk , verm. met een 
2e aanhangsel, door -f. Dev. z. jr. 

Bibliotb. Harleroeiuis , I II. 206, waar slechts 
een 9e dmk : Pordr. 1744 genoemd wordt. 
Het Yoorberigt der Deventer uitgave ia gedag- 
teekend: Dordrecht 17 van Wijnmaand 1743. 
Eene Amsterdamsche uitgave van 1778 komt 
voor Catal. t. Letterkunde III. 128. Voor 
eenige jaren verscheen te Ooesborgh nog een 
herdruk. 

R....S, Willem — [Royaards?] 
Een partij piket. Blüspel vrij naar 
het Duitsch door -{-. Amst. 1869. 
Tooneelst. v. Letterkunde, n<*. 6961. 

R. S. F. F. IRlPPERTUS SiXTI, 

Franequeranus Frisius.] 

Claer vertoogh van thien vaste 
ende bondige redenen: waeromme de 
Greref. kercken gheensins vermoghen 539 R. S. N. R. V. 5^&.0 eenige Remonetr. predioanten . . tot de 
ghemeenschap van de Gheref. kercke 
... te ontfangen . . . Door + . Hoorn, 
1627. — 40. druk. Aid. 1650. 40. 

Bibl. V. pamfl. 8191. — Ntvorscher, XI. 362. 
R. S. N. [P. H. IJSBBMAN.] 

Algemeene gronden der Nederl. taai- 
en spelkunde, gevolgd naar de Rudi- 
menta, uitgeg. door de Bataa&che 
maatschappij: tot Nut van 't algemeen. 
Door -f' Onderwyzer te Amsterdam. 
Amst. 1802. 

Cat. V. LetCerknade, 1. 129. 

R. S. T. M. [Tjaden Modderman.] 
Recensiën in „de Gids". 

R. T. [Reinier Tellb.] 
a. Nieuwjaer liedeken voor den j. 
1615. Door +. Amst. 4°. 

Janssen en v. JWe, Bjjdr. v. 378. 

6, Gal-braecke te weghe ghebracLt 
door een Leydsche purgatie aen den 
persoon van Vincent van Drielenburgh 
. . . (Get. 4-. Lydt en hoopt.) 1617. 4^ 

c. Troost-liedt aen alle vrome Godt- 
vruchtighe lidtmaten . . der Ghemeente 
J. Chr. . . binnen Amsterdam. . . (Get. 
+ .) z. pi. en jr. [1617.] 1 bl. fol. 

Thysias u». 1099. 

d. Weeklacht der HoUantsche Maegt 
over dese verwerde tüden . . . (Door 
-f.) Ghedruckt in Hollandt . . [1618.] 

Thysins u°. 1143. 

e. Van de dolinghen in de H. Drievul- 

digheyd seven boecken, eertyds int 

Latyn beschreven door Michel Servetus 

. . . ende nu getrouwelyck overgeset 

in onze Ned. tale door -f"* nevens 

eenige andere kleyne tractaetjes van 

den selven auteur. [Amst.?] 1620.4°. 

De la Ruë bl. 842. Vogt. Ctt. Libr. rar. 
p. 621. 

f. Sonnetten. 

Zie op Brief van Jaous Drusius. 

ff. Eenige morale of zedige werken 
van Plutarchus, vert. door-|-. t'Arast. 
1644. 40. 

Ruckelingen, L. van — [Lode- 
wiJK Mathot te Antwerpen.] 

a. Een Koning in de Kempen. Door 
+ . Antw. 1854. — Aid. 1864. 
Door 4-. Antw. 1858. 

6, Vlaemsche beweging. Bedieden^^ 
doel, invloed, toekomst, door -)-• 6 
1856. 
e. België onder Maria 
d. De patriottentyd. JoBephnsTI 
de Brabandsche omwenteling. Door 
Antw. 1860. B. 

Rudolfsz. [E. A. Cnuddb , On 
w^zer te Gent.J 

Artikelen in „de Toekomst*' 

Ruit hora. [Zinspr. v. Huig 
Groot.] 

Ruit hora. [Zinspr. v. G. Oütho:!^ -] 

Rust baert lust. [Zinspr. y. 
VAN Brey.] 

Corte verclaringhe van die vert 
ninghe op den incoomst van Z.E 
binnen Alcmaer Anno 1587. (Gr- 

Rust baert Roest. [Zinspr. 
P. . . . V. . . . j. v. St] 

Bibl. ▼. Pamfl. 9226. 

Rust brengt vrede. [Zinspr* 
Jac. Brugge.) 

Rust ik, zoo roest ik. [Zins 
V. Jan Gobreb.] 

Rust in vrede. [Zinspr. y. 
V. B.j 

Ruyter, J. de — [Martin Kalff-^ 
Novellen in „het Leeskabinet.^* 

R. V. [RiCH. Verstegen.] 

a. De Gazette van nieuwe-maren , 
van de geheele wereldt. Ghemenght 
met oude waerheden. Hierby .... 
eene wederlegging van eenighe onbe- 
quame Nederlandsche spreuck- woorden. 
Door -)-• Antwerpen , Hier. VerdasBeu. 
1618. 

b. Characteren oft scherpsinnighe 
beschryvinghe van de proprieteiten 
oft eygendomme van verscheyden per- 
soenen. Door -f • Hantwerpen , Gniliam 
Lesteens in de Hoochstrate, inde 
gulden Pellicaen 1619. 

llenlrnkt zie </. 541 R. V. Rijmer. 542 e. De spiegel der Nederlandsche 
denden. Getoont door een liefhebber 
der waerheyt en4e der Nederl. wel* 
Taert. (Met opdragt get. -}- •) Mecbelen, 
1621. 

d. Seherp-sinnighe characteren ^h 
enbtjle beschry vinghe van de proprie- 
teyten oft eygendommen van verscbey- 
den persoenen. Door -f. Tweede ver- 
meerd. dmk. Antw. 1622. 

E. V. [Roelof Verzeveldt.] 
a. Brief over den waren toestand 
der kerk in onze dagen, gesebreven 
aan eenen broeder. Door -f* ^idd. 
1863. — Aid. 1864. 

6. £r is een God, die wonderen 

doet. £en verhaal met bijschrift van 

4-. Midd. 1864. UU^. 

R. V. E. [Roeland van Engelen.] 

Virgilius Maro verdnytst (door -]-.) 

-A^ntwerpen, M. Parijs 1642. ^.G, 

Vgi. Bibl. Serrorell. 121 en Cnt. Schaeither 
<Anili. 1877) u». 1437, waar cckter 1C62 
^desen wordt. R. V. K. [Ridder J. H. van B[ins- 

BEBQEN.] 

Beschry vinge van den Archipel, tot 
nut van den krygsman, zeevarenden 
en handeldry venden. Volgens de nieuw- 
ste waarnemingen opgesteld door den 
-f. Amst. 1792. 

Gewoonl^k aan R. tan Kinschot toege 
schreden. 

R. V. L. [Roeland van Leuve.1 
a. Doorlugte voorbeelden der ouden, 
leerzaame zinnebeelden, nevens 't treur- 
spel van L. Junius Brutus . . . door 
-f. Amst. 1725. 4^ 

Cat. ▼. Hulthem, 24423. 

6. Zie op J. V. R. 

Ryckdom baert sonde. [Zinspr. 
V. C. Fblbieb.] 

Rijmer, Jan de — [J. J. A. 

GOEVERNEUB.] 

Dames- en heeren-portretten. Een 
leerzaam prenteboek voor kinderen van 
17 — 77 jaren. Door -f. Schiedam, 
1856. 12°. S. S. S. S. [J. H. SCHORER.] 

Iets over de havenwerken der stad 
^Hiddclburg. (In „Midd. Courant. 7 Sept. 
a819.) 

S. [E. B. SwALim?] 

In „Zeeuwsche Volks-almanak" 1838. 

8. [A. W. Stort?] 

Zuid-Hollandsche volks-almanak 
^oor 1838 en 1839. Door -f.'sGra- 
-^enh. 12^. 

Büdel NijenhuM, n°. 9S8. 

S. [A. M. G. Smulders.] 
Gedachten van eenen rrotestant- 
^hen student: „over Een woord aan onze Utrechtsche medestudenten."(Get. 
-f.) Leiden, 1839. 

S. [L. J. F. Janssen.] 
Mariendaal. (In „Geldersche volks- 
almanak" V. 1840.) 

S. [A. C. W. Staring.] 
Het huis Wildenborch. (In „Gel- 
dersche Volksalmanak."] 

S. [Dr. G. D. J. Schotel.] 

In „Konst- en Letterbode'* 1850 n°. 

16, over den boekdr. H. Palier ; Aid. 

1848 n\ 44, over Jhr. F. C. de Court, 

enz. 543 S. Sachte Sedeles. 544 S. [O. G. Smit.] 

De ijsgang door -f. Ten voordeele 
der noodlijdenden door de overatroo- 
ming. Amst. 1855. üitg, 

S. [W. H. SURINGAB.] 

In : „De Vriend van armen en rijken" 
1858, n". 27. 

S. [Mr. S. St'TRo, Repetitor te 
Utrecht.] 

Kleine opstellen in het „Weekblad 
V. h. regt." 

S. [G. E. Voorhelm Schneetoogt.] 
Eecensiën v. medische werken in 
„de Gids". 

S. [H. P. Staal.] 
De opleiding onzer infanterie, door 
-{-. ZwoUe, 1876. VUg. 

i\ [Mr. H. I. SwAviNG.] 

Artikelen in den „Jurid. Vraagai 
en Opmerker" 1854—57 en in „de 
Navorscher." 

S ***** * [Mevr. M. G. de Cam- 

BON geb. VAN DER WeRKEN.] 

Het nieuwe jaar. Blijspel door -j-. 
Gedrukt voor rekening van Mr. Oor- 
ver . . . (door D. Monnier te 's Hage.) 
z. jr. 

TooneeUt. v. Letterkunde, u». 6596. 
S ***** * [JOANNRS HeRMANNUS 

Schacht , Theol. Prof. te Harderwijk.] 
Gemengde aanmerkingen over de 
geschied, der bekeering v. d. Hoofdman 
en de zijnen volgens Handel. X. (In 
dl. VII der „Godgel., oudheidkund., 
geschied- en letterk. oeffeningen" van 
1760.) 

Zie: Prof. Fontcii, Iets ter nagcd. v. J. II. 
Schacht. 

S. A. [Sam. Ampzing.] 

a, P. Scriverii vastenavond-spel. 
Den tweeden druck. Vervatende 't 
gebruyk en 't misbruyk van den taback. 
Uyt het Latijn in 't Nederd. vert. 
door -{-. Noch syn hier by-gevoeght 
XL vermaekelicke poëtische grillen, 
den selven heere P. S. (Scriverius) 
toe-gh^eygend door H. v. D. [Simon VAN Beaumont.] Leyden, 1631. 4^ 

Cat. V. Letterkunde, II. 525. 

b. Spiegel ofte toneel der ydelheyt «it^-r^t 
ende ongebondenheid onzer eenwe, ^ ^^ 
voorgestelt door -|-. Haarl. 1633. 

Cat. A. de Vries, u». 2880. 

S. A. [Samuel Apostool.I 

Antwoort van -|- aan T. v. B. ^EMB. 

[Tielman van Bracht] op de emstigo-^g^gc 

vermaanbrief gedateerd den 20 Jan arw^n, 

16G4. In Dordrecht, fol. 

Naaml. der l)oo|>sg. tchr^jveri (door Selia«» M^Mit- 
geu) bl. 5. S. A. [Sybr. van den Anker, 
raar a. h. Seminarie te Kuilenburg.] ff -] 

£ene ergernis voor onze beacbaafoJbar^de 
eeuw , of de zaligverklaring van eene ^^ jen 
bedelaar, uitgesproken te Rome 20 M^ .Klei 
1860. Amst. C. L. van Langeuhnyserv ^aen. 
1860. ff.E.I^^ -/i. 

8. ab A. [JoHAN VAN Dans.] ^ 

Scoperos Satyra ofte Thyrsis miM"-«'-in- 
newit, waerinne de hedendaeghjickf ^=}be 
vrijery . . wordt afgebeeldt. Beachieve^ ^^yen 
door -f. Den 2dfn druck. 1654. 

Gevolgd door: Aerdige en 'toet-Tloey 
niinncr>'m^'es. of tweede deel van Thy: 
Miuncwit. Uyt zyne naegelaetene schriften 
eeii vergadert. 1051. 1)e 8e druk van de Se 
Sat. vcrsdieen met naam te ADuterdam,by M^ *Ü^* 
J. vau Waesbergen 1 668. Zie ; v. d. Aa. v 
volg op Witsen Geyabeek Haudeliugen van I 
terkuude 1876, bl. 89 en Ledeboer, \W 
berge, bl. 137. 

S. A. C. [C08TEB.I 

a. Duytsche Acaaemi tot Amst^^^^*^" 
dam ghespeelt op den eersten da*-»;^i^ 
van Oogstmaand, in 't jaar 1619. J)aL^<^^^ 
-f. Amst. 1619. 

b. Nederduitsche Academys Ni 
ghenoemt, niemant geblameert . • . 
-f. Amst. 1620. 

c. Yerthooninghen ghedaen bg 

van de Nederduytsohe Academi, 

bevel van de E. Heeren deaer nie/^^^^l^ 
Amsterdam tot onthael van S. ' - 

Maj. van Bohemen . . . Door -f. ^"— "^*"^ ^msl 
1621. iide 

by 

C0}>. ver- 
Ui- 
rae*- do( 
do< V. d. Marck 169. Sachte sedeles. [Letterkeer 
(Maria) Tesselschadb (Yisscher. van )] / 545 Saddi. Samanaca. 546 Saddi, Jeckof ben — [C. G. 

IbCHTEB ?] 

Chron^k van den oorlog met Maria 
Theresia, door -{-• Arast. 1744. 

Weller, lodex PMudou. p. 128. 

Saddi, Eemnel — [C. G. Rich- 
rrEB?] 

a. Het boek der cbronyken van 
Xarel yan Lotharingen door •\- . Amst. 
«n AJkm. 1745. 

6. Chronijk van Frederik van Pruis- 
sen. Door -f-. 'sGrav. 1745. 

Weller, lodei Peeudoo. p. 128. 

Saddi, Nathanben — [K. 

DODSLBY.] 

Het boek der chronyken der Konin- 
gen van Engeland. l3oor -f. Amst. 
1744. 

Weller, Index Paeud. p. 128. — Barbier 
n». 2324. 

Saenen, Leonardns van — 

[PiBTEB (JOHANNES?) VAN DEB LaBN.] 

Leonardi van Saenen Theologi ver- 
dediginge des tafels des gheloofs Jacobi 
Stratii Jesnyt, tegen Ëverardnm Schnt- 
teninm, Woorden-dienaer in Zwolle. 
1653. 

De Baeker V. 897; vgl. Sotwell, Foppens 
ea T. d. Aa. 

S. A. F. [FiSCHBB.] 

Uitstapje te voet, van Frankfort 
over Darmstad naar Heidelberg, langs 
den geheelen Bergstraat [door H. Pot- 
teb; op nieuw bewerkt] door -f. 
utrecht J. H. Siddré. Iö50. £/%. 

Safir, Leo — [M. B. F. Heüts 
te Antwerpen.] 

Gedichten in Ylaamsche tydschrif- 

ten. JB.JE.B, 

S. A. G. [Gabbbma.] 

-f. Histone van Friesland. Over- 
gesien door F. Gutberleth . . . Fran. 
1703. — Gouda, 1703. 4°. 

l)it u nieU anders dan een 2e druk van 
x^n Verhaal yan de stad Leeuwarden, 2 jaar 
te Toren yerscheiien. Zie Ëekhoff, Bibl. v. 
Leeuwarden, bl. 77. 

Sagittarius. [Prof. W. J. A. 

JONCKBLOET?] 

Parlementaire portretten, de aftre- 
dende helft van de Tweede Kamer der Staten-Greneraal, door -}-. Amst. Loman 

en Verster. 1869. 

Met een supplement : Een vergeten grootheid 
en slutwoord. In den beginne werd — met name 
door Prof. Vreede — de redactie yan den Nederl. 
Spectator, of een der leden er van ?oor den 
schryvcr gehouden. Doch dit ia weldra geble- 
ken onjuist te z^n. In het Algemeen Dagblad 
van Nederland yan 8 Juiy 1869 werd in eene 
Haagsche correspondentie de giasing geopperd, 
dat P. A. YAN Limburg Brouwer de schrij- 
ver was, en wel op grond, dat de Haagsche 
kron^k in de Groninger Courant , waaruit eenige 
der portretten waren overgenomen en waarin 
wederkeerig Sagittarius wordt aangehaald, uit 
diens pen afkomstig was. Maar in den Spectator 
van 1 1 Julij 1 869 plaatste v. L. B. een berigt, 
dat hij niet de schrijver der Haagsche krongk 
en evenmin van de Portretten was. In *t laatst 
van 1869 is iu een der katholieke bladen (ik 
meen «de Tijd*') gesproken van «Sagittarius Jonck- 
bloet** zonder dat ik ergens heb gevonden, dat 
men tegen deze opgave als onjuist opkwam. 

S a i d. [Studiosus Athenaei Illnstris 
Daventriensis = Th. J. Webndly.] 
In hetstndenten-tydschrift „Lucifer.^' 

Saligheyt voor al. [Zinspr. v. 

H. J. Prins.] 

■ 

Salix. fN. Kap Pz.| 

Kunst en adelt rots. Drama voor 
redei-ykers in v^f bedryven door -f. 
Amst. 1865. Uii^, 

Salmagundist, De — [E. J. 
Potgieter.] 

Landverhuizing naar de Yereenigde 
Staten. (In „de Gids" v. 1855.) 

Salus mea sub corona spi- 
na e. [Zinspr. v. Joh. Schelhammer, 
Luth. Predikant in den Haag.] 

Salus patriae. [Zinspr. v. Jan 

LUYKEN.] 

Salus per Christum. [Zinspr. 
T. Jac. Marchant, geschiedschrijver.] 

Salutem tuam expecto Jeho- 
va h. [Zinspr. v. Jac. Eolandus, 
TheoL] 

Samanaca. [S. K N. Calisch.] 

De schipbreuk van de „Koning der 

Nederlanden." Naar 't verhaal van 

ooggetuigen door -f*» Haarl. 1881. L,P. 

35 547 Samarow. Schade leer ti. 548 Samarow, G. — [Oskar Mbding.] 
De meeete z^ner romans z^n in het 
Holiandsch vertaald. 

Samen wel. [Zinspr. v. Sam. 

LOYAERTS.] 

Samosatenns, Fanlns — [Pau- 
lus VAN Hemert.] 

Over de gevoelens der eerste chris- 
tenen en kerkvaders betreffende den 
persoon van Christus. Door -j-. 1787. 

Konat- en Letterbode 1825, I. 131. 

Sana cor Deus boni. [Letter- 
keer van JoANNES BocARDus Theol.] 

Sancta probis pax est. [Zinspr. 
V. GiSLAiN Manilius, dichter en druk- 
ker te Gent.] 

Sanctitate et doctrina. 
[Zinspr. v. Egidius de Glabbais, 
Pastoor te Amsterdam.] 

Sand, George — [L. A. A. 
DüdÊvant geb. Dupin.] 

a, Mejonkvrouw la Quintinie. Naar 
het fransch van -f. [Vert. door M. 
Brinkgreve.] Utrecht, L. E. Bosch 
en Zn. 1864. 

6, Vele harer romans zyn in het 
Holiandsch vertaald. 

Sans mal fa ir e. [Zinspr. v. Karel 
Maelfeyt.] 

Sans repos. [Zinspr. v. Abr. van 
DER Goes.] 

Sapere aude. [Zinspr. v. P. 

HOGERBEETS, Mcd.] 

Sapere aude. [Zinspr. v. Flor. 
Schoonhoven.] 

Sapere aude. [Zinspr. v. Jan 

BOCHIUS.] 

Sapiente petimus coelum 
stultitia. [Zinspr. v. Leon. Fodi- 
NAEU9, Pred. te Delft] Sapientia rernm prima ti- 
mere Deum. [Zinspr. v. d. dichter 

A. VAN EiCK.] 

Sapit qui sorti sapit. [Zinspr. 
V. Janus Skrvilius of Enaip.] 

Satan. [Johan ds Vbibs.J 
Verhalen van +. 1847. 
Weller, Index Fseodon. Ses Snppl. 

Satan Eex. [L. van Ollefbn.] 
Dank-adres van den Duivel aan de 
onderteekenaars van het request, inge- 
leverd op Maandag den 23 October 
[17 . .] in den kerkenraad der Luiher- 
sche gemeente te Amsteldam. (G^t. -f- 

Zte Cat. ?. Letterkande, II. 648. Sat Christo dives amioo. 
[Zinspr. v. Rob. Immens.] 

Satcito si sat bene. [Zinspi 
V. Jean Theod. Blondbau.] 

S. B. [S. J. VAN DEN BbBGH.] 

Gedicht in „de Gids" v. 1838. 

S. B. M. D. [Strph. Blankaab' 
Med. Dr.] 

Alle de werken van Lucianus 

Samatenser, nieuwl^ks uit hetGhi< 

vertaalt door +. . • Amst. 1679. 

dln. 120. 

Cat. y. LeUerkande I. 108. Mindw joiit 
wel de opgave z\jn, welke ik elders aantrol 
dat S. Broekhuysen de ichryver wat. Scande vbi dvra. [Letterfc 
V. Adrianus de Buck.] Soat-casoier of Husen-mi 
nar. [Letterkeer v. J. Fr. Camxasbt. 

Seat o. [Popko tbr Spill.] 

a. Juffer Sanne door 4-. Gron. 187 

b. Eene rgke party. Door •(-• 
1874. 

c. Artikelen in het t^dschr. 
ropa ï» II.£. 
Schadeleeru.[Letterkeer.v.Luc. 
d'Heere.] 

Bibl. V. Pamfl. 165. / ^9 Schaemt. Schertserowitz. 550 Schaemt n niet te beteren. 
[Zinspr. v. P. Hooghebbeets.] 

Schasz M. D. , J. A. — [Pieter 
't Hoex.] 

a. Het £ngel8che en Amerikaansolie 
kaartspel in vier bedreven. Door -f* 
Utrecht, 1778.40. 

6. De verdrukte wildeman, zynde 
een yervolg op bet Engelsohe en Ame- 
rikaanscbe kaartspel. Door -f-* TJtr. 
1778. 40. 

e, Jnrjen Lankbein of Mof Commies. 
Door +. Utr. 1778. 

d. Het verdrag, z^nde een derde 
vervolg Utr. 1778. 

e, Holdwicb of de mof Commies 
door bedrog. Tooneelspeldoor -f .Utr. 
1779. 

/. De geplaagde Hollander of de 
lastige nabunr. Door -(-• Vertoont in 
vier bedrgven. Utrecht, 1779. 

^. Dorivant of de zegepraal der 
liefde. Door +. Utr. 1779. 

A. De Mof koopman, ofzamenspraak 
tnsschen een Eentenier , een Hollan- 
der, een Vries en drie Vreemdelingen 
. . . Door Petrus Stads Naneef van -f • 
Utr. 1780. 

Deukel^k was ook dit van 't Hoen. 

». Beizen door het Wonderland , het 

Waterland en eenige andere vreemde 

landen, gedaan door Dirk Denker en 

verzamelt en uitgegeven door -f* 

Te Amst. bg J. de Jongh 1780 — 

3781. 2 dln. 

Jk. Beize door het Apenland. Door 
-f. z. pi. 1788. 

/. Het land der -willekeurigen ,* of 
^e verdedigers van Abimelech. Door 
z. pi. 1789. 
j». Beyze door het land der vry- 
*illige slaaven. Door -f« z« pi. 1790. 
m. Republikeinsch speelreisje. Door 
. 'sHertogenb. 1795. 2 stn. 
4>. Nieuwe patriottische werken, 
Sl^^chreven in Frankryk door -(-. 
-^^:irdr. 1795. 

^. De geest van Dr. Schasz in de 
^^jrk, in de raadzaal en in de kroeg, 
^iugtig blüspel door +. Z^nde dit 
^^t Ie stuk van 's mans nagelaten 
i. 'sHage, 1796. q. Het Committé van vierentwin- 
tigen en de geest van Willem V. 
. . . Klugtige opera door -|- . 's Hage, 
1796. 

r. Lucifer en Beëlzebul of het drom- 
melsche Committé van Raadgeving. 
Elugtig blijspel door -f. Zynde dit 
het 2e stuk ... 's Hage , 1796. 

ê. De kwakzalver van staat of de 
dood van Hansworst. Elugtig blüspel 
door -|~* Zijndci dit het 3e stukje . . • 
's Hage, 1796. 

t. Samnel de propheet of de Jood- 
sche regeering, hoe langer hoe erger. 
Door -f. Zijnde dit het 4e stukje. 
. . . 's Hage, 1797. 

u, Willem en Kees op eene mos- 
selparty of de zeeven zoonen en het 
hoerekind. Eluchtspel en pantomi door 
-f-. Zgnde dit het 5e stukje. . . . 
's Hage, 1797. 

9. Het staatsspook , of de eene dui- 
vel 'er uit en de andere in zyn plaats. 
Door -f. Zijnde dit het 6e stukje. 
. . . 's Hage, 1798. 

to. Lucifer en Beëlzebub cum soc. 
of het committé van geheime corres- 
pondentie . . . Staatkundige satire door 
-f. Zynde dit het 7e stuk ... 's Hage, 
1798. 

X, Crispyn of de geremoveerde 
staatsman. Staatkundig klugtspel. Door 
-f. Zijnde dit het 8e stuk. . . . 
's Hage, 1798. 

IJ. De misrekening, z^nde een tweede 
vervolg op het Engelsch en Amerik. 
kaartspel. Door -j-, Utr. 1798. 

Zie Bilderdjjk, Yad. Hist. XII. ]50. Zeer 
heftig wordt echter de meeuing, dat 't Hoen 
de schrijver dezer stukkea zgo zoude, bestreden 
door Johs. Hilman, dl. III. 125 e. v. van zijn 
werk : Ons Tooneel. 

Scherps chieter, Luppe — 
[Henri Schoofs, Schilder te Brussel.] 

Volksliedjes en gedichten van -f* 
Brussel, 1858.12°. B.B. 

Schertserowitz, J. — [M. 

NiEüWBNHüUZBN ?1 

Leven van Eicnard door -|-. Amst. 
1788. 

Gat. Bodel Nyenhuis, H. n». 2401. 551 Schente. Schuwt. 
Scheut e. [Dr. F. J. van Manen.] 
Artikelen in „de Navorsclier." 

Schiet u naer den tydt. 
[Zinspr. y. Marin de Brauwer.J 

Menlman 1605. 

Schietspoel, Justus — [J. le 
FsANca VAN Bbrkhbv?] 

a. Aanspraak van •}- hij zign weder- 
komst van *t Juhilé der Leidsche 
academie. 1775. 

b. Aanspraak van den eerzamen 4-9 
aan de leeden van de Haarlemsche 
redenkamer hekent onder de zinspreuk: 
Trouw moet hlijken. z. pi. en jr. 

Schilde nvri end. [Josepu Domus, 
Advokaat te Antwerpen.] 

-)- . Volksalmanak voor 1865, uitge- 
geven door deklanwaerts-vereeniging te 
Brugge. Brugge, Gaillard [1864.] B.B. 

Schilperoort, T. Olivier — . 

Proeve van heoordeelende tooneel- 
dichtkunde , op het treurspel Montigni 
(van H. H. Klijn) toegepast. Door 
•}-. Amsterdam, 1822. 

Men meent, dat de ware schrüver S. Ipz. 
W18KLIUS zonde geweest zijn, die zich slechts 
van O. S/s naam bediende als masker. 

Schippersveint, Den — of 
Kees uit de Woadkaont. [Korn. 
Harkes, Landmeter.] 

Yriesche en HoUandsche versjes van 
-j- ; henevens een verhaal van ons 
leven op het Fransche oorlogschip in 
1812—1813. Sneek, F. Holtkamp. 
1840. 

Cat. y. Letterkunde, I. 337. 

Schoolmeester, Een — [H.M. 
Werker.] 

Droomen van -f » ^^^r examens, 
onder wys wetten , schoolboeken , enz. 
Verhaald aan ouders en voogden ter 
waarschuwing. Rosendaal, 1867. 

Schond t 't misbruyck. [Zin- 
spr. V. J. VAN DEN EeDE.] 

Schout, Zeekre — [Mr. A. 

TiSNE.] 

Brief van 4* ^^^ zeekre secretaris. [Utrecht hg J. C. ten Boscli en 's Ha 
by de Vermeulens.] 1781. 

Nijhoir, Bydr. N. Reeks IX. 238. Men k. 
R. M. VAN Go£K8 Toor den schrfjver 
dm; zie bl. 17 van het vlugschrift l)e 
lukte begraafenit; en Mr. B. ten Briok, 
veusbeschr. van v. Goens, bl. 160 e. v. 
Schout n^ t altij t 
Gbrbband Loockefieb.] 

Thysius 1710. [Zinspr. V. Schout 't mishruyck. [Zini 
V. J. VAN DEN Ebde.] Schout welden. [Zinspr. v.Rc^ 

BOUT VAN DEN VbLDEN.] 

Schouwt wulps leven. [Z^ 

Spr. V. PlETEE VAN TOOBENBÜBGH.1 Schreeuwer, Jan de — [P 
B. H. LuLOFs.] 

Gedachten van -f over het 
onderwijs. Groningen, 1848. r. n- 1. 
Schrijver, B. de — [D. 
dingh.] 

Proselytenmakery of de kunst 
kinderen en onnadenkende mensc 
tot de alleenzaligmakende kerk te J 
keeren. Door -f* '^^^ ontmasker i 
eener Delftsche Jezuitenclnb. Tm^ 
1848. in 
3n g 
1, 
Schryver, Een niet reeen 
rend — [P. van Ltmbüeg Bbouwr 

Proeve eener recensie door -)- . Gr 

1839. 

Ook uitgeg. met den titel : Al weder ^ 
over het Grieksche treurspel. 

Schuurstro, Hajo — [R. KoO 

MANS VAN BOEKEREN.] 

De reis der Snipsemaatjes. Door 
Kampen, 1882. X. 

Schuwt peryckel van de 
bussche. [Zinspr. v. . . . van 
Busscue?] Schuwt qua s traten. [Zinsp^*- 
V. P. V. St.(baten?)] 
( 563 Schijn baert fenijn. Sectatnini pacem. 554 Scbyn baert fenijn. [Zinspr. 
V. J. Taerungh.] 

Scbgn b e d r i e g d. [Zinspr. v. den 
dichter J. Laridon.] 

Schijn voed. [Zinspr. v. Simon 
Schijnvoet.] 

Sciencia neminem crnoiat. 
[Zinspr. v. Nic. Cruquius Ingeniear.] 

Scientie verheft. [Zinspr. v. 
Ambrosius van Moll£.] 

Scirtopodes. [A. Hirschig Cz.] 

a. Kleinigheden in rijm en onrüm. 
Door -f"' Enkhuizen, J. over de Lin- 
ten. 1833. 

b. Godsdienst- en zedespiegel. Door 
-f. Te Alkmaar, by H. J. van Vloten. 
L842. 

c. Fabelen en satiren. Door -j-. 
Alkm. 1857. 

d. De stad Wolverasimmenfels , de 
itad bij uitnemendheid , of hoe het in 
Ie steden zoo al en zoo al niet toe- 
gaat. Door -f- Alkm. 1857. 

e. De „Oranjewoorden in February 
1857" getoetst aan de waarheid. Door 
■f. Alkm. 1857. 

Levensber. v. Letterkuude, 18 . . 

S. C. K [Klinkhamer.] 

Maria , een dienstmaagd des Heeren, 
lie wat zij kon gedaan heeft, üitgeg. 
ten voordeele der christelijke zieken- 
irerpleging door -f. Zntphen, 1868. 

S. C. O. P. V. B. [SiBRANDUS Co- 

LUMBA, Oud Predikant Van Batavia.] 
Kenmerk der Christelyke Openba- 
rioge en derzelver verband met den 
Ufosaïschen Godsdienst en de Natuur- 
lyke Eeligie. Door +. Midd. 1782. 

C«t. Bibl. J. W. te Water, p. 86. 

Scott, Sir Walter — . 

a. AUan Cameron; onuitgegeven 
roman van -j-. Utr. 1841. 2 dln. 

b, Aymé Verd, of de opstand der 
Hugenooten in de 16e eeuw. Onuit- 
gegeven roman van -(-• Naar de derde 
Fransche uitgave. Gor. 1844. 2 dln. Van Scott*8 naam is iu dit werk bedriegelyk 
gebruik gemaakt, om het opgang te doen maken. 
I)e ware schrijver was volgens Quërard (Sa];erch. 
litt. dévoilées) Aug. Calllt, Secretaris van 
den heer de Geuoude, geholpen door Jav. 
Pagnon. 

Scribax, Dr. — [Jhr. Mr. C. Th. 
VAN DER Bruqghen van Lauwenrecht.] 

a. £en paar woerden over de kan- 
tonregters, naar aanleiding van het 
ontwerp van 1860 nopens de nieuwe 
regteriyke inrigting. Door -j-. Amst. 
1860. Vüg, 

b. Parade op den Dam. Kluchtspel 
in één bedrgf door -f. Amst. 1870. 

c. Bijdragen in den N. en Z. Ne- 
derl. tooneelalmanak (1876) en arti- 
kelen in regtsgel. tijdschriften. H,E.B, 

S. d. V. [Simon de Vries.] 

a. Nauwkeurige beschr^vingh van 
Groenland .... Vertaeld en met . 
veelerley historische byvoeghselen 
doorgaens vergroot, door -{- . t' Amst. 
1678. 40. 

Vertaling van Is. de la PsTRÈRE^sin 1663 
te Par|J8 verschenen Kelation de Groenland. 
Zie Mémoire bibliographique sur les jonrnanx 

des uavigatenrs neérland&is par P. A. 

Tiele. Amst. 1867, p. 280—282. 

b. Verhaal van 't leven enoorlogs- 
bedryf van . . . Christoph Bernard 
van Galen, Bisschop van Munster. 
Üoor -f. Amst. 1679. 12o. 

c. Seven duivelen regeerende en 
vervoerende de hedendaeghsche dienst- 
maegden. Amst. 1682. 12^ 

S. E. [Simon Episgopius] 
Dool -hof der pausgezinde , ofte : be- 
wys dat de Papisten gheen reden 
konnen gheven van de voomaemste 
stucken haers geloofs. Door -f. Haer- 
lem , bij Thom. Fonteyn. 1636. 12«. 

S. E. [Simon Engelbrecht.] 

Zie op P. I). [Dubbels.] S. E. [Mr. W. Staats Evers-I 
Artikelen in 
rant" v. 1831. Artikelen in de „Amhemsche Uou- Sectamini pacem. [Zinspr. v. 
Benbrus üliva.] 555 Sedibus. Serius. 556 Sedi bas incertis: spe certa. 
[Zinspr. v. Carol. Ryckewaebt.] 

Sednla musa f ave. [Letterkeer 
V. Samüel de Swaep.] 

Seghen baerd haet. |Zin8pr. 
V. C. Sammebs.] 

Segt cort en al, Zoo heeft 
het val. [Zinspr. v. B. vanMeürs.] 

Selden rust. [Zinspr. v. Hendrik 
Fayd'herbe.] H.E.B, 

Selde wel. [Zinspr. v. W. van 
Selden ?J 

Meulman 8757. 

Semel emigrabimus omnes. 
[Zinspr. v. T. N. Zegers Theol.] 

Semel insanivimns omnes. 
[Zinspr. v. Jhb. J. van Paffenrode.] 

Semel insani vivimus omnes. 
[Zinspr. v. den dichter Jan van 
Heebiskerk.] 

Semper amans. [Zinspr. v. Is. 
Burghoorn.] 

Zie op J. fi.; Tgl. Bibl. v. Pamfl. 2512. 

Semper amoris egens. [Zinspr. 
V. Prof. Abr. des Amorie van der 
Hoeven Jr.] 

Semper bona oansa trinm- 
phat. [Zinspr. v. D. Snoüok.] 

Semper candide. [Zinspr. v. 
jAcauBs Brassica of COOLS.] 

Semper efflait aqna. [Zinspr. 
V. S. VAN DER Heiden.] 

Semper faciendnm qnod fac- 
tum vellemns novissime. [Zinspr. 
V. Prof. F. Spanheim.] 

Semper idem. [Spreuk v. Petrus 
Hofstede?] 

a, Aenspraek aen myne geringste me- 
deburgeren; in het byzonder, aen de bewoneren van het zoogenoemde Agter- 
klooster : wegens derxelver stil, dengd- 
zaem en, aen de beveelen der Hooge 
O verhei t, gehoorzament gedrag, op 
laetstleden YlIIsten Maert: zynde 
geweest de henchlyke XXXIYste 
hooge gehoorte- verjaring, van Neder- 
lands teederstgeliefden Erfstadhonder , 
Willem den Vyften ; door Gtodts ge- 
nade, Prins van Orangeen Naaaaaw, 
enz. enz. enz. door eenen waren Oawe 
wetschen Vaderlander, woonachtig ae 
de Maze. Onder de Zinspreuk: +_ 
(&edagt.) Rotterdam 18 Maart (1785. 
b, Yrengde-zang der waare vaiderlan 
ders, wegens de heugelyke tyding 
dat Do: Bosch, geremoveerde pred' 
kant te Diemcn op hooge order so 
zyn hedankt geworden , wegens h 
bieroep te Poortvliet. (Ghet. -f.) s. 
en jr. [1798.] 

Navorscher XVII. 242. Zie ook boTso 
Klyo Zoon t. d. Nee?. ▼. P. 
Semper idem. [Zinspr. van 
Willem Bilderduk.J or r. V. Sensim scandendo. [Zinspr. 
SmoN Stijl.] 

a. De vrger na de kunst. Klu cM^^ ht- 
spel onder de zinspr. -{'•leiden, 17^S '54. 

b. Krispyn filozoof. Blyspel o. 
spr. +. Amst. 1754. 

c. De Mityleners. Treurspel onc 
de spreuk -f* Haarl. 1768. 

d. Lierzang aan Melpomene (met 
spreuk:) -(-. Harlingen, 1788. 

y.d. Marck 600 ea 601 (verbeteid) od 6. 
Scheltema, Meng. 1. 164. - d. 
■der 
de 

39: Serio et candidë. [Zinspr. 
Arn. Geclincx.] Seriosus, Janus — [Elb 

Zie op: Taderlandsehe brieven ia 
Numloose geschr. Serius. [H. Ernst Jr., Ev. 
thersch PredJ 

Verdient de zoogenaamde 
Christus der moderne theologie 
bied en navolging? Door -)-. 
1864. - V. cl 

de Lu- 

he 
eer- i SeriuR. Sibimet. 558 'oco — [Mr. Jacobus 

kderlandsche Letteroefe- 
Spiegel", enz. 

[A. J. SeBVAAS VA.N 

e orakelen of korts welige 
voor Neerlands juffer- 
b door +. Utr. 1863. 

Sckr. 

Dien, c^est regner. 
. Broekeb.] 

3omino in laetitia. 

\ IJSBRANDS.] 

irtu vraye noblesse. 
[QMAS Anraet.] 

n clouck moedich — 

iOH.] 

vensterken waer door 
•dt hoe die groote Mees- 
de poorten der hellen 
)oor -|-. z. pi. en jr. 

oaderteekend met *8 dichten 
royn Burcht." 

ion 8 a e V e. [Zinspr. v. 
Meer.] 

8. [J. VAN Waning Bolt.] 

ryke arme. Bijbelsch- 

3vellette. Door -j- . Amst. 

T. 

[Mr. J. Backbb Kobfp.] 
kundige beginselen van 
Donker Cnrtins aan z^ne 
getoetst, door -j-. Te 
)ij M. Wijt en Zoon. 

pellatie, het ministerie 
'an den Paus. Door -j-. 
van Goor, 1853. 
kundigen bij de motie 
1 beschouwd. Door -f* 

ige onstaatkundigheden en de Paus zonder regt. Door 4-. Aid. 
1853. 

e. De eigenlüke bewerkers van den 
oorlog in het Oosten , aangewezen door 
-f. Overgedrakt uit het Goudsch 
kron^kske. . . . Aid. 1854. 

f. Vragen bij eene wapenkreet, door 
4". Rotterdam, van der MeerenVer- 
brnggen. 1854. 

Severus. [W. Appel.] 

a. Een bedelbrief voor Amemniden. 
Door -f. Middelburg, 1853. 

b. Ryp en groen uit de portefeuille 
van -f. Aid. 1853. 

Seyhe, A. J. — [J. A. HsubEte 
Amsterdam.] 

De Secretaris of licht en schaduw 
van het menscheiyk karakter. Door 
+ . Amst. 1837. H.E.B. 

S. F. [Sybb. Feitama Jb.] 

a. Tooneelpoëzy van -f- onder de 
zinspreuk: Studio fovetur ingenium. 
Amst. 1735. 2 dln. 4^ 

b. Nagelaten dichtwerken van -f. 
Amst. 1764. 4». 

S, G. [Gbatama.] 

In „Drentsche Volksalm. v. 1845." 

S. G. [GtJBTEB.] 

In „de Gids" v. 1869. 

^Shemels cieraet is de claer- 
heyt van der stejren. fZinspr. 
V. d. dichter tan dbb Sterbsn.] 

S. I. [Ingen.] 

De getrouwe herderin. Lantspel van 
-f . Met eenige gedichten van dezelve. 
Amst. 1658. 

V. d. Murck 1117. 

S. J. fJ. C. ScHULTZ Jacobi.] 
Artikelen in „de Navorscher". 

Sibimet pulcherrima merces. 
[Zinspr. v. P. van dbb Aa Regtsg.] 559 Sibra. Sincernm. Sibru, Dr. — [Dr. H. van de 
Stadt.] 

Artikelen in tydschriften en dag- 
bladen. 

Sic itnr ad ast ra. [Zinspr. v. 
Zach. Hbyns.] 

Sic olim. fT. H. de Beer.] 
In tijdschr. en weekbladen. 

Sicut aqnila. [Zinspr. v. August 
[Frans] Wicitoan of Wickmans, Ge- 
schiedschrijver.] 

Si Deus nobiscum quis con- 
tra nos. [Zinspr. y. A. de Muincq.] 

Si Deus pro nobis, quis con- 
tra nos. [Zinspr. v. P. Mulbbius 
Med.] 

Si Deus pro nobis, quis con- 
tra nos. [Zinspr. v. Joh. Henr. 

YoilSTIUS.] 

Siena, F. S. van — [Faustüs 

SOCINÜS.] 

Het ampt van een christen mensch, 
door +. 1621. 4^. — 1630. 4^. 

Uit het voorwoord van J. h Lodeii*teyn*s 
Monster v. d. Ned. verschillen, Wijkt, dat 11. 
Ti. Wklsino voor den uitgever er van werd 
;;ehouden. Zie Kogge, llemongtr. geschr. bl. 166; 
Geschr. hetr. de Herv. kerk 11. 36 Deze opgave 
komt overeen met Placcius ]9'69.EE. 

Siet niet te diep. [Zinspr. v. 
Frans Karelsz Vebleeven.] 

Siot wel toe. [Zinspr. v. J. 
Adriaensz.] 

S. J. F. V. T. E. R. [Salomon van 
Til, Johannis Filius Ecdesiasticus 
Reformatus.] 

Inleiding tot de prophetischc schrif- 
ten. Door -|-* Alkmaar, 1682. 

Md naam herdrukt Dordr. 1684. 4*^. 

S. J. Jr. [S. J. Fcnnekotter Jr.j 

Geen priester, geene kerk. Kaar het 

Ëngelsch door -f. Amst. 1852. ÜUff, Silviana. [Elisabeth TVoLFFgeb^iJ'^iH 
Bekker.] 

In „De Grijsaard". C-] 


S. J. Med. Dr. [S. Janssonius.] 
Korte en bondige verhandeling 
de voortteeling en 't kinderbaren me 
den aankleve van dien; door -{'•2e 
Rotterdam, Barent van Santbergen 
1681. — Bedruk. Amsterdam, T. te- 
Hoorn. 1685. — Aid. 1688.— Ali 
1693. — Aid. 1706. Simplex sigillnm veri. [Zi^Ki^in- 
spr. V. Herman Boerhave.] 

Simplex sigiUum veri. [ZiK~ Zin- 
spr. V. A. DB BossoN Med.] ipr. 
Simplex ut col urn ba. [Zins 
V. Prüdens van Duysb.] 

De goude Jubel-Croon . . . Joan: 
B. de Roeck, herder der parochi 
kerk van den H. Michaël , vierei 
zynen Jubilé. (Get. -f O Gent, 18 

Vanderhaeghen V. 422; VI. 200. Simplicitas, Prudens — 

[Prudens van Düyse,] 

Op de vertooningen van den Dnia^ <h- 
man Keiler met zijnen troep. (G^t. »■ — -i-') 
z. pi. en jr. [Gent, 1845.J 

Vanderhaeghca, V. 437. 

Simplicitate et prudent^ ^^ 
[Zinspr. v. Godefb. Cobn. Udeiiaï-^^-\ S. J. N. [Servaas Jan Nabraxc>"^"» 
Het Nieuwe Testament van nieiv^ "^^® 
oversien na de Grieksche en Latijnsi^::^ ^ 
texten, ende gecorrigeert van vele 
ten . . . door -^ , Dienaer des 
Woordts binnen Dordrecht Do: 
1604. 

Kist en Rovaards, Archief XV. 298. d. 

r. Sin c ere et vere. [Zinspr. 

VOLCKER VAN OOSTBRWIJCK.] 

Sincerum pectus aperte 
[Zinspr. v. Joachim Hopperus.] V. 561 Sincerus. Öl. 562 Sincerus. [J. P. Sprenoer van 
Eyk.I 

a. De kanselontlnistering in de Ned. 
Hcrv. Kerk, tijdens de 17e en 18e 
iexLWj aangewezen en gestaafd door 
■}-. Amst. Gebr. Diederichs. 1853. 

Leveiuber. v. Letterkunde 1860,1)1. 11. Daar 
rordt geen gewag gemaakt vaa b,etüd zuodat 
k betwyfel of S. ▼. £. daarvan wcl deschry- 
rer waa. 

6. Broeders, waakt! Eene roepstem 
lan onze landgenooten , bij de wederin- 
iroering der Roomscb-kerkeiyke Hiërar- 
chie in Nederland. Door -{*• Amst. 
Peypers en Lintvelt. 1853. 

c. De kranke rigtingen in den boe- 
zem der Nederl. Hervormde kerk, 
eene der oorzaken van haar diep ver- 
val . . . Door -j-. Arnh. 1854. 

d. Begoocheling en ervaring. Eene 
nalatenschap. Verzameld en naar de 
behoeften des tyds bewerkt door -f. 
Haarlem, 1864. 

Sincerus, Christianns — [H. 

M. C. VAN OüSTERZEB.] 

Ernstige, vry moedige, dochtevens 
zedige beantwoording der vraag van 
Broeder Jonathan: „Zal in 1866 en 
1867 de vestiging der tien koning- 
rgken plaats hebben? Door -|-. Tiel, 
D. Mijs. [1867.] 

Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 82. Binceras, Justus — [Mr, Jac. 

ScHELTEMA.] 

In de „Vaderlandsche Letteroefe- 
ningen", „De Spiegel", enz. 

Sincerus, Martinus — [M. 
Et. Brugk . Leeraar in het Hoogdnitsch 
:« Gouda.] 

Eene kritiek van Prof. Opzoomer. 
Door -|-. Amst. 1854. 

Opgave van Dr. A. J. Vitringa. 

Sine fide, sine gaudio. [Zin- 
*pr. V. JoHAN Srx.] 

Medea. Treurspel met de spreuk: 
^.. 2e druk. Amst. 1679. 4». 

V. d. Marck 314. Sine labore nihil. [Zinspr. v. 
Fred. van Vervou.] 

Sine onere nihil. [Zinspr. v 
Franciscüs Sonniüs Theol.J 

Sine Pallade nihil. [Zinspr. 
V. Jan Willïmsz Koscam.] 

Sine Pallade nihil. [Zinspr. 
V. Maria de Wilde.] 

a. Het swervende portret. Kluchtig 
blijspel (met de spr. +.) Delft, 1742. 

ö, Abradates en Panthea. Treurspel 
met de spreuk: -]— Amsterdam, z.jr. 
[174 . . ] 

c. De gekroonde boere rymer. Bly- 
spel (o. d. spr. -j-.) Amst. 1755. 

d. Don Domingo Gonzales, of de 
man in de maan. Eluchtspel (m. d. 
spr. -|-.).Am8t. 1755, 

V. d Marck UOl. 

Sint-Mariëngraat, J. W. B. 
van — [J. W. Brouwers Abt.1 

Zeventien hoogleeraren van Neder- 
land ... in de kwestie van den dag, 
door -j-. Amst. 1866. 

Van der Linde, De ontbinding v. d. Tweede 
Kamer in 186C, bl. 97. 

Sin-Vaerdich, Open-Recht. 
[Zinspr. v. Cornelis Lieks Med.] 

De la Ruë, bl. 318. 

Sis quod esse vel is. [Zinspr. 
V. Ant. Walaeus TheoL] 

Sis sine felle pius. [Zinspr. v. 
DiRCK VAN Abcoude.] 

Sit scopus vitae Christus. 
[Zinspr. v. Rutoer Schutte Theol.] 

Si vis amari, ama. [Zinspr. v. 
J. G. Graevius.] S i X S o u c z. [Zinspr. v. W. Schel- 

LINCKX.] 

SI. [A. Sleeckx.] 

Artikelen in het „Album der schoone 

kunsten.^* 

.36 563 SI. H. N. 564 S 1. [Mr. L. A. J. W. Baron Sloet 
VAN DE Beele.] Artikelen in „de Gids." Slecht en recht, Job in 't 
eerste. [Zinspr. v. Job van de Wael.] 

Sleinada, S. J. P. — [J. A. Da- 
Nii^LS, Pastoor te Schaesberg.] 

Oorsprong en ontdekking van een 
goddelooze bende nagtdieven en kne- 
velaars in de landen van Overmaes. 
Door +. 1779. 

Cat. Gailloii, p. 123. 

Slessah. [L. F. J. Hassels.) 

a. Mensch en dier door -{- • 2e druk. 
Amst. 1864. 

b. Versjes en rijmpjes. Ernst en 
luim door -}"• Amst. L. F. J. Hassels. 
1874. 

c. Twee liederen door -f. Muzijk 
van Sfunethini. Aid. 1878. 4^ 

Slingert recht. [Zinspr. v. Jan 

PlETERSZ SlINGERTRECIIT.] 

Meulrnaii 4297: Bibl. v. Pama. 532G : 
Arnolds, Diction. de dcviées, p. 27. 

Slira, Joeg — [J. E. Slinger- 
voet Ramondt.] 

In „üelftsche Studenten-almanak." 

Sljuecht en rjuecht [Zinspr. 
V. GiJSBERT Jacobs.] 

Sloot, B. — [Joh. C. Zimmerman.] 
Recensie v. d. Christ. Volks-almanak 
in „de Gids v. 1856, 1858. 

S. M. [Muller.] 

fl. De tand van Boeddha. Een In- 
disch mirakel. I^oor -\- . Leyden, 1845. 

b. Ter nagedachtenis van M. Sie- 
genbeek. (In de „Kerkel. Courant.") 

c. Recensie in „de Gids" v. 1870. 

S. M. [Mr. SiMON Menalda.] 
Artikelen in de „Prov. Groning- 
sche Courant." 

S. M. [W. C. Zaalberg, Emer. 
Pred. te l)eventer.] 

Leiding-artikelen in „de Koerier." Smar^. [Dr. A. van der Linde.] 
Ideeën van -f* ^' Lyden. Maas- 
stad, J. Gordé. jNymegeii, A. Blom- 
hert] 1866. Sekr. 

Smits, Den Ouden Heer — 

[M. P. LlNDO.] 

a. Afdrukken van indrukken . . . 
door -|- en zyn vriend [Lodewyk] 
Mulder. Arnhem, 1854. 

b. Brieven en uitboezemingen van 
-{-. Amst. z. jr. 2 drukken. 

c. Een nieuwjaarswensch aan zijoe 
vrienden. Door -f, Arnhem, 1855. 

d. Familie van ons. Door -f. Arnb. 
1855. 

e. Nederlandsche Spectator. Week— 
blad van -{• . Arnh. en Rott. 1856— 59. 
4 dln. é\ 

/. Cleraentine. Door -f- «Arnh. 1858— 

ff. Eventjes over de grenzen. Doge* 
■f. Leid. 1863. 

k. Uittreksels uit het dagboek en. 
andere levensberichten van wylen deim. 
heer Janus Snor. Door -f .Aid. 1867— 

i. Le saltimbanque. Een verbaaV. 
door +. Aid. 1873. 

Smits, Hendrik — [Mr. Joa>s' 
Bohl.] 

a Het handschrift. Door -f. Bolt ^ 
1856. 

b. Oom Adriaan. Door -|-. Rott — 
1867. 

c. Najaarsbladeren. Door -)-. Rotb — - 
1867. ILKJr - 

Denkelijk alle ia een tydschrift (de Encjr 
clopaedie ?) geplaaUt. 

S. M. N. C. [Calisch.] 

Het leven van Napoleon III, er: 
keizer der Franschen. Populair g^ 
schetst door -j-. Amst. 1870. 

S. M. V. D. [A. Sterk V. D. M, | 
Het belang der maatschappy in h& 
beteugelen van den kindermoord 
briefswijzc voorgesteld aan P. Gans. 
per. Door -(-. Leeuwarden, 1774. 

S. N. |G. VAN Essen.] 
De arme rijke. Dichtregelen doo 
-j-. Naar aanleiding van het verspreid^ 
565 S. O. Soldaat. 566 lied: XjO diable de la Haye. 'sGrav. 
1860. üitff. 

S. O. fBon. SCHJMMELPENNINCK VAN 
DEB OyB.J 

Recensie van een werk van C. de 
Beer in „ Vaderl. Letteroef." voor 1828. 

S. O. [E. J. Potgieter.] 
Gedichten in „de Gids" v. 1837 , 

1838. 

Sober, bli, simpel van bert. 
[Letterkeer v. Philibbrt van Bors- 

SELC] 

Soeckende verwerf ick. [Zin- 
ïtpr. V. P. J. CODDE.] 

Zie: •Nieafr-jaar-liedcn by de Nederl. aca- 
ioBw" 1618—1622. 

Soeckt ende proeft. [Zinspr. 
V. ZA.CUARIAS Provoost.] 

Boeckt en vint. jZinspr. van 
Adr. van de Venne.] 

Soeckt en yvert. [Zinspr. v. C. 

D. WlTTENOOM.] 

Soeckt Gods gunst. [Zinspr. v. 
^ I^ircksoon.] 

**culn,an 1748. 

Soeckt grondt. [Zinspr. v. C. 

Soeckt het ghednyrigh. [Zin- 
"P»*- V, C. P. B1EN8.J 
„ ^*ö gbesegbende reformatie der stadt 
l'^nchuysen. Voorghe vallen in 't jaer 
^^72. (Get. 4. .) 't Ench. 1632. 40. 

^«1 NüeiihnU 1657. 

fyPo eckt naer 't eeuwigh nieu. 
i^uïa^r, V. Claas Lebndertsz.] S. ^^^tttee. 

S ] °^^«ckt rust en vrede. [Zinspr. 

^' •* ^^H. WlLLBMSZ DE PeYS.] 

°J^«ckt u ziels rast. [Zinspr. 
^' ^ïicK Sterck.] Soeckt vrede. [Zinspr. v. J. 
Lambrecut] 

Soeckt vrede. [Zinspr. v. Pi eter 

CORNELISZ VAN BrEDEROO ] 

Soeckt vrede. [Zinspr. v. J. 
Teeringx.] 

Soeckt vrede. [Zinspr. v. R.* 
Olivier van Zonhoven ] 

Soeckt vreucbt. fZinspr. v. 

CORNELIS VAN LaNGEVELT.J 

Sola spes Dens. [Zinspr. v. 
Stevek van Walcourt.] 

Sola virtute. [Zinspr. v. Remio. 
DU Laury, Pastoor te Namen.] 

Soldaat, Een Oud — [T. J. 
Stieltjes.] 

a. Denkbeelden van -f. over eene 
zuiniger en doelmatiger zamenstelling 
van het Nederlandsche leger. Nijm. 
1843. 

b. Nadere ontwikkeling van eenige 
der Denkbeelden van -[-. Aid. 1843. 

<?. Is Nederland nog te verdedigen ? 
Toestemmend beantwoord door den 
schryver der denkbeelden van -{- (enz.) 
Nijmegen , 1849. 

d. Adviezen door Zijne Excellentie 
den Heer Minister van Oorlog ge- 
vraagd aan -j" ^^®^ eenige punten 
rakende 's lands verdedigingsstelsel. 
Aid. 1850. 

e. De Nederlandsche hoofdrivieren 
en de plannen tot hunne verbetering, 
in populairen toon besproken door -{-• 
Aid. 1850—1851. 2 dln. 

/. Hoe Nederland te verdedigen is. 
In ruwe trekken aangeduid door -\-, 
Nijm. 1853. 

ff. Nederland en Rusland. Krygs- 
kundige beschouwingen over het ver- 
dedigings-vermogen van Nederland. 
Door +. Arast. 1855. 

//. Beschouwingen over land- en 
waterwegen uit h^ oogpunt der ver- 
dediging. Door -l'. Arnhem, 1859. 

i. De spoorwegen beschouwd uit het 567 Sole. Spes. 568 oocrpunt van verdediging. Brief aan 
Z. E. den Minister van Oorlog . . . 
Door -f. Arnh. 1860. 

Sole et sale. [Zinspr. v. T^aniel 
SouTERiüS Theol.] 

Soli Deo gloria. [Zinspr. v. 
GuiLL. EsTius, Theol. en Histor.] 

Sonder end. [Zinspr. v. J. van 

JüKKEMA..] 

Sonder Godt is 't ydelheit. 
[Zinspr. v. Cornelis van den Brande.] 

Sonder masker. [Zinspr. v. J. 
Fr. van der Borght.] 

Sonder valle-n staet Dambou- 
der e. [Zinspr. v. Joost de Dam- 

IIOUDER.J 

Sondicli isdemensch. [Zinspr. 
V. P. VAN Zon.] 

Soo doende leer ik. [Zinspr. v. 

G. V. VAN NOORDT.J 

Soo gaettet. [Zinspr. v. D. Thom- 

BERGIUS.] 

Bibl. V. Pamfl. 1340, 2290. 

Soranus. [J. H. Gkerke, Direc- 
teur 'v. h. Telegraaf kantoor te Grave.] 

a. Een stap van den weg. 

b. De emancipatie der vrouw. 

c. De laatste der maand. 

d. Gevolgen. 

e. Eerlijke arbeid. + f, HetrecbterbeenvanKapiteinTic./ 

y. De erfenis van Mr. Plumet. \p 

A. De eer der familie. 

f. De marteling eener vrouw. 

j. De weg naar het hart. 

k, Ignatiusvan Loyola en de Jesuiten. 
Uit het Franscb van E. Spuller. Vert. 
door -["• Roerm. 1877. 

/. Priester? Uit het Franscb van 
René Maral door -{■• Roerni. 1878. 

ILKJL 

So reine verclaer t. [Letterkeer 
V. Cornelis Everaert.] Sorgbt en hoopt. [Zinspr. v. 
E. Herckmans.] 

Sors suu quomque beat. [Zin- 
spr. V. J. SCHRÖDER.] 

De buitenspoorige minnaar. Blyspel 
met de spreuk: -{-• Rott. 1718. 

V. d. Marck 1816. 

Souffrir pour parvenir. 
[Zinspr, v. d. reiziger Jan Hüyoen 

VAN LiNSCHOTEN.] 

Souvenir me consume. [Zinspr. 
V. Olphabüus Füyck.] 

Sovsivs Kempenaer, Bel- 
tram — [Lambeet Vossius.] 

Harrebaa over den oprecbten edel- 
dom tvsscben Jvno en Pallas, door 
-f. Brvgghe, 1646. 4^*. F.V. 

S.P.E.D.T. [ScHEFPER, Pastor En- 
schedeënsis Doctor Theologiae.] 
In tijdscbriften. 

Spe et metu. [Zinspr. v. Jouax db 
Brune.] 

De la Kuti , bl. 43. 

Spe fati meliorisalor. [Zin- 
spr. V. Pierre Juribu.] 

Spe finis. [Zinspr. v. Dan. van 
DER Meer.J 

Sper at o mori. [Zinspr. v. Laü- 

RENS SyVERTSZ.] 

Sperno invidiam. [Zinspr. v. 
Jan van der Does.] 

Spero et opto. [Zinspr. v. L F. 
Batman.] 

Meulniaii 886. 

Spero invidiam et sperno. 
[Zinspr. v. H. Noordkerk.] 

Spero lucem. [Zinspr. v. J.Fr. 

WiLLEMS.] 

Spes Ion ga, do lor. [Zinspr. v. 
PiiïL. Flemmïno of Vleming.] 

Spes mea Christus. [Zinspr. v. 
Franc. Sweertius.] Spcs mea Christus. [Zinspr, v. 
Joh. Coen. Sylvius.] 

Spes mea Deus. [Zinspr. y. 
Joh. Putkam^ier , Pastoor te Utrecht.] 

Spes mea mortalis, non est 
mortale quod opto. [Zinspr. y. 
Joh. van Spyck Theol.] 

Spes mea ulterins procedit. 
[Denkelijk zinspr. v. Willem Hens- 

KE8.| 

Vgl. het sonnet «Aan den Heere K. Elzevier" 
met het sonnet «Aan den Heer 'Willem Hens- 
kes**, waarvan het eerste met die sprenk. het 
laatste K. Elzevier onderteekend is, te vinden 
bl. 45 Tan het 2c en bl. 87 van het 8e Ver- 
volg der Gedigtcn van, voor en tegen VV. v. 
liaren. Onder die sprenk gaf h|j ook : Aan den 
dichter onder de zinspreuk Pro Patria et Liber- 
Ute. Te Amsterdam. [1742.] 

Spes me dnrat. [Letterkeer v. 
Petrus Daems.] 

Spes qnoqne calcar habet. 
[Zinspr. v. P. Meulewels.] 

Spes yitae melioris, agit de 
morte triumpham. [Zinspr. y. 
Balth. Lydius, Pred. te Dordrecht.] 

S p e V i V o. [Zinspr. y. P. Dubbels.] 

S. P.' J. [J. P. Scholten.] 
Klinkdicht op het afsteryen yan 
Wolter Jan Baron Bentinck, Schout 
by Nacht . . . Door +. 1781. fol. 

Spiritus ardens. [Zinspr. y. 
Seraphin Brand.] 

Spiritus asper et lenis. [B. 
T. LuBUNK Weddik.] 

Bydragen in het tijdschrift „Enpho- 
nia" (1814—1829.) 

Letterkunde, JLevcnsber. 1863, bl. 304. 

Spiritus asper en spiritus 
lenis, De gebroeders — . 

Zie boven op Gebroeders. 

Spiritus lenis. [ Jurrtaek Moy- 
LiN, Deurwaarder te Kampen] a, jtfinneklagt yan een Domper- 
ridder. Door -}•• Kampen, [1824.] 

ó. M^n leeftijd. Eene opgerakelde 
nayonkeling yan -f. Kampen, 1829. 

Spits, Laurens yan der — 
[ Jhr. P. A. DB HuYBEBT Heer yan Cruy- 
ningen.] 

De Zangberg ontzet, zegezang; 
yersiert met Zeeusche lappen. In 
's Grayenhage , te bekoomen by Gijs- 
breoht Gtminet, boekverkooper in *t 
Kort Achterom. 1715. 

De schrijver teekent de opdragt: +. — Zie 
Kobcs en Riveconrt iu voce Zeens. 

Spoet naer 't goet. [Zinspr. y. 
Lambert Verbrugge.] 

Spoort na Deucht. [Zinspr. y. 
P. H. Spoormaker.] 

Meulman 2080. 

Springt niet of dwingt niet. 
[Zinspr. y. F. A. Ducens.) 

S. R. [SmoN Rivier.] 

fl. Voorstellingen of het geene, door 
den Graaf yan der Mark in het treur- 
spel : De yeroyering yan den Briel . . . 
gezegd wordt, is strydende tegens de 
waarheid . . . yoorgedragen door -|-. 
Rott. (1777.) 

Tooneelst. v. Letterkunde N*'. 7690. 

h, Apollo, Melpomené en Thalia. 
Voorspel ter opening yan het tooneel 
buiten Rotterdam, onder het bestuur 
yan Mej, E. de Bruin. Door -|-. Amst. 
1779. 

c. Aanspraak tot openiifg yan den 
schouwburg buiten Rotterdam ... op 
den 11 October 1780. Door +. 

S. S. [SUFFRIDUS SiXTINUS.] 

a. Apollo over de inwydinghe van 
de Keerlandsche Academia de Byekorf, 
ghesticht door Dr. S. Coster. Door 
-f. Amsi. 1617. 4<>. 

h. Geeraerd yan Velsen, bly- ende 
treurspel. Door \. Amst. 1628. 4°. 
— Aid. 1657. — Aid. 1665. 8o. 

V. d. Marck 170, 816. 571 S. 8. Standvastighyd. 572 S. S. [Sylviüs.] 

Hemichilias of half daizend vaar- 
sen uit Lat. en Ned. dichters door 
+. 1725. 

S. S. [J. H. Halbertsma.] 
In de „Leeuwarder stads-courant" 
Maart 1832. 

S. S. [Seuohmann Susan, Lector 
a. h. Gymnasium te Deventer.] 

a. Parijs en de Franschen. Schet- 
sen door Ida Kohl. Uit het Hoogd. 
door -f. Dev. 1848. 

b. De Pastorij. Door R. Töpffer. 
Uit het Fransen vertaald door +. 
Aid. 1850. 

c. Gredenkschriften van Lola Mon- 
tes, Gravin van Landsveld. Uit het 
Fransch vertaald door -]-. Aid. 1851. 

d. De familie Mailly. Door N. Josika. 
Uit het Hoogd. door +. Aid. 1856. 

e. Frederik de Groote en zyn hof. 
Uit het Hoogd. van L. Mühlhach , 
door -f. Aid. 1859. 2 dln. 

f. Berlyn en Sans-Souci, of Fre- 
derik de Groote en zijne vrienden. 
Door L. Mühlbach. Uit het Hoogd. 
vert. door -f. Aid. 1859. 3 dln. 

g* De fiaam. £en gedenkteeken zoo- 
als er weinige zijn. . . . Door 4-. 
Aid. 1865. 

h. Nieuwste verhalen uit het Ghetto, 
door L. Kompert. Uit 't Hoogd, vert. 
door -f. Aid. 1865. 

t. De Joden van Barnow. Novellen 
naar het Hoogd. van K. £. Franzos, 
door +. Gron. 1877. 

Staatsman, Eenen — [Mr. L. 
P. VAN DE Spiegel.] 

Nadenking van -f wegens zijn 
Ministerie in Holland, z. pi. [Rotter- 
dam, bij J. Hendriksen en Leiden, 
bij J. van Thoir.] 1800. 

Zie zgu BrieTcn gq Negotiatien II. 240. 

In do fransche vertaling in hetzelfde jaar te 
Hamburg verschenen ia een brief van den 
schrijver af;:edrukt, waarin hij protesteert tegen 
de vele veranderingen, welke in zijn opstel 
gemaakt zijn, onder opmerking, dat hij niai 
begrgpt, hoe zoovele foutieve copiën in omloop 
kunnen zgn, daar hij de gedurende z\jne ge- 
vangenschap in 1795 opgestelde eigenhandige Memorie slechts vertrouwd ij k had mede- 
gedeeld aan één zgner vrienden. (Noavclle gaittte 
de la Haye IS Avril 1810 n^. 26; Navoraeher 
XXVIII. 848.) 

Ten aanzien der straks aangehaalde •Bricren 
en Negotiatien** zij hier in 't voorbygaan op- 
geteekend hetgeen ia Cat. J. W. te Water p. 
318 gezegd wordt. «Deze papieren** zoo beet 
het daar, zijn uit *smans huis weggekaapt, 
eu buiten deszelfs voorweten in *t licht gegeven.*' 

Staatsman, Een — [Mr. C. Tu. 
Elout.] 

Aanteekeningen van -f hetrekkelijk 
de soavereiniteit in 1813; medegedeeld 
in een schrijven aan Mr. G. Groen 
van Prinsterer. 's Gravenhage , 1850. 

Catal. V. Letterkaude III. 267. 

Staatsman, Een — . 

Zie op E 1 e u t h e r o p h i 1 o ». Het ware 
wel ligt niet overbodig geweest boven aan te 
teekenen, dat de llollaudsche bewerking uitge- 
geven is by A. II. van Gorcum te Amsterdtm. 

Staatsman, Een oud — [Jülius 
DE Gbyter te Antwerpen.] 

De waerheid over de Vlaemsche 
beweging. Brieven van -)- aan een 
jongen Gentenaer. Gent, 1858. 

Bibliophile Beige, XIX. 26. 

Staden, Dr. Alexins van — 
[Dr. Jan ten Brink.1 
Artikelen in: „Nederland" en „het Noorden." Srkr. Staet vast int gheloove. 
[Zinspr. v. Abr. de Eoninck.] 

Sekere liedekens ghestelt tot stich- 
tinghe ende troost der vervallene ende 
verdmckte kercke Christi in Neder- 
landt . . . (Met voorrede get. -f •) 
Amst. 1616. 4«>. 

Bibl V. Pamfl. 1225. 

Standvastighyd verwind 't 
geval. [Zinspr. van Frbd. Dcym.] 

Voorlooper van de Ifaagse Merkn- 
rins. Verhaalende het gedenkwaardig- 
ste van Enropa, begin neemende met 
het veroveren der Kon. Linie. In 
helden-digt, door een Beminnaar der 
Nederdnytsche Digtkonst. Onder de 
zinspreuk: -t-* Gedrukt na de Haag- Strydt. sche kopy, tot Amsterdam , by Fredrik 
Dnym. 11711.] 4". 

Stans pedo in nno. [Zinspr. t. 
Dan. Hbinsius.] 

Stappet recht. [Zinspr. v. PiB- 
TBR Jansz. Stapper,] 
N»onchcr XI\. SAS. 

Stnte et Denm redama. [Zin- 
Bpr. V. CoRN. Jansf.nius, Bisschop 
yaa Gent.] 

Stem uit de „Dïetsche Wa- 
rande", £ene — [J. A. Alberdinok 
Thuh.] 

Het Hoagsche monument en de 
Haagsche triomfkreet, begroet door 
4-. Amst. 1»G4. Vilff. 

Stephanns. [L. J. F. Tollens.] 
Iets onpartyiligs over de Leidsche 
Studenten Almanakken, beneTensover 
een tweetal atakjee, ten titel Toerende; 
Brief aan mijnen vriend D, en een 
Brisf over het papier en inkt vermor- 
een der Wanldbea. Dour -]-. Leiden, 
J. W. Brouwer. 1840. 

Vnlgtiu aaiitcek. Tin cin tljdgeaovt op mün M. 

Sterft eer ghy sterft. [Zinspr. 

V. J. TERlJffEN.[ 

Sterrekycker, Seeckeren — 

[VlNC. TA.N DrIELENBURCH.} 

CaJendier ofte almanaok waer inne 
men . . . opspenren, nospenrcn ende sien 
kan de Apocalyptische Beeste ende de 
Babylonische Uoere daer op zittende 
... Ghepractiseert door -f. 1617.4°. 

BIU. V. [»mfl. 13Sa. 

Stervende groey ick. [Zinspr. 
v-. Marcel TiBORTa.j 

Sterven doet leven. [Zinspr. 
^- Willem van Noblek.] 

Sterven doet leven. [Zinspr. 

^- E. M. VAN BOHAIS.] . 

Stichtenanr. [J. Hcharp?] 
Taarwel aan mijn vnderland. (Get. +. 1785.) Alom te bekomen k 2 
a'.nivers. 

Zi« op Flandcr, P h i U u ti * e n ■ — . 

Stiohtenaar, P. — [P. Pupbrs.] 

o. Yryheid minnende lierzang ter 
eere van bet lofwaardig exercitiege- 
nootsehap . . . binnen de Rtad Amers- 
foort... (Get. +.) 1784. 

Ode aan de officieren en leden 
van het achtbaar exercitie -genootschap 

. (Get. +.) 1784. 

c. Myn aandenken aan Nederlands 
alliantie met Vrankrijk. Door -[-. z. 
pi. [Utr.?] 1786. 

'.. V. LcIUrkiiade I[. 641. 

ticht of swyght. [Zinspr. v. 
C. J. VAN Abkd.] 

Stigtenins, Hoseas — [Hebo 
SiBERSHA of Joh. £ns.| 

Satans verantwoording op de vraag, 
waarom hy sommige menseben heeft 
aangeset om de recbtsinnige stigte- 
lyke schriften van de aalige Professor 
Coccejus te lasteren. Door +. Gedrukt 
te Helle-voet-slnis en te bekomen te 
Amsterdam, by d'Erfgenamen vanP. 
Slaithijsz. z. jr. — Lingen, 1715. 

Vgl. T. d. Ao. 

Stilstaen is t&|ngh gegaen. 
[Zinspr. v. Dibck Flobisz van De- 8. T. N. J. [Jan Nobel.] 
ïfinnevrengt op het huwelyk van 
den Heer Isbrandas Fabricins, dienaar 
van Gods kerke te Wilaen. En Juf- 
frouw Geertmydt Borcheer. In den 
echt verbonden den 8 van Slagtmaand 
1693. Omnia viocit amor et nos oeda- 
mus amoii. (Get.: -f.)z. pl.enjr.4'*. 

Stomachatnm, Aesopnm — 

[J. UlTENHAQB DE MiST.] 

Apologie ofte verantwoordiginge van 
den ondienst der stadbond. regeeringe. 
Door 4-. Amst. 1663. 

Strydt en mydt. [Zinspr. v. 
Gebbit Dirksz de Kuytbb.] 575 Strijdt. Studio. 576 Strijdt manneliyck. [Zinspr. v. 

P. SOLDAKT.] 

Student, Een — [J. J. van 
TooRENBNBERQEN , thans Hoogl. te 
Amsterdam.) 

-|- aan '/^ne academiebroeders bij 
den nood des vaderlands. Utrecht, 
1844. Sckr. 

Student, Een — [P. Loosjes, 
later Doopsg. Pred. te Amsterdam.] 

Mgn kamer door -j-- Utrecht, 1849. 
— Aid. 1853. * 

Student, Een — [H. Eabiüs, 
Med. Stud.J 

Kleine gedichten voor de lieve jeugd 
aan de hoogere scholen naar Mr. Hie- 
ronymus van Alphen. Door -|— Amst. 
184G. — 3e druk. Aid. 1849. 2 bun- 
deltjes. 

Student, Een — [C. W. Opzoo- 
MER, thans Prof. te Utrecht.] 

Een woord over hooger onderwijs 
door -f . Leiden en Amst. J. H. Geb- 
hard en Co. 1849. Z. P. 

Student, Een — [L. J. van 

GeLEIN VlTBINGA.] 

Merkwaardig berijmd verhaal van 
hetgeen den kruisridder Pieter over- 
kwam in den lande van Leiden. A. 
D. 1468. [186C] Uit oude kronijken 
opgedolven door -}" • z. pi. en jr. 

Student, Een' Leydsch' — 
[ W. F. G. L. d' Ablaing van Giessen- 

BURQ.] 

Vrijmoedige gedachten over de wet- 
ten en instellingen der beide corpsen 
studenten , te Leyden , door een vriend 
der biliykheid, -f. Leyd. H. W. 
Hazenberg en Comp. 1839. 

Volgens aaiiteckening van eeii tijdgenoot op 
Ulijn ex. 

Student, Een Leydsch — . 

Zie op Los en vast in de Naaml. ge- 
schriften. 

Student in deGoddelyckeen 
Kerkelycke Regtsgeleerdheid, 
Ken — [F. Laman.] 

Anleydinghe tot verdere gedaghten over lot-profetien, en boek-lotterien 
. . . door -{-. Gron. 1743. 4®. 

Student in de Theologie^ 
Een — [Denkelijk C. van Koets- 
veld.] 

Het verslag van den Utrechtschcft 
Studenten-almanak Voor 1864 en het- 
adres van enkele theologanten , doop 
4-. Utr. 1804. 

Student, Een Protestantscli. 

— [J. Knbppelhoüt.] 
Aanteekeningen van -)- . 's Gra\r ^ 

1839. 

Student, Een Protestantse 

— [ A. M. G. Smulders.] 

Zie boven op S. 

Studio crescit sapienti a. 
[Zinspr. van G. £r£Nder k Brandi:;^.] 

Het vonnis naar wensch. Blij yg^ j 
naar het Fransch van Sedaine. (IbSet 
de spr. -{-.) Amst. 1781. 

Tooneelst. v. Jjetterkande n^ 7831. 

Studio fovetur ingenii^^m. 
[Zinspr. v. Sybrand Feitama Jb.J 

a. Homulus. Treurspel gevolgd 
Fransche van H. de la Motte. 
1722. — Aid. 1735. 

ó, Titus Yespasianus. Treurspei 
volgd naar het Fransch van P. 
neille. Amst. 1722. -^- Aid. 173 

c, Hendrik de Groote, uitdeP.z^ui- 
sche heldenvaarzen van den heear de 
Voltaire in Nederd. dichtmaat over'ge- 
bragt. Amst. 1753. 4^ 

d, Pertharitus, Koning der L»oiii- 
barden. Treurspel n. h. Fransch vai^ 
P. Corneille. Amst. 1735. — Aid. 1T5€. 

e. Telemachus, uit het Fransch v»^ 
Fénélon in Nederduitsche vaer^^*^ 
overgebragt. Amst. 1733. 4^ 

f. Darius. Treurspel n. h. Fran*^^ 
van T. Corneille. 2e druk Amst. 17& '• 

y. Alzire of de Amerikaan. Tr©'*^r' 
spel naar het Fransch van de V^'*' 
taire. Utr. 1770. 

k, Pyrrhus, treurspel. Naar 1^^* 
fransche van den heer de Crébil^^" 
gevolgd. Gent, 1786. 

Alle niet de sprenk +. Zie v. d. Marck ' ^^' 
1016—1020. .h. «e- 
'or- 577 Stndiosa. Saam oaiqae. 578 Stadiosa vita optima. [Zinspr. 
V. £rycius PütbanusJ 

Stadiosas. [W. C. tan Manbn.] 
Een woord over Utreohtsche Theo- 
logie, ^aar aanleiding van het veel- 
boBproken verslag door -j-. Utrecht. 
Drok en oitgave van L. E. Bosch en 
Zoon. (1864.) 

Stadiam tempasqae masis. 
[Zinspr. v. T. H. M. F. . .] 

Staer (Stayr) recht. [Zinspr. 
V. Jan van dbe Veen.] 

a. Op *t mistighe weder in Dayns 
den 21 Oct. 1639. (Daaronder:) 
Lover aen ... M. Hz. Tromp. (G-et. 
-{- .)Deventer, Coenr.Thomassen. [1639.] 
In plano. 

6. Zege-sang over het Sas van Gent, 
gestelt in de macht van . . . Fredrick 
van Nassoa. (Get. +.) Aid. 1644. A^. 

Met naam herdrokt, zie Bibl. t. Pamfl. 
2929. Vgl. Thyrius 2062, 2242. 

S. U. [TJtbeeo.j 

Tien overdenkingen over het laatste 
gedeelte van ^sHeilands lyden, waar- 
van de voorname inhoad nitmaken, 
de zeven laatste woorden van den 
stervenden Verlosser, door -f-» ^* C. 
Pastoor. Amsterdam, 1840. 

Hy noemt zich schryver hiervan op den 
Ütel zf|ner in 1841 verseheaen: T?raalftal leer- 
redenen oyer verach. onderwerpen. 

Snblimis et imas. [Zinspr. v. 
Jac. Tbigland.] 

Sabstitit anda. [Zinspr. v. Jo* 

JANNES AnTONIDES VAN DER GOES.] 

Saohtende. [2^spr. v. L. H. 

BibL V. Pamfl. 6950. 

Sadore et .labore. Pennings. 
[.Zinspr. v. Nic. Bsrioth of Teb- 

OOUWE.] 

Snikerfabriekant, Een ond 

IH. VAN BLOBiMEdTEIN.] 

Voorstel van eene belangr^ke w^zi- ging in het planten van het suiker- 
riet op Java, door -f- Samarang, 1864. 

Cat. der Amst. Bibl. VI. 484. 

Snivins, Antonius — [Corn. 
ELlzart.] 

Het schaediK lezen der H. Schrif- 
tnre . . . door 4"« 1685. 

Zie Bennink Janssonins bl. 138, 182; v. 
Heusaen en y. R^n I. 466. 

Snperat patientia fortem. 
[Zinspr. v. Matth. Hovius, Bisschop 
V. Antwerpen.] 

Summum nee metuas diem, 
nee optes. [Zinspr. v. Prof.GiLBSRT 
Jacchey te Leiden.] 

Sumus stabiles uno. [Letter- 
keer V. Anselmus Boetius.] 

Superanda omnis fortuna 
f er en do. [Zinspr. v. Jacx)bus Boslens.] 

Suprema in amore virtus. 
[Zinspr. v. Joost van der Minnen.] 

Sursum animus et sustine 
et abstine. [Zinspr^ v. Sam. Amp- 

ZINO.] 

Sursum corda. [Zinspr. v. Prof. 

MeIN. SCOTANUS.] 

Sustinet Schore. [Zinspr. v. 
LoD. DE Schore, Eegtsgel.] 

Suum cuique. [Zinspr. v. d. dich- 
ter Jacob Lüyt.] 

Suum cuique. [Zinspr. v. A. A. 
Paqenstecher, Prof. te Groningen.] 

Suum cuique. [Zinspr. v. J. 
Haverkamp.] 

Suum cuique. [Zinspr. v. E. J. 

B. SCHONCK?] 

Taal- en digtkundige mengelstoffen, 
onder de spreuk: -)-. Te Leyden, by 
Heyligert en Hoogenstraaten. 1776. 

Dit geschrift heeft een groote beroering te 
weeg gebragt en verscheiden andere geschriften 
nitgelokt. 

37 579 SHum cnique. S. v. V. - • 580 

Suuin cuique vitinm est. a. De Boomsche Panlina, ofte be- 

[Zinspr. y. Jak Schrödeb.] drooge kuisheit. Treurspel door -j-. 

Schoonh.' 1660. 

Suy velgbeest, L. C. — [Karel b, Diederük en Dorothe of de ver- 

LoDEWiJK ToRPS. ] lossing van Dordrecht, door -}* • 's Chrav. 

Geschied- en oudheidkundige hydra- 1666. 

gen in Belgische tydschriften 1841 c. De gestrafte on tschaking, of ze^> 

en later. n.E.B. hafte herstelling van den jongen Hae* 

gaenveld, versiert met wonderlyke 

S. V. [Prof. S. Vissering te Leiden.] bejegingen der Hollandsche Nimfen. 

a. Eenige opmerkingen ter zake der Door +. Amst. 1669. 12^ 

aardappelziekte , door -j*» Amst, 1845. d, Roemtrompet der vrouwen ... 

üitg, door -f. ^sHage, P. de Waarzegger, 

h. Büdragen in „de Gids", „Prak- ordin. drucker v. h. Theeschool der 

tische Volks-almanak", enz. Juffers. 1687. 4**. 

V. d. Marck, 228, 226. 

S. V. d. A. [Sybrand van den Anker, « t t^ -ar 
Leeraar a.h. Seminarium te Kuilenburg.] ^ ^' ^' ^-^S-i ■^^' — iP^^^ ^^ 

Onschendbaarheid van den Kerke- Leeuwen, Eegtsgeleerde.] 
lüken Staat. Door +.Amst.l860. üüa. ,«• ^^^ tractaet van avenen , dat is: 

ghemeene contnbutie van de coopman- 

S. V. D. S. [S. van der Star.] schappen ende goederen in den schepe 

Krispyn dansmeester. Blyspel door bevonden . . . Ghemaeckt by Quintyn 
-f. Amst. z. ir. Weytsen. Van nieuws oversien . . . 

V. d. Mi^k 1838. ^^^ +• ^^^' 'sGrav. 1651. 4^ 

Met naam herdrukt ia 1719. 

S. V. E. [J. P. Sprenobr van £yk.J b. Kort verhaal van 't gene ia 't 

De wet op het notaris- ambt van 9 jaar 1672 hinnen Leyden is voorge- 

Jul^ 1842 (Staatsbl. n^. 20), henevens vallen, begrepen in de Yerantwoor- 

het tarief van honorarium en de wet- dinge van -f., aandenagtbaren wysen 

ten op de openbare verkoopingen van Kaad der stad Leyden. z. pi. en jr. 

roerende goederen, het regt van zegel, [Leyd. in of na 1676.] 4^. 

de registratie enz. . .van aan teekeningen Cat. v. Letterkaude II. 122. 

voorzien door +. Met een voorwoord «mm mi 

van W. L. van^Meurs. Zwolle, G. H. ?; v- T. [Salomon van Til.] 

Meüer. 1861. Verzameling van eenige uitgelezen 

predikatien, en ontlediging van het 

S. V. G. [J. W. J. Steenbergen X-ied van Mozes. Door -f. Leyden, 

VAN Goor.] 1733. 4**. 

a. De Vuurproef. Toneelspel naar g ^ y ^ y ^ 

den 3en druk mt het Hoogd. van G. chrigtelicke danoksegginge voor ver- 

^Tnf n^^^T-ït'^ Leeuw 1804 ^^^^^^ ht^rlycke vi^rifu, die God 

*. De Ooat-Indien-vaarer. Tooneel- , ^ . / ,». .« weerkon 

spel naar het Hoogd. van C. G. H. "? if v t F • 7f^^ 

Arresto. Door +. 2e druk. Amst. 1805. «^eg'^e^e'' ^"^^^^f "J?'!!'""^^» ^^ 
Tu •• - v/ _*71.- / . r •"'""• '■-y.' vincien onder het beleirt van znn 

van F. von Eaumer. Honm soit qm .., Do^^ +, Dienaer des H. Enan- 
mal y pense. (Met voorrede get. + .) yj ^ot ïeyden voor D. J.. van 
In twee deelen. Te Leeuwarden, b^ fipenjam igog 40 
Steenbergen van Goor. 1817. 2 dln. P^ort d«ióp in 'tzdfde jwr ver«dfceo ee. 

c TT ra TT onveranderde drak op welks titel: «Door 

S. V. H. löAMüEL VAN HOOGSTRA- Samuelem Veltium , IJienaer des H. EoMg. 
TEN.] in Aerlander-veen." 581 y. w, s. F. Syt wilgh. 582 5. W. S. F. [Waawchgnlijk Sacha- 

BIAS WSBBEBTJS Sach. fil.] 

a, Aanmerklnge over de predicatie 
▼an den Eerw. Heer Ds. Adrianas 
▼an Wesel, des sondaghs morgens 
den 25 November, gehouden in de 
Westerkerk: discoursgew^ze yoorge- 
Rtelt. Door -f. 't Amsterdam 1692. 4^ 

6, In antwoort op het jongste Post- 
scriptum van de YI Brief van Hog- 
gheoer Philaleethees tegens eene van 
de (soo hem denkt) schadelyke helpers 
van D^. B. Bekker . . . Door den zel- 
ven 4-- t* Amsterdam, 1692. 4^ 

Sylvius. [C. VAN Eblach van 
DEB Bilt la Motthe.] 

Artikelen in de „Lectuur voor de 
Huiskamer". Sylvius, Saxo — 
Bosscha te Deventer.] 
In „de Navorscher". [Prof. P. Synave. [E. van Eys?] 

Gekroonde onnooselheydt, door 
standtvastige ende wel beproefde liefde 
. . . Tot Iper. z. jr. 

Achteraao de sprenk: Synave wenscbt altijd. 
Met Godt te %^n yerbiydt. 

Syn sonde r schyn. [Zinspr. v. 
A. V. D. . . (van Dilsen ?) 

Zie auctie-catal. y. 6. y. R(ja te Utrecht, 
Mei 1882. n». 860. 

Syt bekleedt. [Zinspr. v. B, 
Bockius.] 

Syt God bevolen. [Zinspr. v, 
Math. van Creenbübch.] 

syt ionck. [Zinspr. v. Daniel 
Abhahahsz Joncktus.] 

Versjes en liedjes in liedeboeken en 
dergeiyke verzamelingen. 

Scheltema, Gesch. ea lett. meng. III. 1 
bl. 58. 

syt wilgh. [Zinspr. v. C. Lange- 
velt.] — — >/NAAAAAA/V/WAAA/V-w— T. T. T. T. TH. Tbeüwsbn.] 
Wilson. Tooneelspel naar het fransch 
door -f- Amst. 1784. 

TooneeUt. y. Letterkunde 8858. T. fH. Tollens, Cz.] 
a. Bil ly de geboorte van den jongen 
Prins. (Get. +.) Te Rotterdam, by 
J. Immerzeel, Junior. 1817. 

b. Romancen , balladen en legenden. 
(Voorrede get. + ) Aid. 1818. 

c. Dichtbloemen by de naburen ge- 
plukt. (Met voorwoord get. -)-.) 
Leeuwarden, 1839. 

De naam des schrijvers staat op denomslng. 

T. fP. H. Tydeman.] Iets betr. de Lat. scholen. (In den 
„Konst- en Letterbode" 1827 n«. 15.) 

T. [H. W. Th. Tïdeman, Pred. te 
Rozendaal.] 

Gredachten van -f. Leiden, 1845. 
320. scAr. 

T. [Chr. Alb. TfiBBENffOFF, Lecraar 
aan de R. H. B. te Grouda.] 

Dagblad-artikelen over letterkunde 
in de „Rotterdamsche Courant", het 
„ütrechtsch l)agblad",enz. 1864—1874. 

T., Dr. — [Dr. P. H. Tydeman.] 
In „de Recensent ook der Recensen- 
ten", 1862. 583 T. A. T. C. 684 T. A. [ASSBLTJN.] 

Op- en ondergang van MasAnjello 
. . . Trenrspel door -f* Amst. 1669. 
— Aid. 1675. — Aid. 1701. 

TooneeUt. v. Letterkande , n^ 5811— 5818. 

7. A. [Theopuilus Adami.] 
Eere-scherm yan de . . . Moeder 
Godts Maria . . . Tegens H gedichte lof 
Maxiae veel meer ont-éeringhe van 
liaer. Door +. Uytgegeven van Wilh. 
Slnyter, Grereform. predikant tot Eyber- 
gen. Antwerpen, Óom. Woons. 1670. 

T. A. [Abemdsz.] 

a. Nien w-j aars wensch der arme 
Fransche vingtelingen aan de meêdoo- 
gende en mildadige ingezetenen der 
Vereen. Nederlanden. (Öet. -)-.)z. pi. 
[1686.] 49. 

b, Sertorins. Treurspel nit het 
Fransch van P. Comeille door -J-. 
Amst. 1722. 

Y. d. Marok 781; Vgl. Bibl. ▼. Pamfl. 8834. 

Taco. [T. H. DÊ Beer.] 

a. De vrouw in hare waarde en be- 
stemming. Twee godsd. toespraken 
door A. Monod. Uit het Fransch vert 
door -f. Amst. 1863. 

b. De gelukzoeker. Oorspronkeiyk 
kamerspel door +. XJtr. 1864. 

c. Mirth en lauweren. Eamerspel 
ter herinnering aan den slag by Water- 
loo vervaardigd. Door -f- Gror. 1865. 

d. De ingebeelde zieke. Blyspel in 
drie bedreven, door Molière. Vertaling 
van -j-. Zutphen, P. Plantinga Bz. 
1866. — Aid. 1871. 

«. Moed, beleid en trouw. Taferee- 
len uit Neêrlands verleden door ver- 
schillende schry vers. Nieuwe druk . . 
herzien door -f, Gor. 1867. Schr. 

Tallyo. [Dr. J. Tii. Cattie, 
Leeraar a. d. H. B. te Arnhem.] 
Dagbladartikelen. 

Tandem bona causa trium- 
phat. [Zinspr. v. Reinier Pauw.] 

Tandem bona causa trium- 
phat. [Zinspr. v. J. Hklmolt.] 

Tandem bona causa trium- 
phat. [Zinspr. v. Elie Chatin.| Tandem fit surculus arbor. 
[Zinspr. v. M. van Hovïn.J 

a. De gelukte vemomming. Klucht- 
spel onder de spreuk : -)-. Amst. 1701. 

V. d. Maick 1108. MogèlQk was ook Tin 
hem: 

b. Prins Eugenius verwelkomt in 
de Vereen. Nederlanden. (Gtet. -f., 
Rott. , Reyner van Doesborg. . . 1708. 

Tandem justitia. [Zinspr. v* 
Joost de Damhoudeb.] 

Tandem pati en tia vin oit. 
[Zinspr. v. Fa. Eeicstbbhüis.] 

Tandem, tandem justitia 
obtinet. [Zinspr. v. Joost db Dam- 
houdeb.] 

Tantum virtutis amore. 
[Zinspr. v. P. Güdeunüs, Regtsg.] 

Ta won. [W. Tadama?] 

a. Civiele en militaire betrekkingen 
in Nederlandsch Indië, met opgave 
der aan dezelve verbonden inkomsten. 
Door -)-. Kampen, E. van Hulst. 1869. 

b. Het Landverhuur op Java. Aan- 
vulling van art. 62 van bet beleid 
der regering van Nederl. Indië. Door 
+ . Aid. 1869. 

Taxim non taxes. [Zinspr. y. 
Adb. van Eebkhof, Pastoor te St. 
Oedenrode.] 

Taylor, George — [Waarschyn- 
l^k Prof. A. Hausbath te Heidelberg.] 

Somoiige zij tier romans (o a. AntinoQs) Bfjn 
in het Hollaudsch vertaald. 

'T begonnen volherden. [Zin- 
spr. V. J. DE Weebt.] 

'T best is beter. [Zinspr. v. d. 
dichter J. P. . . .] 

'T Best is goed.[Zinspr.y. Zbgeb 

MOYAKBT.] 

'T betrouwen is op God. 
[Zinspr. v. Nic. van Renynghe.] 

T. C. [Thomas Clifpobd.] 
Appendix van Engelands appel en 
beroep aan de Communs .... overge- 585 'T comt Ter werelt. 586 levert op den 28 Oct. 1673 . . . Door 
-f, a^ewesen Raet van syn Majesteit. 
Uyt het Engels . . . 1673. 40. 

SeheHema, Gesch. eo Lett. Mengelw. VI. 
1. 809. 

'T oomt al uyt een. [Zinspr. v. 

J. G. VAN DOBSTEN.] 

'T oomt nyt den gheest. 
[Zinspr. v. D. van Ophovbn.] 

T. d. M. [ W. P. TüBNBüLL M MmoBB.] 

Ter 11de verjaring van Willem 
Greorge Frederik . . . Door +. 's Grav. 
1785. 

Teknander. [J. C. Eindbbmann, 
Fred. te Doetinchem.] 

Artikelen in „Pandora" en „De 
l^dspiegel." 

Lerensber. t. Letterk. 1877, bl. 90. 

Tel, T. — [. . . Kacalestbb Loup, 
£mer. Predikant van Brenkelen.] 
In „De Tgdspiegel" 1875. 

Telephon. [C. L. Lütkebüül Jr. , 
Telegrafist te Amsterdam.] 

Zgn ideaal en mnn ideaiü. Door +. 
1870. 

Temperanter, jnste et pie. 
fZinspr. v. Jod. Hoeingiüs.] 

Tempera te tempori. [Zinspr. 
V. Jhr. Jan van deb Noot.] 

Tempera te tempori. [Zinspr. 
V. S. Inobn.] 

Tempera te tempori. [Zinspr. 
y. Babth. Bulop8.J 

Tempora nationum implen- 
tnr. [Zinspr. v. Laubens van Mbts, 
Ghschiedschr.] 

Tempora tempore tempera. 
[Zinspr. v. Mabt. CuYPEBSof de Cvpeb.J 

Tempore et labore. [Zinspr. v. 
IsAAc Le Long.] Tempns est. [Zinspr. v. Fbans 
VAN Kinschot, Regtsg.] # 

Tempns faciendi Domine! 
[Zinspr. v. Clemens Cbabbbls, Bis- 
schop van 's Hertogenbosoh.] Tenaz, Jnstns 

TEMA.] 

In tydschriften. [jAa SCHEL- Tendendo. [Zinspr. v. d« dichter 
M. V. E. . .] 

'Tend moet de last dragen. 
[Zinspr. v. Jan Hoywagbn.] 

Terbnrch, C. — [Mr. J.EssebJb.] 

a. Hildegonde van Dayvenvoorde 
en andere novellen. Door -f- Utr. 1879. 

b. Twee sproken van minne. Door 
+ . ütr. 1882. 

Tergow, Ferdinandvan — 
[L. J. DE Mets.] 

Ghalerg van Ned. dichters enproza- 
soluryvers. (In „De Ylaamsche school" 

1856.) 

Terlaenen, Alfred — [Mr. A. 
M. N. Pbayon van Zuylen-Nybvelt, 
Advokaat te G«nt.] 

a. Wilhelmina. Novelle door -f. 
Gent, 1870. 

b. Verloren. Novelle door -f-. Leiden 
en Utrecht, 1871. 

e. Door het venster. Novelle door 
+. Gent, 1872. ff. E.B. 

Terminabit. [Zinspr. ▼• Bal- 

THAZAB BeKKBB.] 

Tertins, G. — [T. Kouwenaab.] 

a. Stnkken in „Theophania" 1855 
— 1857, „Almanak v. blggeestigen," 
„Ënropa", enz. 

b. Twee knsjes voor 't jonkvron- 
weiyk Nederland. Door -|-* Amsterdam, 
T. Kouwenaar. 1870. 8ehr. 

Ter werelt niet wis, dan de 
mathesis. [Zinspr. v.Ab.Booqevben.J 587 'TEynde leert. Thineiu. 588 'T Eynde leert. [Zinspr. v. R. 

H. SWABÜ.] 

'Tgeloof maeckt sterck. [Zinspr. 
y. Z. Bloem.] 

'T Gremeen leeft deur een. 
[Zinspr. v. Dikgk Ad&. Yalcooch.] 

'Tgewiss oordeeld. [Zinspr. v. 
A. Z. . . ] 

'Tgheloove baert liefde. 
[Zinspr. v. Jan Qüetstboy.]. 

Zie op R. E. B. J. E. 'Themels cieraet is de klaer- 
hey t. [Zinspr. v. d. dichter van de» 
Stebben.] 

Theodotus, S. — [Abo. Habf- 
ACKEB van Vreeswyk.J 

Paradys der gheestelycke enkerke- 
lycke lof-sangen op de princip. feest- 
daghen des geheelen jaers. Door -f • 
Vierde druk. Antw. 1638. — Amst. 
1679. 12°. 

Van 1621 — 1684 verschenea 6 yenehilleiide 
uitgaven. Zie Cat. v. Voorst n». 4957. Theophilos tot Ophiloshall 

in Philos'hire, Alethophilos 

'Tghenoech ist al. [Zinspr. v. lyan — [Gr. Bboens Jb.] Zegeb de Befb.] 

B.[&gaov fiovkoq t^ C, LeEMANS.] 

Artikelen in „Eonst- en Letterbode." 

T. H. (Gebbit Paape.] 

Gramba, of de martelaar. Treurspel 
door -|-. Delft, Egb. van der Smout 
1776. 

In hetzeUide jaar ook onder de letters 6. 
P. yerschenen. Zie Cat. der tooneelstnkken 
▼an Letterkunde n"*. 2452, 2458. 

'T had zyn begin. [Zinspr. v. 
d. dichter S. B. . . .] 

Th. Ag. [Waarschgnl^k Theocri- 
tus k Ganda = Dan. Heinsius.] 

Treurspel, de moord der onnooze- 
len. Door +. T' Amsterdam, gedrukt 
by Nic. van Eavesteyn, voor Dirck 
Comelisz. Hout-Haeck, 1643. 4<>. 

Een yroegere druk schynt in 1689 Tersdie- 
nen te zyn. V. d. Marck 220, 868. 

'T hangt aan Gods zegen. 
[Zinspr. v. C. L. Denik.] 

Thekla. [Mej. Adbiana Jagoba 

SCHEIDIUS.] 

a. Mademoiselle. Par -|-. Leiden, 
T. Hooiberg et fils. 1868. 

b. Kleine steenen aan een groot 
gebouw. Door +. Aid. 1869. 

c. De opvoeding en het middelbaar 
onderwijs der vrouw. Door -f* Amst. 
H. W. Mooy 1871. 

d. Bijdragen in tijdschriften. H,E,B, Opmerkingen. (In het: „Nieuw 
Amsterd. l^ndels- en Ëffecteablad.") 

Theophilus. [Mabinus Booics Az.?1 

Brief van -|- dienende tot antwoord 

aan den Heer N. N. . . . 1713. 12^ 

De la Ruè. bl. 440. 

Theophilus. [G. Euipbbs?] 

a. Op het kersfeest door